สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พื้นดอนเค็ง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   บุญยรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกุลนาถ  โสดา
 
1. นายจรรยา  บุญเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 41.4 เข้าร่วม 40 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิษา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวเพียงประภา  อินทร์หม้อ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายรติพงษ์  ศรีสังข์
 
1. นายสมเกียรติ  รองประโคน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายชัชชล  เจียวรัมย์
 
1. นางสาวจรรยวรรณ  จรัสจรูญฤทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกิตติมา  นะวงรัมย์
 
1. นางสาวหทัยภัทร  สุทธิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรรวี  แสงสุรินทร์
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวสุภาสินี  ทอนโพธิแก้ว
 
1. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 56 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาริตา  โหมฮึก
 
1. นางสมศรี  หมั่นประโคน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายสรายุทธ   มากพูล
 
1. นางสาวอรวรรณ  ลัคษร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาภไธสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงสุรินทร์
 
1. นางสาวนันณภัชสรณ์  กิ่งแก้ว
2. นางสาวสุดาภรณ์  กันนุลา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายพรพิพัฒน์  อาจหาญ
2. นางสาวภัทราภรณ์  ณพรรัมย์
 
1. นางสุวรรณา  ศูนย์คำ
2. นางสาวสุชญา  กระชุงรัมย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.77 เงิน 53 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายภรัญญู  ฉิมงาม
2. เด็กหญิงอรปรียา  ปานเพชร
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์
2. นายภัทรพล  ปัดติลาพัง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93.43 ทอง 11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  คลังเงิน
 
1. นางวีรยา  จุนใจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์   รัตนะสกลพัฒน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนิชาภัทร  ล้อประโคน
 
1. นายสุพัด  เขาน้อย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เมือประโคน
2. เด็กหญิงกุลนิภา  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงพนัชกร  โภคาแสง
 
1. นางสาววัชรี  วาลีประโคน
2. นางสาวพรพิมล  พรมนัส
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  นะราศรี
2. นางสาววิศรุตา  จุนใจ
3. นางสาวสุชานาฏ  ปุยะติ
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  สรวลสันต์
2. นายธนิต  ปุ่นประโคน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  อารีรักษ์
2. เด็กหญิงปุณณภา  คูณประโคน
3. เด็กหญิงวันวิสา  ปรางวิริยะกุล
 
1. นางชัชรีย์  อินประโคน
2. นางสาวทัศนีย์  บุญโย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  เงางาม
2. นางสาวพิมพ์ดาว  เชาวน์ธนาโรจน์
3. นางสาววชิราภรณ์  สมินทอง
 
1. นางชัชรีย์  อินประโคน
2. นางสาวทัศนีย์  บุญโย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 45 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายจักราวุธ  เอกา
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  เหมพลชุม
 
1. นายภูมรินทร์  แก้วคำภา
2. นางสาวนิตยา  วงษ์เมือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72.25 เงิน 37 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายศุภกร   ดำรงค์เชื้อ
2. นางสาวสิริวิมล  กรุกรัมย์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  บุตรรัตน์
2. นางศรีวิไล  ดุมนิล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายพิชชากร  โวงประโคน
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธารไท  เบิกประโคน
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81.58 ทอง 31 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  เรืองชาติ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทรงประโคน
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
2. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.89 ทอง 10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวลักษิกา  ยอดน้ำคำ
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ยิ่งสม
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาววิสาขา  คงนันทะ
 
1. นางสาววรางคณา  เชิดปรุ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ลดประโคน
 
1. นางบุญสุข  พรหมบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายพันธการ  เสาเปรีย
2. เด็กชายวัชรพล  ธรรมานุกูลวงศ์
3. เด็กหญิงสิริศร  นาคประโคน
 
1. นายอนุพันธ์  สมพินิจ
2. นางอาทิตยา  หนูประโคน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 40 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายชมพูนิกข์  ธนูศิลป์
2. นางสาวทัศน์มน  บุตรประโคน
3. นางสาวปิยภัทร  หลอมประโคน
 
1. นางปราณี  หอมสุด
2. นายภาณุวัฒน์  เวทำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิฐินันท์  บุญชู
2. เด็กหญิงปณิดา  สาเกตุ
3. เด็กหญิงสิรินนา  ผินสู่
 
1. นางบารนี  โสภา
2. นางสาวพอฤไท  ธรรมสาร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจิณัฐตา  แสงเพชร
2. นางสาวธัญพิชชา  ดุจจานุทัศน์
3. นางสาวพนิตา  ชุมเกษียร
 
1. นางสาวทัศนีกุล  คุณหงษ์
2. นางสาวนพักษร  สังวาลเพ็ชร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  ฉลูพันธ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  มั่นยืน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  วนเกิด
 
1. นางสาวสาวิตรี  บุญมี
2. นางสาวศุภนิดา  หน่อสีดา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 23 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  อภิสิทธิ์สิริปัญญา
2. นางสาวณัฐรัตน์  แจ่มใส
3. นางสาวร่มตะวัน  มีเวที
 
1. นางสุรัสวดี  สายกระสุน
2. นางสาวทัศนีกุล  คุณหงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 61 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงธารตะวัน   ช่างถมทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร   ซ่อนกลิ่น
3. นางสาวปาริฉัตร   เจริญสวัสดิ์
 
1. นายวุฒิไกร   ชมถาวร
2. นางสาวสุภาลักษณ์   โสพันนา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 31 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  สุมรัมย์
2. นางสาวณัฐณิชา  ทองกลาง
3. นางสาวแพรวา  จะริบรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางสาวกานดา  คำโสภา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เนาวิรัตน์
2. เด็กชายวราเทพ  หนูประโคน
 
1. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน
2. นายวีรวิชญ์  ปราบริปู
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 46 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์    ธิรอดรัมย์
2. นายศราวุฒิ  ช่อมะลิ
 
1. นางสาวสุภิญญา   ถาพรผาด
2. นางสาวชนัญชิดา   ดำเสนา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 38 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายชัชพล  ศรีผุย
2. เด็กชายเปมทัต  วรกิจ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รองละคร
2. นางสาวกาญจนา  ประทุมวงศ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 27 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายชยากร  ขำพร้อม
2. เด็กชายชยาธร  ขำพร้อม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รองละคร
2. นายสะอาด  จริตรัมย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายพีรัชชัย  จันทะมุด
2. นายวิชยุตย์  ชูเลื่อน
3. นายอิสรภาพ  วาตุรัมย์
 
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
2. นางสาวสร้อยสน  นพภารัมย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 29 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  วงศ์มั่น
2. เด็กหญิงบัวบุศญา  บุญสม
3. เด็กหญิงรรินทร์พร  ประทุมวงศ์
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  จั้นชัยภูมิ
5. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ใจกล้า
 
1. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
2. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 46 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกิตติกา  ยอดประโคน
2. นางสาวจิลลาภัทร  ดมประโคน
3. นางสาวประภาศิริ  เตือประโคน
4. นางสาวพนิตษา  ศรีบุรินทร์
5. นางสาววริญญา  ขาวศรีนุกูล
 
1. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
2. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 39 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองนิล
3. เด็กหญิงพรรณนารา  สังเกตกิจ
4. เด็กหญิงลัทธวรรณ  ลายทอง
5. เด็กหญิงอติกาณต์  ศรีละ
 
1. นางราตรี  น้อยพลี
2. พระอนันต์กิตติ์  พฤฒิรัตน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  สืบสวน
2. นางสาวนันท์นภัส  ปะมาคะเน
3. นายปวริศ  สัทธะประโคน
4. นางสาววนิดา  โด่งดัง
5. นางสาวสุไพรินทร์  ประเสริฐสุด
 
1. นางปาริชาติ  ขามประโคน
2. นางขวัญใจ  ณ รังษี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 29 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญครอง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ขอสุข
3. เด็กชายศรายุทธ  ภาษี
4. เด็กหญิงเกื้อกูล  รัตนประโคน
5. เด็กหญิงเรวดี  สุเรรัมย์
 
1. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง
2. นายพรภิรมย์  ปัดทุมฝาง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.3 ทอง 56 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวปนัสยา  จันทร์แดง
2. นายประหยัด  หรีกประโคน
3. นางสาวภริตา  ดุจจานุทัศน์
4. นายยสินทร  เข็มประโคน
5. นางสาววิชนันท์​   กุลศานต์บุญฤทธิ์​
 
1. นายปฐวี  เนตรประโคน
2. นายยศินทร์  กุลหลี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 70.2 เงิน 27 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกันติยา   รักษะประโคน
2. นายกิตติศักดิ์   หาญประโคน
3. เด็กหญิงจรรยา  เนาวสุข
4. นางสาวชลิตา   แป้นประโคน
5. เด็กหญิงฐานิกา  ขวัญเมือง
6. นายณัฐธพงษ์  วนมา
7. นายณัฐพล  กล้ารัมย์
8. เด็กหญิงนครินทร์  รัตนวงสิน
9. นายบัณฑิต  บุญเย็น
10. นายปรมินทร์  นิกูลรัมย์
11. นางสาวมัลลิกา  เยอะประโคน
12. นางสาวรมณี  ปะสุข
13. นางสาววาสนา  ไวสูงเนิน
14. นางสาวศวิตา  สวายประโคน
15. นางสาวศิริวรรณ  คำพันชนะ
16. นางสาวสิริยากร   ลับประโคน
17. เด็กหญิงสุมิตรา  หาวัน
18. นางสาวอินทิรา  สุดประโคน
19. นายอิศราทัศน์  อ่วงประโคน
20. นางสาวเจนจิรา  ไชยศรี
 
1. นายชยพล   แปลงไล
2. นายเฉลิมพงศ์   สีนาม
3. นางเบ็ญจา   ปุยะติ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา  วินประโคน
5. นายเชาวลิต  บุบผามาโล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 48 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงรษา  คนัยรัมย์
 
1. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวญาดา  ช่างบุ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.2 เงิน 49 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  ทรัพย์คณารักษ์
2. เด็กหญิงธันยธร  หูประโคน
 
1. นางสาวจิณณพัต  ราชประโคน
2. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  แป้นดวงเนตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.1 ทอง 35 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวสิรินทรา   สุริเย
2. นายอนุวัฒน์   เฉลิมบุญ
 
1. นางสาวศุภรดา   ไชยศร
2. นางสาววรรณิภา   บรรดาดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.4 ทอง 49 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงชาลิดา  โสดา
3. เด็กหญิงชีวรินทร์  สุขสำโรง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เขียนดี
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  สินปรุ
6. นางสาวทรัชชา  ประจิตรานนท์
7. เด็กหญิงพรณภัส  เขียวดี
8. เด็กหญิงพิชชาสินี  ลักษมีเศรษฐ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ยังพัฒนพันธุ์
10. เด็กหญิงเอ็นดู  ประเสริฐสุด
 
1. นายประดิษฐ์  ละครชัย
2. นายมหาศาล  สืบนิสัย
3. นายเพชร  กระโพธิ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิติมา  สังข์ทอง
2. นางสาวบุษราคัม  บุตรงาม
3. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โสชาติ
4. เด็กหญิงพรลาภิณ  สีพารา
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชูประโคน
6. นางสาววริษฐา  กฤษณกาญจน์
7. นางสาววินิตา  กึกรัมย์
8. เด็กหญิงสิริวิมล  เพ่งพิศ
9. นางสาวอลิสดา  เกลี้ยงกลม
10. นายเอกลักษณ์  สาวิเศษ
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย
2. นางธมลวรรณ  พึ่งครบุรี
3. นางสาวบังอร  ทศมาตร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายกิตติเดช  ทองคำ
2. นางสาวธนัญชนก  นาดอนดู่
3. นายธีราธร  สนูบุตร
4. นางสาวปนัดดา  อันละคร
5. เด็กหญิงลลิลทิพย์  แสงงาม
6. นางสาวศศิธร  บุญมาก
7. นางสาวสุริสา  ศรีศิลา
 
1. นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
2. นายวารศิลป์  ศรีสุข
3. นายหลักชัย  เนริกูล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 35 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  แทนมณี
2. เด็กหญิงฐิญาพร  พิสสะสุระ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  โรจน์ประโคน
4. เด็กหญิงปาลิตา   เจนจบ
5. เด็กหญิงพรพิมล  เอบประโคน
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สาขาจันทร์
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  ยามพูน
8. เด็กชายวทัญญู  นิลนามะ
9. เด็กหญิงสาธิดา  กลุ่มยา
10. เด็กหญิงสินินทรา  ลิวประโคน
 
1. นายชิดณรงค์  สุมทิรัมย์
2. นายหลักชัย  เนริกูล
3. นางสาวนุชนารถ  เวชประโคน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายทักษ์ดนัย  สุขประโคน
2. นายธนพร  จันทรนาม
3. นายธนศักดิ์  เกงขุนทด
4. นายนันตวุุฒิ  ทะเริงรัมย์
5. นายพงศธร  ศรีพุมมา
6. นายภูวดล  เหือดไธสง
7. นายวรชัย  แจ่มใส
8. นางสาววิภาดา  สมสวย
9. นายศุภวิชญ์  สลับแก้ว
10. นายโยธิน  หอมขจร
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย
2. นางสาวบังอร  ทศมาตร
3. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อยู่จงดี
2. เด็กหญิงเขมมิกรณ์  เพ็งธรรม
 
1. นายยุทธนา  ผินสู่
2. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  ละอองดี
2. นางสาวละอองดาว  นิพรรัมย์
 
1. นายธีรภัทร์  สัตตารัมย์
2. นางสาวลักษณ์นารา   บัวสร้อย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายธีระศักดิ์  วะโหรัมย์
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93.6 ทอง 9 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายเจษฎา  เจียมรัมย์
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71.4 เงิน 54 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวแพรวา  วงศ์ประณุช
 
1. นายศิลปกร  สำราญกาย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97.1 ทอง 20 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายวิริทธิ์พล  กระมนมานิต
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายจิตรานนท์  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายศุภณัฐ  บุญฑีย์
 
1. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 49 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  การรัมย์
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเจษฎา  บุญมี
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 53 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ยอดงาม
2. เด็กหญิงสุชาดา  สายบุตร
 
1. นางสาวมยุรี  เกือกรัมย์
2. นางสาวกรรณิการ์  ศิริบุญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนกร  เครือบคนโท
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาววรันธร  ตึกประโคน
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสนโท
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤตภัค  ยังประโคน
2. เด็กชายครองเขต  สิงห์ประโคน
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีนิลแท้
 
1. นายรณชัย  ชาญประโคน
2. นางสาวจิตรพานิอร  ชัยวิเศษ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. นายธนธัต  จินดาศรี
2. นายสุรศักดิ์  กระแชรัมย์
3. นายอัมรินทร์  อยู่แล้ว
 
1. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร
2. นายไพศาล  หทัยบวรพงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 41 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายจิรเมธ  เม้าราษี
2. เด็กหญิงณาราภรณ์  สุขโชค
3. เด็กชายบุญใหญ่  นิชารัมย์
4. เด็กชายอตินันท์  นรินทร์รัมย์
 
1. นายอารุณ  เจริญรัมย์
2. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
3. นายมาโนช  เจริญยิ่ง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 49 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายณฐกร  สีหานาท
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ปะนัดเท
3. นายธเนษฐ  วันทา
4. นายปกป้อง  ยงปัญญา
5. นางสาวสรัลชณา  เพ็ญเดิมพันธ์
6. นางสาวสายธาร  ตวนประโคน
 
1. นายสุธรรม  บุญเย็น
2. นายประสิทธิ์   ไตรสะอม
3. นายฐิติวัฒน์   สมพงษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  บาลโสง
2. นางสาวกุสุมา  กงประโคน
3. นายฆนากร  วิญญารัมย์
4. เด็กชายจิรภัทร  ไมยประโคน
5. เด็กชายชยากร  ปามุทา
6. นายชลสิทธิ์  ยามประโคน
7. นายชิษณุพงศ์  โพธิ์จักร
8. เด็กหญิงญาณิศา  ชมเชย
9. นายณพร  กระฐินเทศ
10. นางสาวณัฐนันท์  เพิ่มชาติ
11. นายธนภัทร  เรียกประโคน
12. เด็กชายธรรมชาติ  ไชยอินทร์
13. นายธีรวัฒน์  คำผานุรัตน์
14. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทะนัน
15. เด็กชายธีรัช  จรัสนราชัย
16. นายนันท์ธร  ไชยปลัด
17. นางสาวน้ำฝน  แซ่ลี้
18. เด็กชายบุพกร  สิงห์ประโคน
19. นายปกรศักดิ์  หล่อแท้
20. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ชำนาญพนา
21. เด็กหญิงปิยะดา  มารม
22. นางสาวปิยะธิดา  มาลีกุน
23. เด็กหญิงพิมพิกา  ธระเสนา
24. เด็กหญิงพิมรักษ์  วะโหรัมย์
25. นายพีรพล  ใจทน
26. นายภัคพล  เกรียรัมย์
27. นายรัตนเทพ  วิ่งชิงชัย
28. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่อมเจ๊ก
29. นายวรวิทย์  บุญประจักษ์
30. เด็กหญิงวันวิษา  กริมรัมย์
31. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วรวงษ์
32. เด็กหญิงศราศิณีย์  ศรีละมัย
33. นางสาวศศลักษณ์  มีเจริญ
34. นายศุภณัฐ  พิมพ์คต
35. เด็กชายศุภณัฐ  แก้มรัมย์
36. เด็กชายสิทธินันท์  ดีทวี
37. นายสิทธิโชค  มั่นตลุง
38. เด็กหญิงสุธาสินีย์  เจริญรัมย์
39. นายสุรเชษฐ  กึนรัมย์
40. นางสาวอาริสา  บูรณ์เจริญ
 
1. นายพงศ์ศิริ  วงษ์แดง
2. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
3. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
4. นายวัจนสุนทา  ปานะโปย
5. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
6. นางสาวนารถนพิณช์  สายสิญจน์
7. นางสาวปวีณา  วงศ์ประโคน
8. นายปรเมศวร์  บุญชม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ มั่นยืน  
2. เด็กชายกรภัทร์ เกื้อรัมย์  
3. นายกันยา กางรัมย์  
4. นายคมชิต รอดเกิด  
5. นางสาวจีรนันท์ จัดไทย  
6. นางสาวชลธิชา เพชรมาก  
7. นางสาวณัฐธิดา พรมศรี  
8. นางสาวณัฐนรี  ศรีแก้ว
9. เด็กหญิงธารวิมล ดีราชรัมย์  
10. นายปฏิภาณ นุชาญรัมย์  
11. นางสาวปฏิมารังสรรค์ นิยอนรัมย์   
12. นางสาวปนัดดา บุญทวี  
13. นางสาวปาริฉัตร รอบคอบ  
14. เด็กหญิงปิยฉัตร พิศเพลิน  
15. นางสาวปิยภัทร ละอองดี  
16. เด็กหญิงผาณิดา สมสวย  
17. นางสาวพินทุ์พัชชา อนันต์นพชัย  
18. นางสาวภัทรพร นุสุวรรณรัมย์   
19. นายภาณุพงศ์ พานิชรัมย์  
20. เด็กชายรวินทร์ ประคองสุข  
21. นายรัฐสิทธิ์ เการัมย์  
22. นางสาววรรณษา สายสุด  
23. นางสาววรรณิดา ประจันบาล  
24. นางสาววรัญญา สมพริ้ง   
25. เด็กชายวัชรพล พิรุณรัมย์   
26. เด็กหญิงศศิวัญย์ แป้นศิริมงคลกุล  
27. นายศิริชัย ทองโอภาส  
28. นายศุภสร กาดรัมย์  
29. นายสิทธินนท์ จะชนรัมย์  
30. นายสุธิวัจน์ เพ็ชรเลิศ  
31. เด็กหญิงสุภิตา เจนรัมย์   
32. นายอนวัช ศัลย์สญชัย  
33. เด็กหญิงอนันทิตา   คงแสนคำ
34. นายอัครพล  สุวรรณโชติ
35. นางสาวอัมพวัน พันธ์ศรี  
36. นางสาวอาทิตยา กลีบม่วง  
37. เด็กชายอานนท์ เการัมย์  
38. นางสาวอารีญา อานันท์  
39. นายเอกภพ ฤกษ์ชัย  
40. นางสาวโสภิดา แพนไธสง  
 
1. นายธนพล สิงห์มนัส  
2. นายอมรชัย มาแก้ว  
3. นางสาวชุดาภา เชื้อแก้ว  
4. นายอดิศร มีชื่อ  
5. นางสาวเกตุศิริ ผลเจริญ  
6. นายพิทยา ตรวจมรรคา  
7. นายประกิจ วรเลิศ  
8. นายปรัชฐาภัทร   เปลี่ยนศิริ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 49 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  โวหาร
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายสรายุทธ  มากพูล
 
1. นางอรวรรณ  ลัคษร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  ชมเชย
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง 19 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  มาลีกุน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  โวหาร
 
1. นายพงศ์ศิริ  วงษ์แดง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 60 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายรัฐสิทธิ์ เการัมย์  
 
1. นายธนพล สิงห์มนัส  
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 54 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันนิภา  ขำจิตร
 
1. นายจักรกฤษณ์  แสงงาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 57 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมฤธิงค์  ศูนย์ประโคน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.12 ทอง 49 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายสมปราถน์  บูรณะ
 
1. นางสาวกรกนก  สุภาษิต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.32 ทอง 34 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายธนากร  พันธ์ศรี
 
1. นายสุธรรม  บุญเย็น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย์
 
1. นายฐาปกรณ์  กัลยาประสิทธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 56 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  กลีบม่วง
 
1. นายธนพล  สิงห์มนัส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.58 ทอง 10 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายสุรบดินทร์  เรืองศิลป์
 
1. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  บาลโสง
 
1. นายพงศ์ศิริ  วงษ์แดง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง 8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่อมเจ๊ก
 
1. นายพงศ์ศิริ  วงษ์แดง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวสรัลชณา  เพ็ญเดิมพันธ์
 
1. นายสุธรรม  บุญเย็น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 37 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายขันตยาธร  ยืนต้น
2. เด็กชายคุณากร  รักธรรม
3. เด็กชายจิรภัทร  ไมยประโคน
4. เด็กชายธนกฤต  พรหมเอาะ
5. เด็กชายธรรมชาติ  ไชยอินทร์
6. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทะนัน
7. เด็กหญิงพิมรักษ์  วะโหรัมย์
8. เด็กชายยศวริศ  เต่าทอง
9. เด็กชายอินทนนท์  เงินขาว
 
1. นายพงศ์ศิริ  วงษ์แดง
2. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
3. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
4. นายอธิยุต  สีโท
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  ยามประโคน
2. นายชิษณุพงศ์  โพธิ์จักร
3. นายธนกฤต  สีเนือน
4. นายธีรวัฒน์  คำผานุรัตน์
5. นายนันท์ธร  ไชยปลัด
6. นายพลภัทร  อ่อนพรมราช
7. นายรัตนเทพ  วิ่งชิงชัย
8. นางสาวอาริสา  บูรณ์เจริญ
 
1. นายพงศ์ศิริ  วงษ์แดง
2. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
3. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
4. นายธีระวัฒน์  ล้อประโคน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมนธิดา   ปานทอง
2. เด็กหญิงกฤษณา   วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นิพานรัมย์
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์   โสรักนิต
5. เด็กหญิงกิติวรา   เชาว์มณี
6. เด็กหญิงจารุกัญญา   ยินดี
7. เด็กหญิงชนัญญา   กับรัมย์
8. เด็กหญิงชาลิตา    ใจมั่น
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เรืองไพศาล
10. เด็กชายธีรพันธ์   แสวงทรัพย์
11. เด็กหญิงนวลลออง   ทนันไธสง
12. เด็กหญิงนันท์นภัศ   ดาราย้อย
13. เด็กชายปฐมพร   สุขเกิด
14. เด็กหญิงปาลิตา  นิรัมย์
15. เด็กหญิงพัทธนันท์   เชียงโกมลคีต
16. เด็กหญิงพิมพิกา   โกรัมย์
17. เด็กหญิงพิไลพร  พันธ์เข็มทอง
18. เด็กหญิงภาณุมาส   คุณาคม
19. นางสาวมัลลิกา   บุหลา
20. เด็กหญิงรสิตรา   นามชัย
21. เด็กหญิงรัตติกร  สุขระโคน
22. เด็กชายวายุ   กิ่งแก้ว
23. เด็กหญิงวาสนา  เการัมย์
24. นางสาวศศิวัณย์   แป้นศิริมงคลกุล
25. เด็กหญิงศิริโสภา   คงกล้า
26. เด็กหญิงสภัสสรา  อุทาหรณ์
27. เด็กหญิงสวิตรา  สายบุตร
28. เด็กหญิงสิริกร  บัวระพันธ์
29. เด็กหญิงสิริพร  สายปั้น
30. เด็กหญิงสิริโสภา   เกรัมย์
31. เด็กหญิงสุธิดา สุขเกษม  
32. เด็กหญิงสุนิจสา   เกรัมย์
33. เด็กหญิงอนันณัฐดา   ยังรัมย์
34. เด็กหญิงอภิรตา  สมใจชนะ
35. เด็กชายอภิรักษ์  ช่อมะลิ
36. เด็กหญิงอรกมล   กอรัมย์
37. เด็กหญิงอรณี   กะรัมย์
38. เด็กหญิงอาทิตยา   บุญนาค
39. เด็กหญิงอารียาภรณ์   แก้วแดง
40. เด็กหญิงไพลิน  ผามะณี
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนวัง
2. นางสาวดริยาภรณ์   แก้วผลึก
3. นายทวีศักดิ์  เตียงประโคน
4. นายวุฒิไกร   ชมถาวร
5. นางปภาภัทร   พิสุทธิบุญญา
6. นางสาวพาวิณี  ช่อรักษ์
7. นายธนพล   สิงห์มนัส
8. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.73 ทอง 9 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาว อารียา   พนองรัมย์
2. นางสาว เสาวลักษณ์    ประทิพย์เนตร
3. นางสาวกมลศรี    แปลงไร่
4. นางสาวกรศศิร์    วงศ์ทองเจริญ
5. นางสาวกอบแก้ว    ติดใจดี
6. นางสาวกานต์พิชชา   เก็จรัมย์
7. นายกิตติกวิน   จงสู้
8. นางสาวจิรัชญา    อรจง
9. นางสาวชนารดี    สามยอด
10. นางสาวชลิตา    สิงห์แก้ว
11. นางสาวชิชฎากรณ์    เชื่อฉลาด
12. นางสาวฐิติมา  สำรวมจิตร
13. นางสาวณัฐนรี    ศรีแก้ว
14. นางสาวณัฐนิชา   ตอนรัมย์
15. นายธนชาติ    ชินหู
16. นางสาวธมลวรรณ    แววจันทรา
17. นางสาวธัญชนก    วรรณวิจิตร
18. นางสาวนอแซ  มานัสพิพัฒ
19. นางสาวพงศ์พัชรา    บัวถา
20. นายพชรพล    คำภานุช
21. นางสาวพัชรีพร   ติดใจดี
22. นายพีรภาส ยืนยง  
23. นางสาวภรณ์ริดา    สมบูรณ์
24. นางสาวภัทรประภา    จงสู้
25. นางสาวรัชฎาภรณ์  กุลพันธ์
26. นางสาววนิดา    เครือวัลย์
27. นายวราเทพ    แสงลำ
28. นายวรเทพ    จันทร์ดวง
29. นายวสุรัตน์   พะนิรัมย์
30. นางสาววัชริดา    นิโรรัมย์
31. นายวีรภัทร    นิสังรัมย์
32. นางสาวศานต์ฤทัย    สายบุตร
33. นางสาวศุภรัตน์    ประจงการ
34. นายสิงหภัสสร์    สุขจันทร์
35. นางสาวสุชาดา    วงศ์สุวรรณ
36. นางสาวสุภาพร  เลาะหะนะ
37. นายอัครพล   สุวรรณโชติ
38. นางสาวอัจฉรา    ชื่อพันธ์
39. นางสาวอารยา   คาประโคน
40. นายแสนยากร    เการัมย์
 
1. นายอดิศร  มีชื่อ
2. นายชัยพร  พันธุ์ยุลา
3. นางสาวชุดาภา  เชื้อแก้ว
4. นายจตุพล  บุญเบ้า
5. นายพิทยา  ตรวจมรรคา
6. นายประกิจ  วรเลิศ
7. นายธนพล   สิงห์มนัส
8. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสมเกียรติ  เกิดประโคน
 
1. นายธีระวัฒน์  ล้อประโคน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายชาญชัย  วีระไพศาล
 
1. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. เด็กชายกันตวุฒิ  โต๊ะงาม
 
1. นายไพศาล  หทัยบวรพงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายภราดร  ชะรอยรัมย์
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสุริยา  ตากไธสง
 
1. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายอภิสิทธิ์  สมอคำ
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. เด็กชายกรภัทร  แก้วสอน
 
1. นายไพศาล  หทัยบวรพงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84.33 ทอง 11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายวรภาส  หลอมนาค
 
1. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา นะรมรัมย์   
 
1. นางสาวอัญธิกา นิเวศสวรรค์  
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวเมวิภา  กุลด้วง
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกมลภพ  ปัตเตย์
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  สมปอง
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 81.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกมลภพ  ปัตเตย์
2. เด็กชายจักรภัทร  รัฐอินทร์
3. เด็กชายจิรพงศ์  สาอุดม
4. เด็กชายธนชัย  เกิดดี
5. เด็กหญิงบุษยมาศ  สมปอง
6. เด็กหญิงมาริษา  ปุ๋ยแก้ว
7. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง
8. เด็กชายอภิรักษ์  เฮงสังวอน
9. เด็กชายอภิโรจน์  อันนุช
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
2. นางสาวกรกนก  สุภาษิต
3. นางสาววาสนา  นนตา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 62.4 ทองแดง 28 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา นะรมรัมย์   
2. เด็กชายนพรัตน์   สุขเกษม
3. นางสาวบุษยา  ยินดี
4. นางสาวปวีณา วงษา   
5. นางสาวปุณฑริกา ทองปลิว   
6. เด็กชายฟารีดา   หมื่นกระโทก
7. นางสาวรัชวิน    โพธิ์สุวรรณ
8. นายศาสตรวิท  เพ็ชรเลิศ
9. เด็กหญิงอรัญกาญจน์    พูนแสง
10. นางสาวอาทิตยา ใจการ   
11. นางสาวอุทัยศิริ ดาราย้อย   
12. นางสาวเพ็ญประภา หล่อแหลม   
13. เด็กชายไตรภพ  ขันธสุภา
 
1. นายธนพล สิงห์มนัส  
2. นางสาวอัญธิกา นิเวศสวรรค์  
3. นายเกษศิริ   ผลเจริญ
4. นายอมรชัย มาแก้ว  
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร  บัวหอม
2. นายชาญชัย  วีระไพศาล
3. นายณพร  กระฐินเทศ
4. นายธนกฤต  สีเนือน
5. เด็กหญิงภัทจิรา  พรพา
6. เด็กชายวทัญญู  ส่งศิริ
7. นางสาววรณัน  พงษ์ขันท์
8. นายวรภาส  หลอมนาค
9. เด็กชายสมเกียรติ  เกิดประโคน
10. นางสาวสิดารัศมิ์  เห็นครบ
11. เด็กชายสุริยา  ตากไธสง
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
2. นายพงศ์ศิริ  วงษ์แดง
3. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
4. นายธีระวัฒน์  ล้อประโคน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกนกพล  เหื่อประโคน
2. เด็กชายกมลภพ  ปัตเตย์
3. เด็กชายจักรภัทร  รัฐอินทร์
4. เด็กชายจิตรกร  วรรณสุทธิ์
5. เด็กชายจิรพงศ์  สาอุดม
6. เด็กชายชาญชัย  บุญทา
7. เด็กชายธนชัย  เกิดดี
8. เด็กชายธวัชชัย  หมั่นอุตส่าห์
9. เด็กหญิงบุษยมาศ  สมปอง
10. เด็กหญิงปนัดดา  สีทร
11. เด็กหญิงปิยรัตน์  เตะประโคน
12. เด็กหญิงมาริษา  ปุ๋ยแก้ว
13. เด็กหญิงวรรณวิสา  จริงประโคน
14. เด็กชายวัชระ  จันลาสัย
15. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง
16. เด็กชายสรวิศ  พิลาชัย
17. เด็กชายอภิรักษ์  เฮงสังวอน
18. เด็กชายอภิโรจน์  อันนุช
19. เด็กชายอลงกรณ์  งึมประโคน
20. เด็กหญิงเพชรลดา  สายวัน
21. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ใยยอง
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นางสาวกรกนก  สุภาษิต
4. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
5. นายสุธรรม  บุญเย็น
6. นายไพทูล  ถาวร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.6 เงิน 45 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัชญากุล  นิตธนาวุฒิ
2. เด็กชายธัชพล  สิมสาย
3. เด็กหญิงธาวิณี  เจริญยิ่ง
4. เด็กหญิงธิญาดา  นาคย้อย
5. เด็กชายธีระโชติ  วัยโมฬี
6. เด็กชายบุณวัทน์  ลาดเป้า
7. เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์ประโคน
8. เด็กหญิงปณิตา  เส็งประโคน
9. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ผดุงแดน
10. เด็กชายอดิเทพ  ฉิมงาม
 
1. นายประโมทย์   เมียวประโคน
2. นายชรินทร์รัตน์  เอี้ยงประโคน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐญาดา  สุขประโคน
2. นายบารมี  โงชาฤทธิ์
3. นายปริวัฒน์  ขันแข็ง
4. นายพรลภัส  ชิดปลัด
5. นางสาวรัตนา  เสาทอง
6. นางสาวศศิวิมล  ยืนกระมล
7. นายศักรินทร์  นุชประโคน
8. นายสรวิศ  ปุยะติ
9. นางสาวสุฑาทิพย์  ศรีสุริยชัย
10. นางสาวเขมวิกา  สายยืน
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
3. นางพนิดา  ภัณฑะประทีป
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 32 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  นิลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธิติมา  ไวสูงเนิน
3. เด็กหญิงปนัดดา  เนียมเสวก
4. เด็กหญิงปิยภัทร  อาญาเมือง
5. เด็กหญิงปุณยานุช  บัวบุญเลิศ
6. เด็กหญิงภักดิ์ชยาภรณ์  ผลาผล
7. เด็กหญิงวีรดา  โหระ
8. เด็กหญิงสุนิษา  นุชบูรณ์
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คุชิตา
10. เด็กหญิงแพรทอง  เการัมย์
 
1. นางนิเกต  อุ่นทะเล
2. นายชรินทร์รัตน์  เอี้ยงประโคน
3. นางรัตนา  แก้วอรสาณ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 20 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ปิ่นทอง
2. นางสาวจารุวรรณ  เอ้นแคน
3. นางสาวฉันทชา  กำลังสง่า
4. นายชัชวาลย์  โสมะมี
5. นางสาวญาณภรณ์  ซันประโคน
6. นางสาวรุจิภาส  พิพัฒน์ประสิทริิ์
7. นางสาววีรากานต์  ปิ่นสุข
8. นางสาวอินธุอร  สีแวงนอก
9. นางสาวเบญจพร  ตรากลาง
10. นางสาวเอ็นดู  หาญประโคน
 
1. นายประโมทย์   เมียวประโคน
2. นายชรินทร์รัตน์  เอี้ยงประโคน
3. นางสุทิษา  เมื่อประโคน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 44 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรา   เชิดกลิ่น
2. เด็กหญิงชลธิชา   มงคลสินธุ์
3. เด็กหญิงประภาสิริ   กระแสโสม
4. เด็กหญิงปวันรัตน์   พรหมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ประกอบผล
6. เด็กหญิงวรรณวิสา   กิจสุข
7. เด็กหญิงวรางคณา  โสภณประพาส
8. เด็กหญิงอาริยา  นุกิจรัมย์
 
1. นางสาวเกตุศิริ   ผลเจริญ
2. นายพิทยา  ตรวจมรรคา
3. นายธัญญนันท์  เนาวรัตน์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 41 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายขวัญใจ  สุภะพล
2. นายชัชวาล  โสมะมี
3. นายธนากร  รักษา
4. นายยศกร  ใยยอง
5. นายวีรวัตน์  ปะติ
6. นายวีระชิต  ภูกระโทก
7. นายวุฒิภัทร  เจริญศิริ
8. นายสมพล  วงษ์ชมภู่
9. นายอดิศักดิ์  ทิจันทร์
 
1. นายประโมทย์   เมียวประโคน
2. นายชรินทร์รัตน์  เอี้ยงประโคน
3. นางอุมาวดี  น้อยพลี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 36 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์ดวง
2. เด็กชายจิมมี่ จิราภัทร์  เปอราเน็น
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ศรี
4. เด็กหญิงณิชกานต์  จูมนา
5. เด็กหญิงต้นหนาว  นองประโคน
6. เด็กชายธนาวุฒิ  โอนทองหลาง
7. เด็กหญิงธัญชนก  นองประโคน
8. เด็กหญิงนิชานาถ  การัมย์
9. เด็กหญิงพรรณนิภา  ชะลุนรัมย์
10. เด็กหญิงพิญาลักษณ์  ประประโคน
11. เด็กหญิงวิมลสิริ  บุญเต็ม
12. เด็กหญิงศิริกุล  กำมะชัยคำ
13. เด็กชายศิวกร  ปัญญาใส
14. เด็กชายสรวิศ  พอนรัมย์
15. เด็กหญิงสุภาวิตา  นามไพร
16. เด็กหญิงเอื้อการย์   พวงแก้ว
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
4. นางพนิดา  ภัณฑะประทีป
5. นางสาววรางคณา  เชิดปรุ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 47 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐญาดา  สุขประโคน
2. นายบารมี  โงชาฤทธิ์
3. นายปริวัฒน์  ขันแข็ง
4. นายพรลภัศ  ชิดปลัด
5. นางสาวภาณุมาศ  เอ็มประโคน
6. นางสาวรัตนา  เสาทอง
7. นางสาววิภา  ทับประโคน
8. นางสาวศศิวิมล  ยืนกระมล
9. นายศักรินทร์  นุชประโคน
10. นายสรวิศ  ปุยะติ
11. นางสาวสุฑาทิพย์  ศรีสุริยชัย
12. นางสาวอรอนงค์  รัศมี
13. นางสาวอัจฉริยา  คำโพนทัน
14. นางสาวเขมวิกา  สายยืน
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
4. นางพนิดา  ภัณฑะประทีป
5. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.8 เงิน 48 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายชัยวัฒน์  สุบินยัง
2. เด็กชายณัฐพล  กะรัมย์
3. เด็กชายนาคินทร์  ภิญญมุขสาพงศ์
4. เด็กชายวรปรัชญ์  อ่อนวิลาวัลย์
5. นายสิทธิโชค  รุ่งเรือง
 
1. นายอนุชิต  วรรณโน
2. นายชัยณรงค์  ยอนรัมย์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล
 
1. นางสาวกัลยา  กัลยาประสิทธิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.4 ทอง 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธนภัทร  นพโรจน์
 
1. นางวิภาพร  แดงศรี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 24 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยมัย   เรืองสุขสุด
 
1. นายภูดิส   ถิระชาติมงคล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 44 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวณัฐญดา   มงคลชาติ
 
1. นางสาวปภาภัทร   พิสุทธิบุญญา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 14 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงคงสิริ  คงประโคน
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ปานแดง
3. เด็กหญิงภัครดา  สายราม
4. เด็กหญิงวันวิสา  อาทวัง
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาญประโคน
 
1. นางเพิ่มศิริ  งามยิ่ง
2. นางสาววาสิณี  สมานทรัพย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง 8 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวธัญรดา   จันทร์ทอง
2. นางสาวปภัสสรา   ดวงศรี
3. นางสาวรุ่งฤดี   นิวินรัมย์
4. นางสาวอภัสสรา   นาไรรัมย์
5. นางสาวเหมวรรณ  กองสนั่น
 
1. นายกิตติพล   ธรรมโหร
2. นางพัทธ์ธีรา  เชาว์ชัยพัฒน์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 60 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  ผาดไธสง
2. เด็กหญิงสหธน  ม่วงพรับ
 
1. นายไตรรัตน์  ปุยะติ
2. นางเพิ่มศิริ  งามยิ่ง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวพิยดา   นิพลรัมย์
 
1. นางพรพินท์  พรหมมา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.5 เงิน 39 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   มาเยอะ
2. เด็กหญิงพรธีรา   สุริยะวงค์
 
1. นางสาวหทัยกานต์   หวานฉ่ำ
2. MissJiang  Yanan
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.83 ทอง 16 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาววรรณพร   สุดาใจ
2. นางสาวสุพรรษา   จงกลาง
 
1. นางสาวหทัยกานต์   หวานฉ่ำ
2. MissJiang  Yanan
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณียา   ยิ่งมี
2. เด็กหญิงเยาวภา  ประคองสุข
 
1. นางอัญชณ์วรา   ทัศบุตร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.83 ทองแดง 30 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  เจริญรัมย์
2. นางสาวพฤษภา   สุขร่วม
 
1. นางอัญชณ์วรา   ทัศบุตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.67 ทอง 19 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวิภา   สำราญ
2. นางสาวเอมวิกา   โกรยรัมย์
 
1. นางสาวภัณฑิรา   สุรินทบูรณ์
2. นางสาวศศิประภา   ศาลางาม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวภราพร  เสือซ่อนพงษ์
2. นางสาวอาทิตยา   ทิพย์ประโคน
 
1. นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล
2. MissSun  Yaxian
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง 10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกานต์กวี  เสาวโร
2. นางสาวปวันรัตน์  รองประโคน
 
1. นางสาววริทธิ์นันท์  คงสถิตย์ธรรม
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวอธิติยา  ได้ทุกทาง
2. นางสาวอภิรตา  นุชารัมย์
 
1. นางสาวอัญธีรารัศ  จอมเป็ง
2. นายเสน่ห์  บุญศรีรัมย์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 54 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายชูศักดิ์   หาทอง
2. นายณัฐพงษ์  บุญประโคน
3. นางสาวธนัชพร  วงษ์อามาตย์
4. นางสาวภานุชนารถ  ชนะการี
5. นางสาวอรทัย  โคตรทิพย์
 
1. นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล
2. MissYA XIAN  SUN
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  พันยา
2. นายจารุทัศน์  พิมพ์รัตน์
3. นางสาวนิลนภา  งามระหงษ์
4. นายพีรพัฒน์  คำสอน
5. นางสาวภัทรียา  ยันตะนะ
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.33 เงิน 16 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกฤติพร   กรอบทอง
2. นางสาวกัญญาภัค    คำนุช
3. นางสาวธนพร   พวงขจร
4. นางสาวปิยนันต์  โจมรัมย์
5. นางสาววิชดา   กกรัมย์
 
1. นางสาวภัณฑิรา   สุรินทบูรณ์
2. นางอาริยา   ปัตตาเทศา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวอัญรัตน์  กลิ่นห้าวหาญ
 
1. นางสาวดาริกา  จันทะแพน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 50.33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวปวันรัตน์   มุ่งดี
 
1. นางอัญชณ์วรา   ทัศบุตร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกำไลทิพย์   ทะรารัมย์
 
1. นางอาริยา   ปัตตาเทศา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.9 เงิน 44 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายคณิศร  โกรธประโคน
2. เด็กชายชาญวิทย์  สิทธิสังข์
3. เด็กชายธนพัฒน์  เรืองประโคน
4. เด็กชายธนากร  น้อยภาลี
5. เด็กชายปพนธนัย  ล้อประโคน
6. เด็กชายพงศกร  กะประโคน
7. เด็กชายภานุพล  ชนะกุล
8. เด็กชายรัทธีนนท์  ปามา
 
1. นายสุเทพ  มาลัยทอง
2. นางสาวพนิดา  เติมประโคน
3. นายจักรพันธุ์  สุภาพ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 56 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายจักริน  ศรีกุลา
2. นายธนพนธ์  วงศา
3. นายวรากร  เอบประโคน
4. นายอธิเวช  เรืองสุขสุด
5. นายอำนาจ  ลุนสอน
6. นายเมธิชัย  จำประโคน
 
1. นายนพรัตน์  จรูญประโคน
2. นายมิตรชัย  สิงห์วงศ์
3. นายธีรภัทร์  วัจนา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 71.1 เงิน 32 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกานต์มณี   เปล่งฉวี
2. นางสาวณัฐริกา   บังทอง
3. นายธวัชชัย   ปานทอง
4. นางสาวพัชราภา  ศิลปะ
5. นายภูตะวัน   ทองนำ
6. นางสาวมัณฑนา   จันทอง
7. นางสาววรรณฤดี   กิจมีสุข
8. นางสาววรรนิษา   อนันต์
9. นางสาวศิริรัตน์   เพชรฤทธิ์
10. นางสาวศิริลักษณ์   แก้วสุข
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุขสำราญ
2. นางสาววรรณกร   แก้วสอน
3. นายนิรุต  เต้นปักษี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.7 ทอง 11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ชื่นชมยิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  ธวะบุรี
3. เด็กหญิงนิชญา  ฉัตรจังหรีด
4. เด็กชายพีชะญะ  เข็มมา
5. เด็กหญิงศศิชา  ทองประสาท
 
1. นางอุไรวรรณ  วิเศษฤทธิ์
2. นางสาวรัชณียากรณ์  สมเพ็ชร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  กุดั่น
2. นายชาญชน  เจริญมายุ
3. นางสาวณิชารีย์  สีเสน
4. นายยุทธภูมิ  สง่าประโคน
5. นางสาวรัชนก  นานประโคน
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวพนิดา  ผาทอง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 46 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงกระจาย
2. เด็กหญิงธนัชญา  สมบัติวงศ์
3. เด็กหญิงสุธาศินี  โพธิ์ชัยโย
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
2. นางนิติยา  วิรัตน์จินดา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71.5 เงิน 50 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิราพร  แซมี
2. นางสาวปิยรมย์  สุริยา
3. นางสาวศุภษร  พวงเพชร
 
1. นางศิริวรรณ  มาวิเศษ
2. นางสาวปัณฑิตา  ปานะโปย
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.6 เงิน 35 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาคะนิล
2. เด็กหญิงฐิติมา  มะลิซ้อน
3. เด็กหญิงทิพารมย์  สุขจิต
 
1. นายวุฒินันท์  ทองเทพ
2. นางณัฐชยาพร  อินบุญญา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 33 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกุมภกรรฐ์   นุยันรัมย์
2. นางสาววนาลี   เจือจันทร์
3. นางสาวอุษณกร   ทรัพย์ทวีผล
 
1. นายวีรประวัติ  ทองขอน
2. นางลัดดาวรรณ  ทรงวัฒนะสิน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวพรนภา  วงค์คูณ
2. นางสาวสุวนันท์  พุมสูง
 
1. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค
2. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกรศศิร์  วงศ์ทองเจริญ
2. นางสาวอุไรพร  มีศิลป์
 
1. นายสุริยันต์​  แก้วชนะ
2. นางกิ่งดาว  พาจันทึก
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายพีรากร  ศิริสำราญ
2. นายภูวฤทธิ์   สายบุตร
3. เด็กหญิงเรวดี  ม่วมกระโทก
 
1. นางสาวนพวรรณ  สอดทรัพย์
2. นายปิติภูมิ  กีรติธร
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 50 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายจิรายุ  ชิตรัตฐา
2. นางสาววรรณิกา   บุตรงาม
3. นางสาวสุนิตา  ใจทน
 
1. นางสาวฤมล  พลวัน
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร   จะเรศรัมย์
2. นางสาวสุนทรานุรักษ์  นิคงรัมย์
 
1. นางกิ่งดาว  พาจันทึก
2. นางสาวอมรรัตน์  ตับกลาง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์   จันทกุล
2. นายธีธัช  กลมวงศ์
 
1. นางสาวศีตกาล  ทวีลาภ
2. นางสาวนพวรรณ  สอดทรัพย์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  เตือประโคน
2. เด็กชายปิตุพล  สุจารี
 
1. นางฐิติยาภรณ์  ทวี
2. นางสาวกาญจนา  สิทธิรัตนยืนยง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 45 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  บาลโสง
2. เด็กหญิงมินตรา  พัชนี
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายศุภวัฒน์  ปัจสัยยัง
2. นายอนุชา  เพิ่มมี
 
1. นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท์
2. นายวินัส  ใยยอง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์
2. เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ
 
1. นายนันทวุฒิ  สอนแก้ว
2. นายหิรัญรักษ์  ทองวิชัย
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 40 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวพิมผกา   ผลเกิด
2. นางสาวเพ็ญพร   นกพรม
 
1. นายนราชิน  ขจรเกียรติวัฒนา
2. นางสาวเกษแก้ว  วิเศษชาติ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายขอบภพ   ซาเสน
2. นายจรัส  ร่าเริงยิ่ง
 
1. นายสุริยันต์​  แก้วชนะ
2. นางสาวปภาวี  โคกรัมย์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72.13 เงิน 41 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ธรรมสาร
2. เด็กหญิงปนัดดา   ฉิมงาม
 
1. นางสาวสุวิมล  นพตลุง
2. นางสุพรรษา  วันสุข
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.4 เงิน 23 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติศา  พิลาวุธ
2. เด็กหญิงชนากานต์  นาสมพงษ์
 
1. นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท์
2. นายวินัส  ใยยอง
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เอนกธนะเศรษฐ์
2. เด็กหญิงบุญสิตา  กรอกรัมย์
3. เด็กชายยอดฉัตร  สท้านวัตร์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 73.3 เงิน 36 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายนรินทร์  นามสมพงษ์
2. นายศรัตรา  สุกรแก้ว
3. นายสมชาย  เหล่าจำปา
 
1. นายสุพัด  เขาน้อย
2. นายสุวิชาญ  วิริยะอุดมศิริ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  สุขผดุง
2. เด็กชายนวพล  สินธุสกุล
3. เด็กชายหริรักษ์  ตึกประโคน
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94.7 ทอง 9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  เสร็จสิ้น
2. นายสุรสีห์  งับประโคน
3. นายอติเทพ  จักสาน
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชนะชล  ปกประโคน
2. เด็กชายทศพร  ขาดรัมย์
3. เด็กชายรัตนศักดิ์  ใจหาญ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 31 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจินตนา  ตรากลาง
2. นายชนาธิป  บุญเจริญ
3. นางสาวพลอย  ตราครบุรี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นางสาวรัตนา  อินทร์ลุน
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจิรันธนิน  ผลเกิด
2. เด็กชายธนชัย  กางรัมย์
3. เด็กชายยศพล  บังทอง
4. เด็กชายสรวิชญ์  แรงประโคน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นางสาวศลิษา  คำบุตดา
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายกฤษฏา   วงศ์งาน
2. นายทยากร   วาทิรอยรัมย์
3. นายพงศ์ศักดิ์   กันรัมย์
4. นายวิทยา   สำรวมจิต
 
1. นายกอบเกียรติ   มฤทุกุล
2. นายวีระชัย   ขจรภพ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 55 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  คำชัยภูมิ
2. เด็กชายณัฐชานนท์  ตุ้งประโคน
3. เด็กชายพงศกร  วันประโคน
 
1. นายธัชพงศ์  ทรงประโคน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา  วินประโคน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.3 ทอง 43 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายชุติเทพ  แจ่นประโคน
2. นายพิธิวัฒน์  จิตรหาญ
3. นายวิกรม  สัวประโคน
 
1. นายธัชพงศ์  ทรงประโคน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา  วินประโคน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 18 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภัค  กึนรัมย์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ประเสริฐจันทึก
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  มีภูคำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 30 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวพันธิตร  การรัมย์
2. นางสาวพิมพ์พิศา  ติมอนรัมย์
3. นางสาวอรณิชชา  กึนรัมย์
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  วัฒนะภัทร์
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  เขียวดี
3. เด็กชายธัชพล  วงษ์ชมพู
4. เด็กชายปราณนต์  แป้นประโคน
5. เด็กชายศรายุทธ  วันนา
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขำโสภา
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายวิวรรธน์  ม่วงนางรอง
3. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  เกร็งชื่อ
2. นางสาวกฤติมา  เกร็งชื่อ
3. นางสาวจิตรลดา  นันตะชัย
4. นางสาวธิดารัตน์  คำอ่อน
5. นายพิชญภัทร  แก้วประโคน
6. นายศิริ  ศักดิ์ประโคน
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
3. นางสาวพนิดา  ผาทอง
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 52 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิษา  บุญประสิทธิ์
2. เด็กหญิงบงกชพิสุทธิ์  คิดได้
3. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  อ้อยกลาง
 
1. นางสาวนันทิยา  ธาสถาน
2. นางกานต์สินี  ศรีวิไล
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 29 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวณีรนุช   นะรนรัมย์
2. นางสาววิมลรัตน์  อินคงงาม
3. นายอภิลักษณ์  มีแยบ
 
1. นางณัฐยา  คำยิ่ง
2. นายประยอง  ดาราย้อย
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิตา  นะรัยรัมย์
2. เด็กหญิงนฤนาท  นะรัยรัมย์
3. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ปัญญาเอก
 
1. นายสมพล  จันทรส
2. นายอภิโชค  แสนวงษ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัฐรดี  โพยประโคน
2. นางสาวนิราภร  สังข์สนิท
3. นายอภิชยาธรณ์  ผลาผล
 
1. นายธัชพงศ์  ทรงประโคน
2. นางสาวสุธี  หวังล้อมกลาง
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานดาวดี  สุขจิตร
2. เด็กหญิงรุจิกร  บุญทวี
3. เด็กหญิงวันทนีย์  บุญเหมาะ
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
2. นางสาวนิตยา  จำปาวะดี
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนุชวรา   โพธิ์แก้ว
2. นางสาวพรฉวี  โพธิ์แก้ว
3. นางสาวสุนิดา   เปียนประโคน
 
1. นางธารินี   วงศ์ศิริศักดิ์
2. นางสาวขวัญสิริ  กะสินรัมย์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร   พะนิรัมย์
2. เด็กชายรัชพล   เหมรัมย์
3. เด็กชายเสกสรร   ทะนวนรัมย์
 
1. นางกนกวรรณ  ผลเจริญ
2. นายนาวิณ  แกกสันเทียะ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.8 ทอง 22 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  ทองจันทร์
2. นางสาวสุธิณี  ศรีแก้ว
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  พิมพ์ดั่ง
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาดา  บุญชะยะ
2. เด็กหญิงวริศรา  เรืองประโคน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ถือชัย
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีวงศ์สุดตรง
2. นางสุปราณี  สวัสดิ์รัมย์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.14 ทอง 25 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  บุญมา
2. นางสาวบุษราคัม  พันธ์ศรี
3. นางสาวปิยนันท์  พุฒกุล
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรยา  จำนิล
2. เด็กหญิงภัทราพร  ตุ่มไทย
3. เด็กหญิงโจฮานน่า  คอร์ฟ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีวงศ์สุดตรง
2. นางภัทรา  ทวยภา
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 47 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายธนวัฒน์  ทะนวนรัมย์
2. นางสาวบัญฑิตา  ยงทวี
3. นายราเมศ  หลอดทอง
 
1. นางศลิษา  คำบุตดา
2. นางสาวรัตนา  อินทร์ลุน
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กล้าเชี่ยว
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 46 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิรดี  ล้อประโคน
 
1. นายวุฒินันท์  ทองเทพ
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ติมอนรัมย์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาญจน์  กับรัมย์
 
1. นางสาวสุชญา  กระชุงรัมย์
2. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แฮะประโคน
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงรตา  ช้างน้อย
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 24 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงลีลาวดี  จริตรัมย์
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์เกษร  ชอบมี
 
1. นางสาวอรทัย  หงษ์สอ
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.4 เงิน 50 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรครินท์  ศรีสุด
2. เด็กชายศักดิ์ศรี  บันเทา
 
1. นางสาวรมณีย์  สมทอง
2. นางสาวดวงฤทัย  แดงกันรัน
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 73 เงิน 53 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายอชิตพล  คิดสร้าง
 
1. นายจักรกฤษณ์  แสงงาม
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายบัญชา  มูลตรีปฐม
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90.57 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายจตุพร  โนนวงศา
2. นางสาวจารุวรรณ  ตองติดรัมย์
3. นางสาวจิตราภรณ์  หลงรักษ์
4. เด็กชายจิรวัฒน์  พึ่งพานิช
5. เด็กหญิงชมพูนุช  เรียกประโคน
6. เด็กหญิงญาณภัทร  สังคะดี
7. นางสาวทินมณี  ดีพรม
8. เด็กชายธนวัตน์  ค้าคุ้ม
9. นายธนานัน  มหาวันแจ่ม
10. นางสาวธารารัตน์  ดินประโคน
11. เด็กหญิงธิญานันท์  สุพรรณดี
12. นายธีรภัทร  ศรีรัตน์
13. นางสาวนุจรีย์  ศรีตุ้มเเก้ว
14. นายบัญชา  มูลตรีปฐม
15. เด็กหญิงปลายธิดา  สมภักดี
16. นางสาวปาริดา  แสงทอง
17. นางสาวปิยะดา  คาบพิมาย
18. เด็กชายพงศกร  สนโคกสูง
19. นายพงศ์อมร  ศิริวิชา
20. นางสาวพนิดา  มูลผล
21. นางสาวพัทธรินทร์  แสงสุด
22. นายภราดร  ชะรอยรัมย์
23. นายรัฐเขต  มะโรงมืด
24. นางสาวรุ่งนภา  วงค์ประสิทธิ์
25. เด็กชายวิธวินธ์  ปัตตายะโส
26. นายวุฒิชัย  เติมประโคน
27. นายสิทธิพร  ทอนศรี
28. เด็กชายสุธี  สีรารักษ์
29. นางสาวอุไรพร  ศรีคราม
30. นางสาวเขมรุจิ  ดวงจิต
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
2. นางยุพิน  จักรสาน
3. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
4. นายสุธรรม  บุญเย็น
5. นายถนัด  สุขแก้ว
6. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
7. นายศิลปกร  สำราญกาย