สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ผิวผ่อง
 
1. นายคุณเดช  ชูกิจวิมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 59 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวศศิกานต์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายประเทือง  สีนาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52.4 เข้าร่วม 5 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระสา  ดาเพ็ง
 
1. นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวสิรินธาร  จันทะมาลา
 
1. นางปนัดดา  ยอดแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงธนพร  คุปติชน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกมลวรรณ  สาตะสิน
 
1. นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  โรมรินทร์
 
1. นางสาวอริศรา  มาตา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 26 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงศ์ชัยเพ็ง
 
1. นางสาวชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ทาจันทร์ดี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 32 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายประกาศิต  อาสาคติ
 
1. นายณัฐกิตติ์  รินทรุด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 18 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชลวรรณ  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชาลิตา  ขำเอนก
 
1. นางสุภาพชน  ขันทอัต
2. นางสิรินาถ  สุขหนองบึง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนนางรอง 1. นายสิทธิศักดิ์  ทองแย้ม
2. นางสาวสุกฤตา  สมัยกุล
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
2. นางสาวจาลิตา  นุงกระโทก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.24 ทอง 21 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจักษ์
2. เด็กหญิงพรรณิษา  สุขล้ำเลิศ
 
1. นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา
2. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.75 ทอง 44 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวนิศาชล  ละอองเอก
 
1. นางสาวสุวิสา  พรหมเอาะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายมังกร  เฮงยศมาก
 
1. นายณัฐพล  โพธารินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนนางรอง 1. นายศิรณัฏฐ์  กันชัย
 
1. นายกมล  กุมผัน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงญนันทนิยา  อมรธรรมวุฒิ
2. เด็กชายปวีณ  พลจังหรีด
3. เด็กหญิงวิวิศรา  บุญสง่า
 
1. นายธรรมรักษ์  โพนทะนา
2. นางนฤชล  ศรีมหาพรหม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 32 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  สุทธิธรรม
2. นางสาวศิริยุภา  นนทสี
3. นางสาวอารียา  มิสา
 
1. นางขวัญหล้า  เหล่าจินดา
2. นางสาวสุธาสินี  สิงห์ประโคน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 10 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เตียประสิทธิ์
2. เด็กชายศิริปกรณ์  มวบขุนทด
3. เด็กหญิงไรวินท์  เศษสุวรรณ์
 
1. นายสุทิน  บับภาวะตา
2. นางดวงพร  ปิ่นแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 51 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  พินิจ
2. นางสาวนิศาชล  ไชยนอก
3. นางสาวพรรณภัสสร  เทียบทอง
 
1. นางประทุมทอง  สีเกาะ
2. นางสาวรัชดาพร  พลรักษา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  สีผักแว่น
2. เด็กหญิงพรปวิณ  ทรัพย์ทรายทอง
 
1. นางกมลวรรณ  อู่วิเชียร
2. นางสาวสิริกร  หยิมกระโทก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายชนะชนม์  สนหอม
2. นายไชยกานต์  จันศิลา
 
1. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
2. นายเฉลิมพล  คนชุม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายปริญญาภัทร  สุวารี
 
1. นางพรทิพย์  แสนจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายอัตชัย  ทองพูน
 
1. นายปรีชา  เวสะมูลา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.39 ทอง 25 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนัย  สินสุพรรณ์
2. เด็กชายบารมี  ยิ้มผุ
 
1. นางสาวยุพิน  ช่วยรัมย์
2. นางสาวรัชดาพร  พลรักษา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.65 เงิน 48 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  คิดชอบ
 
1. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  ธรรมวัฒ
 
1. นางเสาวริญญ์  นาหนองขาม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  บุษบงค์
 
1. นางวิจิตรา  เอี่ยมสร้อย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพัฒธนงค์  สาสนทาญาติ
 
1. นายจำนงค์  บุตรพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 27 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายพัชรวัฒน์  วิพัธครตระกูล
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ชำนาญดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน
 
1. นางรวงรัตน์  อินทร์ไชยมาศ
2. นางวันเพ็ญ  ทิพย์อักษร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนนางรอง 1. นายธนกฤต  ภิรมย์นาค
2. นางสาวธันย์ชนก  แสมรัมย์
3. นายปวริศ  ศิริพิพัฒน์ถาวร
 
1. นายพิคเนตร  อุทัยไชย
2. นางสาวสุพัฒทรา  สินสุพรรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เรืองปะคำ
2. เด็กชายทัดเทพ  เรืองผล
3. เด็กชายธราเทพ  แถลงกลาง
 
1. นางดารุณี  เครือสวัสดิ์
2. นางสาวมัณฑนา  ประดิษฐ์วงค์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 52 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณัฐณิชา  ระวันประโคน
2. นางสาวณิชาภัทร  พิมพ์เขต
3. นางสาวอลิสรา  พัชรเวทิน
 
1. นางเพื่อนอารีย์  วิเศษนคร
2. นางจีระวดี  กลีบอุบล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนิตยา  สุวันทา
2. เด็กหญิงประภัสสร  เกิดช่อ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไพรัตน์
 
1. นายสามารถ  เกียรตินำโชค
2. นางสาวณัฐกานต์  แก้วกลม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 51 โรงเรียนนางรอง 1. นายธนกฤต  อิงแอบ
2. นางสาววรรณกานต์  ร่มรื่น
3. นายศุภวัฒก์  อ่อนศรี
 
1. นายวันชัย  สินโพธิ์
2. นางสาวศศิมล  อาทวัง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.36 เงิน 38 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงภัคธีมา  สนแจ้ง
2. เด็กหญิงภัทราพร  เครือบคนโท
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  รัตนถา
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  กุสุมาลย์
2. นายวิทวัธ  จันทร์สำโรง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 31 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณัฐภัทร  นุ่มนวลศรี
2. นายปิยะวัฒน์  บุญรอด
3. นางสาววรรณรวี  รัตนวโรภาส
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสอดทรัพย์
2. นางสาวกนกลักษณ์  กิ่งแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  จรเอ้กา
2. เด็กชายปัฐกรณ์  ลมสูงเนิน
 
1. นายวิทยา  ประถมบุตร
2. นางสาวดวงฤทัย  สืบเพ็ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 53 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นายศุภฤกษ์  บูรณะ
2. นายเอกรัตน์  เสาวกูล
 
1. นายสุรศักดิ์  ศรีผดุง
2. นางเมธาวี  พงศ์พันธุ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายจักรี  ชาญศิล
2. เด็กชายพฤทธิ์  จรุงกัณฑ์
 
1. นายฉลาด  ปัสสาสัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชุดจีน
2. เด็กชายภัทรพล  วันปรีชา
 
1. นายฉลาด  ปัสสาสัย
2. นายวีรยุทธ  อุ่นจิตต์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 51 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายธีระภัทร  พรมศรี
2. นายภัทรดนัย  อภัยศรี
3. นายสถาพร  บุญมี
 
1. นายทักษิณ  หอมหวล
2. นางมัทรี  ศรีวงยาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรดา  สืบสีสุข
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  มุ่งเขตกลาง
3. เด็กหญิงรวิสรา  ช่อปทุมศิริกุล
4. เด็กหญิงศิริพรรณ  พัดพรม
5. เด็กหญิงสิริมาส  วงษ์สกุล
 
1. นางสาวรดาการ  ปรางสุข
2. นางพรพรรณ  อาภรณ์พงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง 9 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวปภาวดี  มีสัตย์
2. นางสาวพรนภัส  เจ๊กเหล็ก
3. นางสาววรัทยา  ขอคล้ายกลาง
4. นางสาวอรัญญา  นาคินชาติ
5. นางสาวอริษา  นาคีสงข์
 
1. นางสาวพิชยา  นันทวิเชตพงษ์
2. นางสาวสถาพร  เพ็ชร์ทองกลม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 8 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงศิรินทรา  กงค์ประโคน
2. เด็กหญิงสายธาร  สินสุพรรณ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  มีสมานพงษ์
4. เด็กหญิงสุนัฐดา  เตียงแก้ว
5. เด็กหญิงสุนันทา  เตียงแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  หารโกทา
2. นางเขมิกา  วงเวียน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.7 ทอง 58 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกังศดา  งามพรม
2. นางสาวจิราภา  มึกสันเทียะ
3. นางสาวลภัสรดา  ใจแสน
4. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนปัญญา
5. นางสาวสุภัทราภรณ์  ช่วยรัมย์
 
1. นางสาวสมพร  เรืองไพศาล
2. นายสุวิศิษฐ์  ดีรบรัมย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์วงศ์ 1. เด็กชายจิรายุ  มะหันตะ
2. เด็กชายมนตรี  ผาลี
3. เด็กชายศุภากร  ประสงค์
4. เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่จงดี
5. เด็กชายโชคดี  ราบุรี
 
1. พระมหาพุทธินันทน์  อภินนฺโท
2. พระสุทัศน์  ธมฺมาวุโธ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.4 ทอง 21 โรงเรียนนางรอง 1. นายกิตติศักดิ์  ละม่อมพร้อม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  โสมกระโทก
3. นายภูมิ  ตระกูลไตรพฤกษ์
4. นายอานุภาพ  ไชยชาติ
5. นายโกเมศ  จันทผกา
 
1. นายพลวัฒน์  สวัสดิ์สิงห์
2. นางสาวศรุดา  ศรีนาค
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.16 ทอง 19 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกมลชนก  ภาแก้ว
2. นางสาวชลิดา  อนาถเนตร
3. นายชัยสิทธิ์  เจตบุตร
4. นางสาวณัฏฐา  เชื้อฉุน
5. นางสาวทิวาวรรณ  สุวรรณแสง
6. นางสาวธิดารัตน์  คุ้มญาติ
7. นางสาวน้องหนึ่ง  ราษกล
8. นายพุทธัฑฒกร  ดียิ่ง
9. นายภูรินทร์  ศรีจันทร์
10. นางสาวรุจิกาญจน์  เอี่ยมวัน
11. นายวทัญญู  เที่ยงธรรม
12. นายวรรณวัฒน์  อุตราศรี
13. นางสาววรัชยาพร  ปานทอง
14. นางสาววัลลภา  ยตะโคตร
15. นางสาวศวิตา  รุ่งพิรุณ
16. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญกระโทก
17. นายศิริศักดิ์  เผือกเพียร
18. นายศุภวิชญ์  พิพัฒบริภัณฑ์
19. นายสหรัถ  หงษ์วิเศษ
20. นางสาวอารยา  ชุนเกษา
 
1. นางสาวชุติมา  บำเพ็ญกุล
2. นายชุตินันท์  อยู่สบาย
3. นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์
4. นางสาวศิริกานต์  สีลาเหลี่ยม
5. นายเด่นทวี  บุญศรีรัมย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สงัดรัมย์
2. นางสาวกัญญาวีร์  ภูมิกระจ่าง
3. นางสาวจันธิรา  เดิมทำรัมย์
4. นางสาวจิตรกัญญา  สิงห์คำ
5. นายนัฐวุฒิ  นิพันธ์รัมย์
6. นางสาวปนัดดา  รินไธสง
7. นางสาวปัญจภรณ์  เพ็ชรทะเล
8. นายภัทรพล  ติคำรัมย์
9. นางสาวภัทรสุดา  ป้องสีดา
10. นางสาวระวีพร  อาจภักดี
11. นายวิษณุ  ชะเทียนรัมย์
12. นางสาวสวิตตา  วิชัยรัมย์
13. นางสาวสุจินต์  สัมฤทธิ์
14. นางสาวสุชาดา  ปัดตาตะโต
15. นางสาวอภิญญา  นิลพันธ์
16. นายอัตชัย  ทองพูน
17. นางสาวอินทิรา  นิลพันธ์
18. นางสาวเกษญามนต์  คอนคำ
19. นางสาวเมธาวดี  แกล้วกล้า
20. นายไพศาล  แลสันกลาง
 
1. นายปริญญา  สองสีดา
2. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์
3. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
4. นางปพิชญา  เครือคำ
5. นายนภัส  เวชชศาสตร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุบผามาโล
 
1. นางสาวณัฐยา  บรรหาร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 28 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นางสาวปวีณา  อาจเอื้อม
 
1. นางสาวจันทรา  ปักการะโถ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 16 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญษฎา  เกาแกกูล
2. เด็กชายป้องปราบ  แก้วผลึก
 
1. นางไมตรี  กุยลอยทาม
2. นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.1 เงิน 60 โรงเรียนนางรอง 1. นายจีรภัทร์  พานิชกุล
2. นางสาวมุขรินทร์  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ์  บุษบงค์
2. นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.6 ทอง 46 โรงเรียนนางรอง 1. นายชนมวัต  ก้อนทอง
2. นางสาวนภัสชนก  ดวงดี
3. นางสาวนารีรัตน์  วันสูงเนิน
4. เด็กชายรัฐกร  ตั้งวงษ์เจริญสุข
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองทำกิจ
6. นางสาววิลาสินี  เลิศไธสง
7. นายสิทธิศักดิ์  เพียรสันเทียะ
8. เด็กหญิงสุนันทา  เทือกสา
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  พยัคฆ์กูล
10. นางสาวเกศมณี  ละม่อมพร้อม
 
1. นายประมวล  บุญหลาย
2. นายไกรวุฒิ  พิมพ์เชื้อ
3. นายอัคร  ศรีเมือง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานติมา  แสงงาม
2. เด็กหญิงณชญาพร  พวงแก้ว
3. นางสาวณัฐภรณ์  โยชน์ไธสง
4. เด็กหญิงธนัญชนก  บุญชู
5. นางสาวธัญธร  โพธิ์ศรี
6. นายปริวัฒน์  สำราญรื่น
7. นางสาวปัทมน  นามฝาง
8. นางสาวพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
9. นายภัทรพล  ดีมาก
10. นางสาวเกศกนก  น้อยพลี
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
3. นางเบญจรัตน์  ใจภพ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกนกพล  กิ่งง่า
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขจิต
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขจิต
4. เด็กหญิงจิณณรัตน์  พิมพ์พันธ์
5. เด็กหญิงพรทิพา  สร้างนา
6. เด็กชายภูมินทร์  เวียกไธสง
7. นายวิษณุกร  นารี
8. นายศุภกร  โภคา
9. นายอติชาติ  คำมา
10. นางสาวอรินทยา  รุ่งเป้า
 
1. นายอำนาจ  ศิลปักษา
2. นายจักราวุธ  เปริบรัมย์
3. นายวุฒิชัย  เทียมเลิศ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 77.3 เงิน 31 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายชุติมันต์  เรืองโรจน์วัฒนากุล
2. เด็กชายธงชัย  แก้วกาญจน์
3. เด็กชายธนากร  มีศรี
4. เด็กชายธันวา  เจิมจอหอ
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  โสภาค
6. เด็กชายภูผา  ลีประโคน
7. เด็กชายรัชชานนท์  ผลเกิด
8. เด็กชายราชัน  ระผล
9. เด็กชายสัตยา  พูลสวัสดิ์
10. เด็กชายโชคอนันต์  พรมชาติ
 
1. นายศิวณัฐ  ชิดรัมย์
2. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
3. นายบรรพต  จตุมานนท์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายกิตติชัย  หน่อสีดา
2. นางสาวชลธิชา  ภูจอม
3. นายณัฐภูมิ  เขียวรัมย์
4. นายธนากร  คันทะนาค
5. นายพงศกร  ปริกาถานัง
6. นายภัทรกร  ฤกษ์จันทร์
7. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์จอม
8. นายภานุวัฒน์  ไผนอก
9. นายภานุวัตร  ดีโสภามาส
10. นายอนุพงศ์  ดวงดี
 
1. นายอัครพลชัย  คาดหมาย
2. นายประดิษฐ์  พินิจดวง
3. นายวรพงษ์  พั่วคูขาม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงณธิดา  พรแสน
2. เด็กชายรพีภัทร  วิเศษพันธุ์
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พาชัย
2. นายอดิศร  สายวัน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายกันตพงษ์  คำวิชัย
2. นางสาวสุวิภา  ทศหล้า
 
1. นางสมพร  ไชยจักร
2. นางสาวนพวรรณ  วรครุฑ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายธรรม์ธวัช  พรมรุกขชาติ
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82.4 ทอง 45 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิจักร
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81.4 ทอง 24 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงศรุตา  พัดดำ
 
1. นายหาญณรงค์  สีลาคุปต์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96.9 ทอง 22 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวปณิตา  พะเนตรรัมย์
 
1. นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 35 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงธราภรณ์  ศรีวิไชย
 
1. นางเพ็ญศรี  โสมุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 28 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวประกายเพชร  แมคอินทอช
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 38 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงบุณยาพร  นาวีสัมพันธ์
 
1. นางภณิตา  เกื้อกระโทก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวศิริวรัญญา  พูลสุขเสริม
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายธนุวัฒน์  พิมพ์เบ้าธรรม
2. เด็กชายอนิรุธ  ศรีพรม
 
1. นางสาวอรวรรณ  แจ้งประจักษ์
2. สิบเอกหญิงขวัญชนก  จำปาธาตุ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เสาร์ประโคน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวนพเก้า  หุยวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงศ์  ผมทำ
2. เด็กชายณัฐกิตต์  สมน้อย
3. เด็กชายธนกร  สังสุดชา
 
1. นายวรุฒ  สีภา
2. นายคมเพชร  กองอาสา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 29 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  นครหาร
2. นางสาวนุสรา  ดูสันเทียะ
3. นางสาวสุวิณี  สินระวัง
 
1. นางนพรัตน์  เกรียงวัฒนศิริ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73 เงิน 57 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายจักรภพ  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  โนนบุ
3. เด็กชายธนากร  นูประกรณ์
4. เด็กชายวงศกร  เลิศพงษ์
5. เด็กหญิงวนิดา  ศรีนนท์
6. เด็กหญิงสุวดี  นนทวงศ์
 
1. นายอาทร  ประสิทธินอก
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
3. นายวัชรพล  แสงละออ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.8 เงิน 57 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายธนธัส  ต้องกระโทก
2. นางสาวธัญญารัตน์  สวัสดิ์ละคร
3. นายนที  รั่งจันทึก
4. นายบริบูรณ์  บุญมาก
5. นายเจษฎาพร  สุจริต
6. นายเรวัต  บาริศรี
 
1. นายอาทร  ประสิทธินอก
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
3. นายวัชรพล  แสงละออ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.6 ทอง 14 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ไผ่เถื่อน
2. นายกฤษดา  ดียิ่ง
3. เด็กชายจักรภพ  โพธิ์จันทร์
4. เด็กหญิงจิราภา  จึงนอก
5. นายชญานิน  สงวนเชื้อ
6. นางสาวชลธิชา  มาลัยทอง
7. นายณัฐพล  ดินกลาง
8. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทุมมา
9. นายธนธัส  ต้องกระโทก
10. เด็กชายธนากร  นูประกรณ์
11. นางสาวธิติยา  นาบำรุง
12. นายนที  รั่งจันทึก
13. นายบริบูรณ์  บุญมาก
14. นางสาวบุณฑริกา  พรหมทา
15. เด็กชายประกอบโชค  หอมชาติ
16. เด็กหญิงปาลิตา  เกียรติเลิศธรรม
17. นางสาวปิณฑิรา  ช่องผม
18. นางสาวปิยวดี  ปิยนันทภาคย์
19. เด็กหญิงปิยะรัตน์  บุญล้อม
20. นางสาวพรทิพา   จันทศิลา
21. นางสาวพรสิริ  เรืองศรีชาติ
22. นางสาวพรไพลิน  สุกรแก้ว
23. นางสาวพันธ์ภษา   เกษรชื่น
24. นางสาวพุธิตา  นาโสก
25. เด็กหญิงวนิดา  วานิช
26. เด็กหญิงวนิดา  ศรีนนท์
27. นางสาววิชญาพร  เหล่าพล
28. นางสาวศศิธร  มะหิงศาเดช
29. นางสาวศศิธร  พิมน
30. เด็กหญิงสิวารักษ์  ศรีสมบูรณ์
31. นางสาวสุชาดา  สีหามาตร
32. เด็กหญิงสุทธิดา  โขงรัมย์
33. เด็กหญิงสุธาสินี  อุดทา
34. นางสาวสุวรรณี  ปะอันทัง
35. นางสาวอติกานต์  ชาติมนตรี
36. นางสาวอริสรา  เพิ่มทวี
37. นางสาวอัจฉราภรณ์  ศรีสุข
38. นางสาวอารียาพร  สุนทร
39. นายเจษฎาพร  สุจริต
40. นางสาวเพ็ญพิชชา  สีหะวงศ์
 
1. นายอาทร  ประสิทธินอก
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
3. นางสาวศิริวรรณ  แก้วอำไพ
4. นางสาวภัทราภรณ์  พิรักษา
5. นางสาวเจนจิรา  อาสนานิ
6. นางธิษญาภรณ์  กระจ่างยุทธ
7. นายวัชรพล  แสงละออ
8. นายเทวกฤต  สิมรัมย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง 14 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองห้องนอก
2. เด็กหญิงขนิฐา  มูลละภา
3. นายจักรกฤษณ์  ปิตตาระเต
4. นายจักรรินทร์   แลเพ่ง
5. นายจิรวัฒน์   เข็มแดง
6. นางสาวชณัญญา  เสือกลิ่น
7. เด็กหญิงชลธิชา  มากะเต
8. นายชินฤทธิ์  เหมาะไธสง
9. เด็กชายณรงค์รัตน์  เพียวสูงเนิน
10. นายณัฐพล   ดวงศรี
11. นายธรรณธร   สองห้องนอก
12. นายธัชชานนท์  อำมาตย์ไทย
13. นางสาวธัญพิมล  บุญหว่าน
14. นางสาวนภัสวรรณ  ชัยรัตน์
15. นายนิกร   ดาบคำ
16. เด็กหญิงนิพาดา  ตาไธสง
17. นางสาวนิรันยา  ยุบลชิต
18. นายบวรวิทย์   ทานนท์
19. นายพงศกร    อิ่มอำไพ
20. นายภรัณยา  บุญศรี
21. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทีนอก
22. นายภานุวัฒน์    เปแบ
23. นางสาวมณัญญา  เสือกลิ่น
24. นางสาวมนัสนันท์  คำมั่น
25. นางสาววาสนา  ปีกสันเทียะ
26. นางสาวศิริยุภา  จำรัสแสง
27. เด็กชายศุภกร  ไผ่ล้อม
28. นางสาวสาวิตรี  หงษ์มณี
29. นางสาวสุพรรณี  เวฬุวนารักษ์
30. เด็กหญิงสุพัตสร  เปลื้องกลาง
31. นายอานนท์  รัตนนท์
32. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงศรี
33. นายเจษฎา   บุตรแวง
34. นายเทพศิริ  ศิริวัฒน์
35. นายเอกพล   ซุยโพธิ์น้อย
36. นายโกศล  อาสาคติ
37. นายโกเศส  สุดหอม
38. นายโยธิน   ภู่ระหง
39. นายโยธิน  เหลืองอ่อน
 
1. นายทัณฑมุข  ภุสะเทียน
2. นายธงชัย  ปุยฝ้าย
3. นายไสว  ถนัดไถ
4. นางสาวสุชาดา  ศรีพูล
5. นางสาวพิชญาพร  วงค์สาลี
6. นางสาวกาญจิรา  แผ่นทอง
7. นางสาวกาญจนา  สุดรัมย์
8. นายวรพล  มีพวก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายบุญธฤทธิ์  ลีตี
 
1. นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.9 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นายศุภโชค  พัสติ
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 19 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศาลางาม
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวอาทิติยา  พิพ่วนนอก
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.63 ทอง 4 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายบุญธฤทธิ์  ลีตี
 
1. นางสาวกนกพร  เทพธี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 23 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายศิริศักดิ์  อยู่แสง
 
1. นายวิทวัส  โชรัมย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 56 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงพรชิตา  มะชิตะใน
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวอาทิติยา  พิพ่วนนอก
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.98 ทอง 20 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพร  เพ็งประโคน
 
1. นางณัฏฐพิชา  โคตรดก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 52 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายนรินทร์  อินทร์ศรีเมือง
 
1. นายจำรูญ  สมจิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 29 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ์  โชติกลาง
 
1. นายประจักษ์  ธาระธาร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 9 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาววิมลสิริ  เทียนยาณี
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 30 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิพัฒนา  ประทา
 
1. นายพีระศักดิ์  ศรีเพ็ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 29 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นายกิตติพัฒน์  มูลคำ
 
1. นายเทพพงษ์  ว่องไว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ลีประโคน
 
1. นายพีระศักดิ์  ศรีเพ็ง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 24 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นางสาวจิรารัตน์  ยาทา
 
1. นายเทพพงษ์  ว่องไว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81 ทอง 38 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  ประผะลา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงทอง
3. เด็กหญิงกุสุมา  ดีโสภามาส
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทุมมา
5. เด็กหญิงปิ่นลดา  จินนะเลิศ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีงาม
7. เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  ซาไธสง
8. เด็กชายพีรภัทร  พยัคฆะ
9. เด็กหญิงภัคจิรา  แมนขุนทด
10. เด็กหญิงสรันญา  สุวรรณ์บุตร
11. เด็กหญิงสิวารักษ์  ศรีสมบูรณ์
12. เด็กหญิงเมธาวี  วาลมูลตรี
 
1. นายคฤหัส  ทรายหมอ
2. นายอาทร  ประสิทธินอก
3. นายวัชรพล  แสงละออ
4. นายเทวกฤต  สิมรัมย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 44 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจุทามาส  หวังหยิบกลาง
2. นายชัชพล  มะพันธ์
3. นางสาวชุติกาญจน์  คลื่นแก้ว
4. นายทักษ์ดนัย  แสงทอง
5. นายนายกิตติกรณ์  ทานกระโทก
6. นางสาวปิยะนุช  ชุ่มหมื่นไวย์
7. นางสาวพรนภา  โคชมาศ
8. นางสาวพรพิมล  ก้างออนตา
9. นายศุภชัย  ศรีพระจันทร์
 
1. นายมนพ  กึมรัมย์
2. นายวราวุฒิ  เหล่าจินดา
3. นายณัฐวุฒิ  มีแก้ว
4. นายณัฐพล  ชั้นกระโทก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีเนาวรัตน์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญทอง
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงทอง
4. เด็กหญิงกุสุมา  ดีโสภามาส
5. เด็กหญิงจิราภา  จึงนอก
6. เด็กหญิงชนัญญา  สีโสดา
7. เด็กหญิงชมพูนุช  ขอนรัมย์
8. เด็กหญิงชีวาพร  เปล่งศรี
9. เด็กหญิงชไมพร  โสโลมรัมย์
10. เด็กหญิงญาณิศา  โนนบุ
11. เด็กหญิงฐิติวรดา  สืบศรี
12. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทุมมา
13. เด็กหญิงนราธิป  พรหมทา
14. เด็กหญิงนราพร  เดชารัมย์
15. เด็กหญิงปาลิตา  เกียรติเลิศธรรม
16. เด็กหญิงปิยะรัตน์  บุญล้อม
17. เด็กหญิงปิ่นลดา  จินนะเลิศ
18. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีงาม
19. เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  ซาไธสง
20. เด็กหญิงภัคจิรา  แมนขุนทด
21. เด็กหญิงวนิดา  ศรีนนท์
22. เด็กหญิงวนิดา  วานิช
23. เด็กหญิงศศิชา  วงศ์จันทร์
24. เด็กหญิงสรันญา  สุวรรณ์บุตร
25. เด็กหญิงสิวารักษ์  ศรีสมบูรณ์
26. เด็กหญิงสุทธิดา  โขงรัมย์
27. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญทา
28. เด็กหญิงสุวดี  นนทวงศ์
29. เด็กหญิงอนุธิดา  ปัตตังทานัง
30. เด็กหญิงเมธาวี  วาลมูลตรี
31. เด็กหญิงเอวิตา  สมบัติคำ
 
1. นายคฤหัส  ทรายหมอ
2. นายอาทร  ประสิทธินอก
3. นายวัชรพล  แสงละออ
4. นางสาวพรพิมล  พาราษฎร์
5. นางสาวศิริวรรณ  แก้วอำไพ
6. นางสาวภัทราภรณ์  พิรักษา
7. นางธิษญาภรณ์   กระจ่างยุทธ
8. นางสาวเจนจิรา  อาสนานิ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 75.27 เงิน 31 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกชามาส  เจริญสันเทียะ
2. นางสาวกมลวรรณ  คิดถูก
3. นางสาวกรวรรณ  กู่พิมาย
4. นางสาวกฤตยา  สายเสมา
5. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วหานาม
6. นายจิรัติกาล  หลวงไกร
7. นางสาวจุฑามาส  หวังหยิกกลาง
8. นางสาวชฎาพร   จำปาทอง
9. นายชัยวุฒิ  ทานกระโทก
10. นางสาวณัฐธยาน์  เพ็ญสวัสดิ์
11. นายณัฐพล  เลาะสูงเนิน
12. นางสาวธนพร  แพทย์เมืองจันทร์
13. นายธนากร  พลเสน
14. นางสาวธิติยา  คมสมบูรณ์
15. นางสาวนภัทร  แทนนคร
16. นายบรรณธร  สาติยะ
17. นางสาวปิยะดา  ฝอดสูงเนิน
18. นางสาวปิยะนุช  ชุ่มหมื่นไวย์
19. นางสาวพรนภา  โคชมาศ
20. นางสาวพรพิมล  ก้างออนตา
21. นางสาวพัชราวรรณ  นิรัญสุข
22. นายภีรายุศ  วรรัตน์กุล
23. นางสาวมินลดา  คำบุ
24. นางสาวรวงทอง  ทิศกระโทก
25. นางสาววีนัส  สอนศรี
26. นายวีระศักดิ์  จันทะสอน
27. นายศราวุฒิ  สุดสงวน
28. นางสาวศริญญา  บุญหว่าน
29. นางสาวศศิการณ์  ทองคำ
30. นายอดิศักดิ์  อาจดี
31. นายอนันต์  มุ่งดี
32. นางสาวอภิญญา  ป้ายนอก
33. นางสาวอรไพลิน  การบรรจง
34. นางสาวเนตรชนก  สัญธิชัย
35. นางสาวเป็นหนึ่ง  สะเทินรัมย์
36. นางสาวเยาวลักษณ์  อู่เสือพะเนา
37. นางสาวเสาวลักษณ์  โทสูงเนิน
38. นางสาวใบบุญ  น่มจันทร์
39. นางสาวไชยพร  เจริญดี
 
1. นายมนพ  กึมรัมย์
2. นายวราวุฒิ  เหล่าจินดา
3. นายณัฐพงศ์  เกตุแก้ว
4. นายพิสิฏฐ์  สารภาค
5. นายณัฐวุฒิ  มีแก้ว
6. นายณัฐพล  ชั้นกระโทก
7. นายหาญณรงค์  สีลาคุปต์
8. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงแก้วกันยา  นุตพงษ์
 
1. นายจำเริญ  อนันต์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  เจียมผักแว่น
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.67 ทอง 15 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติชัย  อุทโท
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายธีระเทพ  เมืองจันทร์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  แก้วศักดิ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายสามารถ  โมกไธสง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงแก้วกันยา  นุตพงษ์
 
1. นายจำเริญ  อนันต์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายภัทรพล  ติคำรัมย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายสายชล  วังคลอง
 
1. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  พิมพยอม
 
1. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 27 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายสายชล  วังคลอง
 
1. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  พิมพยอม
 
1. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  คูณแสง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75.3 เงิน 18 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวธิดาพร  วิสุทธิมูล
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวณัฐฐิตา  ควรชื่นใจ
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวรรณ์  ชำนาญเนาว์
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายสายชล  วังคลอง
 
1. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนนางรอง 1. นายจีรพัฒน์  บุตรพันธ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.25 ทอง 6 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เตียงตั้งรัมย์
 
1. นางสาวสุวิสา  พรหมเอาะ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 12 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายธราธร  พูนอนันต์
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80.4 ทอง 14 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงคัมมิลา  รอนนิ่ง
2. นายจีรพัฒน์  บุตรพันธ์
3. นางสาวณัฐธิดา  ปรีดิธาดากูล
4. นายณัฐนนท์  รุ่งพิรุณ
5. เด็กหญิงนันทิพา  สีดา
6. นายภูริช  ด่านกระโทก
7. นางสาววรพิชชา  แปลงดี
8. นางสาวอนุสรา   กาหลง
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางจริยาพร  กุลไธสง
3. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยันตรี
2. นางสาวกุลลดา  จีนเกิด
3. เด็กชายฐิติพงค์  ดลสุข
4. นางสาวฐิติวรดา  ปราบสกุล
5. นายธราธร  พูนอนันต์
6. นายนิติธร  เฮงวาณิชย์
7. เด็กหญิงพิมพ์ประสงค์  สุดเนตร
8. นายภาคิน  เจริญคาวี
9. เด็กหญิงวันฤดี  อร่่าม
10. เด็กชายวุฒินันท์  พลสุภี
11. นางสาวศุภิญญา  ชำนาญไถ
12. นางสาวสรัญญา  ทองโสภา
13. นางสาวสุจิรา  ฉิมพาลี
14. นางสาวสุพรรณ์ทิพา  ดวงศรี
15. นางสาวสุภาวรรณ์  ชำนาญเนาว์
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
2. นายทัพไทย  จูมวันทา
3. นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ดลสุข
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประสงค์ทรัพย์
3. นายธราธร  พูนอนันต์
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  ดีมีชาติ
5. นายพงษ์ทวี  ปราบภัย
6. เด็กชายวงศธร  ทรัพย์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงวรินรำไพ  ดำนอก
8. เด็กชายวุฒินันท์  พลสุภี
9. นางสาวสรัญญา  ทองโสภา
10. นายอภิสิทธิ์  เจียมผักแว่น
11. เด็กชายอัฏสราวุฒิ  ภาษี
12. เด็กชายเกียรติชัย  อุทโท
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
2. นายทัพไทย  จูมวันทา
3. นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นางสาวกชนิภา  สล่าปั่น
2. นายคชาฤทธิ์  แก้วนุกูล
3. นายชาญณรงค์  พวกประโคน
4. นางสาวณัฎฐนิช  ศรีสุข
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  วงเป็นพันธ์
6. นางสาวณัฐริกา  เสาร์เชื้อ
7. นางสาวธนภรณ์  วัฒนชัยประสิทธิ์
8. นายธนวรรธน์  มหันตะ
9. นางสาวธวัลรัตน์  สุนา
10. นางสาวปวีณา  นามหงษา
11. นางสาวพิมพ์ลภัทร  พะวงค์
12. นายวชิรพงศ์  กลิ่นตันธนานันท์
13. นายวสันต์  สุขสบาย
14. นายศรายุธ  คุณวงค์
15. เด็กชายศุภวิชญ์  กุมรัมย์
16. นายสิรวิชญ์  รอดจากเข็ญ
17. นางสาวสุชาดา  สุวรรณ
18. นางสาวสุพัตรา  เสาวโร
19. เด็กหญิงอริสา  ศรีสุข
20. นางสาวอัจฉริยา  โกษากูล
 
1. นางแพรวนภา  อ่อนศรี
2. นายไสว  อุทุม
3. นางวิพัตรา  เทียนวรรณ
4. นางน้ำค้าง  สะดา
5. นางสาวสมอาจ  สุดตาชาติ
6. นายปฐมพงค์  ศิริเวช
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ศิลาเกษ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เทียมเมืองแพน
3. เด็กชายต่อเกียรติ  ศรีสิงห์
4. เด็กชายธนโชติ  สถิตสุข
5. เด็กชายนัฐพล  รักศรี
6. เด็กชายปิยภัทร์  คตมรคา
7. นางสาวภัทรนิษฐ์  นิธิสิทธิ์บุรภัทร
8. เด็กหญิงสิริยากร  เทืองอิว
9. เด็กหญิงสุชาดา  ไทยยินดี
10. เด็กหญิงสุนิตา  สนิทชัย
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
3. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 52 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวคณิศร  โนงระฆัง
2. นายณัฏฐกฤติ  แสงโพธิ์ดา
3. นางสาวธิพภาดา  ทิพย์อักษร
4. นางสาวนิตยา  มีภักดิ์
5. นายนิติภูมิ  สีดา
6. นายศักดิ์นรินทร์  แปลกกลาง
7. นายสหชัย  หม่องกระโมก
8. นางสาวสุภาพร  พุ่มอำไพ
9. นายอนุชา  ปินตา
10. นางสาวเพ็ญนภา  นนทะพันธ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม
3. นายจิรกิตติ์  พิภักดี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มือขุนทด
2. เด็กหญิงกานต์วรี  สังข์อินทร์
3. เด็กหญิงคีตกานต์  ภาพยนตร์
4. เด็กหญิงสุชาดา  ไทยยินดี
5. เด็กหญิงสุนิตา  สนิทชัย
6. นางสาวอภิญญา  เพชรรัตน์
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
3. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม
4. นายจิรกิตติ์  พิภักดี
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกรทอง  ดีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกานต์วรี  สังข์อินทร์
3. นางสาวชนัญชิดา  จันทร์เจ้า
4. นางสาวนพภานุศิริ  ยี่รัมย์
5. นางสาวศุภาวดี   มีทอง
6. นางสาวสุภาวรรณ  โชคบรรพต
7. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรรัตน์
8. นางสาวเกล็ดตะวัน  ไพรพนม
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นายจิรกิตติ์  พิภักดี
3. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
4. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงฐานิดา  ทาสิน
2. เด็กหญิงธีริศรา  ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงนัทติกานติ์  สินงาม
4. เด็กหญิงนันธภรณ์  น้ำกระโทก
5. เด็กหญิงนิจจารีย์  สุขปลื้ม
6. เด็กหญิงปุณยนุช  ดมหอม
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  ด่อนศรี
8. เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นสันเทียะ
9. เด็กหญิงศิรินยา  เสนาสัง
10. เด็กหญิงสุปัญจรีภรณ์  จรเอ้กา
 
1. นายชาตรี  ทุมมาวัย
2. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
3. นายพัลลภ  ชัยบัณฑิตกุล
4. นางสาวนพเก้า  ขุนนามวงศ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 36 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญพิศา  รุ่งเรือง
2. นางสาวจันทิมา  ดวงศรี
3. เด็กชายชานนท์  วิชรโชติ
4. เด็กหญิงนงนุช  แสงเชาวนศิริ
5. เด็กหญิงนภาพร  กางนอก
6. เด็กหญิงนวพร  ศิลาทอง
7. เด็กหญิงปนัดดา  ชุ่มหมื่นไวย์
8. นางสาวพรพิรารัตน์  เมฆอรุณ
9. นางสาวภัทรานิษฐ์  พันธ์ศรี
10. นางสาวสุชัญญา  เหลื่อมนอก
11. เด็กหญิงอัญญมา  สมเสร็จ
12. นางสาวเกสรา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวรัศมี  หลอมประโคน
2. นางสาวเกศรา  จีนเกา
3. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
4. นางสาวอัมรา  บุญประเสริฐ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงกมลฤดี  ดมหอม
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  ทิพย์เถา
3. เด็กหญิงจัสมิน  วงบุรี
4. เด็กหญิงฐานิดา  ทาสิน
5. เด็กชายณัฐนนท์  สุขสำราญ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสมบัติ
7. เด็กหญิงณัทติกานต์  สินงาม
8. เด็กหญิงธีริศรา  ตะเคียนเกลี้ยง
9. เด็กหญิงนันธภรณ์  น้ำกระโทก
10. เด็กหญิงนิจจารีย์  สุขปลื้ม
11. เด็กหญิงวรรณวิภา  ด่อนศรี
12. เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นสันเทียะ
13. เด็กหญิงศิรินยา  เสนาสัง
14. เด็กชายศุภฤกษ์  เว่ารัมย์
15. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ณ รัมย์
16. เด็กหญิงสุปัญจรีภรณ์  จรเอ้กา
 
1. นายชาตรี  ทุมมาวัย
2. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
3. นางสาวนพเก้า  ขุนนามวงศ์
4. นางสาวดวงเดือน  สวยรูป
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  จ่าพุลี
2. นายกิตติชาญ  จะรอนรัมย์
3. นางสาวจันธิรา  เดิมทำรัมย์
4. นายจาตุรงค์  แสงแก้ว
5. นายนัฐพงษ์  แฟสันเทียะ
6. นายนัฐวุฒิ  นิพันธ์รัมย์
7. นางสาวพนิดา  วรรณศรี
8. นายมานัฐชัย  มนทองหลาง
9. นายวิษณุ  ชะเทียนรัมย์
10. นางสาวสุชาดา  ปัดตาตะโต
11. นางสาวอภิญญา  นิลพันธ์
12. นางสาวอภิสมัย  แก้วเมือง
13. นางสาวอินทิรา  นิลพันธ์
14. นางสาวเกษญามนต์  คอนคำ
15. นางสาวเมธาวดี  แกล้วกล้า
16. นายไพศาล  แลสันกลาง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางธนาภรณ์  มีศิริ
3. นางปพิชญา  เครือคำ
4. นางภารดี  สิทธิศาสตร์
5. นายนภัส  เวชชศาสตร์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74 เงิน 40 โรงเรียนสิงห์วงศ์ 1. เด็กชายวรวิทย์  ชายชุมดี
2. เด็กชายสิทธิกร  มีพวงผล
3. นายสิทธิพงษ์  โนดประโคน
4. เด็กชายอติเทพ  สุณารักษ์
5. เด็กชายอนุรักษ์  ดวงดารา
 
1. พระรุ่งโรจน์  สิริสาโร
2. พระมหาพุทธินันทน์  อภินนฺโท
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  บำเพ็ญพงษ์
2. นายธราธร  พูนอนันต์
 
1. นายขวัญชัย  ปานกลาง
2. นายวิชรุทย์  อนุศิริ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 58 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มะณีสาย
 
1. นางสาวกรรภิรมย์  แก้ววัน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 40 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวนิญาดา  ศรีวิจารณ์
 
1. นางกฤษณา  ประทุมสันต์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 44 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริดา  สิงรี
 
1. นางสุภาพร  ธาตุสุวรรณ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวสิริวรรณ  ตั๋นต่อ
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงประโคน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 25 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงนิรันชนา  จันสะวะ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  มิ้งขวัญ
4. เด็กหญิงศุภสุตา  มีเชื้อ
5. เด็กชายสหยศ  ผลสมหวัง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ยินดีชาติ
2. นางสาวนิตยา  เลากระโทก
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง 26 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาภัค  จงโยธา
2. นางสาวจิราพัชร  เพิ่มทอง
3. นางสาวจุฑามาศ  สุฤทธิ์
4. นางสาวประภัสรา  พรมวงษา
5. นายไตรรงค์  ทับตรา
 
1. นางพนาวัน  แดงชาติ
2. นางสาวกนกวรรณ  เรืองชาญ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 23 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤติยา  คงเป็นนิจ
2. เด็กหญิงสุภัทราวดี  ใสสดสี
 
1. นางสาวสิตาพัชญ์  ไชยอำพรวัชร์
2. นางรัมภา  สุดาจันทร์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวจรุงรักษ์  แสนสุข
 
1. นายบัญชา  พรหมโสฬส
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.33 ทอง 18 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คอนกรีต
2. เด็กหญิงเมทราวดี  กองพันธ์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  เตชะนันท์
2. นางสาวประภาวัลย์  แอบกลาง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 65.83 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  โนราช
2. นางสาวศิริลักษณ์  พัดพรม
 
1. นางสาวจำปี  จ่าพบ
2. นางสาวกุลธิดา  ตระกูลกิตติ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.33 เงิน 38 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  แผลติตะ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  โยสาจันทร์
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
2. นางรัสรินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 34 โรงเรียนนางรอง 1. นายภาราดา  งอยผาลา
2. นางสาวสุพรรษา  คงคาหลวง
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
2. MissAyano  Tokito
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 45 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพจมาน  ปุยฝ้าย
2. นางสาวสุรารักษ์  สุริยวงค์
 
1. นายชัชวาลย์  ขจรนำโชค
2. MissRen  Yu
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 14 โรงเรียนนางรอง 1. นายธนภัทร  มีแก้ว
2. นายรัชกฤช  ธนาสิริวัชร
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
2. MissAyano  Tokito
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  บุญล้อม
2. นายธรรมนูญ  กัลโยธิน
3. นางสาวปริญญา  สีบูลา
4. นางสาวศริญญา  ฉิมจารย์
5. นางสาวอธิชา  เซ็นต์นอก
 
1. นางสาวจำปี  จ่าพบ
2. นางสาวกุลธิดา  ตระกูลกิตติ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง 26 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวปวีณา  ทันจตุรัส
2. นางสาวปาริชาติ  ยมนา
3. นางสาวสุดารัตน์  คล้ามทิม
4. นายเจษฎางค์  เพียรคำ
5. นางสาวเนตรอัปสร  เจริญศิริ
 
1. นายนิธิศ  สุริทะรา
2. MissAyano  Tokito
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74.66 เงิน 17 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายกิจจานนต์  ศรีโภคา
2. นางสาวณัฐกานต์  เจริญดี
3. นายนราดล  บุญบาล
4. นางสาวภัสราภรณ์  อรุณพาส
5. นางสาวสิรินทิพย์  นิสารพายุห์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วงค์ฤทธิ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ปะนามะทัง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 30 โรงเรียนนางรอง 1. นายธีรภัทร  ธรณีวงค์
 
1. นายชัชวาลย์  ขจรนำโชค
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 59.33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนนางรอง 1. นายรมยกร  โล่ห์นารายณ์
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 48 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกานน  ศรีนามบุรี
2. เด็กชายคณาธิป  อินทร
3. เด็กชายญาณภัทร  ศิลปักษา
4. เด็กชายนฤพล  โรจนบัณฑิต
5. เด็กชายภาณุพงษ์  ศรีสมศักดิ์
6. เด็กชายสหภาพ  กองเสลา
7. เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีจันทร์
8. เด็กชายอนันต์  คตประโคน
 
1. นายประยูร  บัวนาค
2. นายสุทัศน์  บุญทาทอง
3. นายมานพ  ทองคำ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 32 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกิตติศักดิ์  นาสวัสดิ์
2. นายชาคริต  สมหวังได้
3. เด็กชายชำนาญศิลป์  โพธิ์ศรี
4. นายพัชรพล  วงษ์ใหญ่
5. นายภูรบุศย์  เป็นนวล
6. นายเกียรติศักดิ์  แสงโสภี
 
1. นายบุญมา  สุภศร
2. นางจิรกาล  สุภศร
3. นางสาววิรัตน์  สวายพล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.9 ทอง 9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤษณา  คุณชื่น
2. นายกิตติศักดิ์  มาประโคน
3. นางสาวฐิติกุล  เวสสันดร
4. นางสาวณัตฐา  แสนสวาสดิ์
5. นางสาวภิญญาพัชญ์  แก้วปัญญาสกุล
6. นายศุธิศักดิ์  ทนงใจ
7. นางสาวสุธิตา  โถนสูงเนิน
8. นายสุรยุทธ์  ด่านแก้ว
9. นางสาวอรพิณ  บุญมามอญ
10. นายโชติพัฒน์  ศรีสว่างปัญญากุล
 
1. นายอิสระ  ชุมศรี
2. นายภาณุวัฒน์  เหมนวล
3. นายปฐมรัก  บัวลอย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 33 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจารุมน  สวัสดิ์พูน
2. เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บาลโสง
3. เด็กหญิงภรณีนิภา  แย้มศรี
4. เด็กหญิงวิมลศิริ  จีนเก่า
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางนิภาภรณ์  แย้มศรี
2. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.88 ทอง 14 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทีฆะสุข
2. นางสาวนิตยาภรณ์  คูณทรัพย์
3. นางสาวพิชญาภร  ธนินจิรภาส
4. นางสาวมาริษา  แก้วเสนา
5. นางสาวลดามาศ  สำกลาง
 
1. นางสิริวิภา  ปิงรัมย์
2. นางอภิวันท์  สุนิมิตพงศ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 48 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น
2. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วยงกฏ
3. เด็กหญิงรุจรวี  แก้วกัลยา
 
1. นางสาวชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 44 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวสุดา  หมอปะคำ
2. นางสาวสุธิดา  แววสูงเนิน
3. นางสาวสุมณฑา  ครุฑกูล
 
1. นายธิตพัฒน์  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวจุติมาพร  อุ่นจิตต์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชนันทร์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุจิรา  สงวนรัมย์
3. เด็กหญิงอิศราวดี  แจ้งเสน
 
1. นางสาวลัดดา  สนิทพจน์
2. นางสาวอารียวัฒน์  พงษ์นิรันดร
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 20 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาววิริยา  โพธนอก
2. นางสาวเกวลี  ศรีสืบเชื้อ
3. นายเดชนรินทร์  สาดนอก
 
1. นางสาวพวรรณตรี  ชินวรรณ
2. นายอนุวัฒน์  อ่อนน้ำคำ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวพลอยไพลิน  ปุ่มสีดา
2. นายภัครพล  แซ่เล
 
1. นายนคร  สะเทินรัมย์
2. นายวันชัย  ก้อมน้อย
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพฤกษา  วรรณสุข
2. นายอภิชัย  ถือดำ
 
1. นายธนพล  ไวยวุฒินันท์
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  ปุริมะเต
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 41 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขกุล
2. เด็กชายภานุพงษ์  เบญจศาสตร์
3. เด็กหญิงมริญญา  คำคูบอน
 
1. นางสาวณัชชญามญธุ์  บุญปลูก
2. นางสาวสมอาจ  สุดตาชาติ
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 39 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  เหลืองเดชานุรักษ์
2. นายวัชรพล  บุญแจ้ง
3. นางสาวสุธาทิพย์  พุ่มพวง
 
1. นายทวีศักดิ์  ไกรสุข
2. นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวนิธี   จินพละ
2. นางสาวพรรณวิไล  วงค์ลักคณา
 
1. นางสาวยุพา  ศรียำ
2. นางสาวพัชรี  พรมเสนา
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชวาฤทธิ์
2. เด็กหญิงสิริมนต์  วงษ์เฉลิมมัง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
2. นายมโนรมย์  ชาติประสพ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  ประทุมเงิน
2. เด็กชายรุ่งเรือง  จัตุกูล
 
1. นายมโนรมย์  ชาติประสพ
2. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 24 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลวงศ์วิทย์
2. เด็กชายธีรทัศน์  พลสม
 
1. นางอภิญญา  ยงศิริ
2. นางอัญพัชร์  นิติระวีพงศ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 48 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นางสาวกุศลิน  โพธิ์สุ
2. นางสาวสุทินา  แสงกระโทก
 
1. นางสาวจิตรประภา  ดาคม
2. นายประสิทธิ์  ต้ายไธสง
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  กระแสอินทร์
2. เด็กชายดนุนัย  พรยา
 
1. นายบุญรักษ์  สร้อยชด
2. นายพยุงศักดิ์   โพธิ์ไทร
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 40 โรงเรียนนางรอง 1. นายปรวรรธ  จำปาพันธุ์
2. นายรัฐพล  เหลาคำ
 
1. นางสาวมานา  หมายสุข
2. นางสาวจรรยา  โดดไธสง
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวนารีรัตน์  สินสุนทรสิทธิ์
2. นางสาวปภานิช  เสือจู
 
1. นางณุชรี  อ่อนน้ำคำ
2. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81.75 ทอง 18 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  นันทสิทธิ์
2. เด็กชายจักรพันธุ์  นามหนวด
 
1. นางรัชดาภรณ์  เชื้อหงษ์
2. นางวนัสนันท์   บัวชุม
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายกันต์กวี  ตามสันเทียะ
2. เด็กชายชนม์ธนิก  หลักโคตร
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  นวลวรรณ์
2. นางรัชดาภรณ์  เชื้อหงษ์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  มั่นยืน
2. เด็กชายศรายุธ  ยืนยิ่ง
3. เด็กชายศุภเชฎฐ์  สาละ
 
1. นายธนพัฒน์  ศิริสำราญ
2. นายอดิศักดิ์  แห่งธรรม
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75.7 เงิน 28 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นายพอเจตน์  ประจันบาล
2. นายอภิรักษ์  จตุมานนท์
3. นายเอราวัฒน์  ขวัญเมือง
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นายบรรพต  จตุมานนท์
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 97 ทอง 8 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายภัทรพล  มีเปรี่ยม
2. เด็กชายวชิราวุธ  ดอนเหนือ
3. เด็กชายเกียรติคุณ  ทองชมพู
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายชัยเจริญ  พูนเพิ่ม
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 66.9 ทองแดง 47 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายทัตดนัย  ดีราชรัมย์
2. นายธาราธร  อินนา
3. นายภูมินทร์  สอาด
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายจตุพร  ต้นโต
2. เด็กชายนัทเศรษฐ์  นุ่มนวลศรี
3. เด็กชายสมบูรณ์แบบ  ปักเสติ
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายชัยเจริญ  พูนเพิ่ม
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 45 โรงเรียนนางรอง 1. นายปรมัตถ์  อยู่สาโก
2. นายวสุพล  โคตรภูธร
3. นายศุภกฤต  สีดี
 
1. นางนันทา  แป้นดวงเนตร
2. นายอภิวัฒน์  สิทธิเสนา
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 23 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกิตธาดา  ยอดนางรอง
2. เด็กชายชนินทร์  จันศิลา
3. เด็กชายรัญชน์  จันทร์ณภัทร
4. เด็กชายวิษณุ  เจริญยิ่ง
 
1. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
2. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  มีสุข
2. นายธนกฤต  วิโรจน์สกุล
3. นายพิพัฒน์  แรมพิมาย
4. นายอนุชา  ขำเอนก
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา  ศรีถาวร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 57 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายภควา  สีหานาม
2. เด็กชายรพีภัทร  เลี้ยงวงษ์
3. เด็กชายสงกรานต์  แต้มครบุรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปักษี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.2 ทอง 10 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  คองสันเทียะ
2. นายธนากร  แสงสวัสดิ์
3. นายพงศธร  วัดไธสง
 
1. นายสมควร  นวลแย้ม
2. นายพณิชย์ภณ  หลักฐิติวัฒน์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.75 ทอง 5 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมศรี
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์  เป็นการ
3. เด็กชายราเชนท์  พันนาเหนือ
 
1. นางละออง  วาปีทำ
2. นางสาวพิณทอง  ปล้องงูเหลือม
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 58 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุนิสา  สุโขพันธ์
2. นายสุรชัย  เส็งประโคน
3. นายเจษฎากร  อุ่มพิมาย
 
1. นายกุศล  จันทร์วัน
2. นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญา  หอมกระโทก
2. เด็กหญิงนิษา  ทิพจังหรีด
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ยังสายไพร
4. เด็กชายศิริชัย  ชำนาญเนาว์
5. เด็กหญิงสมปรารถนา  พึ่งชุมแสง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  แวงสันเทียะ
 
1. นางสาวอริสรา  แสงเทียน
2. นางสาวธนารัตน์  สังฆะมณี
3. นายสุริยา  มีแก้ว
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เชื้อหงษ์
2. นางสาวณีรนุช  ยงงาม
3. นางสาวนิตยา  แมนไธสง
4. นายพงษ์พัฒน์  สวัสดี
5. นางสาววรรณภา  หมู่หัวนา
6. นางสาวสุพรรณิกา  ศรีภูวงค์
 
1. นางสุนิสา  ทัดไพร
2. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
3. นางสวยสม  ปริมาณ
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 12 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  รัตนะ
2. เด็กหญิงรัชนก  แฟสันเทียะ
3. เด็กหญิงอริสา  บุญเงิน
 
1. นายวิชา  ผกามาศ
2. นางภัทรวี  ศิลเสมอ
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.8 ทอง 12 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวปรารถนา  บุญรอด
2. นางสาวศุภรัตน์  เสือหาว
3. นางสาวสุวนันท์  ทองทับพันธ์
 
1. นายอนุสรณ์  แก้วแจ่มจันทร์
2. นางสาวยุพา  ศรียำ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 21 โรงเรียนแสนสุข 1. นางสาวจิตตรา  เติมงาม
2. เด็กหญิงทิพย์พัชศร  บาลโสง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ดอนหม้อ
 
1. สิบเอกอานุชิต  ตุ้มจงกล
2. นายมงคลวัฒน์  อาศัยนา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.2 ทอง 16 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ชื่นในจิตร
2. นางสาวอรัชพร  ชินรัมย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  วงษ์คำ
 
1. นายอภิสิทธิ์  วานิชยากร
2. นางธวัลรัตน์  ภิญโญ
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.6 ทอง 28 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หวานเหนือ
2. เด็กหญิงทัตษพร  ปาระบับ
3. เด็กหญิงนันท์วรี  ค่อยชัยภูมิ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย
2. นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุนิตา  สมัญญา
2. นางสาวสุพรรษา  พ่อค้า
3. นางสาวเพชรประภา  พิลาศรี
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย
2. นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดาวดี  มหิงศาเดช
2. เด็กชายอิสระ  เมืองสันเทียะ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปักกะตา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทวนไธสง
2. นายนันทวัฒน์  เนียมหัตถี
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 40 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 1. นางสาวบุษบามินตรา  พันทอง
2. นางสาวสุชัญษา  สมจิตร
3. นางสาวเมธาวี  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวพรชนก  สวนบุรี
2. นายทิชากร  เพิ่มพร
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 28 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  พรมทอง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ผลพรต
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีบุษย์
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางสาวจามจุรี  สระแก้ว
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.58 ทอง 12 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวทัธนา  รัตนเกตน์
2. นางสาวปารมิตา  พรามพริ้ง
3. นางสาวศิริมา  นันลา
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางสาวจามจุรี  สระแก้ว
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีศิริ
2. เด็กหญิงณัชชา  เส็งวจี
3. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  จูกูล
 
1. นางสาวทิพวัลย์  สำราญดี
2. นางเยาวภา  สมานชาติ
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 51 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวญาณิษา  จันทะพิลา
2. นางสาวนลิน  เจริญรัมย์
3. นางสาวพสุดา  พฤกษา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  สำราญดี
2. นางเยาวภา  สมานชาติ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชำนาญกอง
 
1. นางสาวพุทธธิดา  รักษ์สิริอังกูร
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 11 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  กล้าหาญ
 
1. นางพริษา  ศรีหามาตย์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 48 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  พงศ์เพชรอมร
 
1. นางสาวสุชาดา  ชำนาญสืบ
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงนวินดา  เสาลึก
2. เด็กหญิงนิตยา  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงอทิติยา  แสงสุทธิ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  มีคุณ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  โสเรรัมย์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 18 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวนาถตยา  พ่วงทอง
2. นายปารมี  ศรีสุโพธิ์
3. นายยุทธนา  ชุมฝาง
 
1. นายนาฏกนิษฐ์  ทิศทะษะ
2. นายปียกรณ์  ทวดอาจทินสีห์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เอ็นมาก
 
1. นางพัชรัตน์  วิชญภัทรนันท์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ไชยอินทร์
 
1. นางสาวสุชาดา  ชำนาญสืบ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายชาคริต  เถียรกิตติพงศ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  มีคุณ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงปิยะดา  วารี
 
1. นางอัมพาภรณ์  พุทไธสง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงจิรวดี  เพ็ชรประโคน
 
1. นางจงจิต  พรหมจิต
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 47 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา   คำเรือง
 
1. นางสาวปัทมา  ชาติมาลากร
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายรพีภัทร  นนทะศิริ
 
1. นางชลธี  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 27 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวขวัญข้าว  วรรณสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 12 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นายกษิดิ์เดช  ราชรี
2. นายธนวัฒน์  ชุมศรี
 
1. นายกิติพัฒน์  คำหนูไทย
2. นางนงคราญ  สุทธิ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 26 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กชายยูจิโร  ไซโต
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีแสวง
 
1. นายทวีศักดิ์  ไกรสุข
2. นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80.7 ทอง 49 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายสุพร  ศรีมากรณ์
 
1. นายนฤเบศร์  หินไชยศรี
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 36 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายศรัณย์  ครจอหอ
 
1. นายวราวุฒิ  เหล่าจินดา
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 76 เงิน 50 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร   มาตรวังแสง
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 81.2 ทอง 48 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นายธนเกียรติ  ฝ่ายพรม
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 52 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายศุภกฤต  รักษาบุญ
 
1. นายวราวุฒิ  เหล่าจินดา
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายทักษิณ  ตาในรัตน์
 
1. นายธีรเมศร์  ธีรจรรยารัตน์
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 81.82 ทอง 36 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายขวัญชัย  อ่อนละมุน
 
1. นายนฤเบศร์  หินไชยศรี
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายอุ้มบุญ  สุขใหญ่
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81.36 ทอง 52 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานันท์  แคะสูงเนิน
2. นายกันตพงษ์   ปริวันตา
3. นางสาวกัลยาณา  ยวงรัมย์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา   พิพิธกุล
5. นางสาวชาลิสา   ลีสม
6. เด็กหญิงณัฐพร   มาตรวังแสง
7. นายธนกร   นารี
8. นายธนเกียรติ   ฝ่ายพรม
9. นางสาวธาราวดี   แสงเเสน
10. เด็กชายธีรเมธ  เบ้าพิลา
11. นางสาวนัชชา   พานิชย์
12. เด็กหญิงนัทธ์หทัย   แสนโกฏิ
13. เด็กหญิงปิยมาศ   จุลไธสง
14. นางสาวปิยะธิดา   แสนแก้ว
15. เด็กหญิงพรฑิวา   เทียบมาก
16. นางสาวพัชรี   เหล่ากอดี
17. นางสาวพิยดา   ขุนชาญโหมก
18. นางสาวภาษิตรา   กุมภากุล
19. นางสาวมณีพิชา   พานิคม
20. เด็กชายรัฐภูมิ   อินทรกำแหง
21. เด็กชายฤชวี  บุญฑีฆ์
22. นางสาววรนุช  ยงปัญญา
23. นางสาววรัญญา  ทิพย์พันธ์
24. นายศิลา  ทุมทอง
25. นายสิทธิชัย  นันลา
26. นายสิทธิพงศ์   ศรีเตชะ
27. เด็กหญิงสุพัตรา   วรพิมพ์รัตน์
28. นางสาวสุวรรณี   ใหญ่กระโทก
29. นายอนุวัฒน์   คำหวัน
30. เด็กหญิงอารัญญา  สุขตระกูล
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง
2. นายพัชระ  วัฒฌิระวงศ์
3. นายพิรมย์  พานิคม
4. นายณัฐวุฒิ   นิรภัย
5. นายสุวัฒน์   ขานพรม
6. นายวีรเทพ  เนียมหัตถี
7. นายไพโรจน์  เทพสุนทร