งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 307
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจตก์นิพัฐษ์    ลำดวนหอม
1. นางสาวปนัดดา    นันทะเสน
2 2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวสริญญา    พันทองหล่อ
1. นายวิโรจน์    จันทร์พูดซา
3 3 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ขุ่มด้วง
1. นายประสงค์    สิทธิสุรินทร์
4 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพียงแพร    ประดับดี
1. นางสาวอรุณรัตน์    ดวงตา
5 5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรมัย    หอมเนียม
1. นางสาวทิพย์สุดา    ศรีละบุตร
6 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ปลั่งประยูร
1. ว่าที่ร้อยตรีนที    ทรงประโคน
7 7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์    โวหาร
1. นางพัชรา    นามวัฒน์
8 8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสรัญญา    นาลิน
1. นางรวีพร    ปราการะนันทน์
9 9 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทริยา    นาคแก้ว
1. นางวรษา    ปัทมโสภาสกุล
10 10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงประชาธิปไตย    ปู่คาน
1. นางสาวหัถยา    เคราะห์ดี
11 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเพชรพิสุทธิ์    ศศิสุวรรณพงศ์
1. นางนพลักษณ์    พงษ์รักษ์
12 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรนันท์    สำราญรื่น
1. นางปิยรัตน์    วันทา
13 13 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิรินนท์    หงษาคำ
1. นางสาวนวลอนงค์    ภูธรมิตร
14 14 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    โชติประเดิม
1. นายสุพิศ    เพ็ชรภา
15 15 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ภูหัวไร่
1. นางกนกอร    ตามะลี
16 16 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิตยา    วงแหวน
1. นางสาวสมหญิง    ใหญ่พงศกร
17 17 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชธิพงษ์    ปิดตังระพา
1. นางสมร    จรลี
18 18 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุณณวิช    เตียวประเสริฐ
1. นางวีณา    บุญปัทม์
19 19 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรัณยากรณ์    สาโรจน์
1. นายอาทิตย์    ชานนตรี
20 20 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิประภา    บุสำโรง
1. นางสาวมัณทนา    ผาใต้
21 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายภาสกร    จำปาหอม
1. นางสาวลลิตา    ปัสสาวัฒนะ
22 22 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณฐพร    ด้วยงา
1. นางกรรณิการ์    เกษจรัล
23 23 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรษา    คนัยรัมย์
1. นางพรพูนทรัพย์    จันนวล
24 24 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    บุบผามาโล
1. นางสาวณัฐยา    บรรหาร
25 25 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤตชญา    ชะตารัมย์
1. นางชัญญาพรรณ    ยอรัมย์
26 26 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    บุงบุตร
1. นายธีรนันท์    วัฒนะการกุล
27 27 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนาภา    สิงห์ศิริ
1. นางสาวฐิติชล    มงคลศรี
28 28 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ฝ้ายขาว
1. นางสลักจิตร    เฉิดฉาย
29 29 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทกานติ์    เจิมจอหอ
1. นางสาววรัชยา    หีบแก้ว
30 30 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพริริสา    จันทา
1. นางสาวจินตนากร    สิงหา
31 31 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริชาต    สีมี
1. นายทำนุ    พ่วงภู่
32 32 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอาทิติยา    พวงมณีโชติ
1. นางธัญญารัตน์    แก้วตะพาน
33 33 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภณิดา    เวิดสูงเนิน
1. นางสาวธัญลักษณ์    ไทยภักดี
34 34 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงภิมพิกา    อัปมะโน
1. นางสาวนารถลัดดา    คิดการ
35 35 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    เข็มพิมาย
1. นางชรัณรัตน์    บุญชุ่ม
36 36 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    ราชคำ
1. นางสาวอาภรณ์รัตน์    แสนภูวา
37 37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจีรนาฏ    อิมคำ
1. นางสาวคณัสนันท์    กุลภา
38 38 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุ่งนภัทร    งิ้วไชยราช
1. นางสาวชลธิชา    เสียมทอง
39 39 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาดา    ศรีชมภู
1. นางสาววัลลีย์    แสงสว่าง
40 40 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    วิลาจันทร์
1. นางสาวจุไรวรรณ    แสนโท
41 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสหกานต์ธีรา    สังข์ขาว
1. นางสาวนารินทร์    จันทราภิรมย์
42 42 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชลัมพล    มั่นคง
1. นางกนกพร    ศรีโพนทอง
43 43 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริธิดา    ไพศาลสุวรรณ
1. นางวงศ์ดี    คุณมาศ
44 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงผกายมาศ    สารภาพ
1. นางสวภัทร    หอมหวล
45 45 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา    บรรดาศักดิ์
1. นายวรัญญู    งวดชัย
46 46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิชานันท์    วงษ์ศิริพันธ์
1. นางลำใย    งอกนาวัง
47 47 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธรรมรัตน์    อาจผึ่ง
1. นางสาวชาลินี    สีม่วง
48 48 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูนุช    ศรีทอง
1. นางสาววาสนา    บรรลือ
49 49 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ทุ่มโมง
1. นางสาวมะลิวัลย์    เสนาพรหม
50 50 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    พรอินทร์
1. นางระเบียบ    เวียงแก
51 51 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทลี    คำสิงห์
1. นางสาวโสวรรณี    แหล่งหล้า
52 52 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    วงมาเกษ
1. นางสมลักษณ์    มาตชัยเคน
53 53 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมิลาวรรณ    จิตรแก้ว
1. นางสาวสุภาวดี    บุสดี
54 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวมุทิตา    แสงชัย
1. นางสาวหทัยชนก    คำสุโพธิ์
55 55 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวอรวี    กิ่งดอกไม้
1. นายทวี    ตะโคตร
56 56 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเวฬุริยาวดี    ยศสูงเนิน
1. นางสาวสุนทรี    ศิริสวัสดิ์
57 57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณิภา    ลีบาง
1. นางสาวอารีรัตน์    ไขแสงจันทร์
58 58 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    โกษาจันทร์
1. นายฐิตินันท์    อุ้ยปะโค
59 59 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชิดชนก    ผ่านจังหาร
1. นางสาวชุติสรา    ขยายวงศ์
60 60 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศจิษฐา    เชียงศรี
1. นางนันทนาตรี    เผ่าศิริ
61 61 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวอรปรียา    พลเยี่ยม
1. นายอนุสิทธิ์    ศรีฤาชา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................