สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงฐิติชญา  แนวโนนทัน
 
1. นายคมสัน  ป้อมอุ่นเรือน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง 5 โรงเรียนภูเขียว 1. นายพลวัต  คำยศ
 
1. นางศรัญญา  ถาวรหมื่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 37.4 เข้าร่วม 52 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วโนนตุ่น
 
1. นางนิตยา  นาโพธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 19 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายนิติกร  นานอก
 
1. นางสาวดุษฎี  เพ่งพินิจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 52 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ชมกลิ่น
 
1. นางลัดดา  มหาชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 60 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวธนัชชา  แคนชัยภูมิ
 
1. นางนัฐทิญา   สุขจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95.2 ทอง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงศุภากร  ศรีวิลัย
 
1. นายสุขสันติ์  บัวสระ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 39 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพิชามญชุ์  ชูสกุล
 
1. นายสุขสันติ์  บัวสระ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 7 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วคำหอม
 
1. นางจิตรลดา  บุตรประพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจตุพล  ชอบค้า
 
1. นางมนธยา  ไชยเดือน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 56 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  สุกรี
2. เด็กหญิงเพชรดา  ทองกรณ์
 
1. นายอิศเรศ  ธีัร์รัตน์คุณากร
2. นายพจนปกรณ์  ประยูรพรหม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 40 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  บุญบุรี
2. นางสาวภัทราพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางพรเพ็ญ  สมบูรณ์
2. นางยุภาพร  วรรณวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.11 ทอง 13 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีอ่อน
2. เด็กชายเมธา  สวามิ
 
1. นางสาวกาญจนา  มิ่งโอโล
2. นางสาวสุรีรัตน์  งามเกาะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.59 ทอง 27 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวน้อมจิตร  โตมาซา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  งามเกาะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายทัศน์พล  แสงเดือน
 
1. นางนงนุช  หิรัญเกิด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวฐิตาพร  โชคสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริพักษ์  พานิช
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์
2. เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน
3. เด็กชายภูริวัต  เเควภูเขียว
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นางบัวบาน  วัฒนาศีล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 17 โรงเรียนภูเขียว 1. นายธนวัฒน์  ผ่านบุตร
2. นางสาวบุญญลักษณ์   ระยัน
3. นางสาวอภิญญา   สุกใส
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นายสมควร  ชนะภู
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงน้ำรินทร์  พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงมยุรี  จวบสมบัติ
3. เด็กหญิงรวมทอง  จิตรเสงี่ยม
 
1. นางนิจวรรณ  เกตขุนทด
2. นางมัฑณา  โชคเหมาะ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ดิลกลาภ
2. นายปิติภัทร  ประจันนวล
3. นางสาววรรณิภา  มูลคำ
 
1. นายประพันธ์  วิชาเกวียน
2. นางอำภร  วิชาเกวียน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.75 ทอง 15 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสุโพธิ์
2. เด็กหญิงปวรารัตน์  จตุรานนท์
 
1. นายสมพร  ไชยเดือน
2. นางวิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62.25 ทองแดง 57 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายนัฐภูมิ  วิชาเกวียน
2. นายวีรพงศ์  อับโพธิ์ชัย
 
1. นายขุนพล   ดีหามแห
2. นายประพันธ์  วิชาเกวียน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 57 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายบุรินทร์  ไกรสกุล
 
1. นางสมฤทัย  ปะวะภูทะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวสุภัทรา  โพธิ์ภา
 
1. นางอำภร  วิชาเกวียน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79.68 เงิน 34 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พิมพ์แดง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  โนนลือชา
 
1. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
2. นางกนกนันท์  บุญคุ้ม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67.72 ทองแดง 59 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายอมรเทพ   ปนรัตน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อินทรจินดา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 58 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า
 
1. นางธนิตา  ชมภูวิเศษ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาววีณัฐ  สีม่วง
 
1. นางบุญนิษฐ์สา  ชำนาญ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทธนัน  ประยูรชาญ
 
1. นางสาวภนุชพร  ฝักไฝ่
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สารฤทธิ์
2. เด็กหญิงดวงพร  หอมวงศ์
3. เด็กหญิงธีราพร  ทาตัน
 
1. นางสาววีรญา  คลังระหัด
2. นางปิยธิดา  สารฤทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกรกุล  หมอกชัย
2. นายดนุรุจน์  ทองศิษ
3. นางสาววันสุ  หิรัญเกิด
 
1. นางสาวนราภรณ์  ดวงมณี
2. นายชูชาติ  กุดเป่ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองทาย
2. เด็กหญิงปริมประภา  จันทร์ราช
3. เด็กหญิงปิยธิดา  พวกแก้ว
 
1. นางสาวสุภัทรา  แสงภักดี
2. นางสาวมาลินี  เกื้อหนุน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกฤตยา  ชำนาญ
2. นางสาวอรทัย  ทองภูธรณ์
3. นางสาวอินทุอร   เสนาฤทธิ์
 
1. นายวีระพงษ์  ศรีโยธี
2. นางสาวภาวดี  วิจิตรจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายณัฐวีร์  แนวกำพล
2. เด็กหญิงพัชรพร  จิตพิลัย
3. เด็กหญิงมณฑิรา  บัวคำ
 
1. นายอาคม  โชคบัณฑิต
2. นางกอบแก้ว  ฉัตรวิทยกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 โรงเรียนภูเขียว 1. นายกฤษฏา  หมู่โสภิญ
2. นางสาววิจิตรา  มนตรี
3. นายศวัสกร  ขาวเขียว
 
1. นายวิชิต  ชัยวงษ์
2. นางเกต  ชูสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.14 ทอง 23 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกนกพร  เลี่ยวไพโรจน์
2. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทพิมพ์
3. เด็กชายสุรยุทธ์  เหล่าอูด
 
1. นางเปลี่ยมศรี  เลิศขามปัอม
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงภักดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง 25 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวทิพย์ธารา  เเผ่นจินดา
2. นางสาวธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. นางสาวสุจิตตา  สุภาโสต
 
1. นางสาวเพลินทิพย์  หงษ์หิน
2. นางวิไลรัตน์  ผุโคตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 30 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายจักริน  ใจประนพ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  จันทรพรหมรินทร์
 
1. นายวรพล  มาลาวรรณ
2. นางสุกัญญา  หงอกภิลัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนภูเขียว 1. นายก้องพิภพ  หมู่โสภณ
2. นายนฤพนธ์  แก้วศิริ
 
1. นายภักดี  คันธี
2. นางอรทัย  ขวัญศักดิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 48 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์งาม
2. เด็กชายศรันย์  กรึงสูงเนิน
 
1. นายธีระพันธุ์  พานนนท์
2. นางนภาพงษ์  พานนนท์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 58 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  ซ้ายสุข
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เจริญสุข
 
1. นายภาสกร  หมื่นสา
2. นายณัฐพล  ชัยแสง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 75.5 เงิน 15 โรงเรียนภูเขียว 1. นายปัณณวัฒน์  จันทร์ดี
2. นายปัณณวิทย์  จันทร์ดี
3. นายอนุวัฒน์  แขมภูเขียว
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
2. นางสาวปิยธิดา  เนื่องชุมพล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงนันชนันท์  เทียมโฮม
2. เด็กหญิงบุณยสุดา  ยืนชีวิต
3. เด็กชายพรณรงค์  ลันทูน
4. เด็กหญิงอังศุมาลี  บุตะเขียว
5. เด็กหญิงเมธาวี  ปัจฉิมมา
 
1. นางทิพย์วรรณ  นามสุข
2. นางสาวธิดา  วรรณแจ่ม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง 7 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกัลยารัตน์  โสภาหอม
2. นายจักรพงศ์  สายราช
3. นางสาวชนนิกานต์  ป้อมสุวรรณ
4. นายสิทธิศักดิ์  พรหมดีราช
5. นางสาวสินาภรณ์  บุญแหยม
 
1. นางกิติรัตน์  หาญปราบ
2. นางสาวสุปราณี  โชติมลทิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 48 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณ์สม
2. เด็กหญิงบุลภรณ์  บงภูเขียว
3. เด็กหญิงวรธิดา  สีบัวลา
4. เด็กหญิงวราภรณ์  คิดถูก
5. เด็กหญิงวันวิสา  เครือวัลย์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
2. นางชัชชญา  อุ่นเมือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.7 ทอง 22 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายชนุดม  บุญบุรี
2. นายธนกร   โยคาวัตร
3. นายธีรภัทร์  พรหมทัต
4. นายนายพีรศักดิ์  ประสงค์สุข
5. นายเลิศมงคล  ยามชัยภูมิ
 
1. ส.ต.ท.หญิง มนวรรณ์  บุญศรี
2. นางสาวนริศรา  เหลาสา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.6 เงิน 51 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีสวัส
2. เด็กหญิงชุติมา  เสียงหวาน
3. เด็กหญิงสวรรยา  นรสิงห์
4. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยสาร
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  ดวงปานโม้
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
2. นายกฤษณ์พีรัช  พรมภา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 49 โรงเรียนภูเขียว 1. นายจตุรวิทย์  คงดิน
2. นางสาวปิ่นเกล้ว  คมไธสง
3. นางสาววราพร  สว่างธรรม
4. นายศุภอรรถ  ดาวล้อม
5. นางสาวอัจฉริยา  ศรีโกศล
 
1. นางสาวเบญญาภา  ประทุมวิมุต
2. นางพยุง  ลานขามป้อม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.3 ทอง 17 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกนกวรรณ  ดาวช่วย
2. นางสาวกมลชนก  ประเสริฐนู
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ถาวรหมื่น
4. นายชานน  พูนเพิ่ม
5. นางสาวชิดชนก  กู้เขียว
6. นายฐิติยาพร  หนองคำแก้ว
7. นายดลกมล  กาญจนางกูร
8. นายตุลา  ลากุล
9. นายธนวัต  วรนาม
10. นางสาวธนัญญา  จรัสกาย
11. นางสาวนฤมล  ปานเพชร
12. นางสาวบัณฑิตา  วงศ์ตาพระ
13. นายปรีย์ณภัทร  เพชรนาวาส
14. นางสาวปาวีณา  หมวดเมืองกลาง
15. นางสาวปิยะธิดา  ก้อนเงิน
16. นายภรดร  ทองมูล
17. นายวัชรกร   ทองทาย
18. นายวิริทธิ์พล  สร้อยเพชร
19. นายศุภวิชญ์  มานิจสิน
20. นางสาวเนตรชนก  ประทุมธีป
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ  แววกระโทก
2. นายฐนาทิพย์  ลามขามป้อม
3. นางสาวศศิพัชร์  พงศ์ธำรงศักดิ์
4. นางสาวลภัสรดา  วรรณพงษ์
5. นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ซิเซ็ง
2. นายชายชาญ  ชวดชัยภูมิ
3. นางสาวช่อลดา  จันทะเขต
4. นายทนงศักดิ์  หนึ่งชนะ
5. นางสาวธนัญญา  ครุธมีชัย
6. นายธวัช  แสงจันทร์ศรี
7. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์หาญ
8. เด็กหญิงนรินทิพย์  สีหาวัตร์
9. เด็กชายนวพล  หล้าเพชร
10. เด็กชายพฤเดช  เรื่อศรีจันทร์
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  สาวิถี
12. เด็กหญิงภัทรวดี  แสงงาม
13. นางสาววรรณวิสา  สายหมื่นไว
14. นางสาวศิริลักษณ์  ภักดีนอก
15. นางสาวสรัญญา  สรฤทธิ์
16. เด็กชายสุรัตน์  เวียนสันเทียะ
17. นายสุวัฒน์  สายหมื่นไว
18. นายอัษฎา  ผานิล
19. นายเขมทัต  มงคลล้ำ
20. เด็กหญิงเนตรนภา  ลุนบง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
2. นายกฤษณ์พีรัช  พรมภา
3. นางชัชชญา  อุ่นเมือง
4. นางนุช  สงคราม
5. นางสาวพัชรี  จันทะจร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 41 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงธิชานันท์  วงษ์ศิริพันธ์
 
1. นางลำใย  งอกนาวัง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 43 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธีระพงษ์  เชื้อหนองไฮ
 
1. นายธณภร  ชัยมงคล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 48 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุมพล
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  ผดุงโชค
 
1. นางชัญญ์ยมล  ทวีทรัพย์
2. นายถาวร  อดทน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายก่อวงษ์  ซองวงษ์หล้า
2. นางสาวอาธิตยา  มังกร
 
1. นางรุ่งรัตน์  เหล่าขวัญสถิตย์
2. นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.6 ทอง 22 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตราเงิน
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเพี้ยนเอม
3. นางสาวณัฐวี  ไชยเม็ง
4. นางสาวธิญาดา  ภูมิพิพัฒน์
5. นางสาวปราณปริยา  ต่อชีวี
6. นางสาวพิญาดา  ตู้จำรูญ
7. เด็กหญิงวริศรา  สวัสดิ์รักษ์
8. นางสาวศุภนุช  เปรมใจ
9. เด็กหญิงอรุณวิสา  ปรีดีวงศ์
10. เด็กหญิงอัญชนา  ตุมกา
 
1. นางสาวมัจฉา  ภูหัวไร่
2. นางสาวอรอุมา  เกลี้ยงกลม
3. นายอนุพงษ์   แสงศรีเรือง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 26 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชำนาญ
2. นางสาวทิพานิษฐ์  อัคคจันทร์
3. นางสาวธัญรัตน์  ปราบชะนะ
4. เด็กชายธานี  ธงภักดิ์
5. นางสาวมนัสนันท์  ผาบจันดา
6. เด็กหญิงรสิกา  ศรีราช
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลิศประเสริฐ
8. นางสาวศุภวรรณ  ทองฤทธิ์
9. นางสาวสิริญญา  ชัยภูมิ
10. เด็กหญิงอรุณวรรณ  แสงคำ
 
1. นายปวิชญา  สิงห์นอก
2. นางสมจิตร  ปณิธานยุติธรรม
3. นางสาวอรอิศรา  กระแสร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.6 ทอง 24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกัญญานี  เสนาพล
2. นางสาวจุรินทร์ธร  เดชเมือง
3. นางสาวชนากานต์  ศรีมารักษ์
4. นางสาวธิดารัตน์  งามสมบัติ
5. เด็กหญิงนงนภัส  สิงแสง
6. นางสาวนัชชา  หิรัญคำ
7. เด็กหญิงมินตะยา  มะณีหมุด
8. นางสาวรินลดา  ก่อกุศล
9. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ประเสริฐแท่น
10. นางสาวไอลดา  ปะวะเสนัง
 
1. นางสาวนันทิชา  ฦาชา
2. นายสุทารักษ์  สิรินันทเกตุ
3. นายอำนวย  แก่นภูเขียว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  นารีจันทร์
2. เด็กหญิงสิรินรัตน  ผางคำ
 
1. นายยุรนันท์  พลภูเมือง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72.5 เงิน 16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ตอบกระโทก
2. นางสาวศศิวิภา  แสงนุรักษ์
 
1. นายวิษณุ  สิงห์สกล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายลัทธพล  เหล่าดิ้ม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายอนณ  มาตรแสง
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สังกะ
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97.3 ทอง 18 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายวรฤทธิ์   ปราบพาล
 
1. นายจักราวุธ   ไหลหาโคตร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดียางหวาย
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนบูรณ์   อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 43 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงภคพร  ศรีเพ็ญ
 
1. นายวงศกร  ศรีศาลาแสง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนภูเขียว 1. นายพัทธพล  บัวผา
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงฉันชนก  กองภูเขียว
2. เด็กหญิงวรนิตย์  วงค์ละคร
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายภูมิผา  ญาณะนันท์
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนาธิป  นาฉลอง
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 49 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  จั่นทอง
2. เด็กชายอดุลวิทย์  เบียดกลาง
3. เด็กชายอภินันท์  ธงภักดี
 
1. นายศตวรรษ  ขุยเขียว
2. นายวรกฤษณ์  ครบุรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกชกร  อนันเต่า
2. นายปริญญา  คงคลัง
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  ทิพย์โกมล
 
1. นายศตวรรษ  ขุยเขียว
2. นายวรปรัชญ์  ชัยศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง 33 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายชินกร  ใจภักดิ์
2. เด็กชายชุมพจน์  ทะวงษ์เงิน
3. เด็กชายภาสกร  ศรีสว่าง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ฝอยวารี
5. นายสุเมธ  ผลสนอง
 
1. นายวิจักขณ์  คำเวียงคำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายกุลเดช  เพชรตะกั่ว
2. นายธานินทร์  สุขจิตร
3. นายยุทธนา  จันทรินทร์
4. นายศรายุทธ  นาโพธิ์
5. นายสุดดอยฟ้า  พุ่มบัว
6. นายเจษฎานุพงษ์  หนูดาษ
 
1. นายคนอง  มณีรัตน์
2. นายวันชัย  บุตรดีเหมือน
3. นายปริญวัฒน์  วงภักดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายผดุงเดช  คาดสนิท
 
1. นายปัญญา   ทองสา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 32 โรงเรียนภูเขียว 1. นายอรรถสิทธิ์  หอมสมบัติ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 49 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนสุข
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 57 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวเกศินี  บุตรพรม
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.25 เงิน 48 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายธนพัฒน์  นามบิดา
 
1. นายสาคร  พาภักดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.17 ทอง 10 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  หนูดำ
 
1. นายลิขิต  กองแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 45 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมน   เรืองเจริญ
 
1. นายสาคร  พาภักดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 9 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชญาดา   เรืองเจริญ
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.82 ทอง 15 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายพัสวุฒิ  ผ่อนจรุง
 
1. นางสาวรพีภานันท์  ชาติหาญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายพลอธิป  ทองดี
 
1. นางสาวสุปราณี  สีเขียว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 37 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนปภา  มะทิตา
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 54 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์สุดา  คะเนนอก
 
1. นายวรายุทธ  โลภภูเขียว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 59 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปานรวัชร  จินดาพงษ์
 
1. นายพิชญ์ภูมิ  รักษาชนม์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 30 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  สะมีกลาง
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 30 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมน   เรืองเจริญ
 
1. นายสาคร  พาภักดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 32 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวเกศินี  บุตรพรม
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายชัยภูมิ  เหล็กสกุล
2. นายชินกร  ใจภักดิ์
3. เด็กชายชุมพจน์  ทะวงษ์เงิน
4. เด็กหญิงณัฐชญาพร  แผ่นผา
5. เด็กชายทัศพล  ผลสนอง
6. เด็กชายธนภูมิ  หนูปี
7. เด็กชายพีรณัย  ตลอดไธสง
8. เด็กชายภาสกร  ศีรสว่าง
9. เด็กชายยศกร  ผานิล
10. เด็กหญิงศุภิสรา  ฝอยวารี
11. นายสุเมธ  ผลสนอง
 
1. นายวิจักขณ์  คำเวียงคำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.1 ทอง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกชกร  คุณประทุม
2. นางสาวชัชฎาพร  หลิ่มเกลื้อ
3. นางสาวณัฐพร  สีหะนาม
4. นายธนะสิทธิ์  สาลีธีรวัฒน์
5. นายธนโชติ  ชาญศรี
6. นายพลกฤต  มาลากอง
7. นางสาวมาริสา  อ่อนสกุล
8. นางสาวศิรดา  วงษ์ศรีดา
9. นายศุภกิตติ์  เชิดชู
10. นางสาวสุธาสินี  คัชเขียว
11. นายอชิรวิทย์  จันทร์ดี
12. นายอุดมศักดิ์  ปั่นกลาง
 
1. นายดิลก เมธา  มานะศิลป์
2. นายประสิทธิ์  คิดถี่
3. นายดุสิต  ทองวรรณ
4. นางณัฐวัญ  หมื่นจิตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนภูเขียว 1. นายอนุชา  ขวัญทำดี
 
1. นางสาวนุธิดา  คร้อโนนแดง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนภูเขียว 1. นายอนุชา  ขวัญทำดี
 
1. นางสาวนุธิดา  คร้อโนนแดง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนภูเขียว 1. นายวิชิต  ทูลรักษา
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 28 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจันทิมา  จันทร์แดง
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกฤตชญา  เหมือนตา
2. นางสาวขนิษฐา  บุปผาศักดิ์
3. นายทักษพร  สิงห์เสนา
4. นายธีรภัทร์  อักษร
5. นางสาวปวีณา  เทียมแก้ว
6. นายพัชรพล  พวกแก้ว
7. นางสาวฟ้าใส  เชื้อป้อง
8. นายภัทรพงษ์  หมู่โสภิญ
9. นายเนติพล  แก้วพล
 
1. นางสาวนุธิดา  คร้อโนนแดง
2. นางสาวบังอร  อินสำราญ
3. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75.6 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายกรเวก  ตรีพัฒน์
2. นางสาวจีรภา  บุญป้อง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ผลภิญโญ
4. เด็กหญิงชุติมา  ผลภิญโญ
5. นางสาวณัฐวลัยพร  สุริยันต์
6. เด็กชายปพันธดนัย  หลอมโพนทัน
7. เด็กหญิงรักษณาลี  บุตรดีเคน
8. นางสาววันเพ็ญ  คำขวา
9. เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนสุข
10. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ผานิล
11. นางสาวอรอุมา  บริสุทธิ์
12. เด็กชายเทพชนะ  ตอพรหม
 
1. สิบเอกณัฐพล  เจริญบุตร
2. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
3. นายตชาชาต  ฝอยวารี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 37 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจุลัยภรณ์  ละวิรส
2. เด็กชายชินวุฒิ  ง้าวชัยภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  อุณาศรี
4. เด็กชายทวีศักดิ์  ภักดี
5. เด็กชายธีรภัทร์  เวียงชัยภูมิ
6. เด็กหญิงนภกานต์  นาใจกล้า
7. เด็กหญิงปิยะวดี  พงษ์จันทร์
8. เด็กหญิงรภัสกุล  วรรนิวาส
9. เด็กชายสรชัช  ปัฐพี
10. เด็กชายอานนท์  หมุยเฮบัว
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
2. นายวิโรจน์  ภูสีลิต
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 29 โรงเรียนภูเขียว 1. นายคมสัน  งาคชสาร
2. นายณัฐกิตตื์  สวยโสภา
3. นางสาวณัฐณิชา  ก่อศิลป์
4. นางสาวธนากานต์  เทพคุณ
5. นายธีรพงศ์  พรหมเมตตา
6. นางสาวบุษบา  พงสะพัง
7. นายภาณุพงศ์  ศรีเทพอุบล
8. นางสาวมนัสนันท์  บริบูรณ์วงษา
9. นางสาวรจนา  จรัสพันธ์
10. นายอดิศักดิ์  รักสิน
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  บุญศรี
2. เด็กหญิงธัญวลัย  เสนอกลาง
3. เด็กหญิงธัญสุดา  แวงวรรณ
4. เด็กหญิงวศินี  จิตพิลัย
5. เด็กหญิงวิรัญญา  ภูพันนา
6. เด็กชายสิทธิพล  เย็นยงค์
 
1. นายสันติราษฎร์  จันทร์เพ็ง
2. นางศิรินภา  ศิริเวชปัญญาวงศ์
3. นางนุช  สงคราม
4. นางสาวนฤมล  พลฤทธิ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 43 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เฮ้าสีดา
2. เด็กหญิงจิตรลดา  โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ภาภักดี
4. เด็กหญิงรดามณี  บุตรโลบุล
5. เด็กชายสิริมล  วรรณโส
6. เด็กหญิงสุฑาศิณี  โพคำสา
7. เด็กหญิงแพรวา  นาโม
 
1. นายวิโรจน์  ภูสีลิต
2. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 54 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวฑิตฐิตา  ฮุงภูเขียว
2. นางสาวนงคราญ  เนือยทอง
3. นางสาวปวิตรา   นามวงศรี
4. นางสาวปาริชาติ  อาศัยราษฎร์
5. นางสาวสตรีรัตน์  แดนดงเมือง
6. นางสาวอนงค์รดี  เครอผักปัง
7. นางสาวแพรวา  ศรีสุระ
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกฤษติญา  ชาแก้ว
2. นางสาวกัลยา  สุทธิมา
3. นางสาวชนัญชิดา  ชมนาวัง
4. นายธีรภัทร  โทแก้ว
5. นางสาวปพัชญา  สาชะรุง
6. นางสาวปลายฟ้า  จันทร์ศรี
7. นายพีรภัทร  พุทธาทอง
8. นางสาววิภาดา  โชคบัณฑิต
9. นางสาวศลิษา  ชาวนาวัง
10. นางสาวศิรินภา  ประเสริฐสังข์
11. นายสหรัฐ  กุลแดง
12. นางสาวสุกัลยา  แก้วเกตุ
13. นางสาวสุดารัตน์  จันทะแจ่ม
14. นางสาวสุธีมนต์  อิงแก้ว
15. นางสาวสุภิตา  กัญญาเขียว
16. นางสาวแพรพรรณ  คำภาเขียว
 
1. นายวิโรจน์  ภูสีลิต
2. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนภูเขียว 1. นายกษณ  โชคเจริญ
2. นายชญานนท์  สมจิตร
3. นายธนพล  เพียงใจ
4. นายวีระพล  ฦาชา
5. นายวุฒิชัย  ลีลาศ
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ต่ายห้างหว้า
 
1. นางพิสมัย  เคนโพธิ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 9 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวสลิลเกตน์  เอื้อเปรมจิต
 
1. นางนัยเนตร  แน่นอุดร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 48 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงดนยา  ไม่หวั่น
 
1. นายธงชัย  เพชรภักดี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวยิหวา  ชำนาญ
 
1. นางสาวศริตยา  ชนะภู
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 21 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  สรรพช่าง
2. เด็กหญิงธนิดา  บุผู
3. เด็กชายรชเขตต์  ขวาไทย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ดินไธสง
5. เด็กหญิงศิริมา  แทนสันเทียะ
 
1. นางสาวภัคพิชา  คำมูลมี
2. นางสาวศิรินันท์  วรรณพงษ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง 26 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวจริญญา  เพียอินทร์
2. นายภูริภัทร  ก้อนเงิน
3. นางสาวรัฐกร  บุญกอบ
4. นางสาวอรรถวดี  ทั่งทอง
5. นางสาวโชติมณี  รุ่งสันเทียะ
 
1. นางสาวสุภกร  อาจประจักษ์
2. นางสายฝน  กล้าหาญ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 49 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงภูษณิศา  ยมศิริ
2. เด็กชายออเงิน  หล้าสุดตา
 
1. นางบุษยา  สุทธิโพธิ์
2. นางวงเดือน  ดลประสิทธิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 49 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  แบ่งคอนสาร
 
1. นางสาวมัทยา  นามมันต์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโพธิ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภัทรพันธุ์กุล
 
1. Ms.Wu  Yue
2. นางอุมาพร  ชำนาญ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 66.17 ทองแดง 52 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาววรินทร  สลัดทุกข์
2. นางสาวศุภมาส  นมัสการ
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. นางสาวสุไรรัตน์  ศิริเถียร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวชัญญา  เฮงสุวรรณ
2. นางสาวธันยาพร  รุ่งเจษฏาวนิช
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. นางสาวสุไรรัตน์  ศิริเถียร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง 23 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายกมล  พะไตรยะ
2. นางสาวณัฐพร  กึ่งสูงเนิน
3. นางสาวมัณทินี  อาจปาน
4. นางสาวสุพรรษา  กันสการ
5. นางสาวอภิญญา  ไกรโสดา
 
1. นางสาวสุไรรัตน์  ศิริเถียร
2. Ms.Wu  Yue
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 43.33 เข้าร่วม 55 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ฉั่วรัตนกุล
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 13 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายจักรกฤษณวัฒน์  ขวัญพูล
2. เด็กชายชินวัตร  ดุมกลาง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  ทินกุล
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ทัพอาสา
5. เด็กชายพงศ์สรรค์  วงษ์ศรีดา
6. เด็กชายพยัญ  เลิศยานนท์
7. เด็กชายวุฒินันท์  วรรณขามป้อม
8. เด็กชายเมธัส  ภิญโญภาพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
2. นายคมสัน  ป้อมอุ่นเรือน
3. นายสุรสิทธิ์  ขยายดี
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 54 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ทวีลาภ
2. นายธีรภัทร  สิงห์สถิตย์
3. นางสาวนพรัตน์  ภิญโญวัย
4. นายปฐมพงษ์  ดีแป้น
5. นายสุรสีห์  จันทร์เสน
6. นายอภิรัตน์  ประจำเมือง
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
2. นายวีระยุทธ  โพธิ์ศรี
3. นางธนัชพร  กิติคุณ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.9 เงิน 33 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร  มาตรกำจร
2. นางสาวจิรารัตน์  ฉัตรรักษา
3. นางสาวดารณี  บำรุงเชื้อ
4. นางสาวบุณยาพร  มะลาด
5. นางสาวบุษบามินตรา  สถิตชัย
6. นายพัฒนพงษ์  เทพสันทัด
7. นางสาววิจิตรา  บุตรสอน
8. นายวุฒิ  สุดท้วม
9. นางสาวศศิกานต์  ลาดบัวขาว
10. นางสาวอัญมณี  แก้วศรีบุตร
 
1. นางสาวสุมาลี  สีลา
2. นายอิศเรศ  ธีร์รัตน์คุณากร
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 43 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวคัชรลักษณ์  กองชนะ
2. นายณัฐพล  ดงพอง
3. นางสาวนัดลิตา  จันนวล
4. นางสาวนัทฐการ  สุดทอง
5. นางสาวโสภาวรรณ  คำภูมี
 
1. นางศิรินภา  ศิริเวชปัญญาวงศ์
2. นางพิศมัย  โชคสวัสดิ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงภานุมาส  ผลานิสงค์
2. เด็กหญิงมนตรา  ลาภทวี
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตรหมั่น
 
1. นางวรรณภา  มัททวีวงศ์
2. นางอาภรณ์  กันทะวัง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นายธิติภัทร  ตั้งพงษ์
2. นางสาวบุศกร  จรูญศรี
3. นางสาวอนุชษรา  นาโควงศ์
 
1. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
2. นางปราณี  โฉมมงคล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายกฤษณชัย  ดวงมนตรี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  มิตร์มาก
3. เด็กชายนภัสกรณ์  เวียงชัยภูมิ
 
1. นางสาววีณา  อาจนาเสียว
2. นางสาววันวิสาข์  สิงห์อุ่น
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.8 ทอง 9 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายณัฐพนธ์  มาโนนทอง
2. นายนนทวัฒน์  เขิมขันธ์
3. นางสาวปุณยาพร  มั่นธรรม
 
1. นายพจนปกรณ์  ประยูรพรหม
2. นางสาวปราณปรียา  คุณประทุม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายชาคริต   งามสกุล
2. นางสาวสุชาดา  ยืนชีวิต
 
1. นายโยธิน  งามสกุล
2. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายชยุต  พูลเพ็ชร์
2. นายปราบดา  เรืองจินดา
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นางสาวอุษา  ชัยอาสา
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 52 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงชนาพร   ศรีวงชัย
2. เด็กชายชยธร  จัดการ
3. เด็กหญิงสงกรานต์  นุสีออง
 
1. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
2. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 26 โรงเรียนภูเขียว 1. นายขรรค์ชัย  ชนะวาที
2. นายศิริพงศ์  เพชรสุวรรณรังษี
3. นายอนุชา  ดาภูเขียว
 
1. นายอนุรักษ์  โคผดุง
2. นายวรวุฒิ  ชาติศรี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายพชร  ชัยศัตรา
2. นายวิศรุต  แซ่ลี้
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นางอุไรวรรณ  บัวสิม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวบัวชมพู  บริสุทธิ์
2. นางสาววิไลลักษณ์  ผลทับทิม
 
1. นายประสิทธิ์พร  นิลสิงห์ขรณ์
2. นายสุธากรณ์  ชาติเสนา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกณวรรธน์  รจนาสม
2. เด็กชายอภิโชค  สิมศรีแก้ว
 
1. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
2. นายชัชวาลย์  กาจหาญ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 24 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงพิยดา  สิวิลัด
2. เด็กหญิงมาติกา  ขันทีท้าว
 
1. นางสาวสาวิตรี  พิมพ์เมืองเก่า
2. นายชัชวาลย์  กาจหาญ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 50 โรงเรียนภูเขียว 1. นายธีรเทพ  พิบูลย์สังข์
2. นางสาวภูริชญา  ศรีขัดเค้า
 
1. นายชัชวาลย์  กาจหาญ
2. นางสาวสาวิตรี  พิมพ์เมืองเก่า
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 31 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจันทนิภา  โกจารย์ศรี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  วิรันทนา
 
1. นายอานนท์ชัย  ไพศาลธรรม
2. นายดนัยวิชญ์  เหล่าขวัญสถิตย์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 27 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจตุรวิทย์  หาญสระคู
2. นายณัฐวัตร  ฐานวิเศษ
 
1. นายอานนท์ชัย  ไพศาลธรรม
2. นายดนัยวิชญ์  เหล่าขวัญสถิตย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 70 เงิน 44 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  ภูสิตลิต
2. นางสาวณัฐธิดา   บดสูงเนิน
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.63 ทอง 8 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลปชีวสันติ
2. เด็กชายเกียรติยศ  ขิ้งชัยภูมิ
 
1. นายโยธิน  งามสกุล
2. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธาศรี
2. เด็กหญิงศิริพร  เเละภูเขียว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ขวามา
2. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  เก่งชัยภูมิ
2. เด็กชายภูมิภัทร  บุญธรรม
3. เด็กชายสถาปัตย์  ธงทอง
 
1. นายวิษณุ  สาระนันท์
2. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ชู
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 52 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  เจริญเกียรติ
2. นายบริพัฒน์  โชคกลาง
3. นายภาณุวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายปรมัตถ์  สวงโท
2. นายชติพนธ์  คนหมั่น
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 73 เงิน 36 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เกตุคำ
3. เด็กหญิงรพีภัทร  ปัถพี
 
1. นายธนาศักดิ์  อาสาสู้
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93.3 ทอง 23 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  จันทร์อาจ
2. นายชนะชล  อ่อนนุ่ม
3. นายณัฐพล  นราพล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์  จำรัส
2. นายวิษณุ  สาระนันท์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  ศรีทิม
2. เด็กชายณนนท์  บุญประมวล
3. เด็กชายสิทธิกร  สีน้ำย้อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์  จำรัส
2. นางรุ่งลาวรรณ  สาระนันท์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 21 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1. นายธนวัฒน์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นายนัฐวุฒิ  อ่อนจันทร์
3. นายภคิน  ขวาไทย
 
1. นายธนาศักดิ์  อาสาสู้
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชค   หัสโต
2. นายธวัชชัย  โยธาธรรม
3. เด็กชายวงศธร  เครือสังข์
4. นายสุทิวัส   นรินจันทร์
 
1. นายปรมัตถ์  สวงโท
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 20 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธิ์  ศรีวิชัย
2. เด็กชายธนชิต  ปากวิเศษ
3. เด็กชายปฏิพงษ์  สิงห์หลง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
2. นางชัชชญา  อุ่นเมือง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 56 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธนภัทร  ขอมอบกลาง
2. นายปฏิภาณ  ประสมเพชร
3. นายมานะชัย  อุ่นจิต
 
1. นายภูธเรศ  เงาะเศษ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.75 ทอง 13 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายคุณานนต์  จำนงศ์ศรี
2. เด็กหญิงจิรกิตต์  ผาดจันทร์
3. เด็กชายโกสินทร์  หลักม่วง
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 13 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจุไรรัตน์  จำนงค์ศรี
2. นายธนวัฒน์  ถาดวิจิตร
3. นายวันมงคล  ทองระย้า
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  อ่อนหนองหว้า
2. เด็กชายชินวัฒน์  กองผา
3. เด็กหญิงนิยดา  ฤาชา
4. เด็กชายวรินทร  แฝงฤทธิ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ราชวงศ์
6. เด็กหญิงเทียน  นิงคะลี
 
1. นายกฤษณะ  คำฟัก
2. นางสายสมร  คงโนนกอก
3. นางกุสุมา  วีระชัยณรงค์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวกนกรัตน์  นันทพล
2. นางสาวกัญญารัตน์   มิ่งศิริ
3. นางสาวขัวญจิรา  จันทร์โทศรี
4. นายภาณุพล  ภิญโญฤทธิ์
5. นางสาววริศรา  รักงาน
6. นายวศิน  ถามูลเลศ
 
1. นางนภา  นรานอก
2. นายพยุงศักดิ์  นรานอก
3. นางพรทิพย์  ชาติไทย
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 17 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ประเสริฐสม
2. เด็กหญิงวิยะดา  บุญมา
3. เด็กหญิงอุษามณี  หลาทอง
 
1. นางจุฑารัตน์  ชยันตรดิลก
2. นางสาวนิภาพร  เพชรกอง
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 36 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  บุญเกษม
2. นางสาวธนาภรณ์  สบู่ทอง
3. นางสาวปฐมา  เลิศคอนสาร
 
1. นางจุฑารัตน์  ชยันตรดิลก
2. นางสาวนิภาพร  เพชรกอง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โตชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดิ์
3. เด็กหญิงแพรวนภา  เฉยเฉลียง
 
1. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
2. นางอลิตษา  ขวัญศิริ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง 8 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกัญญาวีร์  รบไพรินทร์
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทะสี
3. นางสาววิลาสินี  สำราญ
 
1. นางอลิตษา  ขวัญศิริ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 34 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  เชื้อรำ
2. นางสาวปัทมวรรณ  ชนิดโชติ
3. นางสาวปัทมา  ศกภูเขียว
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.44 ทอง 50 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวณัฐมน  ผัดกระโทก
2. นางสาววรรัตน์  แก่นไทยสงค์
3. นางสาวศวิตา  กะจันต๊ะ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  สารักษ์
2. นายพีระวิทย์   ลาภโชค
3. นางสาวอภิสรา  ุจุลละนันท์ฺ
 
1. นางชวลิตร์  สุวรรณ์
2. นางสาวฐานิตา   เบ็ญจะปัก
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.2 ทอง 7 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิดา  วงค์ศรีชา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 49 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพร  สอยโว
 
1. นายปริญวัฒน์  วงภักดี
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ยืนชีวิต
2. เด็กชายจรรยา  งอกคำ
3. เด็กหญิงพฤกลดา  ชุมตรีนอก
 
1. นางสาวธีรินทร์  ใบลี
2. นางสุภาภรณ์  บุญปก
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 9 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวปลื้มจิตร  หล่าปัญญา
2. นางสาววิลัยพร  มอญใหม
3. นางสาวศรัญญา  บุดดีหล้า
 
1. นางกัญญภัทร  อินทรอักษร
2. นางสุภาภรณ์  บุญปก
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 12 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายบัญชา  เริงจิตร
 
1. นางกนกนันท์  บุญคุ้ม
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.66 ทอง 13 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  ชุมชัย
 
1. นางกนกนันท์  บุญคุ้ม
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  ขุนบุญ
2. นายบูรพา  นุยภูเขียว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
168 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 13 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรพล  แทนรินทร์
2. นายสหรัฐ  กลาดกลางดอน
 
1. นางกัญญภัทร  อินทรอักษร
2. นางนุช  สงคราม
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 45 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายนนท์ธวัช  สวัสดี
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.65 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวพรรภศา  สุขรมย์
 
1. นายณัฐพล  เจริญบุตร
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 79.2 เงิน 45 โรงเรียนบ้านหันวิทยา 1. เด็กชายนพดล  ฦาชา
 
1. นายศักดิ์ดา  เจริญอาจ
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สิทธิโคตร
 
1. สิบเอกณัฐพล  เจริญบุตร
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 44 โรงเรียนภูเขียว 1. นายวุฒิชัย  รักพวก
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80.64 ทอง 42 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายชินวัตร  หลายมาลา
 
1. นายวิจักขณ์  คำเวียงคำ
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.5 ทอง 38 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวจริยา  กุดแสน
2. เด็กหญิงชญานิศ  พงษ์สระพัง
3. นายชินวัตร  หลาบมาลา
4. เด็กหญิงณฐลักษณ์  เพียรชัยภูมิ
5. นายณัฐพล  ประสมเพชร
6. เด็กชายณัฐวิทย์  สิทธิโคตร
7. เด็กหญิงตวิษา  เยิมสูงเนิน
8. เด็กหญิงตีรณา  เยิมสูงเนิน
9. เด็กชายธนกร  ชาวนา
10. นางสาวธีริศรา  พันธ์สิงห์
11. นายบุญโชค  นาบำรุง
12. เด็กชายปรมัตภ์  โยธาวงศ์
13. เด็กหญิงประภาวรินทร์  โนนวังชัย
14. นางสาวพรกมล  จันทะคัด
15. นางสาวพรพิมล  จันทะคัด
16. นางสาวพรรณพษา  ผาดำ
17. นางสาวพรรภศา  สุขรมย์
18. นายพีรพล  ศรีลางค์
19. เด็กชายมนัสวิน  มุนนท์
20. เด็กชายยุคลเดช  แผลงศาสตรา
21. นายวนาสันฑ์  สมจิตร
22. นางสาววัชราภรณ์  บุญแสง
23. เด็กชายศุผกิจ  ผลานิสงค์
24. นางสาวสุกัลยา  สิงห์สา
25. นางสาวสุวรรณศรี  ภักดีเจริญ
26. นางสาวอรกัญญา  อนันต์ปรีชากุล
27. นางสาวอลิสา  กุลธรรมโม
28. นายอัครพล  ทองยา
29. เด็กชายเลิศนรา  อนันเต่า
30. นางสาวเอมอร  ป้อมสุวรรณ์
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
2. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
3. นายวิจักขณ์  คำเวียงคำ
4. นายณัฐพล   เจริญบุตร
5. นายวัฒนา  ขำเครือ
6. นายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
7. นายวัชรวงศ์  สาดี