สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิรินทรา  มะโนรัตน์
 
1. นายผนินทร  ผิวทองเลิศสกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 33 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวดารุณี  ผงจำปา
 
1. นายสุพจน์  พิมภาเรือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 44.4 เข้าร่วม 24 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพันธ์  วะเศษสร้อย
 
1. นางนิศากร  พลซา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวจีรกานต์  ผ่านสำแดง
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงฐิติภัค  ยิ่งยงค์
 
1. นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวนันทิยา  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 10 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงอัปสร  กันตะมา
 
1. นางจิตรเลขา  วรรณกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  สีสุก
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 31 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายเกรียงเดช  ชัยชนะศรี
 
1. นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 41 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญพิชา  อ่อนแก้ว
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 22 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  จุ้ยประโคน
2. เด็กหญิงศศินิภา   นาหมีด
 
1. นายดนัย  ปานทอง
2. นางสาวชไมพร  จิตจักร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  นารีแพงสี
2. นายปิยฉัตร  จำปา
 
1. นางสาวปรางทิพย์  วดีศิริศักดิ์
2. นายผนินทร  ผิวทองเลิศสกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.71 ทอง 32 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สาเคดา
2. เด็กชายภูธิตย์  คำภิลัง
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
2. นางสาววชิราพร  อนุวรรณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90.18 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวทัศมาพร  นาถเหนือ
 
1. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิภัทธ  ไชยขันธ์
 
1. นายอมรินทร์  โพธิ์ศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. นายภัทรพล  ไชยกา
 
1. นางปาจรีย์  เจริญวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวนันทิกา  มุมา
2. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมสี
3. เด็กหญิงอาภรณ์  แพงโท
 
1. นางสาวภาวิณี  ไพภิบาล
2. นายอมรินทร์  โพธิ์ศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 56 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจิรนันท์  ไชยพล
2. นางสาวฐิตินันท์  ไชยพรม
3. นางสาวอภิชยา  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นางสาวภัสสร  สมเกียรติยศ
2. นางสาวรักษณาลี  สุริหาร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวนัทริการ์  บุญรักษ์
2. นางสาวประภัสสร  ไชยโคตร
3. นางสาวอมรวงค์  ชัยชนะ
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ยุบลแมน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 47 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวนัฐชา  นามพวงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  ดวงดูสัน
3. นายสุริยันต์  นาแฮ
 
1. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
2. นายกริชนุกูล  จีระศิริโชติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายอนันต์   เห็มสุวรรณ์
2. เด็กชายอมรเทพ   แสนสุข
 
1. นางสาวอำภรณ์พักษ์   บุพศิริ
2. นางยุวากร   เมืองสุวรรณ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 54 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายวัชรินทร์  มะสุใส
2. นางสาวสิริรักษ์  สารีพล
 
1. นายธีระยุทธ  จันทะคัด
2. นางสถาพร  ทับวิธร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 54 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. นางสาวเสาร์วลักษ์  ญานบุญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  พันธะมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 59 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายธนกร  มหาวงค์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  รุ่งบุตรศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.72 ทอง 14 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยสุระ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินธิราช
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
2. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84.65 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  ฝ่ายสงค์
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญพร  แพงกัลยา
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ยุบลแมน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวประกายเดือน   สีหา
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 43 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาเจริญ
 
1. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 51 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วนิวงษ์
2. เด็กชายวราเทพ  รุ่งศิริ
3. เด็กหญิงศศินิภา  ทองสม
 
1. นางสาวนันตพร  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวเอมอร  เดชไธสง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายนราธิป  บรรณาลัย
2. นางสาวปฐมาภรณ์  ทะไชย
3. นางสาวลักษณา  มาตรชัยเคน
 
1. นางสาวพิตตินันฎ์กร  พ่อครวงค์
2. นางสาวประภัสสร  ทิพหนองแวง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศรินทร์   พรมหากุล
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์   คูลิน
3. เด็กหญิงสุจิรา   วะชุม
 
1. นางสาวสิริยาพร   พลเล็ก
2. นายนัฐเดช  วังคีรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวจิราภา  นะคะจัด
2. นางสาวพุธสดี  อื้อสกุล
3. นางสาวศุทธินี  บานมีทะ
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี   สุพลแสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรายตะวัน  อ้อยรักษา
2. เด็กหญิงปาลิตา   ไชยมงค์
3. เด็กหญิงอรณิชา   ศรีวะโสภา
 
1. นางสาวสิริยาพร   พลเล็ก
2. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 49 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายฌาณวิชญ์  สะตะ
2. นางสาววิยะดา  หนันอ้าย
3. นางสาวอารียา  ศรีทอง
 
1. นางสาวประภาพร  วรรณดี
2. นายราชันย์  ไชยมหา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.24 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อภัยโส
2. เด็กหญิงปารวตี  คำลือฤทธิ์
3. เด็กชายวรินทร  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางพาฝัน  วรกา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายทักษิณ  อภัยโส
2. นางสาวรมิตา  โสมหา
3. นางสาวรวงข้าว  บัวแสน
 
1. นายสอนนารินทร์  ปัททุม
2. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ์  คำลือ
2. นางสาววรัญญา  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 21 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวจุฬาภรณ์  ลำรอง
2. นางสาวสุกัญญา  บุนนท์
 
1. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
2. นางสาวสุดาวรรณ  พรมศรีแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวญาณ์ณิศา  ชุ่มเมืองเย็น
2. เด็กชายธวัชชัย  วันดี
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
2. นางสาวประภาพร  วรรณดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 50 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. เด็กชายชนิตพล  รุ่งจินดารัตน์
2. เด็กชายวรชัย  บุญประเสริฐ
 
1. นายทศพล  ลมออน
2. นายลิขสิทธิ์  ชมภูทัศน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นายณัฐพงษ์  ขัติวงค์
2. นายธีรภัทร  บุญแสน
3. นายนันทิพัฒน์  ระย้าอินทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
2. นางรัตติยา  สุธรรม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 50 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันญาวีร์  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงดวงธิดา  อุดมกัน
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  พลสา
4. เด็กหญิงสุมิตรา  ขาวสะอาด
5. เด็กหญิงเสาวภา  แสนประดิษฐ์
 
1. นายประมง  แก้วเป็นบุญ
2. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 39 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รัตนเกตุกะ
2. นางสาวจิราพัชร  เขียวดำ
3. นางสาววิยะดา  ปึกแก้ว
4. นางสาวอาริษา  อภัยโส
5. นางสาวเกษราภรณ์  มะลิงาม
 
1. ส.ต.อ.หญิงพิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์
2. นายรชตะ  ขาวดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  เผือดผุด
2. เด็กหญิงช่อผกา  นาราช
3. เด็กหญิงดอกฝ้าย  เนืองทอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพัน
5. เด็กหญิงปาณิตา  แพงโท
 
1. นายสุรเชษฐ์  เครือเนตร
2. นางสาวพรวิมล  กลิ่นศรีสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.9 ทอง 40 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวนริศรา  ไทยใหม่
2. นางสาวนันทกานต์  บุรีขันธ์
3. นางสาวลัดดา  กุจนา
4. นางสาวลัดดาวรรณ  อุตะมะ
5. นางสาวอุลัยพร  วงค์พาอินทร์
 
1. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง
2. นายวัชรากรณ์  ศรีนวลแล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 57 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงบัวตูม  ปุนหาวงค์
3. เด็กหญิงพิมพ์ภิกา  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงลักคณา  อินทะศรี
5. เด็กชายอนวัช  โพนดวงกรณ์
 
1. นายสุดสาคร  โพติยะ
2. นายอรุณ  มันอาษา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.6 ทอง 36 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวณิศวรา  บางทราย
2. นายตรีวรุต  เขียวค้า
3. นายรัฐพล  ริมสกุล
4. นางสาววราภรณ์  ดวงสงค์
5. นายสุทธิพงษ์  ถาอ้วน
 
1. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
2. นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.4 ทอง 7 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวกัญญานัน  ภูดีสม
2. นายกิตติชัย   มีมา
3. นายชนาธร  เกตุโกบุตร
4. นายณัฐพงษ์   นะคะจัด
5. นายธนวันต์   พุทธตาล
6. นายผดุงเกียรติ  พี่พิมายสายชุมดี
7. นางสาวพรรณิภา  แสงเพชร
8. นายพรเทพ  เพลียเทพ
9. นางสาวภัทราภรณ์   จันทร์สด
10. นางสาวมนทกานต์   พิพิธกุล
11. นายรณกฤต  แก่นจันทน์
12. นางสาววรารัตน์   ไชยโย
13. นางสาวสิรามล   มะตนเด
14. นายอชิตะ  ติยะบุตร
15. นายอธิชาติ   กวนฮางฮอง
16. นางสาวอารียา   อุผา
17. นางสาวอุราวรรณ   แก้วไพศาล
 
1. นายสุชาติ  สระแก้ว
2. นายสมศักดิ์  วดีศิริศักดิ์
3. นายทศพล  อุสาพรหม
4. นายก้องเกียรติ  เทวสกุล
5. นายพร้อมพงษ์  ขันธวิช้ย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 19 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกันติชา  สุวรรณมาโจ
2. นายคุณากร  สุวรรณะ
3. นางสาวฐิรการ  หัดระสา
4. นางสาวทักษพร  ไชยมาโย
5. นายธนวัฒน์  ทองสิงห์
6. นายธนาวัฒน์  ประพัสรางค์
7. นางสาวธัญนาฎ  สุวรรณโส
8. นายธีรภัทร  อุณาพรหม
9. นายธีรวัฒน์  อุชัย
10. นางสาวนิธิภรณ์  พรมกวยถ้ำ
11. นางสาวนิลาวัลย์  เจริญขันธ์
12. นายปรมินทร์  วงจวง
13. นางสาวพิยดา  ระมงคล
14. นางสาวมนัสนันท์  ดวงเกตุ
15. นายวงศธร  สารสี
16. นางสาววิไลวรรณ  ระมงคล
17. นายอดิสรณ์  มีหล้า
18. นายอานนท์  จันทะขิน
19. นางสาวเนตรดาว  ศรกายสิทธิ์
20. นายโภควินท์  ธานีสอน
 
1. นายสมพงษ์   รัตนวงษา
2. นายณฑีภัษ   มั่นเหมาะ
3. นายมานิต   เที่ยงธรรม
4. นางพิไลวรรณ   พลหาราช
5. นายพิพัฒน์พงศ์   พรมจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 27 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา   วงแหวน
 
1. นางสาวสมหญิง   ใหญ่พงศกร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายวศิน  ศรีสุธรรม
 
1. นายชญานิน  โทรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  อภัยโส
2. เด็กหญิงพรหมพร  หินอ่อน
 
1. นายสุรเชษฐ์  เครือเนตร
2. นางสาววิภาภรณ์  สีดาวัตร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.2 ทอง 34 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกอบเกียรติ  นนท์เข็มพรหม
2. นางสาวสุพิชญา  สุวรรณมาโจ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
2. นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชยากร  กาสีชา
2. เด็กหญิงปาณิศา  สินธุวงค์
3. เด็กหญิงพิชานันท์  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงมานิตา  ฝ่ายทะแสง
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  ติยะบุตร
6. เด็กหญิงศรัณพร  ติยะบุตร
7. เด็กหญิงสุวรีย์  คำชนะ
8. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
9. เด็กหญิงุสุพัฒน์ตรา  จันทชาติ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนทะวาด
 
1. นางเฉลียว  ชินโณ
2. นายมานะ  แผดศรี
3. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.4 ทอง 5 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  แสนสุริวงค์
2. นายจีระพงษ์  ลีทอง
3. นางสาวชาลิสา  แสนป้อง
4. นายบุญฤทธิ์  กุลวงค์
5. นางสาวบุษยารัตน์  รักมิตร์
6. นางสาวพิติยาภรณ์  สุวรรณโส
7. นายวิพัฒน์  คลังชำนาญ
8. นางสาวสุทัตตา  สุรินทร
9. นางสาวหัทยา  นามพะธาย
10. นางสาวเมธิรา  นามพะธาย
 
1. นายจิรพล  นามมีฤทธิ์
2. นางสาวปิยะเนตร  มาละมิ่ง
3. นางสาวปฐมพร  ชวติ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญมาวงษา
2. นางสาวกานต์ธีรา  พิมสอน
3. นางสาวคัทรียา  สุวรรณมาโจ
4. นายฐิติพงษ์  มะสุใส
5. นางสาวณัฐมนท์  เนืองทอง
6. นายนิรชิต  มะสุใส
7. นางสาวนุชจรินทร์  โยลัย
8. นางสาวปวันรัตน์  มหาวงค์
9. นางสาวอริษา  โยลัย
10. นางสาวอาทิตยา  นครวงค์
 
1. นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
3. นายจงลักษณ์  จันทรวิมลสิริ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 77.3 เงิน 27 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายกิตติกร  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวชณิดตา  บุรีขันธ์
3. นายชนินทร์  วังมลหม่อม
4. นางสาวธัญญารัตน์  เดชทะศร
5. นายนยวุธ  ชินบูรณ์
6. นางสาวนริศรา  อุปสุ
7. นางสาวมลธิดา  ออทอลาน
8. นางสาววรรณวิมล  โยลัย
9. นายวรวิทย์  มะละกา
10. นางสาวอริษา  มีปี้
 
1. นายจงลักษณ์  จันทรวิมลสิริ
2. นายอภิเชษฐ์  วงศ์แก้ว
3. นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 60 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ชาแพลน
2. เด็กหญิงอรปรียา  หยงโสภา
 
1. นายชาตรี  ลาระบุตร
2. นายทรงวุฒิ  ทรัพย์เรืองรอง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวปภาวี  ไกรสิน
2. นางสาวหทัยรัตน์  ภูเดช
 
1. นายคมกฤษดา  ชัยมงคล
2. นายปฐมพงศ์  ตากกระโทก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายพรเทพ  สาหัส
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93.6 ทอง 9 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวภูริดา  นนท์เข็มพรหม
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.7 ทอง 33 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายธนวัฒน์  คุ้มทัพ
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97.5 ทอง 17 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวสุชาดา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  ทะนะไชย
 
1. นายวรวัชชากรณ์  สางาม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง 19 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวมุนินทร์ทิพย์  ทาโพธิ์
 
1. นางสาวอบกุล  สุทธิประภา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  นราชัย
 
1. นางสาวอบกุล  สุทธิประภา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวศิริขวัญ  ทมถา
 
1. นางสาวอบกุล  สุทธิประภา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 20 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายพันทกาน  บุญพจน์
2. เด็กหญิงวีรินยากร   งามพักตร์ละออ
 
1. นายอนุรัตน์   เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 31 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  ยุคลวัฒนานนท์
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาวอุมาพร  พลิน
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. เด็กชายวายุ  แก้วนิวงค์
2. เด็กชายวิทวัด  สวยพันธ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  นิวงษา
 
1. นายวัฒนา  เถาวัลย์ดี
2. นายรัฐพงศ์  ลินทะละ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 35 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายชาญชล  ลิปูหนอง
2. นายณัฐพล   กุลวงค์
3. นายณัฐพล   สุขนิล
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
2. นางปณิตา  เชียรรัมย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายจิรายุ  ทองวัง
2. เด็กชายณภัทร  ซ้ายกลาง
3. เด็กชายธนกฤต  พลหาราช
4. เด็กหญิงรังศิมา  ยะสา
5. เด็กชายวรพล  วดีศิริศักดิ์
6. เด็กชายวรเมธ  ยงสวัสดิ์
 
1. นายศิริวัฒน์  ปิติลาพัง
2. นางสาววราพร  รูปงาม
3. นายอภินิตย์  บุญตา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 49 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายจารุพัฒน์  พรมวิชัย
2. นายณัฐวุฒิ  สำรวมจิตต์
3. นายธนวัฒน์  ไชยลุม
4. นายบงกชเพชร  ศรีกระสอน
5. นางสาวศศิกานต์  จันทร์โท
6. นายสุรวุฒิ  คุตะโค
 
1. นายสหรัฐ  แสงส่อง
2. นางสาวพัชยา  คงแสนคำ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   โนนบริบูรณ์
2. เด็กหญิงจิตตรา  อ่อนสีดา
3. นางสาวจิตรลดา  ผุยหลวง
4. เด็กหญิงจีรนัน  ปึกแก้ว
5. เด็กชายชนานน  บุญศรี
6. นางสาวฐานะศรี   ไตรอุดมศรี
7. นายณัฐตพงศ์  ปะมาคะมา
8. เด็กชายณัฐพล  ไชยคำ
9. นางสาวณัฐริกา  สุวรรณวงค์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญมาผึ้ง
11. นางสาวณีรนุช   ระพันคำ
12. นายทินกร  ย่อยไธสง
13. เด็กชายธนชิต   คำธิ
14. นายธนทัต  หมอกมีชัย
15. นายธีรพล   นนทะคำจัน
16. นายธีระเทพ  ไชยภูวงษ์
17. นายนนทวัฒน์  ภู่สกุล
18. นายนพรัตน์  ปิงจันดี
19. นางสาวนภัสรา   สหุนิล
20. นายปรีดิพัทธ์   บุพศิริ
21. นางสาวปัณฑารีย์  ภูลายยาว
22. นางสาวปาริชาติ   แสนบุตร
23. นายภูวเนตร  ภูธร
24. นางสาวรมิดา  อินทร์เกษา
25. นางสาววนิดา   ลุนอุบล
26. เด็กชายวัฒนเทพ   ชมชัย
27. นางสาววาณี    ไข่มุก
28. นางสาววิจิตรา   จันทาทิพย์
29. เด็กชายวีระเทพ  โมธรรม
30. นายวุฒินันท์  อินสิงห์
31. เด็กหญิงศศิวิมล   ยานิวงษ์
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีฤทธิ์
33. เด็กหญิงอริศา  พรวิชญ์
34. นางสาวอลิชา  คำวิลาศ
35. เด็กหญิงอลินดา   โคตรรัตน์
36. เด็กหญิงอาภาพร   สาที
37. เด็กหญิงอินทิรา  สุภาพันธ์
38. นายเจษฎา   ชัยคำภา
39. เด็กหญิงเลิศอภิญญารัตน์   จู่มา
40. นายเอกพร  เจริญผล
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์   กุณรักษ์
2. นายอัมพล  ชาสงวน
3. นายวุฒิชัย   วงษ์นารี
4. นางพินีนันท์   นิตยวรรณ
5. นายโชคชัยพัฒน์  อุ่นเมือง
6. นางสาวธัญญลักษณ์  ยุบลแมน
7. นางสาวรัญญษร  นามตาแสง
8. นางสาวพิมพ์ระพี  อัคคพิน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 44 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  คำลือ
 
1. นางสาวธนพร  วงค์คำสาย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.7 ทอง 56 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นายฤทธิพร  ใจภักดี
 
1. นายณัฐพล  เอกสะพัง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 42 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  นิวงษา
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง 56 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวแพรวา  อุ่นหล้า
 
1. นายศิริวัฒน์  ปิติลาพัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.38 ทอง 34 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมวงค์
 
1. นางสาววราพร  รูปงาม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 58 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายตะวัน  วงษ์จิต
 
1. นายวสันต์  ตาลดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 41 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จุติยะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทองงาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 52 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวสุธาศิณี  มะปราง
 
1. นายวสันต์  ตาลดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.1 ทอง 50 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายราเชนทร์  คำชนะ
 
1. นางสาวอรวรรณ  สียางนอก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.7 ทอง 55 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. นายบุรีวัตร  นะคะจัด
 
1. นายกิตติณัฐ  นาคสมบูรณ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 50 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ศรี
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 27 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. นางสาวบุษยมาศ   สมนาค
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 12 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายณภัทร  ซ้ายกลาง
 
1. นางสาววราพร  รูปงาม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 48 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายธนาธิป  วรรณะสา
 
1. นายวสันต์  ตาลดี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 25 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 1. เด็กหญิงศวรรยา  คำลือ
 
1. นางสาวธนพร  วงศ์คำสาย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 57 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นางสาววิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
 
1. นางนันทวันท์  ไชยรัตน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวอรทัย  ชูรัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายณัฏฐพล  ประเสริฐ
 
1. นายวิทยาธร  ประกิ่ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกา   ไวทยะชัยวัฒน์
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 38 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายรัตนโชติ  อุณาพรม
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวอารีรัตน์  ยังภาย
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 22 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   อรพล
2. เด็กหญิงปภาวรินท์   ตาลอุ่นศรี
3. เด็กชายมรุเดช   เมธากุล
4. เด็กหญิงสุชาดา   สิงหเสนี
5. เด็กชายสุทธิภัทร   ปิลอง
6. เด็กชายอภิลักษณ์  นาขะมิน
7. เด็กหญิงอรทัย   มาตชัยเคน
8. เด็กชายอัฒพงศ์   ไชยเพ็ชร
9. เด็กหญิงเนตรปรียา   สุวรรณมาโจ
10. เด็กชายโชติเทพ  วันนา
 
1. นางอมรรัตน์   เรียมแสน
2. นางจุฬารัตน์   ไม่แพ้
3. นายนนทนันท์  เรืองขวัญ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 14 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   โตสุวรรณ์
2. นายกิตติศักดิ์   สุขวิพัฒน์
3. นางสาวชลิตา   วะเกิดเป้ม
4. นายภูมินทร์   ทัดสา
5. นางสาววรรณิสา   ดีแสง
6. นายวิทวัส   ภูรักถิ่น
7. นายอดิศักดิ์   พิมพ์สาร
8. นายเจษฎาภรณ์   อินอุเทน
9. นางสาวเปรมมิกา   ดีแสง
10. นางสาวเมธาวี   ชาติชำนิ
 
1. นางอมรรัตน์   เรียมแสน
2. นางจุฬารัตน์   ไม่แพ้
3. นายนนทนันท์  เรืองขวัญ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวประภาวัลย์  นนเลาพล
2. นางสาวภาวิณี  ต้อนโศกรี
3. นางสาววรา  ต้ายบุญเทียม
4. นางสาวศศิวิมล  นนเลาพล
5. นางสาวศิรินัน  นนท์เหล่าพล
6. นางสาวสุธิมา  สาลีพล
7. นางสาวสุวดี  มะสุใส
8. นางสาวหทัยกาญ  เขื่อนขันธ์
9. นางสาวอารีรัตน์  ยังภาย
10. นางสาวเลิศจรินทร์  แนววิเศษ
 
1. นางสาววรัญญา  โพธิ์สีมา
2. นางสาวปัทมา  พันธุ์ด้วง
3. นายไพฑูรย์  จันที
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ผลาผล
2. เด็กหญิงญาดา  เผือกสี
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  หัดจันทร์
4. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  ปุราโส
5. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทะนะไชย
6. เด็กหญิงศวิตา  ทะนะไชย
7. เด็กหญิงสมิตานัน  พาพิมพ์
8. เด็กหญิงสาฐิกา  ทุมมี
9. เด็กหญิงไพจิตร  วงค์คำจันทร์
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นายศวิพงษ์  พรหมเสนา
3. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวนฤมล  ระวัตร์
2. นางสาวปริณญาพร   คำเฮียง
3. นางสาวพรนภัส  ภัคดี
4. นางสาววรางคณา  บุญประเสริฐ
5. นางสาวศศิวิมล  พลเชดี
6. นางสาวสุกัญญา  ผลพยุง
7. นางสาวสุวพิชชา  อุปพงษ์
 
1. นายสมพงษ์  สุมงคล
2. นายวรัญญู  ศิริกานต์กุล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 13 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภาวิชา
2. เด็กชายกวินนาถ  วงศ์พล
3. เด็กหญิงกออ้อ  เทพกัลยา
4. เด็กหญิงจริญญา  แสงศรี
5. เด็กชายจักรพันธ์  รื่นเริง
6. เด็กหญิงจิติมาพร  มาตย์เมือง
7. เด็กชายชยุต  สราญชื่น
8. เด็กหญิงนิรมล  หลวงพล
9. เด็กหญิงบุษบา  อุณาพรหม
10. เด็กชายยุทธพงษ์  สาหัส
11. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เดชโฮม
12. เด็กชายสุริยะ  ทุมสี
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุวรรณมาโจ
14. เด็กหญิงเสน่ห์จันทร์  พรหมบุตร
 
1. นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง
2. นายเจษฎา  ราชบุตร
3. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
4. นางสาววราพร  รูปงาม
5. นายเอกลักษณ์  ติระ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 12 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกิตติกร  อิ่นแก้ว
2. นางสาวขวัญธิดา  มีนาคะ
3. นางสาวขวัญภิรมย์  เส
4. นางสาวจิตติมา  เขียวค้า
5. นายดนุพล  ผาอิดดี
6. นางสาวธิดารัตน์  ชนะพจน์
7. นางสาวนิติพร  นามบ้าน
8. นายประกาศิต  ริมสกุล
9. นางสาวประภาภรณ์  รัตนะ
10. นางสาวปิยวดี  คำสวัสดิ์
11. นายพัฒนะ  นพผล
12. นางสาวพิยดา  ทับสีแก้ว
13. นางสาววริญทร  ผิวดี
14. นางสาววรีทิพย์  นนทะศรี
15. นายสรวิศ  ถินวิจารย์
16. นายสัญชัย  นคะรังสุ
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
2. นายเอกลักษณ์  ติระ
3. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
4. นายอภินิตย์  บุญตา
5. นางสาวธัญสินี  สินตำแย
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.4 ทอง 17 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายธีระเทพ  สนมศรี
2. นายศตวรรษ   แก้วบุญกว้าง
3. นายสุภกร  กวนศักดิ์
4. เด็กชายเขมศักดิ์  สมสนุก
5. นายเจษฎา  แสงบา
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
2. นายชญานิน  โทรัตน์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวภัทรพร  โพธิ์สุ
2. นางสาววิชญาดา  วงษา
 
1. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 59 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายปัณณธร  วิเศษดี
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายณัฐกานต์  วงษ์ล่าม
 
1. นางพรอุมา  รากวงค์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 26 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวนาฏศิลป์  ขำกล่ำ
 
1. นางสาวดุษฎี  บุตรบุรี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  โมธรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  พ่อสาร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 43 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์หาญ
2. เด็กชายชนิสร  ศรียาภัย
3. เด็กชายชาญณรงค์  วังอุปัดชา
4. เด็กหญิงฐิติชญา  เดชทะสอน
5. เด็กชายรัตนินทร์  สัญจรเลิศ
 
1. นายปรีชาวัตร์  ไชยนาน
2. นางศิรินุช  เบ้าคันที
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง 17 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายธนธรณ์  บุญเทียม
2. นางสาวนฤมล  กุลค้อ
3. นางสาวมิ่งขวัญ  สังขตะอำพน
4. นายรณกร  จันทะวงษ์
5. นายอติภัทร  ช่างถม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 55 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันนิกา
2. เด็กหญิงพรพิรุณ  สวัสดิเอื้อ
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
2. นางสาวศิริรัตนา  พบชัยภูมิ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 81 ทอง 28 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายรัฐพล  นนทะศรี
 
1. นางสาวทิพย์อาภรณ์  ไวแสน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72 เงิน 53 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  ภาโสม
2. เด็กหญิงธันยพร  บิดขุนทด
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วรรณพันธ์
2. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกชพร  คูสกุล
2. นางสาวสตรีรัตน์  ทันจันทร์
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วรรณพันธ์
2. นางคุณัญญา  รักษ์ชุมชน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 53 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวพรรณนารา  ไชยบิน
2. นางสาวภัณฑิรา  ฐารพาพันธุ์
3. นางสาวลลิตา  ประกิ่ง
4. นางสาวอมรรัตน์  เปาวะนา
5. นางสาวอรุณภรณ์  วะนานาม
 
1. นางสาวอรอนงค์  เทียบอุดม
2. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 44.66 เข้าร่วม 54 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวขวัญพิชชา  ชนะพรต
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วรรณพันธ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.3 ทอง 16 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชัยวัฒน์  แสงจันทร์
2. นายทรงกลด  โคตรมิตร
3. นายทวีศักดิ์  นาโควงค์
4. นายธีรภัทร  ชัยมุงคุณ
5. นายพีรภัทร  นาโควงค์
6. นายอัครพนธ์  นาโควงค์
7. นายเจษฎา  มีคล้าย
8. นายเจษฎาภรณ์  นาโควงค์
 
1. นายอภิวัฒน์  สมบัติพล
2. นายเทวาพิทักษ์  พันอุด
3. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.1 เงิน 58 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายธนกฤต  อุสาพรหม
2. นายธนพนธ์  วงษาเนาว์
3. นายปรียะชาติ  วงศรีชู
4. นายรชานนท์  อันสีแก้ว
5. นายวิทวัส  นาโควงค์
6. นายสมชาย  นาโควงค์
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายศุภชัย  ไชยพาลา
3. นางสาวรุจิรา  ไมยวงศ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 71.3 เงิน 31 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกิตติภพ  สนมศรี
2. นางสาวคณัสนันท์  ยะวงษ์ศรี
3. นางสาวณัฐธิดา  นนทะศรี
4. นางสาวธันยา  เสนจันทร์ฒิไชย
5. นางสาวนภัสสร  นนทะการ
6. นายพรพชร  บุญมอญ
7. นางสาวพัชรินทร์  บุญบุตร
8. นางสาวละอองดาว  ชะนะพจน์
9. นายวุฒิชัย  ประพัสรางค์
10. นางสาวเจนระดา  ยศไชยวิบูลย์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
2. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
3. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 10 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายณัฎฐนันท์   หินสองกอง
2. เด็กหญิงทัชพิชา   ไชยรินทร์
3. เด็กหญิงภัชชนก   กุนันท์
4. นายรัชพงษ์   จ่าเหม
5. เด็กหญิงวชิรญา   ปัญญาเฉียบ
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นาย เจษฎา   เรือนนา
2. นางสาวจิรัชญา   หินสองกอง
3. นางสาวปาเกียว   รัตนะโคตร์
4. นางสาวพิมพ์ชนก   หลวงโป้
5. นางสาวอนงค์รดี   แก้วสำราญ
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นายชาติชาย  หินสองกอง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรนุช   ดีแสง
2. เด็กหญิงอภิญญา   ศรอินทร์
3. เด็กชายเจษฎา  คีรี
 
1. นางชนันษร  อุ่นจันที
2. นางสาวนภัทร  โทรัตน์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 44 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจันทัปปภา  บุพศิริ
2. นางสาววนิดา  เอกพันธ์
3. นางสาวเกวะลิน  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ขานอัน
2. นางสาวอนิตตา  บัวสาย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.6 ทอง 15 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  มีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  สำราญ
3. เด็กชายพันนา  เข็มเพชร
 
1. นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ
2. นางสาวโสภาพันธ์  คนตรง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  ขันธุ์คุ้ม
2. นางสาวตรีลักษณ์  เจริญวงศ์
3. นางสาวอัญธิชา  เจริญชัย
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
2. นางธารวดี  ทักขนนท์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพัชรินทร์  เฉื่อยนอก
2. นางสาววิรัตน์  สมรฤทธิ์
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นายถาวร  ลาวช่าง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นายทรงยศ  การุณ
2. นายรุ่งโรจน์  ตังเขีย
 
1. นายกันตภณ  โปวังสา
2. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  มนทอง
2. นายภานุพงศ์  อุปพรม
3. นายหยกศิลา  โกษาแสง
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายสินธนา  ดีแสง
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.75 เงิน 21 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายศิริโชค  สิทธิ
2. นายอภิชาติ   ไชยมงค์
3. นายออมทรัพย์   วะชุม
 
1. นายสุริยะ   วานะวงศ์
2. นายฤทธิชัย   มงคลสุภา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นายมกร  คำใบ
2. นายวรากร  แสงสุรี
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  บัณฑิโต
2. นายวิษณุ  เสนจันตะ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงสรรค์เสถียร
2. นางสาวอนิศา  โคทังคะ
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายจิรายธ  โคทังคะ
2. เด็กชายภรัณยู  ปีลาตี
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นายนัฎฐพล  ปากดี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นายนวพรรษ  ทีสุกะ
2. เด็กชายอัศวิน   ยมพ้วย
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  บัณฑิโต
2. นายอภิวัฒน์  โกมาลย์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นายรติวัฒน์  หงษ์ณี
2. นางสาวอนิศรา  ช่วงใหญ่
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  บัณฑิโต
2. นางสาวสุภาพร  เพชรโคตร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 34 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวพัชราภา  มหาวงศ์
2. นางสาวศศิธร  มหาวงศ์นันท์
 
1. นายนัฎฐพล  ปากดี
2. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายจตุพล  วงค์พุทธา
2. นางสาวหทัยทิพย์  สิงห์งอย
 
1. นายนัฎฐพล  ปากดี
2. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายกฤษฎา  บุรีขันธ์
2. นายชัยนันท์  ดวงดูสัน
 
1. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
2. นายชนสรณ์  แก้วเคน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 46 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงศิรินภา  อุตะมะ
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 37 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวงศ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จุลขันธ์
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นายสุทัศน์  ยามี
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธีระภัทร  สาดี
2. เด็กชายพิพัฒน์  ลิภา
3. เด็กชายสิทธิพล  บุญเพ็ง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 47 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นายนพดล  ด่างเกษี
2. นายนัฐวุฒิ  ทันบุญ
3. นายภัสกร  ดาวน้อย
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจิรเมธ  ตกพันธ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โคตรมิตร
3. เด็กชายมนัสศักดิ์   บรรไพ
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 37 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นายธีรภัทร  โคตรมิตร
2. นายศตายุ  สุทธิธรรม
3. นายสิริวัตน์  ตกพันธ์
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ไชยสุระ
2. นางสาวณัฐพร  ไชยริบูรณ์
3. เด็กหญิงรัตติยา  ดงภูธร
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางสาวปานใจ  สุนา
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75 เงิน 34 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สำรวมจิตต์
2. นายภราดร  ดวงพรม
3. นางสาววันวิสาข์  สุรินาม
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นายสนั่น  เมตุลา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง 5 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฎฐากร  ช่างสะกล
2. เด็กชายธนวัฒน์  อุประ
3. เด็กชายอภิชาติ  ภูมิชัย
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.1 ทอง 11 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายชัยกมล  กองสุวรรณ
2. นายศรัณย์  ทันบุญ
3. นายเจนภพ  ศักดิ์ศรีวัน
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายนภัสกร  มหาวงค์
2. เด็กชายผงจาหริง  สมรภูมิธรรม
3. นางสาวมินตรา  เขียวประทุม
 
1. นายณัฐพงศ์  บุณยารมย์
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวนลินยา  โสมศรี
2. นายศรชัย  นนทะศรี
3. นางสาวเพ็ญชิตา  ไชยพรม
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. นายนัฐทรย์  สามารถ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตะลาด
2. เด็กหญิงณัฐภัส  จิตมาตย์
3. เด็กชายต่อลาภ  อุดหลุน
4. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ดีโคตร
5. เด็กหญิงสุดาพร  ผิวบาง
6. เด็กหญิงอารยา  คำเสนาะ
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางพาฝัน  วรกา
3. นางสาวชนากานต์    พิมพรัตน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายชาญเดช  จงใจกลาง
2. นายณัฐดนัย  มาปัน
3. นางสาวณัฐพร  พ่อชมภู
4. นางสาวณัฐภรณ์  เหลินต้ายซ้าย
5. นางสาวณัฐริกา  คาระวงษ์
6. นางสาวนิษฐิดา  นนท์เหล่าพล
 
1. นายปกรณ์รัมย์  ราชรามทอง
2. นางทิพย์วรรณ  สมยา
3. นายศักดิ์ดา  สมยา
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 22 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัช  นิวงษา
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  ชีวะโสตถิ์
3. เด็กหญิงลัลนา  ทองโนนสูง
 
1. นางสาวจริยา  เสนาจันทร์
2. นางสุวลักษณ์   สังข์ชัย
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.2 ทอง 16 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  สืบศรี
2. นางสาวอาพิชรัตน์  เดชทะสร
3. นางสาวแพรวา  รอบสระน้อย
 
1. นางสาวจริยา  เสนาจันทร์
2. นางสุวลักษณ์   สังข์ชัย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 41 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร   โคตบิน
2. เด็กชายพรชัย   โคมทอง
3. เด็กหญิงวรัทยา   อุสาพรหม
 
1. นายอนุรัตน์   เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์   พันธ์บุรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  คุ้มม่วง
2. นายทักษิณ  บุตรบุญ
3. นางสาววิกานดา  ปุญญา
 
1. นายไมตรี  โคตรกะพี้
2. นางสาวเบญญาภา  สรรพโชติ
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
2. เด็กหญิงวรรณรดา  รังษี
3. เด็กหญิงสุชานันท์   วงค์พุทธา
 
1. นางดิราณี  สุพันธมาตย์
2. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. นางสาวทิวาพร  นิวงษา
2. นางสาวนารีรัตน์  แก้วนิวงค์
3. นางสาวภาวิณี  นิวงษา
 
1. นางสาวศศิธร  จ่าภา
2. นางสาวสุภัทรา  ธนกัญญา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 45 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีเขียว
2. เด็กหญิงฟ้างาม  พรมฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ปินะสา
 
1. นางสาวพคพร  พานิจ
2. นางสาวบวรลักษณ์  ประกิ่ง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 55 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นางสาวจิดารัตน์  อุ่มภูธร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  มณีกุล
3. นางสาวอลิษา  ขอคำ
 
1. นายกันตภณ  โปวังสา
2. นางสุมาลี  ประโคทัง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 31 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนภัสรพี  สีคราม
2. เด็กหญิงภาวิดา  อินทริง
3. เด็กชายรัตนชัย  นาซิน
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  แก้วสมบัติ
2. นางชนม์นิภา  โคตะบิน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.52 ทอง 14 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวพรธิตา  บุพศิริ
2. นางสาวภัทรลดา  ขวาชัยวี
3. นางสาวมณธนา  ศรีโสภา
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. นางสาวนิรมล  กิติศรีวรพันธุ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 52 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แพงเนตร
2. เด็กหญิงวิชุดา  อุดมกัน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แพงเนตร
 
1. นายไมตรี  โคตรกะพี้
2. นางสาวเบญญาภา  สรรพโชติ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 47 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  อนุญาหงษ์
2. นางสาวนัดลดา  โทรัตน์
3. นางสาวอรอุมา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  สิทธิจันทร์
2. นายธนัท  ภักดีสุวรรณ
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงอนันยา  อุเทนหลอย
 
1. นางสาววัฒนะ  เกี้ยวมุก
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายวรกฤษณ์  โกษาแสง
 
1. นางเรไรรัตน์  ดาวศรี
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิดา  ภารีวงศ์
2. เด็กชายพงศกร  แก้ววัน
3. เด็กชายสุรเดช  นิวงษา
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
2. นางสาวพาณิณี  วงค์จันทะ
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมพ์ตะคลอง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  สะแสน
 
1. นางศุนิษา  จันปุ่ม
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพล  ทองแดนไทย
 
1. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 16 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายเทวัญ   แดงบุญเรือง
 
1. นางสาวจินตนา  ลินพ่อค้า
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวนิศามณี  สิมมา
 
1. นางรัตติยา  สุธรรม
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 32 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวกุลธรา  พรมเกษร
 
1. นายวาทิต   เสนสาร
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 29 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  ร่มสนุก
2. เด็กชายธนพนธ์  กลมจี
 
1. นางจิรภัทร์  กุลยะ
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 33 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  โพติยะ
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90.38 ทอง 6 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83.4 ทอง 30 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายสิรภพ  สุวรรณมาโจ
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86.8 ทอง 33 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายสรวิชญ์  ทันบุญ
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายภูชิต  วะเศษสร้อย
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง 35 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายนิธิวัตร  ดวงดูสัน
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82.6 ทอง 30 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายสิรภพ  สุวรรณมาโจ
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 81.2 ทอง 35 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายสมศักดิ์  กบกลาง
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90.14 ทอง 18 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   โตสุวรรณ์
2. นางสาวคณิสสร   บุญมาพล
3. เด็กชายจักรี   เสนสุข
4. นางสาวจันทร์จิรา   โคตรมิตร
5. เด็กชายณัฐกิจ   วะสาร
6. เด็กชายทักษิณ   ชาสงวน
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์   อรพล
8. นายนราดล   พิมพ์ภา
9. เด็กชายนลธวัฒน์   บุตรราช
10. นางสาวนารีรัตน์   หม่อมบ่าว
11. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ตาลอุ่นศรี
12. นายพงศกร   ทาหลง
13. เด็กชายพุฒิเมธ   โคตมิตร
14. นางสาวมณีรัตน์   ไชยะโม
15. นางสาวรุ่งรัศมี   ประกิ่ง
16. นางสาววรรณิสา   ดีแสง
17. นายวันชัย   นาขะมิน
18. นายวิทวัส   ภูรักถิ่น
19. เด็กชายวีรภัทร   อุสาพรหม
20. นางสาวสุทธิชา   ประกิ่ง
21. นางสาวสุภัชชา   ศรีสงคราม
22. นายอภินันท์   บัวแยง
23. เด็กชายอภิลักษณ์   นาขะมิน
24. นายเจษฎา   นาโควงค์
25. นายเจษฎาภรณ์   อินอุเทน
26. นายเทวฤทธิ์  วะลับ
27. เด็กหญิงเนตรปรียา   สุวรรณมาโจ
28. นางสาวเปรมมิกา   ดีแสง
29. นางสาวเมธาวี   ชาติชำนิ
30. เด็กชายโชติเทพ   วันนา
 
1. นายธงชัย  คำชนะ
2. นายพนมศักดิ์   เรียมแสน
3. นางอมรรัตน์   เรียมแสน
4. นางจุฬารัตน์   ไม่แพ้
5. นายกฤษณา   โกษาแสง
6. นายนนทนันท์  เรืองขวัญ
7. นางสาวปติญญา   ศรีจันทร์