งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สุสเณย์
2. เด็กหญิงสุกันญา    โหวดนอก
3. เด็กหญิงปริมประภา    ศรีปัดถา
4. เด็กหญิงพลอยชมพู    อรรคฮาตจันทร์
5. เด็กหญิงรังษิยา    อุทัยใจ
6. เด็กหญิงภัคจิราภรณ์    ทัศดอน
7. นางสาวอาริญา    ขำแก้ว
8. นางสาวปิ่นสุนทร    สืบสุนทร
9. นางสาวชนม์นิดา    โชติรักษ์
10. นางสาวชุติมา    มูลชาติ
1. นางสาวนันทนัช    วิเชียรเพริศ
2. นางประภาพร    แพงพะเนาว์
3. นางปราณี    เทียงทำ
2 2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    ม้วนทอง
2. นางสาววิลัยพร    ทองแช่ม
3. นางสาวลักษิกา    อาษากิจ
4. นางสาวมิลลดา    ม้วนทอง
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร    จันทร์เหลือง
6. เด็กหญิงภัทรพร    ทุมมาลา
7. เด็กหญิงภาวิณี    กองแก้ม
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์    บุตรโคตร
9. เด็กหญิงกันยรัตน์    ทูลนอก
10. เด็กหญิงสุภัสรา    เขมะรัง
1. นางประคอง    กิ่งแก่นแก้ว
2. นางสุบรร    พรหนองแสน
3. นางเอื้อมพร    นิตยารส
3 3 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวสุณิษา    ทนาชัย
2. นางสาววรนาถ    กินพล
3. นางสาวชลิดา    ชูชื่น
4. นางสาวศิริพร    อุดพรม
5. นางสาวฐิดาพร    ศรีโคตร
6. นางสาวกฤติยาพร    ศรีภานุกุล
7. นางสาวนฤมล    อุปถัมภ์
8. นางสาวเพชรัตน์    สีคุณฮาต
9. นางสาวภัทรวดี    ผาอินทร์
10. เด็กหญิงเบญญาภา    โกเสนตอ
1. นายชลพต    เดชบุรัมย์
2. นายพิบูล    สาคร
3. นางเพ็ญศรี    ปุริศรี
4 4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวีรนุช    ศรีพรหม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    แป้นเงิน
3. เด็กชายปฏิภาณ    เลิศล้ำ
4. เด็กชายภูริภัทร    ดาทอง
5. เด็กชายอัษฎาวุธ    ทะเกิงสุข
6. เด็กหญิงอิศยา    ยงรัมย์
7. นางสาวรุ้งฟ้า    ทองแม้น
8. นางสาวอารียา    วงเวียน
9. นายณัฐพงษ์    เอกอิ่มผล
10. นายสิทธิพงษ์    ปานทอง
1. นายวิรัติ    พนารัตน์
2. นางสาวศิรินทร์    มะลิซ้อน
3. นายสุทธิพงษ์    ผิวจันสด
5 5 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนธัช    สุมาลุย์
2. นางสาวเบญจพร    โทขันธ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    อมรวิชัยกุล
4. เด็กหญิงญาปกา    ถิ่นทัพไทย
5. เด็กหญิงปรียาภัทร    โถทอง
6. เด็กหญิงชฎาภรณ์    กองแก้ว
7. เด็กหญิงเบญญาภา    เกิดพุ่ม
8. เด็กหญิงธัญชนก    ปุณริบูรณ์
9. นางสาวทรรศนีย์    พูนศรีธนากูล
10. นางสาวศิริยากร    เพิ่มทอง
1. นายณัฏฐพัชร    เมธาพรธิวัฒน์
2. นางสาวสไบพร    คำภิรมย์
3. นางสาวอำนวย    ม่วงอร่าม
6 6 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยวดี    สุขแสวง
2. นางสาวปฐมพร    ดอกประยงค์
3. นางสาวสุพัชชา    ประเมินชัย
4. นางสาวรัตนาภรณ์    เรียบร้อย
5. เด็กหญิงสิดาพร    พูนดี
6. เด็กหญิงวรัญญา    เยรัมย์
7. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    อิงสา
8. เด็กหญิงขวัญฤทัย    บัวแก้ว
9. เด็กหญิงแพรพลอย    ชายฉกรรจ์
10. เด็กหญิงพรธิรา    แหวนทอง
1. นายติกขเวทย์    สมยิ่ง
2. นางสาวบุญฉวี    กิ่งนนท์
3. นายศิริชัย    หมื่นเจริญ
7 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์    ศิลปดอนบม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ดวงดุ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    งามดี
4. เด็กหญิงณัฐกมล    ผันบาง
5. เด็กหญิงรินทร์ลินี    วงละคร
6. เด็กหญิงชมพูนุช    ศรีวิชา
7. นางสาวแพรวา    บุญชื่น
8. นางสาวหทัยชนก    พรหมอุตม์
9. นางสาวสุมิตา    พิมมะหา
10. นางสาวประภัสสร    ชาวประทุม
1. นางภมร    สุวรรณประสิทธิ์
2. นางสุขสราญ    เข็มทอง
3. นางอรนุช    ไวบรรเทา
8 8 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไพรินทร์    ผิวขาว
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    แก้วเฮียง
3. เด็กหญิงธัญพร    อยู่สุข
4. เด็กหญิงวิลาสินี    กาภูคำ
5. เด็กหญิงณิชนันทน์    ผ่องใส
6. เด็กหญิงศุภธิดา    คำค้อ
7. นางสาวจุฑามาศ    จำปาบัว
8. นางสาวจิราพร    ดวงวงษา
9. นางสาววรัญญา    สุวรรณหาร
10. นางสาววรรณวิสา    คงเล็ก
1. นางกฤติยา    พหลทัพ
2. นางสาวฐิรศิริ    อาจวิชัย
3. นางสาวเดือนเพ็ญ    ตุ่นคำ
9 9 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุรีพร    ปิงตา
2. นางสาวชลลดา    กานุสนธิ์
3. นางสาวภาณุมาศ    แดนดงยิ่ง
4. เด็กหญิงวิลาสิณี    ดวงจิตร
5. นายภูวนัย    ไกรวัน
6. เด็กชายวานิตย์    ไทยน้อย
7. เด็กชายเกรียงไกร    คำสีนิล
8. เด็กชายอัครวินท์    ปราบ ณ ศักดิ์
9. เด็กชายอภินันท์    พะรารัมย์
10. นางสาวกุลธิดา    ชัยชนะ
1. นายมนตรี    กรมทำมา
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย    แสงจันทร์
3. นายอนุกูล    วงษ์นาง
10 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปริยากรณ์    โลหากาศ
2. นางสาวฐิตาภา    ศรีแก้วน้ำใสย์
3. นางสาวภักดีพร    โคตรภักดี
4. นางสาวสุชาวดี    พันธ์ชาติ
5. เด็กหญิงชลิสรา    ภูโคกค้อย
6. เด็กหญิงปรีญานุช    สีทานวล
7. เด็กหญิงชลิตา    ไชยพิเดช
8. เด็กหญิงณัฐวดี    ช้างทองแดง
9. เด็กหญิงสิริมาภรณ์    สิริสกุลยวด
10. เด็กหญิงธมนวรรณ    อินทร
1. นางสาวศศิกาญจน์    ชุมแวงวาปี
2. นางสุรีพร    สวัสดิ์วงษ์
3. นางสาวโสภิดา    หงษ์ลอยลม
11 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศรุตา    เกษียร
2. เด็กหญิงอภิสมัย    สุวรกิม
3. เด็กหญิงมุฑิตา    สวายประโคน
4. เด็กหญิงณัฐนรี    ทองลี
5. เด็กหญิงยุพารัตน์    เชื้อไพบูลย์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์    ขาวภา
7. นางสาวธนัชชา    เทียบบุญ
8. นางสาวอรรัมภา    ชาญอาวุธ
9. นางสาวพันพัสสา    ตู้จำรูญ
10. นางสาวนุภาพร    ธงชัย
1. นายณัฐพงษ์    คุณพระรักษ์
2. นายธีรวัฒน์    แสนนาม
3. นางสาวปัทมา    ยนตรี
12 12 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกรองทอง    สุวรรณดี
2. นางสาวพรรณพัสสา    ภูแช่มโชติ
3. นางสาววรัญญา    แว่นใหญ่
4. นางสาวกนกอร    แซ่ลิ้ม
5. นางสาวกวินนา    สำราญพงษ์
6. เด็กหญิงพีรดา    ฉายไสว
7. นางสาวณิชลดา    เรืองสุข
8. นางสาวกมลชนก    ศรีโยธี
9. นางสาวชลภร    รัตนวิชัย
10. เด็กหญิงแพรวนภา    ทูลมาลา
1. นางปิยวรรณ    ภูนาสูง
2. นางสาวลภัสพร    โคตรโสภา
3. นางสาวศรีแพร    นามโส
13 13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชญาภรณ์    ภูวิเศษ
2. นางสาวแพรวมณี    ศรีสุดชา
3. นางสาวนันธิตา    พิศภิรมย์
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พันเทศ
5. เด็กหญิงชญาดา    เหล็กดีเศษ
6. เด็กหญิงวราพร    เมืองนิล
7. เด็กหญิงณรินธร    ปาปะขำ
8. เด็กหญิงณัฐวรา    ศรีสังข์
9. เด็กหญิงพัชราพร    กุลชะโมริน
10. เด็กหญิงดลยา    ภูพิพัฒน์
1. นางกชกร    ได้เกียรติ
2. นางกัญชฎา    ภูหานาม
3. นายนรินทร์    พุดลา
14 14 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณนิพา    อู่อ้น
2. นางสาววรรณภรณ์    สกุลโพน
3. เด็กหญิงจิตรดา    พลาศรี
4. นางสาวณัฐริกา    พละปี
5. เด็กหญิงปรมัตศนันทน์    ภักดี
6. นางสาวสุชานันท์    ทองจันทร์
7. นางสาวอภิญญา    ลุนใต้
8. นางสาวชลิตาวรรณ    สุรันนา
9. นางสาววนิดา    นันทะเขต
10. นางสาวมีณานุช    ชินโน
1. นายจิลลาภัทร    มุกดา
2. นายพจกร    แจ่มสุวรรณ์
3. นายเอนก    สุวรรณธาดา
15 15 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    เทพกัลยา
2. เด็กหญิงปทุมทอง    บุณยแต่ง
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์    หงษามนุษย์
4. เด็กหญิงเนตรชนก    สิงเสือ
5. เด็กหญิงธันย์ชนก    จันบัวชม
6. นางสาวนิพาดา    สาระ
7. นางสาวพรนภา    ดวงศร
8. นางสาวธิดาทิพย์    สมศรี
9. นางสาวจุฑามาศ    ทุมสาร
10. เด็กหญิงอรนลิน    กอสมบัติ
1. นางสาวจิตติมา    ประวัติพงษ์
2. นางรติมัย    นึกชม
3. นางวนิดา    เกตุสีลา
16 16 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงุสุพัฒน์ตรา    จันทชาติ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ขุนทะวาด
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    ติยะบุตร
4. เด็กหญิงศรัณพร    ติยะบุตร
5. เด็กหญิงชยากร    กาสีชา
6. เด็กหญิงอริสรา    ติยะบุตร
7. เด็กหญิงปาณิศา    สินธุวงค์
8. เด็กหญิงพิชานันท์    ติยะบุตร
9. เด็กหญิงมานิตา    ฝ่ายทะแสง
10. เด็กหญิงสุวรีย์    คำชนะ
1. นางฉวีวรรณ    ไตรยะขันธ์
2. นายมานะ    แผดศรี
3. นางเฉลียว    ชินโณ
17 17 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์    สุพร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไวว่อง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    กลิ่นบัว
4. เด็กหญิงกรรณิการ์    มงคลสุภา
5. เด็กหญิงศิริฟ้าใส    สุพร
6. เด็กหญิงสุนิสา    ชัยสงค์
7. นางสาวสิริพร    สุพร
8. นางสาวกุลจิรา    มีสิทธิ์
9. นางสาวมินธิทรา    ประกอบทรัพย์
10. นางสาวสุรีรัตน์    เสียงใหญ่
1. นายชุติภาส    ยืนยั่ง
2. นางปริศนา    รอบคอบ
3. นายวิสัย    สมประสงค์
18 18 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณธิวา    ศรีภูวงษ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    บุญศิริ
3. เด็กหญิงสิราภรณ์    มหาชัย
4. เด็กหญิงณัฐชยา    ทัพนคร
5. เด็กหญิงพิลัยพันธ์    วงษา
6. นางสาวเขมิกา    พรหมทา
7. นางสาวณัชชา    เพชรดี
8. นางสาวนิชานันท์    หนองผือ
9. เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์    อุรัญ
10. เด็กหญิงสุชานันท์    พุทธพลพิทักษ์
1. นางมนรัตน์    สมสุข
2. นางสาวรัศมี    มานะ
3. นางแสงจันทร์    โพธิ์นา
19 19 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พร    โถนารัตน์
2. เด็กหญิงพิชชานันท์    น้อยเสนา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤดี    รักจันทร์
4. เด็กหญิงนิภา    วรพต
5. เด็กหญิงอังคราวรรณ์    กลางเวหา
6. นางสาวศศิธร    บุรินทร์
7. เด็กชายภูษิต    วัญจรูญ
8. นางสาวบวรลักษณ์    ผ่านชมภู
9. นางสาววรัญญา    วรรณกุล
10. นางสาวพรยุพา    บุตรอินทร์
1. นางสาวธัญพิชชา    นาเสงี่ยม
2. นายธิติเดช    ชมภูราช
3. นางวัชราภรณ์    ทาชาติ
20 20 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สมบุตร
2. เด็กหญิงภัฐธีรา    จองตะคุ
3. เด็กหญิงพัชรพร    สมพันธ์
4. เด็กหญิงจีระพร    ตรีภักดี
5. เด็กหญิงอโนชา    ตาระเต็ง
6. นางสาวอัญมณี    ผุยผา
7. นางสาวศิรินภา    เส็งนา
8. นางสาวปิณฑิรา    เทียมสม
9. เด็กหญิงบุญญิตา    บุญแนบ
10. นางสาวณัฐกานต์    บุญซ่อน
1. นางสาวชลธิชา    หล้าจางวาง
2. นางสาวปริตา    ระรื่นรมย์
3. นางสาวพนิชดา    ธิมะเณย์
21 21 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายดลวัฒน์    สิงห์คุณ
2. นายกุลเทวะ    ศิริเสาร์
3. นายศุภกฤต    ไชยนนท์
4. นายอภิเดช    สร้อยจันดา
5. นายศรายุทธ    ผ่านคุลี
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    มาลาแสง
7. นางสาวกนกวรรณ    ดวนลี
8. นางสาวฉัตรสุดา    บุญประกอบ
9. นางสาวศศิกานต์    ขุนเทพ
10. นางสาวเกศริน    รังคำกอง
1. นางสาวกชพร    ทองสิงห์
2. ว่าที่ร้อยตรีขุนพลเล็ก    มะธิตะใน
3. นางสาวดรุณี    โลหิต
22 22 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา    วงศ์เทวา
2. เด็กหญิงศุภิสรา    จิตไธสง
3. เด็กหญิงศศิกานต์    เรืองไพศาล
4. เด็กหญิงชวิศา    แผ่นจันทร์
5. เด็กหญิงนภสร    จงกลาง
6. เด็กหญิงมาริษา    กระแสรัมย์
7. นางสาวณัฐนันท์    ทัศนปิติกูล
8. นางสาวณิชกุล    แว่นรัมย์
9. นางสาวกิตติ์รวี    ธราวุฒิกุลโรจน์
10. นางสาวธัญชนก    ศรีหาคุณ
1. นางพัชราภรณ์    ทัศพงศ์
2. นางรัชนก    ป้อมหิน
3. นางสุธาสินี    ศรีวรรณะ
23 23 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรสุดา    ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงชาลิดา    โสดา
3. เด็กหญิงชีวรินทร์    สุขสำโรง
4. เด็กหญิงอรปรียา    ยังพัฒนพันธุ์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    เขียนดี
6. เด็กหญิงพรณภัส    เขียวดี
7. เด็กหญิงเอ็นดู    ประเสริฐสุด
8. เด็กหญิงพิชชาสินี    ลักษมีเศรษฐ
9. เด็กหญิงณิชาภัทร    สินปรุ
10. นางสาวทรัชชา    ประจิตรานนท์
1. นายประดิษฐ์    ละครชัย
2. นายมหาศาล    สืบนิสัย
3. นายเพชร    กระโพธิ์
24 24 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัฐกร    ตั้งวงษ์เจริญสุข
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    ทองทำกิจ
3. นางสาววิลาสินี    เลิศไธสง
4. นางสาวนภัสชนก    ดวงดี
5. นางสาวเกศมณี    ละม่อมพร้อม
6. เด็กหญิงสุนันทา    เทือกสา
7. นางสาวนารีรัตน์    วันสูงเนิน
8. นายชนมวัต    ก้อนทอง
9. นายสิทธิศักดิ์    เพียรสันเทียะ
10. เด็กชายอภิสิทธิ์    พยัคฆ์กูล
1. นายประมวล    บุญหลาย
2. นายอัคร    ศรีเมือง
3. นายไกรวุฒิ    พิมพ์เชื้อ
25 25 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายพันทิวา    ปักการะโน
2. นายอนิรุตย์    นาแพง
3. เด็กชายชูวิทย์    มลิวรรณ์
4. นายอดิเทพ    บุญพร้อม
5. เด็กชายภัทรกร    วิไลฤทธิ์
6. นางสาวอินธิราพร    ตีชัยรัมย์
7. นางสาวจินดาภรณ์    ตองติดรัมย์
8. นางสาวจิรัศยา    กุลธินี
9. เด็กหญิงนาตาลี    คาร์สรรค์
10. เด็กหญิงมธุรดา    จันทวงษ์
1. นางธนูรัตน์    พิมพ์บุญญามาศ
2. นายยศวรรธน์    วิชิตพันธ์
3. นางสาวรัชนีกร    อักษรณรงค์
26 26 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวชื่นจิตร    โม้อินทร์
2. นางสาวศศิภา    แสงกระจ่าง
3. นางสาวอภิชญา    ชมภูจันทร์
4. นางสาวธีราพร    วีระชานนท์
5. เด็กหญิงจิกะพร    ทวีลาภ
6. เด็กหญิงณัฐพิชา    ภูพันนา
7. เด็กหญิงพัฒนาวดี    แสงเงินยอด
8. เด็กหญิงศศิธร    เหมืองทอง
9. เด็กหญิงนฤมล    พระโพธิ์
10. เด็กหญิงนลินพร    ชันศรี
1. นางสาววภาพร    สุขรักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์    ทองแดง
3. นางสาวอรวี    กะนะฮาด
27 27 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุขพรรษา    สิ้นปี
2. นางสาวกาญจณี    จรกระโทก
3. นางสาวณัฐฑิดา    กระสาราศร
4. นางสาวสายน้ำผึ้ง    พิกุล
5. เด็กหญิงพิสมัย    นันดี
6. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    ปิ่นสกุล
7. เด็กหญิงณัฐชริดา    มิ่งขวัญ
8. เด็กหญิงภรณ์รัมภา    จามิกรณ์
9. เด็กหญิงอาริสา    สุวรรณแสง
10. เด็กหญิงพัชรินทร์    พลพิทักษ์
1. นายณัฐพงศ์    รีวงษา
2. นางยุพิน    รีวงษา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นางสาวสุจิรา    พุฒเขียว
2. นางสาวฏิมากานต์    จันทะแจ่ม
3. นางสาวอาทิตยา    ขาวเขียว
4. นางสาวจิราพร    คำภู
5. เด็กหญิงธนพรรณ    ปาณาราช
6. เด็กหญิงชนัญชิดา    สุนทนันท์
7. เด็กหญิงนริศรา    ธาตุวิสัย
8. เด็กหญิงสุธาศินี    ธรรมรักษ์
9. เด็กหญิงกัญญาวีร์    พันนาขา
10. เด็กหญิงสโรธิชา    รัตนภูมี
1. นางกาญจนสุดา    ไชยเพ็ชร
2. นางสาวนัฐพร    เสาสิน
3. นางสาวยุพิณ    ผิวขาว
29 29 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอธิติยา    นุ้ยคง
2. เด็กหญิงสโรชา    เจียกงูเหลือม
3. เด็กหญิงอภิชาดา    เปรี่ยมพิมาย
4. เด็กหญิงเพียงอัมพร    เทียมสำโรง
5. เด็กหญิงสกุลทิพย์    สระแผง
6. เด็กหญิงชนานาถ    เขื่อนเมือง
7. นางสาวกานต์ธีรา    ตรัสวิมาน
8. นางสาววัลยา    คุณความดี
9. นางสาวลลิดา    ทำนองดี
10. นางสาววรรณพร    ดวงแก้ว
1. นางนงพงา    พูลเพิ่ม
2. นางสาวนิภา    หงุ่ยกระโทก
3. นายปรเมษฐ    นามไพร
30 30 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทนา    บุ้งกระโทก
2. เด็กหญิงนาตาชา    คำบอนพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุนิชาพร    ด่านกระโทก
4. เด็กหญิงหทัยชนก    มิ่งขวัญ
5. นางสาวสุวรารักษ์    หล่าคำ
6. นางสาวปิยะมาศ    แซ่โค้ว
7. นางสาวประกายกานต์    จงเจิมกลาง
8. เด็กหญิงธนภรณ์    รั้งกระโทก
9. เด็กหญิงพิณทิพย์    เจนฤทัยธรรม
10. นางสาวเกวลิน    กันธา
1. นางสาวกัญญณัช    ใจจังหรีด
2. นางจุรีรัตน์    วรรณประดิษฐ์
3. นางนงนุช    ตราผักแว่น
31 31 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร    เกษรพรมราช
2. เด็กชายขวัญชัย    แสงสุข
3. เด็กชายวัชระ    ดรสระน้อย
4. เด็กหญิงพรสวรรค์    แซกพุทรา
5. เด็กหญิงสุพรรษา    หมวกพิมาย
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เทียนเมืองปัก
7. นายศุภโชค    ชัชวาลย์
8. นายชัยวัฒน์    รักใคร่
9. เด็กหญิงดาริตา    ฟั่นเพ็ง
10. นางสาววรญา    ศรีสุวรรณ
1. นายดาว    โหมดนอก
2. นายพงศธร    กาศพรมราช
3. นายสถิตย์ชัย    แสงทอง
32 32 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณิชารีย์    แซ่จู
2. เด็กชายสุวิชา    พยัฆพล
3. เด็กหญิงเบญญาภา    จรจันทึก
4. เด็กหญิงพรรณอร    บัวมาศ
5. เด็กหญิงสุภาพร    สมัญญา
6. เด็กชายอดิชาต    ปรีชา
7. นายพิเชษฐ์    สินปรุ
8. นางสาวจิณห์นิภา    สุนทรพฤกษ์
9. นายอาทิตย์    โสดาจันทร์
10. นายสุทธิพร    ชุมตรีนอก
1. นางสาวชนาภัทร    ชนะศุภสิริ
2. นางสรัญญา    นาคาเริงฤทธิ์
3. นางสุวิภา    นานอก
33 33 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐชลิตา    มุ่งสูงเนิน
2. เด็กหญิงเชงอี    ริท
3. เด็กหญิงวิจิตรา    สีทากุล
4. นางสาวศิริรักษ์    จอสูงเนิน
5. นางสาวอารียา    บุญหอม
6. เด็กหญิงภูวิศา    รื่นรมย์ธรรม
7. เด็กหญิงศิริวงศ์    ศิลปชัย
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์    ช่วยงาน
9. เด็กหญิงจิราพัชร    ชาญชิตร
10. นางสาวชลธิชา    นวลทิม
1. นางสาวณกรกมล    ศรีไชย
2. นางพิมพ์ชณัฐ    พลเยี่ยม
3. นางสาวสุปราณี    แก้วมาพะเนา
34 34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวหทัยทิพย์    ครัวนอก
2. นางสาวมาริษา    ชินนอก
3. นางสาวชลธิชา    แก้วเสน่ห์ใน
4. เด็กหญิงธนัญญา    ขอฟุ้งกลาง
5. นางสาวธัญญารัตน์    นาคดี
6. เด็กหญิงธารารัตน์    นิตย์กระโทก
7. เด็กหญิงปริญดา    กรินสูงเนิน
8. เด็กหญิงโชติรส    ขอรสกลาง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์    รมย์สูงเนิน
10. เด็กหญิงสิรินภา    อินทรมงคล
1. นายประวิตร    บุญกลาง
2. นางสาวสุรีพร    พันธุประกิจ
3. นายอุธร    กุดหินนอก
35 35 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรรณปพร    อิงนา
2. นางสาวจิราพร    ฤทธิ์ไธสง
3. นางสาวจิดาภา    รุ่งเป้า
4. นางสาวธิดาพร    สุนทองเบ้า
5. เด็กหญิงณัฐนันท์    เหล่าสิงค์
6. เด็กหญิงธนวันต์    แสนโคตร
7. เด็กหญิงธัญรดา    โลหะพรหม
8. เด็กหญิงนันทนาพร    นุชเจริญ
9. เด็กหญิงปพิชญา    ทวยหา
10. เด็กหญิงไพรลดา    เจือจันทร์
1. นายภักดี    อุทโท
2. นายวีระพล    เรือกิจ
3. นางศิริธร    แหลมจริง
36 36 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวออมสิน    ทุ่มโมง
2. นางสาวปวีณา    สอนสมนึก
3. นางสาวภาณุมาศ    วรดี
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์    นิวงษา
5. เด็กหญิงปภาวรินท์    นรสาร
6. เด็กหญิงพัชราภา    พลเหตุ
7. นางสาวเขมิกา    หนองกุ่ม
8. นางสาวณัชชา    สอนสมนึก
9. นางสาวมาระดี    บัวระบัติ
10. นางสาวณัฐวลัย    กออุดม
1. นางสาวชมพูนุท    สมบัติศรี
2. นางวาศนา    อัคราช
3. นางเพ็ญศรี    จิ่มอาษา
37 37 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายจักรินทร์    ชมภูพื้น
2. เด็กชายณัชพล    แก่นไชย
3. นายดนัย    เพชรโคตร
4. นายสุพะกิต    แสนเมือง
5. เด็กชายภูวนัย    อินทร์คำน้อย
6. นางสาวกุลวดี    ชิงชัย
7. นางสาวกุลธิดา    ชิงชัย
8. เด็กหญิงณัฐชา    ม่วงจำปา
9. เด็กหญิงสุปรณี    แสงโยธา
10. นางสาวน้ำฝน    สุขเจริญ
1. นางสาวสุกัญญา    กรพันธุ์
2. นางสาวสุนันทา    โถบำรุง
3. นายอาทิตย์    บัญชา
38 38 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชูพรรณ    พลเศษ
2. เด็กหญิงนิชานันท์    ผ่านแผ้ว
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ    แสนแสง
4. เด็กหญิงอรพรรณ    ระวันสุ
5. เด็กหญิงอรรวินท์    แจ่มประแดง
6. เด็กหญิงไอรัตน์ดา    เกตุคำขวา
7. นางสาวประภัสสร    แยกโคกสูง
8. นางสาวพรพนา    อุสาห์
9. นางสาวไปรมาศ    ทองแก้ว
10. นางสาวสุทธินันท์    คุ้มทองอินทร์
1. นายสุนทร    ขันศรี
2. นางสุนทรีรัตน์    ยาศิริ
3. นางสาวสุพัตรา    วงค์แสงน้อย
39 39 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริกัญญา    มนตรีวัน
2. นางสาวนรินทร์ธร    แสงชัย
3. นางสาวกัญญาณัฐ    ลีลาศ
4. เด็กหญิงอัญชัญ    ทองดี
5. เด็กหญิงปรียารัตน์    คำสี
6. เด็กหญิงจิตรลดา    แสนเสนา
7. เด็กหญิงแพรไหม    แจ่มใส
8. เด็กหญิงปวีณา    ทองแสง
9. นางสาวหทัยกาญจน์    เสียงใส
10. เด็กหญิงอัจฉริยา    นินศรี
1. นายกมลวัฒน์    มุ่งงาม
2. นางณัฐนิภา    ศรีวิเศษ
3. นางสาวภาวดี    สลับศรี
40 40 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยพร    เรืองสุข
2. เด็กหญิงทิพย์กมล    แสงภักดี
3. เด็กหญิงกิดาการ    ทุมเสน
4. เด็กหญิงมลชญาทิพย์    แสงภักดี
5. เด็กหญิงณัฐวิกร    ทิทา
6. เด็กหญิงศิริลักษ์    มุกธวัตร
7. นางสาวอาริยา    แก้วประดับ
8. นางสาวจริยา    สุขสบาย
9. นางสาวสุจารีย์    ศรีอุบล
10. เด็กหญิงทัตพิชา    นาโสก
1. นายกิติภรณ์    ทันกิ่ง
2. นายชรินทร์    ยาตะลี
3. นางสาวศิริกานต์    โคตรพันธ์
41 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐานิดา    สู่สุข
2. เด็กหญิงบุษกร    วงค์ละคร
3. เด็กหญิงกนกวลัย    จันทะพันธ์
4. เด็กหญิงจันทิมา    แสงอรุณ
5. เด็กหญิงสกุนตลา    มณีวงษ์
6. เด็กหญิงรัตนตรัย    อ่อนเกษ
7. เด็กหญิงศุภัชญา    ทองพระพักตร์
8. นางสาวญาณิศา    เนื่องไชยยศ
9. นางสาวธนภรณ์    จันทร์อุดม
10. นางสาวศุภพิชญ์    รุญเจริญ
1. นางสาวณัฐธิดาภรณ์    แหวนเงิน
2. นางนิธินันท์    ธนะจิตต์สิน
3. นางไพลี    จันทร์นิยม
42 42 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬามณี    พันธ์ศรี
2. นางสาวสุกาญดา    ทิพย์ศรี
3. นางสาวธาราทิพย์    สุวรรณเวียง
4. นางสาวอารีรัตน์    นามวงษ์
5. เด็กหญิงกุลธิดา    เกษีสังข์
6. เด็กหญิงกัลยาณี    บุญมาก
7. เด็กหญิงบุษบา    กองแก้ว
8. เด็กหญิงบุษราคัม    ธรรมบุตร
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์    กิ่งแก้ว
10. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หงษ์กลาง
1. นางบุญชื่น    ดาวเรือง
2. นางสาวพิสุทธินี    สรสิทธิ์
3. นายอุดร    ปิยะวงษ์
43 43 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิราวรรณ    คำเสียง
2. เด็กหญิงกุลนันทน์    ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงภัณฑิรา    เข็มทอง
4. เด็กหญิงนาราภัทร    แสนสุริย์
5. นางสาวมัลลิการ์    จันทร์เทศ
6. เด็กหญิงอรทัย    แก้วนิมิตร
7. นางสาวสิตานันท์    สร้อยจิตร
8. นางสาววิภาพร    พงษ์ธนู
9. นางสาวพัฒนาวดี    คำมา
10. นางสาวอลิศรา    นันทะสิงห์
1. นางนิรันดร์    สุภาทิพย์
2. นางสาวปราณปรียา    พรมสิทธิ์
3. ส.ต.ต.รณเดช    ไสว
44 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเอวิตรา    บุดดา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงบุณยลดา    จูมสิมมา
4. เด็กหญิงฉัทชนัน    ทองบ่อ
5. เด็กหญิงณัชชานิษฐ์    สุวรรณศิลป์
6. เด็กหญิงบัณณิตา    สีหะบุตร
7. เด็กหญิงชลธิชา    บุญชาลี
8. เด็กหญิงพรนัชชา    บุญเลี้ยง
9. เด็กหญิงศศินา    ดวงศรี
10. เด็กหญิงลดาวัลย์    กิ่งแสง
1. นายคำภา    ดำพะธิก
2. นางชลัญธร    ดำพะธิก
3. นางสาวปนัดดา    ทองวิลัย
45 45 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    สิงห์โนนตาด
2. เด็กหญิงชมพูนุท    ธรรมวงศ์
3. นางสาวศิรประภา    ตั้งใจ
4. เด็กหญิงวริศรา    หาญบุ่งคล้า
5. เด็กหญิงอัญชุรี    แพลนสัมฤทธิ์
6. นางสาวมนทิรา    รักษาศิลป์
7. เด็กหญิงกนกพร    ลวดทอง
8. เด็กหญิงมาริษา    หลงจำปา
9. นางสาวจตุพร    ไชยยนต์
10. นางสาวประภาพร    สมเพ็ชร
1. นางสาวชยานันท์    หาวิชา
2. นางสาวชะนิตา    พรหมลัทธิศร
3. นางผาณิต    ตั้งใจ
46 46 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นางสาวธิญาดา    ภูมิพิพัฒน์
2. นางสาวณัฐวี    ไชยเม็ง
3. เด็กหญิงวริศรา    สวัสดิ์รักษ์
4. นางสาวศุภนุช    เปรมใจ
5. นางสาวปราณปริยา    ต่อชีวี
6. เด็กหญิงจารุวรรณ    ตราเงิน
7. เด็กหญิงอัญชนา    ตุมกา
8. นางสาวพิญาดา    ตู้จำรูญ
9. เด็กหญิงญาณิศา    ศรีเพี้ยนเอม
10. เด็กหญิงอรุณวิสา    ปรีดีวงศ์
1. นางสาวมัจฉา    ภูหัวไร่
2. นายอนุพงษ์    แสงศรีเรือง
3. นางสาวอรอุมา    เกลี้ยงกลม
47 47 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สร้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงโสภาวดี    ชนะกาจ
3. เด็กหญิงปริญยดา    เจริญรัมย์
4. เด็กหญิงพิริสา    พินิตมนตรี
5. เด็กหญิงชลธิชา    เจริญใจ
6. เด็กหญิงปริญญา    บุญมี
7. เด็กหญิงพิชชาพร    ใจปิง
8. เด็กหญิงวนัฐชญา    ชาคม
9. เด็กหญิงปิมประภา    อุ่นสูงเนิน
10. เด็กหญิงชลธิชา    ครูทำนา
1. นางสาวพันณพัสราภรณ์    ศรีพิทักษ์
2. นายวรปรัชญ์    ยินดี
3. นายวัชรินทร์    วันทา
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาววิราวรรณ    ธานี
2. นางสาวฐิติพร    ทองประเสริฐ
3. นางสาวศศิกานต์    พันธวัตร
4. นางสาวสรินยา    จันทริมา
5. นางสาวลลิตา    เพ็งพา
6. นางสาวศิญานันท์    อารีเหลือ
7. เด็กหญิงสิรินทรา    เอกคณิต
8. เด็กหญิงพชรพรรณ    การะมาตร
9. เด็กหญิงชนัญธิดา    สิมุฒิ
10. เด็กหญิงกนกพร    พลเมือง
1. นางนุชรินทร์    วรโพธิ์
2. นางปุณญทิพย์    รักภูเสนโพธิ์กุล
3. นางสมฤทัย    ลาภทวี
49 49 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนิลญวรรณ    คำทา
2. เด็กหญิงธัญสรณ์    พันลำ
3. เด็กหญิงจีรนันท์    วอทอง
4. เด็กหญิงวรัญญา    บุญสิน
5. นางสาวพิยดา    ซ่อนกลิ่น
6. นางสาวณัฐณิชา    บุญถ่าน
7. นางสาวธนวรรณ    ส่งสุข
8. นางสาววริศรา    ตั้งมั่น
9. เด็กหญิงปัฐมาวดี    พื้นผา
10. เด็กหญิงวิไลภรณ์    บุญเพ็ง
1. นางสาวประภาศรี    วัดสำโรง
2. นางรุ่งเดือนเพ็ญ    ศรีประนม
3. นางวารี    หลักกำแพง
50 50 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโยษิตา    ดีสุดหา
2. เด็กหญิงปลายฝน    ขันสิงห์
3. นางสาวอินธิรา    ทาบุดดา
4. นางสาวสุดาภรณ์    มณีวัน
5. นางสาวชุติมา    พอนเพี้ย
6. นางสาวชิดชนก    ทองสรรค์
7. นางสาวเบญจรัตน์    กุลบุตร
8. นางสาวปนัดดา    ใจดี
9. นางสาววรรณพร    สุภาษร
10. เด็กหญิงศุภมาศ    คำผลึก
1. นางสาวจิตฐิกาญจน์    บุญเลิศ
2. นางสาวทิพย์วดี    สมสอน
3. นางเมกิยะ    คำป้อง
51 51 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรลัดดา    ทองวิบูลย์
2. นางสาววริศรา    ศรีปัด
3. นางสาวจิรนันท์    สายทอง
4. นางสาวสุนิตา    สินประเสริฐ
5. นางสาวชุติมา    เนื้ออ่อน
6. นางสาวจินตนา    ศรีหล้า
7. นางสาวรัชฎาพร    วันโท
8. นางสาวศศิกานต์    ศรีปัด
9. นางสาวธัญรดา    สอนสิทธิ์
10. นางสาวพลอยไพลิน    สมศรี
1. นางรจนา    ทองโบราณ
2. นายวันชัย    หินผา
3. นางสาวโสวรรณี    แหล่งหล้า
52 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกนกอร    จันบุรม
2. เด็กหญิงกานติมา    สองสี
3. เด็กหญิงธนิดา    พรมสอน
4. เด็กหญิงอาทิตติญา    ตาลอินทร์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ปุยฝ้าย
6. เด็กหญิงรุจิราภรณ์    พันธ์จร
7. นางสาวอุไรภรณ์    สองศร
8. นางสาวณัฐวดี    ปุยฝ้าย
9. นางสาวภัณฑิรา    โยธิน
10. นางสาวภัทรวดี    นิลบารันต์
1. นางพงษ์ลดา    ชลธี
2. นางวันเพ็ญ    พรมสอน
3. นางศศิกานต์    เทียนแก้ว
53 53 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเมธาพร    นามเจริญ
2. เด็กหญิงธัญกร    แก้วทุมทอง
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    แก้วมงคล
4. เด็กหญิงธัญชนก    ประดู่
5. เด็กหญิงอัจฉริยาพร    อิดอ่อน
6. นางสาวชฎาวรรณ    เนตรวงศ์
7. นางสาววชิราวรรณ    วรพุฒ
8. นางสาวจิรภิญญา    กาสิทธิ์
9. นางสาวกมลลักษณ์    ทีอามาต
10. นางสาววิลาวัลย์    ไชยราช
1. นายรวีโรจน์    พวงพันธ์
2. นางรุ่งทิวา    สารเสนา
3. นางสาวรุ่งนภา    จุลทัศน์
54 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิพร    บุญกว้าง
2. นางสาวธิดารัตน์    จันทร์ขามเรียน
3. นางสาวชลธิชา    เทพนะ
4. นางสาววนิดา    ไชยเบ้า
5. เด็กหญิงกนกอร    บุญกว้าง
6. เด็กหญิงวิชญาดา    โสภา
7. เด็กหญิงกชกร    คงสนิทพะเนา
8. เด็กหญิงนวพร    ทัพธานี
9. เด็กหญิงนฤมล    แสนโคต
10. เด็กหญิงอริสรา    นาเจิมพลอย
1. นายชัยยนต์    ไกรยวงศ์
2. นางสาวดารานี    อุดชา
3. นางพรรณธิภา    พิมพ์สิงห์
55 55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลนัดดา    ระวิพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร    สร้อยดั้น
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    มะลิตัน
4. เด็กหญิงทิฆัมพร    พะคำตัน
5. เด็กหญิงชรินรัตน์    ปัญญายาว
6. เด็กหญิงธรรมมาภรณ์    พึ่งตาแสง
7. นางสาววรินธร    ลางไธสง
8. นางสาวพรธิตา    สุทธิอาจ
9. นางสาวดรุณี    วิเศษจอมเขา
10. นางสาวกรกนก    บัวแก้ว
1. นางจีรนันต์    เกตุแก้ว
2. นางสาวนภาพร    นันช่วง
3. นางสาวพิรัญญา    พันธุศิริ
56 56 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนปริยา    ปิ่นโสภณ
2. นางสาวจิดาภา    สุขปื้อ
3. เด็กหญิงกษมา    ผุยขันธ์
4. เด็กหญิงบุษยามาศ    บุตรธนู
5. เด็กหญิงศศิรัศมี    ธรรมเป็นจิตต์
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    วิจิตปัญญา
7. นางสาวจิตตินาถ    ครองตรี
8. นางสาวจุฑามาศ    สุภาสุ
9. นางสาวธิรดา    วงศ์ลา
10. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ขะพินิจ
1. นางกฤศนรัตน์    พุทธเสน
2. นายทวีวัฒน์    พิมพ์พัฒน์
3. นางสาววิภารัตน์    ตาเป้ง
57 57 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐมล    ปั้นฉลวย
2. เด็กหญิงณัฐธินันท์    จันดา
3. เด็กหญิงรัตนาวดี    สุขเนตร
4. เด็กหญิงอุทุมพร    สีลาโคตร
5. เด็กหญิงชุติมา    สีกะชา
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชำนาญมิ่ง
7. เด็กหญิงภัทราวดี    รุ่งเรืองยั่งยืน
8. นางสาวพรภิมล    แก้วศิริ
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    คุณพรรษา
10. นางสาวศกลวรรณ    พรทิพย์
1. นางพัชรี    ดวงศรี
2. นางสาวรัชนีกรณ์    ธนันท์ไชยสิน
3. นางสิริยากร    จำปาสิม
58 58 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิยดา    สุวรรณชัย
2. เด็กหญิงจิดาภา    ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงวัชราภร    ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงจินดาหรา    บุตรพรม
5. เด็กหญิงณัฐนิชา    สารมะโน
6. เด็กหญิงอรปรียา    สิงห์คำป้อง
7. เด็กหญิงวรัญญา    การด
8. เด็กหญิงอริสา    สีทาสังข์
9. เด็กหญิงชริญญา    พรหมโสภา
10. เด็กหญิงกรกนก    สอนบัว
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง    เบาะแฉะ
2. นางประภาวรรณ    สุขทองสา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
59 59 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยนุช    นาเมือง
2. นางสาวมุนินทร์    จำลองเพ็ง
3. นางสาวกมลวรรณ    พรมสูงยาง
4. นางสาวกานต์ธิดา    พันทา
5. เด็กหญิงนริสรา    ปัตถาวงษ์
6. เด็กหญิงปนัดดา    บุญจันทร์
7. เด็กหญิงรุจิรา    ทุมพร
8. เด็กหญิงสุทัตตา    จำปาชุม
9. เด็กหญิงปานตะวัน    มะหิพันธ์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พาโคกทม
1. นางสาวพรพิมล    หลักคำ
2. นางรัชนี    จันทรา
3. นางเพียรลัดดา    นิลผาย
60 60 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    พลขันธ์
2. เด็กหญิงภัทรลภา    ภาวัง
3. นางสาวหงษ์ธิดา    สองสงค์
4. เด็กหญิงปิยฉัตร    ภูลี
5. นางสาวรุ่งฤดี    สอนอาษา
6. เด็กหญิงบุรัญญา    วงษ์เพ็ชร์
7. นางสาวสุธิมา    พาเจริญ
8. เด็กหญิงอาทิตยา    หมื่นไธสง
9. เด็กหญิงนิสาชล    เผ่าชัย
10. นางสาวรัตนา    สำโรงแสง
1. นางสาวจุฑามาศ    ศรีปัตเนตร
2. นายณรงค์ศักดิ์    สังมาตร
3. นางสาวพรรณี    สามขา
61 61 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาววิรัลพัชร    สุขเสมอ
2. นางสาวศศิธร    วรรณดี
3. เด็กหญิงอัญชิสา    วงศ์จิรนันท์
4. เด็กหญิงณัฐฒิฌา    กันยา
5. เด็กหญิงผอบทอง    จันละบุตร
6. นางสาวภัทรสุดา    จันทะม่วง
7. นางสาวดารากร    วรวงค์
8. เด็กหญิงนภัสสร    จดจำ
9. เด็กหญิงสุพิชญา    ตุลากัน
10. เด็กหญิงพยะดา    อินทหอม
1. นางพิราวรรณ    น่าบัณฑิต
2. นางสุดใจ    ดวงผุยทอง
3. นางสาวสุพัตรา    ฉลาดเอื้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................