สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงสิริกร  เกี่ยวศรีกุล
 
1. นางสาววรรณภา  ลันไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนิตยา  ศรีนอก
 
1. นายลิขิต  หวังจองกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 26.4 เข้าร่วม 61 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงภาฬุวรรณ  โพธิ์พันไม้
 
1. นางสาวจิรวดี  กรวยสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวพวงชมพู  สุขสนวน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เชื่อมพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  เดชไธสง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  นรพรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวสกุลรัตน์  อาวุธนอก
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 36 โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงอารียา  โชคพิมาย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เชื่อมพงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพิยาดา  ศรีนอก
 
1. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 55 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงอรพิมล  ชาญนอก
 
1. นายดิเรก  ศิริเวชกุลศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 6 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวอัญชญา  เสาทอง
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 54 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เชาว์กลาง
2. นายอัศวิน  ก่อเสลา
 
1. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
2. นายนรินทร์  ตรงกลาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศศิธร  ไชยนอก
2. นายอธิราช  พรมนอก
 
1. นายดิเรก   ศิริเวชกุลศรี
2. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.94 ทอง 28 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑามาศ  นิลป้อ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เหมขุนทด
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
2. นางสาวณัฐพร  มงคล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.19 ทอง 6 โรงเรียนเมืองคง 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เสือแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายศิวกร  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  เกิดศรีทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวปรารถนา  คุ้มถนอม
 
1. นางจุรีรัตน์  จัดนอก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 32 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกมลชนก  พืชทองหลาง
2. เด็กหญิงฌัชชานันท์   ดีนวล
3. เด็กหญิงสุชาวดี  หวังคุ้มกลาง
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  ขันรักษา
2. นางสาวไพรินทร์  โคนโพธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 42 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชลฐิพร  ครบกลาง
2. นางสาวณิชาภัทร  ไชยณรงค์
3. นางสาววิมลมาส  รัตนวิชัย
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  เกิดศรีทอง
2. นางสาวสุรัตน์ดา  ขันรักษา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 60 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายภาคิน  โพธิ์เหลือง
2. เด็กหญิงสฤลวัฒน์  แสนกลาง
 
1. นายอิทธิ  ติ๊ดหนู
2. นางขวัญเรือน  ลาดนอก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 50 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวภัทรธิดา  บัวสำราญ
2. นายเศรษฐพงค์  ไทยธานี
 
1. นางสาวสุภาวดี  แก้วระหัน
2. นางปราณี   ธีระพิทยาตระกูล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงขรอาจ
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.05 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงจันทร์
2. เด็กชายธีรเดช  ชอบมาก
 
1. นางสาวสมจิตร  ตูมนอก
2. นางจันทร์เพ็ญ  สักใส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 89.71 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพ์รัตน์
 
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีขวาชัย
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาววาริน  ทานอก
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75.5 เงิน 27 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายขัตติยะ  เวชยันต์
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ภูบัวเพชร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เชื่อมกลาง
2. นางสาวภิพิชชาพร  แก้วไพฑูรย์
3. นายวิทยา  กลมกลาง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธญา  โชติภัทร์สิริกุล
2. นายปุณยวัจน์  ขอบทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 45 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนฤมล  ถ้ำกลาง
2. นางสาวปิยะธิดา   สุขมล
3. นางสาวศิวพร   แก้วพิมพ์
 
1. นางสมหวัง  วงษ์ชนะสิทธิ์
2. นางปิ่นแก้ว  สระแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูผิว
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฉิมกลาง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิลาโคกกรวด
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 47 โรงเรียนเมืองคง 1. นายจิรวัฒน์  นาคหมื่นไวย์
2. นายธีรพล  ยอดนอก
3. นายสิทธิพงษ์  คุธินาคุณ
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายปิยวัฒน์   กองเศษ
2. เด็กชายพชรพล   วงศ์ศักดิ์
3. เด็กชายยศพล  ทองหลง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ปาลเกิด
2. นางสาวกรรณิการ์  ซองผม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง 41 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายศราวุธ  สงนอก
2. นางสาวสุพรรษา  พลแสน
3. นางสาวอาธิตา  จันสีดา
 
1. นางสุจิตราภรณ์  ไพศรี
2. นางสาวดรุณี  ภัทรโภคิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 27 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อกลาง
2. เด็กชายรัชภูมิ  โนใหม่
 
1. นายวันชัย คชเรนทร์ 0981574855  คชเรนทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 48 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพรนภา  ศรีธรรม
2. นางสาวสุมิตรา  ทานอก
 
1. นางสาวราตรี  หาญนอก
2. นายจักรกฤษ  ถนอมขวัญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90.5 ทอง 6 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายธิติวัฒน์  คนสนิท
2. เด็กชายนรบดี  พูลศิริ
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่วยนา
2. เด็กชายกีรติ  ชมกว้าง
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายขจรศักดิ์  มณีเนตร์
2. นายทวีป  สังข์เลขา
3. นายเกรียงศักดิ์  ศิรินอก
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  การปลูก
2. ว่าที่ร้อยเอกพงศ์วัฒน์  พันธ์วิริยะกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 29 โรงเรียนเมืองคง 1. นายกันตพิชญ์   พิชญาภิวัตน์
2. นางสาวณัฐธิดา  นึกชัยภูมิ
3. นายนวมินทร์   ยอดสิงห์
4. นางสาวภัทรภิญญา  ถ้ำกลาง
5. นางสาววันนิสา  อ่าวสันเทียะ
 
1. นางสาวทศรัตน์  บุญตา
2. นางสาววรรณลัดดา  ถินกลาง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 18 โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวชไมพร  ปวรรณถา
2. นายนราธิป  พิมพ์จ่อง
3. นางสาวนัฐภรณ์  ทุมทำมา
4. นางสาวอภิญญา  จันสด
5. นางสาวเย็นฤดี  นิยะนุช
 
1. นางวิไลพร  ทองดี
2. นางสาวนารถลัดดา   คิดการ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงฉัฐริการ์  แสงจันทร์
2. เด็กชายธนากร  มีวิธี
3. เด็กชายราชันย์  บุญประจง
4. เด็กชายวีรวัฒน์  กองนอก
5. เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  หยวกวิ่ง
 
1. นางสาววรรณา  เภาภาวี
2. นางสาววรรณวิสา  เนือยทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.9 ทอง 24 โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวกิตติวดี  มนต์ขลัง
2. นางสาวจุฑามาศ  มูลนอก
3. นางสาวชลธิชา  กวดนอก
4. นายณัฐิวุฒิ  เกนอก
5. นางสาวศศิวิมล  เพียงสูงเนิน
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นายนพพล  บาตรโพธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 27 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงกันติชา  พึ่งจัด
2. เด็กชายฉันท์ชนก  จันรอด
3. เด็กหญิงภัทราวดี  เลิกนอก
4. เด็กหญิงรักษ์นารา  เงินอุดม
5. เด็กหญิงเบญญาภา   วรรณพงษ์
 
1. นายวิชญ์พล  จันภิรมย์
2. นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.2 ทอง 24 โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤษณพล  แสงอรุณ
2. นายจักรพงษ์  เสนาะกลาง
3. นายทินกร  หมื่นหาญชนะ
4. นายพัชรวิทยฺ์  ปาปะเก
5. นายภัทรพล   รัศมี
 
1. นายพิชิต  บุ้งกระโทก
2. นายธนัท  บุตรศรีภูมิ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 36 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงภิมพิกา  อัปมะโน
 
1. นางสาวนารถลัดดา   คิดการ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 55 โรงเรียนเมืองคง 1. นายสหรัฐ  ตั้งอดิพงค์
 
1. นางสาวสมเจตน์  ใช้ช้าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 34 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายธนิพัท  มีใจภักดิ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ดาวกลาง
 
1. นายบุญยง  แพนไธสง
2. นายอนุ  บินนอก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.9 เงิน 53 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวนรีรัตน์  แสงงาม
2. นายอนุวัฒน์   อนุธรสิน
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นางสาวแนน  หวานใจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.4 ทอง 40 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชลธิชา  แก้วเสน่ห์ใน
2. เด็กหญิงธนัญญา  ขอฟุ้งกลาง
3. นางสาวธัญญารัตน์  นาคดี
4. เด็กหญิงธารารัตน์   นิตย์กระโทก
5. เด็กหญิงปริญดา  กรินสูงเนิน
6. นางสาวมาริษา  ชินนอก
7. เด็กหญิงสิรินภา  อินทรมงคล
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  รมย์สูงเนิน
9. นางสาวหทัยทิพย์  ครัวนอก
10. เด็กหญิงโชติรส  ขอรสกลาง
 
1. นายอุธร  กุดหินนอก
2. นางสาวสุรีพร  พันธุประกิจ
3. นายประวิตร  บุญกลาง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.7 ทอง 51 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หาญณรงค์
2. นางสาวชนัญชิดา  คำสิงห์นอก
3. เด็กหญิงณัฐชยา  อุดมนอก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  โม้อ่อน
5. เด็กชายธินราช  แท่นนอก
6. เด็กหญิงธีรนุช  คำสิงห์นอก
7. เด็กชายปฏิภาณ  เหมหงษ์
8. เด็กหญิงประภาสินี  หวังเสียวกลาง
9. เด็กหญิงปานดวงใจ  ประอันทัง
10. นางสาวสุพัตรา  โสรินทร์
 
1. นายมนตรี  มาปะเม
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
3. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.8 ทอง 12 โรงเรียนบึงพะไล 1. นายจักรกฤษณ์  สุดมี
2. นายชูศักดิ์  ธุระตา
3. นายณัฐวุฒิ  สมเพชร
4. นายพุทธภูมิ  สุจริต
5. นายวราวุฒิ  สารชมภู
6. นายวุฒินันท์  คชรินทร์
7. นายศราวุธ  คำสีทา
8. นายสัภยา  ยางนอก
9. นายสุทธิพงศ์  แพงหนองยาง
10. นายอัศจรรย์  เชียงเครือ
 
1. นางสาวจินตรา  จารึกกลาง
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นางสาวสุกัญญา   กิ่มกระมล
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 78.1 เงิน 30 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ใหญ่พุดซา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จงบวกกลาง
3. เด็กหญิงนลินนิภา  ศิริเวชกุลศรี
4. เด็กหญิงปภาพินท์  วงศ์ศิลา
5. เด็กหญิงประภาพร  กลิ่นเกษร
6. เด็กหญิงพัชราพร  เม่ากลาง
7. เด็กหญิงรักษิณา  แก้วระหัน
8. เด็กหญิงสารธาร  ตีบสันเทียะ
9. เด็กหญิงสุธาสินี  ขออยู่กลาง
10. เด็กหญิงสุนิดา  โป่ยขุนทด
 
1. นายประสาท  วงษ์ชนะสิทธิ์
2. นางสาวศิริประภา  แสงจันทร์
3. นายสรชา  สุริยะ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิรภัทร  เพ็ชรแก้ว
2. นางสาวชลธิชา  กุลสันเทียะ
3. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญผาง
4. นางสาวณัฐริกา  มีศิลป์
5. นางสาวปารณีย์  ทอนสูงเนิน
6. นางสาวพิมพกานต์  ลาดนอก
7. นางสาวมณีรัตน์  สีหาบุตโต
8. นางสาวรุ่งฤดี  ทองนอก
9. นางสาววราภรณ์  สีตัน
10. นางสาวสิริยาภร  โชคบัญดิษฐ์
 
1. นายสรชา  สุริยะ
2. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
3. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ลีรัตน์
2. เด็กหญิงศิริกิตติญาณ์  จำปาเรือง
 
1. นายสรายุทธ  วงศ์พัฒนชัย
2. นายปิยะ  ทองรักษ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนภาพรรณ  จันทะกล
2. นางสาวศศิกานต์  แวงมั่ง
 
1. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
2. นายนพรัตน์  หนองนา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  แสงฮาด
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95.2 ทอง 4 โรงเรียนเมืองคง 1. นายเกียรติศักดิ์  จงเทพ
 
1. นายทวิยศ   วิทโยปกรณ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจันทัปปภา  พงษ์ศิริจันทร์
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96.3 ทอง 25 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาววิภาวรรณ  น้อยตา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 35 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปัญญาเดชสกุล
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนเทพาลัย 1. นายคมกริช  กำปังสันเทียะ
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปิยะมล  มูลสวัสดิ์
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 48 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายธวัชชัย  อ่อนศรี
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 20 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐพร  ราชรักษา
2. นางสาววรินดา  เอี้ยงกลาง
 
1. นายทวิยศ  วิทโยปกรณ์
2. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 31 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวแนน  หวานใจ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวพิไลวรรณ  อุทัยชัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  สุราทิพย์
2. เด็กชายอรรถพร  พงษ์วัชรากร
3. เด็กชายอาณัฎฐ์  นามมะท้าว
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายวัชรพล  อุทัยรัตน์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 12 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวจิตรลดา  เพ็งแพงต้น
2. นายณัฐภัทร  ภูเมฆ
3. นายยุทธจักร  เมืองศรี
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 44 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายธีรนพ  ศิริพร
2. เด็กชายธีรนัย  ศิริพร
3. เด็กหญิงปทุมวรรณ  รักษากลาง
4. เด็กชายรัฐภูมิ  คงมิ่ง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  วงษา
6. เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกวรรณ  ม่วงกลาง
2. นายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
3. นางสาวชัญญานุช  ล้ำนาค
4. นายทักษา  แสนทวีสุข
5. นางสาวนวลอนงค์  ชาญนอก
6. นายนิรภัทร  ขำนอก
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
2. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
3. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.4 ทอง 10 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงคณิสร  ประจงจิตร
2. นายจิรภาส  มุ่งพันกลาง
3. นายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
4. เด็กหญิงจิรัฐิพร  แป้นทองหลาง
5. นางสาวจุฑาพัชร  เก่งนอก
6. นางสาวชัญญานุช  ล้ำนาค
7. นายชินวัตร  ทองดีนอก
8. นางสาวณภัทร  ชื่นนอก
9. นายทักษา  แสนทวีสุข
10. นางสาวทัตราพร  ชินวงค์
11. นางสาวธิญาดา  ไชยจันลา
12. เด็กชายธีรนพ  ศิริพร
13. เด็กชายธีรนัย  ศิริพร
14. นายธีรภัทร  ถ้ำกลาง
15. นางสาวนภาพร  สมศรี
16. นางสาวนวลอนงค์  ชาญนอก
17. นางสาวนัฐชยา  เก่งนอก
18. เด็กหญิงนัฐธิชา  ตากิ่มนอก
19. นายนัฐวุฒิ  บุญทา
20. เด็กหญิงนัทภรณ์ชญา  กิ่งทัปพญา
21. นางสาวนางสาวนันทนา  จงอ้อมกลาง
22. เด็กหญิงนิชาภัทร  ค้าขาย
23. เด็กชายนิพิฐพนธ์  แต่งเนตร
24. นายนิรภัทร  ขำนอก
25. เด็กหญิงปทุมวรรณ  รักษากลาง
26. นางสาวปัณฑิตา  เพียรราษฎร์
27. นางสาวพิมนภา  อุตรพรม
28. นางสาวพิมพ์วิภา  ป้องสนาม
29. เด็กชายรัฐภูมิ  คงมิ่ง
30. นายวชิรวิทย์  ทองสิทธิ์
31. นางสาววรัญญา  บัวชิต
32. เด็กหญิงวารีรัตน์  ผินกลาง
33. นางสาววิไลลักษณ์  ผินกลาง
34. นายวุฒิวัฒน์  ศิริพร
35. นางสาวสุนิศา  รอดวินิจ
36. เด็กหญิงสุภัสสร  การบรรจง
37. เด็กหญิงอรอนงค์  ประจง
38. เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
39. เด็กหญิงเขมิกา  จอมศรี
40. นางสาวเบญญาภา  ประจันทะศรี
 
1. นายณกุล  เนาว์ช้าง
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นางภัทรกุล  กุลจิตติภัทร์
4. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
5. นายวันชัย  คชเรนทร์
6. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
7. นายพิชิต  บุ้งกระโทก
8. นายบรรพต  นอกตาจั่น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.8 ทอง 7 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวกชพรรณ  เขียนศรี
2. เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วฝ่ายนอก
3. เด็กชายก้องภัค  ศรีพูน
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประโคศรี
5. เด็กชายคูณธนาโชค  ผานิล
6. นายจักรกฤต  กรวยสวัสดิ์
7. เด็กหญิงชนิดาภา  เหลี่ยมพล
8. เด็กชายชินวัตร  ใจศิลป์
9. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทบาล
11. เด็กหญิงทัศนีย์พร  สาบำรุง
12. เด็กชายธนชัย  คร่ากระโทก
13. เด็กหญิงธนพร  มาตย์สาลี
14. เด็กชายธนา  พิบูลย์
15. นายธนาวุฒิ  โทแก้ว
16. เด็กชายธวัชชัย  คณะขาม
17. นางสาวนิษาชล  แอบพิมาย
18. เด็กหญิงปวรวรรณ  กุลอุปฮาด
19. เด็กชายปิติชัย  เดชะสุนทราพัชร์
20. เด็กชายพงศ์ปณต  ทองมา
21. เด็กชายพันธ์เพชร  แสงอรุณ
22. นางสาวพิชญาภา  ออมสิน
23. เด็กชายพิเชษฐชัย  เกตนอก
24. นางสาวภัชรินทร์  แก้ววงษา
25. เด็กชายภัทรดนัย  ลิอ่อนรัมย์
26. เด็กหญิงภัทราพร  อุตสาคู
27. นายวุฒิพงศ์  บุษราคัม
28. เด็กหญิงศศิมา  สุขนิยม
29. นางสาวศิรินภา  มีสถาน
30. นายสุดใจ  ประจง
31. เด็กชายสุธิวัฒน์  ประทุมแสง
32. นายสุเมธ  แฟมไธสง
33. เด็กหญิงอภิชญา  สีปา
34. เด็กชายอมรวุฒิก์  ถันลานันท์
35. นายอัธยา  คำแหง
36. นางสาวอาริษา  อินเอี่ยม
37. เด็กชายเจษฎากรณ์  ชาวคำ
38. เด็กชายแสนยากร  พระภิเดช
39. นายโชคไพศาล  ศรยิง
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
2. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 59 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  วิรัช
 
1. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.7 ทอง 27 โรงเรียนเมืองคง 1. นายบรรลุ  จันทร์สา
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 19 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรวงศ์วิชญ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง 24 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐชยา  เก่งนอก
 
1. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.38 เงิน 47 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายน้ำเพชร  อังคะลา
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.17 ทอง 25 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายวุฒิพงศ์  บุษราคัม
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 60 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงทัศนนันท์  ทังไธสง
 
1. นายไพรัช  เชื้อประทุม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 18 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 18 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายวุฒิพงศ์  บุษราคัม
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 17 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรวงศ์วิชญ์
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 20 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 52 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายคณาสิน  จัดนอก
 
1. นางถาวรี  รุณรุทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเมืองคง 1. นายบรรลุ  จันทร์สา
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรวงศ์วิชญ์
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 33 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชญานันท์  สบายใจ
2. เด็กชายนำชัย  หมั่นกิจ
3. เด็กหญิงประภานันท์  สบายใจ
4. เด็กชายภควัฒน์  คุ้มบ้าน
5. เด็กชายรัชชานนท์  ตะเคียน
6. เด็กชายรัฐนันท์  โห้เพ็ชร
7. เด็กชายสิรภัทร  วงศ์ศรี
8. เด็กชายเขษมศักดิ์  กว้างนอก
9. เด็กชายเจตนิภัทร  บุญปราการ
10. เด็กชายเจษฎา  พลเรือง
11. เด็กชายเทอดศักดิ์  มาตรนอก
12. เด็กชายเมธา  นักรบ
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
2. นางสาวสุนิษา  โกสุม
3. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
4. นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 28 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายกฤษฎา  แซ่โค้ว
2. นายกิตติพร  กล้าหาญ
3. นายจักกฤต  ปัญจัย
4. นายธรรพ์ณธร  พรมปัญญา
5. นายธีรดนย์  วงค์อินตา
6. นางสาวน้ำทิพย์  กรวยสวัสดิ์
7. นางสาวปริญา   ช่างสาร
8. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วฝ่ายนอก
9. นายวรพล  ทีสุระ
10. นางสาวสุธิดา  สารเศวต
11. นางสาวอรวรรณ  อ้วนละม้าย
 
1. นางเกสร  โคตะนนท์
2. นายพีระพล  แสนพลกรัง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 71.2 เงิน 27 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จักรเฮียม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วศรี
3. เด็กหญิงกานดา  เถิงนอก
4. เด็กหญิงกุลณัชชา  ลายไธสง
5. เด็กหญิงขวัญใจ  สุขเกษม
6. เด็กหญิงจิราภา  จูงาม
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  การนอก
8. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญญา
9. เด็กหญิงณฐพร  ตรวจนอก
10. เด็กหญิงณัฐฐา  ศิริผล
11. เด็กหญิงดวงกมล  บุญศรี
12. เด็กหญิงธารทิพย์  กล้าหาญ
13. เด็กหญิงนัฐนันท์  ธุรารัตน์
14. เด็กหญิงบุณยวีย์  บุญหล้า
15. เด็กหญิงปรียชาติ  พานิชนอก
16. เด็กหญิงพรพิมล  ชาญฤทธิ์
17. เด็กหญิงพลอยนภัส  ไมตรี
18. เด็กหญิงภัทรา  พันธุ์ไม้มาลี
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไทยด้วง
20. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  งามเลิศ
21. เด็กหญิงวรรณวลัย  พวงศิลป์
22. เด็กหญิงสาวิตรี  เจริญรัตน์
23. เด็กหญิงสุนิสา   เผ่าพงษ์
24. เด็กหญิงสุพัตรษร  บุญกอง
25. เด็กหญิงสุพัตรา  ดีใต้
26. เด็กหญิงอรชร  สิงห์ชัย
27. เด็กหญิงอรทัย  แก้วบุญตา
28. เด็กหญิงอรอัจฉรา  ดาดไธสง
29. เด็กหญิงอัญรัตน์  เรืองเดช
30. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สงนอก
31. เด็กหญิงเข็มพร  ไชยนอก
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
2. นายทักดนัย  ถิตย์ถนอม
3. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
4. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤษฎากร  ฝากกาย
 
1. นายสัตตพัฒน์  ใจกล้า
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนิตยา  ทำขุรู
 
1. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพัชรพร  มุ่งรวยกลาง
 
1. นายสัตตพัฒน์  ใจกล้า
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนเมืองคง 1. นายอรรถชัย  บุญนอก
 
1. นายสัตตพัฒน์  ใจกล้า
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 20 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชมพูนุช  ศรีผา
 
1. นายสัตตพัฒน์  ใจกล้า
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 79.3 เงิน 13 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวเจนจิรา  ยิ้มสบาย
 
1. นายสัตตพัฒน์  ใจกล้า
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพชรพร  พุทธบุรี
 
1. นายสัตตพัฒน์  ใจกล้า
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.25 ทอง 39 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวเบญจามิน  ปรีชานนท์
 
1. นายสัตตพัฒน์  ใจกล้า
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวอารีญา  แวงป้อง
 
1. นายสัตตพัฒน์  ใจกล้า
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 78.15 เงิน 18 โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤษฎากร  ฝากกาย
2. นางสาวกัญญาวีร์  เหนือร้อยเอ็ด
3. นายคฑาวุฒิ  ล้อมกำปัง
4. นางสาวชมพูนุช  ศรีผา
5. เด็กชายนันตชัย  ไก่แก้ว
6. นางสาวนิตยา  ทำขุรู
7. นางสาวนิธิธาดา  พรมแสง
8. นายบรรลุ  จันทร์สา
9. นางสาวพัชรพร  มุ่งรวยกลาง
10. นางสาวภาวิไล   กองไสยกลาง
11. นายยุทธนา  ไกยวงศ์
12. เด็กชายศิวกานต์  เวชกร
13. นายอรรถชัย  บุญนอก
14. นางสาวอารีญา  แวงป้อง
15. นางสาวเจนจิรา  ยิ้มสบาย
 
1. นายณกุล  เนาว์ช้าง
2. นายสัตตพัฒน์  ใจกล้า
3. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
4. นายนฤเบศ  ขันชา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกิตติธรา  พลทองมาก
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลุ่มนอก
3. เด็กหญิงตติยา  บ่อกลาง
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  จันทร์สา
5. เด็กหญิงนริศรา  อาชุมไชย
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ประจันทศรี
7. นายภานุวัฒน์  ปะริวันตา
8. นายสรสิชญ์  ฝอฝน
9. เด็กชายสิรดนัย  บัวโรย
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อาชุมไชย
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายณัฐเมศร์  ศิระบวรพจน์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 16 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัลยาภรณ์  จีนกลาง
2. นางสาวชุติมา  ประชากลาง
3. นายทนงศักดิ์  ชาญนอก
4. นายทวีชัย  บุญขันธ์
5. นายธีรศักดิ์  เดชพลกรัง
6. นายนพกร  สีเหลือง
7. นางสาวมีนา  สาระยิง
8. นางสาววรัญญา  กนกพรพรรณ
9. นายศตวรรษ  หวังหมู่กลาง
10. นางสาวสิริรัตน์  แขสันเทียะ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
2. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 26 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกมลชนก  โลหากาศ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  โหมดนอก
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พันสวัสดิ์
4. เด็กหญิงฎีรณา  นาดี
5. เด็กหญิงณพชร  มั่นวาจา
6. เด็กหญิงปาลิตา  เกตุค้างพลู
7. เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นประเสริฐ
8. เด็กหญิงพิญารัตน์  นิ่มกลาง
9. เด็กหญิงวนิดา  ชาญนอก
10. เด็กหญิงวันวิสา  สิบเอ็ดด่านจาก
11. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  หาญกล้า
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นางสาวดวงจันทร์  นามแสง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชัญญานุช  สังวิบุตร
2. นางสาวทยิดา  กิ่งนอก
3. นางสาวทรรศนีย์  ประวันนา
4. นางสาวธชพรรณ  บุญสาลี
5. นางสาวปรารถนา  รานอก
6. นางสาวพิชชานุช  สังวิบุตร
7. นางสาวภาพร  ลายนอก
8. นางสาวมัทนา  อาดำ
9. นางสาวรุ่งอรุณ  คงนอก
10. นางสาววรรณภา  เทพนอก
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76.2 เงิน 30 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  บุตรแสง
2. นายธีรศักดิ์  วงศ์ศรีทา
3. นายพีระพล  คิดเห็น
4. เด็กชายสมชาย  ค่ำกลาง
5. เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์วัน
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
2. นายทักดนัย  ถิตย์ถนอม
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 22 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรธนะสุพร
 
1. นางอรัญญา  บำรุงกลาง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 46 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชณาลัย  ทรงศิริเลิศ
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 55 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  บนกลาง
 
1. นางอรัญญา  ราชการกลาง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนิษา  วิชิต
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 14 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แหสกุล
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เอี่ยมโคกสูง
3. เด็กหญิงภาวิณี  พันธ์นาเหนือ
4. เด็กหญิงสโรชินี  ขันนอก
5. เด็กหญิงโมณิกา  ขำกล่อม
 
1. นางสาวศิวพร  หมวกไธสง
2. นางสาวปทิตตา  สร้อยกลาง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง 17 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐรุจา  แลบัว
2. นายธนภัทร  บัวสำราญ
3. นางสาวนภารัตน์   รัตนวิชัย
4. นางสาวพัทธนันท์  พันธวิศิษฏ์
5. นายสาริษฐ์  ชมวงษ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
2. นายเกรียงไกร  เกิดกลาง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.5 ทอง 17 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงปาลิตา  ปะกังเวสัง
2. เด็กหญิงปิยนุช  หัตจิต
 
1. นายสุรธีร์  รวงน้อย
2. นายนัฐวุฒิ  ปานเพชร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79.5 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวประกายฝัน  นามวาท
 
1. นายสุขุม  อินทรทะ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชากร  แสงทอง
2. เด็กชายเมธานันท์  พันธุ์สวัสดิ์
 
1. นายปิติ  เกี่ยวศรีกุล
2. MissWen Ya  He
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74.5 เงิน 34 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายพชร  ณรงค์นอก
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  ทับใบ
 
1. นางสาวนาถนที  อวิรุทธไพบูลย์
2. นางสาวอุทัยวรรณ   วงศ์คำ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.33 เงิน 14 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวอนุสรา  เพ็ญสุข
2. นางสาวอังศุมารินทร์  ส่อนราช
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   วงศ์คำ
2. นางสาวนาถนที  อวิรุทธไพบูลย์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง 13 โรงเรียนเมืองคง 1. นายธนพันธ์  กลีบกลาง
2. นางสาวธัญญรัตน์  ทุมกลาง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ปิ่นแก้ว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 42 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพัชราภรณ์  จ่าคำ
2. นางสาวสุชาดา  สิริมั่น
3. นางสาวอนงค์นาถ  เนตรกระจ่าง
4. นางสาวอารยา  มั่นคง
5. นางสาวเพชรลดา  กุลสิทธิศักดิ์
 
1. นางสาวรักสุดา  สุคำวัน
2. MissNI  QING
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาคดี
2. นางสาวจณิสตา  รัตนวิชัย
3. นางสาวณัฐินีย์  คิดรอบ
4. นางสาวประภาสิณี  สารเจริญโภคา
5. นางสาวสิริยากร  ถาวร
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   วงศ์คำ
2. นางสาวนาถนที  อวิรุทธไพบูลย์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79.33 เงิน 9 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐกมล  กิ่งค้างพลู
2. นางสาวนันทวัน  แสนทวีสุข
3. นางสาวพรพรรษา  ขยันกลาง
4. นางสาวศิริเพ็ญ  อะนาตรัมย์
5. นางสาวเบญญาภา   เกาะสังข์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ปิ่นแก้ว
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน 51 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายกฤตธี  ประจิตร
2. เด็กชายจรัลชัย  ตู้พิมาย
3. เด็กชายจิรวัฒน์  โคตรพันธ์
4. เด็กชายธีรนพ  มะยม
5. เด็กชายธีรวัฒน์  รอบรู้เจน
6. เด็กชายธีระพงษ์  แพรศรี
7. เด็กชายพุทธิชัย  อัคนิมาตร
8. เด็กชายไตรวุฒิ  บุตรศรีภูมิ
 
1. นายณัฎฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
3. นายสมหมาย  ศรีโย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง 26 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายกฤษฎาวุธ  บุญสวาย
2. นายนาวิน  หมั่นสระเกษ
3. นายพงษ์ศิริ  ชาติทอง
4. นายมินทะดา  เจนใจ
5. นายวัชระ  มาปะเข
6. นายศรายุทธ  เพียนอก
 
1. นายณัฎฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
3. นายสมหมาย  ศรีโย
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 64.4 ทองแดง 45 โรงเรียนเมืองคง 1. นายธนากร  ใจเที่ยง
2. นางสาวนรินธร  บุญเชิด
3. นางสาวนรีรัตน์  ผิวลอง
4. นายปฏิภัทร  ขอด่านกลาง
5. นายพิชัย  ปาานพรม
6. นายศตวรรษ  จิรธนกิจภูวดล
7. นางสาวสุธาศิณี  รัตนวิจิตร
8. นางสาวสุภกัญญา  สวามิชัย
9. นางสาวอรพิมพ์  บุญสวา
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  มหามนต์
 
1. นายศราวุธ  พรศรี
2. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
3. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายทีปรกร  ตู้กลาง
2. เด็กหญิงปรานต์สิรี  ภักดีสถิตธรรม
3. เด็กหญิงวาสนา  นิตไธสง
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางลัดดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71.5 เงิน 50 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวกมลรัตน์  จงนอก
2. นายวงศกร  รัตนบุตร
3. นางสาวศศิธร  สนสมบัติ
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางสาวสุภรัตน์  ปัดภัย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 14 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  เขียนนอก
2. เด็กชายวัฒน์ศิวะ  พลที
3. เด็กหญิงสุภัสรา  สวาทนา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  พรมเหลา
2. นางสาวอำภา  สุวรรณคาม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  วันทาแท่น
2. นางสาวดวงกมล  บทนอก
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  ชมถนัด
 
1. นางสุภาพร  อุ่นประชา
2. นายสมพร  กล้าหาญ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 61 ทองแดง 46 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปัทมพร   วงษ์อัง
2. นางสาวปิยะฉัตร   สร่างไธสง
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 50 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พงษ์ธนู
2. เด็กชายพลพล  ประจงจิตร
3. เด็กชายอัครวัฒน์  ศรีนอก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
2. นายธีระพัฒน์  บุราณรมย์
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 29 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายกรพรหม  ราชบุรี
2. นายคเชนทร์  จันทเกษ
3. นายไตรภพ  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางจิรภา  เซียนพิมาย
2. นายนิรันด์  สารรัมย์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายพันธ์คีรินท์  โพธิ์นอก
2. นายสราวุฒ  สุมารินทร์
 
1. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 60 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์ชัยเลิศ
2. เด็กชายภูวดล  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวสุภาวดี  พิเศษ
2. นางเหมรัศมิ์  ขันติธรรมรัตน์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 57 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจตุพร  มุ่งแห่งกลาง
2. เด็กชายสุภดนัย  ธัญญาหาร
 
1. นายจิราวรรณ  ปานนอก
2. นายธีระพัฒน์  บุราณรมย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 57 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพายุ  ทานอก
2. เด็กหญิงมาริสา  ถือความซื่อ
 
1. นางอุบล  แผลงนอก
2. นายจักรกฤษ  ถนอมขวัญ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.75 เงิน 60 โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาววราภรณ์  กวดนอก
2. นางสาวสุพัตรา  หมั่นกิจ
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายต่อสกุล  เย็นกลาง
2. เด็กชายรัชนาท  รัตนโน
 
1. นางจิรภา  เซียนพิมาย
2. นายณัฐพงษ์  เจริญปรุ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 27 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายณัฐพล  ไพรประเสริฐ
2. นายวีระวัฒน์  บุตรชานนต์
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวฉัตรนลินญา  อยู่เย็น
2. นางสาววลัยพรรณ  คำสาคู
 
1. นางจิรภา  เซียนพิมาย
2. นายณัฐพงษ์  เจริญปรุ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 53 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธันว์รวี  การบรรจง
2. เด็กหญิงไพลิน  วาไชยศรี
 
1. นางอุบล  แผลงนอก
2. นางวิรากานต์  จันทรชัย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ไสแสง
2. เด็กหญิงมาลีย่า  วงค์มณี
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นายสุปวัตน์  เชื่อมพงษ์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.95 ทอง 6 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  สมัยกลาง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
3. เด็กชายอาชวิน  หมอยา
 
1. นายมีชัย  ศรีกำพล
2. นายบุญยวัตร  คำศิริ
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 51 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิราภา  ปุลา
2. นางสาวชรินรัตน์  ชูตินิตรัตน์
3. นางสาวอริสตรา  ธรรมวัด
 
1. นายบุญยวัตร  คำศิริ
2. นายธงพัฒณ์ภาธร  รอยดีพัฒนะ
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายชนินทร์  เปลี่ยนขำ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตุสันเทียะ
3. เด็กชายธนภัทร  เถื่อนแก้วสิงห์
 
1. นายนิคม  วุฒิยา
2. นายนิรันด์  สารรัมย์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองบาง
2. เด็กชายสุริเยนทร์  เสมราบ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทับสีแก้ว
 
1. นายนิคม  วุฒิยา
2. นายนิรันด์  สารรัมย์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนเมืองคง 1. นายณัฐพล  สัตย์ซื่อพันธุ์
2. นายพัสกร  กลีบสันเทียะ
3. นายอดิเทพ  สวัสดิรักษา
4. นายโชติพงษ์  หอมจันทร์
 
1. นายบุญยวัตร  คำศิริ
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 53 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เลี้ยงวงษ์
2. นายวัชรพงษ์  พิมเสนา
3. นายเทอดไท  ทำขุนทด
 
1. นายอดุลย์  โสดาดี
2. นายสมพร  สาโพนทัน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง 7 โรงเรียนเมืองคง 1. นายชาตรี  ข้องนอก
2. นายวิชกร  กล้าหาญ
3. นายอัตถพล  แก้วทัพไทย
 
1. นายมานะ  มงคลศรี
2. นายเอกณรงค์  แต่งพลกรัง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 52 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  สำอาง
2. เด็กหญิงศาธินี  ลาดนอก
3. เด็กหญิงสมัชญา  ตรงด่านกลาง
 
1. นางเกษร  ทองพรมราช
2. นายธนวรรฐ  อาวุธนอก
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 54.2 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเมืองคง 1. นายภานุวัฒน์  ไร่นา
2. นายวรเมธ  หวังแนวกลาง
3. นายสุรสิทธิ์  สมฤทธิ์
 
1. นายประกอบ  จองทองหลาง
2. นายเอกณรงค์  แต่งพลกรัง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายคิมหัน  ศิริคำ
2. เด็กหญิงจิราพร  มุ่งพันกลาง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาถนาทิพย์
4. เด็กชายภูมิรพี  เลขนอก
5. เด็กหญิงวันวิสา  เวฬุวนารักษ์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิงหามาตร
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
3. นางสาวชลลัดดา   อรรถประจง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวจิตรลดา  ลาภเกิด
2. นางสาวชไมพร  นารถชัยภูมิ
3. นายฤทธิชัย  สิทธิเมืองขวา
4. นางสาวศศิกานต์  ทองจันดา
5. นางสาวสุธัญญา  ปิดตาทะเส
6. นายอลงกรณ์  เลขนอก
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวชลลัดดา  อรรถประจง
3. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 31 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ชมกระโทก
2. เด็กหญิงนงรัตน์  มาลัยศรี
3. เด็กหญิงวรวรรณ  กิ่งทับพญา
 
1. นายฤทธิรุทธ  รุ้งพิมาย
2. นายจีรพันธ์  ปีขาล
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 26 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชินนอก
2. นางสาวรตอมร  ทองดี
3. นางสาวอทิตยา  ด้วงไพล
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  นวลดี
2. นางสาวชัญชวัลย์  วงษ์พรม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  สุพรรณ
2. เด็กชายธนากร  เวชสุวรรณ
3. เด็กชายพีระพงษ์  จันประทัด
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  โรยนอก
2. นางสาวมลิษา  โสภาเลิศ
3. นางสาวอัจฉราพรณ์  สียางนอก
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.2 ทอง 6 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปานตะวัน   ภูธร
2. เด็กชายพงศธร   เร่งร้อน
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ภักดีนอก
 
1. นางสาวภัสสร  แสงวน
2. นางสาววารุณี  จงชิดกลาง
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพรทัศ  ชื่นนอก
2. นางสาวลลนา  ดีเรือก
3. นางสาวเบญจมาศ  อาชุ่มชัย
 
1. นางสาวภัสสร  แสงวน
2. นางสาวสุภาวดี  สิงห์ทอง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวสา
2. เด็กหญิงนวิยา  ใจทน
3. นางสาวรักษิณา  ชัยมาลา
 
1. นายณัฐเมศร์  ศิระบวรพจน์
2. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.9 ทอง 21 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววนิดา  ฉิมกลาง
2. นางสาวสุทัตตา  ขอย้ายกลาง
3. นางสาวสุเมย์ธา  ศรีขัดเค้า
 
1. นายณัฐเมศร์  ศิระบวรพจน์
2. นางกันยารัตน์  เทพจิตร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 18 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวธีรนุช  ตากิ่มนอก
2. นางสาวนริศศา  เขียวอ่อน
3. นางสาวศุภรัตน์  รังสิโยภาส
 
1. นางกันยารัตน์  เทพจิตร
2. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.04 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาววิลาสินี  ทองหล่อ
2. นายอรรถสิทธิ์  บำรุงนา
3. นางสาวแก้วกาญจน์  เกรียบกลาง
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัณฐิชา  ทานอก
2. เด็กหญิงศิริญากร  ดาพัวพันธ์ุ
3. เด็กหญิงเกวลี  แจ้งไพร
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางวิรากานต์  จันทรชัย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจัสมิน  เผนโคกสูง
2. นางสาวศศิกานต์  แจ้งไพร
3. นางสาวศุภลักษณ์  ชอบรัก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นายประดับ  ศิริปัญญา
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 31 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายกันทรชาติ  คำมูล
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  เสาร์มั่น
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.56 ทอง 44 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ดวงเวียงคำ
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 82 ทอง 46 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายนิมิต  ประโพธิ์ทิง
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89.64 ทอง 21 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  บัวทอง
2. เด็กชายกฤษณะ  ดวงเวียงคำ
3. เด็กหญิงกีรติ  ประจงค์
4. นางสาวกุลณัฐ  ประจงค์
5. เด็กหญิงจริญญา  เสนาราช
6. เด็กหญิงจีรนันท์  วรรณเดช
7. นางสาวทิพรัตน์  แอมรัมย์
8. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขแก้ว
9. เด็กชายธนพล  ดวงชมภู
10. เด็กหญิงนรมน  บวบทอง
11. เด็กชายนวัตน์  จันวิเศษ
12. นายนันทิพัฒน์  ใจเสมอ
13. นายนิมิต  ประโพธิ์ทิง
14. เด็กหญิงประณยา  ฤทธิ์นอก
15. เด็กชายพงศธร  บุตรชานนท์
16. เด็กชายพงศธร  สงวนพรรค
17. นางสาวพรนัชชา  บุตรชานนท์
18. นายพรสยาม  จงเทพ
19. เด็กหญิงพัชรณัฐฏ์  ศรีสกุล
20. เด็กชายพิพัฒน์  ปาปะกัง
21. เด็กชายภัทรพงศ์  เจริญสุข
22. เด็กหญิงวิษา  วงษ์ชาลี
23. เด็กหญิงวีรนันท์  วิถีเทพ
24. เด็กชายศิวกร  ศรีพวงเพชร
25. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ชมเชย
26. เด็กชายสุทธินันท์  วงศ์ตา
27. เด็กชายสุรศักดิ์  กล้าณรงค์
28. เด็กหญิงสุรีรัตน์  รัตนคำ
29. นางสาวอธิญา  สิทธิราช
30. นางสาวแพรวพราว  ปาปะเส
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นายอรรถพล  มาสม
3. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
4. นายทรงพล  สายแวว
5. นายวิษณุ  นวลใหม่
6. นายปฏิภาณ  ไชยเทพา
7. นายศักรินทร์  ปรีกลาง