สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 48 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ   สุรัสวดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ใยแจ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายปภาวินท์  เกียงวงค์
 
1. นางศิลดา  อมรดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 49.4 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรียา  หว่ากลาง
 
1. นางเพลินพิศ  ชื่นโพธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ก่ำมะเริง
 
1. นางเพลินพิศ  ชื่นโพธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายพีระพันธ์  แสงคำพันธ์
 
1. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวปวริศา  โอนวัง
 
1. นายอานนท์  เตินขุนทด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  เวียนนอก
 
1. นายพีรณัฐ  ลัญจกรกีรติกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 34 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาววราคณา  คล้ายฉิม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นางนิภาวรรณ  ภูมิทน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 50 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพัชรินทร์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนลินี  บพิตรสุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายฐิฏิวีร์  วงคำเหลา
2. เด็กหญิงเบญญา  หมายกลาง
 
1. นายสุนทร  อ่อนคำ
2. นางสาวมนัสธิยา  บรรดาศักดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวบุณยานุช  ทานกระโทก
2. นางสาวมัณฑนา  เพชรินทร์
 
1. นางน้องนุช  บุญจันทร์
2. นางเพียงพร  ทองภูบาล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.32 เงิน 47 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายธีรวุฒิ  วรทมลกุล
2. เด็กชายภูภิพัฒน์  แปงปุ๋ย
 
1. นางปิยะวรรณ  แก่นกระโทก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวเนตรนภา  จ้อกระโทก
 
1. นางปิยะวรรณ  แก่นกระโทก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวสุมิตา  สร้อยมาลัย
 
1. นางสาวกรกนก  ร้อยอำแพง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชณชล  หมั่นคง
2. นางสาวพิชญาภา  จิตแสง
3. นายพิสุทธิ์  มุ่งทองหลาง
 
1. นางสาวอริยา  อุ่นใจ
2. นางสาวประภัสสร  เพชรสุ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  นุชกระโทก
2. เด็กหญิงธัญชนก  เลื่อนลอย
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  หมั่นทองหลาง
 
1. นางพิมพ์ลภัส  ช่วยพันธุ์
2. นางสาวจริยา  เฉื่อยกลาง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 22 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายณัฐวุฒิ  คุ้มเหม
2. นายอภิสิทธิ์  จำลองมุข
3. นายเสกสิทธิ์  แก้วพวง
 
1. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
2. นางสาวไพรจิตร  บุญธิมา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี
2. เด็กชายปราเมศ  กกกระโทก
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร  พงษ์ศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81.75 ทอง 13 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวญาณิศา  แขนดอนดู่
2. นายภานุ  บุญรอด
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร  พงษ์ศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 61 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญมาหนองคู
 
1. นางสาทิพย์  ถือความสัตย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 57 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววรันธร  ถินกระโทก
 
1. นางสาวรจนา  นิตย์พะเนาว์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.81 เงิน 38 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรุจี  วิลัยกลาง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  มัทธิกันต์
 
1. นายประชา  ศรีหาบุญทัน
2. นางสาววีรนุช  แสงพา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.04 เงิน 44 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายอดุลวิทย์  เที่ยงกระโทก
 
1. นายโรจน์พงษ์  วิธีโรจน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคเสนอินทร์
 
1. นางรำพึง  ช่วยสำโรง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวมนัสนันท์  จุฑามณี
 
1. นายประชา  ศรีหาบุญทัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนพุดซา
 
1. นางสาวนันทพร  โพนยงค์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 49 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ถนัดหมอ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แก่นพะเนา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  นุ่นปิ่นปักษ์
 
1. นางสมศรี  ตวยกระโทก
2. นายอภัย  ดวงคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 45 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  พลหลง
2. นางสาวศศิกานต์  ฉิมหาชาติ
3. นายศักดิ์ชัย  เพ็ชรพรม
 
1. นางชลิดา  เขียวปาน
2. นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิติยา  วงถวิล
2. เด็กหญิงธัญชนก  พรหนองแสน
3. เด็กหญิงปณิษฐา  จิตรไธสง
 
1. นางสาวนิลบล  แสนสิงห์
2. นางพัชรินทร์  ทุมมะชาติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายพงษ์เพชร  ราชเจริญ
2. นายเจษฎา  ท่วมกระโทก
3. นายเศรษฐ์ชณพงษ์  ฐิติวัสส์เรืองรุจ
 
1. นายอภิชาติ  สมภาร
2. นางสาวปิยะดา  พันธุ์สระน้อย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงนวนันท์  แน่นกระโทก
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  กุดรังนอก
3. เด็กหญิงอริศรา  รัตนารักษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
2. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 15 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายธนายุทธ  สุดสังข์
2. นางสาวธัญมนภัทร  นาควิริยะ
3. นางสาวปวีณา  ทมกระโทก
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
2. นางสมศรี  ตวยกระโทก
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.64 เงิน 42 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จัดตุกูล
2. เด็กหญิงภทรพร  นิดกระโทก
3. เด็กหญิงฬัชติกาญจน์  นันกระโทก
 
1. นางสาวปนุศรา  เฉียดไธสง
2. นางสาวปิยรส  ลาภารัตน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 43 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวน้ำเพชร  แทวกระโทก
2. นางสาวพรรณลักษณ์  สัมพันธ์แพ
3. นางสาวสุชาดา  สว่างจิตร
 
1. นายธนาธิป  พันธุ์โหมด
2. นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ตมกลาง
2. เด็กหญิงสุจิรา  กระพันธ์เขียว
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นางสาวลักขณา  สาหร่ายกลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 30 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชัญญณัท  ทุมกระโทก
2. นายธนวัฒน์  สานคล่อง
 
1. นางสาวอัจฉรา  เผ่าจินดา
2. นางสาวทิพย์ชนก  บัวเปีย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ลีเบาะ
2. เด็กชายไรวินท์  ลือทองหลาง
 
1. นายธีรพงษ์  พรมพุ้ย
2. นางสาวอารียา  ช้อนทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 59 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทามี
2. เด็กชายวิรัตน์  ต้นกระโทก
 
1. นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 43 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสง่า
2. เด็กหญิงธนาภา  นาคบุญ
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  ราชสีทา
4. เด็กหญิงภัทรวดี  กลางสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  เคณาภูมิ
 
1. นางสาวอรวรา  แสงสุขสว่าง
2. นางดวงตา  ศรีสุทโธ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 42 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตลับไธสง
2. นางสาวขวัญข้าว  ขบวนฉลาด
3. นางสาวจุรีภรณ์  สูงพิมาย
4. นางสาวดวงกมล  แสงโลโพ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย  แสงสนั่น
 
1. นางเพลินพิศ  สัจธรรม
2. นายไพรินทร์  ประจำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 17 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงธัญภรณ์  กุมภวงค์
3. เด็กหญิงพรนภัส  ทินกระโทก
4. เด็กหญิงศิริวิมล  พะนุมรัมย์
5. เด็กหญิงเอวิตรา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวปิลันธนา  แปลกจังหรีด
2. นางสาวสุพัสรา  รินทา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.7 ทอง 30 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวรวิพร  มณีปรุ
2. นางสาววรรษมน  เนินกระโทก
3. นางสาวศิริลักษณ์  เสนโพธิ์กลาง
4. นางสาวสุชาดา  สนทองหลาง
5. นางสาวอาณัฐศกานณ์  แน่พิมาย
 
1. นางสาวอาริษา  ค้าเป็น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  มนัสศิลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 44 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  เขิบสูงเนิน
2. นางสาวพีรดา  จิระวัฒนภิญโญ
3. นายภัทรพล  ศรีโยธา
4. นายสหรัฐ  ทบพักตร์
5. นางสาวโจศรินทร์  ประพาลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แซ่ตั้ง
2. นายสิปปนนท์  สายสิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.2 ทอง 10 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกรกนก  พิมพ์ศรี
2. นายกรกฤษณ์  รสจันทร์
3. นางสาวกรพินธ์  อ้นเล่ห์
4. นายกฤตชัย  ทำมะเริงศรี
5. นางสาวกุลธิดา  แน่นพะเนาว์
6. นางสาวขวัญชนก  จันทร์ทองหลาง
7. นายจีรศักดิ์  วุฒิพิศาลสาตร์
8. นางสาวณิชากร  ใช้ช้าง
9. นางสาวนนทิยา  กรีกลาง
10. นางสาวนันทิกานต์  แน่นกระโทก
11. นายปรีดา  กระแสเทพ
12. นางสาวปิยดา  สังทองหลาง
13. นางสาวภัสสร  จันทกุล
14. นายวรนนท์  ทิศกระโทก
15. นางสาววรัญญา  อะโน
16. นายวุฒิชัย  จูมทอง
17. นางสาวศิรภัสสร  ธงสันเทียะ
18. นางสาวสิวรส  รุ้งพิมาย
19. นางสาวสุธาสินี  พรมมาก
20. นางสาวไอริน  จิตมั่น
 
1. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
3. นางสาวกาญจนา  แสนมี
4. นายอนันต์  ทิพย์โอสถ
5. นางโสภา  ลำพูน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายจิราพัชร  จันทร
2. นายณัฐพงศ์  จิตร์สุข
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หม่อมกระโทก
4. นายธนกร  ก่ำกระโทก
5. นายธนกฤต  จารุพัฒนกุล
6. นายธนพล  ไชยกระโทก
7. นายธนวัฒน์  โชติกาลธัญญรัตน์
8. เด็กหญิงธนันธร  หมิ่นกระโทก
9. นายธนาวุฒิ  ง้วนกระโทก
10. นายธีรภัทร์  หวลกระโทก
11. นายนฤพล  ปาเบ้า
12. นางสาวปิ่นมุก  เพ็งจันทร์
13. นายพชร  บัวรัตน์
14. นางสาวยุวธิดา  โพธิ์ทะโสม
15. นายวาสิทธิ์  ธีระวัฒนา
16. นางสาวศศิกานต์  หมั่นบำรุงศาสน์
17. นายสรายุทธ  ม่วงหวาน
18. นางสาวสุนิสา  ยางนอก
19. นายอนุพันธ์  ขวางกระโทก
20. นายอานนท์  เจิมกระโทก
 
1. นางสาวแสงนภา  ผูกไมตรี
2. นายปรัชญา  กาญจนเพ็ชร
3. นายพัฒนพงศ์  เกิดทรัพย์
4. นายบารมี  ดำรงธรรม
5. นายธวัชชัย  นามโคตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพริริสา  จันทา
 
1. นางสาวจินตนากร  สิงหา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง 10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวดลพร  พรมวัง
 
1. นางนงนุช  ตราผักแว่น
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.2 เงิน 47 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายกรกฎ  ภู่มะเริง
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ทิพย์เนตร
 
1. นางโสภา  ลำพูน
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.6 เงิน 55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายนิธิกร  กำเนิดเมือง
2. นางสาวศุลีพร  ฟุ้งพิมาย
 
1. นางพจนีย์  พิพัฒน์เสวิกุล
2. นายปรัชญา  กาญจนเพ็ชร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.6 ทอง 36 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  รั้งกระโทก
2. เด็กหญิงนันทนา  บุ้งกระโทก
3. เด็กหญิงนาตาชา  คำบอนพิทักษ์
4. นางสาวประกายกานต์  จงเจิมกลาง
5. นางสาวปิยะมาศ  แซ่โค้ว
6. เด็กหญิงพิณทิพย์  เจนฤทัยธรรม
7. เด็กหญิงสุนิชาพร  ด่านกระโทก
8. นางสาวสุวรารักษ์  หล่าคำ
9. เด็กหญิงหทัยชนก  มิ่งขวัญ
10. นางสาวเกวลิน  กันธา
 
1. นางสาวกัญญณัช  ใจจังหรีด
2. นางจุรีรัตน์  วรรณประดิษฐ์
3. นางนงนุช  ตราผักแว่น
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.1 ทอง 21 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงณฐพร  สร้อยมาลัย
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ประจันเต
3. นางสาวพิราอร  แจ้งทองหลาง
4. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ชาวใต้
5. เด็กหญิงวิภาวดี  สวาทโพธิ์กลาง
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วงค์บำราบ
7. นางสาวสุกฤตา  โอกระโทก
8. เด็กหญิงสุทธินันท์  จันสีสุก
9. นางสาวอัจฉราภรณ์  แว่นใส
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก้วศรี
 
1. นายกริษณุ  ลิ้มศิริอังกูร
2. นางศจี  วิเศษ
3. นายนิติพงศ์  เที่ยงตรง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.4 เงิน 36 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ศิริสุข
2. นางสาวกฤษติญา  นิ่มนวล
3. นางสาวกุลธิดา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงชินาณางค์  ไปเจอะ
5. นางสาวชุติมา  โตโสภณ
6. นางสาวนริศรา  ผันผาย
7. นางสาวนันทิชา  สินเธาว์
8. นางสาวพรรณษา  รวมศักดิ์
9. เด็กหญิงอภิชญา  ทองนอก
 
1. นายนิติพงศ์  เที่ยงตรง
2. นายปกรณ์วิชญ์  เสนาะ
3. นางผกามาศ  ลิ้มศิริอังกูร
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 25 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายจักรรินทร์  จันสีสุก
2. เด็กชายจิรัฐติกาล  รุ้งพิมาย
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วลาด
4. เด็กชายปฎิภาณ  พงษ์พานิช
5. เด็กชายภาคิไนย  มุ่งคำคุณ
6. เด็กชายมนตรี   ชำนาญหมอ
7. เด็กชายยุทธนา  ฐานบุรี
8. เด็กชายรัฐภูมิ  อุตแก้ว
9. เด็กชายวิทวัส  โถมกระโทก
10. เด็กชายศรสิทธิ์  นกพรมพะเนา
 
1. นายปกรณ์วิชญ์  เสนาะ
2. นายไอศูรย์  อัตตโนคติ
3. นางประภา  บุญนิธิ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 38 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกัญญา  ปะวะกา
2. นางสาวกันยา  นาเท
3. นางสาวชลธิชา  พละสิม
4. นางสาวนิรมล  มุขพิมาย
5. นางสาวปิยวรรณ  อินพาเนา
6. นางสาวพรลภัส  อาจศึก
7. นางสาวพันธุรดา  โนนแก้ว
8. นางสาวรุจิต  ดำละกอ
9. นางสาวสุมิตรา  กระฉอดนอก
10. นางสาวอุรัสยา  กระจ่างรัตน์
 
1. นายธีระกุล  นนกระโทก
2. นายจิตรกร  เด่นกลาง
3. นางผกามาศ  ลิ้มศิริอังกูร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 35 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  นาลาด
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วอาจ
2. ว่าที่ร้อยตรีภูริชา  เพ็ชรสุข
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธัญญารัตน์  จำพิมาย
2. นางสาวพรรณพนัช  จักร์กระโทก
 
1. นางจิตรลดา  เอี่ยมกลาง
2. นางสาวจิตรลดา  จิตพิมาย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เปรี่ยมพิมาย
 
1. นายชัยกร  แพไธสง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 46 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงเมขลา  สิงหสังวาล
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96.2 ทอง 26 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวอรดา  พรมจุ้ยพะเนา
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 53 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงวนิดา  ฟูกระโทก
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์สอาด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวศินัฐตา  จันดาหาญ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 60 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ผุยครบุรี
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์สอาด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นายชัยกร  แพไธสง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 44 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อุ่นคงพะเนาว์
2. เด็กหญิงฐิตาภา  น้อยทะเล
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
2. นายนัทธี  สมทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 61 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงปนัสยาพร  เปริยะรางกูร
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา   อินทร์ลุน
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐษณวรรณ  โพธิ์ปานพะเนา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มงกุฏกิ่ง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชายกลาง
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายณัฐพงษ์  วิริยะพันธ์
2. นายรัชชานนท์  ยินดี
3. นายเจษฎากร  ประจันบาล
 
1. นายชัยกร  แพไธสง
2. นางสาวสิริพร  ใหญ่กระโทก
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง 33 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายชนะนันท์  สียางนอก
2. เด็กหญิงชลดา  บุตรวิเศษ
3. เด็กชายธนนท์    ธีระรัตนานนท์
4. เด็กชายธนศักดิ์  ชัยสิทธิ์
5. เด็กชายองอาจ    เกิดโภคา
6. เด็กชายอธิคม  รัตนชัย
 
1. นายศุภชัย  แคลนกระโทก
2. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
3. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 39 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นายคณิษฐ์  ยิ้มพุดซา
2. นางสาวชุติกาญจน์  พิณศิริ
3. นายศักรินทร์  น้อยกลาง
4. นางสาวสุมินตรา  ดองโพธิ์
5. นางสาวอริสรา  โกมิพัฒน์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.6 ทอง 18 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายคัมภีร์  พิมพ์เงิน
2. เด็กหญิงจิรัชยา  หุ้มไธสง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  หนูพร
4. เด็กหญิงชลธิชา  พิมเดช
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลางสวัสดิ์
6. เด็กหญิงฐนิชา  โพธิ์ไทร
7. เด็กหญิงฐิติมาพร  วรรณวงษ์
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสีทา
9. เด็กหญิงดารุณี  ทิ้งแสน
10. เด็กหญิงทองอยู่  ภูกองแก้ว
11. เด็กชายธันวา  สังวร
12. นายธิติวุฒิ  เวียนนอก
13. เด็กชายธีรวัฒน์  ปัตตาเทสัง
14. เด็กหญิงนทนันท์  ตาไธสง
15. เด็กหญิงนภา  สระทองเอี้ยว
16. นางสาวนฤมล  เหือดไธสง
17. เด็กหญิงนันทกานต์  เย็นกลาง
18. นางสาวปิยธิดา  แลไธสง
19. นางสาวพรทิพย์  หาคุ้มคลัง
20. นายพรเทพ  ผลพิมาย
21. นางสาวพัชรินทร์  โง่นสูงเนิน
22. เด็กชายพิชัยยุทธ  สาริมา
23. เด็กหญิงภัทรภร   วงศ์ทอง
24. เด็กหญิงภาวิณี  ตันเสดี
25. นายศักรินทร์  คูณกลาง
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุดตา
27. เด็กชายศุภณัฐ  ทองอาจ
28. นายสหภานุ  โอนไธสง
29. เด็กหญิงสุจินธรา  น้อยมณี
30. นายสุรภักดิ์  เรียนหมี
31. นายสุรศักดิ์  หวดไธสง
32. เด็กหญิงอรทัย  ทอนไธสง
33. นายเทพรัต  เพิ่มคำ
34. นางสาวเพชรรัตน์  ศรีพรหม
35. เด็กหญิงเมริษา  ผลพิมาย
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
2. นายพีรชัย  ชินพร
3. นายจิรภัทร  อุทัย
4. นายสุวพันธ์  เสาวโชติ
5. นายวีรภัทร  ปานาสา
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
7. นายเจริญ  ศรีแสนปาง
8. นางสาววิชุดา  ขอยึดกลาง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.4 ทอง 9 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขอบเมืองฮาม
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ถมเมืองปัก
3. เด็กหญิงกษมา  จอกชัยภูมิ
4. นางสาวกัญญารัตน์  วัชรพงษ์
5. นายกิตติศักดิ์  ขุนทอง
6. นายกุลธวัช  ศิริพรอดุลศิลป์
7. นางสาวกุลวดี  ศรีสุข
8. เด็กหญิงกุลสตรี  เยี่ยงอย่า่ง
9. นางสาวขวัญลดา  ธงกระโทก
10. เด็กชายจักรพงษ์  โกสุม
11. นางสาวจันจิรา  วงศ์บำราบ
12. เด็กหญิงจินดารัตน์  ถอยกระโทก
13. นางสาวชลธิชา  เนื่องทองหลาง
14. เด็กชายชัยวัฒนา  จำปาบุญ
15. นางสาวณัฐวดี  สุ่มอินทร์
16. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาอินทร์ศูนย์
17. นางสาวณัฐสินี  บุญฉิม
18. เด็กชายธนวัฒน์  ภักดีรัตนโชติ
19. เด็กชายธราธร  ยอดสำโรง
20. เด็กชายประณต  ซุ่มทองหลาง
21. เด็กหญิงปาริฉัตร  แดนสีแก้ว
22. นางสาวปิยดา  หมายเครือกลาง
23. นายพีรภัทร  ถั่วกระโทก
24. นางสาวภัทธิรา  สีชุม
25. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองมาก
26. นายวรวุฒิ  ฉันงูเหลือม
27. เด็กหญิงวิภาดา  ทิศกระโทก
28. นางสาววิลาสลักษณ์  รุ่งพิมาย
29. นางสาวศศิธร  เศรษฐศักดิ์อำพล
30. นางสาวศิรินภา  ทองนอก
31. เด็กหญิงสุชาวลี  ตวยกระโทก
32. นางสาวสุธิมนต์  พันธ์วิลัย
33. นางสาวสุภัสสร  เซ็นทองหลาง
34. เด็กชายสุรัตน์  จริยวัฒนสุข
35. นางสาวสุรีรัตน์  ทิศกระโทก
36. เด็กชายสุรเกียรติ  อุ่นวิเชียร
37. นางสาวอภัสรา  วัจนา
38. เด็กชายอภิวุฒิ  ฉันงูเหลือม
39. เด็กชายอัครพล  รุ่งพิมาย
40. นางสาวเจษฎาพร  ไฉวกลาง
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
3. สิบเอกนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
4. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
5. นายชโยดม  ประภาสโนบล
6. นายพูนสวัสดิ์  สุคนพงศ์
7. นางกัลยวรรธ์  ย่ามกลาง
8. นางสาวอัญชลิกา  ชาญสัมพันธ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 42 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายอนิวัตต์  แคล้วกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.56 ทอง 50 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 61 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง 19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวสันศนีย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.88 ทอง 40 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  รามศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 41 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  รัตนรักษ์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 26 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลนา  อินณรงค์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวสุภาพัฒน์  ดีนารัมย์
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 46 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายเดชาธร  คิดเห็น
 
1. นายปรัชญา  ต่อสกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.32 ทอง 34 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษา  อินทร์แปลง
 
1. นางธัญวรัตม์  โคตรบรม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวฉัตรชนา  ดวงกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.25 ทอง 36 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  รามศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่กี้
 
1. นายปรัชญา  ต่อสกุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.2 ทอง 10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววาสนา  อ่อนไธสง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 41 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุริยะ
2. เด็กหญิงชลลดา  โอกระโทก
3. เด็กชายชัยพิชิต  ขอนเกษม
4. เด็กหญิงณัฐนิช  ธนทรัพย์หิรัญ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ถอยกระโทก
6. เด็กชายพันกร  พันโคกกรวด
7. เด็กชายพิศวัส  เชื่อมกลาง
8. เด็กหญิงวรรณธิดา  อ่องโสภา
9. เด็กชายวิศรุต  กาดกลางดอน
10. เด็กชายศิริมงคล  มีฤทัย
11. เด็กหญิงสุภัณรญา  พรวนกระโทก
12. เด็กชายเตชินท์  ปุระโน
 
1. นายปรัชญา  ต่อสกุล
2. นางสาวชนิดา  ยุคันธรโสภณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 34 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวทาริกา  โพธิ์ปานพะเนา
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.25 ทอง 34 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงกชกร  ปีบกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววาสนา  อ่อนไธสง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชีวธันธ์  นาทรัพย์
2. เด็กชายณัฐภัทร  วัชรพงษ์
3. นายบูรพา  โพคำทุย
4. นายปทมพงษ์  พุ่มทับทิม
5. เด็กชายพีรพัฒน์  แน่นกระโทก
6. นายพีรภัทร  เพียรสร้างสรรค์
7. นายภาสกร  ช่อทองหลาง
8. เด็กชายวรวุฒิ  เรืองมะเริง
9. เด็กชายวัชรพงษ์  เสือมาพะเนา
10. นายวายุ  ก้องพิมาย
11. เด็กชายอภิชาต  งามลา
12. เด็กชายอัครชัย  ทมกระโทก
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
2. นางกัลยวรรธ์  ย่ามกลาง
3. นางสาวอัญชลิกา  ชาญสัมพันธ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 28 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิดาภา  แต่งสง่า
2. เด็กชายณัฐชนนท์  นพวงษ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  หม่อนกระโทก
4. เด็กหญิงพัชริภา  ตั้งสุภากิจ
5. เด็กชายพิชญะ   ก่ำกระโทก
6. เด็กหญิงศรัญญา  ต่อกระโทก
7. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองเลือม
8. เด็กชายอานนท์    อ่อนนอก
9. เด็กชายเกษม   เชาว์ยอ
10. เด็กหญิงเทียอาน่า  ป้อมภา
 
1. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 29 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกรนันท์  อยู่ทะเล
2. นางสาวณัฐชา  กระจ่างโพธิ์
3. นายณัฐพล  เช้ากระโทก
4. นางสาวณัฐรดา  พิมบวรธัญ
5. นายทักษิณ  พวงกระโทก
6. นายทิวากร  แป้นศรี
7. นายธนาวุฒิ  บัวกลาง
8. นายนพรัตน์  เจนผักแว่น
9. นางสาวรัตนา  ผันครบุรี
10. นางสาวโยเซฟีน  สเตฟานี่ อิมโมเน็น
 
1. นางภาวนา  มาลา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 51 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงณริศรา  ศิวพงศ์พร
3. เด็กหญิงนันทิชา  สำพุทธิ์
4. เด็กหญิงปริญญดา  ปุ่นประโคน
5. เด็กหญิงปลานี  นอขุนทด
6. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ดวงสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพิศมัย  สัตย์ซ้ำ
8. นางสาวมัลลิกา  ดวงทองสา
9. เด็กหญิงอรณิชา  กัณฑาบูรณ์
10. นางสาวอรัญญา  มูลทา
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  โภคาพานิชย์
2. นางสาวณัชชา  วรรณทะมาศ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 38 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พูนสวัสดิ์รัตนพงษ์
2. นางสาวจตุพร  พวงสันเทียะ
3. นางสาวปุณยาพร  รักษา
4. นางสาวพรทิพย์  บุญพิมพ์
5. นางสาวพรพิมล  กุลวงค์
6. นางสาวมนัชญา  อาจเสียงรัมย์
7. นางสาวศุภากร  บุตะเขียว
8. นางสาวเมตตา  เดชพิมพ์ภัคดี์
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวสิริพร  ใหญ่กระโทก
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.2 ทอง 14 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายตระกาล  แหลมทองหลาง
2. นายประทัก  พันพิมาย
3. นายภัทรภณ  ชุ่มทองหลาง
4. นายภาณุพงศ์  นาคา
5. นายุบุญ  ถั่วกระโทก
 
1. สิบเอกนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
2. นางกัลยวรรธ์  ย่ามกลาง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 28 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายภูพิรัฐ  เชิงกระโทก
 
1. นางสุพัชรี  ก่ำสระน้อย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวมนัสนันท์  ศรียงยศ
 
1. นางอรทัย  วงษ์แก้ว
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 34 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปิตตาระเต
 
1. นางขวัญนภัทร  สืบสุนทร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.2 เงิน 60 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชาคร  คุ้มไพทูลย์
 
1. นางวราภรณ์  เรืองเวชภักดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 48 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ทรัพย์ฉายแสง
2. เด็กชายธีระภัทร์  ดุนขุนทด
3. เด็กชายภาณุพงศ์  จารุบูรณ์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่ามะโฮง
5. เด็กหญิงสิริรัตญา  ศิริวัชระกุล
 
1. นางสาวอุไรวรณ  ผันลา
2. นางจันนิกา  ถองกระโทก
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 35 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกรชนก  เสียงดัง
2. นางสาวพิทยาภรณ์  ทิรัมย์
3. นางสาวมินญาดา  จอดกระโทก
4. นางสาวมุกขริน  กระจายกลาง
5. นางสาวอุมาพร  จิมมอญ
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุขเจริญ
2. นางสาวสุธารัตน์  พิงกระโทก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 25 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วคำหอม
2. เด็กหญิงภัคจีรา  จำเริญพูน
 
1. นางดารณี  ทองนำ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 57 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายธีรศิลป์  สุวรรณราช
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 43 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมภูวงษ์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ถาสอสุด
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.03 ทอง 21 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายณัฐวิทย์  ศรีเตชะ
2. นายณัฐวีร์  ฉวีวงศ์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  กุสาวดี
2. นางสาวฐาปนีย์  ศรีสุทโธ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายกฤษตเมธ  ชาติเกษม
2. เด็กชายธนศักดิ์  ชากระโทก
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
2. นางสาววันวิสาข์  จันทีนอก
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 48 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  วิชัยรัมย์
2. นางสาวรุจิรา  สิทธิมณี
 
1. นางสาวเพลินพิศ  กุสาวดี
2. นางสาวฐาปนีย์  ศรีสุทโธ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง 45 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวชาลิสา  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวดารุพัฒธ์  แก่นตระการฤทธิกุล
3. นางสาวนลินรัตน์  ฉ่ำพะเนาว์
4. นายวรากร  บัวกระโทก
5. นางสาววัชรีภรณ์  มาศรัตน์
 
1. นางสาวจันทิมา  วรรณชาติ
2. นางสาวสุภีร์  โลไธสง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 43 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกนกกาญจน์  พรมชาติ
2. นายบูรพา  ศิริพันธ์
3. นางสาวศศิธร  อารีรัก
4. นางสาวสิริยากร  ขุนจร
5. นางสาวอัญชิสา  ทองอินทร์
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
2. นางสาววันวิสาข์  จันทีนอก
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  มีศรี
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีสุทโธ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 54 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายจักราวุฒิ  กุดนอก
2. เด็กชายจิรัสย์  ปัจจัยตา
3. เด็กชายธนโชติ  สีม่วงงาม
4. เด็กชายธาวิต  เพิ่มพล
5. เด็กชายนิติภูมิ  ปักการะโต
6. เด็กชายภานุวัฒน์  กุลน้อย
7. เด็กชายวิศวะ  แปลงไธสง
8. เด็กชายเขมินทร์  ชูช่วยสุวรรณ
 
1. นายเมืองมนต์  เชษฐสิงห์
2. ว่าที่ร้อยตรีภูริชา  เพ็ชรสุข
3. นายอำนาจ  ปัจจัยตา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.7 ทอง 23 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายธนพงษ์  บรรจงฤทธิ์
2. นายปฏิพล  ศรีทัด
3. นายพิสุทธิ์  ฉันงูเหลือม
4. นายภานุวัฒน์  กระจายพะเนา
5. นายวีรภัทร  ใจจินา
6. นางสาวสมิตา  อินทร์มะดัน
 
1. นายภิรวัฒน์  นะรีรัมย์
2. นายเสถียร  สืบม่วงไทย
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวณัฐธิดา  เพชรกิ่ง
2. นางสาวนริสรา  ยันกระโทก
3. นางสาวนันทนา  แนมผักแว่น
4. นางสาวปนัดดา  คชรักษ์
5. นางสาวปัณฑิตา  ปัดจังหรีด
6. นางสาวสุดาพร  โคโตศรี
7. นางสาวอมาวศรี  พิระชัย
8. นางสาวอลิษา  คร่ำกระโทก
9. นางสาวอารีวรรณ  บดกระโทก
10. นางสาวแพรวลัย  เชิดครบุรี
 
1. นายศักดิ์สกุล  สกุลลิขเรศสีมา
2. นายกิตติพล  สนทองหลาง
3. นางสาววนิดา  แดนดี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74.75 เงิน 42 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสียนขุนทด
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูมิกระโทก
3. เด็กหญิงพัชรธิดา  ออมกระโทก
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ฉัตรกระโทก
5. เด็กชายสุวพิชญ์  ยวนภูเขียว
 
1. นางรุ่งนภา  พุตจันทึก
2. นางรุ่งอรุณ  สิงห์โตศิริ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  จันทร
2. นางสาวธนัชชา  ฉันทะกลาง
3. นางสาวสุกัญญา  คำมา
4. นางสาวอริสรา  ฉันทะกลาง
5. นายเกียรติศักดิ์  ขอมีกลาง
 
1. นางสาววิศณี  ถ้วนนอก
2. นางสาวปิยะนันท์  เหมือนเหลา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ครุฑวิชิต
2. เด็กชายประเสริฐ  ปลักกระโทก
3. เด็กหญิงปาณวี  ชุนครบุรี
 
1. นางสาวแทบทอง  ชื่นกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายตะวัน  ขุมรัตนนันท์
2. นางสาวทิพย์ธารา  สังฆมานนท์
3. นางสาวศศิกานต์  ช้างอินทร์
 
1. นางสาวแทบทอง  ชื่นกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เพ็ชรเงิน
2. เด็กชายธนะรัชต์  คชรักษ์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ดวงกระโทก
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน  รานอก
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 31 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวชฎาภรณ์  แบนกระโทก
2. นางสาวภัสราภร  เงียบกระโทก
3. นางสาวสิรินาถ  สวยผักแว่น
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน  รานอก
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน 25 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวจิราภา  ร่มเริง
2. นางสาวสิริกัญญา   จิตรบำเพิง
 
1. นางปาริทัศน์  นิลยอง
2. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 46 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวภัคธีมา  จุลเวช
2. นายเกียรตินำชัย  อินทร์นอก
 
1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
2. นายณรงค์เดช  มะลังศรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 12 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   นมัสศิลา
2. เด็กหญิงฐาปนิยา   ปนัดดากนก
3. เด็กหญิงธณาภา   อ่อนทองหลาง
 
1. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
2. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธ์ุลาน
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.25 เงิน 38 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธัญลักษณ์  บูฉิมภาลี
2. นางสาวนาถอนงค์  ปลอดกระโทก
3. นางสาวเจนจิรา   บุญศรีเมฆ
 
1. นายพีรพล  สิริชัย
2. นางสาวอังคณา  แนบสำโรง
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายภูรินทรรัชน์  รัตน์ใหม่
2. นายแวงซองท์ ศรราม  เดอโฟว์
 
1. นายวินัย  หนุนกระโทก
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 54 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  สาธร
2. เด็กหญิงพัณณิตา  เสนาพันธ์
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  มะสีผา
2. นางสาวธิดา  เมฆา
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  เกษร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณปะโก
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 56 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชัยนันท์  พันผักแว่น
2. นายสิทธิศักดิ์  พูนกระโทก
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายธนพล   เตยกระโทก
2. เด็กชายภูวริศ   พงษ์ทวี
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายธรรมรัตน์  เชียงเครือ
2. นายปกป้อง  การทหาร
 
1. นายวินัย  หนุนกระโทก
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 66 ทองแดง 51 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวนันชนก  พุงไธสง
2. นายวชิรากรณ์  กลางสวัสดิ์
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คลองโนนสูง
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ฉายกิ่ง
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.1 ทอง 4 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนตรทองหลาง
2. เด็กหญิงพรพสุ  แฉกกลาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางปาริทัศน์  นิลยอง
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพงศกร   รังสียานนท์
2. เด็กชายสุรโชติ   พิมพ์ปรุ
3. เด็กชายสุวิจักขณ์   สร้อยทองหลาง
 
1. นายธีรพงษ์   จารุไชย
2. นายมณเฑียร   งามแก้ว
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 72.4 เงิน 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจิดาภา  แหวนเงิน
2. นายบุญยวีร์  เกตุกระโทก
3. นายสรายุทธ์  เซกระโทก
 
1. นายชวลิต  สุขทวี
2. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง 5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายกนกพล  ไชยแสนทา
2. เด็กชายณัฐวร  สมานรักษ์
3. เด็กชายศิวฤทธิ์  กอบกระโทก
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางสาวอัญชลี  รัตนนท์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 55 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  สัจธรรม
2. นางสาวทนานันท์   กลั่นบุญ
3. นายนราวิชญ์  เศรษฐี
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายคมน์พิมุกต์  เปรี่ยวจำเริญ
2. เด็กชายพีรณัฐ  ศักดิ์ทองหลาง
3. เด็กชายภูริพันธ์  พงษ์ใหม่
 
1. นายธีรพงษ์  จารุไชย
2. นายมณเฑียร  งามแก้ว
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววิภาดา  จันทร์วิเศษ
2. นายวิษณุ  รั้งกระโทก
3. นางสาวเมลิสสา  นาดอน
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 49 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หิริโอนาถา
2. เด็กชายณัฐภัทร์  ต่อมกระโทก
3. เด็กชายบุญญฤิทธิ์  เทพังเทียม
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.9 ทอง 18 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  หรี่เรไร
2. นายพิสิษฐ์  พัฒนโพธิ์
3. นายรพีภัทร  สุกัน
 
1. นายบุญสม  เย็นเพชร
2. นายอนุวัฒน์  ทวีฤทธิ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 29 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ตากกระโทก
2. เด็กชายพิชิตชัย  ยงไธสง
3. เด็กชายวิทวัส  ภูมินา
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางศิริรัตน์  โชติกลาง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวนิศิตตา  แก่นวงศ์
2. นายศิวัช  จันทร์พรม
3. นางสาวสุภาพร  หล้าบุญ
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เล็งกลาง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวรรณะ
2. เด็กชายภาณุพงศ์   แต้มสูงเนิน
3. เด็กหญิงยุวธิดา  พรหมลิ
4. เด็กชายสิทธิพร  เลียนอย่าง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาชิต
6. เด็กหญิงไอรัตน์ดา  ลีลา
 
1. นางอุทัย  วงณรา
2. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายกิตติภัฏ  มะธิปิไข
2. นายกิตติศักดิ์  ภักดีอำนาจ
3. นางสาวจินดาหรา  เต็มตาชื่น
4. นางสาวพิมพ์รพัฒน์  พิมพ์สงเคราะห์
5. นางสาวศิรินุช  เนินทอง
6. นายอานุภาพ  แสนมี
 
1. นางจินห์จุฑา  พิมพา
2. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
3. นางญาณิศา  พลแดง
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายนนธกร  มุขกระโทก
2. เด็กหญิงวรกานต์  เนียมสำโรง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ถี่กระโทก
 
1. นางธิติมา  โพธิ์รัศมี
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เขียนสุวรรณ
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 58 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ปรีดาสา
2. นางสาวปวีณา  เนื่องกระโทก
3. นางสาวสุธิดา  เมืองกระโทก
 
1. นางวิไลวรรณ  พิณพิมาย
2. นางนทิพญดา  บุญเลิศ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปั้นหยาทอง
2. เด็กหญิงนพมาศ   เที่ยงกระโทก
3. เด็กหญิงอรุณี  กาวกระโทก
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุกใส
2. นางเกียรติสุดา  บำรุงศิลป์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 25 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  มนตรีชัย
2. นางสาวพลอยชมภู  จันสีทา
3. นายสุชาติ  ขาวพิมาย
 
1. นางกรณิศา  สำเร็จ
2. นายเจริญ  ศรีแสนปาง
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง 12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนี  ทีภูมิ
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  นาไพวัน
3. เด็กหญิงอธิติยา  อุดมโภชน์
 
1. นางภิญญาภรณ์  วิเวกวิน
2. นายกษิภัทร  ในกระโทก
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวพัชรินทร์  จันดางาม
3. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางภิญญาภรณ์  วิเวกวิน
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยพร  แก้วมา
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบี้ยกระโทก
3. เด็กหญิงอริศรา  แพทย์เสลา
 
1. นางประทุมรัตน์  ไพรสันเทียะ
2. นายสมศักดิ์  สกลจะโปะ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.2 ทอง 8 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  โทไธสง
2. นางสาววณิชชา  มั่งคั่ง
3. นางสาวอัญชลี  โคชะดา
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายจิรภัทร  อุทัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 54 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กหญิงกุลปรียา  จอดนอก
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ตะวัน
3. เด็กหญิงออมสิน  ทวีพวก
 
1. นางสาววริษฐา  สีม่วงงาม
2. นางสาวพรรณิกา  แคนชัย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.72 ทอง 49 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นายธีรภัทร   ขอเหล็กกลาง
2. นางสาวภาวินี  เวนัย
3. นางสาวอัญมณี  ทองหลาง
 
1. นางสาวมัณฑนา  เข็มสว่าง
2. นางปราณี  หงษ์ทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายประกาศศักดา  จันทร์ดาหัวดง
2. นางสาวภัทรลดา  คำจันทร์วงศ์
3. นางสาวมิ่งขวัญ  ทองซ้อน
 
1. นางจินห์จุฑา  พิมพพา
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  บานชื่น
 
1. นางสาวปณิดา  มาลี
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายทิวากร  แก้วสีทา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปักกาเวสูง
3. เด็กหญิงอรระวี  นาดี
 
1. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
2. นางจุฬาภรณ์  ปิติถาโน
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวฑิฆัมพร  พลมาศ
2. นายณัฐพล  แก้วขาว
3. นางสาววีรญา  สาแก้ว
 
1. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
2. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายวรโชติ  กั๊กสูงเนิน
 
1. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 45 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทนา  วีถี
 
1. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  สุภะนาม
 
1. นางจุฬาภรณ์  ปิติถาโน
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายชนะศักดิ์  เผื่อคำภู
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  แดงงาม
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.8 เงิน 48 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายนวพล  ลีวิวัฒน์วงศ์
2. นายประสิทธิ์  ยืนยิ่ง
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
2. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.22 ทอง 31 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายพีรภัทร  ปัดยะคัง
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 45 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายภรัณยู  เนื้อนา
 
1. นายสุรสิทธ์  ยอดชลูด
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78.06 เงิน 43 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายบัญชร  ไชยสา
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 16 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  ปัจจัยตา
 
1. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ