สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  เกตุชาติ
 
1. นางรัชนี  ศรีบรรเทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นายสุริยะ  เอี่ยมเย็น
 
1. นายกอบพงศ์  ศรีชุบร่วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 37 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวดุสิตา  จองลีพันธ์
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวเรณุกา  น้อยไผ่ล้อม
 
1. นางศุภมัญชุ์  เครือเทียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ขาวอ่อน
 
1. นางกัญณภัทร  แสนพวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนคำม่วง 1. นายชนะชน  แสงเพชร
 
1. นางภัทรกันย์  บรรเทา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 33 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงภควรรณ  คงมวล
 
1. นางสาววรรชมณม์  นามโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 40 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวพรรณิภา  สังคหิรัญ
 
1. นางอรสา  ศรีเวียง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายชยพัทธ์  ปรัตถกร
 
1. นางจารุวรรณี  เจริญท้าว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายสัณหวุฒิ  ชราโรจ
 
1. นางสุชีรา  กันอุปัทว์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 53 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายจักรภัทร  สหะขันธ์
2. เด็กชายธนพล  พรมคำบุตร
 
1. นายทำเนียบ  คะอังกุ
2. นายอาทิตย์  อันทะนัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนคำม่วง 1. นายธีรพงษ์  สันวิลาศ
2. นางสาววิภาดา  ชัยชมภู
 
1. นายทำเนียบ  คะอังกุ
2. นางสาวทิพย์อุทัย   ชาคำเรือง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.82 ทอง 25 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แนบใจ
2. นางสาวเนตรดาว  อัฐนาค
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  จิตจักร
2. นางสาวศิริวรรณ  เหล่าหว้าน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.71 ทอง 39 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวนฤมล  มูลประเสริฐ
 
1. นางผินนภา  โพธิมูล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนบัวขาว 1. นายสิรภัทร  ศิริรักษ์
 
1. นางนันทนา  ศรีจำพลัง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบัวขาว 1. นายรุจนเรศ  อุทโท
 
1. นางนิตยา  ณ กาฬสินธุ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญเนาว์
2. เด็กหญิงบุณณภา  สุนทร
3. เด็กหญิงปรายฟ้า  สายันเกณะ
 
1. นางสาววิภาวี  ม่วงทำ
2. นางสาวอรยา  ศรีนิล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 14 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวกานตร์ธิดา  ไชยขันธุ์
2. นางสาวธนกาญจน์  บุญอาษา
3. นางสาวหทัยรัตน์  นิลโคตร
 
1. นายอำนาจ  บุตรสุริย์
2. นายฉลาด  สายสินธุ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นาสุอินทร์
2. เด็กหญิงรวิพร  คำฮัง
3. เด็กหญิงรักลดา  รักชาติ
 
1. นางสาวสุนิจ  วิลาศรี
2. นางสาวทัศพร   ประดับเพชร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวณัชช์ฤทัย  ถวิลการ
2. นางสาวบุษยรัตน์  ขันมะจันทร์
3. นางสาววรรณพิมล  บุญเนาว์
 
1. นางคิณธนา  พุ่มศรี
2. นายภาณุพงค์  แสนท้าว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 41 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายชนัดพล  ไชยทองศรี
2. นายภูมินทร์  พิมมะโส
 
1. นางสาวลัดดา  คำภิรมย์
2. นางปรียาณัฐ  จันทร์ซ้าย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74.5 เงิน 30 โรงเรียนคำม่วง 1. นายวงศ์วรัญ  ปัญญพิมพ์
2. นายศุภสัณฑ์  มะนิสสา
 
1. นางวันธะนา  ปัญญพิมพ์
2. นางสาวสุพรรษา  พอลีละ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 49 โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์   วงษ์ชารี
 
1. นางสาววรรณภา  นาหัวนิล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวกนิษฐานันท์  พรมนิกร
 
1. นางวราภรณ์  ภูผาสุข
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.02 ทอง 17 โรงเรียนบัวขาว 1. นายชัยวัฒน์  สกุลเดช
2. นายภิษณุ  ไชยทอง
 
1. นางมณฑิชา  ศรีสว่างวงค์
2. นางทิวาพร  แก้วคำสอน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76.02 เงิน 46 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายภูตะวัน  ชำนาญเมือง
 
1. นางนารีรัตน์  นนทะมาตย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายรดิศ  ขันศรี
 
1. นางสาววารุณี  ทิพประมวล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายธวัชชัย  สุทธิประภา
 
1. นางสุมาลี  เทวฤทธ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 77.5 เงิน 23 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวชมพูนุท  อัยวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  นาตรีชน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กหญิงกฤษติกา  เกลี้ยงรส
2. เด็กหญิงชนิตา  บุญคำ
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  สีลาดเลา
 
1. นางพนารินทร์  สวัสดิ์ตระกูล
2. นายเทเวศร์  อัฐนาค
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบัวขาว 1. นายคชา  ศิลาแยง
2. นายนภสินธุ์  เผือดผุด
3. นางสาวนิยดา  ยันตะพันธ์
 
1. นางสาวสุวัจนา  ศรีวิเนตร
2. นายเรม่อน  พื้นอินทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สะภา
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีวงศ์แสง
3. เด็กหญิงวรัชญา  ถวิล
 
1. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
2. นางสาวดวงกมล  เนาวะเศษ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.25 เงิน 29 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกฤตยา  ศรีสุพัฒน์
2. นางสาวฐิติวรรณ  ยนยุบล
3. นางสาวอรวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย
 
1. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
2. นางสาวศศิกานต์  พันธ์โนราช
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนฐากุล  ภาวงศ์
2. เด็กชายนวรัตน์  บัวบาน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีโพธิ์ชัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ชัยศีลา
2. นางวิภาพร  สวัสดิภาพ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 15 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เฉิดสนิท
2. นายรวีโรจน์   ศรีเรือง
3. นางสาวอรศยา   ผาระขันธุ์
 
1. นางลัดดา  กิ่งภูเขา
2. นางสาวชนิดา  ผ่องแผ้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.76 ทอง 16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภัชญา  สงวนวงค์
2. นางสาวโชติรัตน์  มูลคา
3. เด็กหญิงโยษิตา  คะอังกุ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ผลประสาท
2. นางสาวสิริรัตน์  ภูจ่าพล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.2 ทอง 24 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวณัฐรดา  ตรีทัศน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีแลง
3. นางสาวเพชรรดา  นาถวิล
 
1. นางวราภรณ์  ยนต์ชัย
2. นางพรพิมล  เฉลิมชาติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายนิจภัทร์  เทศารินทร์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เถาชารี
 
1. นายฐิติสิทธ  นิลโสม
2. นางสาวอรวดี  ศรีบัว
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 55 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวพุทธรักษา  กุลสุวรรณ
2. นายวีรยุทธ  นามสง่า
 
1. นายอภิชน  นาชัยฤทธิ์
2. นายสมพงษ์  ศรีสมพร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 48 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงบังอร  ภักดี
2. เด็กชายเพชรนคร  ชมภูทัศน์
 
1. นายรังสรรค์  บุตรศาสตร์
2. นางสุพรรษา  บุญสิทธิ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนคำม่วง 1. นายณัฐพงศ์  ปรีพูล
2. นายธานินทร์  ไชโยธา
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วคำ
2. นายอรรถวิทย์  ปาระภา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกิตติพิชญ์  เหล่าต้น
2. นายฉานพล  ศิริ
3. นายนิฐิพงษ์  ไชยานันตา
 
1. นายวัชระพล  โป๊ะตะคาร
2. นายสุริยา  เฉลิมชาติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง 5 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  คาดีวี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สายวิชัย
3. เด็กหญิงพัชยา  นาสมซ้าย
4. เด็กหญิงภูรินี  ไกรสุทธา
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  ภูมิ
 
1. นายณัฏฐวี  เนมิน
2. นายปารมี  เขาวงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง 4 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพ็ชรดำ
2. นายธนูภพ  สันวิลาศ
3. นางสาวพิชชา  วิสาติ
4. นางสาวพิมพ์พิศา  ผ่องเสียง
5. นางสาวมะลิวัลย์  ไทธะนุ
 
1. นายณัฏฐวี  เนมิน
2. นายปารมี  เขาวงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 48 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ขวัญศิริ
2. เด็กหญิงนิชา  แกมวิรัช
3. เด็กหญิงปารีณา  ตรงสาหัส
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธิสารสังข์
5. เด็กหญิงโศภิษฐา  นามูลทา
 
1. นางอิ่มทอง   ปัญญา
2. นางสาวสุจิตรา  ยโสธรา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.9 ทอง 54 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์   นันสะอาด
2. นางสาวณัฏฐลินีย์   บาดาล
3. นายปรียาวิชญ์  เดชโยธา
4. นางสาวศศธร   ชัยสวนียากรณ์
5. นางสาวอภิศญา   คำบอน
 
1. นายมาพิชิต   วรสาร
2. นางสาวมัตติกา   พงษ์นิน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีกุล
2. นางสาวจันทร์สุดา  ผลรักษา
3. เด็กชายปรเมศ  กมลภา
4. นางสาวรัญธิดา  ทาประจิตร
5. นางสาวลดาภัทร  วิเท่ห์
 
1. นายวิสันต์  พยุงวงษ์
2. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.6 ทอง 36 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกรวีร์  ภูสมนึก
2. นางสาวณัฐเบญจภัค   คณินนันธนัฐ
3. นายภาณุวิชน์   เจริญศรี
4. นายสรอรรถ   ปลื่มถนอม
5. นางสาวสิปาง   กมลวิบูลย์
 
1. นางสาวเมตตา   ผาละกัน
2. นางสาวพรชนก  นดาบุตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 52 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โชติประเดิม
 
1. นายสุพิศ  เพ็ชรภา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 39 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวอาทิตย์  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.6 เงิน 52 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพัชนิกานต์  ศรีหาตา
2. เด็กชายรชต  อันไชยบุญ
 
1. นางนวพร  ถึงประเสริฐ
2. นางสาวกานต์มณี  บุญมี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.4 เงิน 49 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายพนมเวศ   เรือนคำ
2. นางสาวพรรณิภา    มาเรียง
 
1. นางกฤษณา   หัสนิสสัย
2. นางสาววัชนี   อ่อนเขียว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.6 ทอง 60 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรดา  พลาศรี
2. นางสาวชลิตาวรรณ   สุรันนา
3. นางสาวณัฐริกา  พละปี
4. เด็กหญิงปรมัตศนันทน์  ภักดี
5. นางสาวพรรณนิพา  อู่อ้น
6. นางสาวมีณานุช   ชินโน
7. นางสาววนิดา  นันทะเขต
8. นางสาววรรณภรณ์   สกุลโพน
9. นางสาวสุชานันท์   ทองจันทร์
10. นางสาวอภิญญา   ลุนใต้
 
1. นายพจกร   แจ่มสุวรรณ์
2. นายเอนก   สุวรรณธาดา
3. นายจิลลาภัทร   มุกดา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.6 ทอง 24 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกันตยา  พรมภักดี
2. นางสาวณัฐธยา  อาจวิชัย
3. นางสาวนฤมล  มหาอุป
4. นางสาวบุศรา  แพงพูฒ
5. นางสาวปณิฐา  ปัททุม
6. นางสาวพิชรา  ลมรื่น
7. นางสาวพิมพ์ธิดา  สมสวย
8. นางสาวมุฑิตา  ชัยฤทธิ์
9. นางสาววีรยา  บุญยงค์
10. นางสาวอิสราภา  ศรีผือฮี
 
1. นายปรีชา  วาวิไลย
2. นางเด่นสุดา  จงใจรักษ์
3. นางดลนภา  ศรีบุตตะ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 78.4 เงิน 37 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวมาลิตา  ไชยโชติ
2. นางสาวรสสุคนธิ์  ปิ่นขจร
3. นางสาวรัตนภรณ์  บัวพิจิตร
4. นางสาววริศรา  เอกพันธ์
5. นายศตายุ  พิมเภา
6. นางสาวศุฑาทิพย์  กุดเสนา
7. นางสาวอนัญญา  โชติพัฒน์
8. นางสาวอมาวดี  ตาสาโรจน์
9. นายอานนท์  สอนแสง
10. นายเกรียงไกร  อาจคำพันธ์
 
1. นางศิริญญา  นามสง่า
2. นางวิภาวรรณ  พลประถม
3. นางสาวอริษา  ทรัพย์พงค์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 โรงเรียนคำม่วง 1. นายพัชรพล  ปัญญาจา
2. นางสาวอุริสยา  องคะศาสตร์
 
1. นายประกาศิต  ฉายจรัส
2. นายเจริญ  โทไข่ษร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำม่วง 1. นายกันตพงศ์  ปรีดี
2. นางสาวอนัญญา  ฤทธิ์ลัน
 
1. นายประกาศิต  ฉายจรัส
2. นายณสัณห์หฤษฎ์  รักชนะ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ซงซา
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  จันทร์สว่าง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายนพกรานต์  กิตชัย
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  จันทร์สว่าง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.5 เงิน 47 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิมา  น้อยทะรงค์
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95.5 ทอง 29 โรงเรียนบัวขาว 1. นายภัทรวิชญ์  ภูเนตร
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 15 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวฐิติญาภรณ์  เรืองอุไร
 
1. นายธีรพล  ภูขลัง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 28 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวอภิสรา  มาตุ้ม
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  จันทร์สว่าง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 38 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงสุชัญญา  นาระวิน
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวชนิกานต์  อารมณ์สวะ
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐกมล  สุรันนา
2. นางสาวเพียรพร  พรมรัตน์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  จันทร์สว่าง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 51 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อุ่นเรือน
 
1. นายอานนท์  หานาม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นางสาวรัตติยา  กมลมูล
 
1. นางสาวสุรัญญา  คำแสน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 12 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกนกพล  มิ่งคำ
2. เด็กชายวิทวัส  สัจนวน
3. เด็กชายวิระกร  ธรรมประชา
 
1. นายอานนท์  หานาม
2. นายพิทยา  ศรีกุลจันทร์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวภัทรวดี  เผือดผุด
2. นายภาดล  ไฝ่ชอบ
3. นายภูมินทร์   เหลือผล
 
1. นางวาสนา  ทองปลิว
2. นางสาวนาฏยา  ศรีประไหม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 51 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายกีรติ  พันพิพิธ
2. เด็กชายชาญชัย  สมน้ำคำ
3. เด็กชายนพกร  สิบสิริ
4. นายสิทธิพร  ส่งเสริม
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทะสิละ
6. เด็กชายเอกรินทร์  สาไชย
 
1. นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน
2. นายฐาปกรณ์  ไชยศรี
3. นายเสนาะ  จันทร์แหล่
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวขาว 1. นายจิตรดิลก   ราชเเสนเมือง
2. นายฐิติศักดิ์   โมลาขาว
3. นายพันทลักษณ์  ชมศิริ
4. นายศิวนาถ   ลัทธิ
5. นางสาวสุดารัตน์   เอกบุตร
6. นายอรรถพงษ์   แสงเพ็ชร
 
1. นายณัฐพล  อุปัญญ์
2. นายศิริพงษ์  โครตวิถี
3. นายสุริยันต์  อรัญวาส
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. เด็กชายกิตติภูมิ  อินทร์ยา
2. นางสาวขนิษฐา  อัญชลิสังกาศ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อ้วนละมัย
4. นางสาวชนาภัทร  เลิศแหละ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพาะเจริญ
6. นางสาวดวงสุดา  โพธิ์งาม
7. เด็กชายธนดล  ชราโรจน์
8. เด็กชายธนภัทร  ภาลัยแก้ว
9. นายนพฤทธิ์  วรสาร
10. นายนันทวัฒน์  ปรีกุล
11. เด็กชายปวริศ  โลศรีเมือง
12. นางสาวพนิดา  สะอาดรัมย์
13. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โวหารคล่อง
14. นางสาวพัชรี  สุขทวี
15. นายภราดร  ลมพัด
16. นายภูมินทร์  เหลือผล
17. เด็กชายภูเบศ  แสงนิกุล
18. นายมลฑล  แสงนิกุล
19. นายลำชี  สว่างเนตร
20. เด็กหญิงศลิษา  หาชื่น
21. นางสาวศศิกานต์  พูลทอง
22. เด็กหญิงศุภรักษ์  บุญแสน
23. นางสาวอาทิตยา  จันทวารี
24. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีลำไพ
25. เด็กชายเจษฎาภูมิ  ไชยอุดม
26. นายเฉลิมพล   โสมศรี
 
1. นายบุญศรี  ธรรมประชา
2. นายธัญญา  คุณโพธิ์งาม
3. นายวิชชากร  เทียมจันทร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุตระแสง
 
1. นายสุขม  อัคติ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.4 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายอัสนีศักดิ์  มณีกัญย์
 
1. นายจุลศักดิ์  สมบรูณ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 24 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงภาวิภัทร  นามโคตร
 
1. นายยุทธ  ภูมิสิทธิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง 24 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวพรนภา  ศรีษะบงค์
 
1. นายสุริยันต์  อรัญวาส
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 42 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวีรวินทร์  คำเจริญ
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายบารมี  รสหอม
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงภาวิภัทร  นามโคตร
 
1. นายยุทธ  ภูมิสิทธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 38 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวพิมพ์พิศา  ผ่องเสียง
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.42 ทอง 18 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายเดโช  จุนใจ
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง 10 โรงเรียนคำม่วง 1. นายบารมี  รสหอม
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองฤทธิ์
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 9 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวพรนภา  ศีรษะบงค์
 
1. นายศิริพงษ์  โครตวิถี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 32 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายอัตชนะชัย  มะโนขันธุ์
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนคำม่วง 1. นายสรยุทธ  บุญสุข
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 44 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ถิ่นวัน
 
1. นายยุทธ  ภูมิสิทธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวคนัสนันท์  วันนา
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชวิน  สมบัติภูธร
2. เด็กชายถิรนัย  ขันอาสา
3. เด็กชายทินณภัทร  พลนาคู
4. เด็กหญิงธนัญชนก  จิตรเหลื่อม
5. เด็กชายธาวิน   ปาวะรี
6. เด็กหญิงนภารัตน์  แก้วดวงงาม
7. เด็กหญิงนัยนา  สกุลแพง
8. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปูนกลาง
9. เด็กหญิงพุทธรักษา  คำประเวศ
10. เด็กชายภูมินทร์  เหลือศิริ
11. เด็กชายมานัส  จิตรเหลื่อม
12. เด็กหญิงสุพิชญา  ลังบุบผา
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
2. นายพงศธร  พลอยวิเลิศ
3. นายจุลศักดิ์  สมบรูณ์
4. นายศุภกฤต  ชัยปัญหา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 16 โรงเรียนคำม่วง 1. นายนนทกานต์   มีฤทธิ์
2. นางสาวนนทญา  มีฤทธิ์
3. นางสาวนันฑิตา  ทองฤทธิ์
4. นางสาวนุชวรา  จันทพันธ์
5. นายมนัญชัย  พิพัฒน์กุล
6. นายยศกร  เพชรพา
7. นายรัชชานนท์  ไชยทองศรี
8. นางสาววรนุช  มหาโยธี
9. นางสาวศิรภัสสร  ไชยทองศรี
10. นางสาวสุภนิดา  เอกศิริ
11. นางสาวสุภานันท์  จำปาลา
12. นายอนุวัฒน์  คำเล็ก
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
2. นางนันทา  มีฤทธิ์
3. นายภูวเนตร  ลามุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 17 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวกมลแก้ว  ก้อนดินจี่
2. นางสาวกุลสตรี  ชาภูมี
3. นางสาวจิตติภา  จันทมูล
4. นางสาวจิตรวี  สีตะวัน
5. นางสาวฉัตรพร  นาสงวน
6. นายชญานนท์  สามารถ
7. นายชินกฤต  ใจศิริ
8. นายณภัทร  ขามเอก
9. นางสาวตะวันฉาย  อธิจร
10. นางสาวธนพรณ์  ศิลาพจน์
11. นายธนวัฒน์  ศรีนาเรือง
12. นางสาวธัญสุดา  ศรีบ้านโพน
13. นางสาวนงค์สุดา  อริสาโพธิ์
14. นายนนทกานต์  มีฤทธิ์
15. นางสาวนนทญา  มีฤทธิ์
16. นายนพดล  ฉายแผ้ว
17. นางสาวนันฑิตา  ทองฤทธิ์
18. นายบารมี  รสหอม
19. นางสาวปริมล  โปริสา
20. นางสาวปวันรัตน์  พันทะลา
21. นายพลาธิป  กาละนาด
22. นางสาวพิชญธิดา  บุตดา
23. นางสาวภารวี  สภา
24. นายภูวกร  อิสระคงชัย
25. นายมนัญชัย  พิพัฒกุล
26. นายยศกร  เพชรพา
27. นายยอดเพชร  นันวิสุ
28. นายรัชชานนท์  ไชยทองศรี
29. นางสาวรัตนา  สิงห์คาร
30. นางสาววรนุช  มหาโยธี
31. นายวริทธิ์  ชาดี
32. นางสาวศิรภัสสร  ไชยทองศรี
33. นางสาวศุภสุตา  เกษโสภา
34. นายสรยุทธ  บุญสุข
35. นางสาวสุภรัตน์  ชาบรรดิษฐ์
36. นายสุรวิชญ์  ยี่สารพัฒน์
37. นายอนุวัฒน์  คำเล็ก
38. นางสาวอรทัย  บุริขันธ์
39. นางสาวเสาวภา  หอมทอง
40. นางสาวเสาวลักษณ์  สันวิลาศ
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
2. นางนันทา  มีฤทธิ์
3. นายภูวเนตร  ลามุล
4. นางสาวน้ำฝน  สาโยธา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวสวรรยา  ภิรมย์
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 26 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนิภาพร  แสงโพธิ์
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.8 ทอง 44 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวจริญญา  ชะวาริต
2. นางสาวจันทิมา  พวงพันธ์
3. นางสาวทิพวรรณ  สีใส
4. นายนิธิกร  พรมสิทธิ์
5. นายบุรพล  พลเยี่ยม
6. นายปุณนกร  ลอดสุโข
7. นายวิศรุต  ทองน้อย
8. นางสาวศลิษา  คงรอด
9. นายอภิวัฒน์  คำศรี
10. นางสาวอริสา  บุญแสวง
 
1. นางศิริวรรณ  เพริดพราว
2. นางศุณัญญา  โคตรพัฒน์
3. นายณัฐชัย  กานนท์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง 7 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกัลยากร  จันทร์พลี
2. นายธนพล  ศิริวิเศษไทย
3. นางสาวธันย์ชนก  ติดดี
4. นางสาวมะลิซ้อน  โพนสาลี
5. นางสาวมัณฑิตา  โคตะวินนท์
6. นางสาวรัตนภรณ์  พิศมัย
7. นางสาวสุริสา  กันระวัล
8. นายอิทธิเดช  โพธิคำภา
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  กลุ่มศรี
2. นางฉวีวรรณ  อุทัยวัฒน์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  ตันสมรส
2. เด็กหญิงพิศมัย  แซ่อึ้ง
3. นางสาวมณัชนก  แก้ววิจิตร
4. เด็กหญิงมณัญญา  สังฆะวัน
5. นางสาวมุทิตา  ศรีเสถียร
6. เด็กหญิงวนิดา  กุลกล้า
7. เด็กหญิงสุปรียา  สังฆะวัน
 
1. นายจำนงค์  สำราญทัศน์
2. นางอรุณี  วรรณรส
3. นางเพ็ญมณี   พากเพียร
4. นางสาวปนัดดา  สุรทร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 31 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาว สุนิตษา   นามจะโปะ
2. นางสาวกานต์สินี   ตาติยะ
3. นางสาวฉัตรพร   เเสนราช
4. นางสาวชนากานต์   เตรียมตัว
5. นางสาวชวัลลักษณ์  สุรันนา
6. นางสาวชุติมา    สันประภา
7. นางสาวพันธิกา  เรืองแสน
8. นางสาวเนตรนภา  จูมพลาศรี
 
1. นางสาวเกศสุดา  ศรีหาโคตร
2. นายทำเนียบ  คะอังกุ
3. นายสุวิทย์  ปัญญารส
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71.4 เงิน 45 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นายกฤษณะ  แน่นอุดร
2. นายณัฐวุฒิ   กุลาสี
3. นายนิรุช  มิ่งขวัญ
4. นายศุภชัย   สีพั่วฮาม
5. นายอภิสิทธิ์  แก้วสีหาบุตร
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
2. นายนิคล  ไชยช่วย
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.2 ทอง 20 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. นายธนพล  ภักดี
2. นางสาวศศิวรรณ  วิสาระพันธ์
 
1. นายอภิวัฒน์  ร่วมใจ
2. นางสาวชวัญลักษณ์  ใจเอื้อ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 18 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายพสวรรฒน์  พระวิเศษ
 
1. Ms.Matthieu  Herreman
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 23 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวอารียา    นนทะมาตย์
 
1. นายเอกวิทย์  อำนวย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 36 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวสิริยากร   ขันธหงษ์
 
1. นางสาวนันธิญา   จิตรปรีดา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 22 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวอวัสดา   เหล่านายอ
 
1. นางสาวกรวรรณ   ชุมชิต
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง 19 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กชายณัฐกานต์   ศรีหลิ่ง
2. เด็กหญิงดาริกา  ไชยสวาสดิ์
3. เด็กหญิงน้ำมนต์   เภกะสุต
4. เด็กหญิงภควดี   คงกระพันธ์
5. เด็กหญิงมนัสนันท์   จันเหลือง
 
1. นางลัดดาวัลย์   บุญเรือง
2. นางศิรฎา  พลสะทอน
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.6 ทอง 9 โรงเรียนคำม่วง 1. นายนฤบดี  ชมจันทร์
2. นางสาวนิศรา  ราชดี
3. นายปวรุตม์  บุตรวัง
4. นางสาวมาลิณี  ทองสุข
5. นายอนุชิต  ก้อนดินจี่
 
1. นางวายุพิษย์  นาสงวน
2. นางชบาไพร  กรับทอง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 33 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  มั่นคงธนาชัย
 
1. นางสาวจันทิมา    บุญเพิ่ม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 43 โรงเรียนคำม่วง 1. นายรุ่งสุริยา  แก้วคชสาร
 
1. นางสาวรัตนพร  คำมูลนา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.83 เงิน 54 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เจริญลอย
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  ชาติอินทรี
 
1. นายวิจิตร  ไชยกันยา
2. MissZhao   Zhi Mei
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวสุภานันท์  จำปาลา
2. นางสาวเบญญาภา  แก่นจำปา
 
1. MissSi  Yu
2. นางสาวอนุตรา   บุญทัน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 17 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์   จิตจักร
2. เด็กหญิงอรปรียา    สมพิทักษ์
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
2. นางสาวณฐพร    เรืองธรรม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.17 เงิน 28 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวกัญญาวีร์   โพธิ์สัย
2. นายศุภพล   ศรีสุนัน
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
2. นางสาวณฐพร   เรืองธรรม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบัวขาว 1. นายจักรกฤษณ์  ชมระกา
2. นางสาวนริศรา  อุดมจิตร
 
1. นายเมธา   ภูผ่านแก้ว
2. นางสาวอัจฉริยา  หนองห้าง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 23 โรงเรียนบัวขาว 1. นายปณิธิ   เหลาพร
2. นายพีรวิชญ์  ไวยวีรี
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
2. นางสาวณฐพร   เรืองธรรม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 11 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวปภักศญานุกรม  จันทพันธ์
2. นางสาวฤทธิพร  การสอน
 
1. นายจักรี  ชมภูศรี
2. นางสาวรัตนพร  คำมูลนา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 36 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวทอฝัน   โคจรานนท์
2. นางสาวพรพิมล   พั้วพันธุ์
3. นางสาวพิมพ์อุไร   กุลอาจศรี
4. นางสาววีรดา   เอกบุตร
5. นางสาวสาธิตา    ตาลพันธุ์
 
1. นายเมธา   ภูผ่านแก้ว
2. MissJinjin  Shen
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง 21 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวจิดาภา    บาลเพชร
2. นายณภัทรกร   ไชยสะอาด
3. นางสาวธนาพร    กาลวิบูลย์
4. นายพีระพัฒน์   มาตรา
5. นางสาวอิงวรา   ภูมิภาค
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
2. นางสาวณฐพร   เรืองธรรม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกานดา  พรหมนุช
 
1. นางสาววาริษา  การิโส
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวปิยะฉัตร    รัตนวรรณี
 
1. นางสาวณฐพร  เรืองธรรม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 30 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายกมลภพ  พลหงษ์
2. เด็กชายกฤษฎา  สีสว่าง
3. เด็กชายชนุดม  อาจวิชัย
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุประ
5. นางสาวทยิดา  อุทรักษ์
6. นายนรภัทร  สมสวย
7. นายศราวุฒิ  น้อยมา
8. นางสาวอัญรญา  สุวรรณไตร
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
2. นายดวงอุไร  สระเพ็ชร
3. นายกิตติภพ  โพนเงิน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.3 ทอง 15 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นายคมกริช  ทิพย์มณี
2. นางสาวปาริชาติ  ตาปา
3. นายภาณุพงษ์  ลีโคกกลาง
4. นายวุฒิชัย  ดีสม
5. นายสุทธิพงษ์  ไม่หวั่น
6. นางสาวอมรวรรณ  ศิริเกษ
 
1. นายเอก  นาเมืองรักษ์
2. นางสาววรัญญา  ทินโน
3. นายธวัชชัย  มูลเหลา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 65.1 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นายนัณธวุฒิ  มั่นมี
2. นางสาวน้ำทิพย์  สุนา
3. นายปาฏิหาร  ไวแสน
4. นายภูริกูลกฤษฎิ์  เชิดชน
5. นายวสุพล  บุญแสน
6. นายวัยวุฒิ  บุษบง
7. นายอภิรัตน์  กุลซื่อ
8. นางสาวอมราพร   ใจไว
9. นางสาวอาทิตยา  ไวแสน
10. นางสาวอินทิรา  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นายกมล  ละอองคำ
2. นางสาวพัชฎากรณ์  นามโคตร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 17 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมคำบุตร
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันลาวงศ์
3. เด็กหญิงนิชา  ฝาระกรรณ
4. เด็กชายศิขรินทร์  ศรีคิรินทร์
5. เด็กชายอานันตรัย  สินธุศิริ
 
1. นางนิตยา  คันธิยงค์
2. นายประสิทธิ์  ไชยกาล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 34 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  อิงภู
2. นางสาวตติยาพร  ตรีศร
3. นายปราโมทย์  เหมกุล
4. นางสาวรัชดาภรณ์  กั้ววิจง
5. นางสาวสุมิตรา  อุตเสนา
 
1. นางนิตยา  คันธิงค์
2. นางสุกัญญา  กัญญสกุล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 48 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  มะลิต้น
2. เด็กหญิงชลลดา  วรรณเสน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นนบรรดิษฐ์
 
1. นางสมพร  สิงหศิริ
2. นางไพบูลย์  บุญรัตน์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีสาคร
2. นางสาวปานวาด  ไถวศิลป์
3. นางสาวสุกฤตา  มงคลศิริ
 
1. นางกัญณภัทร  แสนพวง
2. นางอมรา  ภูมิสายดร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กัณหารัตน์
2. เด็กหญิงชิดชนก  คำไสย์
3. เด็กหญิงภรณ์ภรรณ์  ภัทรพฤกษา
 
1. นางสุพิษา  มีตา
2. นางสาวนลินรัตน์  ครทน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 35 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  ภารประดิษฐ์
2. นางสาวศิวนาถ  กิจชำนิ
3. นางสาวเจริญขวัญ  ประสาร
 
1. นางสาวฉัตรชนก  ถวิล
2. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวนุชพร  สันดุสิต
2. นางสาวปนัดดา  คำถวิล
 
1. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
2. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายประพันพงษ์  เนื่องโคตะ
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีวิพันธ์
 
1. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 51 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวกิติยาพร  ตรัสศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  มะลิรส
3. นางสาววิมลวรรณ  ทาราเวทย์
 
1. นางรุ่งทิวา  ปุณะตุง
2. นายวรวิทย์  รัตนแสง
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 57 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวกนกอร  วงษ์คำอุด
2. นางสาวรุจิรดา  โนวฤทธิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ระลาคี
 
1. นางรุ่งทิวา  ปุณะตุง
2. นายวรวิทย์  รัตนแสง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 41 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลภัส   นระทัด
2. นางสาวเปรมชนก   สีด่าง
 
1. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
2. นางนิตยา  มูลพงษ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงขวัญธนา  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงชนกนันท์  วรสาร
 
1. นางนิภาภรณ์  วรสาร
2. นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนคำม่วง 1. นายกวีวัฒน์  ไมยะปัน
2. นายเอกภาวิน  เยื้องกลาง
 
1. นายกนกดารินทร์  คะอังกุ
2. นายประสิทธิ์  แกมนิรัตน์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. เด็กชายฤทธิพล  อุตตะโชติ
2. เด็กหญิงอิไลชา จีเซล  เทรอล
 
1. นายวรวิทย์  รัตนแสง
2. นางสาวอัฐพร  ทะรังศรี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 26 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายอาทร  งามแสง
2. นายอินทราวุธ  ศรีบุตร
 
1. นายเทวัญ  ภูพานทอง
2. นางกำไล  ตุระซอง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายคณพศ   รอดเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐพัฒน์   แสนตรี
 
1. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวธนิสร  โจวตระกูล
2. นางสาวสุมาลี  โหรา
 
1. นางศิริวรรณ  มีสารพันธ์
2. นายทองสัน  แสนขาว
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวบัณฑิตา  พันต้น
2. นางสาวพรชิตา  รังหอม
 
1. นางสาวอัฐพร  ทะรังศรี
2. นายวรวิทย์  รัตนแสง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 49 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวขวัญฤดี  ด่านขุนทด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จำปาลา
 
1. นางวรรณิภาภรณ์  ยนยุบล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชญาภรณ์  สีสัน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 29 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กชายนิวัฒน์  เทือกภูเขียว
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  พินิจ
 
1. นายเทวัญ  ภูพานทอง
2. นายธวัชชัย  มาตเรียง
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  จันทะกล
2. เด็กชายพอเพียง   พันธุขันธ์
3. เด็กชายวรรณพงษ์   นนทะคุณ
 
1. นายอนุพันธ์   เขตบุญพร้อม
2. นางสาวนลินรัตน์  ครทน
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 73.9 เงิน 34 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกษิดิ์เดช  สว่างสุข
2. นายธนพงษ์  ภูอ่าว
3. นายอภิชัย   แสงจันทร์
 
1. นายอนุพันธ์   เขตบุญพร้อม
2. นางสาวนลินรัตน์  ครทน
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 45 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัธชัย  สุราช
2. เด็กชายธีรโชติ  นาชัยเงิน
3. เด็กชายนฤบดินทร์   จำปาแดง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายกฤตภัค   ศรีแก้ว
2. นายกฤตยชญ์   ศรีเดช
3. นายศุภกร   ทิพย์สิงห์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายบริบูรณ์   นนท์ไชยเสน
2. เด็กชายภากร  ครองสุขศิริชัย
3. เด็กชายโกเมศ   พุ่มศรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายฑีฆายุ   แก้วสูงเนิน
2. นายปุณยวัฒน์   เจริญท้าว
3. นายเมธา   วรพันธ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศ   ภูล้นแก้ว
2. เด็กชายปาณณวัฒน์  วงษ์ลุน
3. เด็กหญิงรังศิญา   กุดแถลง
4. เด็กหญิงวีรดา   บมขุนทด
 
1. นายกิตติภัค   ไพศาล
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกรชวัล   แก้วมณี
2. นางสาวธนภรณ์  ตุลาพัฒน์
3. นางสาวปรีญาพร   ยุบลเพลิด
4. นายพัสกร   นิลโฉม
 
1. นายกิตติภัค   ไพศาล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 10 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   วงศ์ไชยชาญ
2. เด็กชายพนัสกร  ภารรัศมี
3. เด็กชายสุรชาติ  โมฆะรัตน์
 
1. นายเสกสรร  เรืองเดช
2. นางสาววรัญญา  ทินโน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.9 ทอง 12 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. นายภูวนาท  โชติมงคล
2. นายสุรศักดิ์  เขียนนอก
3. นายอรรณพ  ตาลพันธุ์
 
1. นายวีระยุุทธ  จันทร์สด
2. นางนภาภรณ์  จันทร์สด
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.5 ทอง 6 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. นางสาวฐิตารัตน์   เครื่องคำ
2. นางสาวนรินดา  เพ็งวัน
3. เด็กหญิงวชิราพร  ศรีชม
 
1. นางสุกัญญา  หาศิริ
2. นางมะลิวรรณ์  เครือศรี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวณัชชา  เรืองไชย
2. นางสาวธาริณี  อารมณ์สวะ
3. นางสาวสุวรรณษา  จิตจักร
 
1. นางรัตนา   ยี่วาศรี
2. นางวารยาณีย์  เพชรมณี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐดา  ศรีชู
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  แก้วกุล
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พลาศรี
4. เด็กหญิงธชิตา  ดีสมบัติ
5. เด็กหญิงมินตรา  โสภา
6. เด็กหญิงสุจิตรา   ไชชาญ
 
1. นางรวิวรรณ  คุ้มนายอ
2. นางรชนีกร  ระฟ้า
3. นางชมพูนุท  พุดมี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 52 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวนวรัตน์  ดาวสว่าง
2. นางสาวพรหมพร  สกุลโพน
3. นางสาวลัดดาพร  มะลิต้น
4. นางสาวสุกัญญา  ศรีลำดวน
5. นางสาวสุธิตา  ธะนาไสย์
6. นางสาวไพรินทร์  สุวรรณมามูล
 
1. นางรวิวรรณ  คุ้มนายอ
2. นางสมพร  สิงหศิริ
3. นางรชนีกร  ระฟ้า
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 10 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงนฤมล  บาลศรี
2. เด็กหญิงนันทชพร  ไสยวรรณ์
3. เด็กหญิงนุชวรา  แสบงบาล
 
1. นางอิ่มทอง  ปัญญา
2. นางสาวอาภาพร  กั้วพรม
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.4 ทอง 7 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. นางสาวชนัญญา  น้อยนาจารย์
2. นายสหรัฐ  ศรีส่วย
3. นายสุวิทย์  นันทะเขต
 
1. นายอภิวัฒน์  ร่วมใจ
2. นางสาวณัฐพัชร์  หลั่งน้ำสังข์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 21 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวจิรวรรณ  วารีบ่อ
2. นางสาวญาสุมินทร์  เรืองนุช
3. นางสาวแวววรรณ  ศรีสุโพธิ์
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นางปรุงจิตร  แสบงบาล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายพิภัทรพงษ์  มะลิต้น
2. นางสาวอภัสรา  แสงผา
3. นางสาวเพชรรัตน์  นิลโคตร
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิราอร  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสริญญา  อาฆราช
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ไกรสูญ
 
1. นางสาวโสทิน  สุธรรม
2. นางสาวชญาณิศา  เชื้อคมตา
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพรนภา  บุตรดี
2. นางสาวสกุลตรา  กั้วจรัญ
3. นางสาวสิรินาฎ  พิลาทา
 
1. นางสาวรจนา  พันธุ์นิล
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  ศิริรักษ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 26 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  นาหัวนิล
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  จำเริญพัฒน์
3. นางสาวอุมาพร  อุดมพันธ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  ฤาชัยราม
2. นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.4 ทอง 14 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวปิยวดี  ถิตย์รัศมี
2. นางสาวศิริวิมล  โกษี
3. นางสาวสุพัตรา  มณีมูล
 
1. นางรุ่งอรุณ  ฤาชัยราม
2. นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูดี
2. นางสาวทิพย์ธิดา  สุลำนาจ
3. เด็กหญิงภูริตา  พิมพ์เภา
 
1. นางสาวโสธิน  สุธรรม
2. นางวรรณา  ศรีหาตา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.6 ทอง 5 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวลัดดา  ศรีซ้ง
2. นางสาวอรทัย  โพธิแท่น
3. นางสาวอารยา  ถาวรเรือง
 
1. นางรุ่งอรุณ  ฤาชัยราม
2. นางอัญวิษา  มุละนันทน์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 52 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจริยา  นันทะเขต
2. เด็กหญิงจิราภา  เตรียมตัว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตะวงษ์
 
1. นางสุพรรษา  บุญสิทธิ์
2. นางสาคร  วรวะไล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวอรัญญา  ปรุงกระโทก
2. นางสาวอัญชลี  พรมรัตน์
3. นางสาวเจนจิรา  สีลาพัฒ
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์  โคตะวินนท์
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 18 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวอัญธิกา  นันทะวงษ์
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  คาดีวี
2. นางสาวสุพัตรา  สมร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชำนาญเดช
 
1. นายรณชัย  นาทองบ่อ
2. นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ์
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 13 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ชินรา
2. นางสาววิภาพร  อุดมพันธ์
3. นางสาวสุภิญญา  แสงวงศ์
 
1. นายรณชัย  นาทองบ่อ
2. นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ์
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐภูมิ  ภูนาสี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ์  จันทร์สะอาด
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายนพรัตน์  วรชินา
 
1. นางธนาภรณ์  อุทัยแสง
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายปิลันทน์  สะตะ
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.3 ทอง 12 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายนรินทร์  อัฐนาค
2. นายพลวัฒน์  พวงงาม
 
1. นางธนาภรณ์  อุทัยแสง
2. นายวิญญู  มุทิตา
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.2 ทอง 8 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 1. เด็กชายสามารถ  ผองสง่า
2. เด็กชายอนันดา  เลิศภูคำ
 
1. นางสาวศิรัญญา  คำหงษ์ษา
2. นางพรรณิพา  ศรีอาจ
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.83 ทอง 21 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกวินท์  จิ่มอาสา
 
1. นายธนพล  ผลชารี
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89.15 ทอง 10 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายชนะวัฒน์  ถวิล
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  กลุ่มศรี
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 81.8 ทอง 34 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายทินณภัทร  พลนาคู
 
1. นายพงศธร  พลอยวิเลิศ
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.4 ทอง 4 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีบ้านโพน
 
1. นายณัฏฐวี  เนมิน
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนคำม่วง 1. นายกุมภาพล  ศรีแนน
 
1. นายณัฏฐวี  เนมิน
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 25 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายศิริชัย  ไกยะราช
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  กลุ่มศรี
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.29 ทอง 7 โรงเรียนคำม่วง 1. นายพลาธิป  กาละนาด
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์