สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กหญิงอัญฑิชา  อินงาม
 
1. นายอภิเดช  ผึ่งไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. นางสาวศุภานัน  ล้ำเลิศ
 
1. นางชื่นจิตร  ปักการะนัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 45.4 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สุขขัง
 
1. นายอภิเดช  ผึ่งไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวบัณฑิตา  คุณาจารย์
 
1. นางสาวชญาดา  ทับภูมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงปรียากาญจน์  ปินะถา
 
1. นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวอภิสรา  มาศไธสง
 
1. นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 36 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พลีดี
 
1. นางสาววรรณมณี  โพธิพันไม้
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 40 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวประพรรณี  ทั่งทอง
 
1. นางสาวจาริณี  ฤทธิ์พันธ์ม่วง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เที่ยงเทพ
 
1. นางสาวพนมไพร  เทพจิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 59 โรงเรียนประทาย 1. นายธีรเจต  รวมทำ
 
1. นางศุลีพร  ศรีวุฒิพงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 14 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงศศินิภา  ทัพกลาง
 
1. นายเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง
2. นางสาววิภารัตน์  เล่ห์กล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านประสุข 1. นางสาวศุภรัตน์  คุ้มขัง
2. นางสาวอนัญญา  เทียนพิมาย
 
1. นายอภิเดช  ผึ่งไธสง
2. นางฐิติภา  ผึ่งไธสง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.42 ทอง 16 โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงนลาต์พร  คำพุธ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูสีลิต
 
1. นางนันทวรรณ  วงเพ็ญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.78 ทอง 33 โรงเรียนท่าลาด 1. นายเดชา  แพงศรี
 
1. นางนันทวรรณ  วงเพ็ญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายคมชาญ  มะลิงาม
 
1. นายสุพชัย  พูพิมาย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายธนดล  แทนกลาง
2. เด็กชายวรัท  ยางกลาง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ประจิตร
 
1. นางทัศนีย์  รอดกลาง
2. นางวรกมล  ยางกลาง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 51 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกนาถ  จิมจะโป๊ะ
2. นางสาวสุดารัตน์  อาจปรุ
3. นางสาวอารยา  ถือความซื่อ
 
1. นายสมพร  บุญประมวล
2. นายศุภณัฐ  มุ่งผลกลาง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 61 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงยชนา  แก้วขวัญ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  กองโคกกรวด
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์   รัตนแสนศรี
 
1. นางจินตนา   สุขรี
2. นายปรินทร  เลิศสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 11 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายจีรศักดิ์  นาคร้าย
2. นายณภัทร  สันกลาง
3. นายอัมรินทร์  ฮอพิมาย
 
1. นายไพฑูรย์  สัตย์ซื้อ
2. นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77.5 เงิน 25 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร  บุญแซม
2. เด็กชายรัฐภูมินท์  เที่ยงกระโทก
 
1. นางมยุรี  วงศ์สวัสดิ์อาภา
2. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณพรม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77.25 เงิน 22 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาววลัยลักษณ์  ประคองสุข
2. นายเบญจามิน  พรมมา
 
1. นายแทนชัย  นามศิริ
2. นางสาริณี  เพียรการ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายภคิน  สมสอางค์
 
1. นางสาวปรารถนา  คิดถูก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนท่าลาด 1. นายอธิวัฒน์  วงประเสริฐ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72.91 เงิน 53 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  พรำขุนทด
2. เด็กชายเดชาวัต  ทวยไธสง
 
1. นายสัจจา  ประเสริฐกุล
2. นางสุดารัตน์  รักกระโทก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ยางนอก
 
1. นางสาวอัญชลี  อัยจักษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 61 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เห็นถูก
 
1. นายวิเชียร  บัวสาย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายณัฐพนธ์  วัดดอน
 
1. นางสาริณี  เพียรการ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 58 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริคุณ
 
1. นางชุติมา  สมสอางค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  รักกุศล
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงเปมิกา  ค้าขาย
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  ปิ่นอำคา
2. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายภูธนะ  ชาครนิธิพงศ์
2. นางสาวศิรดา  จันทร์แก้ว
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  พฤกษาชีพ
 
1. นางนันท์นภัส  เชิดฉาย
2. นายณัตพล  พลธรรม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงจิรธิดา  สินสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐชุดา  สุริยัน
3. เด็กหญิงปวริศา  องค์ลอย
 
1. นายศุภพงษ์  เนียมเที่ยง
2. นายกัมปนาท  ศรีคัทนาม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 57 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายสุรศักดิ์  ปั่นสันเทียะ
2. นางสาวเกศินี  อำนาจเจริญ
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  พฤกษาชีพ
 
1. นายณัตพล  พลธรรม
2. นางสาวพิราวรรณ  พิมพ์สูงเนิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ผ่องศิริ
2. เด็กชายพีรนวัฒน์  พัฒนกุล
3. เด็กชายอภิรักษ์  อยู่อินทร์
 
1. นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า
2. นางสาวสุทิน  ฝ่ายนา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 54 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวฑิตฐิตา  จำเริญใจ
2. นายพิตตินันท์  สุวะมาศ
3. นางสาวภคพร  ศรีวัฒนพงศ์
 
1. นางสาวศันสนีย์  แชจอหอ
2. นางสาววิริยา  ประดิษฐจา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.18 เงิน 45 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  อินตะนัย
2. เด็กหญิงจีรภัทร  ดูกลาง
3. เด็กหญิงภูษิตา  วิชาเกวียน
 
1. นางสาวศศิธร  การทหาร
2. นางสาวอรวรรณ  แก้วระหัน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 56 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายทิวัฒน์  อาจปรุ
2. นางสาวพรรณิกาญจ์  อินทร์จอหอ
3. นางสาวเมธิณี  แก้วอำนาจ
 
1. นายพรพิพัฒน์  รัตนสิงห์
2. นางสาวหทัยชนก  ชนะชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงจันรญา  กาวิล
2. เด็กหญิงชติสรา  สุราช
 
1. นางยวมนต์  แคนนอก
2. นางสาววิไลวรรณ  จิตร์แสวง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 36 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวธัญชนก  คำมา
2. นายวงศกร  สุขดี
 
1. นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก
2. นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายชนินทร์  แก้วพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต  สุขแจ่ม
 
1. นางไกรศรี  คำมา
2. นายปรีชา  ชมกลาง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 17 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร   คลังดงเค็ง
2. เด็กชายยุทธพงษ์   อดทน
 
1. นายสุวิทย์  สอนสะอาด
2. นายธรรมาธรณ์  โพธิ์สกุลหอม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 40 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดือนขาว
3. เด็กหญิงตันหยง  ลาภยิ่งยง
4. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
5. เด็กหญิงเกศินี  ดีถนัด
 
1. นางสาวอัญชลี  สีลากุล
2. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง 36 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวฐิติญา  ธิติเสรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ราชโสภา
3. นางสาวภัทรสุดา  รักษาทรัพย์
4. นางสาวสินาภรณ์  หมื่นเดช
5. นางสาวเบญญา  พลานิวัติ
 
1. นางกัลยา  ศรีนอก
2. นางกมลพัทธ์  โด่งพิมาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 48 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตั้งกระโทก
2. เด็กชายณัฐพร  สอนสังข์
3. เด็กหญิงปารวี  คำงาม
4. นางสาววรรณวิษา  ขุมทอง
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  เป็นพิมาย
 
1. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
2. นางอัญชลี  บุญวิชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 57 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวนลินทิพย์  เข็มพิมาย
2. นางสาวนันณภัทร  ส้มสันเทียะ
3. นางสาวปวีณา  ทุ่งจันทร์
4. นางสาวศศิธร  แป้นสุขา
5. นายอภิเชษฐ์  อินทรเพ็ชร
 
1. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
2. นางอัญชลี  บุญวิชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.6 เงิน 50 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงจินดาพร  สรสิทธิ์
3. เด็กชายมงคลชัย  ศรีมหาพรหม
4. เด็กหญิงยุวธิดา  ศรีมหาพรหม
5. เด็กชายศิวัช  ขันเงิน
 
1. นายภัทรวัฒน์  บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
2. นายทนุสิทธิ์  ศรีศักดิ์นอก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน 60 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวญาณกร  เลิศนา
2. นายพีรพัฒน์  สุดจะบก
3. นายมนตรี  แฝดกลาง
4. นางสาวสุปิยะนันท์  ประกอบผล
5. นางสาวแพรวา  จี่พิมาย
 
1. นางนิภาพัต  วรสาร
2. นายบุญฤทธิ์  พุฒิษากุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.3 เงิน 29 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนปัน
2. นางสาวกัณภิรมย์  ร่มเย็น
3. นางสาวขวัญจิรา  ทวีชาติ
4. นายจิรยุทธ์  ร่มเย็น
5. นางสาวชลธิชา  รักษาโค
6. นายชลธี  สังฆมณี
7. นางสาวณัฐชยา  ภมร
8. นางสาวปารมิตา  แมดพิมาย
9. นางสาวพรไพลิน  ประเสริฐการ
10. นางสาวพัชรลิดา  วารินทร์
11. นางสาวพิมพิศา  ธรรมชู
12. นางสาวพิมพิศา  เสกศรี
13. นางสาวพุทธน้ำบุตร  จิตนอก
14. นายภาสกร  นนท์ธีระเศรษฐ์
15. นายภูวนาถ  แก้วหิน
16. นางสาวรวิสรา  ตาหมั่นพลกรัง
17. นางสาวสุพัตรา  กลบกระโทก
18. นางสาวสุวนันท์  บุญยิ่ง
19. นายอภิลักษณ์  จันทร์เพ็ญ
20. นางสาวอาทิตยา  ตู้สะกาด
 
1. นายบรรเลง  รักษ์มณี
2. นางสาววีณา  วัดกลาง
3. นางสาวธนัชชา  สีเหลือง
4. นางศรีประไพ  นอพิมาย
5. นายธนวัฒน์  ธีรพงศธร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกฤตภัค  บ้วนนอก
2. นางสาวคอร์เนเลีย  คอนนี่ โบไดท
3. นายจิรยุทธ  รวยกระบือ
4. นางสาวชุติกาญจน์  ผลนา
5. นายณัฐชนม์  ณ วงศ์
6. นางสาวดารารัตน์  แสนคำ
7. นายทรัพย์ทวี  เพ็ญการ
8. นายทักษิณ  แก้วประเสริฐ
9. นายธนากร  บุญแต่ง
10. นายธรรมสรณ์  ประจิต
11. นางสาวประภัสสร  แก้วประเสริฐ
12. นางสาวปวีณา  ชูสูงเนิน
13. นายมงคลลักษณ์  ลาดหมื่นไวย
14. นางสาววิลินดา  สุริยะ
15. นายศดานันท์  พรมน้ำ
16. นางสาวสงกรานต์  ลิ้มปิยินทรากูล
17. นางสาวสวรรยา  จางนอก
18. นางสาวสายฝน  คบทองหลาง
19. นายสิทภีร์  มีนิสสัย
20. นายสุริยน  อาจศึก
 
1. นายบรรเลง  รักษ์มณี
2. นางสาววีณา  วัดกลาง
3. นายพงษ์เพชร  นามขันธ์
4. นางสาวสกุลรัตน์  แสงแก้ว
5. นางสาวสุจิตรา  กาสสกุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เข็มพิมาย
 
1. นางชรัณรัตน์  บุญชุ่ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 40 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายกิตติกร  ทองสีมะดัน
 
1. นายอุดมศักดิ์  ผาดไธสง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 43 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนา  ภายไธสง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  นาคปลา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวภัชราพรรณ  สีชมภู
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.3 เงิน 56 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวเรือนแก้ว  แกล้วกล้า
2. นายเสกสรร  กุลี
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวภัชราพรรณ  สีชมภู
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.6 ทอง 46 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  รุ่งเป้า
2. นางสาวจิราพร  ฤทธิ์ไธสง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  เหล่าสิงค์
4. เด็กหญิงธนวันต์  แสนโคตร
5. เด็กหญิงธัญรดา  โลหะพรหม
6. นางสาวธิดาพร  สุนทองเบ้า
7. เด็กหญิงนันทนาพร  นุชเจริญ
8. เด็กหญิงปพิชญา  ทวยหา
9. นางสาวพรรณปพร  อิงนา
10. เด็กหญิงไพรลดา  เจือจันทร์
 
1. นายวีระพล  เรือกิจ
2. นางศิริธร  แหลมจริง
3. นายภักดี  อุทโท
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 54 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  พลูสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกานดามณี  วรรณชัย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองบุญมา
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลางรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณยาย
6. เด็กหญิงณิชชา  บุญทีฆ์
7. เด็กหญิงณิชนันท์  บุญจงรักษ์
8. เด็กหญิงทรงพร  นาคเกี้ยว
9. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทุ่งนา
10. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แก้วกล้า
 
1. นายนันทิวัฒนะ  พาบุดดา
2. นายกรกต  วัดเข้าหลาม
3. นางสาวสุกัญญา  ช่างเหล็ก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 73.8 เงิน 51 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีวิชา
2. เด็กชายธนภัทร  เสาร์พิมาย
3. เด็กชายธนาดุล  อุดมพันธ์
4. เด็กชายนันทกร  ทองเขียว
5. นางสาวมุฑิตา  สมมิตร
6. เด็กชายยอดขวัญ  เหลื่อมทองหลาง
7. เด็กชายวยุนันท์  อินนอก
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ช่างขุนทด
9. เด็กหญิงอุดมพร  ศรีม่วงกลาง
10. เด็กชายเสริมศักดิ์  ลีสระบุตร
 
1. นางสาวมณีนุช  ทำกิน
2. นายเบ็ญกาย  ต่วนไธสง
3. นางสาวประกายดาว  บุญแย้ม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 74.9 เงิน 37 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณชาติ
2. เด็กชายจิรภัทร  เจริญ
3. เด็กชายชวัลภัทร  แจกเกาะ
4. เด็กหญิงธนภร  รอดวินิจ
5. เด็กชายธราเทพ  โตนน้ำขาว
6. เด็กชายธีรเดช  ศักดารัตน์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  เพ็งสระเกษ
8. เด็กชายสมประสงค์  คนหลัก
9. เด็กชายสุธี  แจ่มศรี
10. เด็กชายสุรวิทย์  ชิณวงศ์
 
1. นางสาวมณีนุช  ทำกิน
2. นายจักราวุธ  วิจบ
3. นางสาวนุชจรี  โสภัณฑ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ตุ้ยพิมาย
2. เด็กชายวรรณพงษ์  ทองนำ
 
1. นายวีระพงษ์  ทองนำ
2. นายศิวาวุธ  จันทร์กรูด
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกรณ์ดนัย  สำเนียงลำ
2. นางสาวกรองแก้ว  ภักดีนอก
 
1. นางสุวิมล  กลิ่นโพธิ์กลาง
2. นายมุนินทร์  ปิตตาโส
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมะลี
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  กองทุ่งมน
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83.5 ทอง 19 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายวรวิช  แหลมกลาง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97.9 ทอง 16 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายจตุพร  ยังพิทักษ์เกียรติ
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูนเกษม
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง 19 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  กำพุฒกลาง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  ใจสูงเนิน
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวชนกนันท์  คำสอนพันธุ์
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 53 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงพรกนก  ค้าขาย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดุลบดี
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
2. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูอิฐ
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  กร่ำมะเริง
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 19 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายธันวา  ทวดกลาง
2. เด็กชายธีรพล  สมผุย
3. เด็กชายปรัชญา  สังข์ทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
2. นางณัชชา  ศรีแสนปาง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายกฤษฏา  โคตะมา
2. นายณัฐพงศ์   ทองทัศนีย์พร
3. นายรชานนท์  จำนงค์นอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
2. นางณัชชา  ศรีแสนปาง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 37 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย   กมลกลาง
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองสอน
3. เด็กชายนวินพรรษ   วิริยะยืนยง
4. เด็กชายรัฐพล   หึกขุนทด
5. เด็กหญิงสรัลชนา  พงษ์พิมาย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธื์
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายกิตติทัต   หล่าบุญทัน
3. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 32 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวธัญณีย์  ธนะรุ่งเพชร
2. นางสาวนพรดา  เหล็กกนก
3. นายนวพัฒน์  มะลิลา
4. นายปภังกร  มูลจันทร์
5. นายภัทรธร  ภู่ชัย
6. นายภูชิต  สีสม
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายกิตติทัต   หล่าบุญทัน
3. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  นิลโนรี
2. เด็กชายกฤษณวงศ์   เนียมหมื่นไวย์
3. นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มสบาย
4. นายจักรกฤษณ์  กุลกลาง
5. นางสาวจิรวรรณ   แก้วจอหอ
6. นางสาวชฎาทิพย์   ลมูล
7. นายณฐกร  เลิศจันทึก
8. นางสาวณัฐชา  แนบกลาง
9. นายณัฐพล  ลือนา
10. นายณัฐพล   สุกแก้ว
11. นายณัฐวุฒิ  รักษาทรัพย์
12. นางสาวทิพเกษร   อรุณศักดิ์
13. นายธนกฤต  ศรีอภัย
14. นางสาวธัญณีย์  ธนะรุ่งเพชร
15. นางสาวธีมาพร   ชุมปักษ์
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์   บุญแต่ง
17. นายปภังกร   มูลจันทร์
18. นางสาวปองกานต์  ปิตตาสัง
19. นางสาวปัทมาภรณ์   ดีมา
20. นายพัฒนพงษ์   พิทักษ์
21. นางสาวพิมพ์เมธาวี   ดวงจิต
22. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญด่านกลาง
23. นางสาวภัคจิรา   บุญกำเนิด
24. นายภูชิต   สีสม
25. เด็กชายมั่นคง  พงษ์พิมาย
26. นางสาวมุทิตา  หาดทราย
27. นางสาวรักษิณากรณ์   สุธีสุนทรธรรม
28. เด็กชายรัชภูมิ   พุฒกลาง
29. นางสาวรัตติกาล  แก้วระวัง
30. นางสาววลัยพร   อุดมบุญ
31. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
32. เด็กชายวีรากร   สุขสุทธิ์
33. นางสาวศรัณยพร   แขมพิมาย
34. นางสาวสมฤทัย   แคสันเทียะ
35. นางสาวสิริวัฒนา  กระสันกลาง
36. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธื์
37. นางสาวสุภาภรณ์  ตามจนา
38. นางสาวสุภาวดี   มนตรีปฐม
39. นายอภิวัฒน์  สมัครค้า
40. นางสาวอุทิศา   เข้าพิมาย
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
4. นายกิตติทัต  หล่าบุญทัน
5. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  มีศิลป์
7. นางสาวศศิสิน  พระทอง
8. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 20 โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทันพรม
2. นายกิตติศักดิ์  จั่นเพชร
3. นายกิตอัมรินทร์  รอดวินิจ
4. นางสาวจารุวรรณ  วรยันต์
5. เด็กชายจุลจักร  ศรีศุภรัตน์
6. นางสาวชวิศา  ปาทะนะ
7. นายฐิติศักดิ์  สิงห์ทรายขาว
8. นายธวัชชัย  ทองพูน
9. นางสาวธัญพร  โสภาไฮ
10. นางสาวนริศรา  คำสิงห์นอก
11. เด็กหญิงนวรัตน์  พิษพิชัย
12. เด็กชายนิติพงศ์  เรืองจันทร์
13. เด็กชายนิรุตท์  เที่ยงเป
14. เด็กหญิงปวีณา  ดอกเข็มกลาง
15. เด็กชายปัญจพล  สุทธิสน
16. นายปิยะวัฒน์  โคตรสมบัติ
17. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  จอดนอก
18. เด็กหญิงพรรทิพตา  ดวงสิมมา
19. นายพัชรพล  ชัยศรี
20. นายพิพัฒน์  ผ่องอำไพ
21. เด็กชายภัชรพงษ์  จันร้อยเอ็ด
22. นายมงคล  ศิริสุนทร
23. นายรชตะ  เบี้ยไธสง
24. นางสาวรมิดา  จิตสม
25. นางสาวรัตนาภรณ์  มีโพธิ์กลาง
26. นายวริทธ์ธร  ศรีเจริญ
27. นายวัชระ  ชื่นหญ้าปลอก
28. นายวันชาติ  ศรีพลรส
29. นายวิษณุ  มุยแฮบัว
30. นายวุฒิพงษ์  กล้าหาญ
31. เด็กชายศิริสุข  จันทมนตรี
32. นางสาวสตรีรัตน์  เปรินทร์
33. นางสาวสายใจ  อ้นนอก
34. นายสิทธิเดช  ดวงจิตร
35. นายสิรวิชญ์  อุทกะ
36. นางสาวสุภาวรรณ  ทุ่งไธสง
37. เด็กชายสุรยุทธ  ประสาทนอก
38. นายอณาวิล  ชูดี
39. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์แบน
40. นายเจตภัทร  โคตรโยธา
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
2. นางสาวศุภมาส  ภูมูล
3. นางสาวอุไรวรรณ   มากพูน
4. นายกฤษณ์  กาคำผุย
5. นายธีรภัทร์  ศิริกุล
6. นางสาวมินตรา  พันธุมาศ
7. นางสาววิชุดา  รวยอัครนุวัฒน์
8. นายกฤษณุชา  คุ้มสระพรม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายวีรากร   สุขสุทธิ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.64 ทอง 30 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายณัฐพล   ลือนา
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 38 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงอัครยา   กู้พิมาย
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  แก้วธานี
 
1. นายธีระพันธุ์  วงค์ธนา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 27 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายวีรากร   สุขสุทธิ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง 12 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายสหรัถ   วรรณะ
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงธีรนุช   บัวสำราญ
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 30 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวชลกานต์   แก้วอำนวยจิตร
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.7 ทอง 16 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายภูชิต   สีสม
 
1. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงปริยากร   ชัยสูงเนิน
 
1. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 29 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวนิธิวดี  กองสูงเนิน
 
1. นางสาววิไลพร  จงกล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง 8 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายวีรากร  สุขสุทธิ์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 42 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายพีรัชชัย   บำรุงนา
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 26 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงวรัทยา   ว่องวัฒนากูล
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง 5 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวนิธิวดี   กองสูงเนิน
 
1. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 30 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  สุธีสุนทรธรรม
2. เด็กชายธัชนนท์   ชูหนู
3. เด็กหญิงนันณภัทร   เรียบร้อย
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์   บุญแต่ง
5. เด็กชายปรัชญากร   ภักดีโพธิ์
6. เด็กหญิงภัทรธิดา   ผลประทีปสุริยา
7. เด็กหญิงมาริณี  สุวรรณ์
8. เด็กชายวรกร  สุขสุทธิ์
9. เด็กชายสรวีย์   จงกล
10. เด็กหญิงสรัลชนา   พงษ์พิมาย
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์   แก้วระวัง
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายกิตติทัต   หล่าบุญทัน
3. นายสิรินดา  สีสันท์
4. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 29 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจิรวรรณ   แก้วจอหอ
2. นางสาวธัญณีย์  ธนะรุ่งเพชร
3. นางสาวธัญรัศม์  ธนะรุ่งเพชร
4. นายปภังกร   มูลจันทร์
5. นายพัฒนพงษ์   พิทักษ์
6. นายภูชิต   สีสม
7. นางสาววลัยพร   อุดมบุญ
8. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
9. นางสาวศรัณยพร   แขมพิมาย
10. นางสาวสมฤทัย   แคสันเทียะ
11. นายสิทธิพงศ์   บุญถึง
12. นางสาวสุภาวดี   มนตรีปฐม
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายรขต  วรรณศิลปะ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  มีศิลป์
4. นางวิไลพร  จงกล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 24 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติลักษณ์  ล้อมกลาง
2. เด็กหญิงจุฑามณี  มีสุข
3. เด็กหญิงชฎาทิพย์   ดีมา
4. เด็กชายชนะพงษ์พันธ์  ฝอยโคกสูง
5. เด็กชายณัฒชานนท์   หลงพิมาย
6. เด็กหญิงณัทรภิญญา   พะโยธร
7. เด็กชายต้นหนาว  สุขกระชอน
8. เด็กชายธนา  บุญดี
9. เด็กชายธนาพัฒน์  ไชยณรงค์
10. เด็กหญิงนุชนาฏ   ฉลองเดช
11. เด็กชายบดีศร   วงศ์ก่อเกียรติ
12. เด็กชายปฏิพัทธ์  มีพร้อม
13. เด็กหญิงปภาดา   สินครบุรี
14. เด็กหญิงปริยากร   ชัยสูงเนิน
15. เด็กหญิงปวริศา   จิตสงวน
16. เด็กหญิงปวิชญา  รัชชภาคโสภณ
17. เด็กชายปิยะวัฒน์  หน่วงกลาง
18. เด็กหญิงพิชญาสินี   อาศัยบุญ
19. เด็กชายพิสิษฐ์  ชาญบัญชี
20. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วสมสิน
21. เด็กชายพีรพัฒน์  ปรุกระโทก
22. เด็กหญิงภัทรธิดา   เสนนอก
23. เด็กหญิงภัทรนันท์   ฝ่ายนา
24. เด็กชายภานุวัฒน์   สีใสแก้ว
25. เด็กชายวรกร  สุขสุทธิ์
26. เด็กชายวรปรัชญ์  เกือนสันเทียะ
27. เด็กชายวรรณชัย  ภิญโญ
28. เด็กชายวรากร   ทองคุ้ม
29. เด็กชายวัชรชัย   เปรื่องค้า
30. เด็กหญิงวาสินี   โพชะนา
31. เด็กชายศุภกร  ฮาตวิเศษ
32. เด็กหญิงศุภิสรา   ใยพิมาย
33. เด็กชายสหรัตน์   เลิศนวลสวัสดิ์
34. เด็กชายสุมิตร  โสมทองหลาง
35. เด็กหญิงอรปรียา   ยิ้มเสงี่ยม
36. เด็กหญิงเบญจรัตน์   กระจ่างโพธิ์
37. เด็กหญิงเบญญาภา  แม็กพิมาย
38. เด็กชายเพชรพิษณุ   เซอเดอโกรส
39. เด็กหญิงแกมกมล   ฝ่าพิมาย
40. เด็กหญิงโชติกา    ค้าขาย
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายรขต  วรรณศิลปะ
3. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
4. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  มีศิลป์
6. นายกิตติทัต   หล่าบุญทัน
7. นางสาวศศิสิน  พระทอง
8. นางวิไลพร  จงกล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง 13 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายจริเมธ  แก้วหนองแสง
2. นายจักรภัทร  วัชระวงศ์ทองดี
3. นายจิณณวัตร  ตุ้มเมืองโดน
4. นางสาวจิดาภา  ลัขสาร
5. นางสาวจุฑามาศ  สุขแสวง
6. นางสาวชลกานต์  แก้วอำนวยจิตร
7. นายณัฐวุฒิ  ยิ้มศรีนวล
8. นายทินกฤต  ยอดปืน
9. นายธนรัฐ  ประเสริฐ
10. นางสาวธนาภรณ์  สิมเมือง
11. นางสาวธัญรัศน์  ธนะรุ่งเพรช
12. นายธีรทัศน์  ผลเรือง
13. นายธีรศักดิ์  อาจศึก
14. นายธีรเดช  ทาวัน
15. นางสาวนพรดา  เหล็กกนก
16. นางสาวนริศรา  เงินพิมพ์
17. นางสาวนิราวรรณ  สุขเกษม
18. นายปภังกร  มูลจันทร์
19. นายพัฒนพงษ์   พิทักษ์
20. นายพีระพงษ์  บุญมา
21. นายพีรัชชัย  บำรุงนา
22. นายภัณฑบดี  แซ่แต้
23. นายภูชิต   สีสม
24. นางสาวมนัสวี  เสมอตน
25. นางสาวมัณทนา  ทองเพ็ชร
26. นายรัฐกร  แซ่ลิ้ม
27. นางสาวรัตน์จิราภรณ์  สวัสดี
28. นางสาววรนุช   บุญพร้อม
29. นางสาววานิดา  แววสูงเนิน
30. นางสาวศิริลักษณ์   โตทองหลาง
31. นายศิษฎี  ดงอุทิศ
32. นางสาวศุภรัตน์  โตนอก
33. นายสหรัถ  วรรณะ
34. นายสิทธิพงศ์   บุญถึง
35. นางสาวสุธิลี  เสตะพยัคฆ์
36. นางสาวสุวรรณี  แฟนพิมาย
37. นายอธิบดี  ฟุ้งพิมาย
38. นางสาวอรปรียา  ประจิตต์
39. นางสาวเพชรชมพู  แก้วอำนาจ
40. นายเอกพล  รุ่งกุล
 
1. นายกิตติทัต  หล่าบุญทัน
2. นายสรชัย  จงกล
3. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
4. นางวิไลพร  จงกล
5. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  มีศิลป์
7. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
8. นางสาวศศิสิน  พระทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.67 ทอง 10 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นชนก   กันตศรี
 
1. นายธนภัทร   เพ็ชรนอก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร   เพ็ชรนอก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล
 
1. นายธนภัทร   เพ็ชรนอก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บำรุงกุล
 
1. นางนวภัทร  สมานพันธ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายณฐกร  เลิศจันทึก
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 7 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   แสนปัน
 
1. นางนวภัทร  สมานพันธ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 17 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงธนิกา   ม่วงพิมาย
 
1. นายธนภัทร   เพ็ชรนอก
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงจิรสุตา   เกณฑ์พิมาย
 
1. นายธนภัทร   เพ็ชรนอก
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.16 ทอง 7 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  พูนแก้ว
 
1. นายธนภัทร   เพ็ชรนอก
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78.25 เงิน 42 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนคำภูมี
 
1. นางสาววริฏฐา  อ่อนลมูล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจณี  เบาแรง
2. เด็กหญิงงามเนตร  เตโพธิ์
3. เด็กหญิงจิรสุตา   เกณฑ์พิมาย
4. เด็กหญิงจีรภัทร์   สมทางดี
5. นายณฐกร  เลิศจันทึก
6. เด็กหญิงธนาภรณ์   แสนปัน
7. นายพีรพัฒน์  พูนแก้ว
8. เด็กชายรัชฐาพล   พิทักษิณ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์   มูลกระโทก
10. เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล
11. เด็กหญิงอรวี   โดยพิมาย
12. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร   เพ็ชรนอก
2. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
3. นายสรชัย  จงกล
4. นายรขต  วรรณศิลปะ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายจารุภัฏฐ์  บุญสงค์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  หมายสุข
3. เด็กชายธีรณัฐ  พี่พิมาย
4. เด็กชายพงศธร  บุญประกอบ
5. เด็กหญิงพัชาราภรณ์  คำด้วง
6. เด็กหญิงวนัสพร  โจทย์พิมาย
7. เด็กหญิงสุกานดา  หมื่นเดช
8. เด็กหญิงสุธีมา  แท่นกระโทก
9. เด็กชายอนุชา  คำวงษ์
10. เด็กชายไชญาวัฒน์  ศรสูงเนิน
 
1. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
2. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
3. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกรองแก้ว  แซ่จอง
2. นางสาวกิจติมา  เป็นพิมาย
3. นางสาวชาลิณี  สินสวัสดิ์
4. นางสาวชาลิสา  เพ็ญสุข
5. นายปฏิภาณ  ลับสาร
6. นายปณิธาน  หาญชนะ
7. นายปิยวัฒน์  ก้านพิมาย
8. นายภูริพัฒน์  เหล็กทอง
9. นางสาวเลิศกัญญา  แพไธสง
10. นายโชคปัญญา  ธนาไธสง
 
1. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
2. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
3. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวจณิสตา  หมายสุข
3. นางสาวธิดารัตน์  ชูชีวา
4. นางสาวสุธารจ  สุทธิศิลป์
5. นางสาวเปรมฤดี  ช่วงศรี
6. นางสาวไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
2. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
3. นางสาวจิตตราพร   พยัคฆชัยวรกุล
4. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 37 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไทยกลาง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมนอก
3. เด็กหญิงพรกนก  สระแก้ว
4. เด็กหญิงฟ้าใส  ทองละหาน
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  วรสาร
6. เด็กหญิงมุฑิตา  ประดิษฐจา
7. เด็กหญิงวีรยา  ศรีประทีป
8. เด็กหญิงศศิวิมล  รู้จิต
9. เด็กหญิงศศิวิมล  สีจันไชย
10. เด็กหญิงสุธาสิณี  นาคแท้
 
1. นางปัญจนา  ตู้จำนงค์
2. นางสาวสิณาภรณ์  สุดใด
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 41 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวกนกพร  มือขุนทด
2. นางสาวดุจดาว  ลิไธสง
3. นางสาวทิพย์ยุพา  แข็งขัน
4. นางสาวนัฐนรา  สุริยา
5. นางสาวพรนภัส  ไพรเย็น
6. นางสาวศศิกานต์  แก้วบุตรดี
7. นางสาวสุภาวดี  เทพรักษา
8. นางสาวอารียา  ผุยหัวโทน
9. นางสาวเกษศิณี  โถสายคำ
 
1. นางปัญจนา  ตู้จำนงค์
2. นางสาวสิณาภรณ์  สุดใด
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 17 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกิตติกร  สุโพธิ์
2. นายจตุพร  ใหญ่สูงเนิน
3. นายชัยณรงค์  โมสูงเนิน
4. นายฐากูร  ลีปอพราน
5. นายณัฐภัทร  ฟูทรัพย์นิรันดร์
6. นายธนธัช  สามัคคี
7. นายธนวัฒน์  พึ่งพิมาย
8. นายธวัชชัย  พงษ์พิมาย
9. นายธีรภัทร  ฟูทรัพย์นิรันดร์
10. นายพงศ์พจน์  สกุลวัฒนาพิทักษ์
11. นายพรวิษณุ  เนื่องมัจฉา
12. นายพีรพันธุ์  เกตุนิล
13. นายภานุพงษ์  แสวงบุญ
14. นายภานุวัฒน์  ฟูกสันเทียะ
15. นายสิรวิชญ์  เตียนสูงเนิน
16. นายเอกสิทธิ์  แก่นนาคำ
 
1. นายพรพิพัฒน์  รัตนสิงห์
2. นายศุภพงษ์  เนียมเที่ยง
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
4. นางสาวหทัยชนก  ชนะชัย
5. นางสาววิภารัตน์  เล่ห์กล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.6 เงิน 20 โรงเรียนท่าลาด 1. นายกฤษฎา  คำแสนโคตร
2. นายปรัชญา  สุปะมา
3. นายภาณุวัฒน์  ศรีภูวงศ์
4. นายสุทธิรัตน์  พรดีมา
5. นายอนุชา  มีวรรณ์
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
2. นายสมพิศ  พานไหม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 21 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายกฤตพร  เพ็งแจ่มศรี
 
1. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พงษ์สุขพะเนาว์
 
1. นางปาริยา  พงษ์นิยะกูล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายณัฐภัทร  โนนใหม่
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 29 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวภัทราวดี  ไชยโยราช
 
1. นางสาวสุชาดา  สินปรุ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 27 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่าภักดี
2. นางสาวณัฐชนัญ  พลแสน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญจงรักษ์
4. เด็กหญิงพิจิตตรา  ติฉัน
5. เด็กหญิงเข็มอัปสร  จันทยาง
 
1. นางสาวสุภาพร  สันจรโคกสูง
2. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายชัชพงศ์  สำโรง
2. นางสาววิภารัตน์  สีดา
3. นางสาวศิโรรัตน์  สุขสุทธิ์
4. นายอรรณนพ  ท่าพิมาย
5. นางสาวเมธินี  วิไธสง
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
2. นางอุทัยวรรณ  นามกระโทก
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงกนกรดา  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงพิชญา  ดาลุนสิม
 
1. นางปฐมาวดี  ศรีคราม
2. นางสาวจุฑารัตน์  เกษนอก
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนประทาย 1. นายอนุรักษ์สกุล  นุ่มแก้ว
 
1. นางวรัชฎา  ครองยุติ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง 25 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงภูษิตา  สุนทรวงษ์
 
1. นางสาวสิริยา  ขาวศรี
2. นายเอกชัย  วิชัยวงค์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.27 เงิน 27 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายณรงค์  วาปีเน
2. นายปวริศ  จักรวาลวิชัย
 
1. นายเอกชัย  วิชัยวงค์
2. นางสาวสิริยา  ขาวศรี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.5 เงิน 24 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  ต้นกะหาด
2. นางสาววิชุดา  พรมบุตร
 
1. Mr. Ketaro  lwasaki
2. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 31 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวปลายฟ้า  พรหมสิทธิ์
2. นางสาววรรณ์กนก  นิธิสุทธิรัตน์
 
1. Ms.He  Tingting
2. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 14 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายชาคริต  พูนเสลา
2. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทร์ดี
 
1. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
2. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 22 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวปิยธิดา  ไสลเพชร
2. นางสาวภัทรวดี  เพียรการ
3. นางสาวภานุชนาถ  จันทร์คุ้ม
4. นางสาววชิรินทรา  สำลีพันธ์
5. นางสาวแพรวา  แก้วพูน
 
1. นายเอกชัย  วิชัยวงค์
2. นางสาวสิริยา  ขาวศรี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.67 ทอง 28 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวชวันนุช  เพ็ชรพันธุ์
2. นางสาวมลธิรา  ดวงนุช
3. นายรัฐภูมิ  อุยดอน
4. นางสาวอรทัย  การถาง
5. นางสาวอรนลิน  บัวเปีย
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. Mr. Ketaro  lwasaki
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 8 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจินต์ศุจี  ผาทอง
 
1. นางสาวกัลยา  ศรชัยญาติกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวพิมภัทร  มีมานะ
 
1. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 41 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายณพลเทพ  แข็งขัน
2. เด็กชายพีระพัฒน์  วงษ์บุญมี
3. เด็กชายภัทรภร   พานิชนอก
4. เด็กชายวชิรวิชญ์  ตาทิพย์
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  ผิผ่วนนอก
6. เด็กชายสรชัช  กิจไธสง
7. เด็กชายสหรัฐ  คงนอก
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวอริษา  คำโหมด
2. นายประสาน  เสถียร
3. นายสมบัติ  กล้าหาญ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 32 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายณัฐดนัย  เกิดโมลี
2. นายธนกฤต  ซองเหล็กนอก
3. นายศักดิ์สิทธิ์  เทินสระเกษ
4. นายสุริยัน  โมรานอก
5. นายอัครเดช  ประสารสุข
6. นายอาทิตย์  กล้าหาญ
 
1. นายญาณวรรธน์  ธนพงศ์ไพสิฐ
2. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
3. นายสุชาติ  พลเรือง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.6 เงิน 16 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  แลกปัน
2. นางสาวชนัญชิดา  เจียดนอก
3. นางสาวบุศรินทร์  ประจง
4. นางสาวพรรณนุภา  ช้ารัมย์
5. นายพีรพัฒน์  กว้างพิมาย
6. นายรชานนท์  ศรีวิชา
7. นางสาวลลิตภัทร  หลอกลาง
8. นางสาวสุธาวัลย์  กองพลับพลา
9. นางสาวอาทิตญา  นาเท
10. นายอิทธิพล  กะเบา
 
1. นายจรัญ  เข็มพิมาย
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
3. นายพีรพล  พวงทวี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงญาณิศา  นรเชษฐกุล
2. เด็กหญิงลลนา  สุวรรณบุตร์
3. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณบุตร์
 
1. นางนิภา  อาลัยรัมย์
2. นางมณีรัตน์  ปาปะโต
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนบ้านประสุข 1. นางสาวชุติกาญจน์  แสนพันธ์
2. นางสาวธันย์ชนก  สุขกำเนิด
3. นางสาววันเพ็ญ  เทียนพิมาย
 
1. นายอภิเดช  ผึ่งไธสง
2. นางฐิติภา  ผึ่งไธสง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 42 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงนวพรรณ  เทียมหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงปริยากร  สุขสบาย
3. เด็กหญิงลาวัณย์  เกลี้ยงกลิ่น
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นางสาวยุวดี  โพธามาตย์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวณัฐวดี  ลำพึง
2. นางสาวธัญรดา  นันอุมาลี
3. นางสาวสุทธาศินี  สมสูงเนิน
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
2. นางฝ้าย  ปัจจัยเก
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนประทาย 1. นายกันต์กวี  ทองมา
2. นายปราบศึก  สงฆ์จันทร์
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายกฤตยชญ์  ดวงพิมาย
2. นายกิตติศักดิ์  มาระศรี
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายณัฐพงษ์  สวนกิจ
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 55 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิหกเหิน
2. เด็กหญิงบุษกร  จำปาวะดี
3. เด็กหญิงปุญญิศา  ฮุมโฮม
 
1. นายวสันต์  ขำพิมาย
2. นายวิรพงษ์  ปะนามะเส
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 16 โรงเรียนประทาย 1. นายนนทกร  กางนอก
2. นางสาวสุชาดา  ลางไชย
3. นายอลงกร  หมั่นการ
 
1. นางชญาภา  บาลไธสง
2. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นายธนากร  เครือทอง
2. นายนราธิป  สุขพร้อม
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายคุณานนต์  พานิชนอก
2. เด็กหญิงภัคจิราพร  รับไพรี
 
1. นางจุรีรัตน์  ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิมพ์เงิน
 
1. นางรตวิสา   ปาลินทร ลัดดี
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวนิรชา  ภู่เกตุ
2. นางสาวสมพร  แก้วพิมาย
 
1. นางรตวิสา   ปาลินทร ลัดดี
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 46 โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใจรักษา
2. เด็กชายนวดล  กระฉอดนอก
 
1. นายอภิวัฒน์  แสนสระดี
2. นางสาวสุกัญญา  อมรดารารัตน์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 46 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 1. นายรัฐธรรมนูญ  ทองศรี
2. นางสาวศิรินทรา   พึ่งน้ำ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เอกวงศ์ษา
2. นางสาวกัลยาณี  ไชยเสน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนประทาย 1. นายฐิติพงศ์  แพนไธสง
2. นายเดชาวัต  สุนทรสุขกิจ
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางพจมาลย์  เบียดนอก
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.63 ทองแดง 58 โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วารีย์
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองแช่ม
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวกนกวรรณ  เฉียบแหลม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายกฤติกร  จุลเดชะ
2. เด็กชายนพรัตน์  ชานอก
 
1. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
2. นางชญาภา  บาลไธสง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 1. เด็กชายนาวิน  โกนา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เรียงหา
3. เด็กชายอิศรวัฒน์  กระจ่างวงษ์
 
1. นายพเยาว์   แหลมไธสง
2. นายเอกพล  ทองทาบ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 71.5 เงิน 42 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์   ชลอชน
2. นายศรัณย์  แยกสูงเนิน
3. นายอนุรักษ์  แลสูง
 
1. นายชินาพัฒน์  งามพิพัฒนพงษ์
2. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วารีย์
2. เด็กชายวัชรพงศ์  วันตุ้ม
3. เด็กชายอรรถวัฒน์  จอดนอก
 
1. นางพรรณธิพา  สัตย์ซื่อ
2. นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 49 โรงเรียนประทาย 1. นายทรัพย์สถิตย์  ยังแวง
2. นายธดากรณ์  อุทธาทอง
3. นายธนโชติ  พลดงนอก
 
1. นางสุรัตน์วดี  กุลวงศ์
2. นางพจมาลย์  เบียดนอก
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายธนวรรษน์  สายโต
2. เด็กชายปัญญาพัฒน์  ศิริมงคลขจร
3. เด็กชายศิวกร  ค้าสบาย
 
1. นายสุรชัย  โชติกลาง
2. นางสุรัส  สายโต
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76.8 เงิน 25 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายภานุกร  กองเพชร
2. นายภูริณัฐ  ไหว้บุญส่ง
3. นายอดิเทพ  นาแซง
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายณัฐพงษ์  สวนกิจ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 49 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประกอบผล
2. เด็กชายดนุเดช  มวยเก่ง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาวจารุภา  สังข์สระน้อย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.9 ทอง 12 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  คูณหัวโทน
2. นายสิทธิชัย  ผลพิมาย
3. นายสุดเขต  สัตย์ซ้ำ
 
1. นายกฤษฏิ์ศิลป์  ภูมิโคกรักษ์
2. นางญาณิศาพัฒน์  อินทรกุลไชย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 50 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิตราพร  คงสอน
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  ภิญโญภาพ
3. เด็กหญิงอรกานต์  ปะติเท
 
1. นางณสุดา  กฤตเที่ยงกล้า
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 44 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์   เชื่อฟัง
2. นายชาญชัย  มะยุโรวาท
3. นายอดิศักดิ์  ผินพิมาย
 
1. นายภานุวัฒน์  เผยฤทัย
2. นางสาวสุมามาลย์  เจริญไชย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวจรรยพร  เชื้อโคกกรวด
2. นางสาวชฎารัตน์  นาลาด
3. นางสาวต้นฟาง  ฉิ่งทอง
4. นางสาวธัญรัตน์  ยินดี
5. นางสาวศิริลักษณ์  ผ่านจังหาญ
6. นางสาวเกษรา  ปะซิสิกขัง
 
1. นายภราดร  วนไธสง
2. นางอภิรดี  สุริยวงศ์
3. นางสาวอรกมล  ประสพผล
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวทัศนีย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวสุพัตรา  วิไธสง
3. นางสาวอรอนงค์  สาริกาแก้ว
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายนัตพล  อยุ่ปาน
2. เด็กหญิงพิริสา  พุทไธสง
3. เด็กหญิงภูริษา  แข็งขัน
 
1. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
2. นางสาวสกลสุภา  อิ่มสำราญ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นายกิติศักดิ์  งามกลาง
2. นางสาวจุฬารัตน์  หงษ์ขาว
3. นางสาวปิยะธิดา  นวนกระโทก
 
1. นายสามารถ  ใช้ช้าง
2. นายบุญพร้อม  อาจสามารถ
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.6 ทอง 17 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวกันติชา  แสงแดง
2. นางสาวกันติศา  แสงแดง
3. เด็กหญิงสุธิดา  ลาสิบสี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทาทอง
2. นางมัณฑนา  สีมงคุณ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.1 ทอง 4 โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นางสาวฐิติยา  คลอพิมาย
2. นางสาวนภาพร  เสริฐกระโทก
3. นางสาวลัดดาวัลย์  เนื้อนา
 
1. นางนนทยา  ปรึกไธสง
2. นายนพดล  บุญไทยกลาง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.64 ทอง 39 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 1. นางสาวกุลภรณ์  แสงแก้ว
2. นายฐาปกรณ์  ปลื้มพันธ์
3. นางสาววนิดา  แพร่งสุวรรณ
 
1. นางสมวาสน์  เกตุนอก
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชน  เทนอิสสระ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงบุณยนุช  ไชยพูน
2. เด็กหญิงวนิดา  มรกฏ
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นามชม
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. นางสาวพิมรพัฒน์  เพียรยิ่ง
2. นางสาวรัตติกาล  ปทุมภา
3. นางสาวสุภิณญา  กตัญญู
 
1. นางณัฐวดี  พิมละมาศ
2. นายชัยสิทธิ์  พิมละมาศ
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตา  ศรีรัตน์
 
1. นางปริศนา  จุมพลา
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายรัชตะ  อยู่สุข
 
1. นางสาวกุลปรียา  หาญมนตรี
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงณัฐพร  บดไธสง
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กชายรัชชานนท์  ช่างทองมะดัน
 
1. นางสาวธัญญ์ทิพา  กล้าหาญ
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  การบรรจง
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ศิริปรุ
 
1. นางสาววิภารัตน์  ลาดจันทึก
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นางอดิภา  ผลจันทร์
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  วิเศษดี
 
1. นางสาวสุนิษา  ศิริสุข
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กชายคามิน  เขื่อนแก้ว
 
1. นายภัทรวัฒน์  บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.67 ทอง 6 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวเพียงฝัน  หงษ์ศิริ
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายวิษณุ  เสนนอก
2. เด็กชายอภิสิทธ์  การบรรจง
 
1. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
2. นางจารุณี  หอมทอง
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทองดีนอก
2. เด็กชายศิวกร  การบรรจง
 
1. นายศุภกร  เสงี่ยมศักดิ์
2. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 81.4 ทอง 37 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายธีรพงศ์  สีเทา
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 43 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายฉายสุริยา   บุญพิมาย
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 33 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. นายพีรพัฒน์  พงษ์นุรักษ์
 
1. นายประกาศิต  บุญที
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 84.36 ทอง 44 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  นาอุดม
2. นางสาวกนกวรรณ  คำธิสี
3. เด็กชายกฤษฏาภร  เพชรแก้ว
4. นางสาวกัญญารัตน์  คงกรุด
5. นายกิตติศักดิ์  สุขอินทร์
6. นายจรัญ  จีระออน
7. นางสาวจริยา  ศรีพรหม
8. นางสาวณัฎฐยา  ศรีแสง
9. นายณัฐกร  หาญโกรธา
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยพิมาย
11. นายณัฐพล  ชินโคตร์
12. นายณัฐวุฒิ  โชคเหมาะ
13. นายธีรภัทร  จุลลา
14. เด็กชายธีระพงษ์  สิงห์สนั่น
15. เด็กหญิงปาณัสม์  แกมโคกกรวด
16. เด็กหญิงฝนทิพย์  อินดอน
17. นางสาวพรนภัส  สาระรัตน์
18. เด็กชายพิพัฒนชัย  สุขเกษม
19. เด็กหญิงพิมภิมาศ  สุราช
20. นายพีรพัฒน์  ผลคำ
21. นายภาคิน  มณีรัตน์
22. เด็กหญิงมณฑิตา  จารุบุณย์
23. นางสาววิยะดา  บัวงาม
24. เด็กชายศุภกิจ  หนองบุญ
25. เด็กชายอนุศิษฏฺ์  วิเศษนอก
26. เด็กชายอภิชาติ  สาริกร
27. นางสาวอรัญญา  คดช่างพะเนาว์
28. นางสาวอิศราพร  นิราราช
29. เด็กชายเจตภานุ  ฮาร์ดิ้ง
30. นางสาวไอร์รัชดา  ค้าขึ้น
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
2. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
3. นายวุฒิชัย  พรหมประดิษฐ์
4. นายศรีรัตน์  โพธิแสง
5. นางสาวสุพัฒนา  นงค์สูงเนิน
6. นายปรีขา  เพียรกลาง