สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงนภัสกร  กายขุนทด
 
1. นางเนาวรัตน์  แก้วสุรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.8 เงิน 43 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวนันทิตา  สุขจิตร
 
1. นางสาวสุคนธ์  เฮ็งสันเทียะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 4 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงฉัตราพร  จิตรีงาม
 
1. นางชะเลยรัก  สถิตชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวเขมิสรา  ดวงกลาง
 
1. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทวีจะกิจ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เป้ทรัพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 49 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  เกสันเทียะ
 
1. นางภรรณอร  สกุลจันท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงยุพาวดี  เจริญ
 
1. นางนิภาพร  กระจ่างจิตต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวชรินรัตน์  ฉาสันเทียะ
 
1. นางเพ็ญจิต  ผลทิพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 35 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายสรยุทธ  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุกขุนทด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 48 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวศิลาวดี  มุ่งกลาง
 
1. นายธนเดช  มิรินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 22 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณนันทธิยา  กองบาง
2. เด็กชายอธิคม  สวัสดี
 
1. นายวรกฤษณ์  อุ่นจังหาร
2. นางสาวธิรดา  หงษ์ภาอุดมสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายวโรดม  ถางโพธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  เจนกลาง
 
1. นายสมชาย  จันทิมา
2. นางสาวจินดารัตน์  พันลีข้อ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.75 ทอง 10 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายวัชรินทร์  สิริภูริภากร
2. เด็กหญิงสุภิญญา  บวกขุนทด
 
1. นางสาวประภาพร  สิงห์สุพรรณ
2. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.36 ทอง 5 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายมนกฤษกร  มินขุนทด
 
1. นางสาวประภาพร  สิงห์สุพรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายอดิศร  กาญจนสุคนธ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กวดขุนทด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวดวงกมล  บำรุงนา
2. นายนวรินทร์  อินทจร
3. นางสาวนิตยา  มุ่งแฝงกลาง
 
1. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
2. นางปวีณา  จรสายออ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 35 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงตวงทอง  เดชมะเริง
2. เด็กหญิงปนัดดา  มุ่งรวยกลาง
3. เด็กหญิงสุคนธรัตน์  จินกลาง
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางปวีณา  จรสายออ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 31 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกฤษณะ  จันทร์ทวายศ
2. นายณัฐพล  เพียรกลาง
3. นางสาวนริศรา  ศิลปชัย
 
1. นางปริษา  ธนโชตธาริน
2. นายจีระวัฒน์  นกเทศ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง 51 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้องจันทึก
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สันทัดนา
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางลัดดาวัลย์  วงศรีไข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 58 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายชัยชนะ  ลาดนอก
2. นายพุทธพงศ์  ภู่แก้ว
 
1. นายจิรายุส  แซ่โค้ว
2. นายอุทิศ  ศรีทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายรพีภัทร  สายพลกรัง
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.49 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สงคราม
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  มากขุนทด
2. นางภูริชญา  รุจิรพรชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวสงกรานต์  กุหลาบศรี
 
1. นางสุนิสา  ศรีรักษา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัตรจัตุรัส
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายพีรพล  พรั่งขุนทด
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 56 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงพีรยา  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางสาวคณิตตา  ไวยขุนทด
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 52 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กามขุนทด
2. เด็กหญิงธีรดา  ตาประโคน
3. เด็กชายบูรพา  พงษ์ราศรี
 
1. นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ์
2. นางสาวกมลทิพย์  ข้องนอก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 40 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวประภาพร  โมงขุนทด
2. นายวิศว  กิจขุนทด
3. นางสาวศรุตยา  ชิ้นขุนทด
 
1. นางกาญจนา  ทรัพย์ปทุมสิน
2. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ธนกุลาศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  บนขุนทด
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คูหา
 
1. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ์
2. นางวรนุช  เรืองธาตรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.75 เงิน 35 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวทอฝัน  สุวรรณกลาง
2. นางสาวธัญญรัตน์  รักกลาง
3. นายอาทิตย์  หวังภูกลาง
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นางสาวณัฏฐกันย์  ดอกสันเทียะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 51 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายจันทกร  หลอดสันเทียะ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ลาดโคกสูง
3. เด็กชายภัทรศิลป์  วงศ์วิจารณ์
 
1. นางปานวรินทร์  ทรงกำพล
2. นางสาวประพิน  ไชยสาร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 30 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวปานทอง  เสริฐศรี
2. นางสาวศิริกัลยา  สวัสดิ์ผล
3. นายสันติสุข  บำรุงนา
 
1. นายวิชิต  หวังประสพกลาง
2. นายณัฐพงษ์  โพธิ์ถิรเลิศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 52 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นายทัตพล  กูกขุนทด
2. เด็กชายอภินันท์  ล้อมจันทึก
3. นายเอกชัย  อ่องสันเทียะ
 
1. นางสาวพิมลพิมพ์  กุลขุนทด
2. นางสาวศิรินดา  พวงมาลี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 49 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทโส
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ดวดไธสง
3. นายธนพนธ์  คุมขุนทด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เนาวงค์
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์หนองสรวง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 17 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาริษา  จันทโชติ
2. เด็กหญิงดวงกมล  บอนสันเทียะ
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 28 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  สนธิการ
2. นางสาวรินรดา  จันทา
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายธีร์ธวัช  พุขุนทด
2. เด็กชายสุปรัชญา  เปรื่องนนท์
 
1. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
2. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 21 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุขโข
2. เด็กชายสิทธิขัย  พืมขุนทด
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายคิตติชัย  อิ่มตะคุ
2. นายชัยประสิทธิ์  กรงกลาง
3. นายอนันตฉัตร  เอื้อเฟื้อกลาง
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นางพรพิมล  เรืองบุญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 60 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงตะวัน  ราตรี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จีนกลาง
3. เด็กหญิงปัณณธร  เอื้อเฟื้อกลาง
4. เด็กหญิงภัทรพรรณ  จงเย็นกลาง
5. เด็กหญิงสุศิตา  เชื่องกระโทก
 
1. นางสาวอัญชลี  ประทุมถิ่น
2. นางสาวโสภิตา  สุขชาติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 58 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวชลธิชา  ลิ้มขุนทด
2. นางสาวธัญชนก  จันทะโก
3. นางสาวพรธิภา  กลิ่นพูน
4. นางสาวพิรัลภัทร์  หนานสันเทียะ
5. นางสาวสุวนันท์  แกสันเทียะ
 
1. นางสาวชาณิดา  ปนันท์ธนา
2. นางสาวอิสราภรณ์  สีสุพล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 21 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  เดชมะเริง
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  จงเจนกลาง
3. เด็กหญิงฟ้าใส  แข็งการ
4. เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงอันนา  อภิญญาอุดมพร
 
1. นางมยุรี  อุตตะเคียน
2. นางสาวโสภิตา  สุขชาติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 51 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นายณัฐวุฒิ  พืมขุนทด
2. นางสาวปณิดา  พุขุนทด
3. นางสาววรพร  เจิงสูงเนิน
4. นางสาวสโรชา  น้อยพันธุ์
5. นางสาวเมธาวดี  สงนอก
 
1. นางไพรรินทร์  วรรณกุล
2. นางสาวลักขณา  กว้างนอก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 38 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  การรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนายิกา  เชาวันกลาง
3. เด็กหญิงนิชกานต์   เหรียญประยูร
4. เด็กหญิงพิมพาวรรณ  รอกลาง
5. เด็กหญิงวาสิตา  สอนศรี
 
1. นายชูชีพ  หวังช่วยกลาง
2. นายเสน่ห์   โกสุม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.6 ทอง 55 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายฉัตรดนัย  แฉล้มไธสง
2. นายปริญญา  ทำมาตา
3. นางสาววิลาวัลณ์  เนียมช่องแค
4. นายวิศว  เลื่อนสูงเนิน
5. นางสาวสุนิตา  สมบูรณ์
 
1. นายณัฐพล  เหิกขุนทด
2. นายภัทรพล  บุษยะมา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.3 เงิน 41 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายกมล  ชัยชนะ
2. นางสาวกัญญาณัฐ    แซะจอหอ
3. นางสาวกาญจนา  จงกล
4. นางสาวจินดารัตน์  รุจิชัยรัตน์
5. นายฉัตรชนะ  ธัญญานนท์
6. นางสาวชรินญา  ศิริพล
7. นางสาวณัฐวดี  ดีไพร
8. นางสาวณัฐวรรณ  กีบสันเทียะ
9. นางสาวนิภาวรรณ  ตะสันเทียะ
10. นางสาวบัณฑิตา  เพียดชัยภูมิ
11. นางสาวปณัฐดา  แก้วนอก
12. นางสาวภิรดา  หวังแอบกลาง
13. นางสาววิภาวรรณ  ชมสันเทียะ
14. นางสาวศศิกานต์  โถมกำปัง
15. นางสาวสิริยา  วงษ์สันเทียะ
16. นางสาวสุนิสา  โกฏสันเทียะ
17. นางสาวสุภัทรา  ฟุ้งสันเทียะ
18. นางสาวอนุสรา  กุลสันเทียะ
19. นางสาวเจนจิรา  ดีไร่
20. นางสาวแพรวา  อินจันทร์ตระกูล
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสุภารัตน์  คำบัว
3. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
4. นางสาวธันย์ชนก  เนียดพลกรัง
5. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายกิตติภูมิ  พุทธายะ
2. นายจิรายุ  ปั่นสันเทียะ
3. นายชินพัฒน์  อ่อนนอก
4. นายธนวัฒน์  วิริยะชัยยศ
5. นายธีรพัฒน์  รักธรรม
6. นายธีรเทพ  มณีแนว
7. นางสาวปิยวรรณ  ดิษฐี
8. นางสาวพิชญานันท์  ผินสันเทียะ
9. นางสาวภาวินี  เรืองเเพชร
10. นายวชิรายุ  วณิชาชีวะ
11. นายวนาฤทธิ์  รวยสันเทียะ
12. นายวโรดม  สำราญใจ
13. นายศิววงษ์  หินกำปัง
14. นายศุกกร  ทนปรางค์
15. นายศุภกร  สะใบทอง
16. นางสาวอนุสรา  หม่อนไหม
17. นายอมรเทพ  บัวหอม
18. นางสาวอรอนงค์  อิมะพัด
19. นางสาวอัจจิมา  ช้างสันเทียะ
20. นายเทวราช  ทองสายออ
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมโพธิ์ทอง
3. นางสาวกานดาวดี  มุ่งแฝงกลาง
4. นางภิมลฌญา  หมั่นสระเกษ
5. นางสาวเขมิกา  ศรีธรรมานุสาร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 36 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงภณิดา  เวิดสูงเนิน
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ไทยภักดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 47 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายวิฑูรย์  ลุ่มรวย
 
1. นางรจิตลักษณ์  จงรักกลาง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายกษิกานต์  หยุนแดง
2. เด็กหญิงอภิญญา  คีบขุนทด
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
2. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวอริศา  เพชรมณี
2. นายเกรียงไกร  โชตินิกรณ์
 
1. นางมยุรี  อุตตะเคียน
2. นางสาวโสภิตา  สุขชาติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.8 ทอง 57 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชาญชิตร
2. นางสาวชลธิชา  นวลทิม
3. นางสาวณัฐชลิตา  มุ่งสูงเนิน
4. เด็กหญิงภูวิศา  รื่นรมย์ธรรม
5. เด็กหญิงวิจิตรา  สีทากุล
6. นางสาวศิริรักษ์  จอสูงเนิน
7. เด็กหญิงศิริวงศ์  ศิลปชัย
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ช่วยงาน
9. นางสาวอารียา  บุญหอม
10. เด็กหญิงเชงอี  ริท
 
1. นางพิมพ์ชณัฐ  พลเยี่ยม
2. นางสาวณกรกมล  ศรีไชย
3. นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.1 ทอง 48 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกรรณิการ์  จึกจันทึก
2. นางสาวจิรกาล  เขตสันเทียะ
3. นางสาวชนิดา  ฝ่ายกลาง
4. นางสาวชลธิฌา  เฉื่อยกลาง
5. นางสาวฐิติพร  โงสันเทียะ
6. นางสาวนภัสรา  กรอกงูเหลือม
7. นางสาวศิรินทร์กิตติ  มุ่งอ้อมกลาง
8. นางสาวศิริวรรณ  ศิริวัชระกุล
9. นางสาวสุนันทา  สะสันเทียะ
10. นางสาวอรอนงค์  เครือสูงเนิน
 
1. นายสถิต  ทองดี
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  โพธิ์นอก
3. นายธวัชชัย  ฉิมกลาง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. เด็กหญิงนนทกร  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงลักษมีวัณย์  กลึงกลางดอน
 
1. นางสาวอาทรทิพย์  สินปรุ
2. นายชินวัฒร์  สำราญรมย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 40 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวญานิสา  โม่งปราณีต
2. นางสาวนริศรา  กินขุนทด
 
1. นายปิยะพล  ถนอมพลกรัง
2. นายอดิศักดิ์  ครุฑขุนทด
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กชายต้นศักดา  ซอสูงเนิน
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77.6 เงิน 57 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายสุรยุทธ  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88.5 ทอง 9 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร์  เข็มมี
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92.8 ทอง 40 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวธันยพร  จันทร์รอด
 
1. นายยอดธง  ทองคลี่
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 30 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  โยธาภักดี
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายปริวัฒน์  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 50 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  รุ่งสันเทียะ
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวนันทิชา  งามจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงธิติมา  กอสันเทียะ
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศรอินทร์
 
1. นางรังสิยา  กลึงกลางดอน
2. นางสาวอุบลรัตน์  พลซา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 51 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  ระแหง
 
1. นางสาวจิตรนภา  ผลวิลัย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวเบญจวรรณ  เนียมใย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กชายพีระดล  ศรีประไพ
2. เด็กชายสรยุทธ  พิพัฒน์ผล
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชมชื่น
 
1. นางรังสิยา  กลึงกลางดอน
2. นางสาวอิสราภรณ์  สีสุพล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาวธัญญารัตน์  คงกระโทก
2. นางสาวนัฏฐิมา  ศรีพรมษา
3. นางสาวเปรมชนัน  หลังสัน
 
1. นายโอภาส  พูดขุนทด
2. นางวีรณดา  กังศรานนท์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.5 ทอง 19 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลรส  มาสิงห์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาสิงห์
3. เด็กชายฉัตรพร  อุดมพร
4. เด็กชายณัฐนนท์  อ่ำอินทร์
5. เด็กชายอัครพนธ์  บินขุนทด
6. เด็กหญิงเด่นนครินทร์  เภากุ่ม
 
1. นายเขมมังกร  มีสวรรค์
2. นางสาวรังสุรางค์  ทองเงิน
3. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.75 ทอง 8 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายขวัญชัย  ชนะ
2. นายธีระพัฒน์   จันทศร
3. นางสาวพรรณภัสษา  พับขุนทด
4. นายเจษฏาภรณ์  งันขุนทด
5. นาย่คณธนัช  ปิติธนัชโชติ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
2. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
3. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.6 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกนกนิภา  เสสูงเนิน
2. เด็กชายกษีรา  หาดขุนทด
3. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองมาก
5. เด็กชายชาคริต  กองสูงเนิน
6. นายชาคริต  ทึกนอก
7. เด็กชายชิณณวรรธน์  พรมศรี
8. เด็กหญิงณฐพร  จันทร์สว่าง
9. นางสาวณภัทร  เกนขุนทด
10. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ภูคำวงค์
11. เด็กชายธนพล  จิตติพิมพ์
12. นายธนภัทร  ดีพิมาย
13. นายธนวัฒน์  จิ๋วขุนทด
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทรทีประ
15. นางสาวนิยดา  ฝึกดอนวัง
16. นายปฏิบัติการณ์  จันทองปาน
17. เด็กชายปิยะวัฒน์  ไชยชนะ
18. เด็กชายปิยะศักดิ์  สายทอง
19. นายพลวัฒน์  ชาจันทึก
20. นางสาวพัณณิตา  กุลสุวรรณ์
21. นางสาวพิมพิลา  หมื่นขุนทด
22. นายพุทธพงศ์  ภู่แก้ว
23. นางสาวมนัชพร  ก้านขุนทด
24. นางสาวมินยดา  แมดขุนทด
25. เด็กชายรุ่งโรจน์  ภากล้า
26. เด็กหญิงวรวลัญช์  จิตรพัฒนพงศ์
27. เด็กหญิงวรัญญา  คำวัง
28. นางสาววริศรา  สิทธิประเสริฐ
29. นางสาววิลาสินี  ปอสูงเนิน
30. นายวิศิษฐ์  มีน้อย
31. นายวุฒิการณ์  บางขุนทด
32. นายศุภโชค  พันธ์สูงเนิน
33. นางสาวสุชานันท์  ผัวะสูงเนิน
34. นางสาวสุธาสินี  ปอสูงเนิน
35. นางสาวสุพัตรา  สันขุนทด
36. เด็กหญิงอมรกานต์  ใจชอบ
37. เด็กหญิงอรินธญา  สาจันทึก
38. นางสาวอริศรา  กึมขุนทด
39. นายเฉลิมพล  กูกขุนทด
40. นายโชคทวี  อาจสันเทียะ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
2. นายสิปปกร  ศรีลมุล
3. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
4. นายวีระพล  กุลกลางดอน
5. นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์
6. นางสาวปัณณภัสร์  ศอกกำปัง
7. นางสาวรสสุคนธ์  พาชนิด
8. นายยอดธง  ทองคลี่
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.4 ทอง 12 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายกิตติธัช   โครตอินทร์
2. เด็กชายกิตติพงษ์   ดวงใจ
3. เด็กชายจักรพันธ์    ทันมา
4. นางสาวชนัญญา   ปูนกลาง
5. เด็กหญิงชลธิชา   คลื่นพลกรัง
6. เด็กหญิงญาณิศา   ชรากลาง
7. นางสาวณัฐธันยา   ขันสาลี
8. นายณัฐพันธุ์   ธูปกลาง
9. เด็กชายดิศรณ์  ปรีดีวงศ์
10. เด็กชายทรงพล   หมายติดกลาง
11. นายทวีชัย   นะรานอก
12. นายธนบดี   ดังกลาง
13. นายธราเทพ   ดังกลาง
14. นางสาวธาวินี  เทียบสันเทียะ
15. เด็กหญิงนันทิกา   มุ่งโป้งกลาง
16. นายปฏิพล   มุ่งแฝงกลาง
17. นางสาวปพิชญา   สุขไม้
18. เด็กชายปวริศ  หีดสันเทียะ
19. เด็กชายพงศทร   สีนวนนา
20. นางสาวพรวลี   กาดกลางดอน
21. นายพิทยา  งามจันอัด
22. นายพีรพัฒน์   มุ่งแฝงกลาง
23. นางสาวภัทรกัญญา   จีนสัญเทียะ
24. นายภานุพงศ์   โฮกสูงเนิน
25. นายภูริภัทร   ชอบขยัน
26. นายรชต   เศษโคกสูง
27. นายรพีวิทย์   บินสุขฤทธิ์
28. เด็กชายรหัสดี   ศรีนาคา
29. เด็กชายรัชชานนท์   พิมพ์กลาง
30. นางสาววรากร   ประสานวงศ์
31. นายวาทิตย์   มุ่งรายกลาง
32. เด็กหญิงวิรดา   ไวนนท์
33. นายศราวุฒิ   เซี้ยงวิลัย
34. เด็กชายอดิศักดิ์   วันหลุมข้าว
35. นายอัมรินทร์   แรมกลาง
36. นางสาวเกวลิน   คำพันธ์
37. นางสาวเจสสิการ์   ฝ่ายกลาง
38. เด็กชายโชติพงศ์   คลื่นกระโทก
39. นายโอม่า   ยศกลาง
40. นายไกรสร   รอดกลาง
 
1. นายรวิช  สงนอก
2. นายอิทธิพล  ตรีรัตนกุลพร
3. นายสมัย  คงนันทะ
4. นายพล  แอบจันอัด
5. นายยุรนันท์  จรสายออ
6. นางอรพิน  คงนันทะ
7. นายอนันต์  ทันพรม
8. นางปวีณา  จรสายออ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นายสรฉัตร  ชาญธัญการ
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 47 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลรส  มาสิงห์
 
1. นายเขมมังกร  มีสวรรค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 39 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวชลธิชา  พินจันทึก
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 33 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายอินทัช  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 53 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  จินดานิล
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวชลธิชา  พินจันทึก
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.04 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
 
1. นายวีระพล  กุลกลางดอน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 47 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  บุญศรี
 
1. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 49 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาวจรินพร  เจ็กนอก
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 44 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายสหรัถ  เวกสันเทียะ
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 23 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาสิงห์
 
1. นายเขมมังกร  มีสวรรค์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวเกวลิน   คำพันธ์
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 39 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรสกุล
2. นางสาวคีตภัทร  เกงขุนทด
3. เด็กชายณฐฌกฤษ  เติมพุทรา
4. เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์
5. เด็กชายธรรมนูญ  โชมขุนทด
6. เด็กหญิงบุญยาพร  รักษ์อยู่
7. เด็กชายภูริทัศน์  นามกิง
8. นางสาวรัตนากร  เชาว์ขุนทด
9. เด็กหญิงสุภัชชา  เนมขุนทด
10. นายอรรควัติ  นาคพลกรัง
11. นายอรรควัติ  นาคพลกรัง
12. เด็กชายเอกภพ  พลจันทึก
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
2. นายกฤษฎา  ชะยมชัย
3. นางอรัญ  ปิยปริญญา
4. นางสาวจิตรนภา  ผลวิลัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงนันทิดา  ยศสันเทียะ
 
1. นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นางสาวภัทรวดี  ขวัญมา
 
1. นายจตุพล  กมลรัมย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 31 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวกนกกาญจน์  จินากูล
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.4 เงิน 55 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พลโยธา
2. เด็กชายธนาทร  เถรหมื่นไวย์
3. เด็กชายปภพ  ใจหาญ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ของดี
5. เด็กหญิงพิชญา  โฉสูงเนิน
6. เด็กชายภาคิน  ตัดพุดซา
7. เด็กชายวชิรวิทย์  ทรัพย์เฉลิม
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชอบสงวน
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  รักษากูล
10. เด็กชายไชยวัฒน์  กะสันเทียะ
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
2. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญานันท์   วรรณวิจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  เมฆขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เเพะขุนทด
4. เด็กหญิงประกายดาว  เพิ่มขุนทด
5. เด็กหญิงปรางสาคร  พันธุรัตน์
6. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองยศ
7. เด็กหญิงลูกนก  เตินขุนทด
8. เด็กหญิงวิราวรรณ  จีนเพชร
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์วงศ์
10. เด็กหญิงเกตุวริน  จันทรเดช
 
1. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
3. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
4. นางสาวศิราณี  ยิ้มเสงี่ยม
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกนกพร  แสวขุนทด
2. นางสาวกุลธิญา  สวมขุนทด
3. นางสาวนิรชา  ง้างกลางดอน
4. นางสาวปณิดา  รักษากุล
5. นางสาวปณิดา  เพ้ยจันทึก
6. นางสาวปภาวี  มนขุนทด
7. นางสาวสุนิตา  แซ่พัว
8. นางสาวอรพิณ  ชอบเรียบร้อย
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  เมืองกลาง
2. นางสาววราภัสร์  ทัดช่อม่วง
3. นายเจนณรงค์  ลายนอก
4. นายยอดธง  ทองคลี่
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 28 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงทิพธนาภา  วัชรภาสกร
 
1. นางสาวกัญจนัฐ  หอมจันทึก
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 48 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวศศิประภา  แซกพุทรา
 
1. นางสาวรพีพรรณ  พลเจริญ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 59 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  งามสันเทียะ
 
1. นางสาวกรชวัล  สุวรรณกลาง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 48 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายสุภกิจ  ชอบใจ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  พลเจริญ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง 40 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกุลกัญญา  เจียกสูงเนิน
2. เด็กหญิงจารวี  เดิงขุนทด
3. เด็กหญิงจิรภัทร  นวลใย
4. เด็กชายวรายุส์  ศรีทอง
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คูณขุนทด
 
1. นางสาวนฤมล  กมขุนทด
2. นายอุเทน  เสาะขุนทด
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 45 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายกนกพล  สังข์ด่านจาก
2. นางสาวขวัญชนก  ช่างเรือง
3. นางสาวจุฑาภัท  หวังอ้อมกลาง
4. นางสาวณัฐณิชา  ผุยโพนทัน
5. นางสาวล้อมเดือน  หวังฟังกลาง
 
1. นางสาวบุษรา  ลายทอง
2. นางสาวธนัชพร  มาลัยสันทัด
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายศราวุธ  โอดจันทึก
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
2. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 19 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวปิยธิดา  ไมขุนทด
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70.33 เงิน 56 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  เพิ่มศรี
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แสไพศาล
 
1. นางสาววณิชยา  พงษ์ศิริ
2. Mr.Fei   Teng long
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.67 เงิน 27 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายปวริศ  เพชรมณี
2. เด็กหญิงเพชรณภา  ยาหมื่นไวย
 
1. นางสาวสุภัคญาดา  บุษบงก์
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ตรีศักดิ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 41 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายธีรภัทร์  ศิลธรรม
2. นางสาวอริสา  มุ่งเสริมกลาง
 
1. นางสาวสุภัคญาดา  บุษบงก์
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ตรีศักดิ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวพิมพ์มาดา   โพธิขำ
2. นางสาวพิยดา   โพธิขำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
2. MissManyu  Yang
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 40 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายณัฐวุฒิ   เกิดกลาง
2. นางสาวธัญพิชชา  รัตนกาฬ
3. นางสาวธิดารัตน์   ถัดจอหอ
4. นางสาวนริศรา   สอนกลาง
5. นางสาวสตรีรัตน์   กองศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
2. นางสาวประกายแก้ว   นาคตระกูล
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เวียงนนท์
2. เด็กชายฐิติกร  ด่านขุนทด
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บำรุงสงฆ์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  สอบขุนทด
5. เด็กชายมนตรี  มาลาดี
6. เด็กชายศิริวัฒนา  ยาดำ
7. เด็กชายเจษฎา  งิมขุนทด
8. เด็กชายเนติพงษ์  อ่อนใจ
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางสาวญาตา  กมลวุฒิโชค
3. นางสาวเฉลียว  หอมจันทึก
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกษิดิศ  หาญขุนทด
2. นายตะวันฉาย  เหิงขุนทด
3. นายนวภูมิ  แสนพันธุ์
4. นายภครพล  กันตุ่ม
5. นายรัตนกุล  เรืองสันเทียะ
6. นายวุฒิพร  ศรีทอง
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นายสุรศักดิ์  กิจขุนทด
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.5 เงิน 21 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายกิตติกรณ์  ภูเลาสิงห์
2. นางสาวฐปนีย์  บนขุนทด
3. นางสาวฐิติมา  บัวชุม
4. นางสาวนวพร  อินสูงเนิน
5. นางสาวปริยฉัตร  ทิมสันเทียะ
6. นางสาวมนัสนันท์  จำรัสประเสริฐ
7. นางสาววรรณษา  กวนขุนทด
8. นางสาวอัจฉริยา  อาบสุวรรณ
9. นายเจตนิพัทธ์  ชมตะคุ
10. นางสาวเวธนี  พาขุนทด
 
1. นายพิเชษฐ  หวนสันเทียะ
2. นางสาววิภารัตน์  แสงสุวรรณ
3. นายธนวัฏ  สิงห์แป
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แส่สันเทียะ
2. นายธีรภัทร  รอดสุด
3. เด็กหญิงเกวลี  ชอบขุนทด
 
1. นางสาวโสรญา  ศรีบำรุง
2. นายนิเทศ  เสาะขุนทด
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวศุภรัตน์  มุ่งเกี่ยวกลาง
2. นางสาวสุธาทิพย์  อ่อนชำนิ
3. นางสาวอริสรา  โยนจอหอ
 
1. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
2. นางสาวจินดารัตน์  พันลีข้อ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.6 ทอง 15 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสุข
2. เด็กชายภูริณัฐ  เศษศรี
3. เด็กหญิงเกศกนก  หลอดคำ
 
1. นายอณุลักษ์   เพียดขุนทด
2. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวพรรณพร  หวังดี
2. นางสาวรวิสุดา  เวินสันเทียะ
3. นางสาวอารียา  คงชุ่มชื่น
 
1. นางทศพรรณ  จันทา
2. นายอณุลักษ์   เพียดขุนทด
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายปารเมศ  ภูมิโ่คกรักษ์
2. นางสาวมานิตา  สิริภูริภากร
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายภาณุพัฒน์  ภูพิชิต
2. นายเกียรติยศ  ศิริเกษ
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นายโกวิทย์  ทาจันทึก
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 58 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ขอกลาง
3. เด็กชายธวัชชัย   สุวรรณกลาง
 
1. นายวิทยา   นามนอก
2. นายทรงยศ  คุณทะวงษ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 27 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวปิ่นเพชร  นิกา
2. นางสาวภาวิไล  มณีกลาง
3. นางสาวศุจินธร  มะเริงสิทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายนัฐพงศ์   สุขใส
2. นายสุรสิทธิ์   ปุมสันเทียะ
 
1. นางสาวอวิกา   ปุสุรินทร์คำ
2. นายอรรถเมธ  ตะโกนา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายพงษ์ธร  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูริภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
2. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 34 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายวรรษธรณ์  อ่อนพุทธา
2. เด็กชายไกรฤทธิ์  จริยรุ่งโรจน์ฤดี
 
1. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
2. นายพิสิฏฐ์  ชลายนนาวิน
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 43 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ่ำพร้อม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหิมขุนทด
 
1. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายพรทวี  แถลงกลาง
2. นายสิทธิพร  ธรรมงาม
 
1. นายปิยะ  รามัน
2. นางสาวจันทร์จิรา   ขอจงกลาง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 50 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายฐิติรัตน์  เด็ดขุนทด
2. เด็กชายภูชิต  ดาบสันเทียะ
 
1. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
2. นายพิสิฏฐ์   ชลายนนาวิน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา  เกิดสันเทียะ
2. นางสาวมนทกานต์  ศรีเกาะ
 
1. นายศาสตรา  ศรีสุเพชรกุล
2. นางอุบลพรรณ์  สิทธิถาวร
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวญาณิศา  ทองแพง
2. นางสาววราลักษณ์  จิตดี
 
1. นางสาวอวิกา   ปุสุรินทร์คำ
2. นายอรรถเมธ  ตะโกนา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81.5 ทอง 20 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติกา  สิงห์นอก
2. เด็กหญิงพนาวรรณ  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กชายชินวัตร  เมฆขุนทด
2. เด็กชายพงศกร  ทำพลกรัง
 
1. นายวัชรพงศ์  อะภัยวงค์
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กชายภูธเนศ  เตียนขุนทด
2. เด็กหญิงอรทัย  กิจขุนทด
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 78.4 เงิน 19 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายธีรวัฒน์  บุญครอง
2. นายศุภกฤต  หวังล้อมกลาง
3. นายสนธยา  ตรีศักดิ์
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 52 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุนารัตน์
2. เด็กชายปฏิพล  คงชุ่มชื่น
3. เด็กชายอดิเทพ  มุ่งเกยกลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นายบำรุง  สุวรรณาจารย์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93.6 ทอง 20 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายพงศธร  เอี่ยมนอก
2. นายพิทยา  งามจันอัด
3. นายศรเพชร  นาคา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นายบำรุง  สุวรรณาจารย์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์  ขานสันเทียะ
2. เด็กชายศักรินทร์  ติสันเทียะ
3. เด็กชายอัครพล  มะโนสา
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวณิชากานต์  เย็นเหลือ
2. นายธนวัฒน์  ทัดสันเทียะ
3. นายวัชรศักดิ์  พอวังดอน
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70.5 เงิน 25 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวนิตยา  พลทามูล
2. นางสาวปนัดดา  พัศศรษ์
3. นางสาววรรณภา  ไม้โคกสูง
4. นายสนธยา  ช่วยบุญเทียม
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 57 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายธนากร  กล้าสันเทียะ
2. เด็กชายมนัส  งามสูงเนิน
3. เด็กชายสธน  พลอยสุวรรณ
 
1. นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  เสียนขุนทด
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. นายทักษพร  เมยขุนทด
2. นายประพจน์  สุดจันทึก
3. นายอานนท์  สิมจันทึก
 
1. นางวารี  จันทะคาม
2. นายสุเนตร  อัดอั้น
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 47 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กหญิงคคนางค์  วงษ์สีดา
2. เด็กหญิงปณิดา  ภูพันดุง
3. เด็กหญิงอมราวดี  ปัดถามา
 
1. นางสาวจีรพรรณ  สีเมฆ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 48 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวชญาดา  ปลั่งกลาง
2. นายณัฐวุฒิ  แก่งสันเทียะ
3. นางสาวศิริวรรณ  ลาวใหม่
 
1. นางสาวจีรพรรณ  สีเมฆ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงพัณณกร  ลิขุนทด
2. เด็กหญิงภูษณิศา  วุฒิวิชญานันท์
3. เด็กหญิงรัญชนา   ฟากวิลัย
4. เด็กหญิงวรภรณ์  เทียมขุนทด
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แปสันเทียะ
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อภิรพงศ์
 
1. นางอังคณา  สังขมณี
2. นางสาวยุพา  งามขุนทด
3. นางสาวจตุพร  ดีขุนทด
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวจริญญา  ปีพันดุง
2. นางสาวนฤมล  นามขุนทด
3. นายนิธิพล  ริมสันเทียะ
4. นายพงศ์ศิริ  แซ่ปึง
5. นายสารัช  วังสันเทียะ
6. นายอรรถพล  พาชื่นใจ
 
1. นางธารินี  อยู่มาก
2. นางสาวอรปวีณ์  ตั้งแต่ง
3. นางจีระภา  สุขภิรมย์
 
143 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 47 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงณัชชา  พวกขุนทด
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เพียดขุนทด
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  แพมขุนทด
 
1. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
2. นางปิยรัตน์  จำปาเทศ
 
144 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.6 ทอง 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นายจีระศักดิ์  คำสอน
2. นางสาวปิยพร  ศรีอาภัย
3. นายภัทรพล  ยอดตา
 
1. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
2. นางสาวประคอง  เพียกขุนทด
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 41 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงมาติกา  เพิ่มลำ
2. เด็กหญิงเด็กหญิงโสภิตา  พาวขุนทด
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  พลอยขุนทด
 
1. นายบรรลือศักดิ์  มณีรัตน์
2. นางอังคณา  สังขมณี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.4 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายนันทนัช  น้อยจันทึก
2. นายศักดิ์ดา  เตียนขุนทด
3. นางสาวเพลินจิต  อยู่พันดุง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะสุทธิ
2. นางดารณี  ศรีโยธา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 28 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายชินภัทร  งามลา
2. นางสาววทัญญุตา  คบขุนทด
3. นางสาวสาวิตรี  สุขสนิท
 
1. นายกฤษณะ  คูณขุนทด
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  เสียนขุนทด
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84.24 ทอง 58 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวณภัทรศร  แอบจันอัด
2. นางสาวปณิดา  เจสันเทียะ
3. นางสาวภัทราภรณ์  ใจเย็น
 
1. นางสาวอรสา  เจนกลาง
2. นางสาวสุดาพร  เสียนขุนทด
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 49 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรินญา  ดับสันเทียะ
2. เด็กหญิงสมิตานัน  เลื่อนสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุนิสรา  เที่ยงตรง
 
1. นางภัทรจิต  อมฤกษ์
2. นางชมเชย  รักธรรม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวพิตราภรณ์  ความดี
2. นางสาววีรยา  สุนทร
3. นางสาวอุษณีย์  เจนหนองแวง
 
1. นางภัทรจิต  อมฤกษ์
2. นางชมเชย  รักธรรม
 
151 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 18 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เมสันเทียะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  จ่าพันดุง
 
152 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงไพลิน  ทองอยู่
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
153 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  แพทย์เสลา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ   เฉื่อยกลาง
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นายพีรชัย  ขอห้อมกลาง
 
1. นางสาวกุหลาบ   ฟอกสันเทียะ