สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองชัย
 
1. นางจรรภวัสณ์  ทุมวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78.8 เงิน 21 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนิชราวัลย์  นังกะทา
 
1. นางสายทอง  อินธุโสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 44.4 เข้าร่วม 24 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวัชรพล  ประเสริฐสังข์
 
1. นางละอองดาว  จิตต์พิริยะการ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกัญญาวีร์  แสนวัง
 
1. นางกมลรส  โมฆรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาววันวิสาข์  นีระพจน์
 
1. นางสาวภานุมาศ  ริตตา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวปณตพร  นาชัยโชติ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  พุทธวัช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงดลมณี  ตรีเมฆ
 
1. นางเครือวัลย์  ปัญญามี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 51 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวลลิตา  อินทะพรม
 
1. นางรังษี  พลโคกก่อง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 40 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายต้นหนาว  ฐานสมบัติ
 
1. นางสายทอง  อินธุโสภณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 18 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายณวัฒน์  ภูกองไชย
 
1. นางกมลรส  โมฆรัตน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 22 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกรวิภา  จำเริญสาย
2. เด็กหญิงวรินธร  พูลเพิ่ม
 
1. นางนันท์นภัส  พิมพะนิตย์
2. นางพิมพ์นิภา  เศรษฐจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 22 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวณิชาภัทร  ทิพเจริญ
2. นางสาวสุพิชชา  ถินมานัด
 
1. นางประสพสุข  เขตอนันต์
2. นางณัฐพร  โชคเพิ่มพูนกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.04 เงิน 50 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงทิวดี  พรหมมาลา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวเงิน
 
1. นางสาวกิ่งไผ่  ศรีคะรัตน์
2. นางปิยะธิดา  ขัณฑ์ชลา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.82 ทอง 43 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายวิริทธิ์พล  แดงศิริ
 
1. นางสาวกิ่งไผ่  ศรีคะรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  ภูผิวเหลือง
 
1. นางสาวเนตรดาว  หวานรอบรู้
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนร่องคำ 1. นายกฤษฎิ์  ยุบลนิตย์
 
1. นางฑิตยา  หันชัยศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนสามชัย 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  จันพิพัฒน์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ภารดิลก
3. เด็กชายปภังกร  สารกรณ์
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  คำลำเภา
2. นางสาวจิรัชญา  จารพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 29 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัญญาภัค  นนทะนำ
2. นางสาวบุษกร   มูลศรี
3. นางสาวภัทรพร  ชุมทอก
 
1. นางจุฑาภรณ์  วิเชียรภักดิ์
2. นางสาวกัลยา  ศิริแสงสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงบุญธิดา  พิมพะสอน
2. เด็กหญิงพรหมพร  ภูปา
3. เด็กหญิงแก้วตา  อ่อนศรี
 
1. นายอุทัยรัตน์  จำเริญไกร
2. นางกนกวรรณ  โคตรภูธร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 29 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกิรติกานต์  ถิ่นวิลัย
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เขาลาด
3. นางสาววรรณภา  ศรีสุลัย
 
1. นางสาวยุวธิดา  พละสาร
2. นางเพ็ญศิริ  ไสยสาลี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.75 ทอง 21 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค
 
1. นางวชิราภรณ์  ทิพย์ศิริ
2. นางจารินี   สุวรรณรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 38 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายคุณานนต์  อาจหาญ
2. นายสมัชชา  ขันธ์เดช
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย
2. นางพัฒนาพร  เขจรนิตย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 42 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  สีอ่อนจันทร์
 
1. นางสาวดารุณี  จันทะลือชา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวอริสา  วรรณญาติ
 
1. นางบังอร  สุริยคุปต์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68.85 ทองแดง 57 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรีวัน
2. เด็กหญิงณิศวรา  นระแสน
 
1. นางนาถนภา  สารทะวงศ์
2. นางสาวจันทนา  ฉายจรุง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.52 เงิน 41 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวเมขลา  โสภาพร
 
1. นางวาสนา  คงสมมาตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ถาวรชาติ
 
1. นางวิริญญ์  แวงโสธรณ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวอภิสรา  อัญญาบาล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พลเตชะ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายธนดล  พลชิวา
 
1. นางอรทัย  ย่อมสระน้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกันตา  นาทองบ่อ
2. เด็กหญิงปริยากร  ลครรำ
3. เด็กหญิงภูฟ้า  ล้านพลแสน
 
1. นางรัตนา  ลครรำ
2. นางเนียรนภา  อรรถวิลัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวภณิดา  สันติชัยรัตน์
2. นางสาวอาทิติยา  สุดชาดา
3. นางสาวอารยา  ฉายถวิล
 
1. นางพิสมัย  พงษ์ศรีลา
2. นางขวัญจิตต์  เชาว์พานิช
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  จันนุวงศ์
2. เด็กหญิงบุญฑริก  กายาผาด
3. เด็กหญิงพลอยภาดา  ศรีคำ
 
1. นายภาคภูมิ  เนียมบุญ
2. นางสาวณัฐริกา  ฉายสถิตย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวนิธิลักษณ์  ถินไผ่บูรณ์
2. นางสาวรุ่งนภา  นาทุ่งมล
3. นางสาววันทนา  ไชยคีรี
 
1. นายธนศักดิ์  เจริญธรรม
2. นายกีรติ  ภูนาหา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงกนกกรณ์  ศรีวิพันธุ์
2. เด็กหญิงกมลชนก  แสนวัง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ดิษเอม
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 56 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาวทิชาทิพย์  มายนอก
2. นายอนุพงษ์  ขันแข็ง
3. นางสาวอาณิตา  ผ่องศรี
 
1. นายพลภฤต  บุญศิริกร
2. นายสุชาติ  กมลนัด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.56 ทอง 19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ยุบลพาส
2. เด็กหญิงนริศรา  ภูดอนนาง
3. เด็กหญิงปราณปรียา  หอมบุญมี
 
1. นางสาวญานษา  สุวรรณรักษ์
2. นางสาวอนิสสา  อารมณ์สวะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง 15 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกมลลักษณ์  ดอนปรีชา
2. นางสาวกัญญาภัทร  เซ่งจัน
3. นายภูธเนศ  หาญลำยวง
 
1. นางยุวธิดา  บัวศรี
2. นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 33 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายธนกฤต  แฝงจันดา
2. เด็กหญิงธนัญชนก  มั่งมา
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 12 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวณัฐธิดา  จอมทะรักษ์
2. นายสรัล  เครือวรรณ
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 45 โรงเรียนสามชัย 1. เด็กหญิงพิชญา  จงภูเขียว
2. เด็กหญิงพิมพิศา  จงภูเขียว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยชนะทรัพย์
2. นางจริยา  จี้กระโทก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 44 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจิระเดช  นาถาดทอง
2. เด็กชายอัครเดช  นาคูณ
 
1. นางนุชนภา  ชาแสน
2. นางสาวณัฐพร  อรรคอำนวย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 53 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลิดา  ฆารวิพัฒน์
2. เด็กหญิงดวงพร  สาแขม
3. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรแหน
4. เด็กหญิงมาลิสา  เพชรสมัย
5. เด็กหญิงแพรวพราว  อ่อนโต
 
1. นางสมสมัย  เทพพร
2. นางสาวฐานิกา  ถำวาปี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง 7 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวจิรพินญา  ยุบลศรี
2. นายจิรเดช  อรุณปรีย์
3. นายทรงฤทธิ์  พิมมะโน
4. นางสาวอภาพร  ศรีละคร
5. นางสาวอรวี  ศิริภักดิ์
 
1. นางสาวนันทวัน  กำจัดภัย
2. นายชรินทร์  ทานู
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจุฑาณัฐ  สว่างบุญ
2. เด็กหญิงต้นข้าว  สมบัติเพิ่ม
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ไชโยธา
4. นางสาวพรรณจินันท์  ภูผาดาว
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  นันผ่อง
 
1. นายนรากร  สุทธิอาจ
2. นายประชา  มาชัยภูมิ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายจิรายุ  โคตะนนท์
2. นายธนชิต  ชื่นนิรันดร์
3. นายธนากร  ภูพันเชือก
4. นางสาวนพมาศ  ภูเงินงาม
5. นางสาวศศิธร  ทินคาม
 
1. นางอุบล  อังคะรุด
2. นางประหยัด  ทองภูธรณ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 56 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกันติชา  พันธ์ประกอบ
2. เด็กหญิงกันฤทัยต์  นครชัย
3. เด็กชายจารุกิตติ์   ไร่เจริญ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  อังกาพย์
5. เด็กหญิงวานิสา  ศรีเมือง
 
1. นายกีรติศักดิ์  สมบัติชัยแสง
2. นายโกวิท   เกลือสีโท
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.2 ทอง 9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชุติมา  มณีวงศ์
2. นางสาวนวพรรษ  สุทธิธรรม
3. นายปริณภัทร  เรืองเลิศ
4. นายพงศกร  เงินลี
5. นายศุภกฤต  ธาตุรักษ์
 
1. นายบุณยกฤต  หนองเสนา
2. นายสมบูรณ์  บุหงาเกษมสุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนร่องคำ 1. นายกฤชณรงศ์  งามผิวเหลือง
2. นางสาวดรัลพร  ปัตทานนท์
3. นายธนดล  ไสยรส
4. นายธนวัตน์  สุเทวี
5. นายนนทนัตท์  คชะนันท์
6. นายพัฒนศักดิ์  น้อยอามาตย์
7. นายภิรมย์  โพธิกุดสัย
8. นางสาวมานิดา  ภูมิภักดิ์
9. นายรัชชานนท์  นันทเพ็ชร
10. นายวีรวัฒน์  จุฑาเลิศ
11. นางสาวศิวพร  บุญเข็ม
12. นางสาวสลินทิพย์  กมลสินธ์
13. นางสาวสุณีรัตน์  พานุเลศ
14. นางสาวสุพิชฌาย์  พวงปัญญา
15. นางสาวสุภาวิณี  ขนันแข็ง
16. นายสุรศักดิ์  รุ่งเรืองฤทธิ์
17. นางสาวสโรชา  ประชารุง
18. นางสาวอติกานต์  วิเศษวิสัย
19. นางสาวอรนุช  โมรัตเสถียร
20. นายโชคทวี  มลามนต์
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
3. นายกิตตินันท์  วงษ์แสดง
4. นางเอมอร  ธิสามี
5. นางรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนร่องคำ 1. นายคัคนานนท์  โพธิ์ชัยหล้า
2. นายจิตติชัย  สายโรจน์
3. นายชาญชัยนุวัฒน์  ขันประมาณ
4. นางสาวณัฐฐินันท์  สาระชัย
5. นายณัฐวุฒิ  ศรีชูยงค์
6. นางสาวนฤมล  มูลละ
7. นางสาวปนัสญา  กมลชิต
8. นายปัณณพัฒน์  โพธิ์วิเศษ
9. นายพีรพัฒน์  ระดาฤทธิ์
10. นายพีระนันท์  ฐานไชยยิ่ง
11. นายภัทรดนัย  แผ่นดิน
12. นายภานุมาศ  รัตนาแพง
13. นายวชิรพงษ์เทพ  วิริยะพงศ์เมธาวี
14. นายวรกร  ภูมิประเสริฐ
15. นางสาววรินธร  ไสยรส
16. นางสาววิจิตรา  หงษ์บุญเรือง
17. นางสาวอภิรดี  เหล่าชะรา
18. นางสาวอรปรียา  มุติมรรคา
19. นายอลงกรณ์  คุ้มสีไว
20. นายโสภณวิชญ์  ภูมิประเสริฐ
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นายชญานนท์  คันทมาตย์
3. นางสาวนันทวัน  กำจัดภัย
4. นายกิตตินันท์  วงษ์แสดง
5. นายชรินทร์  ทานู
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 44 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสุรนันท์  สำราญรื่น
 
1. นางปิยรัตน์  วันทา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 22 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวปณิดา  ไชยโส
 
1. นางปิยะดา  น้อยอามาตย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.2 เงิน 59 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงพรลภัส  อรัญเวศ
2. เด็กชายเจริญยศ  สิ่วสำแดง
 
1. นายชญานนท์  คันทมาตย์
2. นางเอมอร  ธิสามี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรุ่งฟ้า  ตั้งเจริญ
2. นายวงศธร  ปรีประดิษฐ์
 
1. นางลลิตา  กระเบา
2. นางจิตตะวัน  อินทฤทธิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกนกอร  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวกมลชนก  ศรีโยธี
3. นางสาวกรองทอง  สุวรรณดี
4. นางสาวกวินนา  สำราญพงษ์
5. นางสาวชลภร  รัตนวิชัย
6. นางสาวณิชลดา  เรืองสุข
7. นางสาวพรรณพัสสา  ภูแช่มโชติ
8. เด็กหญิงพีรดา  ฉายไสว
9. นางสาววรัญญา  แว่นใหญ่
10. เด็กหญิงแพรวนภา  ทูลมาลา
 
1. นางปิยวรรณ  ภูนาสูง
2. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
3. นางสาวศรีแพร  นามโส
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.2 ทอง 35 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. นางสาวกรรณิการ์  นันทรักษา
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองบ่อ
3. นางสาวธณัฐญา  ศรีคำมุล
4. นางสาวนิภาวรรณ  สันโดษ
5. นางสาวปสุดา  ภานุรักษ์
6. นางสาวพรพิมล  บุญไสย
7. นางสาวพิมพกานต์  ประเสริฐสังข์
8. นายราชารัตน์  ฆารวิพัฒน์
9. นางสาววิภาดา  กองศิริ
10. นางสาวอทิตยา  สิงห์ทอง
 
1. นายวชิรวิชญ์  พันทะรักษ์
2. นางสาวศิโรรัตน์  ศรีสุนา
3. นางสาวอรัญญานนท์  บุญชิต
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.2 ทอง 15 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  จรเกต
2. นางสาวชลิดา  จงมีเดช
3. นายณัฐพงศ์  โพธิ์กมล
4. นายธัญพิสิษฐ์  พละศักดิ์
5. นางสาวภัทราภรณ์  เขตจำนันต์
6. นายยุทธิพงษ์  มังสุไร
7. นายศักดิ์ดา  แก้วแสน
8. นายศุภกิตติ์  ยุบลวัฒน์
9. เด็กหญิงอริศรา  อุดมศักดิ์
 
1. นายดล  ดลเจิม
2. นายจักริน  นนทะศรี
3. นายอดิศักดิ์  ชมเมือง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  นันทอินทร์
2. นางสาวอารียา  แหลมกีก่ำ
 
1. นายภาสกร  ภูช่างทอง
2. นายบุญทัน  ทาบรรหาร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาวธนกาญจน์  แสงลุน
2. นางสาวสุปรียา  อาษาพนม
 
1. นางสมาพร  ศรีอ่อนจันทร์
2. นายบุญทัน  ทาบรรหาร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญอินทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  แคล่วคล่อง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกมลวรรณ  โนนศรีสม
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์กานต์  วีระพันธุ์
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 46 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวอภินันท์  รันนาเลา
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กชายวีระภัทร  วรรณรัตน์
 
1. นายสุชาติ  พิพัฒน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรักษวดี  สุดถนอม
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายหฤษฎ์  ระดารุตน์
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กมลมูล
2. เด็กชายมานพ  เฉิดเจือ
 
1. นายชวโรจน์  หีบทอง
2. นางสุภาพร  หีบทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปาระภา
 
1. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายทีปกร  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายธีรภัทร์   หอมจันทึก
2. เด็กชายวรเชษฐ์  เดชอุทัย
3. เด็กชายศิริเทียนชัย  วิเชียรชัย
 
1. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
2. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายปริวัตร  นามวรรณ
2. นายรชานนท์  บุญกาย
3. นายสิรวิชญ์  ชื่นตา
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
2. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 30 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายกฤษฏ์  นนทะภิทา
2. เด็กชายคิมหันต์  วงษ์สามารถ
3. เด็กหญิงรวิพร  ยุทธยงค์
4. เด็กชายรามิล  อุทัยวี
5. เด็กชายศิวัตน์  วงษ์สามารถ
6. เด็กชายอภิรักษ์  แดนขุนทด
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
2. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
3. นายวีระพล  เหล่าชัย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.4 ทอง 9 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายธนบัตร  ภูเงินเหรียญ
2. นายธราดล  ภูถี่ถ้วน
3. นายยุทธภูมิ  ศรีสุข
4. นายราชบุตร  ประดับเสริฐ
5. นายวาทิต  สมบุญลาภ
6. นายสุรเชษฐ์  พัฒนาสกุลวงศ์
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
2. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
3. นายวีระพล  เหล่าชัย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 15 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายรชต  ศิลากากิ
 
1. นางธนัชนก  ศรีศักดิ์ขวา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.82 ทอง 37 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. นายเชษฐา  คำบรรจง
 
1. นางจีรติ  ชาติแพงตา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 55 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  นิชำนาญ
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 39 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกุลณัฐ  หงษ์ศรีเมือง
 
1. นายปิยะวัฒน์  พิมพ์ประสงค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 18 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายธราธิป  ภูแสงศรี
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.83 ทอง 11 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติศักดิ์  พันใหญ่
 
1. นางวลัญช์ฤดี  ปลื้มกิตติยากรณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 14 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเนตรนภา  วิเชียร
 
1. นายณฐพล  วิศาล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 42 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวอทิตยา  ศิลากากิ
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 19 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กชายชนาเมธ  ภารพิบูลย์
 
1. นางสุพิน  ยุบลศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 56 โรงเรียนร่องคำ 1. นายพชร  บุญชื่น
 
1. นางนันทิยา  สงวนตระกูล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.75 เงิน 38 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรา  ยุบลเพลิด
 
1. นางนุช  ถินกะไสย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 12 โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. นางสาวศิริประภา  กัณหา
 
1. นางพิชญาวี  จันทะคัต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 26 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายธนภัทร  อารีย์
 
1. นายศิวัสกรณ์  ศุภศร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 38 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติศักดิ์   พันใหญ่
 
1. นายชิณวุฒิ  หวายฤทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 32 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเนตรนภา  วิเชียร
 
1. นางอุดมพร  เหลืองยวง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 26 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวรสสุคนธ์  รักษาชาติ
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 34 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายกฤษฏ์  นนทะภิทา
2. เด็กชายคันธกรณ์  ดีระสา
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พิธัญรัตน์สกุล
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีตะนนท์
5. เด็กชายปุญญพัตน์  ภารสงวน
6. เด็กชายพันวา  ภูมิภักดิ์
7. เด็กหญิงรวิพร  ยุทธยงค์
8. เด็กชายรามิล  อุทัยวี
9. เด็กหญิงศิริภัสสร  พันธุ์เหล็ก
10. เด็กชายศิวัตน์  วงษ์สามารถ
11. เด็กหญิงอาภัสรา  ชินามน
12. เด็กหญิงแก้วตา  เดชพรรณนา
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
2. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
3. นายวีระพล  เหล่าชัย
4. นายปฏิภาณ  บุตรสมบัติ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83.3 ทอง 15 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกนกพร  รอดสมจิตร
2. นางสาวถิรดา  โพสนัด
3. นางสาวถิรมน  โพสนัด
4. นายธนบัตร  ภูเงินเหรียญ
5. นางสาวพิมมาดา  สันหะ
6. นายยุทธภูมิ  ศรีสุข
7. นายราชบุตร  ประดับเสริฐ
8. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีนวลอ่อน
9. นางสาววรนุช  ถิตย์อำไพ
10. นางสาวศิรินิภา  เหลาจำเริญ
11. นายสุรเชษฐ์  พัฒนาสกุลวงศ์
12. นายอายุวัต  เหลืองทองคำ
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
2. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
3. นายวีระพล  เหล่าชัย
4. นายปฏิภาณ  บุตรสมบัติ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.33 เงิน 25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีพลลา
 
1. นางวลัญช์ฤดี  ปลื้มกิตติยากรณ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 21 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนันทิวัฒน์  จิตต์พิริยะการ
 
1. นางวลัญช์ฤดี  ปลื้มกิตติยากรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 15 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายภาคภูมิ  นาจันถม
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เขตมรรคา
 
1. นางวลัญช์ฤดี  ปลื้มกิตติยากรณ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง 13 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยนาม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ค่ายเพชร
3. เด็กหญิงจิรารันต์  นันทบุรม
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ระวิเรือง
5. เด็กชายธนวัฒน์  สมรภูมิ
6. เด็กชายธนากร  พันธุ์เสถียร
7. เด็กชายปฏิภาณ  เศษวงศ์
8. เด็กชายราชัน  แก้วอำภา
9. เด็กชายวรปรัซญ์  ศรีเมือง
10. เด็กหญิงวรรณษา  สังรวมใจ
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นางสุรัตยา  สาคมิตร
3. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 34 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ภูหัวเงิน
2. นายชนะชัย  ภูขีด
3. นายทะนงศักดิ์  ระวิเรือง
4. นายภราดร  โสมา
5. นางสาวมนัสนันท์  นาชัยโชติ
6. นางสาววสิตา  ดรภาบุญ
7. นางสาวอรพรรณ  ชื่นอภัย
8. นายเกียรติศักดื์  เพ็งพันธ์
9. นายเจษฎา  มะโนมัย
10. นางสาวเพียงขวัญ  คำทอง
 
1. นางสุรัตยา  สาคมิตร
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นายพรชัย  ครองยุติ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 21 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลจันทร์ศรี
2. เด็กหญิงณพมาศ  การฟุ้ง
3. เด็กหญิงนวินดา  ผลรุ่ง
4. เด็กหญิงประภาพร  นันจินดา
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อังกาพย์
6. เด็กหญิงศรัญญา  รักษาภักดี
7. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีวิบูลย์
8. เด็กหญิงสุรภา  ไพรรัตน์
 
1. นายจักราวุฒิ  จงเทพ
2. นายธวัช  เพ็งสลุง
3. นางวราลักษณ์  รินทราช
4. นางสาวศิริพร  ด้วงขาว
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 17 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวจณิศตา  บริสัย
2. นางสาวญาณิกา  กุดแถลง
3. นางสาวฐิติรัตน์  ไชยประโคม
4. นางสาวณฐยา  อนันต์เอื้อ
5. นางสาวปณิดา  ทามาศ
6. นางสาวศุพัชตรา  เขตบุญพร้อม
7. นางสาวสุชาดา  ศรีจันทร์
8. นางสาวออน  รัตน์วิชัย
 
1. นางจารุณี  เขตอนันต์
2. นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค
3. นายชาญณรงค์  เขตอนันต์
4. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 5 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อิ่มรักษา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ฆารบุรมย์
3. เด็กหญิงนันทกานต์  อินทมาตร
4. เด็กหญิงปนัดดา  นามบุรี
5. เด็กหญิงประกายแก้ว  มะลาศรี
6. เด็กหญิงปัทมพร  นาถมทอง
7. เด็กหญิงพรนภัส  คำเพ็ชร
8. เด็กหญิงสุภัสสร  เกื้อวิทา
 
1. นางนภัสชล  โคตรชมภู
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  อามาตย์มนตรี
3. นางสาวบงกช  พงชัย
4. นางสาวอาจารี  มูลทิพย์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 24 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุฑามณี  ศรีโสภา
2. นางสาวจุฑามาศ  วิเชียรภักดิ์
3. นางสาวณัฐกาญจ์  ภูผาลัย
4. นางสาวดลยา  คำประเทือง
5. นางสาวธิดาทิพย์  แถลงศรี
6. นางสาวนิษรัตน์  จันนวล
7. นางสาวปัณณภรณ์  ปรีถวิล
8. นางสาวศิริกันยาพร  ภูน้ำเย็น
9. นางสาวสุพรรณิการ์  สารฤทธิ์
 
1. นางสุรัตยา  สาคมิตร
2. นางสาวชุติมา  ฐานิตย์สรกุล
3. นายพรชัย  ครองยุติ
4. นายรุ่งทิวา   วารีบ่อ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  ไผ่ฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  อุดมรัตน์
3. เด็กชายณัฐพล  สมระกาศ
4. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมบูรณ์
5. เด็กหญิงธนพร  ล้ำสัน
6. เด็กหญิงปพิชญา  ดวงกระโทก
7. เด็กหญิงพัณณิตา  วันวิชิต
8. เด็กหญิงมานิตา  เคหาวิตร
9. เด็กชายวีรชน  เหล่าแสง
10. เด็กชายศุภณัฐ  ผายวงษา
11. เด็กชายสุรชาติ  สมสุข
12. เด็กชายสุรนาท  รัตนพลแสน
13. เด็กหญิงอภิญญา  ลีปา
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  ภูเทพคำ
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 9 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกนกอร  ทิมา
2. นางสาวจรรยาพร  ธรรมสิทธิ์
3. นางสาวจิตติมา  ฆารชัย
4. นางสาวจิราภรณ์  ภูสอดสี
5. นางสาวชุติมา  พลพุทธา
6. นายทักษิณ  บุญไสว
7. นายธนวัฒน์  นาที
8. นางสาวธันยพร  ญาณบุญ
9. นายนครินทร์  ตามบุญ
10. นางสาวปรียานุช  มณีศรี
11. นายพงศกร  สีเครือดง
12. นายพัชรพล  ปรีบูรณ์
13. นางสาวมนต์นภา  ผาลิผล
14. นายศิริชัย  ชาวทะเล
15. นางสาวสุรสวดี  ภูอาจดั้น
16. นางสาวสโรชา  ภูส่งสี
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.4 เงิน 21 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กชายจิรโชติ  ภูแสงสั้น
2. นายนิมนต์  จาบทอง
3. เด็กชายรัชชานนท์  สงเมือง
4. นางสาวอธิชา  อุ่นรัตน์
5. นายโชคอนันต์  บุญเรื่องลือ
 
1. นายหัสชัย  เปาะวัน
2. นางนงลักษณ์  จำเริญสาร
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.4 ทอง 19 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. นางสาวธัญวรัตน์  ไชยคำมิ่ง
2. นายพาฝัน  นันเจริญ
 
1. นางนรารัตน์  ระดาฤทธิ์
2. นางสาวนิลวรรณ  นารัตน์ตุง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวศรีกัญญา  ไชยนิคม
 
1. นางชนิดาภรณ์  อุ่นจรัส
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกีรติ  ปาฐวงศ์
 
1. นางปญรจน์  นาจอมเทียร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 41 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงฐณิชา  ถิตย์รัศมี
 
1. นางนวยนุช  ภูสิม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรุจิรา  ภูทอง
 
1. นางสาวศรัญญา  บุญจอม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 31 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ภูบัวจ้อย
2. เด็กชายชัชชัย  ศรีพุทธิรัตน์
3. เด็กชายธนดล  นารูลา
4. เด็กชายธนภัทร  รุ่งวาณิชกุล
5. เด็กหญิงพิชญ์สีณี  ภูสงัด
 
1. นางไพวรรณ  นามวิเศษ
2. นางวัชราภรณ์  เพ็ญธิสาร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 40 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนัทธมน  คุรุศาสตรา
2. นายปุณยภัทร์  ไชยสิทธิ์
3. นายวรเมธ  คิสาลัง
4. นายศุภศิษฏ์  ศิริกุล
5. นายไกรสิทธิ  เหล่าไทย
 
1. นางสาวศรัญญา  บุญจอม
2. นางเพ็ญพักตร์  พินธุนิบาตร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 29 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงนันทิยา  นามวิเชียร
2. เด็กหญิงปทิตตา  ศรอำพล
 
1. นางสาวธัญญภรณ์  ดีรักษา
2. นางญะริญพัทธุ์  จันดอน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายภูรินทร์  สาขา
 
1. นางสาวธัญญภรณ์  ดีรักษา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.5 เงิน 55 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวญาณิศา  บุญมา
2. เด็กชายภานุพรรณ  อนันเอื้อ
 
1. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา
2. นางสาวภัทราวดี  ภูดอนกลอย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.17 ทอง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวจิรชยาพร  น่วมมะโน
2. นางสาวเกวลี  บรรณสาร
 
1. นายเหมมิญ  แซงรัมย์คุณดี
2. นางสาวอารียา  นนทมาตย์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ฉ่ำมณี
 
1. นางสาวพิชญาภร  หลานวงศ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองดอนใหม่
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกชกร  เทศารินทร์
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุมะจิตร
 
1. นายภูริชญ์  ศรีปัญญา
2. นางกมลพรรณ  จันทรบุตร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนัยรัตน์  วิเชียรซอย
2. นางสาวเพชรรัตน์  หอกกิ่ง
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. นางสาวนันทิยา  โพธิ์สิงห์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 46.92 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวรัชวรรณ  มีสี
2. นางสาวสุจิตรา  สุรมณี
 
1. นางสาวกนกพร  ไชยศรี
2. นางสาวชนิสรา  คำหงษา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกัลยาณี  ขนันแข็ง
2. นางสาวภควรรณ  สมบัติมน
 
1. นางสาวสุธินี  เณรเกิด
2. นายอนิรุทธิ์  สมเสาร์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปัณฑิตา   ศรีชะนนท์
2. นายสุวานนท์  เรือนแสน
 
1. นางสาววจี  ศรีจรัญ
2. นางสาวรุจิรา  สารปรัง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 20 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายดนัย  คำมูล
2. นางสาวสุรีย์พร  ฆารเสถียร
 
1. นางสาวพัชรา  หินทุม
2. นางสาววาสนา  จันทะประเทศ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุนันทา  ทรัยกูล
2. นางสาวอรัญญา  สินมา
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. Mr.Oh  Minwoo
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวธนพร  สินธุรักษ์
2. นางสาวสุพิชชา  ราชรองชัย
 
1. นายอนิรุทธิ์  สมเสาร์
2. นางสาวชนิสรา  คำหงษา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 38 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายทัศน์วรรณ  สอฮอง
2. นางสาวธนัตพร  รัตนโรจนากุล
3. นายปรินทร  อ่อนสำโรง
4. นายปวริศทร์  ถิตย์วิลาศ
5. นายภัทรพล  แก้วมณีชัย
 
1. นางสาววจี  ศรีจรัญ
2. นางสาวยุพาพรรณ  เหล่าทองสาร
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุมทอง
2. นางสาวกัญญาวีร์  ไชยชะอุ่ม
3. นายณัฐวุฒิ  นระแสน
4. นายปรีดากร  เหี้ยมเหิน
5. นายสิรภพ  โคตะนนท์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ทองดอนใหม่
2. นายพัชรเศรษฐ  ศิริพานิช
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 50.33 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกนกรัตน์  อักษร
2. นายจักรภัทร  มาตย์นาเรียง
3. นางสาวปาริชาติ  สายสุดใจ
4. นางสาวมนทิรา  ประสงค์สัน
5. นายสวิส  พันธ์กิจ
 
1. นางสาวกนกพร  ไชยศรี
2. นางสาวสุธินี  เณรเกิด
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนร่องคำ 1. นายชินวัฒน์  ฐานไชยยิ่ง
2. นางสาวณหทัย  ไชยนาแพง
3. นางสาวปภัสสร  ศรีเดช
4. นางสาวภัทราพร  สอนโพนงาม
5. นางสาวยุวธินันท์  วันชูพริ้ง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  จันครา
2. นางอรพรรณ  ศรีนาแพง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพุธิลดา  แก่นนาคำ
 
1. นางสาวจรัญญา  ภูวิจิตร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมณีกาญจน์  ศรีวิพันธ์
 
1. นายพัชรเศรษฐ์   ศิริพานิช
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววชิราภรณ์  หันจรัส
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 13 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายนวพล  เรียบรันดร
2. เด็กชายนิธิธัช  แสนวัง
3. เด็กชายมานพ  อุ่นกุล
4. เด็กชายรัฐภูมิ  นาจอมทอง
5. เด็กชายสุรัฐชัย  ไชยนามูล
6. เด็กชายอนุชา  ฤทธิ์รักษา
7. เด็กชายเจนธรรม  แดนนารัตน์
8. เด็กชายเจษฎา  สุวรรณมงคล
 
1. นายณัฐวัฒน์  สารทะวงค์
2. นางสาวณัฐรานี  สุดตะนา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.1 ทอง 39 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายฉัตรดนัย  แก้วกล้า
2. นายทิชากร  บัวศรีสิงห์
3. นายปิยะพงษ์  นาสมสร้อย
4. นายศิวัฒน์  ศรีหารักษา
5. นายเนรมิต  นาชัยนาค
6. นายเมธา  นาถาดทอง
 
1. นางสาวปราณี  นาถมทอง
2. นายโดม  เศรษฐจันทร์
3. นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชื่น
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกวิสรา  ศรีธรรมสาร
2. นางสาวคณิตา  พันธ์พิบูลย์
3. นางสาวชุติมา  สีนากุง
4. นายทินภัทร  ภูนาเหนือ
5. นางสาวนิชาภา  จันทร์พวง
6. นางสาวพัชราภรณ์  อำภวา
7. นางสาววิจิตรา  เฉิดละออ
8. นางสาวสุพัชญา  สุขใจ
9. นางสาวอภิสรา  สร้อยณรงค์
10. นายอภิสิทธิ์  อาจเดช
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีพนมยม
2. นายวันเฉลิม  ศรีกุตา
3. นางวิไลลักษณ์  ศรีพนมยม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.9 ทอง 14 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ภูกาสอน
2. เด็กหญิงณัฐมน  ภูขาว
3. เด็กหญิงปิยธิดา  กาวาฬ
4. เด็กหญิงสุชาดา  จำปารัตน์
5. เด็กหญิงอรนภา  บัวหาร
 
1. นางจิราภรณ์  แสงสุริยินทร์
2. นางสาวณัฐพร  ภูธง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 33 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฐิตินันท์  จ่าภา
2. นายณัฐพงษ์  จันทร์โท
3. นางสาวธัญญารัตน์  ยาดโยด
4. เด็กชายนันทวิชญ์  โตมี
5. นางสาวนิรชา  วารีหลั่ง
 
1. นายวิจิตร  ภูโอบ
2. นายพีรวิศ  โพธิทองดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงงามพรรณ  บุญโพธิ์
2. นางสาวปภัสรา  ปลื้มทรัพย์
3. นางสาววีระยา  พิมชะอุ่ม
 
1. นายภูรินทร์  ภูภักดี
2. นางสาวเพียงฤทัย  ไหมทอง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 30 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนันท์นภัส  เจนวิริยะกุล
2. นางสาวฟ้าใส  ลำเผือก
3. นางสาวศศิประภา  แน่นอุดร
 
1. นางละอองดาว  จิตต์พิริยะการ
2. นางสาวกรรณิกา  สมจิตร์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 55.2 เข้าร่วม 57 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐนันสิริ  พรมพินิจ
2. เด็กหญิงธัณยาพร  ภูมาตร์
3. เด็กหญิงนันทิชา  มาสอน
 
1. นายศิริชัย  มีกลาง
2. นางนพมาศ  ชัยศิริ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.2 ทอง 40 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวพรชิตรา  สาวิวัฒน์
2. นางสาวภัทราพร  นันบุญ
3. นางสาวสุรีย์นิภา  สุบิน
 
1. นายศิริชัย  มีกลาง
2. นางนพมาศ  ชัยศิริ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  นาอุ่นเรือน
2. นายอิทธิพล  ถิ่นจำรอง
 
1. นายภานุพงค์  แสงฤทธิ์
2. นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายกล้ายุทธ  พิชัยเชิด
2. นางสาวอริสา  แทนจอหอ
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายวัสยศ  ภูถาดถม
2. นายวิสาฬ  สมีงาม
3. นายสรัล  มีแก้ว
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวชลธิชา  จ่าบุญ
2. นางสาวอชิรา  กาวินา
3. นางสาวอริสา  แทนจอหอ
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกนกพิชญ์  วันเพราพริ้ง
2. นายศิริวัฒน์  จอมทรักษ์
 
1. นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์
2. นางสาวพิศมัย  มูลเอก
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงฬฌา  คงสมมาศ
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
2. นางสาวบุณรดา  ปากดีสี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 57 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  นาสถิตย์
2. เด็กชายอัครพล  สนิทนิตย์
 
1. นางสาวศิริกานดา  นาชัยนาค
2. นางอุทัยวรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  คำภักดี
2. เด็กชายพีรภัทร  ถินคำเชิด
 
1. นายณัฐพล  ไสยสาลี
2. นางสาวอนุสรา  แสนพาน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง 16 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายจารุกิตติ์  ดอนสมจิตร
2. นายภูมินทร์  กางทา
 
1. นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช
2. นายวทัญญู  สารปรัง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 32 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายดนัยพร  ดวงพรม
2. เด็กชายนัฐดนัย  คำวิโส
 
1. นางสุพัตรา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
2. นางกฤติกา  แกล้วกล้า
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายนายอมเรศ  อ่อนดี
2. นายยศภัค  รัตนสีหา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  พาดี
2. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 64 ทองแดง 57 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชินาธิป  สอนหาญ
2. เด็กชายศุภกรณ์  เรือนคำ
 
1. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
2. นางสาวพิรดา  มาลาม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.5 ทอง 6 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  บุตรไสย์
2. เด็กหญิงละอองดาว  สมสะอาด
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นางสาวประภาสิริ  ขันธวิเศษ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงละอองดาว  สมสะอาด
2. เด็กหญิงอภิญญา  แสงเพชร
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นางสาวไพลิน  ชิณเทศ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุปผารักษ์
2. เด็กชายณัฐชนน  กิตคราม
3. เด็กชายณัฐพนธ์  นาทุ่งมน
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวเยาวเรศ  ทิพชรา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 29 โรงเรียนร่องคำ 1. นายณัฐกุล  ธิสามี
2. นายสุพัฒน์  ระดามาตย์
3. นายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางเพียงพิศ  ยุบลชิต
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 97 ทอง 8 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายกนก  งาหัตถี
2. เด็กชายศิวัช  ชูศรีเสริฐ
3. นายไอดิน  ฆารสว่าง
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศิริวิไล  อุดมศักดิ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93.4 ทอง 22 โรงเรียนร่องคำ 1. นายณัชพล  กิตคราม
2. นายณัฐกิตติ์  ธิสามี
3. นายเป็นไทย  ระดาฤทธิ์
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นายสาโรจน์  ทองนาค
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  บัวกฎ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  แดนดงเมือง
3. เด็กชายเนติธร  ศรีอำนวย
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายณัฐนันท์  กมลผาด
2. นายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์
3. นายรักษ์พงศ์  รักพุทธะ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายธนภัทร  สังฆคาม
2. เด็กชายพลอนันท์  มัดหา
3. นายวีรวัฒน์  บัวกฎ
4. เด็กชายสุพัชรวิชญ์  นาห้วยล้อม
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นายวัชระ  บัวศรี
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 76.5 เงิน 13 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายธนพล  ตรีสูนย์
2. นายปิยังกูร  มารัศมี
3. นายภราดร  คงสิบ
4. นายวรายุธ  ภุส่งศรี
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นายธนวัฒน์  อำภวา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายครรชิต  ไชยศาสตร์
2. เด็กชายคุรุเดช  ภูชำนิ
3. เด็กชายพชรพล  เพิ่มขึ้น
 
1. นายชาญ์นนท์  ศิลปแก่น
2. นางสาวลมัย  ฆารไสว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.1 ทอง 48 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐวุธ  ผลิใบ
2. นายธนธัส  ภูบุญคง
3. นายภัคนาวิน  กองชา
 
1. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน
2. นายอิทธิพล  พลโคกก่อง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 35 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญศิมา  วิเศษชู
2. เด็กหญิงปิยะภร  พรมวันดี
3. เด็กหญิงอารียา  นาชัยเริ่ม
 
1. นางบัวลอง  อุ่นประเดิม
2. นางถนอมเกียรติ  ศรีชัยเชิด
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 44 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. นางสาวปณิตา  ติยวุฒิโรจนกุล
2. นายยงยศ  ศรีประมาณ
3. นายอภิชาติ  ไชยคำมิ่ง
 
1. นายศุภมิตร  กุลจิตติสาธร
2. นางนิลนาถ  กุลจิตติสาธร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  นันถนอม
2. เด็กชายมาวิน  บุญบุตร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์วรรณะ
4. เด็กชายสาริน  ภารบุญ
5. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  แทบท้าว
6. เด็กหญิงอินธิรา  ผลเลขา
 
1. นายนิคม  วิชัยโย
2. นางจินดาวรรณ  ด้วงคำจันทร์
3. นางสรัญญา  ภารประดับ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  ผลถวิล
2. นายภัทรพล  คะชะเสน
3. นายวุฒินันท์  ด้วงคำจันทร์
4. นางสาวอรอุมา  เดชประเสริฐ
5. นางสาวเจนนภา  เขจรดวง
6. นางสาวเสาวลักษณ์  โคตาติ
 
1. นายบัณฑิต  อนันตะบุตร
2. นายปริญญา  ท่าไคร้กลาง
3. นางสาวดารุณี  จันทะลือชา
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 17 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  เห็มวิพัฒน์
2. เด็กหญิงพีรชา  โกฏิรักษ์
3. เด็กหญิงวรภาส์  ทับทิมไสย
 
1. นางชุลีวรรณ  ศรีจำนงค์
2. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 55 โรงเรียนสามชัย 1. นายพีรพัฒน์  ราชสำเภา
2. นายเจษฎากร  มุลตรีบุตร
3. นายไพรสัณฑ์  เยี่ยมโกสีย์
 
1. นางรัตนา  ถิตย์รัศมี
2. นางสาวปุริมปรัชญ์  คำลำเภา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มรุ่ง
2. เด็กหญิงพัชริญา  กนึกรัตน์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  อิ่มประเสริฐ
 
1. นายชิตวิชัย  อิ่มรุ่ง
2. นางอรุณศรี  แม็กซ์ฟิลด์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายธนาวุฒิ  มูลวันดี
2. นางสาวยอดชีวัน  สวัสดินาที
3. นางสาวเปรมกมล  พลสิงห์
 
1. นางสาวณัฐวรพิชชา  วงศ์สินวิภากร
2. นางสาววันเพ็ญ   สืบบุตร
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.8 ทอง 7 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  พละเสน
2. เด็กชายนพวิทย์  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงภณิดา  หาญกุดตุ้ม
 
1. นายจักรกฤษ   หงษ์ชูตา
2. นางดาวเรือง  โสมาบุตร
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  สันประภา
2. นางสาวอทิตยา  ฉรวยศรี
3. นางสาวอรจิรา  ยุบลศิริ
 
1. นายจักรกฤษ   หงษ์ชูตา
2. นางสาวสกาวเดือน  ควันไชย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 49 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์เกื้อ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ชูศรีพัฒน์
3. เด็กชายณัฐชัย  โวหารลึก
 
1. นางเสาวนีย์  ชื่นนิรันดร์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 52 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวปิมศิริ  ไชยฤกษ์
2. นายวัชรากรณ์  เฉิดสนิท
3. นายวัฒนา  คำฤาชา
 
1. นายชวโรจน์  หีบทอง
2. นางสุภาพร  หีบทอง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 34 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  นันรักษา
2. เด็กหญิงหฤทัย  บำรุง
3. นางสาวอภิรดา  ภูมิดอนชัย
 
1. นางสมัชญา  มัธยมนันทน์
2. นายสุขสันติ์  มโนขันธ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.98 ทอง 20 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แก่นจัด
2. นางสาวจุฬารัตน์  สุขเสนา
3. นางสาวอลิศา  สายโรจน์
 
1. นายอาคม  ปรีพูล
2. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรสอาด
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนทุม
2. เด็กหญิงสุดาภรณ์  สุขภิบาล
3. เด็กหญิงอาภิยะดา  แก้วอำภา
 
1. นางวนิดา  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวสาวิตรี  ตุ้มมี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวภาสินี  ปุยะโท
2. นางสาวลลิดา  สายยศ
3. นายอัคนิน  ถินช่วง
 
1. นางวนิดา  วงศ์คำจันทร์
2. นางพรทิพย์  ดลโสภณ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ภูวานคำ
 
1. นายสุริยา   ทรงเดชกล้า
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 37 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นายปิยวัฒน์  นาชัยสินธุ์
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีแสนดี
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  เมฆหมอก
2. เด็กชายนภัทรกรณ์   นุชผุดผ่อง
3. เด็กชายอภิชิต  พลชัย
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีแสนดี
2. นางสาวปรารถนา  นาธงชัย
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. นางสาวทัดษ์อักษร  บัวศรี
2. นายพัสวี  ดอนสินพูล
3. นางสาวยุวดี  นามมลตรี
 
1. นางสำเริง  การรัศมี
2. นางสาววิลาวัลย์   นาสินเพิ่ม
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายปริญญา  ผิวเงิน
 
1. นางวรรณนิภา  วงศ์สวาสดิ์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงฐิติพร  พรหมปัญญา
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.66 ทอง 15 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นายวิชิตชัย  น้อยโสม
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีแสนดี
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.8 ทอง 23 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายสัจนันท์  ไชยคำนวน
2. เด็กชายสุรพัศ  คร่ำดี
 
1. นายปิลันธก์  เศรษฐจันทร์
2. นางสาวพรนิรินธน์  โคตรผาย
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวแพรพรรณ  ฉายรัศมี
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89.9 ทอง 8 โรงเรียนร่องคำ 1. นายศุภเชษฐ์  วงศ์อนุ
 
1. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายแดนไกล  วังภูสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเนติพงศ์  วุฒิพรม
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนร่องคำ 1. นายพีระนันท์  ฐานไชยยิ่ง
 
1. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 8 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายนฤพนธ์  คำลัยวงศ์
 
1. นายชรินทร์  ทานู
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัย 1. นายวรโชติ  กีเทพ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ขันทอง
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96.2 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายนิติรัฐ  พันธุ์เดช
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93.43 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ภูหัวเงิน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยนาม
3. นายกฤษฏา  ตระกูลโส
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ค่ายเพรช
5. เด็กหญิงคณิตตา  วินมูล
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  นันทมุรม
7. เด็กหญิงจีรนันท์  ระวิเรือง
8. นางสาวจุฑามาศ  วิเชียรภักดิ์
9. นายชลชาติ  ทับคำมูล
10. นายทนงศักดิ์  ระวิเรือง
11. นายธนวัฒน์  สมรภูมิ
12. นางสาวธิดาทิพย์  แถลงศรี
13. นายนครรินทร์  ภูทองกลม
14. นายนิติรัฐ  พันธุ์เดช
15. เด็กชายปฏิภาณ  เศษวงษ์
16. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  มีศิริ
17. นายภูริภัทร  ภูวานคำ
18. นางสาวมนัสนันท์  นาชัยโชติ
19. นายยุทธภูมิ  ชารีวงษ์
20. เด็กหญิงวรรณษา  สังรวมใจ
21. นางสาววสิตา  ดรภาบุญ
22. เด็กชายวัฒนา  นาชัยฤทธิ์
23. นางสาวศิริกันยาพร  ภูน้ำเย็น
24. นางสาวอนุสา  ทุมสิงห์
25. นางสาวอรพรรณ  ชื่นอภัย
26. เด็กชายเกียรติกมล  นาถาดทอง
27. นายเกียรติศักดื์  เพ็งพันธ์
28. นายเจษฎา  มะโนมัย
29. นางสาวเพียงขวัญ  คำทอง
30. นางสาวแพรพรรณ  ฉายรัศมี
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายเจษฎา  ฉายถวิล
3. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
4. นางสุรัตยา  สาคมิตร
5. นางสาวชุติมา  ฐานัตย์สรกุล
6. นางสาวปภัชญา  วรรณน้อย
7. นายธีรวัฒน์  แคล่วคล่อง