สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวธนัชชา  จินดาพล
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 57 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวศศิกาญจน์  จัดนอก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 49.6 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงลัดดาว  วัศราติยานนท์
 
1. นางสาววราภรณ์  ชำนาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวกัณฐมณี  ทุดปอ
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยกร   ชนะชัย
 
1. นางนงเยาว์  บานฤทัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธนาสิทธิ์  ชุมจิต
 
1. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 53 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  คุ้มไข่น้ำ
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 38 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวรักชนก  หวังฟังกลาง
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายภูริภัทร  เวียงไกร
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 46 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นางสวลี  อินทร์อ่อน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 26 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญเสนา
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธรรมมุลตรี
 
1. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์
2. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ประหยัดทรัพย์
2. นายอดิศร  วันจรูญ
 
1. นายอิทธิเบศ  ใสแสง
2. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.71 ทอง 14 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกานติมา  ชาลี
2. เด็กหญิงปิยะระดา  พิมพ์ดี
 
1. นางธนัฎฐา  สวงกระโทก
2. นางมาลินี  จุ้มใหญ่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.99 เงิน 49 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวธัญญาเรศ  เศษวิสัย
 
1. นางธนัฎฐา  สวงกระโทก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์
 
1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวภูริชญา  ดิเรกศิลป์
 
1. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง
2. เด็กชายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์
3. เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ
 
1. นางจีราวรรณ  ดวงเงิน
2. นายปกครอง  บุญปลื้ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจตุรภัทร  ฐานเจริญ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  เจริญเกียรติ
3. นางสาวแพรวา  ธีรวนบดี
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงภัฏฎินี  สุภบรรเจิด
2. เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย
 
1. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ
2. นายปกครอง  บุญปลื้ม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวธันย์ชนก  ชาลีพรม
2. นางสาวบุญนิจ  แซ่ลี้
3. นายภัทรวรรธน์  จำนงชอบ
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 48 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธนวัน  เรืองศรี
2. เด็กหญิงวรเลขา  ภิรมย์กิจ
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางศิกัญญา  บุตรโคตร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 51 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายธาณินทร์  วรรณศรี
2. นายนิธิโชติ  บำรุงผล
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นายไอศูรย์  พวงมาลัย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ธิสิทธิ์   ไชยวัน
 
1. นายชัยพงศ์  ฤทธิ์ขจร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  เงินลาด
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.22 เงิน 48 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายสุภชัย  มีเดชา
2. เด็กชายโภคิน  นาเสถียร
 
1. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง
2. นางสุกัญญา  ถนอมขวัญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  กลมขุนทด
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ศรีบัวชื่น
 
1. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 54 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวพชรพรรณ  พรมทองคำ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สมภาร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชชา  วงศ์น้ำนอง
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองเทียม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ
2. เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ
 
1. นางโสภา  สีพั้วฮาม
2. นายภคพล  จุ้มใหญ่
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณัฐนนท์  หาชัยภูมิ
2. นายธัญญธร  รอดรังษี
3. นายสุรศักดิ์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์
2. นายเอนก  หงษ์ทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงวิยฉัตร  ดวงจิตร
2. เด็กหญิงศิรินธาร  เทียมทะนงค์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์ชัย
 
1. นางเรณู  ไพศาลพงศ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  รองแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายปัณณวัฒน์  ชาอุไร
2. นางสาวศิษฏ์สกานต์  มีธรรม
3. นางสาวไปรยา  พันธุ์ภิญโญ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
2. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญากร  วงศ์บัวแดง
2. เด็กหญิงนิพาดา  เกิดจัตุรัส
3. เด็กหญิงปัทมพร  บุญเลิศ
 
1. นายศุภชัย  รวมกลาง
2. นายไพรวัลย์  พรหมจริยะพงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐธยาน์  ทานาแซง
2. นางสาวพรทิพย์  จาบวิหค
3. นางสาวภักตร์ศิธร  หาญรุก
 
1. นายพิสิทธิ์  ภาษี
2. ว่าที่ร้อยตรีปักษา  จันเหว่า
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.78 เงิน 53 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กชายกรกช  สิงหกัมพล
2. เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา
 
1. นางสาวสุนิษา  คำสะอาด
2. นางสาวศรินญา  ศรีวงษ์ชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 51 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วิชยาคุณาสิน
2. นางสาวกัลยกร  พันธุ์โยศรี
3. นางสาวปนัดดา  ศรียา
 
1. นางสาวนิภาพร  เกตุเขียว
2. นายเกรียงไกร  เอ็งโอภาสนันท์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายกีรติศักดิ์  ไชยชนะ
2. เด็กชายอดิศร  โอวาทวงค์
 
1. นายประชา  ทวีทรัพย์
2. นายศิริพักธิ์  แวงชัยภูมิ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 26 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นายมินทราดา  สำราญจักร์
2. นายสุทธิสาร  สีสังข์
 
1. นางสุพัตรา   อิ่นคำ
2. นายธโนวุธ   อิ่นคำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธนพร  ชูสกุล
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุตรชา
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
2. นายมนัส  ศรีเฉลิม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 16 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวริศรา  นิลสมัคร
2. เด็กหญิงวันทนีย์  บำรุงสวัสดิ์
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
2. นายบุญเกิด  ยศรุุ่งเรื่อง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายณัฐพล  ทับสีรัตน์
2. นางสาวยศวดี  อุดมสิรินวกุล
3. นางสาวสุพิชญา  ธนพุฒิพงศ์
 
1. นายณัฐพงศ์  มณีโรจน์
2. นายสมควร  ลีโนนอด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 31 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ชนะชัย
2. เด็กหญิงกุสุมา  หนูอิ่ม
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขันชัยภูมิ
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ดอกบัว
5. เด็กหญิงศุภมาส  งอนชัยภูมิ
 
1. นางพัชรียา  ข่าทิพย์พาที
2. นายเสรี  สมบูรณ์น้อย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 47 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร  เป็นสุข
2. นางสาวรุ่งเพชร  ทองหนองเป็ด
3. นางสาวสุนิสา  มาตรไตร
4. นางสาวสุรีรัตน์  คุณสมบัติ
5. นางสาวเรืองศรี   เคนโพธิ์
 
1. นางบังอร  คมขุนทด
2. นางสุภาวดี  กุศลคุ้ม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 44 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  พรมเดื่อ
2. เด็กหญิงประภัสษร  คงทอง
3. เด็กหญิงมุธิดา  ขุนโนนเขวา
4. เด็กหญิงรุจิรา  จิตพิลัย
5. เด็กหญิงเพรียวพิศ  เหง้ากอก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ผานาค
2. นางสาวณัฐธยาน์  ธงภักดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 46 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายชิษณุพงษ์  สนธิ
2. นางสาวธีรวรรณ  มะณีจันทร์
3. นางสาวบัณฑิตา  ลีโนนเขวา
4. นางสาวศิริวรรณ  สุดเทียน
5. นายศิลา  ก่อพันธ์
 
1. นายธนากร  แฟงชัยภูมิ
2. นางสาวธนาภรณ์  เป็นสำราญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.4 เงิน 49 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เจนบุรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญยะบุตร
3. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  น้อยผล
4. เด็กหญิงอริสา  โทพินิจ
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เหล่าฤทธา
 
1. นางสาวอมลวรรณ  ปิดตาทะสัง
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  คำทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง 58 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายณัฐนนท์  เจตกาลบุญชู
2. นายภควัต  อาจประจญ
3. นายภูผา  แก้วประกาย
4. นายวิศวัฒน์  วรศรี
5. นางสาวอิสริยาภรณ์  ชำกรม
 
1. นายเสรี  สมบูรณ์น้อย
2. นายสุชาติ  ตุงชีพ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 49 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายวรัญญู  งวดชัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  พรมเสน
 
1. นางสาวจันทร์ธิมา  ดงวัง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกฤตภาส  กาชัย
2. เด็กหญิงวริยาภรณ์  มอญขาม
 
1. นางสุขี  ศรีสกุล
2. นางสาวพิชามญช์  วงศ์ษา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.2 ทอง 29 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายอริยะ  บุญภูมิ
2. นางสาวอารยา  เคนที
 
1. นางสาวสุวรรณี  ศรีสุุข
2. นางสาวสุชาวดี  จันอ่อน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.6 ทอง 36 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกนกพร  ลวดทอง
2. นางสาวจตุพร  ไชยยนต์
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ธรรมวงศ์
4. นางสาวประภาพร  สมเพ็ชร
5. นางสาวมนทิรา  รักษาศิลป์
6. เด็กหญิงมาริษา  หลงจำปา
7. เด็กหญิงวริศรา  หาญบุ่งคล้า
8. นางสาวศิรประภา  ตั้งใจ
9. เด็กหญิงอัญชุรี  แพลนสัมฤทธิ์
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สิงห์โนนตาด
 
1. นางผาณิต  ตั้งใจ
2. นางสาวชะนิตา  พรหมลัทธิศร
3. นางสาวชยานันท์  หาวิชา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.1 ทอง 48 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์ภูเขียว
2. เด็กหญิงนฤภรณ์  เสาทอง
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  พุ่มเจริญ
4. เด็กหญิงประไพพร  โพธิหิรัญ
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทะนารี
6. เด็กหญิงพิราชลักษณ์  สำโรงพล
7. เด็กหญิงลาลิตา  โยธารักษ์
8. นางสาวสกุณกานต์  สวนจันทร์
9. นางสาวสุนิสา  ตรงดี
10. เด็กหญิงอภิญญา  บุญเสนา
 
1. นางสาวปิยะมาศ  มีนารี
2. นายอดิศร  คำจันทน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สังฆกาโล
2. เด็กหญิงช่อชนก  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงนภัสสร  สองสี
4. เด็กชายปรัชญา  เจริญมูล
5. เด็กหญิงปิยะฑิดา  ลาดชัยภูมิ
6. เด็กหญิงปิยะดา  สุธรรมมา
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชอบกล้า
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์คำดี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ใสหนองเป็ด
10. เด็กหญิงอลิชา  หอมรื่น
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นางสุธิกา  ฝาชัยภูมิ
3. นางวิไลลักษณ์  เพลินจันทึก
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81.84 ทอง 20 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เชิดขุนทด
2. นายนพเก้า   เชิดขุนทด
3. นางสาวประภาพร  โคกสีนอก
4. นายปิยะวุฒิ   อินชนะ
5. นายภานุวัฒน์   หาดไชย
6. นายวรัญญู   ใจเที่ยง
7. เด็กชายวันชัย  ทองงาม
8. นายศิวานนท์   ทรงสุภาพ
9. นางสาวสิริวิมล  แก้วชั่ง
10. นายสีหราช   ผามะนาว
 
1. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
2. นายนัฐกร  ทองงาม
3. นายวิเชียร  แสนน้อย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวริศรา  สมนาแซง
2. เด็กหญิงศศิธร  ดารากรณ์
 
1. นางสาวกัญญ์ณณัฐญา  สิงหบูลย์
2. นายธัญญมงคล  รติธรรมกุล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนรกมล  เหล่าพันนา
2. นางสาวสุจารี  นาคคำ
 
1. นางวัลลิภา  รัตนจรัสโรจน์
2. นายนคร  แสงทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายชนกานต์  สวาทนา
 
1. นางสาวอโณทัย  แก้วทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77.6 เงิน 57 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวพรศิลป์  ฮั้นประเสริฐ
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.6 ทอง 35 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติยากร  วิไงลักษณ์
 
1. นางสาวอโณทัย  แก้วทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86.5 ทอง 53 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายพิสุทธิ์  อำภาวงษ์
 
1. นายคมกฤช  กกกลาง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายเดชายศ  ยศติวงศ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  กันแคล้ว
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธนากร  หิรัญเขว้า
 
1. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 27 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์ศรี
2. เด็กชายภีรภัทร  วิไลวรรณ์
 
1. นางพัชยา  เกตุกลาง
2. นางสาวพอหทัย  ชำนาญ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 31 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายปฏิพัท  ดวงชัยภูมิ
 
1. นางสาวปทุม  แพวขุนทด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายภานุพงศ์  ร่องจิก
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายทิเบต  สมเพชร
2. เด็กชายนนธกร  ลองจำนงค์
3. เด็กชายพิชัย  งอกสิน
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายนพดล  พิทักษ์พล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนชัย  เหล่ากนทา
2. นายธีรพล  พลธรรม
3. นายธีระภัทร์  พระวงค์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
2. นางสาวอโณทัย  แก้วทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง 11 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกฤตพีร์  ศิริชาติ
2. เด็กชายธนภัทร  คำมี
3. เด็กหญิงธนสุนันท์  เดชอุดมพร
4. เด็กชายนภวิทย์  วิจิตรจันทร์
5. เด็กชายภรัญยู  นาจะหมื่น
6. เด็กชายรุ่งเพชร  ยิ่งนอก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
2. นายศราวุธ  สีตานันท์
3. นางปิยะนาถ  กวางซี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายคริชชญชัย  ภิรมย์กิจ
2. นายณัฐวุธ  ทงอุสาห์
3. เด็กชายศักดินนท์  การปลูก
4. นายศุภฤกษ์  มูลเมืองแสน
5. นายเลิศลักษณ์  ศิริวงศ์เดชา
6. นางสาวแพงพิมพ์  หิงขุนทด
 
1. นายทิชากร  แสงสาคร
2. นายธีรยุทธ  บุตรโคตร
3. นางทิติยา  แฝงฤทธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.2 ทอง 29 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกฤษดา  น้อยวิเศษ
2. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
3. เด็กชายจักรี  ปราบคะเชนทร์
4. นางสาวจุฑามาศ  เก็งชัยภูมิ
5. นางสาวฉัตรวี  ระวิวรรณ
6. นายญาณพัฒน์  ชัยณรงค์
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หวะสุวรรณ
8. นายต้องตา  ช้างถม
9. นายทวินรัตนฬ์  จันพวง
10. นายธนภัทร  ศรีไชยยนต์
11. นายธราดล  คูณขุนทด
12. นายธันวา  วิเสริฐ
13. นายธีรพงศ์  เพาพาน
14. นายธีรพัชร  ศรีน้อย
15. นายนรธีร์  โสภาศรี
16. เด็กชายปฏิภาน  ด้วงชัยภูมิ
17. นางสาวปภัสรา  โยธะการี
18. เด็กชายประวิทย์  ประสานเชือ
19. เด็กชายปริวัฒน์  แก้วแกมทอง
20. เด็กชายพงศ์พีระ  สิงห์ตุ้ย
21. นางสาวพรชนก  ม่วงนาพูล
22. นางสาวพรทิพย์  บัวคำ
23. นายพิสิษฐ์  แก้วพิจิตร
24. เด็กชายภูมินทร์  วรรณรส
25. นายมรรคผล  แต่งแดน
26. เด็กชายรพีภัทร  มีชำนาญ
27. นางสาววราภรณ์  ชัยวิเศษ
28. นางสาววิภาวรรณ  บุญโยธา
29. นางสาววิภาวรรณ  เกษทองมา
30. นายวุฒิศักดิ์  อิ่มพิทักษ์
31. เด็กชายศักรินทร์  มุสิกวาที
32. นางสาวสมฤดี  ชาติศรี
33. นางสาวสุวรรณา  จินสมบัติ
34. นายอนุพงษ์  วงศ์สมัย
35. นางสาวอภิชญา  เบียดนอก
36. นางสาวอริสสรา  เปลี่ยนจันอัด
37. นางสาวอัญชลี  งอกศิลป์
38. นางสาวเกศรินทร์  ถนอมพันธ์ุ
39. เด็กหญิงเอกภพ  เพชงดี
40. เด็กชายโสภณ  คนอุตส่าห์
 
1. นายประเสริฐ  ซีกพุดซา
2. นางสาวมนัสนันท์  จันทร์วงค์
3. นายขจร  ไกรสกุล
4. นางสาวปทุม  แพรวขุนทด
5. นายอัครพล  นาสัมกบ
6. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
7. นางสินีนาฏ  เติมวุฒ
8. นางสาวนิภาวันต์  ติพอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.4 ทอง 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูฆัง
 
1. นายไกรวุฒิ  สำราญใจ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 51 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายภาณุพงศ์  ทิชัย
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรโต
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.2 ทอง 11 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาววรดา  ประพรมมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายภูริภัทร  เวียงไกร
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.83 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายชินวัฒน์  สลิดกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงญาณิศา  อาดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวภรชิตตา  จานนอก
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.7 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายพิชญณัฐ  ศรีชาติ
 
1. นายสันต์ชัย  เรืองวรรักษ์ศิริ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.46 ทอง 19 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายเมธัส  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 28 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  แหลวแตว
 
1. นายอนิรุทธิ์  ลาภทวี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 49 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวเมทินิล  นากองศรี
 
1. นายเพชรราช  บันเทิงสุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายรุ่งเพชร  ยิ่งนอก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายภัคพสุตม์  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ยืนยงค์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนภชกร  สุขขาม
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 22 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณัฐณภัทร  แตงเงิน
2. นายณัฐพล  กุลพิมาย
3. นางสาวนริศรา  วรรณชาติ
4. นางสาวพรทิวา  ลีดี
5. นางสาวพุทธรักษา  เหลืองวันทา
6. นายภัคพล  ทับทิมศรี
7. นายภาณุ  หาญกุดตุ้ม
8. นายภูมิรพี  ชัยมงคล
9. นายวัชระ  สมบูรณ์
10. นายสถิตคุณ  กิจว่องไวไพศาล
11. นายอเนชา  จินดามา
 
1. นายศราวุธ  สีตานันท์
2. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
3. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
4. นางปิยะนาถ  กวางซี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกชนุช  แผงดาหาร
2. เด็กชายก้องพสกร  ชัยชนะ
3. เด็กชายขจรกิตติ์  มนตรีธนศักดิ์
4. เด็กชายจตุรภัทร  เกิดศิริ
5. เด็กหญิงจิราพร  กาลวิบูลย์
6. เด็กชายชิติพัทธ์   สลิดกุล
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดไทย
8. เด็กหญิงณัฐณภัทร   บุญชู
9. เด็กชายทรงยศ  สุจินดากิจ
10. เด็กชายทิวัฒน์  วังศรี
11. เด็กชายธนกร  เรืองสา
12. เด็กชายธนกร  โพธิ์ศรี
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  หิรัญคำ
14. เด็กชายธารา  ศิริศรี
15. เด็กชายธีรวัฒน์  บัวผัน
16. เด็กหญิงนันทิชา  กุสุมภ์
17. เด็กชายปลื้มปิติ  เสาวกุล
18. เด็กชายปุณณวิช  คนฉลาด
19. เด็กชายภานุพงษ์  มูลสมบัติ
20. เด็กชายภูภูมิ  ประเสริฐ
21. เด็กชายภูริณัฐ  มานิล
22. เด็กชายภูริภัทร  พรมสุคนธ์
23. เด็กชายวายุพัฒน์  พัชรภูภินันท์
24. เด็กชายศรีศักดา  ภูธรณ์
25. เด็กหญิงศศิกานต์  ชุมไชย
26. เด็กหญิงศศิญา  ครอบบัวบาน
27. เด็กหญิงสรัลพร  ชนะหาญ
28. เด็กชายสุวรรณภูมิ  วงศ์บุตร
29. เด็กชายอนันถ์  พึ่งภูมิ
30. เด็กชายอิศรา  ตั้งพงษ์
31. เด็กชายเดชนรินทร์  วัฒน์ภมรมงคล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
2. นายศราวุธ  สีตานันท์
3. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
4. นางปิยะนาถ  กวางซี
5. นางเสาวภา  ชนะหาญ
6. นางธนินทรา  บุญชู
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 75.73 เงิน 28 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สมจิตร
2. นายจุฑาทิพย์  สัมฤทธิกสิพันธ์
3. นางสาวจุฑาธิป  มาตรวังแสง
4. นายชำนาญ  ริมขามป้อม
5. เด็กหญิงชิดชนก  กุลแก้ว
6. นางสาวฐิติมา  กังวลงาน
7. นางสาวณัฐนันท์  ตู้โภค
8. นายดวงตะวัน  วิชัยกุล
9. นางสาวธิดารัตน์  สมจันทร์
10. นายธีรวัฒน์  บุญสอน
11. นายนนทพัทธ์  วังหินกอง
12. นางสาวนัฐฐิกานต์  พงษ์ธัชณัชคุณ
13. นางสาวนัฐมล  แนวน้อย
14. นางสาวนัฐยา  ดอนหลาบคำ
15. นางสาวนันธิญา  งามสกุล
16. นางสาวบัณฑิตา  จุลชีพ
17. นางสาวบุษบา  ตะเคียน
18. นางสาวปนิดา  แดนโนนโพธิ์
19. นายปาณชัย  ตาปราบ
20. นางสาวปิยธิดา  สำรวมใจ
21. นายพงศกร  นามวงษ์
22. นายพิชัยวัต  สะสมทรัพย์
23. นางสาวพิยดา  พินแก้ว
24. นายพิเชษฐชัย  แก้วสวัสดิ์
25. นายภูวนนท์  สงครามภู่
26. นางสาวรัชนีกร  ศรีมุงคณ
27. นางสาวรัตติกรณ์  เสโส
28. นางสาวรินรดา  พรมทะราย
29. นายวรวุฒิ  เต็งผิว
30. นายวัชระ  บุญมาจันทร์
31. นายวิรุฬห์  สวัสศรี
32. นางสาวศศินันท์  แจ่มใส
33. นางสาวศิรประภา  พาชื่นใจ
34. นางสาวสุนิตา  ประดับแก้ว
35. นางสาวสุพรรณี  แสงจันทร์
36. นางสาวสุภัทรา  ดอนเตาเหล็ก
37. เด็กหญิงสุวดี  นามหนองอ้อ
38. นางสาวสุวภัทร  เพชรคง
39. นายอนุชา  กิตตะคุ
40. นางสาวอภิชยา  ลาดบาศรี
 
1. นายภควัต  เรกะลาภ
2. นายระวิทย์   ครองสถาน
3. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
4. นายไพรวัลย์  พรหมจริยะพงษ์
5. นายสุวิทย์  จูมจะนะ
6. นางสาววิภาสิริ  จันเหลือง
7. นางสาวอรศรี  เดี่ยวผา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน    
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวเพชรรัตน์  โม่ทอง
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
 
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.33 ทอง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงแพรวา  โคตภูธร
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 26 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนาลดา  พรหมรินทร์
 
1. นางอัจณี  ทองเพิ่ม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75.3 เงิน 18 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายโกมล  มะกูล
 
1. นางอัจณี  ทองเพิ่ม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงสิริมาพร  พริกจำรูญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพิชัย  มาสี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 22 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกิตติพัฒน์   เกินชัย
 
1. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววณิสา  หนันอุดธา
 
1. นางอัจณี  ทองเพิ่ม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
2. นางสาวนัทกานต์  ช่วยชาติ
3. นางสาวพัชรินทร์  พิทักพงษ์
4. นางสาววดี  อิทธิกุล
5. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
6. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
7. นางสาวเพชรรัตน์  โม่ทอง
8. นางสาวเมธาวี   พัสกุล
9. เด็กหญิงแพรวา  โคตภูธร
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
2. นายสมทรง  สุขขี
3. นางอธิตา  เปล่งหนองแซง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 75.55 เงิน 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรสูงเนิน
2. นางสาวกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
3. นางสาวจิรัชญา  กัดโกนา
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  กาญจนสำราญวงศ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรสวัสดิ์
6. นางสาวพัชรินทร์  พิทักพงษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พิมพ์เพ็ญ
8. นางสาวภาวิไล  ศรีพลกรัง
9. นางสาวยุวัฒน์ฑิตา  จำลอง
10. นางสาววดี  อิทธิกุล
11. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
12. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
13. นางสาวเพชรรัตน์  โม่ทอง
14. นางสาวเมธาวิ  พัสกุล
15. เด็กหญิงแพรวา  โคตภูธร
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
2. นายธีรยุทธ  บุตรโคตร
3. นางกฤษณา  ญาติสมบูรณ์
4. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
2. นายกึ่งพุทธกาล  รักษาชนม์
3. นางสาวจิรัชญา  กัดโกนา
4. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กชายพัชรินทร์  พิทักพงษ์
7. นางสาวยุวัฒน์ฑิตา  จำลอง
8. นางสาววดี  อิทธิกุล
9. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
10. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
11. นางสาวเพชรรัตน์  โม่ทอง
12. นางสาวเมธาวี   พัสกุล
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
2. นายเวชยันต์  ศรีชัย
3. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
4. นางสาวปาวีณา  แพนชัยภูมิ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 61.4 ทองแดง 18 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายกรวุฒิ  ขุนม่วง
2. นายคฑาวุฒิ  เทาศิริ
3. นางสาวจรรยา  เฟื่องโสต
4. เด็กหญิงจันทร์ฤดี  หล่อดงบัง
5. เด็กหญิงจิรนันท์  โพธิ์สวรรค์
6. เด็กหญิงดาริกา  ศรีหาญ
7. นางสาวดาวมยุรี  สิงห์ศรี
8. เด็กหญิงนงนภัส  ใจมั่น
9. นางสาวปทิตตา  รักขนาม
10. นางสาวปิยมาศ  เกณทาง
11. นางสาวพริมศิริ  ชมนาวัง
12. นางสาววริสา  หงษ์จันดา
13. เด็กชายวิทวัส  เผ่าหัวสระ
14. นายศุภชาติ  ไทยแท้
15. เด็กหญิงสกาวใจ  ชิดสูงเนิน
16. นางสาวสมใจ  จานหนองเป็ด
17. นางสาวสุภาพร  แจงสูงเนิน
18. เด็กหญิงอนัญญา  ปานสมุทร
19. นายเจษฎา  สมบัติ
20. เด็กหญิงเนตรนภา  มีนารี
21. เด็กหญิงแพรวา  ลาเสน
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  คำสิงห์วงษ์
2. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
3. นายอภิเชษฐ์  ค่อมสิงห์
4. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
5. นางนุจลินพร  สุขพันธ์
6. นายชวลิต  บอขุนทด
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 40 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พันธสาร
2. เด็กชายธนกร  พาชัยภูมิ
3. เด็กชายธนัช  อินบ้านผือ
4. เด็กชายนนทกาณ  ศรีทอง
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  วงศ์เอี่ยม
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขึ้นนกขุ้ม
7. เด็กหญิงมลธกานต์  อำนาจรัตน์
8. เด็กหญิงศิราณี  อิติปิ
9. เด็กชายสิทธิพงษ์  สมานมิตร
10. เด็กชายเจริญ  แท้เรือง
 
1. นางสาวลำดวน  ลันดา
2. นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน
3. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 24 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายกฤษณะ  ขวกเขียว
2. นายกฤษดา  เฟื่องฟูผล
3. นางสาวจิรัชญา  ผลมาตร
4. นางสาวชลิตา  มวลชัยภูมิ
5. นางสาวดวงรวี  เกตุสุภะ
6. นางสาวนิจจารีย์  คุณแพง
7. นายลัทธพล  นอกสระ
8. นางสาวศิริวรรณ  อุตะโว
9. นายสุรศักดิ์  สีหาคม
10. นายหนึ่ง  ภูจันมา
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
2. นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน
3. นายปรีชา  ดงวัง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 34 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงพัชริดา  คะนาวัง
3. เด็กหญิงวรพิชชา   มีโพนทอง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  พาป้อ
5. เด็กหญิงสุนิษา  วรรณพงศ์
6. เด็กชายเอกราช  โหวกฉิมพลี
 
1. นางสาวธนาพร   ใจรักษา
2. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด
3. นางสาวปุณณดา  ชีหรั่ง
4. นางสาวเอมอร  เสสจำเริญ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายนพรัตน์  งามจิตร
2. นายนพรัตน์  บุญโนนแต้
3. นางสาวประภัสสร  รอนยุทธ
4. นายวัชรพงษ์  ดวงวิญญาณ
5. นางสาวศิริวรรณ  ยุซิ
6. นายสหรัฐ  ศรีวิเศษ
 
1. นางนิตยา  ลาเหลา
2. นางสาวปนิดา  ทวีเปล่ง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เมี้ยงกลาง
2. เด็กหญิงกันตินันท์  มานะ
3. เด็กหญิงจมรพรรณ  มีครไทย
4. เด็กหญิงจิรวดี  ทองอยู่
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  พองชัยภูมิ
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพศาลพงษ์
7. เด็กหญิงธีมาพร  ธงชัยภูมิ
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจเสงี่ยม
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  กลิ่นอภัย
10. เด็กหญิงสิริยาก  บุญโยธา
11. เด็กหญิงอัจฉริยา  พิไลกุล
12. เด็กหญิงอโณชา  เจริญพล
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  รังพงษ์
2. นางสาวชลธิดา   คำสามปอนดิ์
3. นางสาววิรดา  จันทะยม
4. นางสาวสกาวเดือน  แสงจันทร์
5. นางสาวสุกันยา  เกาแก้ง
6. นางสาวสุนิตตา  เนื่องแก้ว
7. นางสาวอนงลักษณ์  อาจเวทย์
8. นางสาวเนตรดาว  แสงจันทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน
2. นายเฉลียว  ผิวเผื่อน
3. นางสาวลำดวน  ลันดา
4. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เรืองจินดา
2. เด็กหญิงจิรัญญา  จินสมบัติ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คลองโป่งเกต
4. เด็กหญิงชนกวนันท์  จันทร์เขียด
5. เด็กหญิงชนัญชิตา  ชอบสว่าง
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เปลี่ยนจันทึก
7. เด็กหญิงธารารักษ์  ยังโนนตาด
8. เด็กหญิงฝนพิมไพร  เนื่องลี
9. เด็กหญิงพิศชนก  เขียนเขว้า
10. เด็กหญิงรินรดา  เทินสะเกษ
11. เด็กหญิงวัลวิศา  บุญกุล
12. เด็กหญิงวิดาพร  อุดรศรี
13. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันทะ
14. เด็กหญิงสาธิตา  บุญกุล
15. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ยอดวงศ์
16. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุขนอก
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  บำรุงชัย
2. นางสาวรัญณัช  วรกุลจิรภัทร
3. นางสาวพิลาวรรณ  หาญโสภา
4. นางสาวปณิตา  ทองสาย
5. นายคมกฤช  กกกลาง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวฐิติมา  ศรีจำปา
2. นายธีรวัฒน์  รุจาคม
3. นางสาวนริศรา  แซ่ลิ้ม
4. นางสาวนริศรา  แก่นพรม
5. นางสาวปริญดานรินี  ผาสุขเลิศ
6. นางสาวรุ่งฟ้า  คำมาดี
7. นายวัชรินทร์  เจาจารึก
8. นางสาววิมลศิริ  โงมสันเทียะ
9. นางสาวศันสนีย์  ขวัญถาวร
10. นางสาวสิริฉาย  ดงทอง
11. นางสาวอภิชญา  หอมเสด็จ
12. นายอัษฏา  งากุลชร
13. นางสาวอารีย์  จำประยูร
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัสกา
2. นายณัฐวุฒิ  ดำดี
3. เด็กชายศราวุธ  แก้ววันทา
4. เด็กชายศิริวัฒน์  เกยสันเทียะ
5. นายเสกสรรค์  พรโสภณ
 
1. นายศรไกร  หินนอก
2. นางอุดมลักษณ์  เขิมขันธ์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.6 ทอง 15 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  สีสด
2. นางสาวพรรณภา  ภักดีพงษ์
 
1. นางวราภรณ์  ปากเมย
2. นางนิยดา  ภูคงคา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวศิวารัตน์  จงกล
 
1. นางสาวพัชรา  รอดเวียง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 41 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายกุลวัชร  วิลาวรรณ
 
1. นางศุภลักษณ์  เถื่อนพาชิน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 18 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธนัชพร  อินทรสิทธุ์
 
1. นางสาวสุชาวดี  ศรีวงษ์ชัย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจีราพร  จ่าชัย
 
1. นางสาวน้ำนวล  เทศทอง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ธเนศเศรษฐ์
2. เด็กหญิงภัทรวลัญจ์  กาจหาญ
3. เด็กหญิงมณทิชา  วงษ์นรา
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  เนาวะเศษ
5. เด็กหญิงอภัณตรี  ชัยจันดี
 
1. นางจินตวี  ไตรณรงค์
2. นางสาวอิสราภรณ์  ยงเพชร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายจอช  นิโคลาส แม๊กโตโต
2. นางสาวศิริภิญญา  แวงชัยภูมิ
3. นางสาวสรชา  คงชื่นจิตร์
4. นางสาวสุมาลี  แอลเลน่า โบแลม
5. นางสาวอรัญญา  ธงวาด
 
1. นางจิตติมา  เตมินทร์
2. นางรุ่งนภา  นาคหมื่นไวย
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 47 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัญชยาน์  สวยสม
2. เด็กหญิงภรณ์ชนก  อารยะจันทรจิตร์
 
1. นางสาวปรียานุช  คำมี
2. นางนลินญา  ชัยพรมมา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 39 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวมะปรางค์  บุญโนนแต้
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  หาชัยภูมิ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.17 ทอง 27 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสวี  มั่นหาญ
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  น้อยคำเมือง
 
1. นางสาวนวลละออ   ฝูงใหญ่
2. นางสาวทัชชา   ทัศน์ละไม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 61.83 ทองแดง 55 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวนันธิกานต์  ทันงาน
2. นางสาวเพชรน้ำค้าง  พิทักษ์
 
1. นางสาวกษมา  เกตุวิเศษกูล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 32 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวบุษบา  ชื่นสบาย
2. นางสาวพิลัยวรรณ  อำนวยพร
 
1. นางสาวชนิภรณ์  จอมไพรศรี
2. นางสาววรรณวิภา  เผือดนอก
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิรภิญญา  จันทร์ขามป้อม
2. นางสาวสิริวิมล  เจิมสันเทียะ
 
1. นางสาวศิริพร  กิ่งช้าง
2. นายวีระ  จันทร์ดาวรรณ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชลดา  นาคคำ
2. นางสาวไอลดา  รักชาติ
 
1. นางสาวธันยนันท์  ถ้ำกลาง
2. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 39 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวธารทิพย์  รักษ์มณี
2. นางสาวพันธิสา  เทพโสดา
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  ชูสอน
2. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤษณา  ง้าวชัยภูมิ
2. นางสาวจิรัชญา  บุญคง
 
1. นางสาวธันยนันท์  ถ้ำกลาง
2. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 50 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชยาภรณ์  ทองประภา
2. นางสาวณัฐนาฎ  อยู่ภักดี
3. นางสาวนัทธมน  เกิดสมบัติ
4. นางสาวพรรณเพียงเดือน  แก้ววิชัย
5. นางสาวพลอยไพลิน  หาญบุ่งคล้า
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  ชูสอน
2. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกษมา   สมขุนทด
2. นางสาวญาดา  สนั่นเมือง
3. นายณภัฏ  ถิ่นชีลอง
4. นางสาวณัชชา   พิมลนอก
5. นางสาวลัญญุตา   ทรายงาม
 
1. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
2. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน 20 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวดรัณนุช  เวียงปะติ
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 28 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  ทับอุดม
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ภูมิหนองเป็ด
3. เด็กชายนครินทร์  ศรีสุระ
4. เด็กชายนที  วรกาญจน์
5. เด็กชายปริญญา  ดอนเตาเหล็ก
6. เด็กชายศุภชานนท์  แท่งหิน
7. เด็กชายอิทธิพร  ม่วงสีเสียด
8. เด็กชายโยธิน  วรโคตร
 
1. นายวุฒิชัย  รักหินลาด
2. นายอภิชาติ  ป้องสีดา
3. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 42 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  สุขแดง
2. นายธีรวัฒน์  สองสี
3. นายพลวัต   หลงนาม
4. นายภาณุ  หิรัญเขว้า
5. นายภานุพงศ์  แพ่งหร่าย
6. นายภาราดร  พันธ์ยาง
 
1. นายชวดล  คำมูลคร
2. นายเริงศักดิ์  ต้นตะภา
3. นายอนันต์  เติมพันธุ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.1 เงิน 25 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวชาคลียา  กิรัมย์
2. นางสาวนรีลักษณ์  ดามะนาว
3. นางสาวนันทิชา  ชัยงาม
4. นางสาวนินันทชา  สืบเหล่างิ้ว
5. นายบูชิด  เพ่งพิศ
6. นายปรมินทร์   กำราบภัย
7. นายพิเชษฐ์  คลังชำนาญ
8. นายวรุตม์  ขวกเขียว
9. นางสาวอรพรรณ  ขันโนนเขวา
10. นางสาวเพ็ญนภา  ศิลาแสง
 
1. นายเอกลักษณ์  นักทำนา
2. นายปรีชา  ดงวัง
3. นางสาวจันทร์ธิมา  ดงวัง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 51 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกัลยกร  ภิรมย์ชม
2. เด็กหญิงญาณาวดี  จินดาดวง
3. เด็กชายดลลวัฒน์  ต่อสกุล
4. เด็กหญิงนวพร  มณีนุษย์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสายคำ
 
1. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว
2. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 40 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวธิษณามดี  นามพิมุน
2. นางสาววิรดา  อินอ่อน
3. นางสาวศศิกาญจน์  ทักษิณสิทธิ์
4. นางสาวสะไบทิพย์  ขุนสุนทร
5. นางสาวอารีรัตน์  วรรักษ์
 
1. นางสาวสุวิมล  เคลือบคณโท
2. นางสาวปวริศา  หาทอง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  เสาเวียง
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  ขวดเขียว
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ครองเคหัง
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นางธนัฏฐา  สวงกระโทก
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.8 ทอง 14 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายศักดิ์ดา  นอนชา
2. นางสาวศุภนัน  มุ่งหมาย
3. นางสาวศุภนิต  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวละมัย  หมู่หัวนา
2. นางสาวปุณยาพร  จิตภิลัย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ฦาชา
3. เด็กหญิงลาวัลย์  ศรีทองอนันต์
 
1. นายแสงทอง  อุ่นแก้ว
2. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  มีคำ
2. นางสาวน้ำฝน  ชัยนา
3. นางสาวศศิวิมล  วาจาน้อย
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นางสาวธิดารัตน์  สะแพงน้อย
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวขจีพรรณ  อยู่คล้าย
2. นางสาวญาธิฌา  เพชรนอก
 
1. นายปริญทร  ทิพย์สมบัติ
2. นางสาวจิตรานันท์  เกิ้นโนนกอก
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 33 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวธชรวรรณ  กองจันทร์
2. นางสาวธิดาพร  คำหาญพล
 
1. นางสาวณัฏฐณิฐ  รัตนพนังสกุล
2. นางศิริรัตน์  บุญถือ
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิมย์นารา  คณาเขว้า
2. เด็กหญิงสิริลักษ์  สุวรรณ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วสมบัติ
 
1. นายขจรศักดิ์  นกแก้ว
2. นายราชศักดิ์  ฐานมั่น
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฏฐไตร  ไพสานต์
2. นายณัฐฐากร  สินอำนวยผล
3. นายธนธรณ์  เกษร
 
1. นายวฤธ  อุมารังษี
2. นายขจรศักดิ์  นกแก้ว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทอง
2. นายดังดล  พงศ์วัฒนโรจน์
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 44 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกัญชมสรณ์  สะแกแสงสินธ์
2. เด็กหญิงทักษอร  จำพันธ์
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายพงศ์วิษณุ  ผามะนาว
2. เด็กชายอารดา  หาญแท้
 
1. นายปริญทร  ทิพย์สมบัติ
2. นายภูชิต  วงษ์สูงเนิน
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 51 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงพิชญ์ชา  เพลียซ้าย
2. เด็กหญิงภวรัญชน์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
2. นางจารุณี  จำเริญชัย
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวนริศรา  มีสุวรรณ
2. นายเหมรัฐ  สักลอ
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
2. นางจารุณี  จำเริญชัย
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 38 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ
2. เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 52 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกิจพิศาล  เหล่าฤทธิ์
2. นายชนิตร์นันทร์  วรรณพงษ์
 
1. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
2. นางสาวปัทมา  โขหานาม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวธนาภรณ์  เศวตอาคเนย์
2. นายภาณุวัฒน์  หาญรบ
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70.13 เงิน 44 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธราเทพ  เอื้อพงศธร
2. เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
2. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชัชชญา  หวดสันเทียะ
2. เด็กหญิงปริณดา  จันปัญญา
 
1. นางสาวกฤติมา   โชคโชติวัต
2. นางสาวจุฑารัตน์   แควภูเขียว
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายดลนภัส  บัวทนงค์
2. เด็กหญิงบุญรัศมี  จำเริญจิตร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เมืองเกตุ
 
1. นางมนฤดี  สวงโท
2. นางศิริพร  ไมยะปัน
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายกิตติชัย  ประสานศักดิ์
2. นายณฐพล  สุริยะ
3. นายสมหวัง  บุญทัศน์
 
1. นายสนธยา  เหิมหาญ
2. นางสาวพลอยรสา  แสงลุน
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 52 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกันตพงศ์  สุรินทะ
2. เด็กชายทัพหน้า   นิลวัฒน์
3. เด็กชายปิยพล  สมานพันธ์
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94.6 ทอง 10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงษ์ไพโรจน์  ศุภพล
2. นายพีรพล  แฝงธานี
3. นายภาณุวิชญ์   ทองขัติ
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายชาญณรงค์  รักษาศีล
2. เด็กชายณัชพล  มะลิถอด
3. เด็กชายปิยพล  สมานพันธ์
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงษ์ไพโรจน์   ศุภพล
2. นายพีรพล  แฝงธานี
3. นายภาณุวิชญ์  ทองขัติ
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 74.5 เงิน 17 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายคณิศร  ชาญศึก
2. นายพรชัย  ทรัพย์พร้อม
3. นายราเมศวร์  ดาศรี
4. นายอัษฏาวุธ  แสงพล
 
1. นางมนฤดี  สวงโท
2. นางสาวคุณาภรณ์  ธรรมสิทธรัตน์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 20 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพันธ์  บรรจงงาม
2. เด็กชายปิยะ  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กชายอภิรักษ์  ตรงเมธี
 
1. นายโชติช่วง  ต่อชีพ
2. นายวชิรยุทธ  อิศวเวคิน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.1 เงิน 61 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกวิน  วันนา
2. นายสรวิทย์  คลังเงิน
3. นายอภิรักษ์  พนมเขตร์
 
1. นายธนะเมศฐ์  ธรรมนลินธรณ์
2. นายอำนาจ  บุญเหลือ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 39 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ครองตน
2. เด็กหญิงนรารัตน์  หลาวเหล็ก
3. เด็กหญิงสิดาพร  ไชยศรีฮาด
 
1. นางจินตนา  แก้วช่วย
2. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 11 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายฉัตรชัย  คำสมาน
2. นางสาวปัทมภรณ์  รองชัยภูมิ
3. นายวัชรพงษ์  ดวงวิญญาณ
 
1. นางชนานันท์  ทองแสง
2. นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายธนายุทธ  มุ่งสมัคร
2. เด็กชายพิพัฒน์  เขียนเขว้า
3. นางสาววนิดสรา  ศรีพิลัย
4. เด็กหญิงสโรชา  สุรีิย์
5. เด็กชายอภิชาติ  ลาวิชัย
6. เด็กหญิงอรอนงค์  เด่นพงษ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นายอดิสร  สุพรรณพงษ์
3. นางสาวดาวเรือง  กงแก้ว
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวคลองขวัญ  ฐานพรม
2. นายชานนท์  บุญกุล
3. นายปฐมมินทร์  อาจชัย
4. นายวายุ  ลุนชัย
5. นางสาวสุลาวัลย์  ศรีศักดิ์นอก
6. นางสาวอารียา  โพธิ์ศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นายอดิศร  สุพรรณพงษ์
3. นางสาวดาวเรือง  กงแก้ว
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   แห้วเพชร
2. เด็กหญิงกิตติมา   เดือนไธสง
3. เด็กหญิงพรทิญา   โคกม่วง
 
1. นางสาวปาณิสรา   ภิรมจิตร
2. นางศรียากุล   ขุนสูงเนิน
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.2 ทอง 23 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวธัญรัตน์   สิริโสภณวรกุล
2. นางสาวนันทัชพร  ชั่งหนอง
3. นางสาวสุภัสสรา   สุขปาน
 
1. นางศรียากุล   ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา   ภิรมจิตร
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 50 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ชัยพิมล
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จำเริญธรรม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  พลาศัย
 
1. นางสาวกรกนก  เจนชัย
2. นางสาวเกียรติสุดา  คำมา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง 11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สีสา
2. นางสาวรุจิเรข  จิวะนนท์
3. นางสาวศิรินดา  พันธ์แสนชา
 
1. นายมิลินทร์   กำลังเหลือ
2. นางรัชยา  พรสันเทียะ
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด
2. เด็กหญิงทักษพร  คุ้มไพร
3. เด็กชายนรบดี  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นายธิติพงษ์  สีขาว
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิดาภา  หิรัญเกิด
2. นายชัชวาลย์  กงทอง
3. นางสาวเบญจลักษณ์  โอสวัสดิ์
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางมานิตา  สมัถชัย
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรหมสิทธิ์
2. นายน้ำหน่ึ่ง  แสนโบราณ
3. เด็กชายลักกี่  ยูยามาดู
 
1. นายนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข
2. นางกันยกร  โนนแวง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวทักษิณานันท์   ขุ่ยจันทึก
2. นางสาวปรารถนา   สัตมิตร
3. นางสาวเบญจกัลยาณี  คำหงษา
 
1. นางสาวณัฐจิรพัส  สิทธิกรศิริธนา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 18 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เกรียมโพธิ์
2. เด็กหญิงฐิติพร  ขอสินกลาง
3. เด็กหญิงปานไพลิน  ม่วงศิลป์
 
1. นางมานิตา  สมรรถชัย
2. นางอโนทัย  ฤทธิ์จรูญ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 21 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวรุ่งตะวัน  เงินประมวล
2. นางสาวสุพรรณษา  บุตรศรี
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชูสกุล
 
1. นางอโนทัย  ฤทธิ์จรูญ
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 43 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายสุเทพ  บุญล้อม
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  พาป้อ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธรรมวงษ์ศา
 
1. นางสุภญา  สุพล
2. นางสาวทิพวรรณ  เชื้อนาวัง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชัชฎาภรณ์   ศิริประภา
2. นายธนะกร  ยาธะนะ
3. นางสาวพรพิมล   ชัยสรณ์
 
1. นางสาวณัฐจิรพัส  สิทธิกรศิริธนา
2. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงอริสรา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  หาชัยภูมิ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 16 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงอมิตา  ณรงค์สูงเนิน
 
1. นายปรีชาพล  ไทยน้อย
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ปลื้มเชื้อ
3. เด็กชายเสน่ห์  ชนะพาล
 
1. นางสาวนิตยา  นามโสม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภิรมย์ภักดิ์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไม้สันเทียะ
2. นางสาวบังอร  สุวรรณโค
3. นายอภิวัฒน์  เขตบำรุง
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกัญญา  ชัยจำรัส
 
1. นายจักรี  สุนทริยานนท์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงไผ่  ธนาไธสงค์
 
1. นางสาวอมรรัตน์   โชคตระกูลเกียรติ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายยศกร  วังยาว
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  วงษ์จักษุ
 
1. นางสาวสุมาลี  สิทธิวงศ์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 20 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายทศพล  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นายฤกษ์ดี  ชัยประสิทธิ์
 
1. นายสมกลิ่น  ชินรัตน์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกิตติกร  ถนอมสัตย์
 
1. นางสาวชลิดา  กาลเขว้า
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายเพชร  วงศ์ศิลป์
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง 4 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชล  มีพวก
2. เด็กชายสันติ  พันธุ์หนองเป็ด
 
1. นายทนงศักดิ์  เติมผล
2. นางสาวยุภา  บุญสระ
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.68 ทอง 28 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอุกฤษฏ์  มะลิวรรณ
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84.84 ทอง 32 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายภูวพล  ดิเรกศิลป์
 
1. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชัยภัทร  วิเศษการณ์
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87 ทอง 32 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์
 
1. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 38 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 38 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายศุภชัย  ดื่มโชค
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85.64 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายปุญญพัฒน์  ตระกูลแสงแก้ว
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80.8 ทอง 41 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายศุภชัย  ดื่มโชค
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88.21 ทอง 27 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกัญญวรา  บุษราคัม
2. นายกิตติพงศ์  อุดโนนตาด
3. นายคมกริช  แดงสูงเนิน
4. เด็กชายจักรพงษ์   เมฆะวงค์
5. นางสาวจิฬาภรณ์  วันสา
6. นายชยุตพงศ์  แก่นเกตุ
7. นายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
8. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
9. นางสาวณิชกมล  กรธนกิจ
10. นางสาวดวงกมล  อำนาจ
11. นางสาวตะวัน  ซายเขว้า
12. นายธนภูมิ  ทรายงาม
13. เด็กชายธนากร  ไตรเสนีย์
14. เด็กชายธีรภัทร  คำหงษา
15. เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
16. นายนิติธร  ทวีชีพ
17. นายปรัชญา  ขลังวิชา
18. นางสาวผกามาส  พรมมา
19. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งแฝงกลาง
20. นายภูวพล  ดิเรกศิลป์
21. เด็กชายมงคล  นิสัยเย็น
22. นางสาวรัญชนา  ประจญหาญ
23. นายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์
24. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
25. นางสาวศรุตา  มาภักดี
26. นายสมเกียรติ  สมอุ่มจาน
27. นายสุธานนท์  ตั้งใจ
28. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์ชัย
29. นายอภิเชษฐ์  วิสุทธิสาย
30. เด็กหญิงแสนรัก  เงินจัตุรัส
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
2. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม
3. นายมณฑณัช  บุญปลูก
4. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
5. นางประภัสสร  คิดบรรจง
6. นางประสานพันธ์  พลทะยาน
7. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม