งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์    อินทฤทธิ์
1. นางวรรณนิภา    บัญดิษฐตา
2 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยดา    พุดลา
1. นางเบญญาภา    ไชยเกตุ
3 3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวกรกนก    ดวงมุลลี
1. นางสาวปราณี    พันธุ์ยางน้อย
4 4 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา    อยู่ยืน
1. นางสาวปิยะดา    คุ้มสุวรรณ
5 5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริกร    สอนสุระ
1. นางวัลลภา    สุขบรรเทิง
6 6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายอนุวัฒน์    พอกสนิท
1. นางสาระภา    เนียมทอง
7 7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธรรมรักษ์    ทองวงค์
1. นายมาลัย    กองธรรม
8 8 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวฐานียะ    มังษา
1. นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
9 9 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤมล    ดวงวิสัย
1. นางสาวศุภรัตน์    อวิรุทธพาณิชย์
10 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอินทิรา    ไชยศรีหา
1. นางสาวสมพิศ    จังอินทร์
11 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภาวิณี    ประเสริฐสาร
1. นางสาวเสาวลักษณ์    นามจันดี
12 12 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปณิดา    ไชยโส
1. นางปิยะดา    น้อยอามาตย์
13 13 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววรัญชลี    ยินดี
1. นางสาวนวลอนงค์    ภูธรมิตร
14 14 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอาทิตย์    อุ่นเรือน
1. นางสาวยุพิน    สุนทรส
15 15 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวเพชรนภา    วงค์ศรีชา
1. นางรุ่งทิพย์    แก่นดี
16 16 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายวศิน    ศรีสุธรรม
1. นายชญานิน    โทรัตน์
17 17 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาวชฎาพร    วิริโชติ
1. นางรัชนี    ชุไชย์
18 18 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชาดา    ขันนางลำ
1. นายธีรโชติ    กลับแป้น
19 19 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายวีรวัฒน์    แสงภักดิ์
1. นางสาวภัทรวดี    ทัพสมบัติ
20 20 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรินทร์    สุรวิทย์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์    ดาวศรี
21 21 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวเกศกนก    คำภูแก้ว
1. นายธวัช    ธาตุทอง
22 22 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลศิตา    บุญมี
1. นางนิภาพร    อุรีรัมย์
23 23 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวญาดา    ช่างบุ
1. นางสาวณัฐกฤตา    สิริวงษ์สุวรรณ
24 24 โรงเรียนพนมรุ้ง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปวีณา    อาจเอื้อม
1. นางสาวจันทรา    ปักการะโถ
25 25 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นางสาวอภิสรา    บุญเศษ
1. นายวิฑูรย์    เวสะมูลา
26 26 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกานต์    คำมุงคุณ
1. นางมณีวรรณ    กุลสอน
27 27 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายณรงค์ฤทธิ์    คำดี
1. นางสาวกรรณิการ์    ระวิโรจน์
28 28 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    สมสีหา
1. นางสลักจิตร    เฉิดฉาย
29 29 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอารักษ์    ติ้วไธสง
1. นายชิติพัทธ์    เพียขันทา
30 30 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวดลพร    พรมวัง
1. นางนงนุช    ตราผักแว่น
31 31 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑาลักษณ์    เจียรัมย์
1. นางสาวสุชาดา    คงมะเริง
32 32 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายปริญญา    ศิรประภาพูน
1. นางจันทนีย์    กิ่งจำปา
33 33 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวิฑูรย์    ลุ่มรวย
1. นางรจิตลักษณ์    จงรักกลาง
34 34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายสหรัฐ    ตั้งอดิพงค์
1. นางสาวสมเจตน์    ใช้ช้าง
35 35 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกิตติกร    ทองสีมะดัน
1. นายอุดมศักดิ์    ผาดไธสง
36 36 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภรณ์    ทับทิม
1. นางสาวศตพร    ทอนฮามแก้ว
37 37 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายณรงค์ศักดิ์    แก้วดวงสี
1. นางสาวปนัดดา    สาริคา
38 38 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิธร    แสงโพธิ์
1. นางสาวศกุนตลา    โพธิ์ศรี
39 39 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนา    บุตรช่วง
1. นางสุภัสสรา    ไชยรักษ์
40 40 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวมนศิลา    นางาม
1. นายศุภชัย    ชูรัตน์
41 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    เจริญชัย
1. นางเยาวลักษณ์    น้อยมิ่ง
42 42 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    มลัย
1. นางปณิตา    นาจำปา
43 43 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวดี    เรืองคำ
1. นางสาวลักขณา    วิเศษสังข์
44 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายธีรศักดิ์    ละมูล
1. นางสิรินุช    สุขกาย
45 45 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    พรมเสน
1. นางสาวจันทร์ธิมา    ดงวัง
46 46 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายธีระพงษ์    เชื้อหนองไฮ
1. นายธณภร    ชัยมงคล
47 47 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวผกามาศ    ลาเกิด
1. นางสาวจันทร์จิรา    แฉล้มไธสง
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายกฤศ    พุทธิเฉลิมชัย
1. นางแก้วตา    นามสร
49 49 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญจิรา    อิโต้
1. นางสาวอุทุมพร    บัวพร
50 50 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายทัพไท    นนทไสย
1. นางสาวทิพยรัตน์    เกิดมงคล
51 51 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวกรองทอง    ชัยนาม
1. นางสาวโสวรรณี    แหล่งหล้า
52 52 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวหทัยรัตน์    พุทธโค
1. นางเพ็ญพร    โคพะทา
53 53 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวพรธิตา    โคตรตัสสา
1. นางพิศมัย    ปริหา
54 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวรชตวรรณ    อินทะวงษ์
1. นางสาวพัชราภรณ์    ณ หนองคาย
55 55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ญนภา    สมสนิท
1. นางนาฎจพร    ไชยคำภา
56 56 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมลพรรณ    หิรัญโท
1. นางสาวพักตร์สุดา    วงศ์ชมภู
57 57 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะวดี    ชาวหนอง
1. นางสาวเพ็ญพักตร    แก่นจันทร์
58 58 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวภารุวรรณ    ศรียาบับ
1. นางสาวรัชนี    ศรีอิ่นแก้ว
59 59 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยาณี    ศักดิ์สิทธานุภาพ
1. นางพรชนก    อุปดี
60 60 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมผกา    โคตุทา
1. นายเรืองเดช    เกิ้นโนนกอก
61 61 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวอารียา    สารศิริ
1. นางจงเพียร    ศักดิ์สีเท่า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................