สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  พันธุ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุจินดา  ธงสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 47 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปัญญาพร  คุณอุดม
 
1. นางสุชญา  สอนเสริม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายสุรขวัญชัย  จุลเกาะ
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  พลเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นางสาวพรรณธร  สมัยกลาง
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 50 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิรศิลป์  หวังดี
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุพรรณิการ์  เทินกระโทก
 
1. นางณษมา  นิยมพล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 47 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายวรุฒม์  หนูกิจ
 
1. นางพัชร์ฤทัย  ลิมปิสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์
 
1. นางพฤศจิ  วัฒนภูมิชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 41 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  จิตต์พิมาย
 
1. นางอุไร  แพงพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 16 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายประพฤทธิ์  ริคารมย์
 
1. นายพิศนุกรณ์  โพงขุนทด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษณพร  ประทัด
2. เด็กหญิงไอชาธ  ชารีฟ
 
1. นางสาวกฤษมิณฑร์  วิเชียรวิริยะ
2. นางสาววาสนา   ปึกสูงเนิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายนิรพัชร์  ทหารนะ
2. นายอนุรักษ์  ศิริมา
 
1. นางเทวีวรรณ  การปลูก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93.68 ทอง 6 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงอุมิญา  สิทธิเพ็ง
 
1. นางสาวปรียานุช  หนอกกระโทก
2. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87.95 ทอง 23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายรัฐพงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สิทธิจินดา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงสารพันธ์
 
1. นางสาวนันทน์ธนัตถ์  โสชาลีร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายวัฒนบูลย์  เชื้อรอด
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกรนันท์   ปานพิมพ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   รัตนพงษ์วณิช
3. นางสาวณิชา  อวบสันเทียะ
 
1. นางสาวกัญชญาณิศร์  วิบูลย์ธนังกุล
2. นางธิติยา   ผดุงสุนทร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นางสาวธัญพิชชา  ไชยขันธ์
2. นางสาวพัชรสิตา  ยิ่งกิจวิวัฒน์
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  ลาล้ำ
 
1. นางสาวิตรี  เกษมศรีวิวัฒน์
2. นางสาวสุุุกัญญา  เปลื้องไธสง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 28 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยมอญ
2. เด็กหญิงปลายฝน  ช่องฉิมพลี
3. เด็กหญิงสุริยาภรณ์  ไตรยุทธชัย
 
1. นางศิริวรรณ  ไม้พรต
2. นางประทุม  อาจพินิจ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  แสนสุข
2. นางสาวจุรีพร  ดุนขุนทด
3. นางสาวอมรรัตน์  แช่มพุดซา
 
1. นายกิติพงศ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์
2. นางจันฑิมา  ทองภูบาล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์รวี  แย้มจะบก
2. เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี
 
1. นางทัศนีย์   ชื่นยง
2. นางสาวพิมพ์รติ  พูนพัฒนสกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาว พรรณพร   ไตรศิวะกุล
2. นางสาววิสาขา  สุขเหลือ
 
1. นางสาวพิมพ์รติ  พูนพัฒนสกุล
2. นางทัศนีย์  ชื่นยง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิพร  ฮั้วใช้เจริญ
 
1. นางสาวนัธริยานันท์  สิทธิกิตติคุณ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง 8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวผกาแก้ว  โตมสันเทียะ
 
1. นายฉัตรชัย  รอดแก้ว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86.97 ทอง 18 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพาพร  ภูมีแสง
2. เด็กหญิงวิรารัตน์  กาพย์กลอน
 
1. นางศิรินรัตน์  โคตรพันธ์
2. นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.05 ทอง 32 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกีรวีรกานต์  วิชัย
 
1. นางสาวปภัสรา  เครือละม้าย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพิชญา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวณัฐพร  ประจักษ์สูตร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวสุธินันท์  ธงกระโทก
 
1. นางขนิษฐา  ธำรงพัฒนารักษ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงทองนพคุณ   พัฒนชัยวงษ์คูณ
 
1. นางนิลุบล  สวัสดิผล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปกิตตา  เกรียงเกษม
2. เด็กหญิงลภัสรดา  แย้มสุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ
 
1. นายสกล  ดุริยศาสตร์
2. นางปาริฉัตร  นริศยาพร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวจันทกานต์  กมลลิ้มสกุล
2. นายธนธัญ  เรียวอารีย์
3. นายวาริศ  ยุทธิวัฒน์
 
1. นายประสิทธิ์  เลิศล้ำ
2. นางสาวจินตนา  ระหาญนอก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์เสนา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็งพูน
3. เด็กหญิงพวงทอง  พิทักษ์จันทร์
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ไกรกลาง
2. นางวิไล  ชำนินอก
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพัฒน์ธมนต์  วงศ์วาณิชกุล
2. นางสาวสิตา  เชิดชูธีรกุล
 
1. นายยุรนันท์  ทรวงทองหลาง
2. นางสาวกีรติกา  มีสุข
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ผาสุขนิตย์
2. เด็กชายกฤษดา  บูรัมย์
3. เด็กชายภูมิรพี  เชาว์วันกลาง
 
1. นางมาลินี  ศิริจารี
2. นางสาวณัฐกานต์  พันชนะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  เยี่ยมสระน้อย
2. นางสาวรมิตา  ฉายศิลป์
3. นางสาวศรศิริ  โคตะคาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์  สิงห์สกล
2. นางสาวพุทธริธร  บูรณสถิตวงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.22 ทอง 22 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศิริสุรวุฒิ
2. เด็กหญิงอภิญญา  มังกรรัตนะกุล
3. เด็กหญิงอรัญญา  สุขวิเศษ
 
1. นางสาวปัณฑิตา  สินธุวงสานนท์
2. นางยุภาพันธ์  เหมจันทึก
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 47 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวจิระประภา  ศรีทองกูล
2. นางสาวสุธารัตน์  นิตย์ด่านกลาง
3. นางสาวอรจิรา  ว่องรัตนะไพศาล
 
1. นางสาวอรวรรณ  ผันผาย
2. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์ผา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ชัยกลาง
2. เด็กชายเสฐวุฒิ  สระกลาง
 
1. นางสาวกชกร  หนูสันเทียะ
2. นางสาวสุภาวดี  ฟุ้งกลาง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 36 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายกษิดิศ  ทรัพย์สมหมาย
2. นายประภัสฎา  กองพระทราย
 
1. นายธีระพล  ร่มสุข
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายรัชพล  แก่นทองหลาง
2. เด็กชายวัชรมัย  จันทวาลย์
 
1. นายสาโรจน์  จ้องสละ
2. นางสุภาวดี  พุฒทองหลาง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชุมสาย ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงธิดาญา  วรุณโรจน์
 
1. นายสาโรจน์  จ้องสละ
2. นางสุภาวดี  พุฒทองหลาง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายชนนท์  ดอกสันเทียะ
2. นายรัชพล  สร้อยสระน้อย
3. นายวันเฉลิม  สุดกระโทก
 
1. นายสาโรจน์  จ้องสละ
2. นายศรัณยู  เมืองกระจ่าง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 26 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  มานูญวงศ์
2. เด็กหญิงนภาวีย์  รักด่านกลาง
3. เด็กหญิงวธูสิริ  นรดี
4. เด็กหญิงศรินทิพย์  บัวป้อม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กั้นกลาง
 
1. นางบุษกร  เขียวโพธิ์
2. นางสาวปฏิภา  คำบาง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 42 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวจิรัชญา  พันธุ์สระน้อย
2. นางสาวชาลิสา  คัมภิรานนท์
3. นางสาวณิชาภัทร  แอบจันทึก
4. นางสาวปิ่นอนงค์  ดีจะบก
5. นางสาววาลิน  สิบพลกรัง
 
1. นางสาววรารัตน์  ยินมะเริง
2. นายกานต์  เอื้อเฟื้อกลาง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจิตราวดี  ถนอมทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร   ศรีพรหม
3. เด็กหญิงธีวรา  ซุยปุ๊ก
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีรัศมี
5. เด็กหญิงศศิกานต์  อ่วมวงษ์
 
1. นางสาวภรภัทร  พลาทิพย์
2. นางสาวศลิษา  กังศรานนท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 19 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายชญานนท์  ไหวพริบ
2. นายปฐมฤกษ์  พูนไธสง
3. นายพิชฌ์  พุทธมาตย์
4. นายรชต  คงเจริญ
5. นายสงกรานต์  ทองขาว
 
1. นายพลนิวัฒน์  เตชสิทธิ์ปรีชา
2. นายพิทยา  ตรีพงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายธนากร  ผลัดครบุรี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  บุกขุนทด
3. เด็กหญิงปณิตา   ดีโลก
4. เด็กหญิงพีรญาณ์  ยานเจริญ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เฉลิมกิตติกุล
 
1. นางสาวนิอร   สิงห์นอก
2. นางสาวพรรณพนัชกร  เจนธนวิทย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.8 ทอง 41 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นางสาวจันทกานต์   รอดกลาง
2. นางสาวจันทภา  รอดกลาง
3. นางสาวรสิตา  กล้ามสันเทียะ
4. นายเกียรติศักดิ์  ขาวเมืองน้อย
5. นางสาวแสงนภา  จะชาลี
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
2. นางสายสุดา  เสนาไชย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกมลวรรณ  ติราวรัมย์
2. นายกฤตนันท์  ศรีจันทึก
3. นางสาวชญาดา  เครือสูงเนิน
4. นางสาวณัฐพร  พาขุนทด
5. นายทัศพล  สุภี
6. นายธนทัต  คงฤทธิ์
7. นางสาวนันทิตา  เคียงสูงเนิน
8. นางสาวประสมทรัพย์  อินอ่อน
9. นางสาวพานทอง  กฤษะกะ
10. นายภัทรพล  สถิตสุข
11. เด็กหญิงมัณฑณาพร  งามดี
12. นายยอดสกุล  โอกาวา
13. นายราชสีมา  จัดงูเหลือม
14. นางสาววรรณทณีย์  ว่องวิทยา
15. เด็กชายศิริวัฒน์   พรหมพันธ์ุใจ
16. นายสมพร  ทองอ่อน
17. นางสาวสุภาวศิณี  ปักกาโร
18. เด็กชายอธิชา  ดุริยชาติ
19. นางสาวอลิษา  จารึกกลาง
20. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โตสูงเนิน
 
1. นายนฤชล   ทุมโคตร
2. นางบังอร   ชูศรียิ่ง
3. นางสาวกรกนก   ดีมิตร
4. นางสาวณกมล   ราชสารี
5. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.3 ทอง 15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกรีรติ  ยลศิลป์
2. นางสาวกรีรติ  ยลศิลป์
3. นายกฤตนันท์  ศรีจันทึก
4. นางสาวกาญจนา  สายบุญ
5. นายก้องไกร   ใจใหญ่
6. เด็กชายณัฏฐชัย  หอระเทศ
7. นายณัฐพล  ตุ้มนาค
8. นายธนวัฒน์  สีห์มงคล
9. นางสาวธันย์ชนก  เคยพุดซา
10. นายปฎิภาณ   นิยมพงษ์
11. นางสาวประสมทรัพย์  อินอ่อน
12. เด็กชายปรีชาชาญ  ปราณีตพลกรัง
13. นางสาวปิยะนุช  บุตรศิริ
14. นางสาวภัคนันท์  ภูมิมาลา
15. นางสาวมรปรียา  หอมอ่อน
16. นางสาวรณพร  นอสูงเนิน
17. นางสาววิภาสินี  มีนา
18. นางสาวศจิษฐา  ฤทธิ์ธนอภิญญา
19. นางสาวศรัณย์พร   ศรีพรรณ
20. นางสาวสุพรรณิการ์  พรรษวงษ์
 
1. นางสาววาสนา   เที่ยงสันเทียะ
2. นายอนุชา  คูณสุข
3. นายนฤชล   ทุมโคตร
4. นายวสิน  ภาสดา
5. นางสาวปภาวี   สินสันเทียะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  เจิมจอหอ
 
1. นางสาววรัชยา  หีบแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.4 เงิน 60 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายอารักษ์  ติ้วไธสง
 
1. นายชิติพัทธ์  เพียขันทา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.2 เงิน 27 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงบูรณี  กัลปดี
2. เด็กหญิงเกวลี  บุญสูงเนิน
 
1. นางวิวาพร  วิชาภรณ์
2. นางพรทิพย์  เกตุแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 21 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายจักรพล  ตมกลาง
2. นางสาววรรณิดา  พยัพกลาง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นิจจอหอ
2. นายสุรศักดิ์  ถนอมพจน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.2 ทอง 28 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์ธีรา  ตรัสวิมาน
2. เด็กหญิงชนานาถ  เขื่อนเมือง
3. นางสาวลลิดา  ทำนองดี
4. นางสาววรรณพร  ดวงแก้ว
5. นางสาววัลยา  คุณความดี
6. เด็กหญิงสกุลทิพย์  สระแผง
7. เด็กหญิงสโรชา  เจียกงูเหลือม
8. เด็กหญิงอธิติยา  นุ้ยคง
9. เด็กหญิงอภิชาดา  เปรี่ยมพิมาย
10. เด็กหญิงเพียงอัมพร  เทียมสำโรง
 
1. นางนงพงา  พูลเพิ่ม
2. นางสาวนิภา  หงุ่ยกระโทก
3. นายปรเมษฐ  นามไพร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 39 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สายสีแก้ว
2. เด็กชายดลภพ  สีสูงเนิน
3. เด็กชายทัศนายุ  วิมลกลาง
4. เด็กชายภัทรพล  ทศตา
5. เด็กชายภานุวิชญ  กลขุนทด
6. เด็กชายมรรศกร  มีกำปัง
7. เด็กชายรวีภัทร  บนใหม่
8. เด็กชายรังสิมันต์  วัฒนศิรินทรเทพ
9. เด็กชายวัชรพงศ์  สูงล้น
10. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองเรือง
 
1. นายสุภาส  ค้าขาย
2. นายวิริยะ  กินขุนทด
3. นางสาวกานดา  ทาศิริ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80.76 ทอง 23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายชยธรรศ  ธูปมงคล
2. นายณรงศักดิ์  ทิพย์กระโทก
3. นายทิรวุฒิ  พึ่งดอน
4. นายธีรภัทร์  ภาชนะ
5. นายนพฤทธิ์  ศรีวิเศษ
6. นายปราชญา  มานะ
7. นายปานรวุฒิ  แย้มสำราญ
8. นายภูวดล  นรสาร
9. นายวิวรรธน์  สีมา
10. นายวีรภัฏ  สัตยจรรยาวงศ์
 
1. นายสามารถ  กายขุนทด
2. นายกฤษณะ  นามใหม่
3. นายกรภัทร์  ชุติกุลกีรติ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 47 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เจิมขุนทด
2. นางสาวศิรประภา  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางวัณณา  พัดเกาะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนฤมล  พันต้น
2. นางสาวนิภาวรรณ  กอกกระโทก
 
1. นายเจษฎา  ปาปะกัง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองมาก
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95.2 ทอง 4 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75.5 เงิน 45 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายนนทพัทธ์  นาแก้ว
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง 9 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายวิรุวัฒน์  วิรัตน์จินดา
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 20 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงญาริดา  ศรีธรรม
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายกษิดิศ  อาษากลาง
 
1. นางสาวฐิตินันท์  จิตตา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงณิชาพร  เตรียมโพธิ์
 
1. นางสาวเกษรา  ปักการถา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 48 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวธัญลักษณ์  วิทยะอนันต์
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 44 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงชลัญญา  สมจิตต์
2. เด็กชายวรเชษฐ  พันธุระ
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
2. นางเพียงพร  จินดามาตย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เจริญพจน์
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายนวรัตน์  ลอยจันทึก
 
1. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 40 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายทองพิทักษ์  ทองแก้วจันทร์
2. เด็กชายธนโชติ  โสดกลาง
3. เด็กชายธรากร  พุทธซ้อน
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวนิตาพร  รัตนอัมพร
2. นางสาววรรณิดา  นิลจอหอ
3. นางสาวศิญานี  ทองดี
 
1. นายศักดิ์หิรัญ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวชื่นกมล  อ้วนสูงเนิน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.5 ทอง 10 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกิติพร  แสนบรรดิษฐ์
2. เด็กชายจามิกร  แขสระน้อย
3. เด็กชายธนวัฒน์  คงกุล
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุขขัง
5. เด็กชายพุทธชาตรี  ศรีคำบาง
6. เด็กชายวศิน  บัวขาว
 
1. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
2. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
3. นายเกริกพล  ยอดโยธี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 25 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวนัฐชรี  สุหร่าย
2. นายบารมี  กว้างไธสง
3. นายภูวสิษฏ์  ริมสีม่วง
4. นางสาวสิรินทรา  คนตะขบ
5. นายสุทธิพร  รัตนศิริภักดี
6. นายเมฆา  ใสสระน้อย
 
1. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
2. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
3. นายเกริกพล  ยอดโยธี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงกันตนา   อินทนพ
2. นายจิรภัทร  วงเวียน
3. นายจุลภัทร  การสำโรง
4. นายชานนท์   ผลกลาง
5. เด็กชายฐิติวัฒน์   ขอนโคกสูง
6. นางสาวดวงกมล   รุ่งรัศมี
7. นายทวีพร   ขุนอินทร์
8. นายธนดล   หาญกิ่ง
9. นายธรณ์เทพ   ทิพย์โสภณ
10. นายธีรภัทร   เดชวงศ์
11. นายนราวิชญ์  แจ่มทองหลาง
12. นางสาวนฤสรณ์  คำศรี
13. นางสาวบุญสิตา    เหล็กหมื่นไวย
14. นายปฏิพล  ดีพิมาย
15. นายปรัชญา  พัฒนะ
16. นายปรเมษฐ   เหลาดี
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขกล้า
18. นายภัทรนิษฐ์   เจนตะคุ
19. นายรัชชานนท์  พรามตา
20. นายรัชชานนท์   ม่วงกลาง
21. นางสาววราภรณ์  ปั้นศิริ
22. นายวัชรินทร์   อาจสูงเนิน
23. นางสาววินีพร   ชัยฤทธิ์
24. นางสาวศศิกานต์   ทรงผูกจิตต์
25. เด็กชายสรยุทธ  เลิศแสงธรรม
26. เด็กหญิงสิริญาภรณ์   กุลวรวานิชพงษ์
27. นายสุทธิชัย   สมุทรโคดม
28. นางสาวสุนิสา   แมงเกษม
29. นางสาวสุพัตรา   สนตาเถร
30. นางสาวสุภนิดา   อ่อนสีจาน
31. นางสาวสุรีรัตน์  ชีโพธิ์
32. นายหริวงศ์   วิริยะประทีป
33. เด็กหญิงอภิษฎา  กวดสันเทียะ
34. นายอภิสิทธิ์    ไทยประสงค์
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจชอบสันเทียะ
36. นายอวิรุทธิ์   สีคาม
37. นายเตชิต  วงศ์สุวรรณ
38. นางสาวเปรมกมล  สระปัญญา
39. นายเรวัตร   โสดา
40. นายเอกราช   รุมฉิมพลี
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นายปิยะพงษ์  พึ่งชัยภูมิ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
4. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
5. นายวัชระ   โสภา
6. นายสานิตย์  ตันสูงเนิน
7. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกนิษฐา  จงรวยกลาง
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวราช
3. นางสาวกันฐยา  กลิ่นขจร
4. นายคมน์กฤตย์  วงศ์ตะบองทอง
5. นางสาวจิติมา  วรรณศรี
6. นายจิรวัฒน์  กองสืบยศ
7. นางสาวชญาดา  ยะสูงเนิน
8. เด็กหญิงณิชาภัทร   รัตนวิกล
9. เด็กหญิงธนพร  ชาญสูงเนิน
10. นายธนพล  เทียนโคกกรวด
11. นายธนวัฒน์   อุ่นละมัย
12. นางสาวนลินนภา  สมตุล
13. นายปกรณ์  นัยวิกูล
14. นายปรเมศร์  นิพิมาย
15. เด็กหญิงปิยธิดา   ม้าวิ่ง
16. นายพงศธร  เทพวิจิตร
17. นายพชรดนย์  แสงแก้ว
18. นางสาวพนิดา  มัจฉาชาติ
19. เด็กชายพลากร  อินทนนท์
20. เด็กหญิงพิชชา   เยียสูงเนิน
21. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทะสอน
22. นายพีร์ชยุตม์  พงษ์ติยานนท์
23. เด็กหญิงภัทราวดี  เลื่อนสูงเนิน
24. นายภานุเดช  พัฒนะแสง
25. เด็กหญิงภินัดดา   จิตต์กระโทก
26. นายภูมิพัฒน์  สาคร
27. นางสาวรวิศรา  สืบจะบก
28. นางสาวลลิตา  ดินตะสุวรรณ
29. นางสาววรรณวิสา  การินทร์
30. นางสาววาสนา  รักพร้า
31. นายวิรุฬห์  พงษ์ใหม่
32. เด็กชายศุภวุธน์  ปราณีตพลกรัง
33. เด็กหญิงสัตตวิริยา  กันทะสอน
34. เด็กหญิงสุลักษณา   น้อมกล่อม
35. นายสุวิทย์  ตุ่นสระน้อย
36. เด็กชายอรรถนนท์  ปราณีตพลกรัง
37. เด็กหญิงอรอนงค์  พงษ์ใหม่
38. นางสาวเกวลิน  บุญยรัชนิกร
39. เด็กหญิงเกศินี   เต็มฟรอม
40. นางสาวโพธิดา  มาเทศ
 
1. นายศักดิ์ชัย   จริตธรรม
2. นางสาวพนิดา   บุญทรัพย์
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  แห้งขุนทด
4. นายสุรัช  พจน์ฉิมพลี
5. นายบุญร่วม  รานอก
6. นางแสงอรุณ   ตรีกลาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง 4 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายสิรดนัย  แก้วประทุม
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 15 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายธงศักดิ์  เพ็งมะเริง
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นายสิปปภาส  เชษฐาวิรุ่งโรจน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฟ้าธิมา  พรหมวงษ์ซ้าย
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.38 ทอง 26 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤศ   มีโพธิ์
 
1. นายภูมรินทร์  รอสูงเนิน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นายรามิล  ศรีบุญรอด
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นายสิปปภาส  เชษฐาวิรุ่งโรจน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวรินรดา  เจตน์นอก
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.84 ทอง 14 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายอัศจรรย์  บุรีนอก
 
1. นายกฤช   ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.62 ทอง 24 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1. นายกุลภัทร์  จุลฤกษ์
 
1. นางสาวภูษณิศา  ตั้งสกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นายสิปปภาส  เชษฐาวิรุ่งโรจน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวแพรไหม  ภูดิสพันธุ์
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 12 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤศ   มีโพธิ์
 
1. นายภูมรินทร์  รอสูงเนิน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นายนราวิชญ์  แจ่มทองหลาง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นายสิปปภาส  เชษฐาวิรุ่งโรจน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.1 ทอง 36 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกชวรรณ  ธิวงศ์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกรวิกา  พิมวงศ์
2. เด็กหญิงกัลยากร  โชคสถาพร
3. เด็กหญิงขวัญชนก  อบเทศ
4. เด็กหญิงพงษ์สุภา   สรณาคมน์
5. เด็กหญิงมาริษา  บุญมี
6. เด็กหญิงลลิตา  ค้าขาย
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  พิมพ์เงิน
8. เด็กหญิงวิรัลยุพา  นิ่มหิรัญวงษ์
9. เด็กหญิงสิริกิติยา  ผาบจันทร์สิงห์
10. เด็กหญิงสุภัชรี  สวนนิมิตร
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เกิดจันทร์สว่าง
12. เด็กหญิงอรปรียา  นันทอนันต์
 
1. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
2. นายพิพัฒน์  ถิ่นพังงา
3. นายปิยพัทธ์  วิชัย
4. นางสาวนาฏอนงค์  ประพิณ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์มณี  เสฐียรโกเศศ
2. นางสาวชนัญชิตา  ชินาการ
3. นางสาวธนาภา  แตงอ่อน
4. นางสาวธันย์ชนก  ธรรมดา
5. เด็กหญิงปาณิสรา  อาจปรุ
6. นางสาวพรนัชชา  บอกสันเทียะ
7. นางสาวภัทรดา  แนวทองหลาง
8. นางสาวภาพิมล  เสาวคนธ์
9. นางสาววิชญากร  ทองฝาก
10. นางสาวศศิวิมล  อาจปรุ
11. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
12. เด็กหญิงเวธินี  กาญจนนพวงศ์
 
1. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
2. นายพิพัฒน์  ถิ่นพังงา
3. นายปิยพัทธ์  วิชัย
4. นางสาวนาฏอนงค์  ประพิณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สารนอก
2. เด็กหญิงขณัฐธิดา  ดารา
3. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
4. เด็กหญิงจิรภัทร  สำราญดี
5. เด็กหญิงจิรัชญา  ญาติวังคุ่ม
6. เด็กหญิงชัชธิดา  แสงบัวภา
7. เด็กหญิงชุติมา  ฤาชา
8. เด็กหญิงฐิตาภา   รัตนรักษ์
9. เด็กหญิงฐิตารีีย์  กั๊กสููงเนิน
10. เด็กหญิงณัฐวิภา  ส้มเช้า
11. เด็กหญิงธนพร   พักตรแก้ว
12. เด็กหญิงธนาพร  ฉัตรนิติกุล
13. เด็กหญิงธัญชนก  บัวจันทร์
14. เด็กหญิงธีริศรา  ลานอก
15. เด็กหญิงนภกมล  ต้นทับไทย
16. เด็กหญิงนัชชา  เจือจันทึก
17. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขามเกาะ
18. เด็กหญิงพรฑิตา   นามอาสา
19. นายพัทธพล  หนูเมือง
20. เด็กหญิงพิชญาภา  นามเนียม
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิชิต
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร
23. เด็กหญิงมนรดา  ถิ่นจอหอ
24. นางสาวรัญชิดา   ก้อนในเมือง
25. เด็กหญิงวรรณนิสา  ภูคงน้ำ
26. เด็กหญิงวรางคณา  วรรณรักษ์
27. เด็กหญิงวิราวรรณ  เจริญศรี
28. เด็กหญิงสราสินี  เเย้มละมุน
29. เด็กหญิงสิริอาภา  ศิริจันทร์
30. เด็กหญิงสุชาธินี  คุ้มวงศ์
31. เด็กหญิงสุชานันท์  มีจินดา
32. เด็กหญิงสุชาวดี  มะลิทา
33. เด็กหญิงสุภาวดี  สมิตินท
34. เด็กหญิงอนันตญา  สำราญดี
35. นางสาวอรอนงค์   คัทเนตร
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขวัญกลาง
37. เด็กหญิงไปรยา  มีถม
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นางวันเฉลิม  วังสำเภา
3. นายสมภพ  ชาญสูงเนิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวกิตติยา  คำบัว
2. นายจันทรัสม์   ถนอมดี
3. นายณรงค์ชัย  อ่วมในเมือง
4. นายธนากร  แก้วงาม
5. นายนราธิป  เบียฬขุนทด
6. นายพงศธร  มีศิลป์
7. นางสาวพรพิมล  คนตรง
8. นายภาณุเดช  กรุยหมื่นไวย
9. นายมงคลชัย  ท่าล้อ
10. นางสาวรัตนศิริ  ศรีพรหม
11. นางสาวศศิประภา  คงคา
12. นางสาวสุพัตรา  ทะนารี
13. นางสาวอธิชา  คืมสูงเนิน
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นางนริศรา  อินสูงเนิน
3. นายประสงค์  รุ่นใหม่
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิวะ  ไพฑูรย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา   ฟอกสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรศยา  เรืองเจริญวานิชย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายพิศุทธิ์  อาศัยสุข
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 14 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  อริยสุระ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92.3 ทอง 8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภคนันท์  สุกแสง
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 29 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  กกสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทภัค  ทองอารีกูล
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาววรินธร  อินทร์ค้ำ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.25 ทอง 8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงลานนา  เสือปานทอง
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
2. นางสาวบัณฑิตา  ฟอกสันเทียะ
3. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
4. นางสาวภคนันท์  สุกแสง
5. เด็กหญิงภัทรศยา  เรืองเจริญวานิชย์
6. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
7. นางสาววรินธร  อินทร์ค้ำ
8. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นางกันยา  สุดสายเนตร
3. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  แซ่เหล่า
2. นางสาวจิดาภา  แซ่เหล่า
3. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
6. เด็กหญิงนันทภัค  ทองอารีกูล
7. นางสาวนิรุชา  ทรัพย์สินทวีคูณ
8. นางสาวบัณฑิตา  ฟอกสันเทียะ
9. นางสาวภคนันท์  สุกแสง
10. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
11. นางสาวลานนา  เสือทองปาน
12. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
13. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
14. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
15. เด็กหญิงไอลดา  เชิดชม
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นางกันยา  สุดสายเนตร
3. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
2. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
3. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
4. นางสาวนิรุชา  ทรัพย์สินทวีคูณ
5. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
6. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
7. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
8. นางสาววรินธร  ิอินทร์ค้ำ
9. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
10. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
11. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นางกันยา  สุดสายเนตร
3. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายจตุพล  วงค์อินทร์
2. นางสาวจตุรพร  วงศ์กีรติจินดา
3. เด็กหญิงชนากานต์  หรรษาวงศ์
4. เด็กชายณดล  สว่างสุข
5. เด็กชายทศพร  พิมพ์นอก
6. เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินกลาง
7. เด็กชายปฏิภาณ  หิ้วพิมาย
8. เด็กชายปรมินทร์  วาจาสิทธิ์
9. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยบุ่งค้า
10. เด็กชายพิพัฒน์  ทวนมะเริง
11. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสูงเนิน
12. เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์
13. เด็กหญิงมัทนาวดี  เรียงอาจ
14. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนารักษ์
15. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีพยอม
16. เด็กชายวุฒิภัทร  บัวเมือง
17. เด็กชายศุภฤกษ์  คล้ายโอภาส
18. นายเขตตะวัน  พันธศรี
19. เด็กชายเดชดนัย  เดียงสา
20. นางสาวแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
2. นางสุรีพร  กลิ่นศรีสุข
3. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
4. นางมธุริน  ขันติโชติ
5. นางสาวยุวธิดา  ปักโคทานัง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรองจิต
2. เด็กชายกิตธิศักดิ์  ตั้งชาติ
3. เด็กหญิงชลดา  สุขปานกลาง
4. เด็กชายธนบดี  วงศ์สุภา
5. เด็กชายธารี  ตุ่นกระโทก
6. เด็กหญิงบงกช  ขุราษี
7. เด็กชายภานุพงศ์  มหาเสนา
8. เด็กชายภานุภณ  มีโพธิ์กลาง
9. เด็กหญิงสิริธาร  แผ้วกระโทก
10. เด็กหญิงอรณิชา  ระวังสำโรง
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกานติมา  พันธุ์สุข
2. นายคุณากร  จันทร์เงิน
3. นางสาวจิรนันท์  สีมมา
4. นายชยากร  ค่ำสุข
5. นางสาวณัฐธยานันท์  คงช่วยชาติ
6. นายตะวัน  นุโยก
7. นางสาวธนวรรณ  เตรียมมะเริง
8. นายนิวัฒน์  จำลองมุข
9. นางสาววริศรา  ริ้วทอง
10. นายโชคทวี  พ่วงชาวนา
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชนากานต์  กลางเมือง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขแจ่มใส
3. เด็กหญิงปวริศรา   จันทีนอก
4. เด็กหญิงสิริกร  วุฒิสิงห์ชัย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  โสภักดี
6. เด็กหญิงเยาวภา   สุขสมมนัส
 
1. นายภูเบศ  ขาวศิริ
2. นางสาวพนิดา   บุญทรัพย์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกตัญญุตา  ทวนกิ่ง
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  สุนนท์
3. นางสาวณัฐณิชา  ป้อมบุบผา
4. นางสาวธนพร  กนกยุราพันธ์
5. นางสาวศุภรดา  โกมารกุล ณ นคร
6. นางสาวสุชาดา  ธงฤทธิ์
 
1. นางรักตาภา  จิตหนักแน่น
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 10 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกรกช  ใจกระจ่าง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สมกลาง
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  พงษ์อารีย์
4. เด็กหญิงบุษกร  ขุนจิตรพัด
5. เด็กหญิงพัชราภา  จองทองหลาง
6. เด็กหญิงพิมพา  จิตรสม
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เตียงช่างรัมย์
8. เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
4. นางนงลักษณ์  สุมาลี
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 26 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวขนิษฐา  นากระโทก
2. นางสาวชมพูนุช  เขินพลกรัง
3. นางสาวพรทิพย์  ปัญญาปรุ
4. นางสาวพิมพ์พิมล  กิตติวีรกุลชัย
5. นางสาววัชรียา  พันธ์ภักดี
6. นางสาวสิริวิมล  เวชการี
7. นางสาวสุจิรา  สวยพรมราช
8. นางสาวสุวจณี  เนื้อนิ่ม
 
1. นางรวินท์นิภา  อารีสุจริตรักษ์
2. นางปิยะพร  เภาพูล
3. นายอานนท์  คำสีภา
4. นางสาวขนิษฐา  นานอก
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 38 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายคณิติน  ทูเกาะ
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  คุณกลาง
3. เด็กหญิงฐิติมา  ชอบเขตต์กลาง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  คงธัญญงาม
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  มุ่งก่ายกลาง
6. เด็กชายพลภัทร์  เทียมกลาง
7. เด็กชายพัชรพล  คำกัด
8. เด็กหญิงภัฐชา  ขำพลกรัง
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แก้วจันอัด
10. เด็กหญิงศิริพร  แนวกลาง
11. เด็กชายอชิระ  วัดกลาง
12. เด็กชายอดิเทพ  เดิ่นกลาง
13. เด็กหญิงอรกช  พยัคจันทร์
14. เด็กหญิงอรทัย  ถาดครบุรี
15. เด็กหญิงอริษา  อาศัยป่า
16. เด็กหญิงแพรพรรณ  คุ้มยง
 
1. นายชาญรบ  ไว้สันเทียะ
2. นายสุริยันต์  สีแก้ว
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 40 โรงเรียนมะค่าวิทยา 1. นางสาวกฤติยาณี   ชิวดก
2. นายนครินทร์  น้อยกลาง
3. นายนที  บัวลี
4. นางสาวน้ำผึ้ง  ขอหมั่นกลาง
5. นางสาวพรรณวรา  คำวีระ
6. นางสาวพิยดา  พุฒนอก
7. นายภูวดล  บัวแก้ว
8. นายวิรัช  สวาสดิ์วงศ์
9. นางสาววิศนีย์  จงจิตร์กลาง
10. นายวิโรจน์  สวาสดิ์วงศ์
11. นายสมรักษ์  ยิ่งสูงเนิน
12. เด็กชายสราวุฒิ  ขาวปลายนา
13. นางสาวสุวรรณษา  พิมพ์กลาง
14. นางสาวอรุณวดี  กลิ่นด่านกลาง
15. นางสาวอารียา  กาญจนลักษณ์
16. นายเกียรติศักดิ์  เหลือบกลาง
 
1. นางณิชกานต์  สมบัติชัย
2. นายออมทรัพย์  ภู่หมื่นไวย์
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  พรหมลัทธิ์
4. นายณัฐยุทธ  เต้นปักษี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล
 
1. นางชนม์นิภา  เนตวงษ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.4 ทอง 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. นางสาวแครรีย์  ปาร์คเกอร์
 
1. นางยุพาพัน  วามะกัน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงโชติมา  คำพวง
 
1. นางสาวสมส่วน  สมสะอาด
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวพีรดา  อินธิแสน
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิง พรนรินทร์   เอกศิริ
2. เด็กหญิงฑรรณรต  อารจรา
3. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์พิทักษ์
4. เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรชนก  มาลีวงศ์
 
1. นางสาวสุดาดวง   เกิดโมฬี
2. นางสาวแสงดาว  พรหมสุรางค์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.8 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐิติยา  ชงโค
2. นางสาวณภัทร  ฮาริสัน
3. นางสาวนันท์นภัส  วาสสามัคคี
4. นางสาวปาริฉัตร  อังกนก
5. นางสาววรินพร  ปานเดชา
 
1. นางสาวชนนิกานต์  ชมชื่นดี
2. นางจริยา  อุปวงศ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกฤตพร  หอมกำปัง
2. เด็กชายรัฐรวี  ธูปอ่อน
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายมนัส  พันมะณีย์
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.83 เงิน 30 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขำมั่น
2. เด็กหญิงภัคธีมา  ผินงูเหลือม
 
1. นางสาวจิราพร  ทวนไกรพล
2. นางสาวกชนิภา  พันธุทา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.27 เงิน 38 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวบัณฑิตา  เต้ากลาง
2. นางสาวอภิสรา  พยัฆจันทร์
 
1. นางสาวสุวิมล  นกกลาง
2. นางสาวทิพาวดี  โทแหล่ง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ธรรมศร
2. เด็กหญิงสุพรรษา   ติ้วไธสง
 
1. นางอุไรวรรณ  สว่างงาม
2. นางสาวปิยาภรณ์   ลิ่มเงิน
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวปภาวรินทร์  สุขทั่ว
2. นางสาวปภาวรินทร์  นวลอ่อน
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.33 ทอง 7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพิชญา  ผ่องศิริ
2. นางสาวอาจารียา  พัฒนวงค์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกนกอร  เผือกสีแก้ว
2. นางสาววริษฐา  สุมนนอก
 
1. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
2. นายไกรพล  แก้วกัน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนันทิชา  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสิริยากร  สุนทรวีราทักษ์
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
2. MissQiao  Yan
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  ราชตราชู
2. นางสาวเปรมยุดา  เจนเกรียงไกร
 
1. นางสาวสุทิษา  แพเกาะ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุรภา  ติยะไทธาดา
2. นางสาวอาณา  แย้มพุทธคุณ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.67 เงิน 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาววชิรญา  โทนสูงเนิน
2. นางสาววปัทมา   เดชกุลรัมย์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
2. นายไกรพล  แก้วกัน
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพิมลพรรณ  สกุลเลิศวัฒนา
2. นางสาวลลิตกานท์  บุญญาดา
3. นางสาวศิรินภา  ชุมสาย
4. นางสาวหัทยาพร  อารีย์เลิศสกุล
5. นางสาวแพรวไพลิน  ฉ่ำจอหอ
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
2. MissQiao  Yan
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกฤตภาส  วิมลเศรษฐ
2. นายณัฐพงษ์  เซียงหนู
3. นายณัฐพล  โพธิ์จักร
4. นายธนภัทร  แก้วราชสีห์
5. นายพงศกร  อาจปรุ
 
1. นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน
2. นางสาวเกษศิรินทร์  พิลาบุตร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชญาดา  วิวัฒนยรรยง
2. นางสาวณัชชา  ผาสุขนิตย์
3. นางสาวสุญญตา  แถมวัฒนะ
4. นางสาวสุพิชชา  ศิริพานิช
5. นางสาวเกศิณี  วิลสัน
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
2. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  ไกรสำโรง
2. นางสาวณัฐฑิตา  อาจจะบก
3. นางสาวปรารี  อาสาชัย
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  สมานมิตร
5. นางสาววรัญญา  พิทักษ์วาปี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. MissMI SOOK  LEE
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวแพรวา  สุทธิรักษา
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายคามิน  งบไธสง
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ผกา  คูณกลาง
 
1. MissMI SOOK  LEE
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 8 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกฤชวิน  ศรีใส
2. เด็กหญิงญัฐญา  รัตนกระจ่าง
3. เด็กชายณัฏฐกิตต์  แน่นกระโทก
4. เด็กชายพิชญะ  วชิรานุมากุล
5. เด็กชายภัทรวงศ์  ครุฑธานุชาติ
6. เด็กชายภูเบศ  ตระกูลกิจไพศาล
7. เด็กชายอรรคเดช  ปานอุทัย
8. เด็กชายเปรม  วัชรพานิชย์
 
1. นายอำนวย  ทวี
2. นางโสภา  เพ็ชรสุข
3. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.1 ทอง 39 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายจิรวัฒน์  คงสุนทรเจริญ
2. นายถิระเทพ  สิทธิ์ขุนทด
3. นายนฤบดี  ปลั่งกระโทก
4. นายภูมินทร์  วนสันเทียะ
5. นายเทพพิทักษ์  จันทรสุริย์
6. นายไกรวิชญ์  อินมะณี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิงห์จันทร์ลา
2. นายสุบิน  โปร่งกระโทก
3. นายภาณุมาศ  อาจนิยม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.1 ทอง 5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  นาคสุด
2. นางสาวชาญาดา  โชติรัตน์
3. นางสาวณภัทร  ปัททุมมานนท์
4. นางสาวณัฐธิดา  เที่ยงประเทศ
5. นางสาวณัฐภัสสร  ชะนะ
6. นางสาวปพิชญา  หนูนารถ
7. นางสาวพลอยชมพู  พรโคกสูง
8. นางสาวพิชชาภา  นพสูงเนิน
9. นางสาวภทรภร  เสถียรหิรัญพฤก
10. นางสาวอรณัฐ  เจริญพงศ์อนันต์
 
1. นางอัญชณา  ศุภกุลสิริ
2. นางสาวกนกลักษณ์  รวมภักดี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐชา  พุทธา
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ภาโส
5. เด็กหญิงวรนันท์  บรรพกลม
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐชา  พุทธา
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ภาโส
5. เด็กหญิงวรนันท์  บรรพกลม
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐชา  พุทธา
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ภาโส
5. เด็กหญิงวรนันท์  บรรพกลม
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.1 ทอง 5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวฐานิตา  ชาญวิรวงศ์
2. นางสาวทัศนา  นพพลกรัง
3. นางสาวปิยนันท์  สิงห์เลิศ
4. นางสาวพัชชาพร  คำสันเทียะ
5. นางสาวแก้วมณี  ร่มจันทร์
 
1. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
2. นางจิราพรรณ  เพียนอก
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพิชยา   ศัตรูพินาศ
2. เด็กหญิงศิริพร   น่วมกลาง
3. เด็กหญิงสภาวดี  เสมาทอง
 
1. นางอรอนงค์   สีวัง
2. นางสาวรำไพ   สีเนตรหอย
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกัลยา  คึขุนทด
2. นายณรงค์ชัย  สุขศรี
3. นางสาวอรปรียา  อาบสุวรรณ์
 
1. นายพิศนุกรณ์  โพงขุนทด
2. นางสมคิด  พืชทองหลาง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.4 เงิน 23 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงปรางค์ทอง  ปุรา
2. เด็กหญิงศิริภัทร  พินเกาะ
3. เด็กหญิงอรัญญา  ฆ้องลา
 
1. นายพยุง  ครากกระโทก
2. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวชญานันท์  ตรวจงูเหลือม
2. นางสาวชาลิณี  เกษตรเวทิน
3. นางสาววรรณพร  เดชฉิมพลี
 
1. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
2. นางสมคิด  พืชทองหลาง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 61 ทองแดง 46 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายกัมปนาท  สิงห์แพ
2. นายภูริภัทร  บัวกลาง
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์   กาญจนสีมา
2. นายอนุวัฒน์   ทำไถ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายสรวิชญ์  มานะธุระ
2. นายอินทนนท์  ฉัตรชัยพลรัตน์
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นายอลงกต  หาญชนะ
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 19 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายจักรกฤษ  ขันพันธ์
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  ไชยเหง้า
3. เด็กชายอภิชาต  ชินวัง
 
1. นางสุนิศา  อยู่เจริญ
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 31 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายก้องภพ   วงศ์อารีย์
2. นายณัฐภูมิ   ขอดทอง
3. นายศุภพัฒน์   โพธิ์ขุนทด
 
1. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
2. นางดวงรัตน์   พวงสมบัติ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปนัสยา  วิภาตะจิตร์
2. นางสาวสหรรษมน  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวรเดช  ทุมมะชาติ
2. นางสาววิชุดา  ห่อประภัทร์พงศ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงจิตตภรณ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงอัญชนา  ชมภูอาจ
 
1. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
2. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา
2. เด็กชายอชิตะ  ทำเลนา
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 27 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายศักรินทร์   บุญปราการ
2. เด็กชายอนุวัฒน์   เจริญสุข
 
1. นางกนกวรรณ  ไกรศรี
2. นายสถิตย์  หาญรบ
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.75 เงิน 55 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายศิขรินทร์  ศรีวะสุทธิ์
2. นายสถาพร   หวิงปัด
 
1. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
2. นางสาวน้อมจิตร   เฉลยไกร
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 52 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  บัวน้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒธรรม
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นายพัชรพล  พิวขุนทด
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 40 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายธีรพงษ์  บัวทอง
2. นายบุณยกร  วงศ์วนิชกังวาฬ
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นายพัชรพล  พิวขุนทด
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวณัฐนันทน์  อภินันทน์
2. นางสาววีรอนงค์  เหล็กหมื่นไวย
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74.25 เงิน 36 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กชายมรกต  เวชจักรเวร
2. เด็กชายสิรภพ  เฉียงจะโป๊ะ
 
1. นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
2. นายอภิชาติ  ศรีชุม
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 26 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ดวงมณี
2. เด็กชายณัฐรัตน์  อินโตนด
 
1. นายสวรรค์  ดวงมณี
2. นางพัชรินทร์  นารินรักษ์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์
2. เด็กชายภูวิช  มากชุมแสง
3. เด็กชายศุภณัฐ  สิงหา
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายชนากานต์  หาหวัน
2. นายวรินธร  จิตกลาง
3. นายอภิวัฒน์  สื่อกลาง
 
1. นายสมยศ  โคตรบรม
2. นายขัตติย  แปลนดี
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อุ่นเรือง
2. เด็กหญิงพรรษชล  เชื้อประทุม
3. เด็กหญิงพิชญ์นรี  สุวรรณาจารย์
 
1. นายอนุวัฒน์  ทำไถ
2. นายกิตติภพ  เพชรทิม
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 52 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวปานไพลิน  หว้าร่มไทร
2. นายวัชรากร  เลากลาง
3. นายโชคประสิทธิ์  กุลนอก
 
1. นายอนุวัฒน์  ทำไถ
2. นางสาวกริ่งหยก  หิรัญ
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายศรัทธา  สุทธิปัญญา
2. เด็กชายศักดินาถ  อายุวงษ์
3. เด็กชายศาศวัต  ทีจันทึก
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางณัฐกฤตา  อรรถวัน
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายกฤษณพงศ์  เจริญจรรย์พร
2. นายปุณณวิช  บุญณะสาร
3. นายพิจักษณ์  กิตติมีสัจจ์
 
1. นายอนุสรณ์  พัดไธสง
2. นายอธิวัฒน์  ธิติเจริญโรจน์
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แจ่มผล
2. เด็กชายธนกฤต  วงค์ตาขี่
3. เด็กชายสมบูรณ์  ฤทธิรงค์
4. เด็กชายอานัส  เพียรงูเหลือม
 
1. นายวรวัฒน์  ใยระย้า
2. นายสถิตย์  หาญรบ
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวฐิติญา  เสริมทองหลาง
2. นายณัฐวัฒน์  ขอพลอยกลาง
3. นางสาวปวีณ์รัตน์  จงรับกลาง
4. นายพัสกร  เจตนา
 
1. นายสมยศ  โคตรบรม
2. นายเกรียงศักดิ์  โกบสันเทียะ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 49 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายธนพล  เปรี่ยมพิมาย
2. เด็กชายมานะศักดิ์  รึกกลาง
3. เด็กชายวัชรชัย  พรวนกลาง
 
1. นายดิศกุล  แย้มวจี
2. นายเจษฎา  สิงหพีระกุล
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายนัยพินิจ  กิจเนตรี
2. นายภูบดินทร์  เพชรไกร
3. นายเขมณัฐ  หมากกลาง
 
1. นายสมภพ  สมดี
2. นายสุคนธ์  ใจทน
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.75 ทอง 25 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงมุข
2. เด็กหญิงพทรวดี  เกิดน้อย
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มะโนรมย์
 
1. นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
2. นางเสาวลักษณ์  ภู่เจริญ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายวรัญญู  เยี่ยงกลาง
2. นายวิชา  เงินโพธิ์
3. นายวิษณุ  ไฉนกลาง
 
1. นางวิไลวรรณ  เสริมพงษ์
2. นายเจษฎา  สิงหพีระกุล
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  คานมะเริง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จงสูงเนิน
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กะการดี
4. เด็กหญิงมณีทิพย์  เทพญวน
5. เด็กหญิงวรวรรณ  วงษ์อั๋น
6. เด็กหญิงศิริญาดา  พูนเกิดมะเริง
 
1. นางดวงใจ  จงพาภพ
2. นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 30 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายพงศธร  การบรรจง
2. นางสาวลูกน้ำ  ปล่องกระโทก
3. นางสาวสุภาพร  เกมกลาง
4. นางสาวอภิญญา  แต้มกระโทก
5. นายอัครพล  เพิ่มปัญญา
6. นางสาวเสาวลักษ์  บนสันเทียะ
 
1. นางดวงใจ  จงพาภพ
2. นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
 
193 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 17 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  อินอ่อน
2. เด็กหญิงนนท์ทิชา  ธรรมโชติ
3. เด็กหญิงสุภาสินี  ภิญโญพันธ์
 
1. นางอุบลพรรณ  โชติกลาง
2. นางภัสสิริฤทัย  แน่นอุดร
 
194 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 46 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  วิริยะ
2. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  มุ่งพันธ์กลาง
3. นางสาวรุจิกาญจน์   พยัพแก้ว
 
1. นางอภิรดี  จงเอื้อกลาง
2. นางสำอางค์  แสงอรุณ
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนราวดี  นิมิตประโคน
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทางพุดซา
3. นางสาววันวิสาข์  สุวรรณภักดี
 
1. นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์  กิจวรรณ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนราวดี  นิมิตประโคน
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทางพุดซา
3. นางสาววันวิสาข์  สุวรรณภักดี
 
1. นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์  กิจวรรณ
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนราวดี  นิมิตประโคน
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทางพุดซา
3. เด็กหญิงภาวิไล  ก้อนจันทร์เทศ
 
1. นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์  กิจวรรณ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง 40 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวนีดา  เพชรราม
2. นางสาวพิยดา  พุทธิพันธ์
3. นางสาวสุนันทินี  สิงห์นอก
 
1. นางนิตยา  จิตละม่อม
2. นางสาวสมศรี  เจริญสุข
 
199 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  สุนทรปาน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงอมรสิริ  จันทร์เรือง
 
1. นางสุวรินทร์  ภูพิริยะวงศ์
2. นางบุษกร  ยุมิมัย
 
200 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวปภาดา  ชิดรัมย์
2. นางสาวศศิชา  กิจคณะ
3. นางสาวอภัยวรรณ  อ้นนา
 
1. นางสาวน้ำฝน  ปะพาน
2. นางสาวศรีไสล  ไพลขุนทด
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลีพร  ปานเพชร
2. เด็กหญิงปารมี  หุ่นจะบก
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  การถาง
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ
2. นายกฤตภาส  นิกรกุล
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 11 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เงสันเทียะ
2. นางสาวพรพิมล  สีโย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แนบพุดซา
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ
2. นายกฤตภาส  นิกรกุล
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 52 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์  ภิญโญวงศ์
2. เด็กหญิงพรธิษา  ตัวอย่าง
3. เด็กหญิงอภิลดา  แซ่ตัง
 
1. นายวีรยุทธ  จุลโสม
2. นางวาสนา  จันทร์พวง
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.22 ทอง 44 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวทิพวรรณ์  ชาวนาห้วยตะโก
2. นางสาวนราวดี  แคว้นไธสง
3. นางสาวนิโลบล  กิตติปกรณ์
 
1. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
2. นางเสาวลักษณ์  ภู่เจริญ
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 49 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็ชรพะเนาว์
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีจตุรัส
3. เด็กหญิงอารียา  รัตนวัน
 
1. นางวัฒณา  บุญเทียม
2. นางฉัตราภรณ์  พิพัฒน์ชลธี
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวขวัญดาว  บุญวิจิตร
2. นางสาวสิราวรรณ  ขอใหญ่กลาง
3. นางสาวอะริชิ  มุ่งพูนกลาง
 
1. นางยุวดี  คงสัตย์
2. นายรัตนพล  พงษ์พรรษา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิริภัทร  พงค์ประภัทร
 
1. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชินกฤต  คิดการ
 
1. นางสุมารี  มาหมื่นไวย
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายมงคล   พิพัฒน์
 
1. นางนงลักษณ์   ดวงโพธิ์ทอง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายสุรชาติ  ขัดโพธิ์
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.6 ทอง 24 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายภูริณัฐ  หิตะชาติ
2. นางสาวสิริกร  นพพลกรัง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
2. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91.06 ทอง 6 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายสุรเทพ  หวลสันเทียะ
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 81.8 ทอง 34 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายธนมงคล  มาพะเนา
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 34 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงอรพิม  พาขุนทด
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 47 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกิรติกร  ก้อนวิมล
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83.74 ทอง 23 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ยอดจะโปะ
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88.43 ทอง 26 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรองจิต
2. เด็กชายกรกวี  พวงขุนทด
3. เด็กชายกฤตภาส  บันเทิงกุล
4. นางสาวกัณฐิกา  ชาวดอน
5. นางสาวกานติมา  พันธุ์สุข
6. นางสาวขนิษฐา  แหลมจริง
7. นายชยากร  ค่ำสุข
8. เด็กหญิงชลดา  สุขปานกลาง
9. เด็กชายชินภัทร  สุทธิประภา
10. นางสาวณัฐธยานันท์  คงช่วยชาติ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันปุ่ม
12. เด็กชายธนมงคล  มาพะเนา
13. นางสาวธนวรรณ  เตรียมมะเริง
14. เด็กชายธนวัฒน์  แวงดงบัง
15. เด็กหญิงธันย์ชนก  พงษ์อารีย์
16. เด็กหญิงบงกช  ขุราษี
17. เด็กหญิงบุษกร  ขุนจิตรพัด
18. เด็กหญิงพิมพา  จิตรสม
19. เด็กชายภัทรพงศ์  ยอดจะโปะ
20. เด็กชายภาณุภณ  มีโพธิ์กลาง
21. เด็กชายวรวัฒน์  พรหมคุณ
22. เด็กหญิงวริศรา  ริ้วทอง
23. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เตียงช่างรัมย์
24. เด็กหญิงสิริธาร  แผ้วกระโทก
25. เด็กชายสุรเทพ  หวลสันเทียะ
26. นายอชิรญา  นาบกระโทก
27. เด็กหญิงอรณิชา  ระวังสำโรง
28. เด็กหญิงอรพิม  พาขุนทด
29. เด็กหญิงเพียงวรุณ  เชื่อมพงษ์
30. นายโชคทวี  พ่วงชาวนา
 
1. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
4. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
5. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
6. นางนงลักษณ์  สุมาลี
7. นางนิยม  พื้นทะเล