สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  ยามดี
 
1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 52 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวนัสชนก  ดอกลา
 
1. นางสาววราลักษณ์  รัตนสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46.4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงธนาภา  คุ้มอิ่ม
 
1. นางสุจรี  วัฒนชนสรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวรุจิดา  พรชัยกิตติ์
 
1. นางเสาวณี  แก้วแจ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  จันทะโสก
 
1. นางศรินยา  กายสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 61 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวณัฐชยา  เฟื่องเดช
 
1. นายเอกธนวัฒน์  รัตนะปัญญานันท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงปัจฉิมา  ทอนสูงเนิน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 12 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวรุศิตา  กลิ่นภู่
 
1. นางสาวสุจิณณา  สิงห์ประโคน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 57 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงเพชรทราภา  ประโยทิน
 
1. นางณัฎฐา  ชมโลก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 60 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวร่มฉัตร  เหลี่ยมแฉ่ง
 
1. นางพัชนี  บัณฑิตไพบูลย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 61 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงปาจรีย์  ขัติทะจักร์
2. เด็กชายภูวเนศวร์  ศาสตร์ศิริ
 
1. นางสาวธนัชพร  เพลิดสระน้อย
2. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวภัครมัย  ยศสกุลเลิศ
2. นางสาวรวิพร  มีชู
 
1. นายศักดิ์ดา  พระอารักษ์
2. นางปิยะธิดา  อาจิณกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงญาณาธิป  สุทธิประภา
2. เด็กชายศุภกร  อินทรวรรณ์
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89.01 ทอง 22 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวพรพรรณ  อุ่นจันทึก
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายอินทรี  ท้าวเพชร
 
1. นางรุ่งอรุณ  โตหนึ่ง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนปากช่อง 1. นายปรัชญากร  สกุลพันธ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายณัฐทพงษ์  วงศ์จิตไพฑูรย์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชฌา   เซียงคำ
3. เด็กหญิงวรัญณิฎา  บุญเพลิง
 
1. นายธนวิชญ์  ขาวสว่าง
2. นางพาสุข  บุญแต่ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวนภัสสร  ตาแสง
2. นางสาวพิชชาพร  โพธิ์แสง
3. นายศุภกร  จรัสเดชวิริยะ
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวโนรี  บ่อเงิน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 20 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงชติกานต์  ยอดสง่า
2. เด็กชายณฐพร  มัสแมน
3. เด็กหญิงณัฐภัทร  วิจิตรขะจี
 
1. นางสาวโนรี  บ่อเงิน
2. นางสาวธนัญญา  ยุวผล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 42 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวนัทนันท์   พูนพล
2. นางสาวศุภานัน  จรัสเดชวิริยะ
3. นางสาวเพชรชมพู  ศรีบุบผา
 
1. นายนิรันดร์  ทองภักดี
2. นางฐิตินาฏยา  เชื้อปรุง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 49 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายชานนท์  ศรีคำเวียง
2. เด็กชายสาธิก  งานพีรพงศ์
 
1. นายชูศักดิ์  ชูหมื่นไวย
2. นายนิรันดร์  ทองภักดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71.75 เงิน 39 โรงเรียนปากช่อง 1. นายชญานนท์  ศิริสวัสดิ์
2. นายชินวัตร  ชุมศรี
 
1. นายสมศักดิ์  บุญช่วยสุวรรณ
2. นายพิชัย  สอนพิมพ์สัมผัส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 59 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ทองใบ
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ชุดขุนทด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายบดินทร์ชัย  แตะต้อง
 
1. นางสาวเสาวดี  โชติจันทึก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  โชติชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสีนี  หงษ์จันทึก
 
1. นางโชติกา  ศรีขันธ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65.46 ทองแดง 61 โรงเรียนปากช่อง 1. นายคณิน  เหลืองบริบูรณะ
 
1. นางสาวอ้อย  ทองภู
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตยา  มงคลแพทย์
 
1. นางสาวจตุพร  ทองภูบาล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวสุธาพร  สิงห์ลอ
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกิตติวรรณ  เอนกธนะสุวรรณ
2. นางสาวฉัตรอุบลวรรณ  ดวงแก้ว
3. นายเขมทิน  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางปริชาติ  บุญช่วยสุวรรณ
2. นายธนบดี  ชาญขุนทด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายชาติศิริ  มุมจันทึก
2. เด็กหญิงญาดา  คลานกลาง
3. เด็กหญิงธาริณี  ม่วงจันทึก
 
1. นางสาวปรีช์ญภัทร  เล่งระบำ
2. นางปริญญา  อินจับ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกัญญาลักษณ์   ภักดีวงศ์ษา
2. นางสาวพรปวีย์  เหมิกจันทึก
3. นางสาวภัทรภรณ์  ภูวนา
 
1. นางชนัญชิดา  โครมกระโทก
2. นางสาวอ้อยทิพย์  จิตระงับ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายชยุตม์ธรรม  เอกพิสิษฐ์กร
2. เด็กชายธนกฤต  ทองนวน
3. เด็กชายรัฐนันท์   ศรีมงคล
 
1. นางสาวสุกานดา  สีทา
2. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นจัตุรัส
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 17 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวนิธดา  เขพันดุง
2. นางสาวสุภาวดี  ดีจันทึก
3. นางสาวเนตรนภา  ภูมิมี
 
1. นางชนัญชิดา  โครมกระโทก
2. นางสาวอ้อยทิพย์  จิตระงับ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.96 เงิน 60 โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. เด็กหญิงปนิดดา  ส่งเสริม
2. เด็กชายพิทักษ์  ศรีเอี่ยม
3. เด็กชายภูวไนย  แก้ววิลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 38 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  ไพรเขียว
2. นางสาวรุ่งวิภา  รักษาธรรม
3. นางสาวเมทิดา  ประมูลทรัพย์
 
1. นางนทีรัตน์  แหวนจะโป๊ะ
2. นางสาวเกตุชญา  ทองธนะฉาย
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 60 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  ยิ้มพราย
2. เด็กชายไตรภพ  มุ่งเครือกลาง
 
1. นางวรัทยา  ชื่นอารมณ์
2. นายสุจินต์  ลีระวีเกียรติ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 52 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวชนัญชิดา  สุริเจย์
2. นายธีรภัทร์  อุตทะปา
 
1. นางสุภัค  เจียระกุล
2. นางสาวธัญญา  เกื้อหนุน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 41 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมพงษ์
2. เด็กหญิงกรภัทร์  ชาญกล้า
 
1. นายนันทวัฒน์  จิระวัฒนพงศ์
2. นางสาวสุดากาญจน์  รัตนสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายจักรพรรดิ  จาดอุไร
2. เด็กชายอุรุธนา  แสนศิลา
 
1. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนปากช่อง 1. นายธนกร  ชนะนา
2. นายพงศ์ภัค  จินตบุตร
3. นายพัฒนา   สดโคกกรวด
 
1. นายบุญโย  มัดทะปะนัง
2. นายพสุพล  ท้าวจัตุรัส
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 40 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  วิลัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงนาเดียร์  เซลมาโนวิค
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  จีนงูเหลือม
4. เด็กหญิงภัคภิรมย์  เหลียวกลาง
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ป้องเรือ
 
1. นางสาวสุรัชดา  ขนอ่อน
2. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 56 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวมุทิตา  เกยสูงเนิน
2. นางสาววชิรญาณ์   ไกรสันเทียะ
3. นางสาวศรีวิจิตรา  ซับจันทึก
4. นางสาวสายธาร  กลิ่นหอม
5. นางสาวสโรชา  ฉิมใหม่
 
1. นายสุริยา  ราชพล
2. นางสาวสุพรรศา  สีโสดา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 36 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายพิชิตชัย  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงพิรดา  สืบจะบก
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  เล้าเจริญ
4. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีวิบูรณ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  แสนยอด
 
1. นายกฤต  รชตการย์กุล
2. นายภาณุพันธ์  พรมสวัสดิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 47 โรงเรียนปากช่อง 1. นายชญานนท์  อ่ำสันเทียะ
2. นายธนากร  บ่อไทย
3. นางสาวนิศารัตน์  แฝงเพ็ชร
4. นายราเชนทร์  นาคเขียว
5. นายวุฒิชัย  ใจนวล
 
1. นายกิตติ  วัฒนาธาดาสุข
2. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 49 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 1. นายชนแดน  ผ่อนสะอาด
2. นายธีรพงศ์   บัวขาว
3. นายนครชัย   เหมือนทรัพย์
4. นายนิติพร  จันทร์บุรี
5. นายอาทิตย์  มิ่งมิตร
 
1. นายวัชกร  บุตร์ดีวงษ์
2. นายภาณุพงศ์  แก้วบุญเรือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.8 เงิน 37 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวกรรณิกา  กร่ำกลาง
2. นางสาวจันทราทิพย์  พานเงิน
3. นางสาวชิติมา  ดอนพันพล
4. นางสาวณิชกานต์  มะลิลา
5. นางสาวดาราพร  พรพงษ์
6. นางสาวทิชา  แก้วอนุกูล
7. นางสาวนันทิกานต์  ชุดไธสง
8. นายนิรุต  มาลินนอก
9. นายบัณฑิต  ดีโวล์ฟ
10. นางสาวปัทมวรรณ  นรสิงห์
11. นางสาวมณีรัตน์  มณีแสง
12. นางสาวรชนิกร  หวังรวมกลาง
13. นายระพีพัฒน์  ชมพัฒน์
14. นางสาวลัดดาวรรณ  กาบกลาง
15. นางสาวสุกัญญา  กกสันเทียะ
16. นางสาวอนัญญา  คำวิไล
17. นางสาวอรทัย  พิมพ์กลาง
18. นางสาวอารยา  สง่าสูงเนิน
19. นางสาวเกศกนก  ภาวจันทึก
20. นางสาวเบญจวรรณ  ประสาททอง
 
1. นายโอภาส  บุญเลี้ยง
2. นางลินนภัสร์  เลิศธนาทัพพ์
3. นางขวัญเมือง  ปาณฑะผลิน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.5 ทอง 22 โรงเรียนปากช่อง 1. นายกรวิชญ์  วรรณสุทธิ์
2. นายจิรวัฒน์   มาศวรรณา
3. นายจิรัฏฐ์  ลีระวีเกียรติ
4. นายชลนันท์  ญาณศิริ
5. นางสาวชิดชนก  เมืองฤทธิ์
6. นางสาวณัฐญา  แก้วมณี
7. เด็กชายณัฐติกร  กลั่นพิกุล
8. นายณัฐที  แจ้สูงเนิน
9. นายณัฐวุฒิ  วงษ์ศรี
10. นายปฏิภาณ   ปานถม
11. นางสาวปวันรัตน์  ขุนอินทร์
12. นายภานุวัตน์  คำทะเนตร
13. นางสาวลลิตา  รอดเย็น
14. นายลิปตภัลลพ  นพพลกรัง
15. นายวรสินทร์  งามกระโทก
16. นางสาวสุภาภรณ์   สุวรรณรัตน์
17. นายอดุช  กุงไธสง
18. นางสาวอภิญญา  ศรีคำ
19. นางสาวอรวรรณ  ธรรมเกาะ
20. นางสาวเฟื่องเกศ  เปล่งปลั่ง
 
1. นายสิทธิพร  ตั้งยอดชมญาณ
2. นางสาวฐิภาพรรณ  โถมใย
3. นางสาวพิชญ์สินี  ถมยา
4. นางสาวปริชาติ  รักพุดซา
5. นายฐาปกรณ์  รามเกียรติศักดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 41 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงอาทิติยา  พวงมณีโชติ
 
1. นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 32 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายปริญญา  ศิรประภาพูน
 
1. นางจันทนีย์  กิ่งจำปา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.2 เงิน 59 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เนยตะขบ
2. เด็กชายอัฐพงษ์  บัลลังค์
 
1. นางสาวสุภัทร์ศยา  อ่อนอก
2. นายณัฐพงษ์  วงค์กาสิทธิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.9 เงิน 61 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1. นายส่องแสง  ยิ่งนอก
2. นางสาวแพรทิพย์  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวอรกัญญา  จอดพิมาย
2. นางสาวเต็มสิริ  เบ้าศิลป์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.4 ทอง 25 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวจิณห์นิภา  สุนทรพฤกษ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  แซ่จู
3. เด็กหญิงพรรณอร  บัวมาศ
4. นายพิเชษฐ์  สินปรุ
5. นายสุทธิพร  ชุมตรีนอก
6. เด็กหญิงสุภาพร  สมัญญา
7. เด็กชายสุวิชา  พยัฆพล
8. เด็กชายอดิชาต  ปรีชา
9. นายอาทิตย์  โสดาจันทร์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  จรจันทึก
 
1. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
2. นางสุวิภา  นานอก
3. นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง 18 โรงเรียนสูงเนิน 1. นายคทายุทธ  สบาย
2. นายณัฐกิตติ์   บุญใหญ่
3. นางสาวณิชกานต์  รวยสูงเนิน
4. เด็กหญิงพัณณกร  มุ่งเขื่อนกลาง
5. นางสาวภาวิณี  มีแสง
6. เด็กหญิงสิริมาตร  บุญสูงเนิน
7. นางสาวสุทธิดา  กุลี
8. นางสาวสุพิชญา  สิริเสริมทรัพย์
9. นางสาวเปรมมิกา  นวลโพธิ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  โตมะสูงเนิน
 
1. นางเรณู  หาญสูงเนิน
2. นางสาววริศรา  ศรีจักร
3. นางสาวสุธาสินี  หาญสูงเนิน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.6 ทอง 22 โรงเรียนสูงเนิน 1. นายจักรพรรดิ์  โสธรวงษ์
2. นายณภัทร  งอมสระคู
3. นางสาวดวงกมล  หอมจันทึก
4. นางสาวพิมลพรรณ  ผิวผ่อง
5. นางสาวสุดารัตน์  ทองคำ
6. นางสาวสุทัตตา  เม้าสง่า
7. นายสุริยา  นางสูงเนิน
8. นางสาวอภิสรา  เยสูงเนิน
9. นางสาวเกศินี  ฟุงสูงเนิน
 
1. นางเรณู  หาญสูงเนิน
2. นางสาวสุธาสินี  หาญสูงเนิน
3. นางสาวหิรัญญา  มณีกุล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 36 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   แก้วศรีนาก
2. เด็กชายจักรพงษ์   ลอดสุโข
3. เด็กชายชยธร   ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายณภัทร    ดีจันทึก
5. เด็กชายธีรภัทร   พวงแก้วเพนา
6. เด็กหญิงนันทกานต์   โสจันทึก
7. เด็กชายพิพัฒน์   ขุนสูงเนิน
8. เด็กชายภูเบศ   ปองใต้
9. เด็กชายวีรภาพ   ย้อยจันทึก
10. เด็กหญิงเขมจิรา   อัตถ์เนตรสูงเนิน
 
1. นายชัยวัฒน์   พงศ์ภูพนา
2. นางณัฐวดี   แก้วกุศลวิวัฒน์
3. นางสาวณัฐภัสสร   วงษ์ยี่หวา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 34 โรงเรียนปากช่อง 1. นายกิตติธัช  บุญล้อม
2. นางสาวณัฐพร  ขาสันเทียะ
3. นายธนภัทร   จานแก้ว
4. นางสาวธัญชนก   ชัยยะ
5. นางสาวธิติญา   คำมูล
6. นางสาวปาณิสรา   ผิวอ่อน
7. นางสาวพิมพ์ศิริ   ศิริกระจาย
8. นางสาวสิริประภา   เต็งเก้าประเสริฐ
9. นางสาวสุภาพร  ยิ่งปรางค์
10. นางสาวอรนิชา   บุญช่วยสุวรรณ
 
1. นายชัยวัฒน์   พงศ์ภูพนา
2. นางสาวณัฐภัสสร   วงษ์ยี่หวา
3. นางสาวปภาดา  ทองขาว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 51 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ขอมั่งกลาง
2. เด็กหญิงศาธิตา  ตรีวัชรานนท์
 
1. นายศิวพัชร  กรายทอง
2. นางสาวอรทัย  สุวรรณดี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวสวรส  ปังศรี
2. นางสาวเจนจิรา  แสงจักร์
 
1. นายอำนาจ  หิรัญโรจน์
2. นางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 53 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสพพร
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจุฑามาศ  จ้อยสูงเนิน
 
1. นายกัมปนาถ  ชัยศิรินทร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.5 ทอง 13 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงภูษณิษา  หาขุนทด
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93.7 ทอง 36 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวพิชญา  ฉั่น
 
1. นายวิวรรธน์  เสารยะวิเศษณ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 35 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงปาริตา  อุ่นพระบุ
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวบัณฑิตา  สบายวง
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 58 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงปมลลักษณ์  ทิพย์อาสน์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 46 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายชัยมงคล  ครูสอนดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 53 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุวิมล   ปิ่นแก้ว
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นางจันทร์ตรี  พาระพันธ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงชริสรา  ขุนสูงเนิน
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นางสาวปิยชัญญา  กอุพาณิชานนท์
 
1. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายขุนพล  ถาจันทึก
2. เด็กชายตะวัน  รักธัญการ
3. เด็กชายสาริศ  หลงสีดา
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
2. นางสาวปฐมาวดี  กำปั่นเพชร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายศิวกร  เพชร์เกษม
2. นายอธิป  สิงห์สถิตย์
3. นายอนุสรณ์  โหมกจันทึก
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายชลภูมิ   ใจโสภา
2. เด็กชายนพรุจ    อุบลทิพย์
3. เด็กชายวรมันต์   เนื่องบุญมา
4. เด็กชายวีรภัทร์   เจียมบุรเศรษฐ
5. เด็กชายศิริวัฒณ์   อุดมศักดิ์
6. เด็กชายสันติกานต์   ดะนุชนาม
 
1. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
2. นายนิทัศน์  สายสังข์
3. นายกายวัฒน์  สมวงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 51 โรงเรียนปากช่อง 1. นายธนกฤต   พิมพ์ปรุ
2. นายพงษ์ไพโรจน์  ใจเสือ
3. นายวีรชาติ  จันบัวลา
4. นายศักดิ์นฤน  ธีรเศรษฐ์
5. นางสาวสุรัญชญา  โกเมนมนตรี
6. นายอรรคเดช  นกแก้ว
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
2. นายไสว  ดลพิมาย
3. นายวิวรรธน์  เสารยะวิเศษณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.8 ทอง 20 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลตา  ทองแก้ว
2. เด็กชายกฤษนันท์  สีสด
3. เด็กชายกัลยากร  พลอยครบุรี
4. นางสาวคงชนก  กมลศิลป์
5. นางสาวจานิสตา  สินจันทึก
6. นายจิรวัฒน์   เกตุกลางดอน
7. นางสาวจุฑารัตน์  ภูมิรินทร์
8. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีศิริ
9. นายชญานนท์  อินทชัย
10. นางสาวชลลดา  มีกำปัง
11. นางสาวชุติกาญจน์  สนิทกลาง
12. เด็กชายณภัทร   คำจันทึก
13. นางสาวณัฐพร  ปากหวาน
14. นางสาวดาลีวอน  จันทาลีไซ
15. นายธนกฤต   พิมพ์ปรุ
16. นางสาวธฤษฎา  จุ้ยทะเล
17. เด็กชายบุญยฤทธิ์  ครุฑช่างทอง
18. นางสาวปวีณ์ธิดา  พรีพรม
19. นายพงษ์ไพโรจน์  ใจเสือ
20. นายพันแสน  รักษากูล
21. นางสาวพุทธศาสตร์  พุ่มพันธ์ุวงษ์
22. เด็กชายภควัต  ยอดจันทร์
23. นายภูวนาท  ยอดปืน
24. นายราชันย์  พละโสม
25. นายวีรชาติ  จันบัวลา
26. นายศักดิ์นฤน  ธีรเศรษฐ์
27. นายศุภกานต์  บุญประเสริฐ
28. นางสาวสมฤทัย  ดวงจันทร์
29. นายสิทธิศักดิ์  เผยกลาง
30. นายสิรดนัย  รัตนนิสัย
31. นางสาวสุดารัตน์  มีทองขาว
32. นางสาวสุรัญชนา  โกเมนมนตรี
33. นางสาวสุรัสสา  พงษ์สว่าง
34. นางสาวสุรีรัตน์  โคนประโคน
35. นายองอาจ  แซ่จึง
36. เด็กหญิงอรทัย  หงส์ศรีจันทร์
37. นายอรรคเดช  นกแก้ว
38. เด็กชายเจตภาณุ  สมบัติ
39. นางสาวเพ็ญธิดา  เริงจิต
40. นางสาวเมธิณี  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
2. นายสนิท  มณีรัตน์
3. นายวิวรรธน์  เสารยะวิเศษณ์
4. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
5. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
6. นายไสว  ดลพิมาย
7. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
8. นายกัมปนาถ  ชัยศิรินทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวกมลเนตร  พุ่มพิกุล
2. นางสาวกาญดามณี  บำรุงศรี
3. นางสาวกานต์ธิดา  โมรานอก
4. นายฐิฏิภัทร  ขอแช่มกลาง
5. นางสาวณัชชา  ธรรมชาติ
6. นางสาวณัฐณิชา  ขอเชื่อมกลาง
7. นางสาวณัฐธิดา  ขอเชื่อมกลาง
8. นายณัฐพล  บุญศรัทธา
9. นายนนทนันท์  ฤทธิ์จำปา
10. นายนนทวัฒน์  อักษรวุฒิ
11. นางสาวนภัสวรรณ  อำพันธ์
12. นางสาวนัฐทริกา  อ่อนละมูล
13. นางสาวนัยนา  แพ่งศรีสาร
14. นายบุญญฤทธิ์  แก้วสำราญ
15. นางสาวปภัสสร  นกกลาง
16. นายประณัย  บานไม่รู้โรย
17. เด็กหญิงปิยธิดา  พูลธนะ
18. นางสาวพรกนก  แก้วปริมประ
19. เด็กหญิงภัทราพร  พรมดวง
20. นายภูวนัย  บุษหมั่น
21. นายรักษ์ชานนท์  แรกไธสง
22. เด็กหญิงรัตนาพร  เชญชาญ
23. เด็กหญิงรัมภาพร  มโนเลิศ
24. นายวรดล  เชือนรัมย์
25. นายวรวิทย์  ธรรมวัติ
26. นางสาววิราวรรณ  สังศรีอินทร์
27. นางสาววีรดา  ชำนาญฤทธิ์
28. นางสาวศุภมาศ  จงห่อกลาง
29. เด็กหญิงสาวิมล  กลิ่นศรีสุข
30. เด็กหญิงสุกัญญา  หมีเอี่ยม
31. นางสาวสุทธิดา  ชินขุนทด
32. เด็กหญิงสุนิตา  สภากรณ์
33. นายอธิบดินทร์  จิตแสง
34. นายอภิรักษ์  บัลลังพรมราช
35. นายอภิราม  บัลลังพรมราช
36. นางสาวอรพินท์  รุ่งภัทรกุล
37. เด็กหญิงอรวี  บุตรดี
38. นางสาวอารีรัตน์  อาจบำรุง
39. เด็กหญิงเดือนสิบ  เบ็ญมาศ
40. นางสาวเบญญาภร  รุ่งธารารัตน์
 
1. นางประมวล  บัวทอง
2. นายธวัชชัย  ศิริการ
3. นายเชิดชาย  รอดกลาง
4. นางสาวอังคณา  ปะเมโท
5. นายเจลกา  เฉกแสงทอง
6. นายภานุวัฒน์  เพ็ชร์เลิศ
7. นายจักรกริช  อินสุข
8. นางพัชรี  รักษาสุวรรณ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 56 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายนวมินทร์  หลงเหล็ก
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.7 ทอง 40 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายเมทาวี  ตากิ่มนอก
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 50 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  มาลัย
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 53 โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวเนตรดารา  ระแวง
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.83 ทอง 39 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายเกรียงไกร  ทุ่งไธสง
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 38 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสนกล้า
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นางสาวภาวิณี  รักการดี
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.82 ทอง 40 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายสันติกานต์  ดะนุชนาม
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายเจตนิพัทธ์  พันธุ์ชา
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 20 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กหญิงอมลมณี   ปิ่นนาค
 
1. นางดรุณี  ศรีเชียงหา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 29 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวอแมนด้า  คริสพ์
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 40 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ชมรัมย์
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.8 ทอง 58 โรงเรียนปากช่อง 1. นายธีรภัทร์   ประชากลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.17 ทอง 27 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทองภักดี
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 51 โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวแพรนวล  เดชแดงม่วง
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชาย ภูวิศ   ภาคโชค
2. เด็กชาย โชติอนันต์   พึ่งตา
3. เด็กชายกิตติทัศน์   คงสมพงษ์
4. เด็กชายธนพล   วาปีทะ
5. เด็กชายธนากร  เฮงสง่า
6. เด็กหญิงนัทชา   วงศ์ภัทรฐิติ
7. เด็กชายภานุวัตร   กุดนอก
8. เด็กชายภูวเดช   วงษ์นุช
9. เด็กชายมกรธวัชมิ์   เหลียงบำรุง
10. เด็กชายมนัสพงษ์  มีสมมนต์
11. เด็กชายรัชพล   พลเดชวิสัย
12. เด็กชายสุวพัชร   ศรีสูงเนิน
 
1. นายกายวัฒน์  สมวงศ์
2. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวฟ้าสอง   สุวรรณมิตร
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายธีรทรัพย์   กรงรัมย์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 7 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวอัญชลี   เครือกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 20 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายนวพล   เกิดผล
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวบุษราคัม  บุญปู่
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวกัญญารัตน์   สุพิน
2. นายกิตติศักดิ์  กองพิมพ์
3. นายจักรวาล  พันธ์สอาด
4. นางสาวจิราวรรณ   พิมพ์สิงห์
5. นางสาวณัฐชยา   ดำรงค์ดีอยู่
6. นางสาวปทุมมาศ  ศรีคิรินทร์
7. นางสาวปวีณา  คือสูงเนิน
8. นายวนัส  จอสูงเนิน
9. นางสาวอชิรญา   ชาติสุภาพ
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
2. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
3. นายจตุพล  เจิมขุนทด
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.2 เงิน 48 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โคตธาริน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซมรัมย์
3. เด็กชายจักพรรดิ์  อาจจันทึก
4. เด็กชายชานน  ดอกลา
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  เรื่อเรือง
6. เด็กชายพิชชากร  ไทยวงศา
7. เด็กชายพีรทัต  มอมขุนทด
8. เด็กหญิงอาจารีญา  สืบมา
9. เด็กหญิงอาศิวาภรณ์  เถกิงผล
10. เด็กชายเฉลิมชัย  ดีเลิศ
 
1. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
2. นางสาวพันไมล์  ฤทธิ์ศรเดช
3. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  แข็งแรง
2. นางสาวฐิติมา  กรีดกลาง
3. นางสาวพิไลลักษณ์  ว๊อตจันทึก
4. นายรามิล  จันทร์หอม
5. นางสาวศศิตา  ตรวจนอก
6. นายสุทธิพงศ์  ปัตตาลาโพธิ์
7. นายสุธี  ปรีชาแพทย์
8. นางสาวเกวลิน  รุ่งเรือง
9. นางสาวเมธาวี  คมขำ
10. นายโยธิน  ตระหง่านกุลชัย
 
1. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
2. นางสาวพันไมล์  ฤทธิ์ศรเดช
3. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.8 เงิน 20 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกัลยากร  เถลิงผล
2. เด็กหญิงจรรย์ยามณ   รักษา
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ทิพวรรณ
4. เด็กหญิงเบญญาภา   เที่ยวจันทึก
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ลีละประสพโชค
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
3. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
4. นายกัมปนาถ  ชัยศิรินทร์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 30 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลพร  นนสุธี
2. นางสาวชนิกานต์  จงงาม
3. นางสาวณัฐธยา  มูลนีวัน
4. นางสาวพรกมล  ชัยประภา
5. นางสาวพิชชาพร  แซ่ลิ้ม
6. นางสาวอารยา  ทาสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
3. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
4. นายกัมปนาถ  ชัยศิรินทร์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ธูปหอม
2. เด็กหญิงณัฐชา  โสดานิล
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เจตเขตการณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนกรุง
5. เด็กหญิงรดามณี  แคกระโทก
6. เด็กหญิงรัตติกาล  เปลี่ยนทอง
7. เด็กหญิงลลิตา  พรหมคุณ
8. เด็กหญิงศศิธร  ผาสุข
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวนิลนาฏ  กรีกูล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 36 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกัญญารัตน์  แฉ่งสูงเนิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  สิริกันทวงศ์
3. นางสาวดาราวลี  ยุธะชัย
4. นางสาวปนัดดา  สง่าสูงเนิน
5. นางสาวประภัสสร  คำมณี
6. นางสาวปัณญฑิตา  บุญสัตย์
7. นางสาวพลอยชมพู  เพียซ้าย
8. นางสาวมนทิรา  สายเครือบุญ
9. นางสาวสุรางคณา  เมืองกลาง
10. นางสาวเนริสา  เครือมั่นคงภักดิ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 29 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกันยาลักษณ์   สิงห์ขาม
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   หรัญรัตน์
3. เด็กหญิงนัทนันท์   สังข์ทอง
4. เด็กหญิงประภัสสร   วิชัยดิษฐ์
5. เด็กหญิงพรชิตา   อาวรจิตร์
6. เด็กหญิงภัททิยา   กอคูณกลาง
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ   บรรยงค์
8. เด็กหญิงภัสสร   เพ็งสอน
9. เด็กหญิงภาวิตา   ป้องปิ่น
10. เด็กหญิงมนชญา   กองจันทึก
11. เด็กหญิงสุพัตรา   อุดทุม
12. เด็กหญิงสุภนิชา   ตุลาทอง
13. เด็กหญิงสุภัสกริ่ง   จังอินทร์
14. เด็กหญิงอชิรญาณ์   เรืองจาบ
15. เด็กหญิงอภิชญา   ปิ่นนาง
16. เด็กหญิงเบญญาภา   ฝอดสูงเนิน
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางแวว  บำรุงนา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 42 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกรัณฑา  รัตนา
2. นางสาวกัญญาภัทร   เหมือนทรัพย์
3. นายกันต์ธวัช   อภัยกาวี
4. นางสาวจันทร์รดา  จันทร์มั่น
5. นางสาวจิรนันท์  ภัคเกษม
6. นางสาวณิชารัศน์   ศรีภัทรโกสินทร์
7. นายภานุวัฒน์   คงชนะ
8. นางสาวศุภิสรา  ถิตย์รัศมี
9. นางสาวสุพรรษา   บุตรภาชี
10. นางสาวสุวิมล   คล้ายบรรจง
11. นางสาวสโรชา  แสนโยธา
12. นางสาวอฐิสรา   โชคฐิติวัฒน์
13. นางสาวอมรรัตน์  พึ่งเย็น
14. นางสาวอฬิษรา   โชคฐิติวัฒน์
15. นางสาวอัญชลี  เครือกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางแวว  บำรุงนา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายพัฒน์  อินทมาตร์
 
1. นางชวนชม  หงษ์ทอง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวอุไรรักษ์  เธียรพิริยะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  จิตจักร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 57 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงชญาดา  เชาว์มานะเดช
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  ทองเนื้อนิ่ม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 50 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายธนาดล  ช่ำชอง
 
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ   แก้วกำชัย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 53 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกชกร   กลิ่นกลาง
2. เด็กหญิงธัญจิรา   อยู่ประยงค์
3. เด็กหญิงนัชชา   คดขวาน้อย
4. เด็กหญิงพิมพ์เพ็ชร   หอมกระแจะ
5. เด็กชายภูวิศ   อินรุ่งเรือง
 
1. นางสาววาลุกา  สุภาพ
2. นางสาววันวิสาข์   แสนเสริม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 35 โรงเรียนปากช่อง 1. นายจิณณวัตร  อวยสูงเนิน
2. นางสาวธีร์วราฎา  ชูทอง
3. นางสาววรรณนพร  อันทสิน
4. นายศุภวิชญ์  ปรีชาเกษตรกิจ
5. นางสาวอแมนด้า  คริสพ์
 
1. นาย อำพล  เหงขุนทด
2. นางกัณวิศรณ์  แก้วเจริญสันติสุข
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงฤทธีรา  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงวริศรา  ขลุ่ยทอง
 
1. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาววฤนดา   สุมนนอก
 
1. นายอิสริยะ  อิ่มกระโทก
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ชนะนา
2. เด็กชายภูริณัฐ  สุนนท์นาม
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.93 เงิน 43 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกฤษณา  แฟงสุดโท
2. นายภูมินทร์  พรมสาด
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
2. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.83 เงิน 13 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แสวงแก้ว
2. นางสาวพิชญาภา  โรจน์จินดา
 
1. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
2. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง 11 โรงเรียนปากช่อง 1. นายกิตติพงษ์  โสภาพรม
2. นางสาวรัชชประภา  ประดุงศักดิ์
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวอนัญญา  พึ่งสะระ
2. นางสาวแพรพรรณ  สัยวุฒิ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
2. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 25 โรงเรียนปากช่อง 1. นายพงศกร  รอดกลาง
2. นางสาวสุรีย์พร  เพชรภักดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
2. นายสรพงษ์  อินโต
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72.66 เงิน 8 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวบุญญิตา  พุกพิกุล
2. นางสาวภัทราภรณ์  ชื่นบาน
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 29 โรงเรียนปากช่อง 1. นายณัฐดนัย  สมัครการ
2. นางสาวปรายดาว  สิทธิวงศ์
3. นายสิขรินทร์  เหลืองจันทึก
4. นายเจษฎา  บุญยงค์
5. นางสาวโยษิตา  พรามประ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
2. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง 29 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจิตรลดา  ไชยประภพ
2. นายนพรุจ  ภู่พารา
3. นายพีระพัฒน์  อังคณฑี
4. นางสาวศุภาภรณ์  แตงร่ม
5. นางสาวอุมารินทร์  ฟอกสันเทียะ
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ภิมุขมาตยา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวชนิตา  เสือเถื่อน
2. นางสาวนาตาลี  ไซเบค
3. นางสาวยุพารัตน์  โภคทรัพย์
4. นายรชต  แสวงทอง
5. นางสาวสุทธาสินี  ป้องกลาง
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 25 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายภัทรพล  วาปีทำ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คำอินทร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวสุทธิดา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 45.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวรัชนี  นาคำ
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 22 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คุ้มหน่าย
2. เด็กชายธนะรัตน์  ทัศนาลัย
3. เด็กชายธันวา  พ่วงจันทึก
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสูงเนิน
5. เด็กชายนิติธร  จุ้ยจันทึก
6. เด็กชายวรวัช  โลสูงเนิน
7. เด็กชายสฤษฎ์เกียรติ  ภาวจันทึก
8. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นางสาวปวีณา  มีชูสม
3. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 30 โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นายนำชัย  วัชระโกมล
2. นายบุญมา  ดวงแก้ว
3. นายพิทักษ์  นาถมทอง
4. นายรัฐวารินทร์  มีสมสัตย์
5. นายเกียรติเพชร  ขออยู่กลาง
6. นายเมธี  เม้าขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 71.9 เงิน 28 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกัญญาพัชร  เกิดปัญญา
2. นางสาวชญาณี  ศิริบุรม
3. นางสาวธนพร  อินทิตานนท์
4. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์อุดร
5. นางสาวนฤชล  ลาดก้อม
6. นายนายธนานนท์  กาญวิทยี
7. นายนิพฐิพนธ์  อังอำนวยศิริ
8. นางสาวสิรภัทร  พวงทับทิม
9. นายเจษฎาภรณ์  คำธนะ
10. นางสาวเพ็ญนภา  โพธิ์สูงเนิน
 
1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
2. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
3. นางสาวสุดา  จันทราช
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวนันทิดา  พรรณภักดี
2. นางสาวสุดารัตน์  มูลมณี
3. นางสาวสุพัตรา  ยอดรัก
 
1. นางสาวศศิพร  สัญญาถนอมรัช
2. นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 46 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวฐิติรัตน์  ขิงสันเทียะ
2. นางสาวพรฐิตา  กุลบา
3. นายวัฒฑวุฒิ  ด้วงเงิน
 
1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.2 เงิน 45 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงณภัทร  ทองมณี
2. เด็กชายธนภูมิ  เคนจันทึก
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำใจ
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.4 ทอง 38 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลทิพย์  คุณนาม
2. นางสาวกวินธิดา   ล.พัฒนพงศ์
3. นางสาวสุพรรษา   แสงตะวัน
 
1. นางภาวศุทธิ์  วัฒนา
2. นางสุภัทชา  ศิริเกรียงไกร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนปากช่อง 1. นายธนวัฒน์   ร่าเริง
2. นายหฤษฏ์   จันทร
 
1. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา   แสนใหม่
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 53 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายนฤเบศ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงพิริสาวดี  บุญจันทึก
3. เด็กหญิงอสิตา  แย้มรู้การ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางสาวตะวัน  เลิศจันทึก
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 36 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวชญาดา  โคทนา
2. นายพลกฤต  ช่างสลัก
3. นางสาวสุชาดา  เทศสูงเนิน
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินทร์รัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายคฑาหัตถ์  ปล้องพุทซา
2. นายธนภูมิ  ไชยเสริม
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์  วงษ์รักษา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  กนกพิมพ์เงิน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์มูล
 
1. นางสาวสุพักตร์  เลยกลาง
2. นางสาวคนารัตน์  กงขุนทด
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐชยา   มาจันทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรไทย
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางสาวตะวัน  เลิศจันทึก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 48 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายศรัณยภัทร  อัตถะโดน
2. เด็กหญิงอธิการิณี  ชิวพิมาย
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายอนุชา  โกมลภิส
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง 4 โรงเรียนปากช่อง 1. นายนรบดี  วรรณเสถียร
2. นางสาวสิริกัญญ์  เถรว่อง
 
1. นางอาทิตยา  แสนใหม่
2. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บัวกลาง
2. เด็กชายชนันนัทธ์  เกิดจันทึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกนกวัตร  หาดทรายทอง
2. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 46 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายอลงกต  จันปัญญา
2. นายเสริมศักดิ์  ปานนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกนกวัตร  หาดทรายทอง
2. นางสาวคนารัตน์  กงขุนทด
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนปากช่อง 1. นายกฤตเมธ   นวลศรี
2. นายพสุวัสต์   วรธรรม
 
1. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา  แสนใหม่
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65.88 ทองแดง 54 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภู่วิริยะกุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ซาด้วง
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายสาธิต  ฦาชา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพัต  ปิยธรรมโรจน์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  พัชราเมธากุล
 
1. นางสุวดี  ผาตะพงษ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 45 โรงเรียนปากช่อง 1. นายธนกฤต  ธารินเจริญ
2. นายปฏิมากร   ระดาฤทธิ์
3. นายศุภณัฐ  ดิษพงษา
 
1. นายวชิระชัย  ชาวสันเทียะ
2. นายพสุพล  ท้าวจตุรัส
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง 28 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายธวัชพงษ์  เรืองรัมย์
2. นายธีรภัทร  แกมรัมย์
3. นายวิวิธชัย  ฉิมพะเนา
 
1. นายปัญญา  เทียบสูงเนิน
2. นายวรโชติ  แสนยะบุตร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 52 โรงเรียนปากช่อง 1. นายชวิศพล  สังข์ทอง
2. นางสาวนริศรา  นวลคำ
3. นางสาวภัณฑิรา  คำวชิรพิทักษ์
4. นางสาวศิริพร  ท้าวแป้ง
5. นายสดายุ  ทองสูงเนิน
6. นายสธน  สืบจะบก
 
1. นางขนิษฐา  เรืองเศรษฐี
2. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
3. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงญาตาวี  ทองสุข
2. เด็กหญิงธัญญาณัฐ  เกิดมนตรี
3. เด็กหญิงนันท์นภัทร  วิมูลศักดิ์
 
1. นางสาวชนิดาพร  พานิคม
2. นางธิติมา  ศิลปชัย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกรัณฑา   รัตนา
2. นางสาวดลยา  สนธิ
3. นางสาวมนัสนันท์  เอี่ยมละออง
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีสุภิรมย์
2. นางสาวปัทมวรรณ  ขุนทอง
3. นางสาวสายฝน  เพ็งวึก
 
1. นางอรุณศรี  เอ็นดู
2. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิลัยแลง
2. เด็กหญิงปานิดา  ปันดอน
3. เด็กหญิงสุทธาวิณี  เทียมไชย
 
1. นางนิลยา  อึ้งเจริญกุล
2. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.1 ทอง 39 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  ชิดมะเริง
2. นางสาวจิรภัทร์  ครองเคหา
3. นายพงษ์ศธร  จงรวมกลาง
 
1. นางนิลยา  อึ้งเจริญกุล
2. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 36 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงศิลป์สุภา  เปียสันเทียะ
2. เด็กหญิงสิริณฑา  ยอดเพชร
3. เด็กหญิงอารียา  สมเหมาะ
 
1. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
2. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.74 ทอง 36 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวชรินรัตน์  ปลั่งกลาง
2. นางสาวปิยธิดา   รัตลาด
3. นางสาวพรวรินท์  พิพัฒปิติผล
 
1. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
2. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 41 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายนิกร  ย่ำยวน
 
1. นางพรพนา  เตียนพลกรัง
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 49 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายประสิทธิ์  กล่ำเกลี้ยง
 
1. นางพรพนา  เตียนพลกรัง
 
159 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81.62 ทอง 47 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงสุพินญา   สว่างเนตร
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
160 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 81.2 ทอง 38 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายสพลเชษฐ์   เจริญสุข
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
161 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 52 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายํธนาพิพัฒน์  รัศมีสำราญสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เกลี้ยงดี
 
162 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 75.46 เงิน 47 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายปภินวิทย์   สร้อยสูงเนิน
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80.96 ทอง 38 โรงเรียนปากช่อง 1. นายณัฐพล   ค้ากระบือ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
164 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85.5 ทอง 39 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกัญญาภัทร   เหมือนทรัพย์
2. นายชินกฤต   พิมพ์สวัสดิ์
3. นายณัฐพล   ค้ากระบือ
4. เด็กชายดาวเหนือ   ข้องนอก
5. เด็กชายธนาคิม  หิมพานต์
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์   หรัญรัตน์
7. เด็กชายนภนต์   หนูรอด
8. เด็กชายนวพล   เกิดผล
9. เด็กหญิงบุตรนภา   ช้อนทอง
10. เด็กชายปภินวิทย์   สร้อยสูงเนิน
11. เด็กหญิงประภัสสร   วิชัยดิษฐ์
12. เด็กชายพงศธร   สมพร
13. นายพณัฐณัญ   ชะโลมกลาง
14. เด็กหญิงพรชิตา   อาวรจิตร์
15. เด็กหญิงภัททิยา   กอคูณกลาง
16. เด็กหญิงภัทรวรรณ   บรรยงค์
17. นายภานุวัฒน์   คงชนะ
18. เด็กหญิงภาวิตา   ป้องปิ่น
19. นางสาวศุภิสรา  ถิตย์รัศมี
20. เด็กชายสพลเชษฐ์   เจริญสุข
21. นางสาวสุพรรษา   บุตรภาชี
22. เด็กหญิงสุพัตรา   อุดทุม
23. เด็กหญิงสุพินญา   สว่างเนตร
24. เด็กหญิงสุภนิชา   ตุลาทอง
25. เด็กหญิงสุภัสกริ่ง   จังอินทร์
26. นางสาวอฐิสรา  โชคฐิติวัฒน์
27. เด็กหญิงอภิชญา   ปิ่นนาง
28. นางสาวอฬิษรา   โชคฐิติวัฒน์
29. เด็กหญิงอาทิตยา   ปิ่นเย็น
30. เด็กหญิงเบญญาภา   ฝอดสูงเนิน
 
1. นายปัญญา  กิจเจริญปัญญา
2. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
3. นางแวว  บำรุงนา
4. นายเอกธนวัฒน์  รัตนะปัญญานันท์
5. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
6. นายสนิท  มณีรัตน์