สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 57 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชัชรีย์  คำมุงคุณ
 
1. นางพัทธนินทร์  พาสมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 18 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 1. นางสาววริยา  มูลโสม
 
1. นางอัจฉราพรรณ  ประวันเน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 49.6 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  มาภา
 
1. นางสาวลลิตา  คำหา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวสิริพิมพ์  พงศ์สุภา
 
1. นางสาวสุชาดา  เพ็ญธรรมกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอิสรากรณ์  ชัยวิริยะเลิศ
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  กุลภา
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  บุตรวงษ์
 
1. นางนิตยา  ศรีธิราช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 13 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวชลธาร  ไกรษร
 
1. นางสุญาณี  วงษ์ชาชม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 32 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นางสาวพรนภา  โฉมเฉลา
 
1. นายจิรายุทธ  เชื้อดวงผูย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 34 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวนลินรัตน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนุชรี  เชื้อดวงผุย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 60 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ทีดี
2. เด็กหญิงสุภาพร  พ่อค้า
 
1. นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
2. นางสาวปริศนา  วงค์ชาชม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวนุสบา  พรหมอารักษ์
2. นายรัฐกิจ  กาดำดวน
 
1. นายรัตนะ  ธนวัชรสันติ
2. นายณัฐพล  ชารีรักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.88 เงิน 46 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คำเพชรดี
2. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วจันดา
 
1. นางสาวอรรัชดา  วจีสิงห์
2. นายเอกราช  คุณมี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79.66 เงิน 48 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวอทิตติยา  จันทะระหะ
 
1. นางสาวอรรัชดา  วจีสิงห์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา
 
1. นายณัฐพงศ์  ไชยสิทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวพัชรา  สาระโพธิ์
 
1. นายบุญเรือง  บุญสวาง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ณฤทธิ์พรผล
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สุขมอญ
3. เด็กหญิงอารียา  มหาชานนท์
 
1. นางสาวเกวรี  บรรหาร
2. นางสาวชลธิชา  กุลยะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 54 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวขวัญเนตร  พรมศรีธรรม
2. นางสาวปฏิพร  พรหมวงศ์
3. นางสาวพิมพกานต์  สายพันธ์
 
1. นางศรีสุดา  ธรรมา
2. นางสาวพรทิพย์  วงค์ภูธร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงพิมปฏิภาณ  ตั้งอุปละ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สารรัตน์
3. เด็กหญิงอชิรญา  แก้วไหล
 
1. นายณัฐพงศ์  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวปรียานุช  มานุจำ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 16 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายทินวัตร  สิทธิโชติเลิศภักดี
2. นางสาวพรรภษา  สุขเสม
3. นางสาวมธุริน  คำสอน
 
1. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
2. นายภานุพงศ์  เพิ่มขึ้น
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.75 ทอง 8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีวรขาน
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  นามศรี
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
2. นางจันทร์นภา  เจริญรัตน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78.25 เงิน 19 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธรเทวี  อ่อนสี
2. นายไกรสิริ  ภาคนาม
 
1. นายเศกสรร  จันทะนาม
2. นางสาวกมณชนค  ชัยธนาราวิสิฐ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายปวรุตม์  ไชโย
 
1. นายปริญญา  ไชโย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 49 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวราเทพ  ดวงมาลัย
 
1. นายปริญญา  ไชโย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69.85 ทองแดง 56 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  วงษ์ดิษฐ์
2. เด็กหญิงมัทนา  สิงห์เงา
 
1. นางสาวเพชรอุไร  ชามาตร
2. นางเรณู  อุพร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76.84 เงิน 45 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายปวีณวัชร์  เกษราช
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวนาผือ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 34 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์ระพี  ภูวงค์
 
1. นายอัษฎา  พงษ์พัฒน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 54 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาววีร์สุดา  บุญ​ทศ
 
1. นางสาวปราณี  แสนสามารถ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สิมลี
 
1. นางสาวจิรวดี  ทวีโชติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์
2. เด็กหญิงฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร
3. นายพชร  นึกชม
 
1. นางพินิจ  เชื้อพล
2. นางสาวดรุณี  วีระพรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวทิพยาภา  คำมุงคุณ
2. นางสาวพนิตนันท์  พนมวัฒนศักดิ์
3. นายสิทธิศักดิ์  พรมศรีธรรม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  เรืองกิจ
2. นายศิริชัย  เชื้อพล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา   แสงกระจ่าง
2. เด็กหญิงชลลดา  หงษาวงศ์
3. เด็กหญิงศุภลักษณา  มหาโคตร
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ตะโพธิ์
2. นางพรรณิภา  เชื้อสิงห์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  ศิริสวัสดิ์
2. นายรวัชญ์  วงศ์พล
3. นายเจตพร  ค้าทวี
 
1. นายฉลอง  มหิวรรณ
2. นางสาวปิยะดา  วังวร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายก้องภพ  อิทธิแสน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีอมรรัตน์
3. เด็กชายรพินทร์  นะราช
 
1. นายอำนาจ  ไชยสงค์
2. นางมัณฑนา  ไชยสงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายธรรมรักษ์  บัวทอง
2. นายธีรพงษ์  แซ่ตั้น
3. นายนัทธพงศ์  ไชยมาสุข
 
1. นายวชิราชัย  ตามะลี
2. นางสาวรุ่งทิวา  พูลประสาน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 36 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชยุดา  ศรีวันทา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ชาติมนตรี
3. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์หาญ
 
1. นางสาวอุษา  ผาสุข
2. นางสาวตันหยง  แบนลี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวทัตพิชา  อาษาวัง
2. นางสาวนภัสสร  กิตตินันท์วัฒนา
3. นางสาวเนตรดาว  พูลสวัสดิ์
 
1. นางจุฑาทิพย์  นันชนะ
2. นายภูษิต  ศรีปะโค
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลทา
2. เด็กหญิงเพชรฤดี  ชนะพจน์
 
1. นางชนิดา  พลไธสง
2. นางวารุณี  ปิ่นมุนี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวการะบุหนิง  แสนไชย
2. นางสาวอาริญา  ใจกล้า
 
1. นางสาวจิรา  สำรองพันธ์
2. นายพิชัย  ปัญญาสาร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  ปานพรม
2. เด็กชายธนพล  จันทาคำ
 
1. นายนพวงศ์  พลโลก
2. นายศิริชาติ  วงค์หนายโกฎ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 46 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พลโลก
2. เด็กชายไกรวิทย์  วงค์อุคะ
 
1. นายนพวงศ์  พลโลก
2. นายศิริชาติ  วงค์หนายโกฎ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 73.5 เงิน 19 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายศุภณัฐ   กิมาลี
2. นางสาวสุดารัตน์  พนาจันทร์
3. นายอัคเดช  เชื้อสูงเนิน
 
1. นายประทีป  คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 36 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กหญิงคัทลียา  สายตา
2. เด็กหญิงพัชพรรณ  สุดสอาด
3. เด็กหญิงศวรรยา  อาษาวัง
4. เด็กหญิงอุมากร  หาญธรรม
5. เด็กหญิงเกวลิน  คุดคา
 
1. นายไกทอง  มุดผากิตติเดช
2. นางสาวบุษรินทร์  ไตรยะถา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายจิตรกร  จิตมาตย์
2. นางสาวพัชรินทร์  คำกรฤาชา
3. นายสมศักดิ์  พลเชียงขวาง
4. นางสาวอรอุมา  สีม่วง
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  ลำทอง
 
1. นางชัชฎาภรณ์   วิโย
2. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 12 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงคติพร  พรหมดี
2. เด็กหญิงณธิดา  ภัทรศาตนันทน์
3. เด็กชายนพกร  ช่างถม
4. เด็กชายภาสณุพงษ์  จันทร์คำลอย
5. เด็กหญิงศศิญดา  ใจรัศมี
 
1. นางอุทัยวรรณ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวหทัยรัตน์  แกระหัน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 44 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวทันยวัน  คะยอม
2. นายธีระยุทธ  เผิ่งจันดา
3. นางสาวปภัสมนต์  แสงสุวรรณ
4. นางสาววันวิสา  อามาตรทอง
5. นางสาวสุจิตรา  มีเที่ยง
 
1. นางนันทิยา  กองแก้ว
2. นางสาวธินดาพร  สุตนนท์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติพร  คำไตรย์
2. เด็กชายณัฐชนน  มระกรณ์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  คำแพงดี
4. เด็กหญิงศศิธร  ขุนสอน
5. เด็กชายศิวกานต์  สระแก้ว
 
1. นางนิตยา  ไพศาล
2. นายนิรินาม  งามวาจา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง 28 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์กนก  ตุ้มอ่อน
2. นายทุ่งกว้าง  ตะวังทัน
3. นายธีระศักดิ์  ไสว
4. นายวุฒธิกร  ตุ้มอ่อน
5. นางสาวเสาวรส  ตะวังทัน
 
1. นายทรงเกียรติ  ชาติชำนิ
2. นางสาวลักขณา  หนูแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.2 ทอง 4 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นายจิรานุวัฒน์  มีภาทัศน์
2. นายฉัตรพล  ผายม
3. นายณัฐพล  อุ่นชัย
4. นายดนุพล  แถวอุทุม
5. นายธนธร  ตุ้มอ่อน
6. นายนพรัตน์  เตชะคำภู
7. นายปฏิภาณ  พรมโสภา
8. นายประพันธ์  จาริอุด
9. นางสาวปรางแก้ว  บริบูรณ์
10. นางสาวมยุรา  อุ่นชัย
11. นางสาวยุวดี  ใจน้อย
12. นายวัชรินทร์  ขันติยะ
13. นายศิริราช  ผายม
14. นางสาวสุภารัตน์  คำมุงคุณ
15. นายองอาจ  แสงสุวรรณ
16. นายอภิชาติ  ฝาระมี
17. นางสาวอริชา  จันทชมภู
18. นายอัมรินทร์  แสงดาว
19. นางสาวเกวลิน  โอวัง
20. นางสาวใหม่ฤดี  วงศ์กวานกรม
 
1. นายทรงเกียรติ  ชาติชำนิ
2. นางบุญญารัสมิ์  จันทสิทธิ์
3. นางสาวลักขณา  หนูแก้ว
4. นางสุพัตรา  ราชวัตร
5. นางสาวศุภางค์  ศรีบัว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายจักรพรรดิ  ซุยลุย
2. นายจิรเดช  วิโย
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีมารีรัตน์
4. นางสาวชฎาพร  พึ่งผล
5. นายชาติชาย  ราชชมภู
6. นางสาวฐิติวรรณ  ไกรษร
7. นายณัฐดนัย  บุญก้อน
8. นายณัฐวัฒน์  วดีศิริศักดิ์
9. นายดุลยเดช  บางศิริ
10. นายทรงวุฒิ  จันทร์ดากุล
11. นายทักษิณ  ชินจักร
12. นายธนวัฒน์  หาญธงชัย
13. นายธันวฤกษ์  คล่องดี
14. เด็กหญิงนลิตา  สุพร
15. นายปฎิภาณ  ไชยราช
16. นายพีรภัทร  วรคันทักษ์
17. นางสาววริศรา  ทุลาวัน
18. เด็กชายอภินันท์  หล้าน้อย
19. นางสาวอัจจิมาภรณ์   พ่ออามาตย์
20. นายอารุณโรจน์  พลหาญ
 
1. นางทิพย์วรรณ  พรหมประโคน
2. นายศราวุธ  สุสิงห์
3. นางสาวดวงใจ  ไพโรจน์วราการ
4. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ภูหัวไร่
 
1. นางกนกอร  ตามะลี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง 6 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวเพชรนภา  วงค์ศรีชา
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 51 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายกฤตณกร  โลกเลื่อง
2. เด็กหญิงลุดี  เอฟวา
 
1. นางสาวสุวพรรณ  โพชะโน
2. นางสาวชุติมา  วงษาปัดนา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 31 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวฉันทิชย์  เกิดแป้น
2. นายภูสิต  รังกลิ่น
 
1. นางทิพย์วรรณ  พรหมประโคน
2. นางชัชฎาภรณ์  วิโย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 31 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ทุมสาร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หงษามนุษย์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันบัวชม
4. นางสาวธิดาทิพย์  สมศรี
5. นางสาวนิพาดา  สาระ
6. เด็กหญิงปทุมทอง  บุณยแต่ง
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  เทพกัลยา
8. นางสาวพรนภา  ดวงศร
9. เด็กหญิงอรนลิน  กอสมบัติ
10. เด็กหญิงเนตรชนก  สิงเสือ
 
1. นางรติมัย  นึกชม
2. นางสาวจิตติมา  ประวัติพงษ์
3. นางวนิดา  เกตุสีลา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กหญิงกันติยา  ยี่สุ่น
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีเจริญ
3. นางสาวญาณิศา   ศรีทอง
4. นางสาวพิมพ์ดารินทร์  บ้งชมโพธิ์
5. นางสาวมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
6. นางสาวรุ่งทิวา  บุญมา
7. นายศราวิน  ศรีรงค์
8. เด็กหญิงศรุตา  สิงหะ
9. นายศิวกร  เขื่อนขันธ์
10. นายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
 
1. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
2. นายพงษ์พัฒน์  กุลวงศ์
3. นางสาวพธู   แสงสว่าง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวชลญา  ฉ่ากระโทก
2. นางสาวชลิตา  อุ่นชัย
3. นางสาวพนิดา  มาตุสิงห์
4. เด็กหญิงพัทธรา  สมบุตร
5. นางสาวมิตรา  มาตราช
6. นางสาววิยะดา  ตุ้มอ่อน
7. นางสาวศศิวิมล  คำมุงคุณ
8. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีโยธี
9. นางสาวสุพัธตรา  ผิวผลเขียว
10. นางสาวเมษา  ปู่กระสิงห์
 
1. นายเกษม  สุทธิสาร
2. นางณภัทร  ผิวดำ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. เด็กชายคติศักดิ์  ตวงครบุรี
2. เด็กชายจิรพัฒน์  คำคนข้อง
3. เด็กชายธนะชัย  สิมสินธ์
4. เด็กชายปภังกร  ศรีพลลา
5. เด็กชายพีรณัฐ  พรหมดี
6. เด็กชายภานุวัฒน์  หนึ่งคำมี
7. เด็กชายภูริภัส  ยะตะโคตร
8. เด็กชายรติกรณ์  อาญาเมือง
9. เด็กชายวิมล  หนึ่งคำมี
10. เด็กชายเจนภพ  ไกยะฝ่าย
 
1. นายเทอดไทย  หอมสมบัติ
2. นายศิริชัย  ลี้พล
3. นายเอกลักษณ์  ใจดี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 89.1 ทอง 6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  ภาวะ
2. นายคุณานนต์  หาวงษ์
3. นายชลชาติ  จูมวงษ์
4. นางสาวชุติมา  แซ่ตั้ง
5. นายธนภัทร  โพธิ์วัด
6. นายธนวัฒน์  นาคแท้
7. นายยุทธนา  โพธิสุวรรณ
8. นางสาววริศรา  ศรีโท
9. นายสัญญาลักษณ์  สุขมอญ
10. นางสาวอารีรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นายสมชาย  ยิ่งคำแหง
2. นายวีระพรรณ  อินทา
3. นายจรัญ  อินติยะ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิดาภา  คำพิมพ์
2. เด็กหญิงปรียามาศ  นนทะสอน
 
1. นายภราดร  คัณทักษ์
2. นางจิรายุ  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกัณณิกา  ยาหัส
2. นางสาวปวีณา  แพงจะโป๊ะ
 
1. นายภราดร  คัณทักษ์
2. นายวัชรพงษ์  มากกลาง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปณัฐญา  วงษ์แฉ่ง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คำสุรินทร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82.4 ทอง 45 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวอิสริยา  บริบูรณ์
 
1. นายสิทธิไกร  ภูเวียง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81.1 ทอง 27 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพีรวัส  ศรีชาหลวง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คำสุรินทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84.5 ทอง 57 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ทองเสริม
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทะ
 
1. นางสาวธนันพัชญ์  เรทนู
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นางสาวจิดาภา  ตาพิมพ์
 
1. นายสมศักดิ์  ผาภูธร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐริกา  หว่างกลาง
 
1. นายอภิวัช  ปรุงเรณู
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายปุณยวีร์  จันทอน
 
1. นางสาวธนันพัชญ์  เรทนู
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงปริชญา  แสงผา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีพรม
 
1. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 60 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภาพรรณ  จันทนชาติ
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คำสุรินทร์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 19 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นายทศพร  อ้วนจี
 
1. นางสาวศิริมนัส   นวลศิริ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉลูทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ต้นสวรรค์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงค์แก้ว
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐนันท์  ศรีจันทร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นางสาวกชามาศ   นันชนะ
2. นางสาวจุฑารัตน์   บริบูรณ์
3. นางสาวชลฤดี   ยี่สุ่น
 
1. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม
2. นางวรรนภา  เทพกูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.5 ทอง 6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชัยกฤต  ศรีสรรค์
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีเพ็ง
3. เด็กชายพลวัต  สมตน
4. เด็กหญิงมยุรฉัตร  สุขมอง
5. เด็กชายยลินธร  เหมธร
6. เด็กชายอรรถชัย  วงษาเทียม
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นางสาวรุ่งทิพย์  สุธรรมวิรัช
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกฤษณพงษ์  แก้วมณี
2. นายกิตติศักดิ์  ผาท้าย
3. นายชลิต  มูลโคตร
4. นางสาวญาณิศา  อุปสุ
5. นางสาวนิภาภรณ์  วงศ์อะคะ
6. นายเสฎฐวุฒิ  จันพยัฆแสง
 
1. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
2. นายมนัส  จตุรัส
3. นายสุขุม  สุภภูมิ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.2 ทอง 26 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกฤษณพงษ์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลายา
3. เด็กหญิงกัญสุดา  เสนาพันธ์
4. นางสาวกัลยานี  คำอ้อ
5. นายกิตติศักดิ์  ผาท้าย
6. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลุนละคะ
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาระปา
8. นางสาวจุฑามาศ  อ้นมา
9. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สว่าง
10. นายชลิต  มูลโคตร
11. เด็กชายชโยดม  บุญทศ
12. นางสาวญาณิศา  อุปสุ
13. นายณัฐกิตติ์  ไตรยะถา
14. นางสาวดาวเรือง  สุขสม
15. เด็กชายธนาธร  พรมหัส
16. เด็กชายธรทรัพย์  มูลโคตร
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  หูมวงศ์
18. นางสาวนริศรา  เชื้อคำจันทร์
19. นายนัฐพล  เทียมพันธุ์
20. นางสาวนิภาพร  วงค์อะคะ
21. เด็กชายบรรณพัชร์  ศรีบุญเรือง
22. นางสาวประภัสศร  โพธินะ
23. เด็กชายพลกฤต  จันทรสาขา
24. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มั่งมี
25. นางสาวมณีนพรัตน์  สวัสดิ์เอื้อ
26. นางสาวมิลินดา  ราศรี
27. นางสาวรวิสรา  พรมนิกร
28. นางสาวรัตนา  คำอยู่
29. นางสาววรนุช  คาระโก
30. นางสาววรินทร  สีเทา
31. เด็กชายวิทวัฒน์  สายทอง
32. นางสาวศศิกานต์  ศรีสุราช
33. เด็กหญิงศศินิภา  บัวเคน
34. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นราหนองแวง
35. เด็กชายศุภกร  ศาสนสุพิน
36. นางสาวสิรัญญา  เคนนิคม
37. เด็กหญิงสุธาสินี  อัคพิน
38. นางสาวสุนันต์ทา  นาชัยเวียง
39. นายเทพฤทธิ์  แพงดี
40. นายเสฏฐวุฒิ  จันพยัฆแสง
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
3. นายสุขุม  สุภภูมิ
4. นางจันทร  รัศมี
5. นางสินีนันท์  อริยเดช
6. นายนวธร  นนท์คำวงค์
7. นายจักรพันธ์  เวียงแก
8. นางสาวบุญพร  บุญคำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 29 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายวิศวะ  ชวดชัยภูมิ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายจีรพัฒน์  ราชสินธิ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  รัชปัญญา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง 14 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลูกกุลา
 
1. นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.6 ทอง 6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  อุปสุ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 35 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชัยกฤต  ศรีสรรค์
 
1. นายราเชน  ศรีสวรรค์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง 8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายยุทธนันท์  คำป้อง
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 18 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงอนันดา  เอี่ยมจิตร
 
1. นางสาวประทุมพร  เพชรลือชัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวสุทธิญา  ไชยโส
 
1. นายธนกฤต  มวยลี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.1 ทอง 4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายภูรีภัทร  ไวแสน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุธรรมวิรัช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.9 ทอง 39 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นายภาณุวัฒน์  บัวสาย
 
1. นางเทียมจันทร์  โคตะมะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจัสมิน  เฟลเทน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62.25 ทองแดง 60 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  วงศ์ศรีชา
 
1. นายอลงกรณ์  แก่นแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เสมามิ่ง
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายยุทธนันท์  คำป้อง
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 56 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงเจสมิน  เฟลเทน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.1 ทอง 16 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาววิภาวี  ศรีวงษา
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชัยกฤต  ศรีสรรค์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชนก  ศรีสุข
3. เด็กชายณัฐดนัย  มณีโชติ
4. เด็กชายทวีศักดิ์  เหมมา
5. เด็กชายธีรภัทร  จันทะแสง
6. นายนาวิน  หอมจัด
7. เด็กชายพงษ์พลิน  กิตติยากาญจน์
8. เด็กชายภัทรพล  บุพศิริ
9. เด็กชายภานุกร  คำอ้น
10. เด็กชายภูริเบศร์  ศรีโพธิ์
11. เด็กชายวรฤทธิ์  โลตุฤทธิ์
12. เด็กหญิงวิรดา  ศาลางาม
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
2. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
3. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
4. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 24 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายชยพล  กงสะเด็น
2. นายชัยวัฒน์  บุตรวร
3. นายณรงค์เกียรติ  วิเศษนคร
4. นายณัฐวุฒิ  คำสุขะ
5. นางสาวนุสบา  ไวสุวรรณโน
6. นางสาวบุษยมาศ  ศรีจันทร์
7. นายพงศ์รวิชญ์  เจนวิชา
8. นางสาวมนัชญา  พาอ่อนตา
9. นางสาววสุรัตน์  เนียมศรีสกุล
10. นายสุทัศน์  แสงสุริย์
11. นายอดิศร  ขวาละคร
12. นางสาวอารีรัตน์  พรหมรักษา
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
2. นายชนัญญู  กองวงศ์
3. นางสาวพัชรียา  เสนจันตะ
4. นายปรเมศวร์  วงศ์ชาชม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 17 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ทองเฟื่อง
2. เด็กหญิงกานต์สินี  อินทร์สำโรง
3. เด็กหญิงชลลดา  ผิวพรรณ์
4. เด็กหญิงชวิศา  จารุจินดา
5. เด็กชายชโยดม  บุญทศ
6. เด็กหญิงช้อนคำ  ศรีวังพล
7. เด็กหญิงฐิดาภา  บุพศิริ
8. เด็กหญิงณลาทิพย์  วรกิจ
9. เด็กชายดนัย  สมตัว
10. เด็กชายธนพล  สุขวิเศษ
11. เด็กหญิงธนิฐิดา  ผางนาม
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  หูมวงษ์
13. เด็กชายธีรภัทร  ยงทอง
14. เด็กหญิงนัชชา  สุรพันธ์พิชิต
15. เด็กชายบรรณพัชธ์  ศรีบุญเรือง
16. เด็กหญิงปนัดดา  ชมภูงาม
17. เด็กชายปัณณธร  ทองดี
18. เด็กชายปัณณธร  ราษชะ
19. เด็กชายพงศกร  ใจมั่น
20. เด็กหญิงพรพิมล  จูมทอง
21. เด็กหญิงพรรัมภา  แก้วบัวเคน
22. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สันดี
23. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มั่งมี
24. เด็กชายภโวทัย  ยุวราช
25. เด็กหญิงลลิตา  บุญมานนท์
26. เด็กหญิงวรรษมน  อ่อนศรี
27. เด็กชายวรวิทย์  ผูกดวง
28. เด็กชายวิศวะ  ชวดชัยภูมิ
29. เด็กหญิงศศินิภา  บัวเคน
30. เด็กหญิงศุภิสรา  คำสอน
31. เด็กหญิงสิริรัตน์  ฤทธิ์มาก
32. เด็กหญิงสุภาวิณี  จันชาลี
33. เด็กหญิงสโรชา  อุทาวงค์
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิมมา
35. เด็กชายอนุรักษ์  บรรหาร
36. เด็กหญิงอัลลตา  จันทระเสนา
37. เด็กหญิงอาริญา  สีใส
38. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทิณบูรณ์
39. เด็กหญิงเนตรชนก  จำปา
40. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  วิเศษสุนทร
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
3. นายสุขุม  สุภภูมิ
4. นายโอภาส  จันทร์ลา
5. นางสาวบุญพร  บุญคำ
6. นางณภัชนันท์  ธงชัย
7. นายศราวุธ  บุญปลอด
8. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.03 ทอง 11 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  นันทพล
2. นายกฤษดา  สุมนทานอก
3. นายกิตติภพ  โลสันตา
4. นายจตุพล  ทองดี
5. นางสาวจันจิรา  ปลัดพุม
6. นางสาวจันทิมา  น้อยไธสง
7. นางสาวชญาดา  พรพาอภิรมย์
8. นางสาวญาณิศา  อุปสุ
9. นางสาวณัชชา  ยศประสงค์
10. นางสาวณัฐฑริกา  อุสันสาห์
11. นายณัฐพงษ์  ทับทิมเทศ
12. นายทวีทรัพย์  โคตรโยธี
13. นายธนวัตร  สารรัตน์
14. นางสาวธิดาพร  จันทะพรม
15. นางสาวธิดารัตน์  ส่อนราช
16. นางสาวธิดารัตน์  คำแพงดี
17. นายธีรพล  ศรดา
18. นายธีรศักดิ์  นามคำ
19. นางสาวนิภาภรณ์  วงศ์อะคะ
20. นางสาวปนัดดา  ศิริศักดิ์
21. นางสาวประภาศิริ  คอนมุงคุณ
22. นางสาวปิยรัช  วงศรี
23. นางสาวปิยะพร  ปิยะนันท์
24. นางสาวปุญญิศา  แข็งแรง
25. นางสาวภัทราวดี  ไชยบุญทัน
26. นายภานุวัจน์  วงจวง
27. นายรัชชานนท์  ช่วยสุข
28. นางสาวลานดาว  แสนเคน
29. นางสาววิภาวี  ศรีวงษา
30. นายวีรพงษ์  วิศรียา
31. นายศตวรรษ  วรรณจันทร์
32. นางสาวศศิกานต์  ศรีสุราช
33. นางสาวศาตพร  วงศ์เฟียง
34. นายสุคล  สารีเพ็ง
35. นายสุรินทร์  ผางโยธา
36. นางสาวอมรทัย  ยาปัญ
37. นางสาวอรทัย  ไชโย
38. นางสาวอรอุมา  ผิวพันธุ์
39. นางสาวอังคนันต์  ตั้งใจ
40. นายเสธฐากร  สองเมือง
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
3. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม
4. นางจันทร  รัศมี
5. นางสินีนันท์  อริยเดช
6. นายนวธร  นนท์คำวงค์
7. นายทัตพล  ดีสิงห์บุญ
8. นายนนทชัย  บุตรสอน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายวีรชิต  แผงไธสง
 
1. นายนนทชัย  บุตรสอน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 23 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เดชทะสอน
 
1. นายเสรี  ยงทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวโชติกะ  วรรณพันธ์
 
1. นายนนทชัย  บุตรสอน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญราษฎร์
2. นางสาวกฤติญาภรณ์  รันศรี
3. นางสาวชนิดาภา  บุญเชิญ
4. เด็กชายธนกฤต  ศรีเพ็ง
5. นายธนพล  ชนะเคน
6. นายธเนศ  ทีระฆัง
7. เด็กชายพลวัต  สมตน
8. นางสาวพัชรินทร์  ลำพองชาติ
9. นายภูชิต  หงษ์รัมย์
10. นางสาวมิรัญญา  บุญเทียม
11. เด็กชายยลินธร  เหมธร
12. นายยุทธนา  เชียงนวน
13. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกษรมาลา
14. นางสาววิลาสินี   ศรียาภัย
15. เด็กหญิงศศิธร  สาระปา
16. นายศิรศักดิ์  แก้วกู่
17. นายศุภชัย  อึ่งพอง
18. เด็กหญิงสุชญาภรณ์  แสนแก้ว
19. เด็กชายสุทธิภัทร  อ่อนทุ่งใหญ่
20. เด็กชายอรรถชัย  วงษาเทียม
21. นางสาวอรอนงค์  วะสุรี
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
4. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
5. นายไกรศักดิ์  อนุญาหงษ์
6. นางสาวรุ่งทิพย์  สุธรรมวิรัช
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ปราบวิชัย
2. เด็กชายกิตติภพ  เนานงค์
3. เด็กชายจักรภพ  กมลมิ่งมงคล
4. เด็กหญิงฐิดาภา  เกี้ยวลำพัน
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  ภิรมย์
6. เด็กหญิงวิภาพร  เปลี่ยนสุข
7. เด็กหญิงสมกมล  ต้นใหญ่
8. เด็กชายสุริยะ  มนต์เหลา
9. เด็กชายอนุภพ  จันทนะ
10. เด็กชายเนรมิต  วิชัยสา
 
1. นางสินีนันท์  อริยเดช
2. นางจันทร  รัศมี
3. นายนวธร  นนท์คำวงค์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 32 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ดวงดูสัน
2. นายชญานิน  นิวงษา
3. นายทินกร  ติ้ววงค์
4. นายปฎิภาน  จันทร์เทพย์
5. นายวราทิตย์  นวลศรี
6. นางสาววราภรณ์  วงศ์ชอุ่ม
7. นายศุภวิชญ์  ศรีนิเวศน์
8. นางสาวสุดารัตน์  โพติยะ
9. นางสาวอัจฉริยา  อัครศรีวร
10. นางสาวอาภาพร  สอนบาล
 
1. นางจันทร  รัศมี
2. นางสินีนันท์  อริยเดช
3. นางสาวบุญพร  บุญคำ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
4. นางสาวชญามน  แสงสีดา
5. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
6. นางสาวธัญวรรณ  คำเหลา
7. นางสาวนางสาวชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
8. นางสาวศุภานัน  ผางจันทะ
9. นางสาวอรชพร  จิตรจักร
10. นางสาวเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงจิรสุตา  สมตน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สายวร
3. เด็กหญิงธิดา  ว่องไว
4. เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์มณี
5. เด็กหญิงพาณิภัค  วิจันทร์
6. เด็กหญิงวรรณรยา  โพธิ์เนียม
7. เด็กหญิงวรรณษา  โจ่ซิว
8. เด็กหญิงศิริประภา  จันทปัน
9. นางสาวศุภาพิชญ์  บัวชุม
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เมืองโคตร
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
4. นางสาวชญามน  แสงสีดา
5. นางสาวชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
6. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
7. นางสาวธัญวรรณ  คำเหลา
8. นางสาวศุภานัน  ผางจันทะ
9. นางสาวอรชพร  จิตรจักร
10. นางสาวเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กำริสุ
2. เด็กหญิงทวีพร  ถาระสา
3. เด็กหญิงบุษยมาส  กาไลทอง
4. เด็กหญิงปนัฐติยา  ศรีชมภู
5. เด็กหญิงปนัดดา  แสงโยน
6. เด็กหญิงพรนภา  ลำทอง
7. เด็กหญิงพรลดา  ตรงดี
8. เด็กหญิงพิชนาฏ  พรหมจันทร์
9. เด็กหญิงภัทรวดี  สีอุคุ
10. เด็กหญิงภัทราวดี  แก่นนาคำ
11. เด็กหญิงรมณีย์  สีสอง
12. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมบุญ
13. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  สมใจ
14. เด็กหญิงสุจิตรา  นัยติ๊บ
15. เด็กหญิงอมลรดา  อะโนรักษ์
16. เด็กหญิงอรอุมา  มิ่งขวัญ
 
1. นายอมเรศ  ดาวเหนือ
2. นางสาวอรนุช  ชื่นตา
3. นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา
4. นางสาวประภาพร  พรมพินิจ
5. นางสาวจีระภา  วงษ์ศรีลา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1. นางสาวชุลีกร  ศรีวรสาล
2. นางสาวพิศมัย   ธรรมโม
3. เด็กชายวรนันท์  สุโพธิ์
4. นางสาวเปรมฤดี  หนึ่งคำมี
5. เด็กชายเอกชัย  กุลสวัสดิ์
 
1. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวนลินดา  จันทะวงศ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.2 ทอง 24 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. นางสาวสุทราวดี  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอรไพลิน  พ่ออามาตย์
 
1. นางนภาพร   โพนเมืองหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  มั่นสงฆ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 17 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชินวัตร  เหล่าเกียรติ
 
1. นายกฤษฎา  ไชยสี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 16 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายศิรศักดิ์  โพธิ์ศรีขาม
 
1. นางนันท์นภัส  จันทร์ทอง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.3 ทอง 10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิพัฒน์ผล
 
1. นางสาวกุสุมา  ศรีนครา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายราชฤทธิ์  จารุธำรง
 
1. นางทาริกา  กางกำจัด
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงญากานดา  เพ่งพินิจ
2. นายณภัทร  สุวะมาตย์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  อัปมะโท
4. เด็กชายพชร  ตั้งสกุล
5. เด็กชายรัญชน์  ก๊อกพิมพ์
 
1. นางสาวชุติมา  พิศงาม
2. Mr.Kenneth   Jae Q. Villegas
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.6 ทอง 5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายนันท์วัฒน์  บุญก้อน
2. นางสาวปพัชชา  จันทะขิน
3. นายภคินทร์  แก้วมาตย์
4. นายวชากร  ธารประเสริฐ
5. นายวรุฒม์  โคตรแสง
 
1. Mr.Lee  Tristan Bajo
2. นางจิตรา  โพธิ์ศรี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายพงศ์วิทย์  บาคำ
2. เด็กหญิงสิริญาดา  ส่งเสริม
 
1. นายสงกรานต์  จันทะเสน
2. นางศิรินทิพย์  โสมสุข
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวชนัญดา  ส่งเสริม
 
1. นายสงกรานต์  จันทะเสน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 44 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กชายทรรศนพล  กำริสุ
2. เด็กหญิงพีรดา  พ่อสาร
 
1. MissํYang   Ran
2. นางนภาพร  มีระหงษ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.87 ทอง 8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวพิมพ์พลอย  พิมพ์กลาง
2. นางสาวสุพัตรา  ยาเกิด
 
1. MissDong   Jiaojiao
2. นางสาวอิสริยา  คณะเมือง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิสาร
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  มีสี
 
1. นายสัณฐิติ  ทองน้อย
2. นางสาวศศิวิมล  โพธิ์แก้ว
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธนัชพร  เมืองสำนัก
2. นางสาวมัลลิกา  นาคประเสริฐ
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  kimura
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.67 ทอง 10 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวมณีรัตน์  พรมจันทร์
2. นางสาวอาริสรา  เกษรพันธ์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ชูเสน
2. นางสาวดารุณีี  จันใต้
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวภัทรลดา  กออิสรานุภาพ
2. นางสาวอลิสรา  นวลงาม
 
1. MissZhao  Huiyun
2. นางสาวอิสริยา  คณะเมือง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.66 ทอง 8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธิติมา  พั่วพวง
2. นางสาวมณิชญา  พรหมประกาย
 
1. นายสัณฐิติ  ทองน้อย
2. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐนันท์  ขุนละมอ
2. นางสาวนารี  พิลารัตน์
 
1. นางสาวดารุณี  จันใต้
2. นางสาวปุณยนุช  ชูเสน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกฤตชนันท์  กันทะจันทร์
2. นางสาวนริศรา  แก้วกิ่ง
3. นายพงศกร  บัวคำนิล
4. นางสาวมาลินี  จันทระ
5. นายศุภวิชญ์  อัศวพัฒนากูล
 
1. MissZhao  Huiyun
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง 19 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวจิดาภา  หนองสูง
2. นางสาวจิราภรณ์  ไชยภักดี
3. นางสาวฑิมัณพร  พิมพ์ปรุ
4. นายธิรวัฒน์  วิโย
5. นางสาวพรลภัส  เจริญทัศน์
 
1. นายธิวัฒน์  ตั้งสกุล
2. Mr.Shoichi  Niwa
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวจิดาภา  ไชยยงค์
2. นางสาวชนิสรา  สุคม
3. นางสาวชยากร  ไชยอากร
4. นางสาวธัญนาฎ  สมอุดม
5. นางสาวธิติญา  คำเปลื้อง
 
1. MissMiyoung  Joen
2. นางสาวพักตร์สุดา  พรหมดี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาววิชญา  ปิ่นทับทิมวงศ์
 
1. MissDong   Jiaojiao
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายพิชัย  คำวัน
 
1. นายสัณฐิติ  ทองน้อย
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 46.33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธัญลักษณ์  แสงสา
 
1. MissMiyoung  Joen
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.9 ทอง 11 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สิมดา
2. เด็กชายดนุพร  ยืนยั่ง
3. เด็กชายปวริศ  โสมรินทร์
4. เด็กชายพิเชฐชัย  ลัดลา
5. เด็กชายพีรพล  ลัดลา
6. เด็กชายพีรพล  นาคูณ
7. เด็กชายรัฐภูมิ  สิมดา
8. เด็กชายสุวรรณภูมิ  โพคาพานิชย์
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นายภานุพงษ์  คำลือ
3. นายคำฟอง  ศรีสุข
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 28 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นายคมสันต์  พรมศรีธรรม
2. นายชวัลวิทย์  อยู่แล้ว
3. นายนันทวิทย์  สีดี
4. นายเปรมปิติ  ทุมลี
5. นายเมธัส  ปีราตรี
6. นายโชคชัย  ฝ่ายชาวนา
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นายภานุพงษ์  คำลือ
3. นายคำฟอง  ศรีสุข
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.5 ทอง 8 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวกาญจนา  ไม้กลิ่นหอม
2. นางสาวจันทร์จิรา  ตะวังทัน
3. นายฉัตรชัย  แสงสุวรรณ์
4. นางสาวณัฐญา  บุตรดีวงศ์
5. นายธีระพัฒน์  หงษา
6. นายพัชร  ดวงสูงเนิน
7. นายพิชิตชัย  พ่อเพียโคตร์
8. นางสาวพีรดา  สิงห์ทอง
9. นายมินทดา  แก้ววงษา
10. นางสาวลักขณา  แสงดาว
 
1. นายธนรรณพ  ชนะแสบง
2. นายตวงสิทธิ์  พรหมมา
3. นายพงษ์พิพัฒน์  หงษ์คงคา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 31 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  จันทร์ปัญญา
2. เด็กหญิงกิตติยา  หันภาพ
3. เด็กหญิงพรนิภา  โสมศรี
4. เด็กหญิงสุพิชชา  สำพันแพ
5. เด็กหญิงเมขลา  ม่วงคำหมื่น
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ฉายวงษ์
2. นางอัจฉราพร  เจริญธนกุล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกุลณัฐ  คงอยู่
2. นางสาวนงนภัส  ศรีฟอง
3. นางสาวนริศรา  พิมพงษ์
4. นางสาวนาตาลี  ฮาร์เทียส
5. นางสาวบัวชมพู  นาบุญ
 
1. นางสาววิจิตรา  ภาอำนวย
2. นางสาวนฐมน  ศังขานนท์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  นุพรม
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  มั่นสากเหล็ก
3. เด็กหญิงวรรณพร  กุมลา
 
1. นางถิรวรรณ  ชมพุด
2. นางสาวสุภาวรรณ  ชัยบุตร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.5 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายณัฐภัทร  บุญทองเถิง
2. นางสาวปนัฐดา  ยตะโคตร
3. นายราเชน  กิมาลี
 
1. นางอมราภรณ์  ยศประสงค์
2. นายศุภไชยย์  ยศประสงค์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสนารัตน์
2. เด็กชายธนภัทร  มือยัง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนวิมาน
 
1. นางรัตนา  มหาโคตร
2. นางกมรา  พรหมอารักษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวฐิติมา  ทัพขวา
2. นางสาววรินยุพา  คำป้อง
3. นางสาวสวรรยา  จันทะนะ
 
1. นางรัตนา  มหาโคตร
2. นางกมรา  พรหมอารักษ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายสมรักษ์   พันธุราช
2. นางสาวเบญจพร   ผูกจิตร
 
1. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
2. นางทศพร   โคกมะณี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายคณิศร  ภูเดช
2. นายปรมัตถ์  เพ็ชรอินทร์
 
1. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
2. นางสาวคณิตา  จันทร์ศรีเมือง
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 21 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  สิงห์มอญ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองสิงห์
3. เด็กชายธนวัฒน์  มหาเสนา
 
1. นายอาทิตย์  สุริฝ้าย
2. นายอธิณัฏฐ์  โกษาแสง
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 23 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายธนาคาร   อรรคศรีวร
2. นางสาวปิยมาฑ   วงษ์ฝ้ายแดง
3. นางสาววราภรณ์  เรียบร้อย
 
1. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
2. นางทศพร   โคกมะณี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 58 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา   ตาสี
2. นางสาวอารยา  หาชัย
 
1. นางสาวกาญจนัตฐา  คำประภา
2. นายณัฐวัตร  เขียวดี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  วงค์ตาขี่
2. เด็กหญิงสุปกาณฑ์  สาริยา
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ลาดบาศรี
2. เด็กหญิงศุลีพร   วงค์ตาผา
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นางสาวณัฐริณีย์  วงค์ตาผา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายครองพล  ต้นศรี
2. เด็กชายศิวรักษ์  เพียรเจริญ
 
1. นางสาวรัดดาวัลย์  เขื่อนคำ
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทรโกมลวัฒน์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง 8 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายธีรวานิช   ใจเที่ยง
2. นางสาวแก้วมณี   ไชชะนวน
 
1. นางสาวกาญจนัตฐา  คำประภา
2. นางสาวภัคมน   แก่นงาม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 45 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุ  จอมใจธิปิ
2. เด็กชายวิทยา  พ่อค้าช้าง
 
1. นายธนากร  วงษาเนาว์
2. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. เด็กชายขจรยศ  รุ่งรัตน์ชัย
2. นายปัฌชญาวุฒิ  พรหมปฤกษา
 
1. นางพัชรินทร์  นันท์ปิยวาณิช
2. นายสุวัด  พ่ออามาตย์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวมัณฑนา  อ่อนพินา
2. นางสาวเพชรไพลิน  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายอธิณัฏฐ์  โกษาแสง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกันเกรา  กีฬา
2. เด็กหญิงนัฐฐิชา  แก้วมาลา
 
1. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทีระฆัง
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ลำลอง
 
1. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลลดา  บัวสาย
2. นายธนภัทร  โพธิน
3. นายแก้วขวัญ  หงษาวงษ์
 
1. นายพัชฎา  เชื้อสิงห์
2. นางสาวพิทยาภรณ์  พิมพ์โคตร
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 74.2 เงิน 33 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นายทนงศักดิ์  โคตรสา
2. นายธนาวุฒิ  มั่นทอน
3. เด็กชายนันทสิทธิ์   ศรีดาวงค์
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายเชาวลิต  ยิ้มแย้ม
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 56 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายคมชาญณ์  เชื้อสิงห์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  มุลเมือง
3. เด็กชายวิสุทธิชาติ  โกพลรัตน์
 
1. นายวรวุฒิ  สุวรรณศาลา
2. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94.2 ทอง 14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายนวประชา  นันตะสุข
2. นายศิวราช  เหลาพรม
3. นายอนันดา  ใจสุข
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายทศพร  สวนแก้ว
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายธนนันท์  หุมวงศ์
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุนา
3. เด็กชายวสันต์  ธนะปน
 
1. นางวิมลรัตน์   ศรีสำอางค์
2. นายเมธาเกียรติ์  เตชาภัคกูลกีรติ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 93 ทอง 8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายธนกฤต  ไชยเสนา
2. นายวรนันท์  ชอลี
3. นายสิรวิชญ์  วังริชญ์
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายเจษฎา  อุดมวัฒนา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กชายธนศักดิ์  ไชยวงค์
2. เด็กชายธัญพิศิษฐ์  สมฤทธิ์
3. เด็กชายสุรชัช  อุดทารุน
 
1. นายอธิกุล  กุลนรัตน์
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.2 ทอง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายชรินทร์  มะนาตย์
2. นายชัยยันต์  กลั่นอักโข
3. นายดนุภพ  สมมิตตะ
 
1. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
2. นายปรัชญา  คีรินทร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 19 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  มะยัง
2. เด็กหญิงนภารัตน์  พรหมบน
3. เด็กหญิงอรรฏิมา  อันทราศรี
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นางกัลยา  สำรองพันธ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวนพาภรณ์  แพงสุข
2. นางสาวนัฐทริกา  กระตุดเงิน
3. นางสาวพิมพิษร  บุดดีแพง
 
1. นางสาวธฤษวรรณ  มุ่งงาม
2. นางสาววรรณิศา  มินตา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายณภัทร  นามวงค์
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุรา
3. เด็กหญิงพัชรี  มุลเมือง
4. เด็กหญิงวสิตา  บับภาแก้ว
5. เด็กชายศราวุธ  บัวชุม
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ลอมโฮม
 
1. นางปิยนุช  โลสันตา
2. นายวัชระ  ปัจจุสานนท์
3. นางธาราทิพย์  ใจบุญ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายคมสันต์  ผาสุข
2. นายทักษิณ  เหลื่อมเภา
3. นางสาววริษา  บัวชุม
4. นายวิวัฒน์  กรรัตน์
5. นางสาวสุพัตรา  ดีมิตร
6. นางสาวอรุณรัศมี  เสนาคำ
 
1. นางอุไรวรรณ  แสนมิตร
2. นางปิยนุช  โลสันตา
3. นางธาราทิพย์  ใจบุญ
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ณ นครพนม
2. เด็กหญิงภันฑิลา  กล่ำผัก
3. เด็กหญิงสาริณี  แถบทอง
 
1. นางกิรณา   จันทรโคตร
2. นายจันทา  มายอด
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  รักษาพล
2. นางสาวนิศากร  จันทร์แดง
3. นางสาวสุภาสินีย์  นินทรา
 
1. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
2. นางฤดี  อุปรินทร์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 30 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์พงษ์โชติ
2. เด็กหญิงพรหมพร  ศรีพลแสน
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สุคำภา
 
1. นายอิสรา  สังกะสินสู่
2. นายกาญ  โมรัตน์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ทวิสุวรรณ์
2. นายธีรภัทร  โคตรหลักเพชร
3. นางสาวประภัสสร  โคตรนาแก
 
1. นายอิสรา  สังกะสินสู่
2. นายกาญ  โมรัตน์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  โพธิ
2. เด็กหญิงปิยดา  นาชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงสมิตานัน  จันทร์สุภา
 
1. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวชุติกา  สอนพิมพ์
2. นางสาวนฤมล  วังมั่น
3. นางสาวนาตาชา  สนับช่าง
 
1. นางสาวจิรัชญา  กองสุข
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัญ  อินแสงแวง
2. เด็กหญิงชุติภา  อินแสงแวง
3. เด็กหญิงโชติกา  จูมศรี
 
1. นายดลฤทัย  ศรีทวีกาศ
2. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.9 ทอง 47 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑารัตน์  ติปัญโย
2. นางสาวศุธิตา  คำภูษา
3. นางสาวอุไรวรรณ  ตาโอด
 
1. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
2. นางสาวพัชรี  อุสาพรม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธิดาทิพย์  ศรีภพ
2. เด็กชายนัธทวัฒน์  ต้นเงิน
3. นางสาวอทิตยา  อมูลราช
 
1. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
2. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์วัฒนชัย
2. นางสาวธมลวรรณ  ดีโย
3. นายนฤพนธ์  สีเงิน
 
1. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
2. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวิตรา  บุญศรี
2. นางสาวปิยภรณ์  พันธสีมา
3. เด็กหญิงอคัมษ์ศิริ  แสงสาตรา
 
1. นางควรคิด  อินทจักร์
2. นางวีระยา  ไชยนาน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 43 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฤทธิ์เต
2. นางสาวรุ่งนภา  ตาลโกนกุง
3. นางสาวลลิตตา  กุลศิริ
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวศิรินธร  สายอุราช
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัต   ปิ่นสา
 
1. นางสาวพรพิมล   ดีพรม
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัญญา  โฮมมา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กัญญาบุญ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สองบัว
 
1. นางสาวตติยา  สงวนดี
2. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 7 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. นายชินดนัย  โสมี
2. นายพรรษา  ทานบันเทิง
3. นางสาววิภา  ศรีสด
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กหญิงเกศินี  มีสมบัติ
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงศิริพร  ทัศวงษ์
 
1. นางสาวธนันพัชญ์  เรทนู
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 1. เด็กชายเดชานนท์  ผาดโผน
 
1. นางพรทิวา  สินชัย
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายปรัตถกร  ชาชุมวงศ์
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพรนภา  รักษาพล
 
1. นายณัฐพงษ์  อุ่นชัย
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 13 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  วงค์นนท์พรม
 
1. นางสุดารัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 16 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ก้อนหมื่น
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวทิวานนท์  ทวีวัฒน์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 10 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวภัคญดา  แสงสีทา
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.66 ทอง 15 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 1. นางสาววัชรินทร์  สาลีเพ็ง
 
1. นางสาวธนวรรณ  กิตติภัทรจรรยา
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นายธนาโชค  นิลภูมิ
2. นางสาววราภรณ์  อุรัง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวพัชญ์สิตา   รุ่งเกษมฐิติพงษ์
2. นางสาวลลิตา   แซ่เอี่ยม
 
1. นางสาวศิริมนัส   นวลศิริ
2. นางสาวสาวิตรี   สาธร
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.4 ทอง 18 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กชายชัยณรงค์  หนึ่งคำมี
2. เด็กชายบุณยกร  บุญเรืองจักร
 
1. นายปริญญา    แสนสุภา
2. นายธีระพล  โพธิ์ตา
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 23 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. เด็กชายวิชยุตม์  ชาศรี
 
1. ร้อยตำรวจเอกพิพิธชัย  สร้อยชมภูพงศ์
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90.87 ทอง 4 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. นายรังสรรค์  อุสันสาห์
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85.6 ทอง 22 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายพงษธร  วงษ์แพง
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.4 ทอง 12 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นายเจษฎา  ตะวังทัน
 
1. นางสาววิภาดี  ตะวังทัน
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 19 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปาวัน
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 15 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 1. นายพงศ์พัทธ์  โสบุญ
 
1. นายธีระวัฒน์  แซ่หลิ่ว
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  พรมศรี
 
1. นายทัตพล  ดีสิงห์บุญ
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 82.41 ทอง 27 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายพิเชษฐ์  อุส่าห์ดี
 
1. นายสายัน  บุตรวร
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90.57 ทอง 14 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกลวัชร  ใจสมบัติ
2. นางสาวกัญญาวีร์  พิลาน
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ถาวร
4. นางสาวจิรภัทร์  สิงห์คะ
5. เด็กหญิงจิราภา  เศษเพ็ง
6. นางสาวชรินรัตน์  สุนทรา
7. เด็กชายชัชวาลย์  นาราช
8. เด็กหญิงทิพย์สุดา  มูลโสม
9. เด็กชายธณวัฒน์  ศรีแก้ว
10. นายธนพล  ราชเมือง
11. เด็กหญิงธัญชนก  เหลืองรุ่งทรัพย์
12. นางสาวธัญนาฎ  พามี
13. เด็กชายธีระเดช  พรหมชาติ
14. นางสาวนฤมล  คำอ้อ
15. นางสาวนฤมล  พรหมภักดี
16. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วสมศรี
17. เด็กชายบรรณสรณ์  ชัยแยง
18. นางสาวปรียานุช  พองไสยา
19. นางสาวพิมพ์ชนก  ดูสันเทียะ
20. เด็กชายภูรีพงศ์  ไวยพัฒน์
21. นางสาวยุวธิดา  ดอนจงรักษ์
22. เด็กชายรชานันท์  บุทา
23. เด็กชายรุ่งเกียรติ  กองวงค์
24. นายศุภฤกษ์  บริบูรณ์
25. นางสาวสุจิตรา  ปาตี
26. นางสาวอาริษา  สารีบุตร
27. เด็กชายเกียรติพงษ์  ไฟเฟื้อย
28. นายเขมินท์  หงษ์สมดี
29. เด็กชายเจษฎา  พรมศรี
30. เด็กชายเจษฎาภรณ์  วงศ์ธิ
 
1. นางจันทร  รัศมี
2. นายทัตพล  ดีสิงห์บุญ
3. นายนวธร  นนท์คำวงค์
4. นางสาวสุปรียา  ดาษดา
5. นางสินีนันท์  อริยเดช
6. นางสาวบุญพร  บุญคำ
7. นายศราวุธ  บุญปลอด