สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชณัฐฎา  นามล้ำ
 
1. นางจงใจ  สัตยธีรานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 52 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวเมษา  ไชยแสนสวด
 
1. นางนิชนันท์  ไชยรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชญาพร  ชัยดวงดี
 
1. นางจิตติมา  นวลจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอุบลวรรณ  พลอินทร์
 
1. นางอภิณห์รวีร์กร  แหมไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิกานต์  ดอนพลัด
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณแสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวธนกาญจน์  สมประสงค์
 
1. นางชุลีพร  พินิจพล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 32 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิสรา  ไชยแสง
 
1. นางสาวนงนุช  ปัญญาศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71 เงิน 23 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวจุทานันท์  นิรงบุตร
 
1. นางวิภานุรักษ์  พรหมศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 54 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายเชนพิสิทธิิ์  กาสา
 
1. นางบุบผา  เสนาคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 49 โรงเรียนบรบือ 1. นายจตุรพร  บุญญโก
 
1. นางสายน้ำผึ้ง  ผิวเรือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91.2 ทอง 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกรกฏ  อภิวัฒนวรรณ
2. เด็กหญิงอริสรา  ทาน้อย
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนพันธุ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทองหล่อ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  แก้วมี
2. นายธนกร  การิสุข
 
1. นางมยุรา  พรมอ้วน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พรสีมา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.99 ทอง 27 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณฐภัทร  ผาระนัด
2. เด็กชายวัฒณวิศว์  พิมพ์แสนศรี
 
1. นางสาวสมัย  ลาสุวรรณ
2. นางสาวรักษ์สุดา  แพ่งตี่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.34 เงิน 55 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวรัตติกาญจน์  รักษาภักดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพิมพ์สอ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช
 
1. นางเพชรจู  นามขัน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายสุทธเมธ  ลิมานนท์
 
1. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิลปักษา
2. เด็กหญิงนราทิพย์  บุญหล้า
3. เด็กชายพงศธร  ธรรมกุล
 
1. นางสาวพิมพ์สุภา  วุ่นเหลี่ยม
2. นางสาวจันทร์งาม  ประกอบตระกูล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายพิทักษ์พงษ์  พรมบ้านสังข์
2. นายภาณุวิชญ์  ศรีเกษ
3. นายอัครพล  คณะมะ
 
1. นายรณยุทธ  นิลโคตร
2. นางสิริพร  ภูหัวดอน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 34 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์นิษฐา  ภูแล่นกี่
2. เด็กชายพิรัชชัย  สิทธิชัยวงศ์
3. เด็กหญิงอชิรญา  นะมิ
 
1. นางสาวศศิธร  วิชาเรือง
2. นางสาวนริศรา  มหัสสา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายนภกิตติ์  ดวงท้าวเศรษฐ
2. นายปฏิภาณ  ไมตรีแพน
3. นายปัณณวัฒน์  เอ่นแคน
 
1. นางสิริพร  ภูหัวดอน
2. นายรณยุทธ  นิลโคตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.75 ทอง 12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  สีทาหงษ์
2. เด็กชายศุภทิน  ศรีเสน
 
1. นางสาวพิมพ์สุภา  วุ่นเหลี่ยม
2. นางสาวบุษบากร  ชนะบุญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพรธรส  ปัญจรักษ์
2. นางสาวอรวรรยา  ศรีแก้ว
 
1. นายณัฐวิทย์  อูปแก้ว
2. นางยุพิน  พลเรือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  มูลไชยภูมิ์
 
1. นายกมล  ชายศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอริสา  สิกขะโต
 
1. นางสาวศุภวรรณ  โคตรท่าน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85.44 ทอง 20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  นิลสุวรรณ
 
1. นางสาวภูริพร  มานะดี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.23 เงิน 49 โรงเรียนบรบือ 1. นายพิพัฒน์  นิลธง
 
1. นายธงชัย  จันทร์ปัญญา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองมา
 
1. นางธันวภรณ์  สารผล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวอรประภา  ศรีสระคู
 
1. นางสาวจิราพร  น้อยใย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83.5 ทอง 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายคณาธิป  ทองภูธรณ์
 
1. นางสาวปาณิสรา  พิศพาร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภรณ์  ชะเอมเทศ
2. เด็กหญิงวรรณณิชชา  ธรรมศรี
3. เด็กหญิงวรวรรณี  พลศรี
 
1. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
2. นายพลศรันย์  ปอศิริ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายพิชชากร  อ้มเถื่อน
2. นายเทพพิทักษ์  เข็มลา
3. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  โสภณสิริ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ทองบัวรุ่ง
2. นางสาวจันทร์ประภา  แก้วสีขาว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยภา  ปุลาตะโน
2. เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ใจหวาน
 
1. นางพิศมัย  เนื่องไชยยศ
2. นางสาวพรทิพย์  ปัดตาเคนัง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนภสร  หรัญรัตน์
2. นางสาวพรมพร  ปิดตาสังข์
3. นางสาววรรณวิศา  สีสุระ
 
1. นายรุ่งระวี  ศิริบุญนาม
2. นางสาวพิริยาภรณ์  พิลาชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกัมปนาท  วิทักษบุตร
2. เด็กหญิงบัณฑิตตา  ทับสมบัติ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นเมือง
 
1. นางปิยกุล  จันทเขตต์
2. นางสาวภัทรภร  ภาวะหาญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  ผลผาเลิศ
2. นางสาวณัฐธิชา  ประภาษพงษ์
3. นางสาววิภาพร  ธนสีลังกูร
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์  วรโคตร
2. นางอารีวรรณ  ธาตุดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.12 ทอง 30 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ดวงจำปา
2. เด็กหญิงปนัทดา  รักษาภักดี
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ยศหนองทุ่ม
 
1. นางสาวพัชรี  จันหาญ
2. นางสาวดารวรรณ  โสภาศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 55 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวบุญญาดา  เลิศล้ำ
2. นายพงศภัทร์  โยปัดทุม
3. นางสาวสุปริยา  เพื่อนรัมย์
 
1. นางสาวศุภรดา  โพธิ์ขี
2. นางสาวจีระกานต์  สุขปัญญา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายจิรโชติ  ศรีคุณโน
2. เด็กหญิงอริสรา  กางโหลน
 
1. นางประสพพร  อันบุรี
2. นายบรรพต  จี้ประดับ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 26 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายอักษรณรงค์  วงศรี
2. นายอิสรายุทธ  นูพิมพ์
 
1. นางวราภรณ์  จิณาบุญ
2. นางชนิศา  มาตย์วังแสง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 32 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ทัพธานี
2. เด็กชายวิทยายุทธิ์  เทียนหอม
 
1. นางสุมาลี  ถาแสง
2. นางสาวอรุณรัตน์  เหลาชัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยาย่อ
2. เด็กชายวิรุณรัตน์  ชวดสุวรรณ์
 
1. นางศิรินทร์พร  ชลารักษ์
2. นางพิกุล  พรมสาเพชร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 37 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายปณิธาน  วังพิมูล
2. นายพีรพัฒน์  ศรีตระกูล
3. นายโชคชัย  แก้วกันยา
 
1. นายบรรลุ  สุขุนา
2. นายสุรชัย  นธีนาม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 26 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชลลดา  เอกมเหษี
2. เด็กหญิงปณิตา  ตรงกลาง
3. เด็กหญิงสุริวิภา  เนตรสงคราม
4. เด็กหญิงเพชรพริ้ง  ขันศิลา
5. เด็กหญิงเพชรลดา  ประจวบสุข
 
1. นางสาวนัยนา  จันทรสมัย
2. นางสาวชุติพัฒน์  สมปัญญา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนบรบือ 1. นายกีรดิต  ภูกิ่งหิน
2. นางสาวจลิสตา  น้อยสิงห์
3. นายศักดิ์ชัย  มหามารถ
4. นายสุพจน์  มูลม่อม
5. นางสาวเยาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  พลเสน
2. นางสาววรุณยุพา  แก้วสง่า
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกฤษฎานนท์  เถาว์ชาลี
2. เด็กหญิงปวริศา  บุตรวงศ์
3. เด็กชายพชรกร  แก้วอุทัศ
4. เด็กหญิงพิรดา  กัณหาสุระ
5. เด็กหญิงอฒิตยา  อินธิราช
 
1. นางสาวรัตนพันธ์  ศรีเคนขันธ์
2. นางวริน  ภูสิม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.9 ทอง 28 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวณัฏฐธิดา  เรืองทอง
2. นางสาวนันธิชา  เวียงปฏิ
3. นางสาวยุรดา  เคนกันยา
4. นางสาวสุดารัตน์  ชะลุนรัมย์
5. นางสาวสุภาภรณ์  ขีดหนองคู
 
1. นายจักรศิลป์  พาไชย
2. นางสาวศิริพร  จันลา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 11 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทานทอด
2. เด็กหญิงณิชา  คำภูเงิน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สุวรรณโคตร
4. เด็กชายรัฐมณท์  แวมประชา
5. เด็กชายเสถียร  ทองทำ
 
1. นายพุฒิพงษ์  จันดาโชต
2. นายรัชภูมิ  เขียวสุย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.3 ทอง 59 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายจิรานุวัฒน์  สีหวัง
2. นายณัฐพงษ์  ว่องไว
3. นายธีรดนย์  คำชา
4. นายนพดล  หนองเส
5. นายเจษฎากร  ปรีชา
 
1. นายอนุมัติ  สุดชา
2. นางกนกวิภา  ศรีวิชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 70.3 เงิน 26 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกันจิรา  สุรีรัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยวัน
3. นายทรงพล  โคตรบรรเทา
4. นายธันวา  แสนดาหมื่น
5. เด็กหญิงนฤมล  คำศรี
6. เด็กหญิงนิตยา  มุกดาจิตร
7. เด็กหญิงพรชนก  บุญลือ
8. เด็กหญิงพรพรรณ  โนรินทร์
9. นางสาวมณฑกาญจน์  ส่องแก้ว
10. เด็กหญิงริษา  จันทร์แก้ว
11. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อินทร์ดี
12. เด็กชายศรายุธ  ดอนเคนรถ
13. นายศุภชัย  นิยาย
14. เด็กชายสมยศ  คำสี
15. เด็กหญิงสิริมล  ละครพล
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขัวคง
17. เด็กหญิงสโรชา  ราชวงศ์
18. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนคำภา
19. นายอภินนท์  อันทะศรี
20. เด็กชายอิทธิพล  ชินสงคราม
 
1. นายอุดม  วิเศษชู
2. นางละมุล  จันทร์ถง
3. นางสาวณัฐธิดา  เกตุชรา
4. นางชม  ไชยรส
5. นายสุภาวดี  วิชาไชย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 41 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายเจตก์นิพัฐษ์  ลำดวนหอม
 
1. นางสาวปนัดดา  นันทะเสน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 9 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวอารีรัตน์  อินทฤทธิ์
 
1. นางวรรณนิภา  บัญดิษฐตา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จ้ายหนองบัว
2. เด็กชายธนดล  อาจชมภู
 
1. นางศุภนุช  คงถวิลวงศ์
2. นางสายพิณ  สิทธิพล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.7 ทอง 22 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายธนพล  พินิจมนตรี
2. นางสาวนันทพร  คุ้มโนนชัย
 
1. นางจุฑารัตน์  กฤติวัฒนพงศ์
2. นางเกสรา  ประเสริฐศิลป์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุสเณย์
2. นางสาวชนม์นิดา  โชติรักษ์
3. นางสาวชุติมา  มูลชาติ
4. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีปัดถา
5. นางสาวปิ่นสุนทร  สืบสุนทร
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  อรรคฮาตจันทร์
7. เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ทัศดอน
8. เด็กหญิงรังษิยา  อุทัยใจ
9. เด็กหญิงสุกันญา  โหวดนอก
10. นางสาวอาริญา  ขำแก้ว
 
1. นางประภาพร  แพงพะเนาว์
2. นางปราณี  เทียงทำ
3. นางสาวนันทนัช  วิเชียรเพริศ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.4 ทอง 40 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวนริศา  แดนสมปัดสา
2. นายนวพล  คำควร
3. นางสาวนันทนา  ภูเด่นใส
4. เด็กชายปัญญาปกรณ์  จันทเขต
5. นางสาวพิมพ์ชนก  พรสิงห์
6. นางสาวมัณฑิตา  คำภางาม
7. เด็กหญิงอนันตญา  จ่าคาม
8. นางสาวอภิญญา  มาอ้น
9. นางสาวอริสรา  รัตนพลแสน
10. นางสาวอินทิรา  เดชบุรัมย์
 
1. นายวรวัฒน์  เมฆเสน
2. นางวัลลภา  พงษ์ศิริ
3. นางหทยา  แสงดำรงรักษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 74.4 เงิน 50 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกฤษฎา  ประทุตะ
2. นายชาติพงษ์  จิตต์ชื่น
3. นายช่วงชัย  จิตต์ชื่น
4. เด็กชายณัฐกร  เดชโฮม
5. เด็กชายนันทภพ  จันทรคามิ
6. นายปิติพล  สารมาคาม
7. เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสังข์ชุม
8. เด็กชายวิริยะ  จุมพลน้อย
9. นายอดิเทพ  วงพรมมา
 
1. นางหทยา  แสงดำรงรักษ์
2. นางวัลลภา  พงษ์ศิริ
3. นายวรเชษฐ์  พรทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 19 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิพาพร  สวนไธสง
2. เด็กหญิงทัตพิชา  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงบุษบากร  ราชานู
4. เด็กชายพงศกร  จันทร
5. เด็กชายพงศธร  จรรยา
6. เด็กหญิงรินรดา  จำนงค์ศิลป์
7. เด็กหญิงรุจิรา  ไชยงาม
8. เด็กชายวรฤทธิ์  วงษ์รักษา
9. เด็กหญิงอินทิรา  รามศรี
10. เด็กหญิงอิศริยา  นามโฮง
 
1. นางสุชาวดี  พรหมทา
2. นายชัยวัฒน์  มาตย์วิเศษ
3. นางสาวรุจิรา  มานะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 70.46 เงิน 39 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวคิริมา  ศรีมุงคุณ
2. นางสาวธัญชนก  พุฒสา
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  อารัตน์
4. เด็กหญิงพรพิมล  คุณาวัตร
5. เด็กหญิงพัชราภา  คำกลอนลือชา
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ขวัญโพน
7. นางสาววรฤทัย  วงหาจักร
8. เด็กหญิงวลัยรักษ์  ม่วงเพชร
9. นางสาวอนุภัทร  ลครทิพย์
10. เด็กหญิงอารยา  การะเกษ
 
1. นายวรวัฒน์  เมฆเสน
2. นายวัลลภ  มาอินราช
3. นางวัลลภา  พงษ์ศิริ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.5 เงิน 16 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงเฉิดฉาย  จันบัวลา
2. เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์ขี
 
1. นางสาวลักขณา  เพิ่มพูล
2. นายเสก  ชูแสง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 47 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัลยาณี  ดาศรี
2. นางสาวกาญจนา  โนนสุวรรณ
 
1. นายทวีพงษ์  จูศรี
2. นายวิชิต  โพนกองเส็ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 49 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยะศรี
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 14 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวชวัล  ทับทิมไสย
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71.3 เงิน 55 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงนภารินทร์  ชาดา
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98.2 ทอง 13 โรงเรียนบรบือ 1. นายชลภัทร  สุทธิสนธ์
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 20 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพิชญ์  สมนึกในธรรม
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 28 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาววันวิสาข์  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิสา  จะดี
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายพิษณุ  พิบูลแถว
 
1. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  ทมทะวา
2. เด็กชายเกรียงไกร  ปลื้มจิตร
 
1. นายผดุงเกียรติ  หันนะเว
2. นางสุนิตา  หันนะเว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุทธิทิพย์
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบรบือ 1. นายวุฒิชัย  โคตรชา
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 19 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนกร  เวียงโพนละออม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ขันลุน
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขันลุน
 
1. นายเจริญ  อินศร
2. นางสาวยุวากร  ไสโพธิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายดนัย  ขวาลา
2. นางสาวนรินทร  ยำสะอาด
3. นางสาววณัฐมล  ลครพล
 
1. นายเหมกร  กิจดี
2. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  บุญฉ่ำ
2. เด็กชายปุณณวิช  ชัยปัญญา
3. เด็กชายพิชญุตม์  เกียสุวรรณศิลป์
4. เด็กชายวีรบุรุษ  ชนะบูรณ์
5. เด็กชายศราวิน  วงศ์คำจันทร์
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สอนหาร
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
2. นายดนุพนธ์  เขตคาม
3. นายมณเฑียร  ถิตย์รัศมี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายคมกฤช  แพงพรมมา
2. นายจิรภัทร  พิจิตร
3. นายชิษณุพงศ์  ลอยสูงเนิน
4. นายธนภูมิ  เสน่าหา
5. นางสาววทันยา  วงค์ละคร
6. นายสาธิต  อาจนนลา
 
1. นายสิทธินนท์  ทุมลา
2. นายชวยศ  วีริยินทะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 29 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายจิรันธนิน  โสกชาตรี
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.7 ทอง 13 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายอัจฉริยะ  ไชยบล
 
1. นายโชคชัย  พลชำนิ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 50 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทาหาร
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.2 ทอง 47 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุตรโคษา
 
1. นางสาวโอภาสี  ถารี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.17 ทอง 38 โรงเรียนมิตรภาพ 1. นายกิตติกร  งาสีแดง
 
1. นางปุณญนุช  อุดทารุณ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  หาวอ
 
1. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 42 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ปาละอินทร์
 
1. นางสาวมาริษา  หวะสุวรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.9 ทอง 39 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายสุรเชษฐ์  จุลทัศ
 
1. นายชฎิล  แฝงยงค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลาวัลย์
 
1. นางสาวนฤมล  ช่วยกลาง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 20 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 57 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. เด็กชายอนุชา  สุ่มมาตย์
 
1. นายอิทธิฤทธิ์  สารบรรณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายสุรเชษฐ์  จุลทัศน์
 
1. นายโชคชัย  พลชำนิ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.83 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวุฒิวงศ์
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์เกียรติ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงณินทิรา  สร้อยคำ
2. เด็กชายตรีพงศ์  เผือกอ่อน
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเกตุ
4. เด็กหญิงนรีกานต์  ภูสีเงิน
5. เด็กหญิงนวพร  เทพวงษา
6. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทินช่วย
7. เด็กหญิงพิชนาฎ  ซื่อสัตย์
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อรัญมิ่ง
9. เด็กชายรัฐภูมิ  นาทันรีบ
10. เด็กหญิงศิริวิมล  โนราช
11. เด็กหญิงสุรัสวดี  เทพบุญ
12. เด็กหญิงโศรยา  โชแปง
 
1. นายณรงค์ชัย  จุลัยยานนท์
2. นายบัณฑิต  ทาชารี
3. นายมณเฑียร  ถิตย์รัศมี
4. นางสาวเกศกาญจน์  นามลา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 16 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวชิดชนก  ชินสี
2. นางสาวณิชานันท์   ทวยมาตร
3. นางสาวธนิดา  แก้วเกิน
4. นายผดุงเกียรติ  ทิวงศ์
5. นายภานุพงศ์  ประกอบพรม
6. นายภูมน  หมายประจวบกลาง
7. นายสุริยา  อาจวิชัย
8. นายอดิศร  วัดแผ่นลำ
9. นางสาวอนงค์พร  สุขอินทร์
10. นางสาวอรวรรณ  สารภี
 
1. นายอรรคเดช  สาลาด
2. นายเหมกร  กิจดี
3. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
4. นางสาวสุนิสา  คลคิด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทะกันจร
2. เด็กหญิงจรรยพร  การบรรจง
3. เด็กชายจิรภัทร  จารย์สูงเนิน
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พูนเพ็ง
5. เด็กชายชนาธิป  นามสมบูรณ์
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ทศภา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครองเวียง
8. เด็กชายดนุพร  มูลนี
9. เด็กหญิงดรุณี  เพียพยัคฆ์
10. เด็กชายธณกร  จอมทรักษ์
11. เด็กหญิงธนพร  สุทธิแสน
12. เด็กหญิงธารินญารัตน์  กองจร
13. เด็กชายนรภัทร  สมเตชะ
14. เด็กหญิงบุษยมาศ  ชะชัย
15. เด็กหญิงประวีณา  จันบัวลา
16. เด็กชายปรัญชัย  บุญเหลือ
17. เด็กหญิงปรีญาพร  ทองกอง
18. เด็กชายปวริศ  ศรีวงษ์
19. เด็กชายปิ่นแก้ว  อิ่มจิตต์
20. เด็กชายพงศกร  นามสีทา
21. เด็กชายพิรุฬห์  จันสม
22. เด็กชายพีรวีร์  มหารัตน์
23. เด็กหญิงภัทรธิดา  หาวอ
24. เด็กชายรพีพัชร์  ปั้นทอง
25. เด็กหญิงวรกานต์  ฉลาดเขียว
26. เด็กหญิงวรัญญา  พันทอง
27. เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์ทอง
28. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปะวะโก
29. เด็กหญิงศุฑามาศ  มูลดี
30. เด็กหญิงศุพัฒตรา  จันทรัตน์
31. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่เลา
32. เด็กหญิงสุพรรณี  คำแหล่
33. เด็กหญิงสุภาพร  ขุลาหล้า
34. เด็กหญิงสุภาวดี  สุทธีร์
35. เด็กหญิงอณิชา  รุ่งโชติ
36. เด็กหญิงอรปรีญา  หาสุข
37. เด็กหญิงเกตุมณี  ชุมฝาง
38. เด็กหญิงเดือนฉาย  ภูศรี
39. เด็กหญิงเมธาพร  สุทธิแสน
40. เด็กชายโชคชัย  ชัยปัญญา
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นางพรรณิพา  สิงห์สีโว
3. นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ
4. นางสมจริยา  เนื่องศรี
5. นางสาวปฐมา  บุตโรบล
6. นางสาวศศิธร  ปักกาโล
7. นางสาวกิตติยาพร  เที่ยงดี
8. นางสาวกิตติยา  สีดา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.17 ทอง 7 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกนกอร  แสนสุรินทร์
2. นายกฤตพัฒน์  ทิพย์หลวง
3. นายกิตติพงษ์  นามสมบูรณ์
4. นางสาวกิ่งลดา  พันธุ์หมื่น
5. นายจิระศักดิ์  เงินเก่า
6. นางสาวจุฑามาศ  หาญพละ
7. นางสาวฉัตรสุดา  แย้มศรี
8. นายชนะศักดิ์  ดงพง
9. นายณตสกร  บุบผา
10. นางสาวณัฐวรรณ  พรหมกัลป์
11. นายธนากร  ชินรหงษ์
12. นางสาวธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
13. นายธวัชชัย  เพิ่มพูล
14. นางสาวธัญญลักษณ์  ชมเชย
15. นางสาวธิมาพร  ทึบหลวง
16. นายธีรภัทร  หวังสิวกวาง
17. นายนพดล  หนองเส
18. นางสาวนันทนิตย์  เรืองศักดิ์
19. นางสาวพรนิภา  วงศ์ใหญ่
20. นายพัฒนโชติ  ชัยเสนา
21. นางสาวพิยดา  สัมมิตร
22. นายพีรพัฒน์  สงธุ์สังข์
23. นายภคพล  ไชยงาม
24. นายภราดร  แย้มแก้ว
25. นายภีรภัทร  ประพันธ์
26. นางสาวรัชฎา  เพ็ชรกอง
27. นายวรกานต์  ทับผา
28. นางสาววรดา  ขานบุตร
29. นางสาววริษฐา  จันทิพย์
30. นายวัชรากร  ชาวเหนือ
31. นายศักรินทร์  วงค์ราชพรม
32. นายศุภกร  แย้มแก้ว
33. นางสาวสุพรรษา  เทียมนนท์
34. นายสุวินัย  เป้าป่าเถื่อน
35. นางสาวอรญา  บุญพัน
36. นางสาวอลิษา  หนุ
37. นางสาวอารียา  โฮงทอง
38. นายเฉลิมวุฒิ  ใจกล้า
39. นางสาวเนตรดาว  ชำนาญพุดซา
40. นายเสกสันต์  บุษบง
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นายเสกสรร  สังฆะมณี
3. นางวันเพ็ญ  มูลดี
4. นางสาววนิดา  นนฤาชา
5. นายกฤตนัย  โคตรสพล
6. นางมะลินาถ  งีบส่อม
7. นายปองดี  ไชยจันดา
8. นางสาวปทิตตา  ทัพสุริย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายชนาธิป  เสสันเทียะ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76.67 เงิน 18 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายศุภชัย  วงศ์ละคร
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 43.33 เข้าร่วม 27 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายอดิศักดิ์  ทะลาสี
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายรัตนศักดิ์  อาสาทำ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายฐากูร  เสยยงคะ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายจุลจักร  คำมุงคุณ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายเตชณัฐ  พยุหะ
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์เกียรติ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 26 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวลภัสรดา  พลชำนิ
 
1. นางสาวเกศกาญจน์  นามลา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 23 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุมาศ  ม่วงอ่อน
 
1. นางสาวเกศกาญจน์  นามลา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 22 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ม่วงอ่อน
 
1. นางสาวเกศกาญจน์  นามลา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบรบือ 1. นายธนาวุฒน์  สุวรรณ์
 
1. นายทศพล  หงศาลา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 44 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงศุภาวีร์  ระหา
 
1. นางสาวชญานิตย์  ยศพล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 71.8 เงิน 24 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นาย ศุภชนะ   สุวรรณ์
2. นางสาวจิตฤดี   จันพินิจ
3. นายธีระยุทร  คำพูชา
4. นางสาวปาริชาติ  อัปภัย
5. นางสาวพรสุดา   มาลัย
6. นางสาวศรินญา   รัฐเมือง
7. นางสาวศิริรัตน์   สายจันทร์
8. นายสุธินันท์  เทพวงษ์
9. เด็กหญิงอริสา  ขันเงิน
 
1. นางสาวสุนิสา  คลคิด
2. นางพวงพยงค์   หงษานาวา
3. นางสาวสิริพร  นาอุดม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 71 เงิน 26 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัญญาวีร์  พันชะคาม
2. นายจุลจักร  คำมุงคุณ
3. นายชนาธิป  เสสันเทียะ
4. เด็กชายชัยบูรพา  ยมศรีเคน
5. นายฐากูร  เสยยงคะ
6. เด็กชายธนกร  อุประ
7. เด็กชายรัตนศักดิ์  อาสาทำ
8. นางสาววรัญญา  เขียวศรี
9. เด็กชายศุภชัย  วงค์ละคร
10. เด็กชายศุภณัฐ  หาฉวี
11. นายอดิศักดิ์  ทะลาสี
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
2. นางนาตยา  นาศรีเคน
3. นางกฤษณา  เสนาวงษ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 18 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชชลิดา  พุฒศิริวัชรวิชญ์
2. เด็กชายธนชัย  สินธุเสน
3. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีอุประ
4. เด็กชายนราธร  วงโคกสูง
5. เด็กหญิงบุญฑิตา  จำรัสศรี
6. เด็กหญิงปาณัทดา  ฟักเงิน
7. เด็กหญิงปิยนันท์  กัลยา
8. เด็กชายพลากร  วงษาสืบ
9. เด็กชายรณภพ  ภวภูตานนท์
10. เด็กชายโชควิสา  นาสุริวงศ์
 
1. นางฉัตรฉวี  พัสดุรีนนท์
2. นางอาทิตยา  ด่านแก้ว
3. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 49 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวช่อผกา  สิงขรอาจ
2. นายธิติพัฒน์  ธรรมวงษ์สถิต
3. นายธีรพัทธ์  พากเพียร
4. นางสาวพรลิตา  มาอินราช
5. นางสาวพิยดา  พลเยี่ยม
6. นายมินธดา  เพชรแท้
7. นางสาวสุกัญญา  ศิริวรรณ
8. นางสาวสุภาพรรณ  ศิริวรรณ
9. นายอัมรินทร์  พะลึก
10. นายเชิดตระกูล  ดงแสง
 
1. นางอรุณศรี  ปะสังคะเต
2. นางสาวกชพรรณ  ช่วยวงศ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวสอาด
2. นางสาวพรรณนิภา  เพาพาน
3. นางสาวพรลิตา  มาอินราช
4. นางสาววรินทร  สุพพินิจ
5. นางสาววิภาพร  โพธิ์โคตร
6. นางสาวศิริมล  รุ่งโชติ
7. นางสาวสุรางคณาง  อุ่นบุญเรือง
8. นางสาวอรุณรัตน์  โกฎแก้ว
 
1. นางอรุณศรี  ปะสังคะเต
2. นางพุทธสินธ์  ผิวสอาด
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุนทวงษ์
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ลาภมูล
3. เด็กหญิงชัชชลิดา  พุฒศิริวัชรวิชญ์
4. เด็กหญิงญาโณทัย  ใหม่คามิ
5. เด็กหญิงณฐพร  ผสมทรัพย์
6. เด็กหญิงธารารักษ์  ศรียศ
7. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีอุประ
8. เด็กหญิงบุญฑิตา  จำรัสศรี
9. เด็กหญิงปาณัทดา  ฟักเงิน
10. เด็กหญิงปิยนันท์  กัลยา
11. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีกงพาน
12. เด็กหญิงอาทิติยา  ทองใหม่
13. เด็กหญิงเนตรนิสา  งาสีแดง
14. เด็กหญิงโสมภิดา  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นางฉัตรฉวี  พัสดุรีนนท์
2. นางอาทิตยา  ด่านแก้ว
3. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
4. นางสาวเกศกาญจน์  นามลา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธนาธิป  ทองทิพย์
2. นายธัชภูมิ  ประสงค์สัน
3. นางสาวธิดา  กองสูญย์
4. นางสาวปิยะลักษณ์  วงศ์บุตร
5. นางสาวพรชนก  เพ็ชรสังหาร
6. นางสาวพัชราสินี  มะแพน
7. นายภัทรพล  เหล่าต้น
8. นางสาวภัทรภร  ทำประโยชน์
9. นางสาวรุ่งธิดา  รัตนบุตร
10. นางสาววนัสนันท์  วงค์นิลจันทร์
11. นางสาววราพร  อินธิแสน
12. นางสาวศิริรัตน์  เนื่องไชยศ
13. นางสาวอภัสสรา  รัตนพร
 
1. นางฉัตรฉวี  พัสดุรีนนท์
2. นางอาทิตยา  ด่านแก้ว
3. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
4. นางสาวเกศกาญจน์  นามลา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76.6 เงิน 29 โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงจิรพัชร  ชัยเจิรญ
2. เด็กชายธารา  มหานิล
3. เด็กชายภานุวัฒน์  บางสำรวจ
4. นายรัตนพล  คิดไร
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ทักษิณคุณ
 
1. นางสาวกาญจนี  มุลนี
2. นางปุณญนุช  อุดทารุณ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 77 เงิน 35 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายดนัย  พร้อมจิตร
2. นางสาวพัชชา  รัตนมณี
 
1. นางวิไลพร  หงษ์ทอง
2. นางสาวชุนิดา  ชิโนทัย
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.8 ทอง 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรกูล  คำสะอาด
 
1. นางชญาน์รัศมิ์  นิจรมย์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวชุตินันท์  อินตา
 
1. นางสาวธาวินี  พลซา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 9 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  การถัก
 
1. นางสาวจันทมรี  ไปหนี้
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวนัทริกา  แข็งสง่า
 
1. นางสาววิชุตา  ไลออน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายคชกริช  แซ่ฟ้าม
2. เด็กชายจามร  สิงห์ประสาทพร
3. เด็กหญิงทิชานันท์  สิงหรัตน์
4. นางสาวยุวดี  ภูยอดนิล
5. เด็กชายเตชวัน  ศรีสารคาม
 
1. นายวีรศักดิ์  รักสุทธี
2. นางสาวนันทนัช  วิเชียรเพริศ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 44 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกุลสตรี  เหง้าสุวรรณ
2. นายณัฐศักดิ์  ผดุงรัตน์
3. นางสาวธิดารัตน์  จำเริญสม
4. นายยศนรินทร์  พรมรอด
5. นายอานนท์  สุกดี
 
1. นางสาวชนิดา  ยศพล
2. นางบุษราภรณ์  ชาวทอง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71 เงิน 48 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงมัทนพร  วงษาหลง
2. เด็กหญิงศศิธร  มีแก้ว
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  สุจันทร์
2. นางรัชนี  อัคฮาดศรี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73 เงิน 44 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  เศษตะ
 
1. นางศุจิกา  ฉายจิตต์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.5 เงิน 39 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงอุษามณี  บรรเทาพิศ
 
1. นางสาวจิราพรรณ  เกษามา
2. นางสาวศรัญยา  ใจคำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.83 ทอง 15 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีสารคาม
2. นางสาวอรยา  คำศรี
 
1. นางสาวปทุมกาญจน์  ทรงอาจ
2. นางเสาวนีย์  ศรีเศรษฐา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79.17 เงิน 23 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริญญา  เจริญผล
2. เด็กหญิงปรียาพร  โพธิ์ละเดา
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
2. MissKAORUKO  DEGUCHI
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวพรรณวณี  ตุ่มใส
2. นายอภิสิทธิ์  บุญลอย
 
1. นางนภาพร  หลี่
2. นางสาวกาญจนา  ยศมา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพรนภัส  กุมภวาปี
2. นางสาวสุภัสสรา  เร่งมีศรีสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. MissKim  Jumin
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64.83 ทองแดง 13 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แท่นทอง
2. นายภานุวัฒน์  เดชเจริญ
 
1. นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวสิรินทรา  ลาโยธี
2. นางสาวสุพัตรา  วันสถิตย์
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  จำเริญโชค
2. นายวรดร  ศรีโฮง
 
1. นายณัฐพงศ์  จันทร์ศรีเมือง
2. นางสาวพันทิพา  พันธ์พงศ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 73.66 เงิน 7 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวนรีกานต์  วงศ์ละคร
2. นางสาวรุ่งรัตน์  จุลศรี
 
1. นางสาววรรณภา  พงษ์ซื่อ
2. นางสาวกิตยาพร  คัมภีระ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาว ศศิพิมพ์   เอี่ยมแบน
2. นางสาวจิราภรณ์   พิมพิลา
3. นางสาวพรนภัส   โคตรวงษ์
4. นางสาวฤทัยกานต์   สำรองพันธ์
5. นางสาวอรวรินทร์   จรลำโกน
 
1. นางสาวพิราวรรณ  สุพร
2. MissLiu  Sha
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธนาธิป  วรไวย
2. นางสาวพิมพกานต์  คณะมะ
3. นางสาววรางคณา  อุทรส
4. นางสาวสุพัชชา  กันหามอม
5. นางสาวอภิชญา  ขูลิลัง
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
2. MissKAORUKO  DEGUCHI
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกิตติพงษ์  ใจตรง
2. นางสาวกุลณัฐ  ภูสีฤทธิ์
3. นางสาวชณิตา  พรสุวรรณ์
4. นางสาวฐิติมา  ภูถมศรี
5. นายเจษฎาพร  แสงหิม
 
1. นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจอมทองพรรณ  สามัตถิยะ
2. นางสาวนันทิยา  ภารถวิล
3. นางสาวประภาพร  ราชคาม
4. นางสาวศิริกานต์  ปรีชาสมบัติ
5. นางสาวอลิศา  จันทกลม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. นางเกศิณี  กิจสาลี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 40 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวข้าวขวัญ  ปางลิลาศ
 
1. นางสาวสิริแพรว  คงสบาย
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนันทัชพร  กมลปรีดี
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.66 เงิน 4 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวพรชิตา  พลเหลา
 
1. นางสาวกิตยาพร  คัมภีระ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 35 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เทพช่วย
2. เด็กชายธนกฤต  ศรเสนา
3. เด็กชายธนดล  เอี่ยมศรี
4. เด็กชายพีรพัฒน์  คำเกตุ
5. เด็กชายวีระพงษ์  เหล่าทอง
6. เด็กชายศุภกร  เนื่องไชยศ
7. เด็กชายสุภัทรพงษ์  ชูสีขวัญ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันครา
 
1. นางสีญวน  แฝงสาเคน
2. นางสาวสายสมร  ทองก้านเหลือง
3. นายเชญย์  จาดบุญนาค
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 52 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ละอองคำ
2. นายกิตติพัฒน์  ทองขัน
3. นายนครินทร์  ทัพธานี
4. นายศักรินทร์  บุตชา
5. นายอติวิชญ์  ไชยโยศิลป์
6. นายเอื้ออังกูร  การินไชย
 
1. นายวิทยา  รังสี
2. นายสงวนศักดิ์  จอมทะรักษ์
3. นายทรงรัตน์  ภารสถิตย์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.8 เงิน 18 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  กุลอัก
2. นางสาวฐิตากร  พลพินิจ
3. นางสาวณัฐณิชา  ถาสินแก้ว
4. นางสาวพรทิพา  หนูนี
5. นางสาวภัทรอร  ภูขมัง
6. นางสาวรสิตา  เชิญชัย
7. นางสาวศิริลักษณ์  จักรบุตร
8. นางสาวอาภัสรา  ศรีสารคาม
9. นางสาวเกศสุดา  บุระคำ
10. นางสาวแม่น้ำ  เนื่องไชยยศ
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
2. นางสุชาวดี  พรหมทา
3. นางสาวมัญชลี  เปี่ยมดี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาพันธ์  พลชำนิ
2. เด็กหญิงฟารินดา  จำเริญ
3. เด็กชายวีระวัฒน์  ปัตธุลี
4. เด็กหญิงอนันตญา  อันพันธ์คำ
5. เด็กหญิงอรปรียา  พรดอนก่อ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ภูสีอ่อน
2. นางสาวมัญชลี  เปี่ยมดี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 30 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  ไต้อุดม
2. นางสาวภรณ์ญาดา  โนราช
3. นางสาวมัณฑนา  รางศรี
4. นางสาวรวิสรา  ดีแหบ
5. นางสาววราภรณ์  ชูกร
 
1. นางวราพร  หล้าก่ำ
2. นางสาวระพีพร  พยอม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฏติยาภรณ์  อุลทอนพันธุ์
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงวันวิษา  พิเนตรเสถียร
 
1. นางกฤษณา  ขันสาลี
2. นางสายพิณ  เยื้อนจันทึก
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาววรานุช  โคตะบุตร
2. นางสาวอุดมพร  หาญวงศ์
3. นางสาวเมลดา  ไชยทองศรี
 
1. นางสาวนงนุช  ปัญญาศรี
2. นางสาวสิโรธร  พรหมวิริยกุล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.6 เงิน 35 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปานขาว
2. เด็กหญิงรัชนีกร  พรเพ็ง
3. เด็กหญิงเนตรชนก  วิเศษทักษิณ
 
1. นางนิ่มอนงค์  ราศรี
2. นางสาวดารัตน์  คำแก้ว
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.8 เงิน 55 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 1. นายนัทวี  ปราบมนตรี
2. นางสาววิราวรรณ  มูลจันทร์ทรง
3. นางสาวสุภาพร  รัชฎา
 
1. นางวิไลพร  หงษ์ทอง
2. นางสาววันทนา  ซามาตย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายปรัตถกร  หอมหวล
2. นายศิริวัฒน์  จันทร์เก
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายกฤตพร  มาลา
2. นายสดุดี  มากสวัสดิ์
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นางสาวพรรษมน  สาขามุละ
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐภูมิ   เหล่าเขตวิทย์
2. เด็กหญิงลักษิกา  คุณทะรัตน์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทร์นอก
 
1. นางสาวผกามาศ  ศุภสระ
2. นางสาววิภาดา  ศิริรักนาวี
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 14 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  สิทธิศาสตร์
2. นายจิรวัฒน์  เทือกลาด
3. นางสาววิจิตรา   ทุงจันทร์
 
1. นายนิมิต  นวลจันทร์
2. นางสาวผกามาศ  ศุภสระ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายจักริน  กิ่งสีดา
2. นายยศวีร์  ลาภผลพูลทวี
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญโสม
2. นายอวิรุทธ์  สอนสกุล
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศิริคง
2. เด็กชายณัฎฐกิตต์  ช่อประพันธ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง
2. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สายสุริยา
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  เทียบแสน
 
1. นายสุทธินันท์  จิณาบุญ
2. นางวราภรณ์  จิณาบุญ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 28 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายธุวานันท์   สมจิตร
2. เด็กชายเจษฎา  จันทราษี
 
1. นางบาหยัน  ละดาวัลย์
2. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวรรณ  ไชยสงคราม
2. นายสรบุญ  ดอกแก้ว
 
1. นายจำนงค์  ดงเที่ยมสี
2. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 24 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ศรชัย
2. เด็กชายวงศกร  เสน่ห์ดี
 
1. นายกิตติวัฒน์  อะโน
2. นายคณพศ  ยศพล
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกุลปริยา  สุริยานนท์
2. นายธนกฤต  จันสิทธิ์
 
1. นางพรรณิภา  กมลปรีดี
2. นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวกนกพรรณ  ประชาชัย
2. นางสาวอัณศยา  บุญศาสตร์
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นางสาวสุภาวรรณ  หมวดดารักษ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82.75 ทอง 17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายรชตวัน  มัณทะ
2. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ทะสูง
 
1. นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง
2. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.9 ทองแดง 31 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปิติภัทร  เอกปณิธานพงศ์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โพธิ์คิน
 
1. นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง
2. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายธวิชา  น้อยลา
2. เด็กชายภูริภักดิ์  กุลโยธี
3. เด็กชายยศกร  บัวมาศ
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นายจีรวัฒน์  ไมยะปัน
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 44 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายณัฐวุฒิ  กานัง
2. นายนครินทร์  ตรีศรี
3. นายวริทธิ์  ศิรินุวัฒน์
 
1. นายคณพศ  ยศพล
2. นายกิตติวัฒน์  อะโน
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มะโนวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ตาแสงทอง
3. เด็กหญิงมุกลดา  งิ้วงาม
 
1. นายธิติพล  โทแก้ว
2. นายวรยุทธ  จันทรมูล
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 42 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวณัฐรียา  ปราณี
2. นางสาวดวงสมร  ทะไกรราช
3. นางสาวมณีสิริ  พรหนอง
 
1. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
2. นายเทพฤทธิ์  ทองกันยา
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ชนะศึก
2. เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล
3. เด็กชายภควัฒน์  สุขมณี
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายอธิวัฒน์  หงษ์ใหญ่
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 50 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายชลพิสิฐ  สิทธิทองจันทร์
2. นางสาวประกายฟ้า  มิ่งกุระ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ป้านภูมิ
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นางภัสสรินท์  อมตะไพบูลย์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 27 โรงเรียนบรบือ 1. นายณภัทร  พุทธวงศ์
2. นายภควัฒน์  จูมแพง
3. นางสาววราภรณ์  เพ็ชรพลิก
4. นายสุขสันต์  ทานาม
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นายจีรวัฒน์  ไมยะปัน
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 40 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  เนื่องมัจฉา
2. นางสาวธิดารัตน์  ทับสมบัติ
3. นางสาวศิริวรรณ  พรรณภักดี
 
1. นางพัชรินทร์  ดอกคำ
2. นางชฎาพร  รมย์ราช
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 33 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายธนพัฒน์  วีทอง
2. นายธนโชค  ป้องมาตย์
3. นายภาคภูมิ  ขำสุทธิ
 
1. นายพิเชษฐ  ทัพโยธา
2. นายประยูร  ทวะชาลี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 53 โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยลือชา
2. เด็กหญิงอริสา  ประทา
3. เด็กหญิงอารยา  นามโยธา
 
1. นายประภาส  ทิพยมาศ
2. นางคำพูล  ทิพยมาศ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 33 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายนิติพล  ประจิมทิศ
2. นายภูวดล  แก้วหล่อน
3. นางสาวเปรมศิริ  แสงเทพ
 
1. นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ
2. นางสาวดวงธิดา  จันเต
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายจักรินทร์  จิตบรรจง
2. เด็กหญิงชลิตา  เดชศิริ
3. เด็กหญิงวนัชนันท์  คำแสนเดช
4. เด็กหญิงศราวรรณ์  วันสาสืบ
5. เด็กหญิงเพชรลดา  วีสันเทียะ
6. เด็กหญิงโชว์ติรัตน์  สุขเกษม
 
1. นางละเมียด  สง่า
2. นางนิรชร  ปรุงฆ้อง
3. นางเกษณีพร   เพียรธารธรรม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายพงศกร  โคทนา
2. นางสาวภัชรินทร์  บังควร
3. นางสาวยุวรัตน์  นันทะริด
4. นางสาวสุกันยา  บุตราช
5. นายเอกพล  แสงห้าว
6. นายเอกรินทร์  ธนูสา
 
1. นางเกษณีพร   เพียรธารธรรม
2. นายวิทยา  ศรีศาลา
3. นางสาวนฤมล  ศรีภู
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 57 โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  บุญช่วย
2. เด็กหญิงศลิษา  ประทุมตรี
3. เด็กหญิงอริศรา  แสนสิทธิ์
 
1. นางสาวรัชนี  โพธิ์หล้า
2. นายบรรเทา  อะปะมะทัง
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 44 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวปาริชาติ  แทนไทย
2. นายพงศธร  ศิริพัฒนประเสริฐ
3. นางสาวอัญชลี  ภูกิ่งดาว
 
1. นางวัลภา  ภูมิศรี
2. นางอมร  เสนาลาด
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 13 โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายกิตติกร  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายสัจจะ  บุญเศษ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  นามวิเศษ
 
1. นายบริบูรณ์  หาญณรงค์
2. นายประกอบ  บำรุง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวชยากร  แสนทำพล
2. นายสมพงษ์  คำมุงคุณ
3. นางสาวอรุณวรรณ  นามวิเศษ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เขตชมภู
2. นายประกอบ  บำรุง
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 52 โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มูลเสนา
2. เด็กหญิงสุพิชชา  วังหอม
3. เด็กหญิงเบญจพร  เอิกเลิก
 
1. นางพรรณงาม  จันอ่อน
2. นางนิตยา  ศรีสมบัติ
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 1. นายปณวัฒน์  ไวยพัฒน์
2. นางสาวอุบลวรรณ  นารีนุช
3. นางสาวเยาวลักษณ์  หาวอ
 
1. นางไพรวรรณ์  ปรีชาสมบัติ
2. นายวิริยะ  ชัยธิสาร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชลิดา  ไชยภักดี
2. เด็กหญิงนุชดา  ปักเขมะยา
3. เด็กหญิงภัทริดา  ภูสีฤทธิ์
 
1. นางสมพิศ  อรรคฮาตสี
2. นางสาวพิมพ์พิไล  กุลศรี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 17 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัญญนัช  นวลอาษา
2. นางสาวรวิสรา  แฝงสีพล
3. นางสาวสุภาพร  ผลประเสริฐ
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางสาวนฤมล  ศรีภู
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 16 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงญาโณทัย  สุวรรณเลิศ
2. เด็กหญิงนุชนารถ  แก้วกัลยา
3. เด็กหญิงวิลาศินี  สีเสมอ
 
1. นางสาวพิมพ์วิไล  กุลศรี
2. นางสมพิศ  อรรคฮาตสี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัลยาณี  พาพอน
2. นางสาวนรินธร  ปัดไพ
3. นายเจษฎาพร  พิมพ์สระ
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางสาวนฤมล  ศรีภู
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐยา  อนันตระกูลศิลป์
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  คุณาคม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มวลมนตรี
 
1. นายปรีดา  เดชศิริ
2. นางอัมพวรรณ์  กาญจนัษฐายี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธรรมรงค์  เสวะนา
2. นางสาวปวันณา  ตติยรัตน์
3. นางสาวอารียา  คำปาบู่
 
1. นายปรีดา  เดชศิริ
2. นางอัมพวรรณ์  กาญจนัษฐายี
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 70.7 เงิน 10 โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กชายประกาศิต  แผลติตะ
 
1. นางอนงค์   เศษรักษา
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายโชคทวี  เทพาเทพ
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงวันวิษา  วรธิพรหมมา
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงศริญญา  โนนวงษา
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
2. นางสาวสุภัทรา  ทะบันแดน
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 15 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกุลปริยา  ตะนัยศรี
2. นางสาววริศรา  มาจันทร์
3. นางสาวศิริวิมล  จันทรัตน์
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
2. นางสาวสุภัทรา  ทะบันแดน
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิงห์พร
 
1. นางสาวสิริพร  นาอุดม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัส  ช่วยแต้ม
 
1. นางสาวปานชีวัน  วงศ์คำจันทร์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.66 ทอง 18 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายพัฒนากร  ดวงจันคำ
 
1. นางบุบผา  เสนาคำ
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.4 ทอง 5 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายถริวัฒน์  แก้วจีน
2. นางสาวปรารถนา  คำไชร์
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
2. นางสาวสุภัทรา  ทะบันแดน
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.6 ทอง 32 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกฤษพิทักษ์  เงินอุดมสุขชัย
2. เด็กชายปริญญา  สารคุณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  ทะบันแดน
2. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87.61 ทอง 18 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงสุชลลดา  พิมพ์สิงห์
 
1. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 19 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายธนภัทร  ทองคำ
 
1. นายอรรถพล  พันธุ์งาม
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.8 ทอง 14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายตักสิลา  ปะตังเวสา
 
1. นายดนุพนธ์  เขตคาม
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธนกร  ทองดี
 
1. นายดนุพนธ์  เขตคาม
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.1 ทอง 11 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนนทชัย  คุ้มตระกูล
 
1. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 32 โรงเรียนผดุงนารี 1. นายศราวุธ  ยะวร
 
1. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87.4 ทอง 11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนวิทย์  เวียงสิมา
 
1. นายดนุพนธ์  เขตคาม
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 83.51 ทอง 21 โรงเรียนบรบือ 1. นายพีรภัทร  ทบแป
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90.93 ทอง 13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  อนุเวช
2. นายจตุพร  โสภารัตน์
3. เด็กหญิงชัชชลิดา  พุฒศิริวัชรวิชญ์
4. เด็กชายตักสิลา  ประตังเวสา
5. นายทองดี  สีแล
6. นายธนกร  ทองดี
7. นายธัชภูมิ  ประสงค์สัน
8. เด็กหญิงธารารักษ์  ศรียศ
9. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีอุประ
10. นางสาวธิดา  กองสูญย์
11. นายธีรภัทร์  โยทะคง
12. เด็กหญิงบุญฑิตา  จำรัสศรี
13. เด็กหญิงปาณัทดา  ฟักเงิน
14. เด็กหญิงปิยนันท์  กัลยา
15. นางสาวปิยะลักษณ์  วงศ์บุตร
16. นายปุณณวิท  คำมะฤทธิ์
17. เด็กชายพัฒนวิทย์  เวียงสิมา
18. นายภัทรพล  เหล่าต้น
19. นางสาวภัทรภร  ทำประโยชน์
20. นางสาวรุ่งธิดา  รัตนบุตร
21. นางสาววราพร  อินธิแสน
22. นายสุวรโชติ  ชินเฮือง
23. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีกงพาน
24. นางสาวอภัสสรา  รัตนพร
25. นายอภิชัย  หนองทองทา
26. เด็กชายอัครภณ  บุญคำ
27. เด็กหญิงอาทิติยา  ทองใหม่
28. เด็กชายอำพล  อ่อนดี
29. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ส่องสี
30. เด็กหญิงโสมภิดา  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นางฉัตรฉวี  พัสดุรีนนท์
2. นางอาทิตยา  ด่านแก้ว
3. นางสาวเกศกาญจน์  นามลา
4. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
5. นายดนุพนธ์  เขตคาม
6. นายมณเฑียร  ถิตย์รัศมี