สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประภาสโนบล
 
1. นายธนากร  โสภานุสนธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.4 เงิน 26 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  ชื่นชุมแสง
 
1. นางสาวอนงค์  สิงห์สนั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42.6 เข้าร่วม 34 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  เพ็งพูน
 
1. นางสาวศศิธร  คำใบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวมะลิวัลย์  สอนโคกสูง
 
1. นางสาวอมรา  กล่อมจอหอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูจอมหิน
 
1. นางสาวศศิธร  คำใบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวแสงนภา  บุราคร
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงหรรษา  เผือกนิสัย
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  อยู่เกิด
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 35 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์จรุงโรจน์
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 31 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวจุรีรัตน์  หารสุโพธิ์
 
1. นางรำพึง  ธรรมมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 14 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายชุษณพงศ์  ดอนฉิมพลี
2. เด็กชายอัครชัย  เดชะ
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
2. นางสาวพรสุพัตรา  ผาปาน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกัณนิกา  เกิดจัตุรัส
2. นางสาววาศิณี  กิ่งนอก
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
2. นางสาวพรสุพัตรา  ผาปาน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.53 เงิน 36 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนันตกานต์  ม่วงลอด
2. เด็กหญิงสโรชา  ชำนินอก
 
1. นางเพขรรัตน์  พึ่งอยู่
2. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.81 เงิน 51 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาววิมล  คงดี
 
1. นางสาวณัฐกานต์  นุภา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชกมล  ญาติบำรุง
 
1. นางเพลินจิต  อิ่มชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  คำมา
 
1. นางสาวประสบ  หาญรบ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  เฉลียวฉลาด
2. เด็กหญิงธันยพร   พูนสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุภาพร  เรือนแป้น
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ตึกโพธิ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 40 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกันทรากร  อินทชื่น
2. นางสาวศิรดา  เทียบกลึง
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญศรี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
2. นางสาวเพลินพิศ  ตึกโพธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 20 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงนริศ  ลุนทองทา
2. เด็กหญิงวิภาพร  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเงิน
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
2. นางสาวสิรินาถ  กองศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57.4 เข้าร่วม 55 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายกฤษณชัย  จันทะคุณ
2. นางสาวณัชญา  วิวิจชัย
3. นางสาวปวีณา  ชินขุนทด
 
1. นายวัฒนนท์  วรรณประเขา
2. นางสาววนิดา  จันทรประทักษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายชญานิน  จำเริญสุข
2. เด็กหญิงอทิตยา  คำบุญเรือง
 
1. นายเอกพล  อุดมทรัพย์
2. นางสาวสุพัตตรา  พิพิธกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 49 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกนลรัตน์  เบิกขุนทด
2. นางสาวสุชาดา  คำทอง
 
1. นายคมสัน  มณีศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์   ต่อพล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 54 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงชุติภา  ยางป้อม
 
1. นายธนกร  วรรณชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวพิมพิกา  คงพิษ
 
1. นางสาวอนัญญา  จรรยา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67.22 ทองแดง 60 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายชยางกูร  เสาทอง
2. เด็กชายอนรรฆ  ทิ้งแสน
 
1. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
2. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67.86 ทองแดง 58 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายณัฐกิตติ์  ไพอุปลี
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายเพชรายุธ  วิเชียรศิลป์
 
1. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 50 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวแพรทอง  สิทธิเวช
 
1. นายทวิช  บุญโฮม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายนพวีย์  ภูมลา
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 46 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อ่อนมั่น
2. เด็กหญิงวริญธร  จรแก้ว
3. เด็กชายศักยะ  ขจรวงศ์
 
1. นางสาวระพีภรณ์  บุญเจียม
2. นายสุทธานนท์  เฉยกลาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 53 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายชาญณรงค์  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวพนิตพิชา  ขอใหญ่กลาง
3. นางสาวพัชรี  ศรีมงคล
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวจุฬางพัฒน์  อุทโท
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงพรยุพา  พงษ์สพัง
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ   พัดมงคล
3. เด็กหญิงสโรชา  กาฬษร
 
1. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
2. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 42 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  สุวรรณมาลา
2. นางสาวภัทรดา  ยุ้งจัตุรัส
3. นางสาวอริสรา  น้อยเพชร
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
2. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายนฤพนธ์  อุ่นธง
2. เด็กหญิงปิยากร  งามสุด
3. เด็กชายศิลา  พลพิมาย
 
1. นางสาวบุศมาศ  พงษ์สระพัง
2. นางสาวฤทัยรัตน์   บัวพิทักษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 56 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  ป้องภัย
2. นางสาวพรพิรุน  ยืนยาว
3. นางสาวแพรพลอย  ศิริ
 
1. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
2. นายสดุดี  จีระออน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.84 ทอง 9 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายกิติรัตนติกาล  ศรีมูล
2. เด็กชายจุลพงศ์  หลิว
3. เด็กชายเทพบุตร  ศรีสมบัติ
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 46 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนรีกานต์  ชนเวียน
2. นางสาวพรทิพย์  ปราบคะเชน
3. นางสาวพิมพ์ชนก  สิงห์เผ่น
 
1. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายภูลิพัฒน์  สีสุข
2. เด็กชายโชคชัย  วามิล
 
1. นางสาวกฤติญาภรณ์  ท้าวจัตุรัส
2. นางจันทร์เพ็ญ  มนชะอุ่ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 40 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายอัษฎาวุธ  แสงฤทธิ์
2. นายเจตรินทร์  สนมศรี
 
1. นายชนะศึก  โพธิ์นอก
2. นางมะลิ  เคนชมภู
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 55 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตเมธ  เสนา
2. เด็กชายภานุพงศ์  สีสะ
 
1. นายอภิชิต  ศรีลาเคน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 23 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายธนรัตน์  ยี่จัตุรัส
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  สังวิบุตร
 
1. นางสาวสุคุลทิพย์  ถนอมชีพ
2. นางสาวสุจิตรา  หาญเวช
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 78.5 เงิน 11 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวดาวประกายพฤกษ์    บอมขุนทด
2. นางสาวรัตน์ติพร   คึขุนทด
3. นายสิทธิโชค   ทันสมัย
 
1. นายสว่างพงศ์   สมัครการ
2. นางตะวัน   กองสูงเนิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 46 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พูนจัตุรัส
2. เด็กหญิงพัชนิตา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีละวัลย์
4. เด็กหญิงมนธกาญ  ชัยเทศน์
5. เด็กหญิงสุริศา  แก้ววิชัย
 
1. นางแสงธรรม  วงษ์วัติ
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 38 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชญานิษฐ์  ชินฮาต
2. นางสาวณัฐชยา  แก้วถาวร
3. นางสาวณัฐวรรณ  อินเตชะ
4. นางสาวบุษบา  ชาตัน
5. นางสาวพลอยพรรณ  เพียงแก้ว
 
1. นายอุทิศ  หนูเสน
2. นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 55 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  วิเศษคร้อ
2. เด็กหญิงศรัณรัชต์  ชัยพัฒน์
3. เด็กหญิงศศิภิรมย์  ภิรมย์กิจ
4. เด็กหญิงอาภัสรา  โรมานา
5. เด็กหญิงไปรญา  เชียรดร
 
1. นางสาวทิพยรัตน์  กำลังมาก
2. นางสาวกุศุลีวรรณ  พงษ์สินสุภาชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.9 ทอง 40 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยา  ธนานุรักษ์
2. นางสาวจริญญา  ชาวจันทึก
3. นางสาวธนาพร  ดวงจิตร์
4. นางสาวมารุดา  น้อยวิเศษ
5. นางสาวศิริฉัตร  ชำนาญกุล
 
1. นางสาวสิริกร  ประเสริฐกุล
2. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78 เงิน 40 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร   ยศกลาง
2. เด็กชายปล้องปลาย  เปี่ยมท่า
3. เด็กหญิงวรรณภา  พจน์รัมย์
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปรีดารัตน์
5. เด็กชายเตมิตร  มวลชัยภูมิ
 
1. นายกุลชาติ  ตรีภูมิ
2. นางสาวกมลชนก  เมฆกกตาล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74 เงิน 61 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายนิธิชัย  รัตนเพิ่ม
2. นางสาวสุดารัตน์  ช่วยคุณ
3. นางสาวสุติมา  งอกเงิน
4. นายสุริยะ  จิตร์สันเทียะ
5. นางสาวอรดา  อารีชาติ
 
1. นายปฏิภาณ  สร้างคำ
2. นางสาวกุศุลีวรรณ  พงษ์สินสุภาชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 44 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายธรรมรัตน์  อาจผึ่ง
 
1. นางสาวชาลินี  สีม่วง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 22 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวผกามาศ  ลาเกิด
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แฉล้มไธสง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 61 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายคมกริช  วานจ่าน้อย
2. เด็กหญิงสุพี  หวังคล่องกลาง
 
1. นายภวพล  หลงพวง
2. นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธุ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.9 ทอง 20 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  ชัยภักดี
2. นายพีรพงษ์  ก้านค้างพลู
 
1. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
2. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.2 ทอง 52 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา    เจริญใจ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ครูทำนา
3. เด็กหญิงปริญญา   บุญมี
4. เด็กหญิงปริญยดา   เจริญรัมย์
5. เด็กหญิงปิมประภา   อุ่นสูงเนิน
6. เด็กหญิงพิชชาพร   ใจปิง
7. เด็กหญิงพิริสา   พินิตมนตรี
8. เด็กหญิงวนัฐชญา   ชาคม
9. เด็กหญิงสุดารัตน์   สร้อยสูงเนิน
10. เด็กหญิงโสภาวดี   ชนะกาจ
 
1. นางสาวพันณพัสราภรณ์   ศรีพิทักษ์
2. นายวรปรัชญ์    ยินดี
3. นายวัชรินทร์  วันทา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.46 ทอง 53 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกชกร  กุญชรรักษ์
2. เด็กหญิงนันทิกา  ศรีหลวงเทพ
3. เด็กหญิงปวีณา  ทดลา
4. เด็กหญิงพัชรวรินทร์  เพลียนอก
5. เด็กหญิงยุพัตรา  เทพโอทา
6. เด็กหญิงรุ้งฤดี  แผนพิมาย
7. เด็กหญิงศิริกัลยา  ทองสาย
8. เด็กหญิงอริสา  เศรษฐดา
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เศรษฐดา
10. เด็กหญิงแพรวา  คำหมาย
 
1. นายธิชัย  แสงรัตน์
2. นางวัลย์นาภัสร์  แสงรัตน์
3. นายเฉลิมชนม์  หวั้นเส้ง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีพัวฮาม
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  เดาะขุนทด
3. นางสาวนุสรา  สร้อยกลาง
4. นายปรีชา  มูลอาสา
5. เด็กหญิงปานตะวัน  มูลเกษม
6. นายพรหมพิทักษ์  ปิ่นนาค
7. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  โนนศิลา
8. เด็กหญิงรัชดา  พรมสุภาพ
9. เด็กหญิงวาริสา  รุ่งเรือง
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สำราญทิพย์
 
1. นายสมพร  ปราบนอก
2. นางสาวชญาญ์พัฏฐ์  วรภรไพศาล
3. นายณัฑฐวัฒน์  คลาดโรค
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 54 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภภร  ภิรมย์กิจ
2. เด็กหญิงโยสิยา  รัตนวิชัย
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ป้องปทุม
2. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตนฺ์  มิตรชอบ
2. นายวรันธร  พุทธแสน
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวทิพาพร  ศรีวรรณ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  มีเพชร
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  ศรีสังข์
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77.5 เงิน 41 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  พลศรีลา
 
1. นางสาวอมลวรรณ  พระศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98.5 ทอง 11 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  มาเที่ยง
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เท้าเฮ้า
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวขวัญข้าว  ไทยน้อย
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 38 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชนก  พลเสน
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวพรรณวษา  เดาะขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วก่ำ
2. เด็กหญิงศศินิภา  พลชาลี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวธนพร  จ่าบาล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสุธินันท์  ธีรกุล
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 6 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวนันทวดี  มาดี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  อยู่สะบาย
2. เด็กหญิงสุนีย์  ยกจัตุรัส
3. เด็กหญิงโยธิกา  อยู่เกิด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวจิรายุ  สงรัมย์
2. นางสาววาสนา  ศาสตร์กลาง
3. นายอภิเชษฐ์  เลขนอก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง 33 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธันวา  กัวหา
2. เด็กชายพีระชัย  กลิ่นศรีสุข
3. เด็กชายภูริณัฐ  ทั่งพรม
4. เด็กหญิงวรินทร  แพะขุนทด
5. เด็กชายสุรัตนชัย  อินอ่อน
6. เด็กชายอดิศร  ดวงบุตร
 
1. นายเชาวลิต  เสืออินทร์
2. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน 58 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายณัฐพล  น้อยพล
2. นายธนา  ตะเภาพงษ์
3. นายธีรพล  คำเพ็ง
4. นายนิธิ  บัวสำราญ
5. นายภานุพงศ์  อุดมศรี
6. นางสาววรัฐภรณ์  พอขุนทด
 
1. นายประวัติ  ปรือทอง
2. นางสาวสุภาพร  เพชรสาย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 58 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ   นาคสุข
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.84 ทอง 53 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายธนวัฒน์  ภูขาว
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์งาม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 37 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวรรดี  ทัดโท
 
1. นายธีระศักดิ์  รัตนะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.3 ทอง 5 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวพรหมพร  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นายจิรวัฒน์  หารคำจันทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายวิทวัส  คงดวงดี
 
1. นายกิติชัย  แก่นจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 50 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายวรวัฒน์  ดีรักชาติ
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 26 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงเก็จมณีรินทร์  หมวดคำ
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.25 เงิน 59 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวกฤษตรัตน์  หมวดคำ
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.28 ทอง 37 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายชัยชนะ  หาญณรงค์
 
1. นายพงษ์เทพ  ชาคาร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.98 ทอง 38 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายพานิช  ทิ้งแสน
 
1. นายอมรรัตน์  บุญปัน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 52 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงนนธิชา   ทอนอดี
 
1. นายวสันต์   ชัยโสม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 42 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวกฤษตรัตน์  หมวดคำ
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.5 เงิน 54 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  โพธิ์สาวัง
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 52 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายพิทักษ์  ไทยบุรีรัมย์
 
1. นายเชาวลิต  เสืออินทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.17 ทอง 34 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอารญา  บัวศิลา
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 54 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวชนันดา  อ่อนชัย
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายกอบกาญน์  เพ่งผล
2. เด็กชายจิรพงศ์  ชาตินุช
3. เด็กชายชัยภัทร  ถนอมพุดซา
4. เด็กชายนครินทร์  โสมขุนทด
5. เด็กชายนันทวัฒน์  กลิ่นสมภาร
6. เด็กชายพันธการณ์  สุขสำราญ
7. เด็กชายยงศักดิ์  แถวประภัย
8. เด็กชายรัตนโชติ  กลิ่นศรีสุข
9. เด็กชายวีรวัฒน์  ศิวะกุล
10. เด็กชายอนันดา  ฉายเพชร
 
1. นายเชาวลิต  เสืออินทร์
2. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 19 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชาติชาย  วงกลม
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  เขียววัน
3. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วยา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญกว้าง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผลจันทร์งาม
6. เด็กชายธีรพล  แก้วบัณฑิต
7. เด็กหญิงนฤมน   กิจพิมาย
8. เด็กชายวิชญะ  ไชยทองศรี
9. นายศุภกิตติ์  ตันแปง
10. นายสุธีย์  สาสังข์
11. นายอดิเทพ  มหาชัย
12. นางสาวอักษิพร  ศรีสังข์
 
1. นายอดุลย์  บำรุงนา
2. นายธีระศักดิ์  รัตนะ
3. นางดวงกมล   คุณยงค์
4. นางสาวสาลิณี   กิ่งเพชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ  พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ชาตะรักษ์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.33 ทอง 6 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สุจำนงค์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายธัชชัย  ฤาชา
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิริธารารัตน์  หมอดง
 
1. นางสาวตวรรณ  เทียนชัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70.66 เงิน 25 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 22 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิริธารารัตน์  หมอดง
 
1. นางสาวตวรรณ  เทียนชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 14 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ  พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 9 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ  พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุบผา
4. เด็กชายธนัช  แคบขุนทด
5. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
6. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
7. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
8. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
9. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
2. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
3. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.85 ทอง 10 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุบผา
4. เด็กชายณรงค์ชัย  สุจำนงค์
5. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
6. นายธัชชัย  ฤาชา
7. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
8. เด็กชายพีรพล  นวลใย
9. เด็กชายพุฒิพงษ์  ชาตะรักษ์
10. นายวรวุฒิ  ทำนักตาล
11. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
12. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
13. นางสาวสุพรรษา  ฤาชา
14. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
15. เด็กชายเอกพจน์  เชิดสูงเนิน
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
2. นายนฤนาท  เรือนรื่น
3. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
4. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
3. นายธนัท  แคบขุนทด
4. นายธัชชัย  ฤาชา
5. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
6. เด็กชายพุฒิพงษ์  ชาตะรักษ์
7. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
8. นายวรวุฒิ  ทำนักตาล
9. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
10. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
11. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
12. เด็กชายเอกพจน์  เชิดสูงเนิน
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
2. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
3. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
4. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.8 เงิน 51 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายขวัญชัย  สมบัติ
2. นายชยพล  ปิ่นสุวรรณ
3. นางสาวณัฏฐธิดา  ชุ่มพะไล
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ชำนาญกุล
5. นางสาวปภาวินี  ปลื้มใจ
6. นายมนัสศักดิ์  เจริญเขต
7. นายอดิศักดิ์  ศรีสะเทียน
8. นางสาวไพลิน  ภาณุสิริ
 
1. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 30 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  ยังสันเที้ยะ
2. เด็กหญิงปาริตา  ชัยวงษ์
3. เด็กหญิงศศิกาล  พึ่งทอง
4. เด็กหญิงเกศริน  ญาติพิมล
5. เด็กหญิงเมธาวี  ทานสละ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจวรรณ
 
1. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  ทานอุทิศ
2. นางสาวลักขณา  แจ่มเพ็ง
3. นางสาววารุณี  พริกขุนทด
4. นางสาวอภิภาวดี  หาญณรงค์
5. นางสาวอาทิตยา  จิตต์จำนงค์
6. นางสาวเบญจมาศ  หงษ์จันทร์
 
1. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 33 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บำรุง
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรเหล็ก
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  พงศ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงศ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงพิชญานี  เจริญสุข
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญส่ง
8. เด็กหญิงยุสวฏี  ทรงพระ
9. เด็กหญิงรุจจิรา  เณรชู
10. เด็กหญิงอภิญญา  เปรี้ยวกุดเราะ
 
1. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
2. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 47 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวกัญญนันท์  ยาวัน
2. นางสาวกัญญารัตน์  สิงหามาตย์
3. นางสาวชนิตกานต์  มูลวงษ์
4. นางสาวทัศวรรณ  ลอยกระโทก
5. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
6. นางสาวสุจิตตรา   สิงหามาตย์
7. นางสาวสุภาพร  วิจารย์
8. นางสาวอักษรสวรรค์  ลิ้นทะเล
 
1. นางรังษิยา  สากุล
2. นางสาวสหัทยา  สุปินะ
3. นางสาวภาวิณี  จำปาทอง
4. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงกุลธรา   มีชำนาญ
3. เด็กหญิงนงนภัส  วิเศษขาม
4. เด็กหญิงนภาภรณ์  ชาญศิริ
5. เด็กหญิงรจนา  ฉิมวาท
6. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ภักดีพงษ์
7. เด็กหญิงวิภาวดี  เกษร
8. เด็กหญิงวิมลสิริ  สุขมาก
9. เด็กหญิงวีรวรรณ   เทียวประสงค์
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  มีชำนาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  กอโพธิิ์ศรี
2. นายพิเชษฐ์  แสงจักร์
3. นางสาวกรณพัฒณ์  จิโรชธนากิจ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 29 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกนกกร  อู๋สูงเนิน
2. นางสาวขวัญจิรา  กาดนอก
3. นางสาวณิชาภัทร  สำเนียง
4. นางสาวบุษยา  สุวรรณลา
5. นางสาวบุสิตา  จันทะหาร
6. นางสาวผุสดี  หวังเหนี่ยวกลาง
7. นางสาวพรทิตา  ถัดจอหอ
8. นางสาวภานุมาส  ทวีฤทธิ์
9. นางสาวศิริรัตน์  ฟรีสันเทียะ
10. นางสาวสุภาวิณี  มูลจันทร์
11. นางสาวอภิยดา  สุขแจ่ม
12. นางสาวอมรรัตน์  หมายต่อกลาง
13. นางสาวเนตรปรีดา  กิ่งนอก
 
1. นางสาวสุภาพร  เพชรสาย
2. นายฉกาจ  ภูถมทอง
3. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
4. นายประวัติ  ปลือทอง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.2 เงิน 50 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญภัค   เจือบัวขาว
2. เด็กหญิงดวงกมล   หอมจันทร์
3. นายศิริวุฒิ  ผลสุข
4. นายสหรัฐ  พงษ์สนิทพะเนาว์
5. เด็กชายอรรคพร   พูนด้วง
 
1. นายจักรี   สันประภา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 41 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายบัญชา  ลาภเกิด
 
1. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 57 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวเมษยาภรณ์  รัตนวิชัย
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.7 ทอง 37 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  โงมขุนทด
 
1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  สิริรัตน์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 56 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวพวงผกา  หอกิ่ง
 
1. นางสาวเสาวภา  เกียรติชัยภูมิ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 51 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  เวชสัสต์
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ปิลวาสน์
3. เด็กหญิงนริดา  ด้วงปัญญา
4. เด็กหญิงลลิตา  จันณรงค์
5. เด็กชายศุภกิจ  เจริญวงศ์
 
1. นางจิตนภา  ปลื้มโชค
2. นางสาวประะภาพร  นามหาน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.4 ทอง 40 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวณัฐริกา  ชาแท่น
2. นายภูริทัต  กัลยาณี
3. นางสาววิภาดา  นกแก้ว
4. นายอังกูร  ประกิจ
5. นายเชิดศักดิ์  เหล่าเจริญ
 
1. นางนิยา  ชาลี
2. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 61 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  อุระเพ็ญ
2. เด็กชายพนมกร  วงศ์รัตนชัย
 
1. นางสิริธิดา  บุญโฮม
2. นางสมเพียร  ถิ่นชีลอง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 61 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวศิรภัสสร  จันทร์อุบล
 
1. นายธงชัย  ทวดสุรรณ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง 58 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เอ้งฉ้วน
2. เด็กชายอภิรักษ์  สีดำ
 
1. นางสาวปาจรีย์  วงษ์ไกร
2. นางสาวเมธาวี  กุศลมา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 50 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลดา  อธิจันทร์เจริญ
2. นางสาวภัทรวดี  จันคูณ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วเพชร
2. นายภานุพงศ์  ทองกุล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.33 ทอง 17 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวศิริวรรณ  เด่นประยูร
2. นายสันชัย  ลีดี
 
1. นางสาวเบญจพร  ธราภรณ์
2. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 38.33 เข้าร่วม 52 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาพัชร  ด้วงปัญญา
2. นางสาวอาณัสรา  เมืองประชา
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
2. นางสาวจันทนา  พุทธเสน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 31 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บุญมา
2. นางสาวภัทราพร  อิ่มศีล
3. นายราเชนทร์  เบิกขุนทด
4. นางสาววัลลภา  เชียงจันทร์ดี
5. นายวิภานันท์   รุมดอน
 
1. นางสาวจริยา  เรืองเรื่อ
2. นายพัลลภ   แก้วจัตุรัส
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 39.67 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นางสาวชุตินันท์  ตั้นสกุล
 
1. นายภานุพงศ์  ทองกุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 22.66 เข้าร่วม 16 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวรสิตา  ขึ้นกันกง
 
1. นางสาวเบญจพร  ธราภรณ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.1 ทอง 32 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชลธี  บัวนวน
2. เด็กชายณัฏฐากร  ยศกลาง
3. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีสุโพธิ์
4. เด็กชายธนทัต  วงค์เณร
5. เด็กชายธนากร  มาสำโรง
6. เด็กชายน้ำเงิน  จันดา
7. เด็กชายรัตนชัย  มะเรืองศูนย์
8. เด็กชายศิริศักดิ์  บุญเหลี่ยม
 
1. นายสดุดี  จีระออน
2. นายสุจินดา  พิมพ์จัตุรัส
3. นายกิตติวัฒน์  เลิศบัวบาน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 13 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายชนะศักดิ์  มอญจัตุรัส
2. นายชัยสิทธิ์  พงษ์สุภา
3. นายธนากร  พันทุม
4. นายพงศ์สิทธิ์  เพชรจตุรภัทร
5. นายภูมิพญา  ปรีดารัตน์
6. นายอโนชา  พรมผา
 
1. นายสดุดี  จีระออน
2. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
3. นางสาวประภาวดี  แลบัว
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.9 เงิน 33 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  สิชาเกิด
2. นางสาวปริญญา  ทองภู
3. นางสาวปวีณ์สุดา  บุญเกลี้ยง
4. นางสาวรุ่งรวิน  รุจาคม
5. นายสาโรช  วิชนะโภชน์
6. นางสาวสิริยากร  ชาลี
7. นายอนุพล  ดีบัวใหญ่
8. นายอภินันท์  ตาอุด
9. นางสาวอัญชลี  ปางลีลาศ
10. นายเพชรรัตน์  รู้ชัยภูมิ
 
1. นายใหม่  พิไลกุล
2. นายธณกริช  อือชัยภูมิ
3. นายศรัณยุ  ดียางหวาย
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 31 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวทนาพร  พรามจร
2. นางสาวนิศารัตน์  บุญสำลี
3. นางสาวพิยดา  จันทุภา
4. นางสาววรพรรณ  ดงงาม
5. นางสาวสโรชา  รินสันเทียะ
 
1. นายปรัชญา  หมื่นขันธ์
2. นางสาวณัฐมน  ฤทธิ์จรูญ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  หาญชัย
2. เด็กหญิงพรรณพร  คำเขียว
3. เด็กหญิงอรัญญา  มูลอำมาตย์
 
1. นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด
2. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวคัมภีรพรรณ  บุญจันทร์
2. นางสาวนันทิยา  สอนฤทธิ์
3. นางสาววัชราภรณ์  อุปโก
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นายธีระวัฒน์  จันทนาม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายฉัตรมงคล  อารีญาติ
2. นายต้นตระการ  แสงจักษ์
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายกฤติน  มาด้วง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  วงษ์สา
2. นายเทพพิทักษ์  เวหา
 
1. นายนุกูล  บุญหาญ
2. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 40 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาหอม
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงศรี
3. เด็กหญิงวิภาดา  งามดี
 
1. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
2. นายกำชัย  ศิริอาริยะกุลผลมา
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 55 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจินดารัตน์  งามใส
2. นางสาวณัฐติกานต์  กลิ่นขจร
3. นางสาวรุ่งไพลิน  เถินมงคล
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
2. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ครอบบัวบาน
2. นางสาวพรรณิภา  หงษ์ทอง
 
1. นางสิริพร  เป็นไทย
2. นางชุลีพร  สังข์ทอง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 49 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  มิสา
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ชัยเดช
 
1. นางสิริพร  เป็นไทย
2. นางชุลีพร  สังข์ทอง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชชานันท์  คงดี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยนา
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นายยุทธนา  บุญพุฒ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 40 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวริศ  ทิพย์ประทุม
2. เด็กชายสุเมฌาน  ปานาตี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ดรนาม
2. นางสาวลักษมี  เลาหะนาคีวงศ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายพชร  ทวงจันทึก
2. นายวรพงษ์  หมั่นวงษ์
 
1. นายยุทธนา  บุญพุฒ
2. นายนุกูล  บุญหาญ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เย็นไทสงค์
2. เด็กชายสุริยะ  เย็นไทสงค์
 
1. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
2. นางกมลนัทธ์  บางชัยศิริวัฒน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายธรรมรัตน์  วงษ์มา
2. นางสาวพรชิตา  ไชยขุนทด
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นายยุทธนา  บุญพุฒ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  มีเพชร์
2. นางสาวยอดชีวัน  ชมเชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นายยุทธนา  บุญพุฒ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61.38 ทองแดง 61 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัญญา  โนนนก
2. เด็กหญิงปิยาอร  จันมา
 
1. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
2. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงตรีณา  สุขโสภี
2. เด็กหญิงอทรรศนีย์  บัวนาค
 
1. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
2. นางกมลนัทธ์  บางชัยศิริวัฒน์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายฤทธิกร  แก้วกำเนิด
2. เด็กชายวรดิษฐ  บุดดาหลู่
3. เด็กชายอภิเดช  บุญรอด
 
1. นายคมกฤษ  ไพศรี
2. นางสาวพิชชาพร  แนวสุภาพ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  เต็มปักษี
2. เด็กชายรวิกานต์  พงษ์ประเทศ
3. เด็กชายวิทศิษฐ์  มีภูงา
 
1. นายคมกฤษ  ไพศรี
2. นางสาวพิชชาพร  แนวสุภาพ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 40 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพีรภัทร  นิ่มขุนทด
2. เด็กชายสรวิศ  สุภโพธิ์
3. เด็กชายเกียรติกุล  กลิ่นมาลัย
 
1. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
2. นายกิตติศักดิ์  มีทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.9 ทอง 50 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีวงษ์
2. นางสาวจุฑาพร  บุพผานันท์
3. นางสาวจุฑามาศ  สายทอง
 
1. นางเลขา  สรณ์ภัสกุล
2. นายสารวุฒิ  ช่วยสุข
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 39 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤช  ฟอกสันเทียะ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ก่องนอก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ฤทธิสิงห์
 
1. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
2. นายสาธิต  ศรีระทัต
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายธวัชชัย   ทอนขุนทด
2. นางสาวประภาพร  ดวงสุด
3. นางสาวรุ่งทิพย์   ศรสิทธิ์
 
1. นางตะวัน   กองสูงเนิน
2. นายสว่างพงศ์   สมัครการ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชนาภา  เอื้อศรี
2. นางสาวทิพรัตน์  ดีอ่อน
3. นายธนวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
4. นายปิยังกูร  หมั่นกิจ
5. นายศรายุทธ  มาลา
6. นางสาวโยษิตา  งามขุนทด
 
1. นางจารุณี  คงสตรี
2. นางราณี  มงคลศิริ
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 40 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เย็นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรไพจิตร
3. เด็กหญิงณิชกานต์  เนาว์แสง
 
1. นายสารวุฒิ  ช่วยสุข
2. นางเลขา  สรณ์ภัสกุล
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง 17 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวธารารักษ์   หวังรวมกลาง
2. นางสาวธิดารักษ์   นุยแฮบัว
3. นางสาวพิชชามญธุ์  ตุ้มสันเทียะ
 
1. นายคุณากร  อุเทนสุต
2. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประทีปเมือง
2. เด็กหญิงวริสรา  โจทย์พิมาย
3. เด็กหญิงศิริวรีรัตน์  ยันจัตุรัส
 
1. นายบัญชา  การนอก
2. นายธีรพงศ์  วาทโยธา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 22 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายนิติภูมิ  ชนเวียน
2. นางสาวน้ำทิพย์  พินโสดา
3. นางสาวเพชรรดา  พูนหนองแวง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มานาเสียว
2. นายอภิชาต  ศรีระทัต
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.2 ทอง 31 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตะกรุดแจ่ม
2. เด็กหญิงปลายฝน  เชื้อมีแรง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลสิงห์
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นางสาวสุภาพร  เพชรสาย
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  ชวนขุนทด
2. นางสาวปรารถนา  จบมลุม
3. นางสาวพรนภา  วันบุญ
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นางสาวสุภาพร  เพชรสาย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนภัส  พิพิธกุล
2. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ธนานุรักษ์
3. เด็กหญิงอาชิรญา  เอียงสูงเนิน
 
1. นางสาวลลิตตา  ชนะชัย
2. นางคำพอง  ชัยมีแรง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.9 ทอง 42 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนริศรา  น้อยทอง
2. นางสาววรินทร์  อุทัยคำ
3. นายศิรศักดิ์  โพธิ์พันธ์
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายใหม่  พิไลกุล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 43 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงมุณิสรา  พลดงนอก
2. เด็กหญิงลิตา  ภูดินแดน
3. เด็กหญิงศิญาภร  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวอรพิน  สหุนิล
2. นางมัลลิกา  บุริศร์เบญญา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.26 ทอง 34 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวณัฐรินทร์  รังขันท์
2. นางสาวธนิตา  สุรินราช
3. นางสาวพัชรี  กะการดี
 
1. นางสาวพิฐชญาณ์  พลอยกระโทก
2. นายภวพล  หลงพวง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 43 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เสรีวัฒน์
3. เด็กหญิงพิมพ์พร  ชารี
 
1. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
2. นางสาววีระกานต์  คุ้มหมู่
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายธนาธร  พลพิลา
2. นางสาวนฤมล  ใจภักดี
3. นางสาววิภาดา  รักงาม
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายใหม่  พิไลกุล
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรกาย  บุบผา
 
1. นางรำพึง  ธรรมมา
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 26 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายคริษฐ์  จันณรงค์
2. เด็กชายชยางกูร  ปิ่นสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอธิติยา  ติคำรัมย์
 
1. นางสายทอง  คาดสนิท
2. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์น้ำใส
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  นาดี
 
1. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายวงพิทักษ์   เกลี้ยงกลิ่น
 
1. นางสาวปิยะดา   มีสูงเนิน
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวพรทิพย์  ชัยศรี
 
1. นางสาวนิจรี  นะโนนชัย
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายอัครเดช   บุญกลาง
 
1. นางสาวปิยะดา   มีสูงเนิน
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.8 ทอง 17 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ภิรมย์ภักดิ์
2. นางสาวเนตนภา  บุญธรรมวัตร
 
1. นางสายทอง  คาดสนิท
2. นายกฤติน  มาด้วง
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.2 เงิน 43 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายฑีฆทัศน์  สังข์ทอง
2. เด็กชายศราวุธ  มีเพชร
 
1. นางเพลินจิต  อิ่มชัย
2. นายกฤติน  มาด้วง
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.7 ทอง 43 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  เขตจัตุรัส
 
1. นายพิษณุรักษ์  ปานสันเทียะ
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.32 ทอง 27 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นางสาวสุดามิน  อินอ่อน
 
1. นายพิษณุรักษ์  ปานสันเทียะ
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.4 ทอง 23 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายปฏิภาณ  ผาดี
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 48 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์   จานนอก
 
1. นางธนพรพรหมชนก  พรโสภิณ
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.7 ทอง 18 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายธวัชชัย   พลอยกันหา
 
1. นางธนพรพรหมชนก  พรโสภิณ
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86.12 ทอง 13 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์   โวหาร
 
1. นายพิษณุรักษ์  ปานสันเทียะ
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 84.64 ทอง 43 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  หาญแจ้
2. เด็กชายกฤษณะ  ขึงพิมพ์
3. นายกันตพัฒน์  สุทำมา
4. เด็กชายคณิน  ยอดธรรมา
5. เด็กหญิงจิตราวดี  สุริยะเย็น
6. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยวงศ์
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ภานุมาตย์
8. เด็กหญิงชาลิสา  คุณประเสริฐ
9. เด็กหญิงญาดา  โสละหาน
10. นายณัฐพนธ์  เหล่าบัวบาน
11. เด็กหญิงนงนภัทร์  สิงห์จันทร์
12. เด็กหญิงนุชนาฎ  ผลเต็ม
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีโรจน์
14. นายปฏิภาณ  ผาดี
15. เด็กชายปัญญา  ฤทธิยา
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  อยู่บำรุง
17. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สืบสังข์
18. นางสาวพรทิพย์  หาญยิ่ง
19. เด็กหญิงพรทิพย์  ลีใส
20. นายภานุเทพ  เบ้าสอน
21. นายภูมินทร์  คีรีนิล
22. นายยุทธพล  มานิมนต์
23. เด็กหญิงวาสิตา  เกิดสมบูรณ์
24. เด็กหญิงวุฒิพร  พิสันเทียะ
25. เด็กชายสิทธินนท์  ท้าวกอก
26. เด็กหญิงสุกานต์ดา  ความดี
27. นายสุทธิเดช  ถาราช
28. เด็กหญิงสุรภา  จงชิดกลาง
29. นางสาวเจนจิรา  แขขุนทด
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์สะวัง
 
1. นายสิทธิพร  บำเพ็ญเพียร
2. นางสาวณิชากร  นววรพันธุ์
3. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
4. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
5. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์