งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายนพดล    หนองเส
2. นายจิรานุวัฒน์    สีหวัง
3. นายเจษฎากร    ปรีชา
4. นายธีรดนย์    คำชา
5. นายณัฐพงษ์    ว่องไว
1. นางกนกวิภา    ศรีวิชัย
2. นายอนุมัติ    สุดชา
2 2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสรา    ปัตติลาพัง
2. นางสาวณัฐวรรณ    ทัศนา
3. นางสาวจุฑามาศ    ทาดวงศรี
4. นางสาวศิญาดา    โยทัยเคลื่อน
5. นายสัตยา    สุวรรณกาโล
1. นายเจมจิต    บริสุทธิ์
2. นายเติมพงศ์    พุทธิเสน
3 3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมลรัตน์    สิงห์เทพ
2. นางสาวจารุวรรณ    ไชยทะเศรษฐ์
3. นางสาวพรรณนัฎฎา    เขียนปัญญา
4. นางสาวอมิตรา    ศิริแวว
5. นางสาวนริศรา    โตศรี
1. นายวรเทพ    บุณยวิวัฒน์
2. นายสุวิทย์    การะน้อย
4 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายปริเยษฐ    สร้อยจิตร
2. นายมนัสวี    มูลแก่น
3. นายอิทธิเทพ    มีใจ
4. นายธีรพงศ์    แสนจันดี
5. นายพีรวิชญ์    อิดอ่อน
1. นายบุญร่วม    กลิ่นหอม
2. นางอิสราภรณ์    โพธิ์สุวรรณ
5 5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายนนทวัฒน์    ผลเจริญ
2. นางสาวอินทุอร    ทีงาม
3. นางสาวนันทิชา    จูงใจ
4. นางสาวชนานันท์    เทพบุตรดี
5. นางสาวจินดารัตน์    คงสุข
1. นางสาวขนิษฐา    สมใจ
2. นายพงศ์ศิริ    พวงศรีเคน
6 6 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งนภา    นวลอนันต์
2. นางสาวอารีลักษ์    พงษ์คละ
3. นายศิกษก    พงสุวรรณ
4. นายนัฐวุฒิ    สืบเพ็ง
5. นายอนุพงษ์    รูปคุ้ม
1. นายทศพร    จันทรา
2. นางสาวอำไพร    สยามนต์
7 7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกรศิริ    หวันธรรมมา
2. นายธีรพัตร์    สำราญ
3. นางสาวปาริฉัตร    ไชยสอน
4. นางสาวนภารัตน์    กันหา
5. นายพลวัตร    ไชยสอน
1. นายอานนท์    บัวพัด
2. นางเพ็ญสุดา    ฤทธิ์มนตรี
8 8 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวยุวดี    อ่อนละมุล
2. นายพิพัฒน์    อัคฮาด
3. นางสาวกรกนก    ชัยรอด
4. นายวัฒนกุล    ติ่งรุ่งเรื่อง
5. นางสาวพจนีย์    ภู่จันทึก
1. นางสาวปวริศา    ประทุมจร
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา    แก้วชะเนตร
9 9 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกานดา    ป้องสา
2. นางสาวประภาพร    ศรีไพร
3. นางสาวนัทธมน    ครุฑธกะ
4. นายทักษิณ    มัตวงษ์
5. นายชัยชนะ    หล้าโคตร
1. นายอุไร    พันชัยสง
2. นายไพทูลย์    เพ็งแจ่่ม
10 10 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสหรัถ    เชื้อตี่
2. นายไรวินทร์    อุไรพันธ์
3. นางสาวชนาภา    คำภูแก้ว
4. นางสาวผกามาศ    ละครเขต
5. นางสาวชนิดาภา    นาธงชัย
1. ว่าที่ร้อยตรีจอมไตร    ทันโส
2. นางสาววรัชญาดา    อายุโย
11 11 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายยศวริต    วิชาการ
2. นางสาวศิริวาลี    เซ็งชิง อุย
3. นางสาวมนฑาทิพย์    ศรีราชา
4. นางสาวศศิณา    เหมรัตน์หิรัญ
5. นางสาวปวริสา    ริมขามป้อม
1. นางกมลวรรณ    สิมมาคำ
2. นายธนเดช    ศิริสุนทร
12 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายศุภกฤต    ธาตุรักษ์
2. นายพงศกร    เงินลี
3. นายปริณภัทร    เรืองเลิศ
4. นางสาวชุติมา    มณีวงศ์
5. นางสาวนวพรรษ    สุทธิธรรม
1. นายบุณยกฤต    หนองเสนา
2. นายสมบูรณ์    บุหงาเกษมสุข
13 13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายนิภัทร์    วงศ์กาฬสินธุ์
2. นายธนภัทร    เดชมานนท์
3. นายสุครินทร์    ศุภวิเศษ
4. นางสาววรรณิสา    ภูพันนา
5. นางสาวประภัสสร    ทองพิลา
1. นางสาวสุกัญญา    สีหาโภชน์
2. นายสุภชัย    บุตรวงษ์
14 14 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายสรอรรถ    ปลื่มถนอม
2. นายภาณุวิชน์    เจริญศรี
3. นางสาวสิปาง    กมลวิบูลย์
4. นางสาวกรวีร์    ภูสมนึก
5. นางสาวณัฐเบญจภัค    คณินนันธนัฐ
1. นางสาวพรชนก    นดาบุตร
2. นางสาวเมตตา    ผาละกัน
15 15 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์กนก    ตุ้มอ่อน
2. นายวุฒธิกร    ตุ้มอ่อน
3. นายธีระศักดิ์    ไสว
4. นายทุ่งกว้าง    ตะวังทัน
5. นางสาวเสาวรส    ตะวังทัน
1. นายทรงเกียรติ    ชาติชำนิ
2. นางสาวลักขณา    หนูแก้ว
16 16 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายตรีวรุต    เขียวค้า
2. นายสุทธิพงษ์    ถาอ้วน
3. นายรัฐพล    ริมสกุล
4. นางสาววราภรณ์    ดวงสงค์
5. นางสาวณิศวรา    บางทราย
1. นายนิธิพัฒน์    บัวผัน
2. นางสาวมัลลิกา    สีดาเดช
17 17 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาววิราภรณ์    สุวรรณไตรย์
2. นางสาววรรนิดา    เสน่ห์พูด
3. นางสาวชุติมา    บุญเรืองนาม
4. นางสาวสุภาพรรณ    ดำขำ
5. นางสาวพัชรินทร์    กอทอง
1. นายศักดิ์นิรันดร์    วงษ์ศรีแก้ว
2. นางสาวใหม่    ทุมสี
18 18 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายปุณณภพ    เจริญพงศกร
2. นายภูมิพัฒน์    โสดาวิชิต
3. นายพัทธดนย์    บุญเจริญ
4. นายวิทิต    จารุเบญจรัตน์
5. นายศุภณัฐ    พันโยสี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติยา    พิลาจันทร์
2. นายคุณธน    ตังสมบูรณ์
19 19 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายกิตติพศ    เกษจันทร์
2. นายนครินทร์    ก้อนอินทร์
3. นายศุภนันท์    นามไพร
4. นายสรวิชญ์    อนันตกำเนิด
5. นายธีรเทพ    ร่วมจิตร
1. นายเกรียงไกร    นรินทร์
2. นายเสน่ห์    อุ่นสิม
20 20 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวชนนิกานต์    ลักษณะศรี
2. นางสาวชิดชนก    ลิเขาสูง
3. นางสาวปภาวดี    สีดาอุบล
4. นางสาวอมินตรา    ใจกว้าง
5. นางสาวอริษา    สิทธิพรหม
1. นางสาวนราทิพย์    สมแสน
2. นายเกียรติ์นิพนธ์    สุริยนต์
21 21 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายธีรยุทธ    พุทธชัย
2. นายธีรไนย    ประทุมทอง
3. นางสาวศตพร    สุนทรวิสัย
4. นางสาวมัทนา    ศรีชัย
5. นางสาวอรัญญา    จันทรา
1. นายชานนท์    นาสุริวงษ์
2. นายปรมินทร์    ทักษิณ
22 22 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายภาณุพงษ์    นุกาศรัมย์
2. นางสาวกฤษณี    เทียมทัศน์
3. นางสาวแคธี่    เวคลิ่ง
4. นางสาวอัจฉราภรณ์    มะโนบาล
5. นายกฤตเมธ    รักษา
1. นายวุฒิพงศ์    ยอดน้ำคำ
2. นายอภิชิต    กลีบม่วง
23 23 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายประหยัด    หรีกประโคน
2. นายยสินทร    เข็มประโคน
3. นางสาวภริตา    ดุจจานุทัศน์
4. นางสาววิชนันท์​    กุลศานต์บุญฤทธิ์​
5. นางสาวปนัสยา    จันทร์แดง
1. นายปฐวี    เนตรประโคน
2. นายยศินทร์    กุลหลี
24 24 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายอานุภาพ    ไชยชาติ
2. นายภูมิ    ตระกูลไตรพฤกษ์
3. นายโกเมศ    จันทผกา
4. นายกิตติศักดิ์    ละม่อมพร้อม
5. นางสาวพิมพ์ชนก    โสมกระโทก
1. นายพลวัฒน์    สวัสดิ์สิงห์
2. นางสาวศรุดา    ศรีนาค
25 25 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายคงฤทธิ์    กะแสโสม
2. นางสาวศลิยา    พันธุ
3. นางสาวภัทรวดี    เจริญผล
4. นางสาววิภาวรรณ    สุภารัมย์
5. นางสาวอรสา    ไพเราะ
1. นายอัครชัย    โพนสัย
2. นายไชยสิทธิ์    ผาเจริญ
26 26 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์    ลีรัตน์
2. นางสาวอารีญา    นาหิรัน
3. นายธวัชชัย    แสนสุด
4. นายธนพล    ประสิทธิ์รัมย์
5. นางสาววรรณภา    ไกรจันดา
1. นางสาวปิยะวรรณ    รังคะราช
2. นายสุรศักดิ์    พ่อโคตร
27 27 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายภูวดล    ศักดิ์ซ้าย
2. นายนิชนันท์    จันทวงษ์
3. นางสาวจิรประภา    ชาวผาตั้ง
4. นายศักดิ์สิทธิ์    สังวรณ์
5. นางสาวไอรดา    ใจหาญ
1. นายมานะ    กองสุวรรณ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    คณะมะ
28 28 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายศักดิ์สิทธิ์    น้อยสวน
2. นายชรินทร์ธร    ชำนิยา
3. นายนัฐวุฒิ    ชำนิยา
4. นายพีรภาส    ดีเจริญ
5. นายรัชชานนท์    กรรณลา
1. นายธนากร    จันดา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา    บุตรสีทัด
29 29 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทภา    รอดกลาง
2. นางสาวจันทกานต์    รอดกลาง
3. นางสาวรสิตา    กล้ามสันเทียะ
4. นางสาวแสงนภา    จะชาลี
5. นายเกียรติศักดิ์    ขาวเมืองน้อย
1. นางสายสุดา    เสนาไชย
2. นายสุรศักดิ์    ทองศรีมะดัน
30 30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภัทรพล    ศรีโยธา
2. นายสหรัฐ    ทบพักตร์
3. นางสาวโจศรินทร์    ประพาลา
4. นางสาวพีรดา    จิระวัฒนภิญโญ
5. นายณัฐนันท์    เขิบสูงเนิน
1. นางสาวจุฑามาศ    แซ่ตั้ง
2. นายสิปปนนท์    สายสิน
31 31 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวมณฑิรา    อุ่นเหมือน
2. นางสาวสุวิมล    เฟื่องคำ
3. นางสาวอารียา    ฤทธิ์ไธสง
4. นางสาวปภัสรา    ไชยรัมย์
5. นางสาวระวีวรรณ    มหาเวช
1. นายขจร    โปร่งจิตร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
32 32 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธีรพงศ์    บัวขาว
2. นายนิติพร    จันทร์บุรี
3. นายอาทิตย์    มิ่งมิตร
4. นายชนแดน    ผ่อนสะอาด
5. นายนครชัย    เหมือนทรัพย์
1. นายภาณุพงศ์    แก้วบุญเรือง
2. นายวัชกร    บุตร์ดีวงษ์
33 33 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวิศว    เลื่อนสูงเนิน
2. นายปริญญา    ทำมาตา
3. นายฉัตรดนัย    แฉล้มไธสง
4. นางสาววิลาวัลณ์    เนียมช่องแค
5. นางสาวสุนิตา    สมบูรณ์
1. นายณัฐพล    เหิกขุนทด
2. นายภัทรพล    บุษยะมา
34 34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายภัทรพล    รัศมี
2. นายจักรพงษ์    เสนาะกลาง
3. นายทินกร    หมื่นหาญชนะ
4. นายกฤษณพล    แสงอรุณ
5. นายพัชรวิทยฺ์    ปาปะเก
1. นายธนัท    บุตรศรีภูมิ
2. นายพิชิต    บุ้งกระโทก
35 35 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุปิยะนันท์    ประกอบผล
2. นางสาวแพรวา    จี่พิมาย
3. นางสาวญาณกร    เลิศนา
4. นายมนตรี    แฝดกลาง
5. นายพีรพัฒน์    สุดจะบก
1. นางนิภาพัต    วรสาร
2. นายบุญฤทธิ์    พุฒิษากุล
36 36 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายรัตนากร    บุตรแสง
2. นายอนันตวัฒน์    รถหานาม
3. นายภูธเนศ    วงศ์เตชะ
4. นายชาคริช    ผาเชาว์
5. นายก่อฤทธิ์    กิตติธรรม
1. นางสาวจิตรลดา    ยุงไธสง
2. นางวาสนา    ตันมูล
37 37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจน์หทัย    ขันติยู
2. นายภูตะวัน    โคตเครื่อง
3. นางสาวณัฐสุดา    ศรีสร้อย
4. นางสาวธณิตา    โพธิ์ศรี
5. นายจิรวัฒน์    ภาชนะวรรณ์
1. นางสาวปิยธิดา    อภิรักษ์สัตยา
2. นางอุไรพร    จันฤาไชย
38 38 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นางสาววริสรา    ค้ำจุล
2. นางสาวแพรพลอย    ไวแสง
3. นายกิตติพล    พลลาภ
4. นายทนงศักดิ์    สายแวว
5. นายรณยุทธ    อินธิจักษ์
1. นายวรวิทย์    ไชยวงศ์คต
2. นางสาววิชุดา    เชื้อตาอ่อน
39 39 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายธนภัทร    ทากุ
2. นายเจตนิพัทธ์    ภาคะ
3. นางสาวโสภิตนภา    สุภสร
4. นางสาวปิ่นสุดา    แก้ววรรณา
5. นางสาวชญานิน    สมวงศ์
1. นางสาวกิตติมา    สาระรักษ์
2. นายพิษณุ    สมจิตร
40 40 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    คำใบ
2. นายภูวฤทธิ์    บุญบรรลุ
3. นายนัฐวุฒิ    แก้วกัญญา
4. นางสาวจณิตา    จันลาชัย
5. นางสาวสุพรรณิการ์    นวพัฒน์ธานี
1. นายอภิชาติ    แสนสี
2. นางอมรรัตน์    คำจันทร์
41 41 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายชัยวัฒน์    แก้วพวง
2. นายจตุภัทร    แก้วพวง
3. นายธนรัฐ    แก้วพวง
4. นายเฉลิมชัย    ชิณวงค์
5. นางสาวรวิสรา    บุญโสม
1. นายวัลลภ    สุราวุธ
2. นายเชน    เพ็งมาตร
42 42 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา    ปลื้มสุด
2. นางสาวณัฐณิชา    ทิพศร
3. นายปัญญวัชร    มูลศิริ
4. นายธนวรพงษ์    แซ่ลิ้ม
5. นายชัชชวินทร์    โพธิวัฒน์
1. นายณัฐพล    บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น    ดาวเรือง
43 43 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายพรหมพิทักษ์    มะปราง
2. นายสมเกียรติ    ประจญ
3. นายศุภชัย    จันทอง
4. นางสาววิจิตรา    สมพงษ์
5. นางสาวพัทธมล    ใจมนต์
1. นางมณีวรรณ    ใจนวน
2. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง    เอมรัตน์
44 44 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวศรารัตน์    ลาพรหมมา
2. นายกรภูมิ    วงศ์สุธา
3. นางสาวปวิมล    ทนธรรม
4. นายพงศกร    จันหอม
5. นางสาวกิตติวรรณ    กาหลง
1. นายชนะพล    เนตรแก้ว
2. นายยศพันธ์    สุขกาย
45 45 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายณัฐนนท์    เจตกาลบุญชู
2. นายภควัต    อาจประจญ
3. นางสาวอิสริยาภรณ์    ชำกรม
4. นายวิศวัฒน์    วรศรี
5. นายภูผา    แก้วประกาย
1. นายสุชาติ    ตุงชีพ
2. นายเสรี    สมบูรณ์น้อย
46 46 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายศุภอรรถ    ดาวล้อม
2. นายจตุรวิทย์    คงดิน
3. นางสาวอัจฉริยา    ศรีโกศล
4. นางสาวปิ่นเกล้ว    คมไธสง
5. นางสาววราพร    สว่างธรรม
1. นางพยุง    ลานขามป้อม
2. นางสาวเบญญาภา    ประทุมวิมุต
47 47 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นายนิธิชัย    รัตนเพิ่ม
2. นางสาวสุติมา    งอกเงิน
3. นายสุริยะ    จิตร์สันเทียะ
4. นางสาวอรดา    อารีชาติ
5. นางสาวสุดารัตน์    ช่วยคุณ
1. นางสาวกุศุลีวรรณ    พงษ์สินสุภาชัย
2. นายปฏิภาณ    สร้างคำ
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายพัทธดนย์    โพธิชาติ
2. นายชลนิธิ    ธรรมสาร
3. นายภูชิสส์    กิมยงค์
4. นายมงคล    ทองดี
5. นายพิรภพ    คนหาญ
1. นายยงยุทธ    ไชยชนะ
2. นายวาปี    ปัสสา
49 49 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    เเสงชมภู
2. นายนวพล    กำศร
3. นายณัฐนันท์    อุดมลาภ
4. นายพิธิวัฒน์    ทางาม
5. นายพุทธิพงษ์    บุตรศรี
1. นางศิริรัตน์    ตีรกานนท์
2. นายสนองรัตน์    แสงผา
50 50 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิธร    ไทยกุล
2. นางสาวนริสรา    ราษีบุษย์
3. นายพีรพัฒน์    กมลชนันธร
4. นายปิ่นพงศ์    เคนสุวรรณ
5. นายศัสยนณ    คงศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา    ทองอ้น
2. นายอาทร    โคตมุตร์
51 51 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นายณรงค์ฤทธิ์    บุญช่วยเหลือ
2. นายกฤตปกรณ์    ผลดี
3. นางสาวอังศนา    ทัดศรี
4. นางสาวเบญจรัตน์    ทัดศรี
5. นางสาวกรรณิการ์    ทองคำตอน
1. นายสิทธิชัยน์    สายธนู
2. นางสาวเสาวลักษณ์    สายยา
52 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวอภิญญา    แสงโมลา
2. นางสาวขนิษฐา    ชาภูธร
3. นางสาวเบญจวรรณ    วงมาเกษ
4. นางสาวณัฐจิรารัตน์    ผลคูณ
5. นายพงศ์ศิริ    บรรทะท้าว
1. นายนพรัตน์    วัฒนสิงห์
2. นายสุวิจักขณ์    ศรีทาบ
53 53 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวอนุรดี    ไชยบัวรินทร์
2. นางสาวฟ้าประทาน    สารเสนา
3. นายวุฒินันท์    แก้วน้อย
4. นายบรรณวิทญ์    มาตมา
5. นายพีรภัทร    บุตรจันทา
1. นางสาวบุหงา    ศรียงยศ
2. นายพงษ์ศักดิ์    พรมภักดี
54 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายกิตมงคล    วงษาชุม
2. นายเทพวิมล    ปิ่นคำ
3. นางสาวกานต์ธิดา    ลาดติง
4. นางสาวพิชามล    บุญศรี
5. นางสาวพิระดา    สนธิสุข
1. นางรสิตา    หารโสภา
2. นางรัศมี    ทองผิว
55 55 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    เสาร์ศิริ
2. นายเรืองศักดิ์    โพธิรัตน์
3. นางสาวฉัตรวดี    นามบุดดี
4. นางสาวจันจิรา    มุสิกสุต
5. นางสาวสุพัตรา    มณีกัญย์
1. นายทวี    ตะโคตร
2. นายอนัน    ต้นสวรรค์
56 56 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาพร    ทะสุนทร
2. นางสาวธีรตา    ถาวร
3. นางสาวชนาภรณ์    ฮวดสี
4. นางสาวจิตตกานต์    เนืองชัยยศ
5. นางสาวพิมพ์นิภา    ลอยลม
1. นายนพัตธร    กรวยทอง
2. นายอุไทย    โกยชัย
57 57 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายวาธิต    ภูพาดหิน
2. นายนันทยศ    คำมุงคุณ
3. นางสาวภัทราพร    ทองปั้น
4. นางสาวสุทธิดา    พรหมพักต์
5. นางสาวณัฐกานต์    คนเพียร
1. นางศุภิศา    มาลาแสง
2. นายไกร    มาลาแสง
58 58 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายนครินทร์    สินสวัสดิ์
2. นายกษิดิศ    ถาวรชีพ
3. นางสาวฉัตรชฎา    อาสาวัง
4. นายพีรพัฒน์    ศรีบุรินทร์
5. นางสาวญาดา    เตชาชินรักษ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง    เบาะแฉะ
2. นางประภาวรรณ    สุขทองสา
59 59 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร์    มาสระคู
2. นายวชิรพล    นกแก้ว
3. นายมนัสศักดิ์    สันชุมศรี
4. นายกัณภพ    ผลถวิล
5. นายนวพรรษ    เอี่ยมสะอาด
1. นายธีรวุฒิ    หอมอินทร์
2. นายเฉลิมพล    อินทวัน
60 60 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายสันติราช    สุทธิธรรม
2. นางสาวสมฤดี    โรมพันธ์
3. นางสาวพิมพ์ลดา    เฟื่องพวง
4. นายศิวกร    ผ่านภูวงษ์
5. นางสาวคุณิตา    นนทะชาติ
1. นางสาวสราลี    สุขประเสริฐ
2. นายเรืองกิตต์    เอราวรรณ
61 61 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายกิตติพงศ์    พรรณแสง
2. นายกฤษฎา    ผาดาบรรณ์
3. นายอัษฎาวุฒิ    นามน้าวแสง
4. นางสาววชิราภรณ์    ศรีละคร
5. นางสาวรัชดา    สุทธิประภา
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    เฉลิมแสน
2. นายประภาส    ยศปิยะโชติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................