งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 306
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิตยา    มุกดาจิตร
2. เด็กหญิงสโรชา    ราชวงศ์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แสนคำภา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชัยวัน
5. เด็กชายอิทธิพล    ชินสงคราม
6. เด็กหญิงกันจิรา    สุรีรัตน์
7. เด็กหญิงนฤมล    คำศรี
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขัวคง
9. เด็กหญิงริษา    จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    อินทร์ดี
11. เด็กหญิงสิริมล    ละครพล
12. เด็กชายศรายุธ    ดอนเคนรถ
13. เด็กชายสมยศ    คำสี
14. เด็กหญิงพรพรรณ    โนรินทร์
15. เด็กหญิงพรชนก    บุญลือ
16. นายธันวา    แสนดาหมื่น
17. นายทรงพล    โคตรบรรเทา
18. นายศุภชัย    นิยาย
19. นายอภินนท์    อันทะศรี
20. นางสาวมณฑกาญจน์    ส่องแก้ว
1. นางชม    ไชยรส
2. นางสาวณัฐธิดา    เกตุชรา
3. นางละมุล    จันทร์ถง
4. นายสุภาวดี    วิชาไชย
5. นายอุดม    วิเศษชู
2 2 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายพิจักษณ์    นาสิงห์ขันธ์
2. นางสาวภรณ์คิณี    คำดี
3. นางสาวณัฐณิชา    เขียวอุตสา
4. นางสาวกัลยรัตน์    มูลต้น
5. นางสาวมินตรา    วันเฮียง
6. นางสาวสุนันทา    ภูมิภักดิ์
7. นายธารินทร์    ดีด่านค้อ
8. นายนฤเบศน์    พันซ้าย
9. นางสาวณัฏฐิชา    ปะวะเค
10. นางสาวศุภนิตา    พิลาพันธ์
11. นายทักษิณ    น้อยบุดดี
12. นายพงษ์ตะวัน    ธิตาแสง
13. นายธนารัตน์    รัตนวราหะ
14. นายธนกฤต    ครอบครองวงษ์
15. เด็กชายปุณยวัจน์    นาสิงห์ขันธ์
16. นางสาวไพลิน    บาคาล
17. นางสาวมณีรัตน์    ฟดสูงเนิน
18. นายคมสัน    เจิดพงศ์พิสัย
19. นางสาวสุพิชชา    แคนอินทร์
20. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ผลไธสง
1. นางสาวณัฎฐนันท์    ศิลสัตย์
2. นายตนุภัทร    รังมาตย์
3. นางนิพาพร    บัวคำ
4. นายศักรินทร์    จัตุชัย
5. นางสุขณิชชา    ปินะถา
3 4 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    อนุไวยา
2. นางสาวธนภา    จารัตน์
3. นางสาวณัฐกาณจน์    ตะลุตะกำ
4. นางสาวชลธิชา    เหมือนนึก
5. นางสาวกัญญาภัค    นิยมเหมาะ
6. นางสาวภัทรพร    ขุนทอง
7. นางสาวศศิธร    เพียรมี
8. นายวินิจ    จันทร์หอม
9. นางสาวรุจิรา    บริบาล
10. นางสาวสุจิตรา    ใจงาม
11. นางสาวอารีย์    ศรีละออ
12. นายพีรพันธ์    นิยมเหมาะ
13. นางสาวสุนัตตา    แกมกล้า
14. นายศิษฎา    เจาะเหมาะ
15. นายชาญณรงค์    หงเหิม
16. นายอนุวัฒน์    พันธ์ศรี
17. นางสาววริศรา    เผ่าพันธ์
18. นายรัฐพงค์    ห่อทอง
19. นายสุเมธ    หล่อแหลม
20. นางสาวศิรินันท์    ศรีลานุช
1. นางสาวผ่องพรรณ    อุปถัมภ์
2. นายลาภิศ    นามไพร
3. นางสาวศศิธร    ดวงจิตร
4. นางสุจาริณี    แสงจันทร์
5. นายไกรวิชญ์    สุปิงคลัด
4 5 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนา    สืบศรี
2. นางสาวกวิณา    เหลาคำ
3. นางสาวสุทธิตา    ตุ่นทอง
4. นางสาวศุภรดา    สุวรรณวงษ์
5. นางสาวณัฐริกา    ทองบุตร
6. นางสาวณัฏฐณิชา    แสงทอง
7. นางสาววรรณนภา    เหลาคำ
8. นางสาวธิติยา    ทันทะลัย
9. นางสาวปนัดดา    อิ่มทรัพย์
10. นางสาวอาทิตยา    ประคองใจ
11. นางสาวเมธาวี    อนันตศิลป์
12. นางสาวลิ้นจี่    จิตติอมรรัตน์
13. นางสาววิไลวรรณ    สุดโลก
14. นายวัชรินทร์    ช่อจำปา
15. นายพิทยา    เสริมจันทร์
16. นายสุเมธ    สอนสัตย์
17. นายพงษ์เพชร    จันทร์อ่อน
18. นายศุภกร    ล้อมวงศ์
19. นายอนุวัฒน์    ห่อทรัพย์
20. นายอานนท์    อนัตสุข
1. นายณัฏฐ์ชานนท์    เหลาเลิศ
2. นายรณภากาศ    สุพรรณไกรสีห์
3. นางสาวสุมาลี    โลนุช
4. นางสาวอิสราภรณ์    พรหมภูวัลย์
5. นางเทียมจันทร์    เทศบุตร
5 6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาววนิดา    แหวนวงศ์
2. นายชาคริต    ค้ำชู
3. นางสาวศศิวรรณ    อินดี
4. นางสาวฐนิชา    พรหมชาติ
5. นางสาวปริมาศ    ที่ดี
6. นายปฏิภาณ    เครือบุตร
7. นายธนพัฒน์    มีดี
8. นายอนุชา    โกดหอม
9. นายธนพล    ศรีรุ่งนภาพร
10. นายเมธาธัช    บุตรดี
11. นางสาวอารียา    แอกทอง
12. นางสาวนันทฉัตร    ชาญเชี่ยว
13. นางสาววิลาสินี    แก้วปรั่ง
14. นางสาวณัฏฐิณี    แก้วปรั่ง
15. นายธวัชชัย    ไตรรัตน์
16. นายพีรยุทธ    แผ่นทอง
17. นายณัฐวุฒิ    นันทา
18. นายณัฐวร    เทียมศรี
19. นางสาวฐนิดา    วิชุมา
20. นางสาวสุธิวรรณ    จำปาแก้ว
1. นายกษิดิศ    ผู้สมเก่า
2. นายกำพล    คำทา
3. นางสาวชนกานต์    ดวนใหญ่
4. นางสาววรัญญา    ทำคำทอง
5. นาย์ธีร์วศิษฐ์    ใจชื่น
6 7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายมีชัย    โสโว
2. นายอดิพงศ์    นาแพง
3. นายมานิตย์    แสนคำ
4. นายภูมิพัฒน์    เพิ่มสิน
5. นายธนวัฒน์    มาจุฬา
6. นายสิทธิเดช    โชติทอง
7. นายวรสิษฐ์    ประวรรณา
8. นางสาวธนพร    ผาสุโพธิ
9. นายอภิรักษ์    สอนอ้น
10. นายอมรเทพ    ป้องรอด
11. นายอิทธิพัทธ์    กันหา
12. นายเอกรินทร์    ศรีทองนาค
13. นายกนกพล    ศรีกลชาญ
14. นายกฤษณพล    ป้องปาน
15. นายชินวัตร    เสนาดี
16. นายภูมินทร์    เกตุสำราญ
17. เด็กหญิงดาลัด    นาเมืองรักษ์
18. เด็กหญิงประภาพร    ภักดีโยธา
19. เด็กหญิงศิรินดา    แก้วขาว
20. นางสาวพรรณกาญจน์    พุทธาศรี
1. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย    ชุมแสง
2. นางธิดาพร    นามวงค์ษา
3. นายธีรภัทร์    ศิริรส
4. นางอัมพร โภคา    ฮาเดน
5. นางสาวอุษา    โพธิ์อุดม
7 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิตรตรา    พิลากุล
2. นายวีระยุทธ    ขัวอั้ว
3. นางสาวธนพร    เพ็งบูโฮม
4. นางสาวปาณิสรา    พงษ์สพัง
5. นายภัครภูมิ    เรืองฤทธิ์
6. นางสาวเขมิกา    มูตยะ
7. นางสาวเพ็ญนภา    สุริยันต์
8. นางสาวธัญชนก    พรมผิว
9. นางสาวศิริลักษณ์    จิตรหมั่น
10. นางสาวอารียา    จันทร์สุริวงค์
11. นายวีรภัทร    ศรีกุตา
12. นายทนงศักดิ์    จวบศรี
13. นายณัฐกร    ศรีวิพัฒน์
14. นายธัญธร    พรมศักดิ์
15. นายสิทธิพล    นิธิกุลประเสริฐ
16. นางสาวชนิตา    คำแพงศรี
17. นางสาวปวันรัตน์    นวลน้อม
18. นายทนุพงษ์    หงส์ทัพ
19. นางสาวสุกัญญา    อยู่สูงเนิน
20. นายชลพรรช    ลีเวียง
1. นายคุณาธิป    จำปานิล
2. นายจิรายุทธ    จุลยโชค
3. นายทนงศักดิ์    แต่งสุวรรณมีโชค
4. นางสาวภรณ์ทิพย์    ชูไตรรัตน์
5. นางสาวอารียา    บุตรทา
8 12 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายอลงกรณ์    คุ้มสีไว
2. นางสาววรินธร    ไสยรส
3. นายชาญชัยนุวัฒน์    ขันประมาณ
4. นายปัณณพัฒน์    โพธิ์วิเศษ
5. นางสาวอรปรียา    มุติมรรคา
6. นางสาวอภิรดี    เหล่าชะรา
7. นางสาวนฤมล    มูลละ
8. นายวรกร    ภูมิประเสริฐ
9. นายพีระนันท์    ฐานไชยยิ่ง
10. นายคัคนานนท์    โพธิ์ชัยหล้า
11. นางสาวปนัสญา    กมลชิต
12. นายณัฐวุฒิ    ศรีชูยงค์
13. นายพีรพัฒน์    ระดาฤทธิ์
14. นางสาวณัฐฐินันท์    สาระชัย
15. นายจิตติชัย    สายโรจน์
16. นายโสภณวิชญ์    ภูมิประเสริฐ
17. นายภัทรดนัย    แผ่นดิน
18. นางสาววิจิตรา    หงษ์บุญเรือง
19. นายวชิรพงษ์เทพ    วิริยะพงศ์เมธาวี
20. นายภานุมาศ    รัตนาแพง
1. นายกิตตินันท์    วงษ์แสดง
2. นายชญานนท์    คันทมาตย์
3. นายชรินทร์    ทานู
4. นางสาวนันทวัน    กำจัดภัย
5. นายวชิระ    โคตะโน
9 15 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภินันท์    หล้าน้อย
2. เด็กหญิงนลิตา    สุพร
3. นายธันวฤกษ์    คล่องดี
4. นายอารุณโรจน์    พลหาญ
5. นางสาววริศรา    ทุลาวัน
6. นายชาติชาย    ราชชมภู
7. นายปฎิภาณ    ไชยราช
8. นายทรงวุฒิ    จันทร์ดากุล
9. นายดุลยเดช    บางศิริ
10. นางสาวจุฑาทิพย์    ศรีมารีรัตน์
11. นายจิรเดช    วิโย
12. นายณัฐดนัย    บุญก้อน
13. นายจักรพรรดิ    ซุยลุย
14. นายพีรภัทร    วรคันทักษ์
15. นายณัฐวัฒน์    วดีศิริศักดิ์
16. นายธนวัฒน์    หาญธงชัย
17. นางสาวอัจจิมาภรณ์    พ่ออามาตย์
18. นางสาวชฎาพร    พึ่งผล
19. นางสาวฐิติวรรณ    ไกรษร
20. นายทักษิณ    ชินจักร
1. นางสาวดวงใจ    ไพโรจน์วราการ
2. นางทิพย์วรรณ    พรหมประโคน
3. นายศราวุธ    สุสิงห์
4. นางสาวเนตรชนก    สารทอง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10 16 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายอานนท์    จันทะขิน
2. นายธีรวัฒน์    อุชัย
3. นายคุณากร    สุวรรณะ
4. นายกันติชา    สุวรรณมาโจ
5. นายธีรภัทร    อุณาพรหม
6. นายอดิสรณ์    มีหล้า
7. นางสาวฐิรการ    หัดระสา
8. นางสาวพิยดา    ระมงคล
9. นางสาวทักษพร    ไชยมาโย
10. นางสาวธัญนาฎ    สุวรรณโส
11. นางสาววิไลวรรณ    ระมงคล
12. นางสาวนิธิภรณ์    พรมกวยถ้ำ
13. นางสาวนิลาวัลย์    เจริญขันธ์
14. นายธนวัฒน์    ทองสิงห์
15. นายธนาวัฒน์    ประพัสรางค์
16. นางสาวเนตรดาว    ศรกายสิทธิ์
17. นางสาวมนัสนันท์    ดวงเกตุ
18. นายวงศธร    สารสี
19. นายโภควินท์    ธานีสอน
20. นายปรมินทร์    วงจวง
1. นายณฑีภัษ    มั่นเหมาะ
2. นายพิพัฒน์พงศ์    พรมจันทร์
3. นางพิไลวรรณ    พลหาราช
4. นายมานิต    เที่ยงธรรม
5. นายสมพงษ์    รัตนวงษา
11 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายณัฐวัตร    โวหารเดช
2. นายนพพร    สาคุณ
3. นายธีรพรรณ    พิมพิสาร
4. นายวราวุธ    โอทาตะวงษ์
5. นายภูวดล    คนซื่อ
6. นายภัทรพงษ์    พิมพิศาล
7. นายศรัญย์    ประทุมตรี
8. นายอภิรักษ์    นาพา
9. นายเกียรติศักดิ์    ดงภูยาง
10. นายธนพนธ์    บุญแก้ว
11. นายคมกริช    คงจันทร์
12. นายสรวิชญ์    สุริวงค์
13. เด็กหญิงพิชญ์สินี    วงศ์จันทร์
14. นางสาวสุชาดา    พุฒตาลดง
15. นางสาวรุจิรา    ฤทธิ์เทพ
16. นางสาวภัณฑิรา    วรวิเศษ
17. นางสาวกัญญารัตน์    ประวันโน
18. นางสาวเบญจมาศ    บุญชัย
19. นางสาวปวันรัตน์    บุญธรรม
20. นางสาวณัฐลินีย์    แสนนาม
1. นายถนอม    ทีคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์    โอทาตะวงษ์
3. นางลำเพย    ผิวอ่อน
4. นายสุรพัฒน์    อินทร์เลี้ยง
5. นางสาวเกษมณี    คำฤทธิ์
12 22 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายดนุพล    บุญจันทร์
2. นายวราเทพ    ปุลันรัมย์
3. นายพีรพัฒน์    กำแก้ว
4. นางสาวสุภัศรา    นามโคตร
5. นายณัฐวุฒิ    สุโพธิ์
6. นายสิทธิโชค    พรมจรรย์
7. นางสาววรรณษา    วิวาห์สุข
8. นายสิทธินนท์    คชเลิศ
9. นายวศิน    ปะทิรัมย์
10. นายกรเทวัญ    เพียขันทา
11. นางสาวกัญนิตา    ดุลนะราย
12. นางสาวอัจฉราพร    ประสงค์สุข
13. นางสาวน้ำทิพย์    อะรัญ
14. นายธีรภัทร์    เอการัมย์
15. นายฐานทัพ    บุรินรัมย์
16. นางสาวมลธิดา    วันภักดี
17. นางสาวกัญญารักษ์    พันธ์คง
18. เด็กชายไตรภพ    นพกุล
19. นายณัฐพงศ์    รพิตระกูล
20. นายเจษฎา    อดุลย์รัมย์
1. นายทรงเกียรติ    ปุริโส
2. นายรังสิมันตุ์    เชือนรัมย์
3. นายวิศิษฐ์    เทพทอง
4. นางวีรินทร์    คู่โนรัมย์
5. นายศุภกิตติ์    บุญเชิด
13 23 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายปรมินทร์    นิกูลรัมย์
2. นางสาววาสนา    ไวสูงเนิน
3. เด็กหญิงจรรยา    เนาวสุข
4. นายอิศราทัศน์    อ่วงประโคน
5. เด็กหญิงสุมิตรา    หาวัน
6. นางสาวสิริยากร    ลับประโคน
7. นางสาวศิริวรรณ    คำพันชนะ
8. นางสาวอินทิรา    สุดประโคน
9. นางสาวชลิตา    แป้นประโคน
10. นายบัณฑิต    บุญเย็น
11. นายณัฐพล    กล้ารัมย์
12. นายณัฐธพงษ์    วนมา
13. นางสาวกันติยา    รักษะประโคน
14. นางสาวรมณี    ปะสุข
15. นางสาวศวิตา    สวายประโคน
16. นางสาวเจนจิรา    ไชยศรี
17. นางสาวมัลลิกา    เยอะประโคน
18. นายกิตติศักดิ์    หาญประโคน
19. เด็กหญิงฐานิกา    ขวัญเมือง
20. เด็กหญิงนครินทร์    รัตนวงสิน
1. นายชยพล    แปลงไล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา    วินประโคน
3. นายเฉลิมพงศ์    สีนาม
4. นายเชาวลิต    บุบผามาโล
5. นางเบ็ญจา    ปุยะติ
14 24 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเมธาวดี    แกล้วกล้า
2. นางสาวปนัดดา    รินไธสง
3. นางสาวจันธิรา    เดิมทำรัมย์
4. นายวิษณุ    ชะเทียนรัมย์
5. นายไพศาล    แลสันกลาง
6. นายอัตชัย    ทองพูน
7. นางสาวอินทิรา    นิลพันธ์
8. นางสาวอภิญญา    นิลพันธ์
9. นางสาวเกษญามนต์    คอนคำ
10. นางสาวกมลรัตน์    สงัดรัมย์
11. นางสาวกัญญาวีร์    ภูมิกระจ่าง
12. นางสาวระวีพร    อาจภักดี
13. นางสาวปัญจภรณ์    เพ็ชรทะเล
14. นายนัฐวุฒิ    นิพันธ์รัมย์
15. นางสาวจิตรกัญญา    สิงห์คำ
16. นางสาวภัทรสุดา    ป้องสีดา
17. นางสาวสุจินต์    สัมฤทธิ์
18. นางสาวสุชาดา    ปัดตาตะโต
19. นายภัทรพล    ติคำรัมย์
20. นางสาวสวิตตา    วิชัยรัมย์
1. นายนภัส    เวชชศาสตร์
2. นางปพิชญา    เครือคำ
3. นายปริญญา    สองสีดา
4. นายวสันต์ชาย    มงคลชาติ
5. นายสายวสันต์    วิเศษสัตย์
15 25 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัชธร    ท้าวสาย
2. เด็กชายนคราช    ดวงแสง
3. เด็กชายโกสิยพงษ์    วงษ์ปัญญา
4. เด็กหญิงอรกัญญา    มีผล
5. เด็กหญิงจันจิรา    นกคุ้ม
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เจียนรัมย์
7. เด็กชายธนากร    พลแสน
8. เด็กชายศักดิ์ชัย    เสชนะ
9. เด็กหญิงมัชฌิมาย์    ตามสีรัมย์
10. เด็กหญิงณัฐสินา    สารสุข
11. นายธณาธรณ์    สุขแสงศรี
12. นางสาวบุญญาวี    โสภาบุตร
13. นางสาวยุพารัตน์    ล้อมไธสง
14. นางสาวปภาวดี    บัวดง
15. นายชุติพนธ์    ชื่นชุมพล
16. นายธีรเดช    สังวัง
17. นายภีมพศ    นานรัมย์
18. นางสาวชลธิชา    ศรีพฤกษ์ภูมิ
19. นางสาววณิดา    สารมะโน
20. นางสาววรรณพร    ภูสดแสง
1. นายธนัญชัย    ศรีจันทร์
2. นางปพิชญา    วรรณปักสิน
3. นายวิฑูรย์    เวสะมูลา
4. นายสมคิด    อาจจำนงค์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16 27 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายชลชาติ    สายคำ
2. นางสาวอารียา    ญาณโรจน์วัฒนา
3. นางสาววนิดา    ดวงเดช
4. นางสาววนิดา    มีศรี
5. นายศุภณัฎฐ์    พรมลา
6. นางสาวสุภาพร    บทมาตย์
7. นายกิตติ    วาทศิลป์
8. นางสาวพรรณิภา    ปราณี
9. นางสาวเพียงดาว    รามฤทธิ์
10. นางสาวนภาพร    เครางาม
11. นางสาวนฤมล    นันทพรศิริพงศ์
12. นายอัคเดช    กอวแสน
13. นางสาวธญาดา    มณีรัตร์
14. นายอิศเรศ    จิตต์สมพงศ์
15. นางสาวเอื้อการูณ    แข็งข้อ
16. นายพจน์อานนท์    กำเนิด
17. นายอมรเทพ    โพธิสาร
18. นางสาวพีรพรรณ    บุตรน้อย
19. นางสาวกัญญาณัฐ    อินทไข
20. นายภาวิน    ชาปากดี
1. นางสาวมัทนา    ทองจบ
2. นายสถาพร    เข็มพันธ์
3. นายสุทธิรัตน์    ตันเขียว
4. นางอนันท์    ศรีโคตร
5. นางสาวเนืองนิตย์    สีสะเทือน
17 29 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกรีรติ    ยลศิลป์
2. นายณัฐพล    ตุ้มนาค
3. นายธนวัฒน์    สีห์มงคล
4. เด็กชายณัฏฐชัย    หอระเทศ
5. เด็กชายปรีชาชาญ    ปราณีตพลกรัง
6. นายก้องไกร    ใจใหญ่
7. นางสาววิภาสินี    มีนา
8. นางสาวมรปรียา    หอมอ่อน
9. นางสาวศรัณย์พร    ศรีพรรณ
10. นางสาวรณพร    นอสูงเนิน
11. นางสาวธันย์ชนก    เคยพุดซา
12. นางสาวศจิษฐา    ฤทธิ์ธนอภิญญา
13. นางสาวกาญจนา    สายบุญ
14. นางสาวสุพรรณิการ์    พรรษวงษ์
15. นายปฎิภาณ    นิยมพงษ์
16. นางสาวภัคนันท์    ภูมิมาลา
17. นางสาวกรีรติ    ยลศิลป์
18. นางสาวประสมทรัพย์    อินอ่อน
19. นายกฤตนันท์    ศรีจันทึก
20. นางสาวปิยะนุช    บุตรศิริ
1. นายนฤชล    ทุมโคตร
2. นางสาวปภาวี    สินสันเทียะ
3. นายวสิน    ภาสดา
4. นางสาววาสนา    เที่ยงสันเทียะ
5. นายอนุชา    คูณสุข
18 30 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธนกฤต    จารุพัฒนกุล
2. นายธนวัฒน์    โชติกาลธัญญรัตน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    หม่อมกระโทก
4. นายอานนท์    เจิมกระโทก
5. นายสรายุทธ    ม่วงหวาน
6. นางสาวปิ่นมุก    เพ็งจันทร์
7. นายวาสิทธิ์    ธีระวัฒนา
8. นายธนพล    ไชยกระโทก
9. นายธนกร    ก่ำกระโทก
10. นายนฤพล    ปาเบ้า
11. นายพชร    บัวรัตน์
12. นายธีรภัทร์    หวลกระโทก
13. นางสาวศศิกานต์    หมั่นบำรุงศาสน์
14. นายจิราพัชร    จันทร
15. นางสาวยุวธิดา    โพธิ์ทะโสม
16. นางสาวสุนิสา    ยางนอก
17. นายธนาวุฒิ    ง้วนกระโทก
18. นายณัฐพงศ์    จิตร์สุข
19. นายอนุพันธ์    ขวางกระโทก
20. เด็กหญิงธนันธร    หมิ่นกระโทก
1. นายธวัชชัย    นามโคตร
2. นายบารมี    ดำรงธรรม
3. นายปรัชญา    กาญจนเพ็ชร
4. นายพัฒนพงศ์    เกิดทรัพย์
5. นางสาวแสงนภา    ผูกไมตรี
19 32 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐติกร    กลั่นพิกุล
2. นางสาวเฟื่องเกศ    เปล่งปลั่ง
3. นายชลนันท์    ญาณศิริ
4. นางสาวอรวรรณ    ธรรมเกาะ
5. นางสาวอภิญญา    ศรีคำ
6. นายจิรวัฒน์    มาศวรรณา
7. นายวรสินทร์    งามกระโทก
8. นางสาวปวันรัตน์    ขุนอินทร์
9. นายภานุวัตน์    คำทะเนตร
10. นางสาวลลิตา    รอดเย็น
11. นางสาวณัฐญา    แก้วมณี
12. นางสาวสุภาภรณ์    สุวรรณรัตน์
13. นายณัฐวุฒิ    วงษ์ศรี
14. นายอดุช    กุงไธสง
15. นายจิรัฏฐ์    ลีระวีเกียรติ
16. นายลิปตภัลลพ    นพพลกรัง
17. นายปฏิภาณ    ปานถม
18. นางสาวชิดชนก    เมืองฤทธิ์
19. นายณัฐที    แจ้สูงเนิน
20. นายกรวิชญ์    วรรณสุทธิ์
1. นายฐาปกรณ์    รามเกียรติศักดิ์
2. นางสาวฐิภาพรรณ    โถมใย
3. นางสาวปริชาติ    รักพุดซา
4. นางสาวพิชญ์สินี    ถมยา
5. นายสิทธิพร    ตั้งยอดชมญาณ
20 33 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพิชญานันท์    ผินสันเทียะ
2. นางสาวอัจจิมา    ช้างสันเทียะ
3. นางสาวอรอนงค์    อิมะพัด
4. นางสาวปิยวรรณ    ดิษฐี
5. นางสาวอนุสรา    หม่อนไหม
6. นางสาวภาวินี    เรืองเเพชร
7. นายศิววงษ์    หินกำปัง
8. นายศุภกร    สะใบทอง
9. นายธีรเทพ    มณีแนว
10. นายเทวราช    ทองสายออ
11. นายวโรดม    สำราญใจ
12. นายชินพัฒน์    อ่อนนอก
13. นายอมรเทพ    บัวหอม
14. นายธีรพัฒน์    รักธรรม
15. นายศุกกร    ทนปรางค์
16. นายจิรายุ    ปั่นสันเทียะ
17. นายวชิรายุ    วณิชาชีวะ
18. นายกิตติภูมิ    พุทธายะ
19. นายวนาฤทธิ์    รวยสันเทียะ
20. นายธนวัฒน์    วิริยะชัยยศ
1. นางสาวกาญจนา    เอี่ยมโพธิ์ทอง
2. นางสาวกานดาวดี    มุ่งแฝงกลาง
3. นางทัสนี    นวรตน
4. นางภิมลฌญา    หมั่นสระเกษ
5. นางสาวเขมิกา    ศรีธรรมานุสาร
21 35 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธรรมสรณ์    ประจิต
2. นายณัฐชนม์    ณ วงศ์
3. นางสาวคอร์เนเลีย    คอนนี่ โบไดท
4. นายศดานันท์    พรมน้ำ
5. นางสาวสวรรยา    จางนอก
6. นางสาววิลินดา    สุริยะ
7. นายทักษิณ    แก้วประเสริฐ
8. นายสิทภีร์    มีนิสสัย
9. นายมงคลลักษณ์    ลาดหมื่นไวย
10. นายกฤตภัค    บ้วนนอก
11. นายธนากร    บุญแต่ง
12. นายสุริยน    อาจศึก
13. นางสาวสายฝน    คบทองหลาง
14. นางสาวดารารัตน์    แสนคำ
15. นายทรัพย์ทวี    เพ็ญการ
16. นายจิรยุทธ    รวยกระบือ
17. นางสาวปวีณา    ชูสูงเนิน
18. นางสาวสงกรานต์    ลิ้มปิยินทรากูล
19. นางสาวชุติกาญจน์    ผลนา
20. นางสาวประภัสสร    แก้วประเสริฐ
1. นายบรรเลง    รักษ์มณี
2. นายพงษ์เพชร    นามขันธ์
3. นางสาววีณา    วัดกลาง
4. นางสาวสกุลรัตน์    แสงแก้ว
5. นางสาวสุจิตรา    กาสสกุล
22 37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลนิภา    ทิพย์บุญผล
2. นางสาวธาสินี    ศรีรัตน์
3. นางสาวพรนภัส    อ่อนสุระทุม
4. นางสาวซายากะ    ซูซูกิ
5. นายอินทุวัฒน์    แซ่ตั้ง
6. นายภาสกร    ต้นงาม
7. นายพุทธิคม    สุจริต
8. นายปรัชญา    ฮ้อเถาว์
9. นายธนรัฐ    คำชนะ
10. นายภูวรินทร์    ไชยหาทัพ
11. นายดนุภัทร    คุณธรรม
12. นายพลรัตน์    สุขเกิด
13. นางสาววันเพ็ญ    ขันละ
14. นางสาวณพัตรา    รอดกลาง
15. นายกฤษณพงศ์    พรมลี
16. นายสุทธิพงษ์    วิเศษมี
17. เด็กชายธนโชติ    แก้วน้อย
18. เด็กชายวุฒิชัย    เนืองแก้ว
19. นายสายัณน์    ศรีวงศ์ษา
20. นายศุภกิตต์    ควรการ
1. นางสาวคณัสนันท์    กุลภา
2. นายพงษ์ศักดิ์    สมผล
3. นางสาวพิจิตรา    ทองนู
4. นางระเบียบ    กิณเรศ
5. นางอรนุช    สัตถาผล
23 38 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายศิรยุทธ    ตุใยรัมย์
2. นายสิรภัทร    อินทร์คำน้อย
3. นายไชยา    โทสวนจิตร
4. นายพงศกร    วงค์ผาบุตร
5. นางสาวฟาริดา    จันทร์ละคร
6. นางสาวศริษา    นามสุโพธิ์
7. นางสาวณฐพร    ศรีประทุมวงค์
8. นางสาวเปรมวดี    แก้วมะ
9. นางสาวอุไรภรณ์    เถาแก้ว
10. นางสาวภัทริกา    แก้วอินทร์ตา
11. นางสาวอาระภีญาณ    วงษ์เส็ง
12. นางสาวธิดา    โพธิ์อ่อน
13. นายศักดิ์สิทธิ์    ดัสมินทร์
14. นายอรรถกร    เจริญชัยไธสงค์
15. นายอนุชา    อุปเทพ
16. นายทรงเกียรติ    อินทรสิทธิ์
17. นางสาวภัทรภรณ์    เตสี
18. นางสาวธนพร    มิญญาวุธ
19. นางสาวนันทนา    อาจหาญ
20. นายวิสัยทัศน์    ศรเสนา
1. นายชูชาติ    เจริญชัยไธสงค์
2. นางสาวมานิตา    เสนมา
3. นางสาวมิตรธิดา    ศรีประทุมวงค์
4. นางศุภพิชญ์    ไชยศรี
5. นายอภิรักษ์    ปานประเสริฐ
24 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวชลลดา    กุลบุตร
2. นายสุรกาญจน์    แก้วพินึก
3. นายตะวัน    ไทรชมพู
4. นายณัฐวุฒิ    ธรรมคุณ
5. นายปกรณ์    โคตรวงศ์
6. นายพงศกร    ภาษี
7. นายวรพล    ปานขาว
8. นายพลกฤษ    สิมนาม
9. นางสาวปรรัตน์    บุญชู
10. นางสาวชลดา    ศิลาทอง
11. นายณรงค์ฤทธิ์    กองพงษ์
12. นางสาวพรนภา    ยุบลชิต
13. นางสาวณัฐรดา    น้อยมิ่ง
14. นางสาวนุศรา    บุญเหลือง
15. เด็กชายพิภู    แฝงเพชร
16. เด็กชายปรมัธถ์    ลำพูน
17. นางสาวชลธินี    ดวงมาลา
18. นายนิรุช    หนองหงอก
19. เด็กชายธีวสุ    กงแก้ว
20. นายภานุวัฒน์    จันมา
1. นางสาวกตัญญุตา    ริมหนองอ่าง
2. นางสาวญาณา    วาจนสุนทร
3. นางบุษกรณ์    พรหมพิลา
4. นายวรพจน์    นาคถมยา
5. นายอรรถพล    ศรีเลิศ
25 43 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายธีรนัย    ทองคำ
2. นายมนตรี    พลนารี
3. นายมงคล    คำเสียง
4. นายธีรภัทร    ต่อต้น
5. นางสาวสุนิษา    ทองสุมาตร
6. นางสาวอาภัสรา    บุญทัน
7. นายไกรวิชญ์    จันทะคุณ
8. นายศุภสันห์    สมเพ็ชร
9. นางสาวชลธิชา    อวยชัย
10. นางสาวไพริน    ชัยรัมย์
11. เด็กหญิงวรกานต์    เตชะ
12. นางสาวจิราภรณ์    จันทะคุณ
13. นางสาวนิตยา    มาลาศรี
14. นางสาววารุณี    ทัศน์จันดา
15. นางสาวสุทธิลักษณ์    ศรีจันทร์
16. นางสาวนัฐนันท์    แสงจันทร์
17. นายนัฐพงษ์    คำเสียง
18. นายกฤษนัย    นรดี
19. นางสาวกันยากร    คำเสียง
20. นายสิทธิกัณฑ์    มุ่งก่ายกลาง
1. นายกวีวัฒน์    แหวนเงิน
2. นางสาวชนิดา    บุญเฉลิม
3. นางธัญลักษญ์    ทองเปลว
4. นางสาวบุณยานุช    บุญเลิศ
5. นายสิทธิชัย    พลแก้ว
26 46 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายสุวัฒน์    สายหมื่นไว
2. นายทนงศักดิ์    หนึ่งชนะ
3. นายชายชาญ    ชวดชัยภูมิ
4. นางสาวธนัญญา    ครุธมีชัย
5. นางสาวชลนิชา    ซิเซ็ง
6. นางสาวช่อลดา    จันทะเขต
7. นางสาวสรัญญา    สรฤทธิ์
8. นางสาวศิริลักษณ์    ภักดีนอก
9. นางสาววรรณวิสา    สายหมื่นไว
10. เด็กชายสุรัตน์    เวียนสันเทียะ
11. เด็กหญิงภัทรวดี    แสงงาม
12. เด็กหญิงเนตรนภา    ลุนบง
13. เด็กหญิงพัชรินทร์    สาวิถี
14. เด็กชายนวพล    หล้าเพชร
15. เด็กหญิงนรินทิพย์    สีหาวัตร์
16. เด็กชายพฤเดช    เรื่อศรีจันทร์
17. เด็กชายธีรภัทร    วงษ์หาญ
18. นายอัษฎา    ผานิล
19. นายธวัช    แสงจันทร์ศรี
20. นายเขมทัต    มงคลล้ำ
1. นายกฤษณ์พีรัช    พรมภา
2. นางชัชชญา    อุ่นเมือง
3. นางสาวชุติกาญจน์    ปกติ
4. นางนุช    สงคราม
5. นางสาวพัชรี    จันทะจร
27 48 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาริชาต    สามารถ
2. นายต้นตะวัน    สิงห์คำ
3. นายวีรชิต    มุทุจิตต์
4. นายทีปกร    ไชยโย
5. นายพงค์พล    สองคร
6. นางสาวศศิภา    โยริพันธ์
7. นายไพรัฐ    สิงห์สีทา
8. นายสันติราช    จันทะวรรณ์
9. นายภูวดล    บุญยะมูล
10. นายพลพล    อินพวง
11. นายดนุพร    ดอนไพรฮวบ
12. นายพันธนากร    โสมอินทร์
13. นางสาวอารียา    ศิริเวช
14. นางสาวธนัญญา    พิมพาทอง
15. นายอดิศักดิ์​    แก้วมณี
16. นางสาวธิดามาศ    มาลาวัน
17. นายกล้า    วงวิจิตร
18. นางสาวเสาวภา    พานพิชิต
19. นายมานิต    นามวงษ์
20. นางสาวอรปรียา    แสงฉลวย
1. นางสาวกัญญา    ต้นโพธิ์
2. นางสาวคณิตา    ศรีสุรัตน์
3. นายประทีป    เจริญขึ้น
4. นางสาวพัชรียา    ผันผาย
5. นางสุภาวดี    โสดาภักดิ์
28 49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    อัตราช
2. นางสาวกนิษฐา    บุญตั้ง
3. นางสาวมนทิรา    ฝอยทอง
4. นางสาวไตรมาศ    นิลหลา
5. นางสาวนวลตอง    ทนงใจ
6. นายไกรวุฒิ    ลือชัยนาม
7. นายปรเมศ    จันทวี
8. นายภูวดล    สังข์ทอง
9. นายกฤตยชญ์    รักพรม
10. นายกิตติรัตน์    ทัดเทียม
11. นายกิตติพงษ์    พรมสวัสดิ์
12. นายศศพล    สิทธิราช
13. นายธีรภัทธ์    แก้วกอ
14. นายอนุภัทร    ส่งเสริม
15. นายเกรียงไกร    สายพันธ์
16. นายรุทฑิราม    ทองสุข
17. นางสาวณัฐริกา    สมนึก
18. นายภัทรดนัย    ใยอุ่น
19. นางสาวศุภริดา    จันทร์หอม
20. นางสาวธัญรัตน์    แสงดาว
1. นางสาวทัศนียาภรณ์    งามพรม
2. นางสาวทิพวรรณ    ชาลี
3. นางมัญเชฏฐิกา    คำเติม
4. นางสาววิราศินี    ชายทวีป
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29 53 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาวดี    รัตนจิตร
2. นางสาวพรรณิภากานต์    คูณโปก
3. นางสาวกัณฐิกา    คลองแสนเมือง
4. นายเทพพิทักษ์    จัททร์สาย
5. นายรักษ์ศิลป์    สันติรักษ์
6. นายพรเทพ    สอาดชอบ
7. นายภาณุพงศ์    วารินทร์
8. นายธนดล    อระไง
9. นางสาวสุกัญญา    ปักเข
10. นางสาววิมลรัก    คำพันธ์
11. นายภูธิป    มีดี
12. นายทักษิณ    กาบบัวศรี
13. นางสาวอทิตยา    คำพะทา
14. นายพิริยะพงศ์    กิ่งแก้ว
15. นางสาวชนม์นิภา    สุราช
16. นางสาวธัญญรัตน์    สีหะนันต์
17. นายนราวิชญ์    พุฒหล้า
18. นายณพกร    เทพเรือง
19. นายเขตโสภณ    ต้นเกษ
20. นายณัฐวุฒิ    สิงห์เงิน
1. นางสาวบุหงา    ศรียงยศ
2. นางสาวพัชริดา    สุวรรณะ
3. นายวุฒิชัย    บุสรินทร์
4. นางสาวอาทิยา    อ่อนสาร
5. นายเด่นชัย    ไวยวรรณ์
30 55 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายนครินทร์    หงษ์ทอง
2. นายประสิทธิ์    พลยาง
3. นางสาวศิริรัตน์    สีธร
4. นายนิธินันท์    พรมวาสี
5. นางสาวปัณณิการ์    หลานวงศ์
6. นางสาวปาริชาติ    กันยาบรรดิษฐ์
7. นายนรศักดิ์    สีสมญา
8. นายธวัชชัย    กันยามา
9. นายธีระวัฒน์    ผาดำ
10. นายนันทวัฒน์    แสนศรี
11. นางสาวนิรณี    เข็มขาว
12. นางสาวกิตติญาพร    บุตรีสุวรรณ
13. นางสาวจิรวรรณ    บุญทันแสน
14. นางสาววรีวรรณ    ว่องไว
15. นางสาวประภาพร    คำภูกูล
16. เด็กชายชาญณงค์    หนูสวัสดิ์
17. นายนครินทร์    สิงคำโม
18. นางสาวปณิดา    จันทร์เขียว
19. นางสาวลักขณา    ดวงพรมยาว
20. นางสาวณัฐธิดา    ถาวงกลาง
1. นางสาวดารารายณ์    พรหมพื้น
2. นายธนพัช    ศรีวรษา
3. นางสาวประภาพร    สาระวงค์
4. นางสาวสุภาพร    เยาวเสริฐ
5. ว่าที่ร้อยตรีเจษภากร    อินทร์แปลง
31 58 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    จันทร์ภิรมย์
2. เด็กชายธนสาร    สารวิจิตร
3. เด็กชายพีรวัฒน์    สำคัญ
4. เด็กชายวรวุฒิ    แก้วแพง
5. นางสาวพรชิตา    ประสมทรัพย์
6. นายจตุรงค์    เนตรแสงศรี
7. นางสาวปริษา    ทาทองสี
8. นางสาวจิรัชญา    เนตรแสงสี
9. นางสาวฉันท์ชนก    ธัญญารักษ์
10. นางสาวณัฐธิดา    บุตรพา
11. นางสาวน้ำผึ้ง    คำปูน
12. นางสาวมยุรี    สารมโน
13. นางสาวกุลธิดา    ควรศิริ
14. นางสาวสุภานัน    ศรีแสงรัตน์
15. นายวรวุฒิ    เนตรแสงศรีี
16. นางสาววารุณี    ศิริวรรณ
17. นางสาวนาตยา    บัวระภา
18. เด็กหญิงชมภูนุช    ศรีดวงจันทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายฤทธิชัย    คนไว
2. นางวราวรรณ    ศรีธนะชาติ
3. นางสาวศิริสุดา    คณะศิริวงษ์
4. นางสาวสายชล    พรหมดี
5. นายเศรษฐศักดิ์    บับที
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................