สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงศศิธร  พัฒเพ็ง
 
1. นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวกฤติมา  รินอำภา
 
1. นายวรรณะ  สุขจร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 43.8 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมปวีณ์  วิเศษสัตย์
 
1. นางสาวกิตติยา  มุ่งชอบกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายวรภพ  ยอดอาจ
 
1. นายเตชิต  นันทประพิณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ตันมูล
 
1. นางชลิดา  โอทารัมย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวศิระดา  พุทไธสง
 
1. นายโอภาส  ขำมะลัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 26 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปณิชา  เพ็ชรน้อย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวสุภาภรณ์  สิริการ
 
1. นางสาวจิตติญา  วัชรินทรางกูร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 45 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สายรัตน์
 
1. นางน้องนุช  วิทยเดช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 61 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวรัชนก  พวงศิริ
 
1. นายณัฐกุล  ชอบใจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกชวรรณ  แสนกล้า
2. เด็กหญิงฐานมาศ  หอมเนียม
 
1. นายตระการ  สุวรรณ์รัมย์
2. นายศาสตรา  ภูมิศาสตร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. นายชญานนท์  กมลจิตร
2. นางสาวตติยา  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางสาวกัญญาพร  แก้วรักษา
2. นายผดุงพงศ์   โพธิ์วิเศษ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73.68 เงิน 51 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนายิกา  อินไชย
2. เด็กชายรัชชานนท์  สร้อยสำโรง
 
1. นางสาวชญานิศ  ไกรสีห์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 58 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวบุญญิสา  แก้ววรรณนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทนีย์  ศรีเมืองแพน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์
 
1. นางศศิธร  บุพโต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายเต็มชนน์  พันธะเสน
 
1. นายวิทูร  สังขกุลมาลา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงธนัชพร   เมยมงคล
2. เด็กหญิงพิรญาณ์   อุทัยดา
3. เด็กหญิงวรนุช   สุดตาชู
 
1. นางกนกกร   พวงสมบัติ
2. นางสาวจุฑาทิพย์   เต็มวิบูลย์โชค
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 53 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวนัทธมน  จินตนสถิตย์
2. นางสาวนิชาภา  ไตรวิทยากร
3. นางสาวสุทธิกานต์  ืวรรณโกษิตย์
 
1. นางจุติกา  อุบาลี
2. นางสาวอุไรวรรณ  คำเมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธีรปภณ  โสภา
2. เด็กชายภูมิรัฐ  ชึดนอก
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ผลเจริญ
 
1. นางอุบลพรรณ  ทองพรม
2. นางชนกานต์  ชะบาทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายพงศ์ชนัญญ์  วงษ์วิจิตสุข
2. นายพิสิษฐ์  อึ้งพัฒนากิจ
3. นายภูวสิษฏ์  เนื้อไม้หอม
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  สิงหสุรศักดิ์
2. นางสาวศศิธร  มีอิสระ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี
2. เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถวิล  มูลมณี
2. นางสาวนุชรี  นิยโมสถ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75.25 เงิน 28 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายธนภัทร  ฉวีวัฒน์
2. นายสุยะภูมิ  ชาติวัฒนศิริ
 
1. นายอมฤทธิ์  บุพโต
2. นายบรรยาย  มารมย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายพงศกร   วิเศษนคร
 
1. นายชัชวาลย์   อะช่วยรัมย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง 8 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวนันทพร   ดวงสูงเนิน
 
1. นางนภัสรพี   เสนาะกลาง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.84 ทอง 22 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายวรากร  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นไธสง
 
1. นางสุรีย์  มูลมณี
2. นางสำรวย  โสภา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82.88 ทอง 26 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณิชกมล  วงศ์สุขสวัสดิ์
 
1. นางจริยา  โยคะสิงห์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 49 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ตะโม
 
1. นางสาวสริตา  บุญชาติ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 58 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  เข็มขัด
 
1. นางสาวอนันทิกา  ธรรมาวิรุฬห์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายนฤสรณ์   เกลี้ยงพร้อม
 
1. นางสาวปรียา   เปจะยัง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์
2. เด็กหญิงธนัชพร  สิงหพีระกุล
3. เด็กชายพีรพันธ์  สินธุพันธ์
 
1. นายณชภัส  วิชยปรีชา
2. นายภัทรพงศ์  แมนประโคน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  นากดี
2. นางสาวปัญจมน  วงษ์วิจิตสุข
3. นายวิชญ์พล  ปริวัฒนศักดิ์
 
1. นางสุวรรณา  ศรีแสนปาง
2. นางสาวบุญทิพย์   ดวงจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงธนพร   ปริญรัมย์
2. เด็กหญิงมนฤดี   เทียมวงศ์
3. เด็กหญิงวริศรา   ทองเนื้อสุก
 
1. นางสาวสุพิศ   ริสา
2. นายธาราดล   สิงห์สูงเนิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 46 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวกรรณิกา   คงทรัพย์
2. นายณัฐพงศ์   กาดนอก
3. นางสาวอภัสรา   พรมจะมร
 
1. นางสาวอัษฎาพร   โพธิ์วิเศษ
2. นายรณกร   ศรีโสภา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรัชยา  พุสาโรนา
2. เด็กชายศาสตรา  จันทร์ภักดี
3. เด็กหญิงศุภักษร  สุมารสิงห์
 
1. นายธรรมธาราธาร  เข็มบุปผา
2. นางสาวปวีณา  สาระถี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 37 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ฉะโงกรัมย์
2. นางสาวสุวิมลภา  เขินไพร
3. นางสาวเกศราภรณ์  จำปาทิพย์
 
1. นายวิทยากร  อินทร์สราญ
2. นางสาวสวิตตา  ปัจจัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.32 เงิน 39 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายจาตุรนต์   เทียมมวย
2. เด็กหญิงดารินทร์   หงษ์สำโรง
3. เด็กชายสิทธิโชค   พรมโคตร
 
1. นางสาวชุติกาญจน์   คำแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ   ศริญญาวัจน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 58 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  สะเทิงรัมย์
2. นางสาวปณิตา  พันธุ์พินิจ
3. นางสาวลีเน่   อาร์สเล่ บาคัสมอท
 
1. นางศิรินภา  นกแก้ว
2. นางสาวอรนุช  เชิดชีวี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายปราโมทย์  แสนรัมย์
2. เด็กชายสิงหา  สมสันเทียะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อุทิศสุนทร
2. นางสาวฐิติวรดา  ศรีสุวรรณ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 35 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวศศิภา  ธนูสา
2. นายอวิรุทธิ์  จันทร์สว่าง
 
1. นายสมาน   สอนสะอาด
2. นางสาวรินทร์ลภัส   ชัยสิทธิ์ณธี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายฐานพัฒน์  หวังทางมี
2. เด็กชายธวัชชัย  สุขโชค
 
1. นายสุริยะ  บุญคง
2. นายนนทิวรรธน์  ไชโย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.5 ทอง 9 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายลิปปกร  อาสา
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  ไกรสะรัมย์
 
1. นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  ขอเยือกกลาง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายชนกชนม์  กมลศุภโฆษิต
2. นายธนโชติ  แสนภูมิ
3. นายยุทธนา  จ่าภา
 
1. นางศตนันต์  ภิญโย
2. นางสาวนวลนภา  คงสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 12 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาญาเมือง
2. เด็กหญิงปิยะดา  อะรัญ
3. เด็กชายพรชัย  เสนานอก
4. เด็กหญิงมาริสา  นามมนตรี
5. เด็กชายร่มฉัตร  ทิพย์บูลย์
 
1. นางอรชา  สิริเบญจพรหม
2. นายธนกร  นาคปัญญพินิจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 56 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนันทนา  ดัดถุยาวัตร
2. นางสาวพฤกษา  โรมรัมย์
3. นายพุฒิพงศ์  สวัสดี
4. นางสาววริศรา  อุ้มรัมย์
5. นางสาวอรทัย  อะรัมย์
 
1. นายพีรวัส  มะลิ
2. นายธนกร  นาคปัญญพินิจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 48 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขันธหงษ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิทักพันธ์
4. เด็กหญิงสุธีกานต์  ณนิมิตร
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โชครัมย์
 
1. นางลำใย  คะเลารัมย์
2. นางอุไรรัตน์  พงษ์นาคินทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 47 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  หล่าบุตรศรี
2. นางสาวชลิดา   ฤทธิรณ
3. นางสาวณภัทร  เหล่ากุดบอด
4. นางสาวปฐมาภรณ์  ภูมูลเมือง
5. นายวีรวัฒน์  จั้นพลแสน
 
1. นางพันดา  เลิศปัญญา
2. นางสาวประภาพร  พานนนท์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.4 เงิน 36 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกฤษญามาศ  ศิริเมตตาภรณ์
2. เด็กหญิงกิตติญากานต์  สิบทัศน์
3. เด็กหญิงณัฐชา  ชุมภูกุล
4. เด็กหญิงนงนภัส  ชินวงศ์
5. เด็กหญิงปิยมาศ  อ่อนนวล
 
1. นางสาวอรุณี  มาศรี
2. นางรัชดาพร  หลิ่มพลอย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.6 ทอง 29 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายกฤตเมธ  รักษา
2. นางสาวกฤษณี  เทียมทัศน์
3. นายภาณุพงษ์  นุกาศรัมย์
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  มะโนบาล
5. นางสาวแคธี่  เวคลิ่ง
 
1. นายวุฒิพงศ์  ยอดน้ำคำ
2. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.1 ทอง 22 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายคุณาภัทร  สมบัติ
2. นายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ์
3. นายชุติพงศ์  มีศรี
4. นางสาวญาณิศา  พินิจดวง
5. นายธนภัทร  นวลสิ่ว
6. นายธนา  ขุนวงค์
7. นายธิเบต  ยาทองทิพย์
8. นายธีรวุธ  น้อยวิมล
9. นายธีระเดช  อ่อนศรี
10. นางสาวนันทภัทร  เปลี่ยนไธสง
11. นายพงษ์ชนะ  สืบเพ็ง
12. นางสาวพรรภษา  ซึมรัมย์
13. นายพีรดนย์  บุญเขื่อง
14. นายภัทญะ  ชะนะนาน
15. นายสิรภพ  ประสีระเตสัง
16. นายสุธิพงษ์  กิ่งหว้ากลาง
17. นางสาวสุภัสสร  บุญศิริ
18. นายเกียรติศักดา  เกษทองมา
19. นายเสริมสุพัฒ  คุณสวัสดิ์
20. นางสาวแพรพลอย  ทนนุบล
 
1. นายอนุสรณ์  ลบสันเที๊ยะ
2. นายณัตฐพล  ปะวะเสนะ
3. นายอัครพล  ปุ๊กสูงเนิน
4. นายโอภาส  ขำมะลัง
5. นางสาวอัญมณี   พิทึกทักษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายกรเทวัญ  เพียขันทา
2. นางสาวกัญญารักษ์  พันธ์คง
3. นางสาวกัญนิตา  ดุลนะราย
4. นายฐานทัพ  บุรินรัมย์
5. นายณัฐพงศ์  รพิตระกูล
6. นายณัฐวุฒิ  สุโพธิ์
7. นายดนุพล   บุญจันทร์
8. นายธีรภัทร์  เอการัมย์
9. นางสาวน้ำทิพย์  อะรัญ
10. นายพีรพัฒน์  กำแก้ว
11. นางสาวมลธิดา  วันภักดี
12. นางสาววรรณษา  วิวาห์สุข
13. นายวราเทพ  ปุลันรัมย์
14. นายวศิน  ปะทิรัมย์
15. นายสิทธินนท์  คชเลิศ
16. นายสิทธิโชค  พรมจรรย์
17. นางสาวสุภัศรา  นามโคตร
18. นางสาวอัจฉราพร  ประสงค์สุข
19. นายเจษฎา  อดุลย์รัมย์
20. เด็กชายไตรภพ  นพกุล
 
1. นายทรงเกียรติ  ปุริโส
2. นายรังสิมันตุ์  เชือนรัมย์
3. นายศุภกิตติ์  บุญเชิด
4. นางวีรินทร์  คู่โนรัมย์
5. นายวิศิษฐ์  เทพทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 26 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณฐพร  ด้วยงา
 
1. นางกรรณิการ์  เกษจรัล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นางสาวกัลศิตา  บุญมี
 
1. นางนิภาพร  อุรีรัมย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.4 เงิน 53 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เกื้อทาน
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มูลคำ
 
1. นายชัยยะ  ทิ้งแสน
2. นางกรรณิการ์  เกษจรัล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.1 เงิน 57 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เชียงค้าย
2. นางสาวสุมิตรา  ดมประโคน
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นางสาวรัตติกาล  จันทะพันธ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 31 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกิตติ์รวี  ธราวุฒิกุลโรจน์
2. เด็กหญิงชวิศา  แผ่นจันทร์
3. เด็กหญิงณัชชา  วงศ์เทวา
4. นางสาวณัฐนันท์  ทัศนปิติกูล
5. นางสาวณิชกุล  แว่นรัมย์
6. นางสาวธัญชนก  ศรีหาคุณ
7. เด็กหญิงนภสร  จงกลาง
8. เด็กหญิงมาริษา  กระแสรัมย์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล
10. เด็กหญิงศุภิสรา  จิตไธสง
 
1. นางรัชนก  ป้อมหิน
2. นางสุธาสินี  ศรีวรรณะ
3. นางพัชราภรณ์  ทัศพงศ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.2 ทอง 6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิภา  ปิยางสุ
2. นางสาวนับฑาลี  แฉ่งเจริญ
3. นางสาวพรวดี  ลาดนอก
4. นายภาณุวัฒน์  จิตมะกล่ำ
5. นางสาวรุ่งนภา  ไชยโย
6. นายวิรุฬห์  เกตุชาติ
7. นางสาวศิริทรัพย์  พ่อค้าไทย
8. นายเกียรติศักดิ์  บาลรัมย์
9. นายเจษฎาพร  สายน้อย
10. นายโยธิน  ครุฑประโคน
 
1. นายธนกร  นาคปัญญพินิจ
2. นายปรารภ  แกกูล
3. นางสาวพุมเรียง  เพิ่มพูล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.8 ทอง 17 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เจริญรัมย์
2. นางสาวถันฑิลา  สะลายรัมย์
3. นางสาวธณาลักษณ์  ปัตไธสง
4. นางสาวนันธิชา  จันทศรี
5. นางสาวปณิดา  สารบรรณ์
6. นางสาววิภาวินี  ชินบุตร
7. นางสาวอัจฉริยา  วงค์กลม
8. นางสาวเกศมณี  สะอื้นรัมย์
 
1. นายชยุตม์  ล้อธีรพันธ์
2. นายสุธี  ครุฑสามารถ
3. นางสาวสุชาณิพา  สาลีวัน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร   รุ่งรัตนพงศ์
2. เด็กหญิงศรัทธนิตย์   เกรัมย์
 
1. นายวัชรินทร์  คงนุรัตน์
2. นายกุลยุทธ  คะเรียงรัมย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปานเนตร  สำรวมรัมย์
2. นางสาววริศรา   แฉล้มชาติ
 
1. นางสุมาลี  อุ่นจิตต
2. นายธงชัย  ทองคำ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  เรืองวาทสาร
 
1. นายธนภัทร  คงสืบชาติ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายสราวุฒิ  กองแก้ว
 
1. นายสุเนตร  วันเปรียงเถาว์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.65 ทอง 34 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงสใบแก้ว  ปิดตาระเต
 
1. นายมารุต  รัตน์ปลื้ม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 35 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกรรณิการ์  เกรียงรัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  เสียงวังเวง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นกพรม
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 28 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวนารี  โพนทองหลาง
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ปักกาสาร
 
1. นางสาวณัฐนันท์  กาปัญญา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาววิจิตรา  วงค์แววดี
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 44 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เดินริบรัมย์
2. เด็กหญิงเขมิกา  วาระรัมย์
 
1. นายณัฌนน  จันทร์เหล่าหลวง
2. นางสาวพจนี  อพรรัมย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมมา
 
1. นายประเสริฐ  พรมหงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  ทารัตน์
 
1. นายมารุต  รัตน์ปลื้ม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 49 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  บุญประโคน
2. เด็กชายจิรศักดิ์  สมอ่อน
3. เด็กชายวรวิช  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวเเสงระวี   อินทอง
2. นายเรืองเดช  สังข์รัมย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายพงศ์พณิช  แซกรัมย์
2. นายสุรเดช  ศรีหงค์น้อย
3. นายโกเมน  วงษ์ภักดี
 
1. นายประเสริฐ  พรมหงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  เรืองกล้า
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายกาจไกวัล  ขันอาสา
2. เด็กหญิงธนิษฐา  นามวงศา
3. เด็กชายพฤทธ์ศกร  แช่มรัมย์
4. เด็กหญิงวจนะพร  วจนะโรจน์
5. เด็กชายศตวรรษ  โผดนอก
6. เด็กหญิงสิริปรียา  ริคเคนเบอร์ก
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
2. นายรณกร  พงศ์จรยา
3. นายอรรถพล  อาจยิน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 20 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกมลวัฒน์  อิศรางกรู ณ อยุธยา
2. นางสาวกัลยากร  เอกสันติ
3. นางสาวจุลจิรา  ชัยพร
4. เด็กชายชินโชติ  ผลบุญ
5. นางสาวดมิสรา  พงศ์พีระ
6. นายเซีย  เซียตระกูล
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
2. นายรณกร  พงศ์จรยา
3. นายอรรถพล  อาจยิน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง 4 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 1. นายอรรถพล  คามวาสี
 
1. นางสาวปิยรนันท์   ต๊ะอาจ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.9 ทอง 23 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นายพุทธรักษ์  ปาราชิตัง
 
1. นายสายฟ้า  ศรีแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 38 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอังคณา  ดาทอง
 
1. นางสาวมินลดา  จำลองนาค
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวจิราวรรณ  ซุนเฮงกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวชัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.25 ทอง 43 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิพล  กัณฑ์หา
 
1. นายทศพร  บุญทูรย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 23 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายทรงพูล  ถาวร
 
1. นายชิณท์ณภัทร  รักพร้า
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 21 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงศรินรัตน์  ทนันท์ธัญบูรณ์
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวศรุดา  ตราชู
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.18 ทอง 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธีราทร  เที่ยงภักดิ์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภคภูมิ  วิทยาไพโรจน์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 21 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นะรานรัมย์
 
1. นางโสมนัส  พรมพิลา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 46 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เข็มประโคน
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง 8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธีราทร  เที่ยงภักดิ์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 20 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภคภูมิ  วิทยาไพโรจน์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง 11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  นามวงศา
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวศรุดา  ตราชู
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 21 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายชิตดนัย  นุกาศรัมย์
2. เด็กชายณัฐนันท์  ปานแดง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ทอง
4. เด็กชายธนาณัติ  มาลานนท์
5. เด็กชายนราวิชญ์  ทองนอก
6. เด็กชายพีรณัฐ  คำมะณี
7. เด็กชายมัชฌิมา  รอดพ่วง
8. เด็กชายศุภการต์  คำราษฏร์
9. เด็กชายศุภชัย  พรมหีต
10. เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเปรียบ
11. เด็กชายอภิมุข  โชรัมย์
12. เด็กชายโทมัส สตีเว่น  เรย์โนลด์ส
 
1. นายสุรเสกข์  อินทร์ประโคน
2. นางสาวปวริศา  ประไพศิลป์
3. นางสาวนิตยา  พุทโธ
4. นายวีระยุทธ  ทองฉาย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 20 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกฤติบุญ  เหล่าทวี
2. นายจัสติน  แม็กมัลลัน
3. นางสาวจุลจิรา  ชัยพร
4. นางสาวนพรัตน์  ชิณภา
5. นายพงศกร  แก้วนาพันธ์
6. นายภาสวิญช์  เชาวนกุล
7. นายศิรภัทร  ปุลันรัมย์
8. นายศุภศิลป์  ยวงรัมย์
9. นายสุรนนท์  โปจิตร
10. นางสาวอาจนรี  ตรีสกุลวงษ์
11. นายเฉลิมเกียรติ  โกรัมย์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
2. นายฐาปนา  สิทธิผล
3. นายอรรถพล  อาจยิน
4. นายรณกร  พงศ์จรยา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 13 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกรรกมล  โชคชัยเสรี
2. เด็กหญิงกัลยา  บำเรอสงฆ์
3. เด็กหญิงกิตติมา  กุยรัมย์
4. เด็กหญิงจินตกัญญา  คำลอย
5. เด็กหญิงจินตนา  ทิรอดรัมย์
6. เด็กหญิงจีรนันท์  เสาวโร
7. เด็กหญิงชนิดาภา  กาลรัมย์
8. เด็กหญิงชมพูนุช  สุขมอญ
9. เด็กหญิงชลิตา  ชะดารัมย์
10. เด็กหญิงฐิตินันท์  ปินตา
11. เด็กหญิงฑิมพิกา  มะลิศรี
12. เด็กหญิงณัชชา  ทอนผา
13. เด็กหญิงณัชชา  ดูเรืองรัมย์
14. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ประยงค์สุข
15. เด็กหญิงณัฐชยา  วาสะรัมย์
16. เด็กหญิงทัฬหิกรณ์  ป้องรัตไสย
17. เด็กชายธนกฤต  จูด้วง
18. เด็กหญิงธัชธา  ฤกษ์สกุลเรือง
19. เด็กหญิงนริศรา  สุกใส
20. เด็กหญิงนันทพร  จะชินรัมย์
21. เด็กหญิงนิชนิภา  นะครรัมย์
22. เด็กหญิงนิธิพร  ชะรุมรัมย์
23. เด็กหญิงนิศมา  สุขรมย์
24. เด็กชายบุรินทร์  เนียมหอม
25. เด็กหญิงผกาวรรณ  จะโรรัมย์
26. เด็กหญิงภาวินี  ภูเขียว
27. เด็กหญิงมณิวรา  ชะลุนรัมย์
28. เด็กหญิงมนทกานณ์  ช่างเกวียน
29. เด็กหญิงมุทิตา  ชะอ้อนรัมย์
30. เด็กหญิงรัสสมา  บุตรดอน
31. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขผดุง
32. เด็กหญิงศิวภา  เชียรัมย์
33. เด็กชายสรรค์ธร  เสริมจันทร์
34. เด็กหญิงสรรค์สุภา  อุไรรัมย์
35. เด็กหญิงสุนิษา  ประกิจรัมย์
36. เด็กหญิงหทัยชนก  แฉล้มรัมย์
37. เด็กหญิงอมิตตา  พึ่งหลุ่น
38. เด็กหญิงอรทัย  ชะอูรัมย์
39. เด็กชายไกรสร  โชตินิกร
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
4. นายอภิชิต  กลีบม่วง
5. นายทฤษฎี  บุญนำพา
6. นางสาวนิตยาวรรณ  วงศ์ษร
7. นายถาวร  สมศรี
8. นางสาวกาญจนา  จิตเงินมะดัน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 73.78 เงิน 33 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายกฤตภัค  เกยมณี
2. นางสาวขนิษฐา  การกระสัง
3. นายจักรกฤษณ์  ผลปราช
4. นางสาวจีระนันท์  ตรีวิเศษ
5. นางสาวธันย์ชนก  ถิ่นตองโขบ
6. นางสาวธิดา  มงคล
7. นางสาวนงลักษณ์  สุมหิรัญ
8. นางสาวนภสร  เพ็ชรกล้า
9. นายประกาศิต  สุขแก้ว
10. นายปรินทร  เชือนรัมย์
11. นางสาวพรรวษา  จันทสาร
12. นายภูริภัส  พันธ์ศรี
13. นางสาวรัตติกาล  ดีบัวพา
14. นางสาวลิลลี่แวน  เทอเรล
15. นายวงศกร  เมาลี
16. นางสาววรรณพร  แว่นรัมย์
17. นางสาววรรณภา  แว่นรัมย์
18. นางสาววรรณลิษา  ฉิวรัมย์
19. นางสาววันนิสา  คำสะรัมย์
20. นางสาววารุณี  แสงรัมย์
21. นางสาววารุณี  โพธิ์แดง
22. นางสาวศศิพร  บุตรบรรดิษฐ
23. นางสาวศิริวรรณ  ชะดารัมย์
24. นายศิริวัฒน์  พลอยรัมย์
25. นายศุภกิตติ์  รสหอม
26. นางสาวสมฤทัย  กองสุข
27. นางสาวสารีรัตน์  บำรุงแคว้น
28. นางสาวสิรินทรา  ศาลาน้อย
29. นางสาวสุณัฏฐา  ทองแแม้น
30. นางสาวสุธาทิพย์  โพธิ์แก้ว
31. นางสาวสุนิศา  จะชินรัมย์
32. นางสาวสุพรรษา  กาละสีรัมย์
33. นางสาวสุพัตรา  ศวงไธสง
34. นางสาวสุภาพร  ชินมะณี
35. นางสาวอรสา  ประเสริฐ
36. นางสาวอาทิตยา  ไชยสุวรรณ์
37. นางสาวอาทิมา  สุขขา
38. นายเดชาวัสส์  ดาทอง
39. นางสาวเนตรนภา  บำรุงแคว้น
40. นางสาวเยาวมาลย์  จะยินรัมย์
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
4. นายอภิชิต  กลีบม่วง
5. นายบุญญฤทธิ์  กิตตินิรนาท
6. นายปฐมพงษ์  โพธิษา
7. นายทัศนัย  นกพรม
8. นางสาวกาญจนา  จิตเงินมะดัน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิตา  อุ่นเทิดเพชร
 
1. นายสมศักดิ์  จุลเสวก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายสุริยะ   แสนน้ำเที่ยง
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายสุระพงศ์   แปวสูงเนิน
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายบูรพา  ต้นหนองสวง
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายจตุพร   ศรีสกุล
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.67 ทอง 6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายเมธี  ศรีวิชัย
 
1. นายธีรพันธ์  เศรษฐนันท์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  ปักกาเวสูง
 
1. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณนัดดา  รัตนศรี
 
1. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 30 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรุตา  วิชัยรัมย์
 
1. นางสาวศิรินภา  สกุลโชติ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 15 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณณี  จดรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภูริต   ตรีวิเศษ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นางสาวครองขวัญ  ธุมา
 
1. นางสาวลูกน้ำ  นนพล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 86.2 ทอง 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงณนัดดา  รัตนศรี
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
5. เด็กหญิงธานีรัตน์  รุจธรสรณ์สิริ
6. นายบูรพา  ต้นหนองสวง
7. นางสาวปิยวรรณณี  จดรัมย์
8. นายภูริต   ตรีวิเศษ
9. เด็กชายภูเดช  ไชยบัง
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต  ผลเจริญ
3. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.6 ทอง 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิสูตรตระการ
2. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
3. เด็กชายกิตติภณ  ตรวจมรรคา
4. เด็กหญิงณนัดดา  รัตนศรี
5. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
6. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
7. เด็กหญิงธานีรัตน์  รุจธรสรณ์สิริ
8. เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ
9. นายบูรพา   ต้นหนองสวง
10. เด็กหญิงปรัชนันท์  สุยาละ
11. นางสาวปิยวรรณณี  จดรัมย์
12. นายภูริต   ตรีวิเศษ
13. เด็กชายภูเดช  ไชยบัง
14. เด็กชายอนุชา  บุญสด
15. เด็กชายเขมราฐ  สีสวย
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต  ผลเจริญ
3. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
4. นางกนกรัตน์  แสนมณี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
3. เด็กชายกิตติภณ  ตรวจมรรคา
4. นางสาวขวัญจิรา  เทวอนรัมย์
5. เด็กชายชลธาร  อิ่มสิริ
6. เด็กหญิงณนัดดา  รัตนศรี
7. นางสาวณัฐธิดา  นาประโคน
8. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
9. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
10. เด็กชายธนาภิรักษ์  สิมพราช
11. เด็กหญิงธานีรัตน์  รุจธรสรณ์สิริ
12. เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ
13. นายบูรพา  ต้นหนองสวง
14. เด็กหญิงปรัชนันท์  สุยาละ
15. นางสาวปิยวรรณณี  จดรัมย์
16. นายภูริต   ตรีวิเศษ
17. เด็กชายภูเดช  ไชยบัง
18. นายวีรพงษ์  ผมทอง
19. เด็กชายอนุชา  บุญสด
20. นางสาวอนุชิตา  กล้าวิเศษ
21. เด็กชายเขมราฐ  สีสวย
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต  ผลเจริญ
3. นางกนกรัตน์  แสนมณี
4. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
5. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
6. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  บุญสด
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปุสารัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถังนอก
4. เด็กชายทองพูน  คาโส
5. เด็กชายธนชัย  สีโท
6. เด็กชายรพีพัตร  แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  วรดล
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญรัมย์
9. เด็กชายอดิศร  รากแก้ว
10. เด็กหญิงเบญจา  แผ้วพลสง
 
1. นางสุชาดา  ชะใบรัมย์
2. นายปฏิภาณ  กองเมือง
3. นางสาวสุพิชชา  วงค์คต
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 52 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกนกนาฎ  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวกุนจิรา  กันรัมย์
3. นางสาวฐิติรัตน์  โจมรัมย์
4. นายธนชิต  ผลาหาญ
5. นายธีรภัทร์  คำสัตย์
6. นายธีรวัช  ยอดสูงเนิน
7. นายพีรพัฒน์  จารัมย์
8. นางสาววรรณฉลีภรณ์  พึ่งประโคน
9. นายวัชระ  ณรัมย์
10. นางสาวเพชรวิไล  ออจ้า
 
1. นางกรรณิกา  แต้มฤทธิ์
2. นายกิตติพงศ์  สกุลทอง
3. นางสาวอิสราภรณ์   ณ กาฬสินธุ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 18 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกัลยณี   ศรเเสง
2. เด็กหญิงธราทิพย์   ไปดง
3. เด็กหญิงนรารัตน์   ละออ
4. เด็กหญิงนันทิชา   คนหลัก
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์   กิมเชื้อ
6. เด็กชายสายัน   เสกรัมย์
 
1. นายภมร   ชาญสมพงษ์
2. นายอัครพล   ปุ๊กสูงเนิน
3. นางศิรินัฐ   ปัญญารัมย์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 34 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  เอียนรัมย์
2. นางสาวจิราภา  สลับศรี
3. นางสาวธมลวรรณ  พวงแก้ว
4. นางสาวปราณี  ละมัยนิล
5. นางสาวภูษิตา  พนารินทร์
6. นางสาวสุทธิดา  หอยมุข
 
1. นางผาณิต  สืบขำเพชร
2. นางสุชาดา  ชะใบรัมย์
3. นายปฏิภาณ  กองเมือง
4. นางสาวสุพิชชา  วงค์คต
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 16 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นวลพริ้ง
2. เด็กหญิงกาญจนสุดา  พงษ์ไธสง
3. เด็กหญิงชลธิชา  อุสารัมย์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจียมแสนเมือง
5. เด็กหญิงณชญาดา  สอนเอก
6. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิบัติ
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  นุเรศรัมย์
8. เด็กหญิงนิภาพร  จันทะคึ้ม
9. เด็กหญิงพรสุดา  เอ็มประโคน
10. เด็กหญิงศิราชิณี  มูลติปฐม
11. เด็กหญิงสุฤทัย  มั่งมี
12. เด็กหญิงเมธาวี  พรมประโคน
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
2. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
2. นางสาวกุลนิภา  อุดทาพงษ์
3. นางสาวขวัญจิรา  เทวอนรัมย์
4. นางสาวณัฐฐาพร  แสงทับ
5. นายวีรพงษ์  ผมทอง
6. นางสาวสุชานุช  รุ่งโรจน์
7. นางสาวอนุชิตา  กล้าวิเศษ
8. นางสาวอาภากร  หวังชอบ
9. นางสาวอารยา  ประรัมย์
10. นางสาวอารยา  ราชรินทร์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นางกัลยา  สายชมพู
3. นายธนภัทร  โทษา
4. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกพร  ถิ่นวัฒนากูล
2. เด็กชายกรกนก  ชื่นอุรา
3. เด็กหญิงกาญจนา  เฉลียวรัมย์
4. เด็กหญิงกานติมา  ชึรัมย์
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทรักษ์
6. เด็กหญิงดลมาศ  แก้วปริมประ
7. เด็กหญิงดารินทร์  เมคา
8. เด็กชายประจักษ์  แวงใหม่
9. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วปริมประ
10. เด็กหญิงพนิดา  แสงจ๊ะ
11. เด็กหญิงพรนิภา  ขยันชุมนุม
12. เด็กหญิงมัลลิกา  เกรัมย์
13. เด็กชายยุทธนา  แจ่มเพ็ง
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จริตรัมย์
15. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธ์ศรี
16. เด็กชายอภิภากรณ์  สาระพัฒน์
 
1. นางจิตรลดา  เกียรติเจริญศิริ
2. นายอรินทิตา  ศรีธนต์
3. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
4. นางแหวนทอง  ชะนอบรัมย์
5. นายนฤนาท  นาสุข
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. นางสาวขวัญฤทัย  จันทร์บุญ
2. นางสาวจันทกานต์  จันทวงค์
3. นายชิษณุพงศ์  สุโข
4. นายทรงชัย  ชนะวิเศษ
5. นางสาวนภัสวรรณ  พูนโพธิคา
6. นางสาวบัญธิดา  แก้วมณี
7. นายปริยวิศว์  ศรีบุญ
8. นายพงศกร  ท้าวพยุง
9. นางสาวพรชิตา  แอบทอง
10. นางสาวพิมพ์ชนก  บุราณสุข
11. นายพุทธิวัฒน์  อ่อนกัณหาศรีกุล
12. นางสาววนาวิน  ศรีสอาด
13. นางสาววิลาวัลย์  เผือกแก้ว
14. นางสาวอารยา  เยี่ยมยศ
15. นางสาวไอยดา  เจิงรัมย์
 
1. นางแหวนทอง  ชะนอบรัมย์
2. นางจิตรลดา  เกียรติเจริญศิริ
3. นายอรินทิตา  ศรีธนต์
4. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา
5. นายนฤนาท  นาสุข
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกัลย์สุดา  ปลีนารัมย์
2. นางสาวสรวงสุดา  ไชยรส
3. นายสันติ  ปูภะบุญ
4. นางสาวอัญธิกา  แผ้วพลสง
5. นายเดชอุดม  ภักดีนันท์
 
1. นายปริญญา  ดลเสมอ
2. นางกรรณิกา  แต้มฤทธิ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญนิภา  โรมรัมย์
2. เด็กหญิงชุติมนฑ์  อิ่มรัมย์
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  ปุลิโส
2. นางสาวพัชญ์ณัฏฐา  เสมประเสริฐ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.6 ทอง 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพระจันทร์  วัลเลอรี ทอมพ์สัน
 
1. นางรัชนี  แยเกอร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวศิริจรรยา   วิปุณณวรรณ์
 
1. นางสาวแสงจันทร์  บุญยะมินทร์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 30 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธัชธา  ฤกษ์สกุลเรือง
 
1. นางสาวพิทยา  พันธะไชย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวอทิตยา  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวปิยนุช  พงศ์พณิช
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.4 ทอง 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  บุญอนันต์
2. เด็กชายตะวัน  สืบปรุ
3. เด็กชายภรัญญุู  สุระโคตร
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรานนท์อุทัย
5. เด็กชายภูชิต  โฆษิตอัมพรเสนีย์
 
1. นางวรวีร์  บุญวีรบุตร
2. นางสาวกรุณา  เหมือนถนอม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.4 ทอง 19 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายธีรเกียรติ์   นามมะวิลัย
2. นางสาวนิตยา   ดงทอง
3. นายพัชรพล   สุขทวี
4. นายสกรรจ์   ก่อเกียรติยศ
5. นางสาวอรวรา   ใจสว่าง
 
1. นางสาวฐาปนี   บูชา
2. นางสาวสุภัคพิชา   พระภูจำนงค์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 21 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   แผ้วพลสง
2. เด็กหญิงสุวิชาดา   หาญสงคราม
 
1. นางอัมพร   อุดหนองเลา
2. นางกัลยา   พวงยอด
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 59 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายกิตติภัทร   ปาริเก
 
1. นายณรงค์   เพียงไธสง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 14 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายกิตติพศ   สิงห์แก้ว
2. เด็กชายภูมิรพี   เพ็ชรรักษา
 
1. นางสาวคัทรียา   พีระเชื้อ
2. นางสาวตรีรัตน์   เรืองปรัชญากุล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 32 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพรรณพฤกษา  แขกรัมย์
2. นายพีรพงษ์  วงศ์ไพศาลสิริกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  บูรณพันศักดิ์
2. Mr.Yiqiong  Song
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64.83 ทองแดง 44 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนาถ  จะริบรัมย์
2. เด็กชายธีรภาพ  นันโช
 
1. นางสาวธนภรณ์  เอี่ยวมงคลศิลป์
2. นางสาวจิตมุทิตา  แก้วมุกดา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.83 ทองแดง 43 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวการันตี  กตัญญู
2. นางสาวเอื้อการย์  อินรัมย์
 
1. นางสาวธนภรณ์  เอี่ยวมงคลศิลป์
2. นางสาวจิตมุทิตา  แก้วมุกดา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชญาดา  ประเวชรัมย์
2. นางสาวชิชญา  กุลวงศ์วรกร
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
2. นางสาวนันทนา  หลอดทอง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 20 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายชนินทร   ชุมรัมย์
2. นายธนรัฐ   สอนนอก
 
1. นางสาวคัทรียา   พีระเชื้อ
2. นางสาวตรีรัตน์   เรืองปรัชญากุล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายวิชธวัช  วิหาจันโท
2. นางสาวอาทิตยา  วาสุชาติ
 
1. นางสาวธนภรณ์  เอี่ยวมงคลศิลป์
2. นางสาวจิตมุทิตา  แก้วมุกดา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชลธร  อินยาพงษ์
2. นายเอกรัฐ  คะราณรัมย์
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
2. นางสาวนันทนา  หลอดทอง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.33 เงิน 49 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวจิราพร   ฟูเชื้อ
2. นางสาวทิพย์ศิริ   รอดทอง
3. นายธีระ  โม้ลี
4. นายภาณุพล   ศรีพลกรัง
5. นางสาวรัตนาภรณ์   เรืองบุญ
 
1. นางสาวคัทรียา   พีระเชื้อ
2. นางสาวตรีรัตน์   เรืองปรัชญากุล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.33 เงิน 45 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  บุรา
2. นางสาวณภัทร  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
3. นายรินรพัชญ์  ลางไชย
4. นางสาวสลิล  สุขสบาย
5. นางสาวอรณิชา  พิลึกนา
 
1. MissRiho  Taguchi
2. นางสาวธนปรรณ  แจบไธสง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  ทองเชิด
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองขาว
3. นายภาคชัยเพชร  มานะพิมลหิรัญ
4. นายภาณุพงศ์  เทียมพล
5. นางสาวอุทุมพร  บุญศักดาพร
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
2. นางสาวนันทนา  หลอดทอง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 44 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาววิภาพร  ศรีวิชา
 
1. นางสาวนวรัตน์  บูรณพันศักดิ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวธิดามาศ  คมกฤช
 
1. นางสาวจิตมุทิตา  แก้วมุกดา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 38 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยวงรัมย์
2. เด็กชายชลิต  อึ่งเส็ง
3. เด็กหญิงธัญญาณี  บุญคุ้ม
4. เด็กชายพีระพัฒน์  สุขสาร
5. เด็กชายพีระวัฒน์  กาละสีรัมย์
6. เด็กชายศักดิ์ดา  หารเสมอ
7. เด็กชายสมบูรณ์  บุญงามขำ
8. เด็กชายโมไนย  ดาทอง
 
1. นางโสมนัส  พรมพิลา
2. นางสาวพิชญ์สุกานต์  สิงห์เสน
3. นางสาวสุดารัตน์  ประกอบดี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 60.3 ทองแดง 54 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดัดถุยาวัตร
2. นายจักรภัทร  ปราบรัมย์
3. นางสาวจันทิกา  พอกพูน
4. นางสาวจิราภรณ์  ตั้งประโคน
5. นางสาวชมชนก  สุขถิรพงศ์
6. นางสาวณัฐพร  ดีประสิทธิ์
7. นางสาวพิมพ์ลภัส  มาลาอุ่น
8. นางสาววราพร  จัตตุรัต
9. นายศุภชัย  อักษรศรี
10. นางสาวแพรวนภา  จอมทอง
 
1. นางบังอร   ศีลแสน
2. นางสาววรนุช  ตระกูลดี
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ดุจจานุทัศน์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90.3 ทอง 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ธัญญะประกอบ
2. เด็กหญิงทัตพิชา  ศรนารายณ์
3. นางสาวนัชชา   งามพยุงพงษ์
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ขึมสูงเนิน
5. เด็กชายศุภฤกษ์  ไทธานี
 
1. นายธงชัย  ทองคำ
2. นางสุมลฑา  วงศ์ทองเจริญ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.25 ทอง 4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวญาณินทร์  พลพวก
2. นางสาวธันยพร  ชัยเสนา
3. นางสาวปัทมา  จงใจงาม
4. นางสาวมณีภัช  วรรณศิลป์
5. นางสาวว่านน้ำ  วงศ์ศิริ
 
1. นางนิตยา  วงษ์ช่าง
2. นางสาวธารทิพย์  กนกศิลป์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 56 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรินดา  พิมพ์สระเท้า
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  เชียงรัมย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิวรัมย์
 
1. นางตรีทิพยนิภา  สดศรี
2. นางสาวศิรประภา  บำรุงแคว้น
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 53 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฉันชนก  พ่วงพร
2. นางสาวณัฐกานต์  ผสมศรี
3. นายณัฐวุฒิ  เฉื่อยรัมย์
 
1. นางพันธ์วิรา  สามารถ
2. นางสาวสาวิตรี  ชัยศิริ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 32 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธา
2. เด็กชายธีรภัทร์  แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงเมติตา  บัวลพบุรี
 
1. นางบุญชาติ  สรรพวุธ
2. นางสาวกัลยวัญญ์  หฤทัยแจ่มจิต
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.4 เงิน 48 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพัชรินทร์  เจียมรัมย์
2. นางสาววิภาวดี  กิ่งจันทร์
3. นางสาวสุนิสา  รสหอม
 
1. นางภารุณี  หอมรวง
2. นายถาวร  สมศรี
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  รุ่งเรืองศิลป์
2. นายศุภกร  สิบทัศน์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นายธนกฤชช์  โยมไธสง
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 54 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  อุสาห์รัมย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุสาห์รัมย์
3. เด็กชายสุรัตน์  การเพียร
 
1. นายอาทิตย์  สงวนรัมย์
2. นางสาวขวัญตา  ผลแม่น
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 51 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  หวังผล
2. นายณัฐวุฒิ  พันธ์ลักษ์
3. นายพัชรพล  ไม่เที่ยง
 
1. นางพรพรรณ  สมัคค้า
2. นายนิสิต  บัวพันธ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายนพวิทย์  เนียมไธสง
2. นางสาวบัณฑิตา  ไชยศรีรัมย์
 
1. นางชนนิกานต์  บุญยะประทีป
2. นางสาวอิศราพร  สารปรัง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญสริดา  สินไธสง
2. เด็กหญิงศศิประภา  นะรัฐกิจ
 
1. นายณัฐกิตติ์  พันโนราช
2. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 60 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายพชรพล  เครือณรงค์สันติ
2. เด็กชายยุทธพร  แสนรัง
 
1. นายทวีศักดิ์  คุณวงศ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เงาะลำดวน
2. เด็กชายเกษม  ตินตะบุระ
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 1. นายปิยะพล  ตลาดเงิน
2. นางสาวสมฤดี  สิมพลี
 
1. นายชนานภ  พลวิวัฒน์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายชุตินนท์  บุญสุวรรณ์
2. เด็กชายธนกฤต  ยมรัตน์
 
1. นายสุพจน์  มูลรังษี
2. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  บุญอารีย์
2. นางสาววรรณิษา  บุญเรือง
 
1. นางสาวพรวดี  มีเชื้อ
2. นางสาวสาธิดา  วันทวี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  ศรีคร้าม
2. นางสาวเพ็ญภัสรา  ปาคำ
 
1. นายศราวุธ  ปะทะโก
2. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65.63 ทองแดง 55 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จารึกรัมย์
2. เด็กชายวายุ  เชือนรัมย์
 
1. นางพิลาศลักษณ์  อาคมศิลป์
2. นางสาวอรพินท์  สิริปิ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  เวทย์ไวกูณฐ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เขตนิมิตร
 
1. นางสาววรัญญา  ศรีธรรมา
2. นางสาวกมลญาณี  ลือพักตร์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายญัํฐภูมิ  เกิดทรัพย์
2. เด็กชายนรสิงห์  แก่นอินทร์
3. เด็กชายเด็กชายสรวิชญ์   พาสศรี
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นายสุรศักด์  เฟวท์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 49 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  สุทธิ
2. นายนายอัครเดช  ดัดถุยาวัตร
3. เด็กชายวงศกร  วังประโคน
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางอุบล  รัตนาวิวัฒน์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  สุขวิเศษ
2. เด็กชายธานุภาพ  หงษาล้วน
3. เด็กชายอาทร  นามผา
 
1. นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด
2. นายธีรสิทธิ์  สร้อยสวัสดิ์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 68.1 ทองแดง 43 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายชัชวาล  อังกรรัมย์
2. นางสาวดารินทร์  กรุมรัมย์
3. นายพงษกร  จันทกุล
 
1. นายบรรลุ  ช่อชู
2. นางเอ็มอร  พรมดิราช
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปักโกทะสัง
2. เด็กชายภัทรดนัย  อัครมาตร
 
1. นางสาวรัศมี  สุขผดุง
2. นายธวัชชัย  รักพร้า
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78.2 เงิน 18 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวธิชากรณ์  เดชศรีมงคลกุล
2. นางสาวสุดารัตน์  โชชะรัมย์
 
1. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง
2. นางนวรัตน์  ปักการะเน
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายปณิธย์  แปลงทุน
2. เด็กหญิงปรีณาภา   ชื่นใจดี
3. เด็กชายภูมิชนก  โกติรัมย์
 
1. นายบรรลุ  ช่อชู
2. นางสาวอภิญญา  ไวรโชติธนัน
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายธณรัฐ  ขจรพันธ์
2. นายภูริภัทร  คำชัย
 
1. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง
2. นายนฤทธิกร  จันทร์นิ้ว
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 48 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  คงสบาย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลวันดี
3. เด็กหญิงวโรชา  ตาทอง
 
1. นายมาโนช  วัฒนะ
2. นางสาวสุรัชดา  แก้วธานี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.3 ทอง 59 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวนภา  ยอดนิลตระกาล
2. นางสาวพัชรี  เที่ยงปา
3. นางสาวพิมพ์วิภา  สะเทียนรัมย์
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางสาววไลพร  สุขชิต
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 30 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายภาคิน  ปักกาเวสุข
2. เด็กหญิงสุนันทา  เบญจขันธ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  แสงวิเศษ
 
1. นางสาวกชพรรณ  บุญประเสริฐกิตติ์
2. นางญาดา  มะธิปิไขย
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 41 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวนิราวัลย์  รัตนนท์
2. นางสาวสุธิดา  เสถียรล้ำ
3. นางสาวอรอนงค์  จารุวงศ์
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นายบัญชา  งึดเกาะ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ใจกล้า
2. นางสาวกัลยาณี  ผมทำ
3. นายฉัตรมงคล  กองศรี
4. นายพีรพล   เสือคำราม
5. นางสาวสิริยาภรณ์  พรรณรักษ์
6. นางสาวสุนิสา  ทรงรัมย์
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนเกษม
2. นายไพศาล  แสนเกษม
3. นางสุพัตรา   ณัฐชวรัตน์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 56 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี   วันคำ
2. เด็กหญิงณัฐวิกา   จูมพลา
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์   จงวงค์
 
1. นางพิมพกานต์   กิตตินพเกล้า
2. นางสาวจิรนันท์   บุญสุข
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง 21 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวศรีตราพัฒน์  นวลสิ่ว
2. นางสาวสุมาลี  ชาไธสง
3. นางสาวแพรไหม  ผลเจริญ
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางสาววไลพร  สุขชิต
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 41 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   เซิบรัมย์
2. เด็กหญิงชญานันท์  ดำเดช
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  พันชนะ
2. นางสาวหทัยชนก  เหล็กดี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.8 ทอง 24 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. นายชัชวาล  พรมกลาง
2. นายสมปอง  แก้วภูมิแห่
3. นางสาวสุทธิดา  ล้ำเลิศ
 
1. นางโสภา  สุริยะโชติ
2. นายสันติ  สีดำ
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 32 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทุมจารย์
2. เด็กหญิงฐิติญา  ขุนภักนา
3. เด็กหญิงนิชดา  ทองลา
 
1. นางสาวสุรัชดา  แก้วธานี
2. นางสาวนภัสวรรณ  ทัพขวา
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ถนอมสิน
2. นายภาคภูมิ  ล้ำเลิศ
3. นายเฉลิมพร  แสงอรุณ
 
1. นางสาวสุรัชดา  แก้วธานี
2. นางธัญญลักษณ์  วิเชียรสินธุ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 45 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วศรีใส
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชองรัมย์
3. เด็กหญิงอรสา  กุนา
 
1. นางสาวกัลยาณี  ตรีเดช
2. นางบุณณดา  มีศรีรดา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.9 ทอง 30 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  นามอาษา
2. นายธราเทพ  ศิริพันธ์
3. นางสาวมณีรัตน์  บูระศรี
 
1. นางนพวรรณ  ปักเคทัง
2. นางจิราพร  กล้าแข็ง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 28 โรงเรียนมีชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงMa  Hnin Hnin Wai
2. เด็กหญิงThin   Ni Lar Win
3. เด็กหญิงTran   Thi Xuan Thi
 
1. นางสาววาสนา  ปาคำทอง
2. นางสาวเทพสุฎาภรณ์  เทพรินทร์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 53 โรงเรียนมีชัยพัฒนา 1. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ว่าง
2. นางสาวสุนทราภรณ์  สมบูรณ์
3. นางสาวเยาวเรศ  พุทธจร
 
1. นางสาววาสนา  ปาคำทอง
2. นางสาวเทพสุฎาภรณ์  เทพรินทร์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันวราพร  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงรตนพร  สุขเกษม
3. เด็กหญิงศุภจิตรา  ประทัด
 
1. นางโสภิดา  ฉิมจารย์
2. นางพรพรรณ  สมัคค้า
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ดาวเรืองรัมย์
2. นายธันวา  นาชัย
3. นางสาวปณิดา  ดาวเรืองรัมย์
 
1. นางนิศากร  วสุธารัฐ
2. นางสุขจิต  เบนเนทท์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิตติ์  มงคลแสน
 
1. นางจิตสุภา  แคนตะ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงสิรินภา   สุขสำราญ
 
1. นายภานุพงศ์  พลซื่อ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 37 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายรัตติพงษ์  หงปัญญา
 
1. นางสาวจรรยา  ยิงนารัมย์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  แช่มรัมย์
 
1. นางสาวแก้วมณี  ใหญ่เลิศ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายปรเมศวร์  มะเดื่อ
 
1. นายอาคม  สมญาติ
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 9 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริณี  ปูดวงรัมย์
 
1. นางสุภาพร  ศรีคำ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายธนัช  กัลยา
 
1. นางเบญจวรรณ  สรวลสันต์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 28 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายนิติภูมิ  หางนาค
 
1. นายชิณท์ณภัทร  รักพร้า
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 75.4 เงิน 7 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรวงศ์  นุกรรัมย์
 
1. นางเบญจวรรณ  สรวลสันต์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 18 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวรัตนาพร  วงสุวรรณ
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 7 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายชิโนรส  สืบทอง
 
1. นายชิณท์ณภัทร  รักพร้า
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 26 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ผาสุขสม
2. เด็กชายธีรภัทร  เจตนาวิไลย
 
1. นายบัญชา  งึดเกาะ
2. นางปุณณภา  แพงศรี
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87.68 ทอง 17 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรเพชร  จุมปูโล
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.38 ทอง 21 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐนนท์   บุญศรี
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิลดา  บุสันเทียะ
 
1. นายชัชวาลย์  ประทุมสินธุ์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.2 ทอง 30 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  แหล่ป้อง
 
1. นายชัชวาลย์  ประทุมสินธุ์
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 55 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายธนพิพัฒน์  เขือรัมย์
 
1. นางมนัญชยา  โสดาศรี
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 49 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายชาญชัย  แก่นรัมย์
 
1. นายเดชา  เอกา
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสิทธิโชค   ไสยลา
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88.21 ทอง 27 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญเพชร์
2. นายกิตติศักดิ์    ศักดิ์สีเท่า
3. นางสาวชนาพร   กึงรัมย์
4. นางสาวชนิตา   นาคละออ
5. นางสาวชนิสรา   ซ่อนกลิ่น
6. นายชานนท์  วัชรินทร์
7. เด็กหญิงญาณัจฉา  สุพศร
8. เด็กชายฐิติวัฒน์   เอกรักษา
9. นายณัฐนนท์   บุญศรี
10. นายณัฐภัทร   บุญศรี
11. เด็กชายตรีเพชร  จุมปูโล
12. นายธนากร   หาสุข
13. นายธนาวุฒิ   พันนอก
14. นางสาวธิญาดา   พันธ์ศรี
15. นายธีรภัทร  สุนา
16. เด็กชายพงศกร   เจ็ดรัมย์
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มูลเหล็ก
18. นางสาววรรณิสา   เต็งรัมย์
19. นายวิชญ์พล  สิกรัมย์
20. นางสาววิภาพร   ชิมรัมย์
21. นายวุฒินันท์  แก้วศรีสุข
22. นายวุฒิพงษ์  ช่วยพันธ์
23. เด็กชายสิทธิโชค   ไสยลา
24. เด็กหญิงสุดารัตน์   แท่นทอง
25. นายอนุภาพ   ศรีมูลตรี
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฟักหอม
27. นางสาวอาทิตยา   สุดเกษ
28. นายเกรียงไกร   คะเชนรัมย์
29. เด็กหญิงเกศรา  จันดี
30. เด็กหญิงเกศรินทร์  จันดี
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
2. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
3. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
4. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
5. นางสาวนิตยาวรรณ  วงษ์ศร
6. นายบุญญฤทธิ์   กิตตินิรนาท
7. นายวุฒิพงษ์  ยอดน้ำคำ