งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายธนพล    พินิจมนตรี
2. นางสาวนันทพร    คุ้มโนนชัย
1. นางจุฑารัตน์    กฤติวัฒนพงศ์
2. นางเกสรา    ประเสริฐศิลป์
2 2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายจิรเดช    แสงตา
2. นางสาวอารยา    กะตะศิลา
1. นายวัลลภ    ปุยสุวรรณ์
2. นายศักดิ์ดนัย    สวัสดิ์ผล
3 3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราภรณ์    สีขันตี
2. นายพลพล    อุทรส
1. นางนงเยาว์    สีใส
2. นางวาสนา    สำราญรมย์
4 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายปภังกร    บุญมาปะ
2. นางสาวชาลิสา    เปรียบนาน
1. นางสาวจีรภา    ขาวดี
2. นางสุภาพร    ลอยทอง
5 5 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    ผิวเหลือง
2. นางสาวณัฏฐณิชา    กอสาลี
1. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์    บุญภา
2. นางศิริพรรณ    ธรรมานิตย์กุล
6 6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายวุฒิชัย    หล่าไธสง
2. นางสาวฐิตาภา    สะอาดเอี่ยม
1. นางสาวบุรี    โปรยกลาง
2. นางสาวศรสวรรค์    จินาวัลย์
7 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนาธิป    ปฤกษากร
2. นางสาวเบญญทิพย์    สุวอ
1. นางสาวจิรัฐิติกาล    มะเรืองศรี
2. นางเพชรรัตน์    แพงปัสสา
8 8 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธนดล    แทนอาษา
2. นางสาวพัชราภรณ์    โพชะกะ
1. นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
2. นางนิรัชรา    เขียวทอง
9 9 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนภัทร    รินทะรึก
2. นางสาวรัญชิดา    ทุหา
1. นางวชิราพรรณ    ภูศรี
2. นางสุจินต์    เหมือนทองจีน
10 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรชิตา    สิงห์สุธรรม
2. นายอธิราช    ต้นกันยา
1. นางสาวปรินทร์ทิพย์    ตรีศาสตร์
2. นางสาวศิลายุ    ชาบัณฑิตพุฒ
11 11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเจษฎา    นูศิริหาญ
2. นางสาวปาริชาด    อ่อนสุระทุม
1. นายฆนรุจ    สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์    สุทธิแพทย์
12 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายวงศธร    ปรีประดิษฐ์
2. นางสาวรุ่งฟ้า    ตั้งเจริญ
1. นางจิตตะวัน    อินทฤทธิ์
2. นางลลิตา    กระเบา
13 13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาพร    ภูพานเพ็ชร
2. นายเมธาวัชร    ภูมะลัย
1. นางพวงเพชร    บุญคำ
2. นางเพ็ญนภา    พันธุ์ทุม
14 14 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายพนมเวศ    เรือนคำ
2. นางสาวพรรณิภา    มาเรียง
1. นางกฤษณา    หัสนิสสัย
2. นางสาววัชนี    อ่อนเขียว
15 15 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายภูสิต    รังกลิ่น
2. นางสาวฉันทิชย์    เกิดแป้น
1. นางชัชฎาภรณ์    วิโย
2. นางทิพย์วรรณ    พรหมประโคน
16 16 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายกอบเกียรติ    นนท์เข็มพรหม
2. นางสาวสุพิชญา    สุวรรณมาโจ
1. นายพิพัฒน์พงศ์    พรมจันทร์
2. นางสาวเพ็ญประภา    สมพงษ์
17 17 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายวีรภัทร    อุ่นรัตนะ
2. นางสาวจินปตี    อุปัญญ์
1. นางสาวจิรภัชญา    คำหาร
2. นายปิยะบุตร    จิตรช่วย
18 18 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิยดา    แก้วสุขศรี
2. นางสาวสรวงสุดา    ศรีราช
1. นางมนรัตน์    สมสุข
2. นายอุทัย    บุพิ
19 19 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายวัฒนชัย    วิชัยวงษ์
2. นางสาวกัญญารัตน์    นาเมืองรักษ์
1. นางรัตนา    คันธราช
2. นางสาวแพรวนภา    แพงวาปี
20 20 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายประจักษ์    หอมกระชาย
2. นางสาวเบญจรัตน์    นำสม
1. นางพิชชุดา    คทาเหม
2. นางสาวสายสุนีย์    วงศ์คำจันทร์
21 21 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายวรพจน์    เวียงนนท์
2. นางสาวเจริญภรณ์    ปัดไธสง
1. นางสาวนฤมล    คำพิมพ์
2. นางสาวสาริศา    นามจันโท
22 22 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    เชียงค้าย
2. นางสาวสุมิตรา    ดมประโคน
1. นางสาวรัตติกาล    จันทะพันธ์
2. นางวานิตย์    พลสถิตย์กุล
23 23 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายอนุวัฒน์    เฉลิมบุญ
2. นางสาวสิรินทรา    สุริเย
1. นางสาววรรณิภา    บรรดาดี
2. นางสาวศุภรดา    ไชยศร
24 24 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายจีรภัทร์    พานิชกุล
2. นางสาวมุขรินทร์    พันธ์ศรี
1. นางสาวกาญจนา    ย่องไธสง
2. นางสาวอัจฉราวรรณ์    บุษบงค์
25 25 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายกรกฏ    เลาะไธสง
2. นางสาววรรณิภา    ฆะนะมะ
1. นางสาววิไลลักษณ์    พิริยะตระกูล
2. นางสาวสุพัตรา    จันทร์วงศ์
26 26 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    เอมสันต์
2. นายเศรษฐพงศ์    มิยะเศษ
1. นางฉัตรลดา    พุ่มทิพย์
2. นางมณีวรรณ    กุลสอน
27 27 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาวธิติยา    ชนใฮ
2. นายชุติเทพ    ดวงมณี
1. นางสาวจุฑามาศ    ผิวบาง
2. นางสาวมะลิจันทร์    อรรถพร
28 28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายปาณชัย    ศรีจำปา
2. นางสาวศราวิณี    ประจันติ
1. นางสาวกุลชา    เทศศรีเมือง
2. นายณัฐพงษ์    ภูชมศรี
29 29 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายจักรพล    ตมกลาง
2. นางสาววรรณิดา    พยัพกลาง
1. นายสุรศักดิ์    ถนอมพจน์
2. นางสาวเบญจมาศ    นิจจอหอ
30 30 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายนิธิกร    กำเนิดเมือง
2. นางสาวศุลีพร    ฟุ้งพิมาย
1. นายปรัชญา    กาญจนเพ็ชร
2. นางพจนีย์    พิพัฒน์เสวิกุล
31 31 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธีรพงษ์    บุญดีเล็ก
2. นางสาววาสนา    นาคสีสด
1. นายจักรภัทร    ทำมิตร
2. นางสาวเขมิกา    ทันไธสง
32 32 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวแพรทิพย์    อินทร์ทอง
2. นายส่องแสง    ยิ่งนอก
1. นางสาวอรกัญญา    จอดพิมาย
2. นางสาวเต็มสิริ    เบ้าศิลป์
33 33 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเกรียงไกร    โชตินิกรณ์
2. นางสาวอริศา    เพชรมณี
1. นางมยุรี    อุตตะเคียน
2. นางสาวโสภิตา    สุขชาติ
34 34 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอนุวัฒน์    อนุธรสิน
2. นางสาวนรีรัตน์    แสงงาม
1. นายกันตพงศ์    ภารการ
2. นางสาวแนน    หวานใจ
35 35 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเสกสรร    กุลี
2. นางสาวเรือนแก้ว    แกล้วกล้า
1. นางสาวพิชามญชุ์    จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวภัชราพรรณ    สีชมภู
36 36 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายกรอินทร์    สุขวิพัฒน์
2. นางสาวภัทรวดี    บุณรังศรี
1. นางสาวปรียา    ถาวีวร
2. นางสาวสุพัตรา    ภักดีสวัสดิ์
37 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    ประคองวงษ์
2. นางสาวนภาภรณ์    วรรณวิเศษ
1. นางธิกานดา    ศรีสาคร
2. นางสาวพิมพ์ชนก    แจ้งภูเขียว
38 38 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายชุติพนธ์    ศรีมนตรี
2. นางสาวรัตนา    ศรีระษา
1. นางธนารมย์    วรรณบุรี
2. นางอุไรวรรณ    แสงหาญ
39 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายคชรัตน์    ภิญโยขวัญ
2. นางสาวลัญฉกรณ์    เนตรวงศ์
1. นางสาวนิตยา    สาริพันธ์
2. นายพินัย    ปาโส
40 40 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายกฤษดา    พงษ์วิจิตร
2. นางสาวรัตติยากร    วันศุกร์
1. นางนิภาภรณ์    บุญทวี
2. นางสาวเบญจมาศ    ทองบ่อ
41 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายภาณุวิชญ์    บุนนาค
2. นางสาวธัญณิชา    ธนินทรวรกุล
1. นางปัทมา    ชลเทพ
2. นางผัสนี    พานพรหม
42 42 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายณัชพัฒน์    แสงศรี
2. นางสาวจันทิมา    ประภาหาญ
1. นางสาวบุญญาเนตร    หนองยาง
2. นายศรเทพ    สร้อยสนธ์
43 43 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายปิยะพันธ์    เพ็งแจ่ม
2. นางสาวพนิตตา    สมนึก
1. นางกรชุลี    ศรีสุข
2. นางสาวณปภา    วิเศษหมื่น
44 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายเขตโสภณ    สืบวงศ์
2. นางสาวกัลยรัตน์    แก้วงามสอง
1. นางกัญจนา    ฝักแต้
2. นางสาวพวงผกา    แก้วยงค์
45 45 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายอริยะ    บุญภูมิ
2. นางสาวอารยา    เคนที
1. นางสาวสุชาวดี    จันอ่อน
2. นางสาวสุวรรณี    ศรีสุุข
46 46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายก่อวงษ์    ซองวงษ์หล้า
2. นางสาวอาธิตยา    มังกร
1. นางกันตินันท์    ทิพย์นนท์
2. นางรุ่งรัตน์    เหล่าขวัญสถิตย์
47 47 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นายพีรพงษ์    ก้านค้างพลู
2. นางสาวธิดารัตน์    ชัยภักดี
1. นางธัญญารัตน์    มีศักดิ์
2. นางนิตยา    รุ่งนภาไพร
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายสิทธิกร    วงษ์ทอง
2. นางสาวสิริพิมล    ยางป้อม
1. นางนิตยา    บัวทอง
2. นางวิลาวัลย์    ชัยปัญญา
49 49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายชาญชัย    ไหลประเสริฐ
2. นางสาวธนิดา    วิริยะอุตสาหะ
1. นางภัคฐ์พิชา    นนทา
2. นางเพ็ญพรรณ    คำศรีสุข
50 50 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายพงษ์ดนัย    กระจิวผา
2. นางสาวเบญจมาภรณ์    ทองเกลี้ยง
1. นายหาญทรัพย์ธาดา    เพ็งนารินทร์
2. นางสาวอรวรรณ    ศรศรี
51 51 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นายทักษิณ    ทิพย์เสนา
2. นางสาวศิริพร    พรมเมา
1. นางสาวชนิกานต์    สายพันธ์
2. นางลักษณาภรณ์    บุปผาชาติ
52 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายณัฐชนน    สาลีงาม
2. นางสาวพิมพ์ปภา    หลวงไชย
1. นางสาวนิ่มนวล    แสงสวย
2. นางปณิทิตา    เสาเวียง
53 53 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายอรรถพล    จันทำ
2. นางสาวปาลิตา    บุญสาลี
1. นางสาวจุฑารัตน์    บุญราศรี
2. นางพุธกันยา    พรมชาติ
54 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายนันทวัฒน์    จันทะวงษ์
2. นางสาวธนพร    ศรีสะอาด
1. นางวารุณี    สุริยะสิงห์
2. นางสาวศศิธร    บัวทรัพย์
55 55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายพิชิต    แสงจันทร์
2. นางสาวกุลธิดา    นาแก้ว
1. นางจิติมา    หาระสาร
2. นางสุนทรี    ผิวจันทร์
56 56 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายนวพล    ชิลอำพร
2. นางสาวอภิญญา    น้อยบัวทอง
1. นายธนกฤต    จันทร์อ้วน
2. นางศุภมาส    ไชยปะ
57 57 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายศุภเกียรติ    ธัญญะประกอบ
2. นางสาวศรินธร    หมั่นบุญ
1. นางมัลลิกา    แก้วกุลบุตร
2. นางวาสนา    กำกูด
58 58 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายอชิตพล    หล้าปวงคำ
2. นางสาวณัฏฐณิชา    ประสมทรัพย์
1. นางประภาวรรณ    สุขทองสา
2. นางวิรตา    ไชยหาญ
59 59 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายศุภวิชญ์    ลำพาย
2. นางสาวสุพิชญา    น้อยบุดดี
1. นางประกาย    แก้วกาหลง
2. นายพิศสวาท    ศรีสะอาด
60 60 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์    โทขันธ์
2. นางสาวพีร์ภาดา    พนมเขต
1. นางนันทิยาพร    ขันธวงศ์
2. นางยุพาพิน    พวงศรี
61 61 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพ์มาดา    มาขุมเหล็ก
2. นายพงษ์อำนาถ    แก้วปัญญา
1. นางจิตนิภา    บิญมาตร์
2. นางพิชญาภรณ์    กิ่งเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................