งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 309
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    จ้ายหนองบัว
2. เด็กชายธนดล    อาจชมภู
1. นางศุภนุช    คงถวิลวงศ์
2. นางสายพิณ    สิทธิพล
2 2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธีราพร    พันธุ์ยุรา
2. เด็กชายธนกฤต    มาลาหอม
1. นายวัลลภ    ปุยสุวรรณ์
2. นายศักดิ์ดนัย    สวัสดิ์ผล
3 3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กชายธัลดล    เชาวน์วนากุล
2. เด็กหญิงธนิษฐา    รังษา
1. นางดวงตา    ดวงศรี
2. นางสาววรรณิศา    ภูมิชัยสิทธิ
4 4 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายคชาพงศ์    โพธิ์เลิง
2. เด็กหญิงปภาวี    อังคสิทธิ์
1. นางสาวพรศรี    บูรณ์เจริญ
2. นางสาวสวลักษณ์    บุญญะสิริสิทธิ์
5 5 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมฆสิทธิ์    จันดี
2. เด็กหญิงสุชัญญา    กาสิงห์
1. นายพีระ    พลรักษ์
2. นางรัตน์จินันท์    พลรักษ์
6 6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิราพร    สำรวมใจ
2. เด็กชายธนภูมิ    เที่ยงธรรม
1. นางสาวธนาวดี    ศรีแย้ม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายคามิน    ชลิตอมรบุญ
2. เด็กหญิงวิภาวี    แสงดอก
1. นางนันทยา    พรหมกูล
2. นางวิภา    เมืองสอน
8 8 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัฒนา    สิงห์ศร
2. เด็กหญิงนาจชนก    สมสะอาด
1. นางสาวสุพิชญา    ผาจันทร์
2. นางสาวเพ็ญสิริ    ทุ่งจันทร์
9 9 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธนพร    ชายวิริยางกูร
2. นายอภินันท์    จันทร์วัน
1. นางสาวพัชรี    มงคลอินทร์
2. นางไพลิน    ผิวโชติ
10 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเจสัน    พิชิตภูมิ มาตย์ดก
2. เด็กหญิงปรัชญ์โมไนย์    คันทะสอน
1. นางสาวชลิดา    ชาติมนตรี
2. นางสาวศศิกาญจน์    ชุมแวงวาปี
11 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเรืองโรจน์    สิงห์เอี่ยม
2. เด็กหญิงภัทราพร    รอดภัย
1. นางสาวกรกนก    หลอดอาสา
2. นางสาวเกศรินทร์    เหงขุนทด
12 12 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรลภัส    อรัญเวศ
2. เด็กชายเจริญยศ    สิ่วสำแดง
1. นายชญานนท์    คันทมาตย์
2. นางเอมอร    ธิสามี
13 13 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติพร    คำสุข
2. เด็กหญิงพุทธิดา    ภูคงน้ำ
1. นางสาวลัดดา    นาสมบัติ
2. นายสุรชาติ    ดวงประทุม
14 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายรชต    อันไชยบุญ
2. เด็กหญิงพัชนิกานต์    ศรีหาตา
1. นางสาวกานต์มณี    บุญมี
2. นางนวพร    ถึงประเสริฐ
15 15 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤตณกร    โลกเลื่อง
2. เด็กหญิงลุดี    เอฟวา
1. นางสาวชุติมา    วงษาปัดนา
2. นางสาวสุวพรรณ    โพชะโน
16 16 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายกฤตนัย    อภัยโส
2. เด็กหญิงพรหมพร    หินอ่อน
1. นางสาววิภาภรณ์    สีดาวัตร
2. นายสุรเชษฐ์    เครือเนตร
17 17 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภณัฐ    วังคะฮาต
2. เด็กหญิงวนัชพร    ทะเสนฮด
1. นางสาวจตุพร    เตียตระกูล
2. นางสาวลภัสรดา    เสียงล้ำ
18 18 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิษณุ    คำอ่อน
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา    รักภักดี
1. นางจันฉาย    ดีเขื่อนขันธ์
2. นางสาววิไลรัตน์    ปรีดายุทธนา
19 19 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพนธ์    ไกรหาญ
2. เด็กหญิงวรรณภา    ผ่านชมภู
1. นางสาวมัลลิกา    นิกรกุล
2. นางวรังคณา    คำถา
20 20 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    โนนทิง
2. เด็กชายสหรัฐ    ชำนาญฤทธิ์
1. นางจินตนา    หัสดร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์    ดาวศรี
21 21 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายอภิวัชร์    วิชัยสา
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์    กัลยา
1. นางสาวขนิษฐา    ภูลับ
2. นางไพเราะ    สิงห์วงษ์
22 22 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    เกื้อทาน
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    มูลคำ
1. นางกรรณิการ์    เกษจรัล
2. นายชัยยะ    ทิ้งแสน
23 23 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกันตพงศ์    ทรัพย์คณารักษ์
2. เด็กหญิงธันยธร    หูประโคน
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์    แป้นดวงเนตร
2. นางสาวจิณณพัต    ราชประโคน
24 24 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายป้องปราบ    แก้วผลึก
2. เด็กหญิงกาญษฎา    เกาแกกูล
1. นางสาวบวรลักษณ์    กะการดี
2. นางไมตรี    กุยลอยทาม
25 25 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรวุฒิ    เหลานอก
2. เด็กหญิงจิราพัชร    ลาวงค์
1. นางสาวกองทรัพย์    กุมไธสง
2. นายศราวุธ    ประสมศรี
26 26 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภูมิ    ทองอินทร์
2. เด็กหญิงอชิรญา    ภาคภูมิ
1. นางมณีวรรณ    กุลสอน
2. นางสาววรัญญา    สุดโลก
27 27 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศกร    วงศาทันท์
2. เด็กหญิงอรปรียา    ไผ่เฟื้อย
1. นายจักรกฤษณ์    มีชัย
2. นางสาวจุฑามาศ    ผิวบาง
28 28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัทธนันท์    พรมแพงดี
2. เด็กหญิงพิยดา    นามกิจ
1. นางสาวตฤณญา    อังกุรอัชฌา
2. นางสาวปานตะวัน    ประวิเศษ
29 29 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบูรณี    กัลปดี
2. เด็กหญิงเกวลี    บุญสูงเนิน
1. นางพรทิพย์    เกตุแก้ว
2. นางวิวาพร    วิชาภรณ์
30 30 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรกฎ    ภู่มะเริง
2. เด็กหญิงหทัยชนก    ทิพย์เนตร
1. นางสาวรำไพ    พกกลาง
2. นางโสภา    ลำพูน
31 31 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธาราธิป    ไชยะแสน
2. เด็กหญิงมนัสวี    พิณทอง
1. นางสาวอรทัย    อันทะนิล
2. นางสาวเขมิกา    ทันไธสง
32 32 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายอัฐพงษ์    บัลลังค์
2. เด็กหญิงสุภัสสร    เนยตะขบ
1. นายณัฐพงษ์    วงค์กาสิทธิ์
2. นางสาวสุภัทร์ศยา    อ่อนอก
33 33 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกษิกานต์    หยุนแดง
2. เด็กหญิงอภิญญา    คีบขุนทด
1. นางมยุภัทร    บนภัทรวรรษ
2. นางศุภวารี    วีระนันท์
34 34 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายธนิพัท    มีใจภักดิ์
2. เด็กหญิงศศิประภา    ดาวกลาง
1. นายบุญยง    แพนไธสง
2. นายอนุ    บินนอก
35 35 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวัฒนา    ภายไธสง
2. เด็กหญิงอรวรรณ    นาคปลา
1. นางสาวพิชามญชุ์    จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวภัชราพรรณ    สีชมภู
36 36 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายยศกร    กรโสภา
2. เด็กหญิงกนกพร    มังศรี
1. นางญาจิตต์    เมตุลา
2. นางลัดดาวรรณ์    ใจกลาง
37 37 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภวัฒน์    ราชหงษ์
2. นางสาวภัทราภรณ์    เจริญนา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชพร    ศรีจันทร์
2. นายพงษ์นุวัฒน์    มัยวงศ์
38 38 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายกษมา    เคนทวาย
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา    ไชยบุญตา
1. นางสาวพัชรา    นามดี
2. นายฤทธิไกร    สุวรรณไสย
39 39 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคิน    ศิลปสว่าง
2. เด็กหญิงนิชนันท์    โสสภา
1. นางสุภาพร    อ่อนจินดา
2. นางสาวอนัญพร    สุขเฉลิม
40 40 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรสิทธิ์    หลาบคำ
2. เด็กหญิงจิตอนงค์    เวชกามา
1. นางศิริพร    ทุมจันทร์
2. นางสายขวัญ    จึงจิรโรจน์
41 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายบุณย์ตระกูล    จงเสรีจิตต์
2. เด็กหญิงนธัฐชพร    เทพาอภิรักษ์
1. นางนิธินันท์    ธนะจิตต์สิน
2. นางปัทมา    ชลเทพ
42 42 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายบัญชา    เสาศิริ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    กองเกิด
1. นายชวัลวิชญ์    ทิพราช
2. นางสาววริศรา    พรหมคุณ
43 43 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฏชัย    โคษา
2. เด็กหญิงธัญมน    ก้อนฝ้าย
1. นางกรชุลี    ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์    เหล็กเอี้ยง
44 44 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวันนิสา    วังทอง
2. เด็กชายนวดล    ร่วมทรัพย์
1. นางสาวณัฐยาภรณ์    ติละบาล
2. นางวรัญญา    คำภาบุตร
45 45 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤตภาส    กาชัย
2. เด็กหญิงวริยาภรณ์    มอญขาม
1. นางสาวพิชามญช์    วงศ์ษา
2. นางสุขี    ศรีสกุล
46 46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิพงศ์    ผดุงโชค
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    จุมพล
1. นางชัญญ์ยมล    ทวีทรัพย์
2. นายถาวร    อดทน
47 47 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายคมกริช    วานจ่าน้อย
2. เด็กหญิงสุพี    หวังคล่องกลาง
1. นายภวพล    หลงพวง
2. นายสิรพัชร์    ปิตุพรหมพันธุ์
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัทธนันท์    หมู่เพ็ชร
2. เด็กหญิงนาตาลี    เถาว์โท
1. นางสาวมุกดาวรรณ    ไชโยธา
2. นางเพ็ญศรี    ปัสสา
49 49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกวิน    วงศ์เพชรชารัต
2. เด็กหญิงจิรัชญา    สมบูรณ์รุจน์
1. นางสาวพัทธ์ธีรา    สบายใจ
2. นางเพ็ญพรรณ    คำศรีสุข
50 50 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    อินธิจักร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    ศรีช่วย
1. นางสาวธัญญาภรณ์    คงเจริญ
2. นางสาวสุนทรี    ขันตีสาย
51 51 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ประสพสุข
2. เด็กชายจตุลานนท์    สว่างแก้ว
1. นางสาวมลิษา    นามบุตร
2. นางรินทร์นภา    ควรชม
52 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุวิศิษฏ์    จิตตรานุเคราะห์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สารีมูล
1. นางนิลวรรณ    สีชนะ
2. นางบุษกร    วรรณโชติ
53 53 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายภานุพงศ์    คูณทอง
2. นางสาวจินตนา    โพธิ์งาม
1. นางเกษร    ยอดจักร์
2. นายไกรสร    สีสุรัตน์
54 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายปริวัฒน์    นิรานนท์
2. เด็กหญิงวนิชญา    ซาเกิม
1. นายคฑาวุธ    ไชยสิทธิ์
2. นางสาวนิลาพร    ป้านภูมิ
55 55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กชายพุทธิพงศ์    พิสิทธิ์
2. เด็กหญิงกุลนิดา    ระวิพันธ์
1. นางปาลรวี    พึ่งตาแสง
2. นายอนุวัฒน์    หลักหนองบุ
56 56 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลจิรา    ตัณฑะกูล
2. เด็กชายธนพล    จันทร์สวัสดิ์
1. นางสาวขวัญฤทัย    ทองอินทร์
2. นางระมัด    ไขหินตั้ง
57 57 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุ    ยุติธรรม
2. เด็กหญิงพิชญ์ชริยา    วิศิษฏ์กิจการ
1. นางกัญญา    คำไล้
2. นางณัฐฏ์เณรี    สุรดีวิราพันธ์
58 58 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤติมา    พิมสาลี
2. นายนิธิกร    คำบุยา
1. นางประภาวรรณ    สุขทองสา
2. นางวิรตา    ไชยหาญ
59 59 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายธัญลักษณ์    พันธุโพธิ์
2. เด็กหญิงแองจี้    ดินู
1. นางศิริวรรณ    โลหาวุธ
2. นางสวาท    พิมพิลา
60 60 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กชายรฐนนท์    ตันหง่าย
2. เด็กหญิงวรรวนิชย์    โปยทอง
1. นายจักรกฤษณ์    ทุมแสน
2. นางสาวพิกุลรัตน์    ผลชม
61 61 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริวรรณ    คำรัง
2. นายธนโชติ    น่าบัณฑิต
1. นางสิรภัทร    ขจรสมบัติ
2. นางสาวอัมรา    พรรณนาสุระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................