สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ทองอ้วน
 
1. นางชลิดา  อนุกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.8 เงิน 30 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวพัทธนันท์  ลาส
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 44.2 เข้าร่วม 26 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงนฤพร  เลือดกระโทก
 
1. นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวอัจจิมา  แววกระโทก
 
1. นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายธนโชติ   ขุนงิ้ว
 
1. นางปิยะทัศนีย์   ศีลารัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. นางสาวอนัญญา   อินทะรังษี
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์   สำรวมจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายนวพล  รังกระโทก
 
1. นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 51 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. นางสาวน้ำทิพย์  ขอทองหลาง
 
1. นางอัจฉริยา  ยศวัฒนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 14 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อ่วมกระโทก
 
1. นางราตรี  พิชัยพงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 58 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวศิริภา  ถมกลาง
 
1. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 8 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   โคตรจังหรีด
2. เด็กหญิงธารทิพย์   ชดพรมราช
 
1. นางสาวศศิธร   โชติพรมราช
2. นายอาทิตย์  มะสูงเนิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชุติมา  องอาจ
2. นางสาวณัฐธิดา  ทานู
 
1. นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
2. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สูญราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนเทียน
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจุไรรัตน์  ฉูดกระโทก
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. นายตะวัน   ป้อมจาหยับ
 
1. นายจิรณัท  วงศ์ชมดี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวพชรพรรณ  บุญพันธ์
2. นางสาวมลิษา  ประทุมวัง
3. นางสาววิยะดา  พันธุมาศ
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะกุมาร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายณัฐวัตร   จงอาจกลาง
2. เด็กชายภีมเดช   กลั่นกิ่ง
3. เด็กชายโชคนิกร   ก้ำกระโทก
 
1. นางสุพรรรณี   ปานสาลี
2. นางศศิ   ทองทวี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 41 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวปณิดา  ศรีภา
2. นางสาวปิยธิดา  สุทธิสมบัติ
3. นางสาวสมฤทัย  มากอินทร์
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะกุมาร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 61 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายปภาวิชญ์   ฤทธี
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ดีใหม่
 
1. นายณรรชกร   นาคใหม่
2. นายสมศักดิ์   ประเสริฐมานะกิจ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง 59 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ลอยนอก
2. นางสาวสุนิษา  บินไธสง
 
1. นายอนันต์  มณีกัญย์
2. นายรัตนชัย  สอดกระโทก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวพรพชร  ปะโมนะตา
 
1. นางอุไร  กลำเงิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวทิติยาพร  ศรดอก
 
1. นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.94 ทอง 26 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เรียบครบุรี
2. เด็กหญิงดารารัตน์  คำโนนม่วง
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.84 ทอง 11 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ชาญมงคล
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 47 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  กุลแจทอง
 
1. นายนพกุล  ปุคลิต
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. นางสาวทิพย์มณี  พระเวทบรินรักษ์
 
1. นายวันชัย  ชาญสำโรง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   พันธ์จะโป๊ะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ   ปะกัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 49 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สร้อยสิงห์
2. เด็กชายภัทรวุฒิ  สร้อยเสน
3. เด็กหญิงแพรวดาว  สรังษี
 
1. นางสาวไปรมา  แนมขุนทด
2. นายคม  งอนสระน้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 51 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวณัฏยา  ดอนจังหรีด
2. นางสาวพรทิพย์  บุญไกร
3. นางสาวรติยากร  เนื่องพนอม
 
1. นางสาวญาณิศา  ใสสระน้อย
2. นายสมชาติ  ปรางค์นอก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงทิชานันท์  มั่นคงคูณสุข
2. เด็กชายพีรภัทร  ขุนทอง
3. เด็กหญิงสุภัสรา  ดงกระโทก
 
1. นางสาวกฤษฏิ์ชฎา   ปพรวราสวัสดิ์
2. นางสิริกมล  พุทธรักษา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.5 เงิน 43 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกัลยาณี  คงเจริญถิ่น
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชุมเมฆ
3. นางสาวอัญชิสา  นางกระโทก
 
1. นางสาวกฤษฏิ์ชฎา   ปพรวราสวัสดิ์
2. นางสิริกมล  พุทธรักษา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  คชสูงเนิน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สวัสดี
3. เด็กหญิงปราณี   รั้งกระโทก
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 59 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกัญยาสิริ  บุตุธรรม
2. นางสาวพรนภา  ศรีสุพันธ์
3. นางสาวสมิตานัน  พูลพิน
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.14 ทอง 29 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงขนิษฐา   พงษ์เจริญ
2. เด็กชายวีรภัทร   วิลัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชื่นโคกกรวด
 
1. นางธัญญรัศม์   สะเทิงรัมย์
2. นางสาวสิริหล้า   หล้าคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 51 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวธัญยรัตน์  กิตติรัตน์ธนา
2. นางสาวพรรณวรินทร์  พรไธสง
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  ธนาวุฒิ
 
1. นายภาณุพล  ระย้าทอง
2. นางเพ็ญนภา  ไชยรา
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงปกาวิน  จับปินครบุรี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชินคำ
 
1. นางปราณี  เพชรประไพ
2. นายชาตรี  ศรีพาฮาด
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 32 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายระพีพัฒน์  ปิยะนาจ
2. นายโชติพงศ์  จันทร์ศรี
 
1. นายพิทยา  จุมจันทร์
2. นายสมชาติ  ปรางค์นอก
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 60 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แสงทอง
2. เด็กชายสิทธิพร  หลักคำ
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นายยุวเรศ  แหไธสง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 55 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กชายพีชยา  ยุ้งกระโทก
2. เด็กชายเด่นภูมิ  สอบกระโทก
 
1. นางสาวรัชนี  จินดาวัลย์
2. นางสาวสัมฤทธิ์  อุดมญาติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 46 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พิพิธภัณฑ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์ปิยมารัตน์
3. เด็กหญิงนฤมล  ไร่กระโทก
4. เด็กหญิงปภัสสร  อินทรมาตร
5. เด็กหญิงอังศุมาลิน  เหลืองอร่ามนภา
 
1. นางสาวอภิณฬาวรรณ  คิดเห็น
2. นายอาทิตย์  หอมวัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 53 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชนากานต์  โลกระโทก
2. นางสาวญดาพร  สอนกระโทก
3. นางสาวทิติยากร  ชอบมวย
4. นางสาวปรีญาภรณ์  ศิลา
5. นางสาวอริศรา  สุภสร
 
1. นางสาวอภิณฬาวรรณ  คิดเห็น
2. นายอาทิตย์  หอมวัน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 23 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   เฟื่องเสือ
2. เด็กหญิงอทิตยา   งากิ่ง
3. เด็กหญิงอรวรรรณ   เอ้นแคน
4. เด็กหญิงอัจฉรา   ดอนสระน้อย
5. เด็กชายอานนท์   พลศรี
 
1. นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ
2. นางศิวากร  เปลี่ยนกระโทก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 47 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  จุลทัศน์
2. นายชัชวาล  คนพิมาย
3. นางสาวนภาพร  ธรรมบุตร
4. นางสาวศริญญา  แสนโคตร
5. นางสาวอุมาภรณ์  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางสาวยุวรี  จีนทองหลาง
2. นายจักรพันธ์  ยอดเกษ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.8 เงิน 34 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กหญิงกัญญาพร   โฉมจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   จำลอง
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   พรชัยตะคุ
4. เด็กชายอรุณ   เรไรตะคุ
5. เด็กชายเสกสิทธิ์   สุขสวัสดิ์
 
1. นายสิปปกร  สุทธิศิลป์
2. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.8 ทอง 41 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวปภัสรา  ไชยรัมย์
2. นางสาวมณฑิรา  อุ่นเหมือน
3. นางสาวระวีวรรณ  มหาเวช
4. นางสาวสุวิมล  เฟื่องคำ
5. นางสาวอารียา  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายขจร  โปร่งจิตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 55 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงปาริชาต   สีมี
 
1. นายทำนุ   พ่วงภู่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.8 เงิน 58 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  เจียรัมย์
 
1. นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กชายธาราธิป  ไชยะแสน
2. เด็กหญิงมนัสวี  พิณทอง
 
1. นางสาวเขมิกา  ทันไธสง
2. นางสาวอรทัย  อันทะนิล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.1 เงิน 50 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. นายธีรพงษ์  บุญดีเล็ก
2. นางสาววาสนา  นาคสีสด
 
1. นางสาวเขมิกา  ทันไธสง
2. นายจักรภัทร  ทำมิตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81 ทอง 56 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายขวัญชัย   แสงสุข
2. นายชัยวัฒน์   รักใคร่
3. เด็กหญิงดาริตา  ฟั่นเพ็ง
4. เด็กชายธีรภัทร   เกษรพรมราช
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เทียนเมืองปัก
6. เด็กหญิงพรสวรรค์   แซกพุทรา
7. นางสาววรญา   ศรีสุวรรณ
8. เด็กชายวัชระ   ดรสระน้อย
9. นายศุภโชค   ชัชวาลย์
10. เด็กหญิงสุพรรษา   หมวกพิมาย
 
1. นายดาว  โหมดนอก
2. นายพงศธร  กาศพรมราช
3. นายสถิตย์ชัย  แสงทอง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.2 ทอง 37 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายธนพัฒน์  ภู่มาก
2. นางสาวนารีรัตน์  แควกลาง
3. นางสาวบุษกร  แนววรรณ
4. นายภูมินทร์  จินารักษ์
5. นางสาววาสนา  สีโท
6. นางสาวศิรินธร  ทรวงโพธิ์
7. นางสาวสุขพรรษา  ปราณะผาย
8. นายอภินันท์  มีบุญ
9. นายอาทิตย์  วงค์ภาพ
10. นางสาวโยศิตา   สุขกระโทก
 
1. นายจิระศักดิ์  ผ่องแผ้ว
2. นายเลอสรร  พามขุนทด
3. นายสมชาติ  ทิศกระโทก
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 77.2 เงิน 43 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรกันยา  วิงไธสง
2. เด็กหญิงจิรัญยา  พันธุมาศ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  อัดจันทึก
4. เด็กชายธนภูมินธ์  แขขุนทด
5. เด็กชายนฤเบศร์  จิตรช้าง
6. เด็กชายปพนวิช  แก้วไตรรัตน์
7. เด็กชายพิภพ  พุทธแก้ว
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยสนธ์
9. เด็กหญิงวรัญญา  แก้ววิจิตร
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีจันทร์
 
1. นายเลอสรร  พามขุนทด
2. นายจิระศักดิ์  ผ่องแผ้ว
3. นายสมชาติ  ทิศกระโทก
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายธิติ  ขลุ่ยกระโทก
2. เด็กชายนวิน  ผิวเมืองปัก
 
1. นางสาวจิราวรรณ  หนองนา
2. นางสาวพรพิชชา  พรมมี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวโสรยา  ยศจังหรีด
2. นางสาวไพรินทร์  ลมสูงเนิน
 
1. นางสายชล  ฤทธิกูล
2. นางสาวชวัลนุช  จันธิมา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงปณิดา   เงินจังหรีด
 
1. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 29 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวชลณิชา   สะโมสูงเนิน
 
1. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงปนัสยา   ชิดสระน้อย
 
1. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98.3 ทอง 12 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายศุภชัย  บุตรทศรี
 
1. นายศิริวัฒน์  ใหญ่กระโทก
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   แก้ววิเศษ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 53 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชนิกา  สำเภาเพ็ชร
 
1. นายจักริน  สูบกำปัง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายรัชชานนท์   วันดีศรีสกุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 52 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกนกวรรณ  วงค์ษาเคน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 53 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศัตรูพินาศ
2. เด็กหญิงปุณยนุช   ขามกิ่ง
 
1. นางสาวบงกชพร   บุราญศาล
2. นางสาวสุพรรษา   มณีเพ็ชร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงญาวินี  ตั้งอั้น
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนครบุรี 1. นายพีรพัฒน์  สีแก้วน้ำใส
 
1. นางสาวสุกัญญา  กินไธสง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายจิรภัทร   แพงกิ่ง
2. เด็กชายปิ่นเพชร   แสนสวัสดิ์
3. เด็กชายภานุพงศ์   บัวระภา
 
1. นายณัฐพล   อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวสุพรรษา   มณีเพ็ชร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายชูเกียรติ   แพงกิ่ง
2. นายวันชัย   มูลกระโทก
3. นางสาววิจิตรา   คงชุ่มชื่น
 
1. นางสาวสุพรรษา   มณีเพ็ชร
2. นายณัฐพล   อุ่นดีมะดัน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง 9 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายนพัฒน์  ปิดตังละพา
2. เด็กชายยศพล  วงษ์สิทธิ์
3. เด็กชายรพีพัฒน์  ยอดสุรินทร์
4. เด็กชายศิวัช  จูมคำ
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72.75 เงิน 59 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. นายจุลจักร  สุขบงกช
2. นายอัษฎาวุฒิ  ชารัญจ่า
3. นายอาวุต  ส่วยครบุรี
4. นายเสกสรร  อักษร
 
1. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกนกวรรณ  ณะศิริ
2. เด็กหญิงกัญญาวัฒนา  ปะนะตุพา
3. เด็กหญิงฉัตรรวี  ปราบภัย
4. นางสาวชลธิชา  นรินทร์
5. เด็กหญิงชุลีพร  สุภาษร
6. นายณภัทร  สว่างชูแก้ว
7. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิลานันท์
8. นายทินภัทร  กลิ่นสูงเนิน
9. เด็กชายธนธัช  ซุยโพธิ์น้อย
10. เด็กชายธนภัทร  ฝอยทอง
11. เด็กชายธนวัฒน์  สอนจะโปะ
12. เด็กหญิงธนัญญา  วาวิทย์
13. นายธนากร  สินธุวงษานนท์
14. เด็กหญิงธัญชนก  สีกุดเวียน
15. นายธีรภัทร์  สายเพชรแสง
16. เด็กหญิงนพวรรณ  พึ่งโคกสูง
17. นางสาวนรกมล  แสนฉิมพลี
18. เด็กชายนันทวัฒน์  พุฒทอง
19. นายบัณณฑัต  แสงหา
20. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ตราครบุรี
21. เด็กชายปฏิภาน  มินดอน
22. เด็กหญิงปริศนา  แผลงจันทึก
23. เด็กชายปิยะวัฒน์  สะเดิงดอน
24. เด็กชายปุณร์วสุ  คำศรี
25. เด็กชายพันธ์ศักดิ์   สุวรรณ
26. เด็กชายพีรพัฒน์  พนจ์ฉิมพลี
27. เด็กชายภาวิต  เชยสระน้อย
28. นางสาวภิชชาพร  หอมขุนทด
29. เด็กชายมาริช  ยุพดี
30. เด็กชายราเมศ  สายสระน้อย
31. นายวายุ  กองเมืองปัก
32. เด็กหญิงสกุลรัตน์  เล็กตะคุ
33. นายสิทธิพร  กันตะบุตร
34. เด็กหญิงสุธาสีนี  นาก้อนทอง
35. นายอดิศร  แดงดอน
36. นายอธิบดี  เย็นหลักร้อย
37. เด็กหญิงอภิรฏา  โชติประดิษฐ์
38. เด็กหญิงเจนจิรา  เอื่อมจิตร
39. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ไวครบุรี
40. นางสาวเอื้อมพร  มาอยู่
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
2. นายมานะ  พิณจะโปะ
3. นายเกียรติศักดิ์  ไวยขุนทด
4. นายนิรมิตร  ดวดกระโทก
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.2 ทอง 18 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ควรรักษ์เจริญ
2. นางสาวจันทมาศ  จันทาเทศ
3. นางสาวจีรนันท์  บรรเทิงใจ
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงษ์แก้ว
5. นางสาวชลพินทุ์  สลับแก้ว
6. นางสาวชลลดา  เชื่อมกลาง
7. นางสาวชาลิสา  พิมพ์กระโทก
8. เด็กหญิงซาร่าห์  วงศ์หาญ
9. นางสาวฐิติมา  พลทามูล
10. นางสาวณัฐพร  จิวอติวัณณ์
11. นางสาวณัฐยา  มอไธสง
12. นางสาวดาหวัน  บุตราศรี
13. นางสาวต้นข้าว  วงศ์จันทร์
14. นางสาวธนพร  เรียบกระโทก
15. เด็กหญิงนฤภร  ดวดกระโทก
16. เด็กหญิงบุษยมาศ  แป้นเชื้อ
17. เด็กหญิงปนัดดา  มงคลรุ่งอรุณ
18. เด็กหญิงประภัสสร  กองกลาง
19. เด็กหญิงพรชนก  นาบำรุง
20. นางสาวพิชญารัตน์  นาบำรุง
21. เด็กหญิงพิมพ์พัดชา  นัดกิ่ง
22. นางสาวภัทรนิชา  บุญประจง
23. นางสาวภัทรวดี  ขอนขวา
24. เด็กหญิงมัญทิตา  เขียวคำ
25. นางสาวมินตรา  กรองกลาง
26. เด็กหญิงรดา  พลีขันธ์
27. นางสาววนาลี  นามวิเศษ
28. เด็กหญิงวริศรา  วังตะเคน
29. นางสาววัลลิภา  ศิริสุวรรณ
30. นางสาววิภาดา  เข็มทอง
31. นางสาววิลัยพร  บุญทูล
32. เด็กหญิงศิรินภา  อินอาจ
33. เด็กหญิงศิริรักษ์  สมาวัตร
34. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ตุ่นขาวมะดัน
35. นางสาวสุจิตรา  ไกยวรรณ์
36. นางสาวสุชาดา  สุดสวาด
37. เด็กหญิงสุณิสา  ราชกระโทก
38. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
39. นางสาวอภิญญา  คำแสง
40. เด็กหญิงแพรวา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  สุขเกษม
2. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
3. นางปราณี  เพชรประไพ
4. นายชัยวุฒิ  ปทุมรังสรรค์
5. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
6. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
7. นางสาววิรัญญา  ล้อมกระโทก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 49 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายอนุชิต  สนิทนา
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.04 ทอง 20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายบัณณฑัต  แสงหา
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ทกฤตา  ชื่นพระกลาง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไวยขุนทด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง 24 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวภิชชาพร  หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 41 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษณะโชติ  ปทักขินัง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 56 โรงเรียนเสิงสาง 1. นายอาทิตย์  เกษีสังข์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 40 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  ยิ้มดี
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 17 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาววีณา  อาสานอก
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 55 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ศรีม่วงกลาง
 
1. MissNutthanan  Prathan
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.9 ทอง 48 โรงเรียนบ้านระเริง 1. นายนำโชค  จิบสันเทียะ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 43 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ไชยนคร
 
1. นางสาวอัจฉรา   แสงเหลือง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 53 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวจินตนา  ใหญ่กระโทก
 
1. นางสาวณัฏฐานันตร์  ประธาน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.25 ทอง 36 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายปรเมศ  อนุตรานุสรณ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไวยขุนทด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 25 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 1. นายคมชาญ  กันตยาสกุล
 
1. นายเจษฎา  แซ่เตี๋ยว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 50 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ห่วงกระโทก
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวภิชชาพร  หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  คงน้อย
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวอรววรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 8 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรีด
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  อาลัยดี
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง 4 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายจีรศักดิ์  ยอดเยี่ยม
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 91.6 ทอง 4 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรีด
3. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
4. เด็กหญิงพรรณทิพย์  อาลัยดี
5. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
6. เด็กหญิงม่านฝน  โพธฺิ์บุญ
7. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายสิทธิชัย  จำปาเทศ
3. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรัด
3. นายญาณวุธ  ยวงกระโทก
4. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
5. เด็กชายธีระพงษ์  คงน้อย
6. เด็กหญิงนันท์ธิภา  เเย้มจอหอ
7. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
8. เด็กชายนิธิโรจน์  มั่นเจริญวงศ์
9. เด็กหญิงพรรณทิพย์  อาลัยดี
10. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
11. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
12. เด็กชายวชิตะ  ตุ่นจะโป๊ะ
13. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
14. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ชาญสิ้น
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
3. นางอภิญญา  ลาภรัตน์
4. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรีด
3. เด็กหญิงณัฎฐนิช  ยิ้มกระโทก
4. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
5. เด็กชายธีรพงษ์  คงน้อย
6. เด็กหญิงนันท์ธิภา  เเย้มจอหอ
7. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
8. เด็กชายนิธิโรจน์  มั่นเจริญวงศ์
9. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
10. นางสาวอรววรรณ  เพชรเกษม
11. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
3. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
4. นางสาวสุวรรณา  พลอยกระโทก
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 73 เงิน 15 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายกรกช   ต่วนจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   สังตะคุ
3. นางสาวณัฐชยา   ชายสำโรง
4. นายณัฐชัย   อินธิสา
5. นางสาวทักษิณา   เจียมอ่อน
6. เด็กชายธนวินท์   ทองครบุรี
7. นางสาวธารวิมล   ซอพรมราช
8. เด็กชายนวพรรษ  มุ่งสอนกลาง
9. เด็กหญิงนารีรัตน์   เงินกอบ
10. นางสาวปนัดดา   งามน้อย
11. เด็กหญิงประภัสสร   สวัดครบุรี
12. นางสาวปัณฌิตา   นิลมงคล
13. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   สังตะคุ
14. เด็กชายภัทรกร   แอบกิ่ง
15. เด็กหญิงวรรณกานต์   ปัญญาปรุ
16. เด็กหญิงสุดารัตน์   นาแก้ว
17. เด็กชายสุภนิช   เรืองชาญ
18. เด็กชายอัครเดช   ดีสูงเนิน
19. เด็กชายเอกวัฒน์ชัย   แทนสระน้อย
20. เด็กชายไชยศ   ยลไชย
 
1. นางวิรกานต์   ลบหนองบัว
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 53 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายกฤดนัย  เพ็งลอย
2. เด็กชายฆนาพงษ์  พืชพันธ์
3. เด็กชายธีระยุทธ  จงพึ่งกลาง
4. เด็กหญิงนฤมล  นางาม
5. เด็กชายประกาศิต  อ่อนธรรม
6. เด็กหญิงปาริชาต  หาญบุรุษ
7. เด็กหญิงพรฐิตา  สีชัยวาลย์
8. เด็กชายวรเมธ  สุวรรณชนะ
9. เด็กหญิงสุจรรจิรา  พืชพันธ์
10. เด็กหญิงอัญมณี  รำกระโทก
 
1. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
2. นางสาวจินรัตน์ดา  ลาดกระโทก
3. นางสายฝน  นามศรี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 41 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวดลญา  เพชรวงศ์
2. นางสาวพรนภา  แสนตื้อ
3. นางสาววิยะดา  ศรีภักดิ์ดี
4. นางสาวศศิธร  เหง้าน้อย
5. นางสาวศศิวิมล  จิตจันทึก
6. นางสาวศิริทรัพย์  ปัญญาธนาธาร
7. นางสาวศิโรรัตน์  คาทิพาที
8. นางสาวอรณิชา  สมสา
 
1. นางสายฝน  นามศรี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายกิตติวิชญ์  นอสูงเนิน
2. เด็กหญิงขณิษฐา  แพรกิ่ง
3. เด็กหญิงธารศิริ  ยอดไธสง
4. เด็กหญิงธีราภรณ์  ผึ่งตะขบ
5. เด็กชายนิธิพงษ์  สายคง
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  สายติ่ง
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จารุณะ
8. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  งอนกิ่ง
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิปักขิย์
10. เด็กหญิงรวิสรา  เกิดมงคล
11. เด็กชายล้อมพงค์  พยัคฆ์เดชากุล
12. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่จิ๋ว
13. เด็กชายสกุณา  พยัคฆ์เดชากุล
14. เด็กหญิงสิริกร  วงศ์อั้ว
15. เด็กหญิงสุธิชา  ยวนจอหอ
16. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ฝ้ายตระกูล
 
1. นางสาวพรธิวา  วงศ์สอาด
2. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
3. นางสาวศุภลักษณ์  เหลือกลาง
4. นางสาวลัดดาวัลย์  เรียวกลาง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 41 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  คำสูงเนิน
2. นางสาวกุลยนัฐ  ปัดครบุรี
3. นายธนวัฒน์  จรกิ่ง
4. นางสาวธันย์ชนก  กิลี
5. นางสาวปวันรัตน์  สนธิโพธิ์
6. นายวรวุฒิ  เงาศรี
7. นายวัชรพงศ์  ห่ามกระโทก
8. นางสาวศศิประภา  เหลืองกระโทก
9. นางสาวศิริพร  แหยมกระโทก
10. นางสาวสกลสุภา   เชื้อจันทร์
11. นางสาวสัณห์สินี  สร้อยกระโทก
12. นางสาวสุพัฒตรา  น้อยเกษม
13. นางสาวอรทัย  พิมการ
14. นางสาวอัจจิมา  บุญตา
15. นางสาวอัจฉริยา  หลงกระโทก
16. นางสาวเพชรลดา  แหยมกระโทก
 
1. นางสาวกฤษณ์ชญาภา  ประธาน
2. นายศรัณย์  ฉัตรรัตนวารี
3. นางสาวกุสุมาลย์  สุมาลุย์
4. นางสาวสุวรรณา  พลอยกระโทก
5. นางสาวจันทิพร  จันทร์เทศ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.6 ทอง 12 โรงเรียนครบุรี 1. นายจิณวัฒน์  สานคล่่อง
2. นางสาวบัณฑิตา  ใยกระโทก
3. นายมงคล  นวลอึ่ง
4. นายระพีพัฒน์  ย่อมกระโทก
5. นายอภิรักษ์  สันเทียะ
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
2. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81.4 ทอง 28 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายธันยบูรณ์   โสวันทา
2. เด็กชายปารเมศ   หุนตะคุ
 
1. นายดาว   โหมดนอก
2. นายวิริยะ  อยู่เย็น
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 48 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ลิ้นทะเล
 
1. นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวนภัคปภา  เพชรสำนัก
 
1. นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 33 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงพิระดา  คำเพชร
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ไข่ชัยภูมิ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกรรณิการ์  จิตจะโปะ
 
1. นางสาวบังอร  พร้อมสระน้อย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 33 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกฤษณี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ทองแกมนาค
3. เด็กชายณรงฤทธิ์  โกจันทึก
4. เด็กชายธราธร  รัตนสิงห์
5. เด็กหญิงอันนา  เมฆขยาย
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  พูลศิริรัตนประภา
2. นางสาวพรรณวรท  สวัสดิ์ปรุ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง 43 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายธนาทร  ศรนารายณ์
2. นางสาวธนานันท์   โชติกิ่ง
3. นายพลพล   สุขตะคุ
4. นางสาวภารดี  ลักษณะวารี
5. นายวโรดม  จิตจำเริญ
 
1. นายอัมรินทร์  เหลาดี
2. นางสาวมัลลิกา  ลัดนอก
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ฉลาดกิ่ง
2. เด็กหญิงอัจจิมาพร  พกกลาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายศุภกฤต  ริมจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงวรกานต์  ทุมเมืองปัก
2. เด็กหญิงวริศรา  ทุมเมืองปัก
 
1. นางโศภิษฐ์  นิยมพงษ์ภักดี
2. นางสาวสิราวรรณ  เงินโคกสูง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.27 ทอง 6 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวนันท์นภัส  มิคชิมา
2. นางสาววีรยา  หมื่นศักดา
 
1. นางโศภิษฐ์  นิยมพงษ์ภักดี
2. นางสาวสิราวรรณ  เงินโคกสูง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ทักษิณ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  การสร้าง
 
1. นายสุริยา  วานนท์
2. นายอลงกต  สระนอก
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวขวัญฤทัย  ครสระน้อย
2. นางสาวฐาปนี  ชื่นฉิมพลี
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
2. นายทำนอง  เทียนกะสิ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายสนธยา  พิเมย
2. นางสาวอรปรียา  โสภา
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 48 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  ดอนเปตรง
2. นางสาวจิราภา  แซ่จัน
3. นางสาวพิมพ์รภัทร  ศรีสมุทร
4. นางสาววาทินี  ศรีบุญชัย
5. นายศักดิ์สิทธิ์  เสริฐศรี
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง 21 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวจิดาภา  เดชสาหร่าย
2. นางสาวธนพร  บุญทศ
3. นายนาธาน  มิ่งไธสง
4. นายภูษานนท์  คำคง
5. นายอนุชา  ตุ่นทอง
 
1. นายสุริยา  วานนท์
2. นางสาวเพ็ญนภา  เสาเสมา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 45 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกรรณิการ์  หมั่นตะคุ
 
1. นางสาวสิราวรรณ  เงินโคกสูง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวนันทัชพร  สร้อยขจิตกุล
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทวีเดช
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 46 โรงเรียนเสิงสาง 1. นายกฤษณะ  ง่อยจันทร์
2. นายฉิณณรณ  โพทะจันทร์
3. เด็กชายนราวิชญ์  วิชิตปรีชานันท์
4. เด็กชายภูวฤทธิ์  ทองเรือง
5. นายศิวกร  ไหลครบุรี
6. เด็กชายศุภกร  สอนจันทร์
7. เด็กชายอิทธิกูล  เจนถูกใจ
8. เด็กชายเอกรินทร์   เพชรอ่อน
 
1. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
2. นายประเสริฐ  แก้วหาญ
3. นายวัชรินทร์  ซอมขุนทด
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.3 ทอง 36 โรงเรียนเสิงสาง 1. นายจตุรวิทย์  อินหงษา
2. นายธนชัย  คู่กระสัง
3. นายปภัสพงษ์  ซ่อนกลิ่น
4. นางสาวภัทรวดี  พันลาว
5. นายภาคภูมิ  สนธิรักษ์
6. นายวาคิม  คัชนะแสง
 
1. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
2. นายปัญญา  สิทธิเสือ
3. นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 68.2 ทองแดง 38 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวดารินทร์  โสหัต
2. นางสาวธิติมา  วงศ์สามารถ
3. นางสาวนรบดี  ยศพิมพ์
4. นายรชานนท์  พลเยี่ยม
5. นางสาวศุภัชญา  สมภาร
6. นางสาวสตรีรัตน์  แหล่กระโทก
7. นางสาวสุทธิดา  ปัตยะสา
8. นางสาวสุรัญญา   จิรัมย์
9. นางสาวหยกไพลิน  สุขทวี
10. นางสาวอัญชลี  ถุนนอก
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ปิ่นแคน
2. นายเลอสรร  พามขุนทด
3. นายจิรวัฒน์  นาคพงษ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 13 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวณัชฌา   ชวนะนรเศรษฐ์
2. นายนพวิทย์   สอนพรมราช
3. นายปวีณ   สุขเกษม
4. นางสาวพัชริณี   ขำเมืองปัก
5. นางสาวระพีพรรณ   รุมฉิมพลี
 
1. นางสาววัลชลี   เกียรติสิลังกุล
2. นางสายโรส   วงษาสืบ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 51 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ตระกูลจันทร์
2. เด็กชายทีปกร  สีสุวัฒน์
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  สาระสระน้อย
 
1. นายทำนุ  พ่วงภู่
2. นางสาวดวงใจ  เยื่องกลาง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวกานดา  ยากระโทก
2. นางสาวชลธิชา   เตาตะขบ
3. นายธนารัตน์  โลกระโทก
 
1. นางสุวรรณี  อินธิแสง
2. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.4 เงิน 28 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงนิลปัทม์  ฉวีวงษ์
2. เด็กหญิงพชรพร  เลิกนอก
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ปัดกอง
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ทวยทุย
2. นางสาวอนัญญา  ทุมกระโทก
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวฑิฆัมพร  ประมูลเฉโก
2. นางสาวณัฎฐวดี  ทิศกระโทก
3. นางสาววริสา  รำกระโทก
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ทวยทุย
2. นางสาวอนัญญา  ทุมกระโทก
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชนิตา  พรผักแว่น
2. นางสาวอารีรัตน์  เรกระโทก
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวดารารัตน์  ศรีเกษม
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 56 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายชัยธวัช  ชาติกระโทก
2. เด็กชายชินวุฒิ  ยุระชัย
3. เด็กหญิงสุชานันท์  พันธนาม
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 44 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  ย่อมกระโทก
2. นางสาวธัญณัฏฐ์  นิราชสูงเนิน
3. นายสุรชัย  แซ่กัว
 
1. นายณัฐนนท์  สายพิมพ์พงษ์
2. นายมานพ  นุชนงค์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. นางสาวหัทยา  ซองกิ่ง
2. นายเกียรติศักดิ์  กลั่นกิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กหญิงกัลยา  ณ นคร
2. เด็กชายภคิน  ฉากสระน้อย
 
1. นายธีรพงษ์  กันตะคุ
2. นางศุภากาญจน์  ศิริทรัพย์ธารา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายจตุรวาริช  เกษตรวัชรสิทธา
2. เด็กหญิงณัฐชา  กำเนิดพันธ์
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 23 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงรัติยาภรณ์  ศาสตร์กลาง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์ศิริ
 
1. นางวิภาดา  ปุราชะธัมมัง
2. นายพิทักษ์วงศ์  น้อยตำแย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 50 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. นางสาวชิตชนก  คำหางหงษ์
2. นางสาวช่อผกา  เอื้อนกิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 43 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. เด็กชายธาดาพงศ์  สีสุพรรณ์
2. เด็กชายวรากร  วิปัสสา
 
1. นางพัทธ์ธีรา   เอ็ดเวิร์ดส์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายคณิศร  เดชะคำภู
2. นายนฤดล  รมยาคม
 
1. นางสาวนิรามัย  เชิดเมืองปัก
2. นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  แฉ่สูงเนิน
2. นางสาวภัสรา  วังคะฮาด
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75.75 เงิน 30 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กาทอง
2. นางสาวเพชรอาภา  ปิ่นคำ
 
1. นางวิภาดา  ปุราชะธัมมัง
2. นายจิรวัฒน์  นาคพงษ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 30 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงวนิดา  นามวงค์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ส่วยสินธิ์
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายภูพิรัฐ  วิเศษสมบูรณ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ลอยกระโทก
3. เด็กชายอุดมเดช  ทองแข่
 
1. นายธีรศักดิ์  ตรีชะลา
2. นายสุรศักดิ์  ขามก้อน
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 73.6 เงิน 35 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายธีรศักดิ์  อ่อนสำโรง
2. นายบูรพา  หานะพันธ์
3. นายสหรัฐ  สุวรรณเย็น
 
1. นายธีรศักดิ์  ตรีชะลา
2. นายศุภกฤต  จัตุเรศ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายปรมี  คำมาก
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  สุขเกษม
 
1. นางทัศนา  ฉิมณรงค์
2. นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 40 โรงเรียนครบุรี 1. นายทศพล  เฮากระโทก
2. นายพชร  ทวีโชคธนโชติ
3. นายเมธัส  เกตุศรีบุรินท์
 
1. นายเกษมสันต์  อังกระโทก
2. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายธนดล  เทพเกาะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จามกิ่ง
 
1. นางทัศนา  ฉิมณรงค์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายธนวัตร  ถ่องตะคุ
2. นายนันทกานท์  เคลื่อนเมืองปัก
3. นายภัทรพล  อ่างกระโทก
 
1. นางทัศนา  ฉิมณรงค์
2. นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.61 ทอง 45 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายทินกร  กาญจนารี
2. เด็กชายพสุเทพ  แก้วใหม่
3. เด็กชายเจมส์ เดนนิส  แลงด็อน
 
1. นายสำราญ  แทนคำ
2. นายปิโยรส  จงใจกลาง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 40 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวพัชราภา  สวัสดิ์วงษ์
2. นายภัทรพงษ์  พรมพะเนา
3. นายอาทิตย์  พรมสอน
 
1. นายปิโยรส  จงใจกลาง
2. นางสาวสุมาลี  บุญพามี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 39 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงจิราภา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงอภิษฐา  อะทอยรัมย์
3. เด็กหญิงอริสรา  จักกระโทก
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวนิศากร  ปลั่งสกุลแสง
2. นางสาวพรนภา  วิดกระโทก
3. นางสาวเปรมฤดี  หอมแสง
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นางสาวพัชริกา  สมฤทธิ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แซ่กลาง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  คามรักษ์
3. เด็กชายภาคิน  โจทย์ครบุรี
4. เด็กหญิงมันฑนา  ต่วนกระโทก
5. เด็กหญิงสิรภัทร  ทองสุ
6. เด็กหญิงสุเชาวดี  แช่มช้อย
 
1. นางอรุนณี  กินกิ่ง
2. นางธันยชนก  แก้วอำไพ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวกิตติญาภรณ์  จ่อยครบุรี
2. นางสาวจันทมาศ  ชุมกระโทก
3. นายธนากร  ไชยขุนทด
4. นายธีรภัทร  ถาดครบุรี
5. นางสาวนิสา  เเซดกระโทก
6. นางสาวสุดารัตน์  งอมกระโทก
 
1. นางอรุนณี  กินกิ่ง
2. นางธันยชนก  แก้วอำไพ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 48 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กหญิงผกามาศ  ฉิ่งสระน้อย
2. เด็กชายสมเดช  เชิดกลาง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาญกระโทก
 
1. นางสาวประทุม   ศรีวิทักษ์
2. นางขนิษฐา  เทียมครบุรี
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.2 ทอง 8 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกวินทรา  นนทะชัย
2. นายฉลองชัย  สิทธกร
3. นายธิพล  ธงชาย
 
1. นางสาวพัชณียา  หานะพันธ์
2. นางสาวนิชชญาฎา  เกษสุภะ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 41 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายจักรพันธ์  มั่งกิ่ง
2. เด็กชายปิยะนันต์  จันทกุล
3. เด็กชายภาคภูมิ  นาดอน
 
1. นายกันตภณ  สีมานอก
2. นางสาวกัญญารัตน์  นิตยวัน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวทาริกา  แว่นกลาง
2. นายปิติภัทร์  รักษาศรี
3. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์ขำ
 
1. นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์
2. นางสาวสุนทรีลักษณ์  แทนสูงเนิน
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขวัญมา
2. เด็กหญิงวีรยา  โปยทอง
3. เด็กหญิงสุขสมัย  สีดาวงศ์
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางสาวสมถวิล  ผลดก
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวชลิตา  จวนกลาง
2. นางสาวอนงค์  พิกุลทิพย์
3. นางสาวเบญจมาศ  เจียสำราญ
 
1. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
2. นายคมสัน  วัฒนรัตน์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกวินทิพย  จันทรศร
2. เด็กหญิงสุขิตา    ศรีเกิด
3. เด็กหญิงสุพิชฌา   อยู่อุ่นพะเนา
 
1. นายประจักษ์  ทองแจ่ม
2. นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 48 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวกรรณิกา  อรมุล
2. นางสาวปรารถนา  นวลพุดซา
3. นางสาวลลิตา  มาจันทึก
 
1. นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์
2. นางสาวสุนทรีลักษณ์   แทนสูงเนิน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 48 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  ลองกระโทก
2. เด็กหญิงอำไพ  เก็บพิมาย
3. เด็กหญิงไข่มุก   สุขทวี
 
1. นางสาวภชสร  เพตาเสน
2. นางสาวพัชณียา  หานะพันธ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.88 ทอง 16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวศิริรัตน์  มงคลสำโรง
2. นางสาวสิริลักษณ์  เขียวปัก
3. นางสาวสุพิชญา  ดีละเอียด
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  ศิริยานนท์
2. นางสุวัฒนา  พึ่งสำโรง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 49 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกนกกานต์  อิ่นมีกุล
2. เด็กหญิงพรพิมล  เหาะสูงเนิน
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จีนห้วยแก้ว
 
1. นางสาวภาวิณี  คะหาวงศ์
2. นางสาวจิณาภัทร์  เขาทอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 53 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอินทร์
2. นางสาวปัทมา  พิศนอก
3. นางสาวสุนิสา  พระสว่าง
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศืงาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ราชบุรี
2. เด็กหญิงปภาดา  เชาระกำ
3. เด็กชายอรรถพันธ์  ชนัญกร
 
1. นายพิชนันท์  ขันอาสา
2. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายอดิศร  ขันโคกกรวด
 
1. นางสาวจุฑาพร  วงศ์เจริญสิริโชติ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โกสินชัย
 
1. นายพิชนันท์  ขันอาสา
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง 19 โรงเรียนบ้านระเริง 1. นางสาวพิมนภา  ถัดพิมาย
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านระเริง 1. นายสกุลเดช  ขอทับกลาง
2. นายโชคบัญชา  ล้วนกลาง
 
1. นายปริฉัตร   สัจจา
2. นายชยาพล  ความดี
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 83.1 ทอง 38 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายธีรนัย  แปะตะขบ
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม