งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายปวรปรัชญ์    คุ้มสุวรรณ
2. นายยอดชัยสวัสดิ์    ยวงมะณี
3. นายอภิวัฒน์    พงษ์สมศักดิ์
4. นายสายชล    ตุ่นสาจันทร์
5. นางสาวปัจฉิมาภรณ์    บุญลอยสง
6. นายเจตพล    พั่วนะคุณมี
7. นายณัฐภูมิ    เทียมพยุหา
8. นางสาวปิยนุช    กองจันทร์
9. นางสาวสุพิชญา    สพานหล้า
10. นายธนพล    โตทะเล
11. นายธิติกร    ปักกาเวสา
12. นายธนพงษ์    พรมลี
13. นายณัฐภัทร    ปะนามโก
14. นางสาวศิริรัตน์    สิงห์เทศ
15. นางสาวชลดา    อันทะรินทร์
16. นางสาวพรทิวา    อาษากิจ
17. นายมินรพัทธ์    สุดสะอาด
18. นายวุฒิไกร    สาระบัว
19. นายณัฐพล    คุ้มครอง
20. นายณัฐนิชา    ไทยทูล
1. นายบรรจบ    จันทร์แรม
2. นายประครอง    สระหนองห้าง
3. นายประดิษฐ์    มูลตรีประถม
4. นางภิกันศณิชฐ์    ภูซ้ายศรี
5. นายเอกวิทย์    คุ้มสุวรรณ
2 4 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ระวังชื่อ
2. นางสาวอาทิตยา    ใจผ่อง
3. นางสาวประภัสสร    สุขไสว
4. นางสาววรางคณา    สุขยานุดิษฐ
5. นายตระการ    เกิดเพิ่มดี
6. นายธนิก    เพ็ชรเอี่ยม
7. นายอิทธิพล    ขุมทรัพย์
8. นางสาวกมลชนก    สินศิริ
9. นางสาวอภิรดี    ระวังชื่อ
10. นางสาวสุชาดา    ใจฉ่ำ
11. นายธีรภัทร์    มะลิซ้อน
12. นายธนเดช    สุขนึก
13. นางสาวชมพูนิกข์    สุขนึก
14. นางสาวชลันธร    สืบสุนทร
15. นางสาวอรทัย    เสาทอง
16. นายธนภูมิ    พิมพ์ลาย
17. นายปารเมศ    ลัดดางาม
18. นางสาวดอกฝ้าย    สืบเสาะนาม
19. นายยุทธนา    สุขยานุดิษฐ
20. นางสาวปาริชาติ    ดำดี
1. นายกิติภัฎ    บุญหวาน
2. นางธัญญวรัตน์    พรชัยอังกูร
3. นางธัญรดี    สังข์ขาวกุล
4. นางบุปผา    ศรีตัมภวา
5. นายสนธิ    แสงชมภู
3 5 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายวิษณุพงศ์    คงศรี
2. นายพีรพัฒน์    อยู่เย็น
3. นายยรรยง    อันมัย
4. นายจันจรัส    สอนคำจันทร์
5. นายภาคิไนย    จิตสุภาพ
6. นางสาวสุมิตรา    สุขประเสริฐ
7. นางสาวปิยะพร    แสนนาม
8. นางสาวพรทิพย์    แก้วหอม
9. นางสาวกัลยาณี    จำปาทอง
10. นางสาวอภิญญา    สมรูป
11. นางสาววัลญเพชร    โฮมภิรมย์
12. นางสาวอรอุมา    แก้วปัญญา
13. นายกฤษนัย    สิมมา
14. นางสาวญาดา    ไชยจิตร
15. นางสาวภัครมัย    ใจชื่น
16. นางสาวตะวัน    โสภา
17. นายธีรพัฒน์    บุญช่วย
18. เด็กชายพงศกร    แพงวงษ์
19. นายณรงค์ชัย    สินโท
20. นายอภิชาติพงษ์    แก้วล้วน
1. นายชัยวัฒน์    ไชยทอง
2. นายรัชภูมิ    ไชยรงศรี
3. นายวุฒิศักดิ์    ชาวนา
4. พระสมุห์สุพรรณ    กตปุญฺโญ
5. นายเอกราช    บุญสงค์
4 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายชนะพงษ์    สืบเสาะจบ
2. นายภาคภูมิ    สุขภิรมย์
3. นางสาวธิติกานต์    โพธิ์แก้ว
4. นายธนวัฒน์    โตชวลิต
5. นางสาวอัญชลีพร    งามเยี่ยม
6. นายจักริน    เพ่งเล็งดี
7. นางสาวสุธิตา    แนบทางดี
8. นางสาวกฤติกา    ประไวย์
9. นางสาวปิยนันท์    สุขศรีนวล
10. นางสาวพิมลพร    เสาไสย์
11. นางสาวอัจฉรา    ใจแจ่ม
12. นางสาวฐิติพร    ยอดลี
13. นายภาณุพงษ์    ราษีทอง
14. นายกอบชัย    ประเสริฐศรี
15. นางสาวพรจิรา    สกุลพรหม
16. นางสาวอภิญญา    พอกสนิท
17. นางสาวศรัญญา    ลอยเลื่อน
18. นางสาวณัฐกานต์    พยุงสกุล
19. นางสาวอรพินท์    หมุดทอง
20. นายณัฐนันท์    สิทธิชัย
1. นายชวลิต    คุชิตา
2. นางสาวน้ำฝน    แก้วแฉล้ม
3. นางรุ่งทิพย์    สายแสงจันทร์
4. นางสาคร    วัฒนกุล
5. นางสุจิตรา    เจิมสม
5 7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสหรัฐ    คงการเรียน
2. นายฐิติศักดิ์    พรมบุตร
3. นายธนเรศ    นามบัวศรี
4. นางสาวรุ่งนภา    โกกอุ่น
5. นายอรุชา    ศรีเมือง
6. นางสาววิชุดา    แก้วมี
7. นางสาวแก้วตา    โคตรทอง
8. นางสาวพรพนา    สุกุมาลย์
9. นายภูวดล    ภูมิแสง
10. นายภานุพงศ์    ม่วงนิล
11. นายจิตติพัฒน์    คุณทะวงษ์
12. นายศุภโชค    ปัดมะฤทธิ์
13. นางสาวเบญจวรรณ    นนทะคำจันทร์
14. นายธเนศพล    หนองนงค์
15. นายพิภพ    พิมพุฒ
16. นายพันธุ์นุชิต    หมั่นเสริม
17. นายธีระศักดิ์    ปัสสาแก้ว
18. นายทักษิณ    นามโยธา
19. นายกฤตภาส    ระหาร
20. นางสาวสุปราณี    บุตรสมศรี
1. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย    ชุมแสง
2. นางธิดาพร    นามวงค์ษา
3. นายธีรภัทร์    ศิริรส
4. นางอัมพร โภคา    ฮาเดน
5. นางสาวอุษา    โพธิ์อุดม
6 8 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวิริทธิ์พล    คำงาม
2. นายกฤษณะ    เทศสีหา
3. นายณัฐพล    เเขนส่วย
4. นางสาวอลิศรา    คำชา
5. นางสาวอลิชา    สีหานาม
6. นางสาวอริศรา    นักทำนา
7. นายภูรินทร์    ประวันเณย์
8. นางสาวอรลดา    สีหานาม
9. นายเอกธนา    เหล่าคนค้า
10. นายณัฐดนัย    โกจารย์ศรี
11. นางสาวธัญญารัตน์    หล้าเลิศ
12. นางสาวอริสา    บัวหนอง
13. นางสาวลักษมณ    ป้องบุญจันทร์
14. นางสาวศิริญธร    โนนลือชา
15. นางสาวณัฐริณีย์    ไชยคุณ
16. นางสาวจันทนา    จิตตจันทร์
17. นางสาวปฏิมา    อินธิแสน
18. นางสาวสุภัสสรา    กมล
19. นางสาววรินทร    ชัยนอก
20. นางสาวนัฐชิตา    อุดม
1. นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
2. นายนนทวัชร์    รักอุบล
3. นายนิรมิตร    นามวิจิตร
4. นายภาคภูมิ    มุพิลา
5. นางสาวสุพรรณ๊    หาญวงษา
7 9 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษณ์    เนื่องชมพู
2. นายเจริญ    สร้างการนอก
3. นายธนนันท์    แสวงผล
4. นายนิติกร    ตาเกิด
5. นายธีรภัทร    บุญโฮม
6. นางสาวกมลวรรณ    สุธรรมมา
7. นางสาวกัญญาณัฐ    แสนสุวรรณ์
8. นายพีรพงษ์    เผือดทะกิจ
9. นางสาวกัญญารัตน์    นาบริบูรณ์
10. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    นาอุดม
11. นางสาวมินตรา    ตรีเนตร
12. นางสาวรัฒณีย์    วงค์ชาลี
13. นางสาววิลาวรรณ    ชำนาญ
14. นายกิตติพงษ์    สุธรรมา
15. เด็กหญิงอรุโณทัย    โคกชัง
16. นางสาวสุพัตรา    เจริญพัน
17. นางสาวอธิตญา    สุวรรณ์
18. เด็กหญิงพัทธนันท์    จตุรงค์
19. เด็กหญิงมณีวรรณ    ลครพล
20. เด็กหญิงณัฐติญากรณ์    เวียงหลวง
1. นางณัฐธยาน์    เขียวสี
2. นางสาวลลิดา    ประภาการ
3. นายสุรพงษ์    ปัญญา
4. นายอนันท์    เขียวสี
5. นางเนตรทอง    เพียรแก้ว
8 10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนบัตร    จันทัง
2. นางสาวศิริรัตน์    มิเถาวัลย์
3. นางสาวชริญญา    สิงคิบุตร
4. นางสาวนัฐชยา    มะสีโย
5. นางสาวชญาดา    แก้วอุดม
6. นางสาวชณิตา    จันทร์เทา
7. นายนันทิพัฒน์    ชุมแวงวาปี
8. นางสาวลักษิกา    มหาวงษ์
9. นางสาวพรรภษา    พรมแพง
10. นางสาวธนัญญา    เวธิตะ
11. นางสาวรุ่งนภาภรณ์    แสนจันทร์
12. นางสาวเพชรมณี    บุญประสาท
13. นางสาวรุ่งระวี    ยินดี
14. นางสาววชิราภรณ์    อินสม
15. นางสาวศศิวิมล    หมื่นหลุบกุง
16. นายอภิวัตร    ปัดลี
17. นายสหรัฐ    กันหาป้อง
18. นางสาวบัณฑิตา    ขาวฟอม
19. นายวชิรพงศ์    จันดา
20. นายตรินัยน์    ดงเจริญ
1. นางสาวกัลยาณี    เทศนา
2. นายนำพงศ์    สุขสบาย
3. นายวงศ์วัชระ    ดวงศรี
4. นางศิริเพ็ญ    แม้นดินแดง
5. นางสาวหัถยา    เคราะห์ดี
9 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชัญญานุช    งามสมบัติ
2. นางสาวพรรณวดี    ธิทะ
3. นางสาวชญานี    เผียงสูงเนิน
4. นายกิตติศักดิ์    ประทุม
5. นายกฤษฎา    แก้วมิ้ง
6. นางสาวอภิญญา    ตัวงาม
7. นางสาวศิริญญา    ไชยสาร
8. นางสาวขวัญฤทัย    บุพิ
9. นางสาวจันจิรา    จันสอน
10. นางสาวอรนันท์    ประวันเนา
11. นางสาวณิชาภัทร    บุญบำรุง
12. นางสาวปิยธิดา    ถนอมสัตย์
13. นางสาวพรทิพย์    ทองเหลือง
14. นายเก็จชณัฐ    สุวรรณบุตร
15. นายกฤษฎา    อุไทยสา
16. นายอานนท์    เจนทาง
17. นายศราวุธ    ขัดสา
18. นายชลันธร    ลาดนอก
19. นายพงษ์เพชร    พรมปากแซม
20. นายปุญญพัฒน์    ขวัญพรม
1. นายคุณานนท์    คำน้อย
2. นางสาวดรุณี    หมื่นศรีพรม
3. นายวะนิช    อุประชัย
4. นายวุฒิไกร    ภูมิภูเขียว
5. นายสุทธิพล    ทองเทียม
10 12 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายภิรมย์    โพธิกุดสัย
2. นายธนดล    ไสยรส
3. นางสาวมานิดา    ภูมิภักดิ์
4. นางสาวสโรชา    ประชารุง
5. นางสาวอติกานต์    วิเศษวิสัย
6. นายธนวัตน์    สุเทวี
7. นายโชคทวี    มลามนต์
8. นายนนทนัตท์    คชะนันท์
9. นางสาวดรัลพร    ปัตทานนท์
10. นางสาวสลินทิพย์    กมลสินธ์
11. นางสาวศิวพร    บุญเข็ม
12. นางสาวสุพิชฌาย์    พวงปัญญา
13. นายวีรวัฒน์    จุฑาเลิศ
14. นายสุรศักดิ์    รุ่งเรืองฤทธิ์
15. นายกฤชณรงศ์    งามผิวเหลือง
16. นายพัฒนศักดิ์    น้อยอามาตย์
17. นางสาวสุณีรัตน์    พานุเลศ
18. นางสาวอรนุช    โมรัตเสถียร
19. นางสาวสุภาวิณี    ขนันแข็ง
20. นายรัชชานนท์    นันทเพ็ชร
1. นายกิตตินันท์    วงษ์แสดง
2. นางรัตนาภรณ์    ไชยโคตร
3. นายวชิระ    โคตะโน
4. นายเอนก    บุตรสาพันธ์
5. นางเอมอร    ธิสามี
11 15 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายวัชรินทร์    ขันติยะ
2. นายปฏิภาณ    พรมโสภา
3. นายศิริราช    ผายม
4. นายฉัตรพล    ผายม
5. นายจิรานุวัฒน์    มีภาทัศน์
6. นายดนุพล    แถวอุทุม
7. นายองอาจ    แสงสุวรรณ
8. นายธนธร    ตุ้มอ่อน
9. นายอัมรินทร์    แสงดาว
10. นายอภิชาติ    ฝาระมี
11. นางสาวใหม่ฤดี    วงศ์กวานกรม
12. นางสาวยุวดี    ใจน้อย
13. นางสาวปรางแก้ว    บริบูรณ์
14. นายนพรัตน์    เตชะคำภู
15. นายประพันธ์    จาริอุด
16. นางสาวอริชา    จันทชมภู
17. นายณัฐพล    อุ่นชัย
18. นางสาวมยุรา    อุ่นชัย
19. นางสาวเกวลิน    โอวัง
20. นางสาวสุภารัตน์    คำมุงคุณ
1. นายทรงเกียรติ    ชาติชำนิ
2. นางบุญญารัสมิ์    จันทสิทธิ์
3. นางสาวลักขณา    หนูแก้ว
4. นางสาวศุภางค์    ศรีบัว
5. นางสุพัตรา    ราชวัตร
12 16 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    นะคะจัด
2. นายอชิตะ    ติยะบุตร
3. นายผดุงเกียรติ    พี่พิมายสายชุมดี
4. นายรณกฤต    แก่นจันทน์
5. นายธนวันต์    พุทธตาล
6. นายกิตติชัย    มีมา
7. นางสาววรารัตน์    ไชยโย
8. นางสาวสิรามล    มะตนเด
9. นางสาวมนทกานต์    พิพิธกุล
10. นางสาวพรรณิภา    แสงเพชร
11. นางสาวกัญญานัน    ภูดีสม
12. นายอธิชาติ    กวนฮางฮอง
13. นางสาวอุราวรรณ    แก้วไพศาล
14. นางสาวอารียา    อุผา
15. นางสาวภัทราภรณ์    จันทร์สด
16. นายพรเทพ    เพลียเทพ
17. นายชนาธร    เกตุโกบุตร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายก้องเกียรติ    เทวสกุล
2. นายทศพล    อุสาพรหม
3. นายพร้อมพงษ์    ขันธวิช้ย
4. นายสมศักดิ์    วดีศิริศักดิ์
5. นายสุชาติ    สระแก้ว
13 18 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายณัฐภัทร์    คลังคำภา
2. นายณัฐติชัย    ศรีบุตร
3. นายเอกนคร    วงษ์โคตร
4. นายชัยมงคล    จันแก้ว
5. นายธีรภัทร    รักญาติ
6. นายสราวุฒิ    บ่อแตน
7. นายศราวุฒิ    วารุณ
8. นางสาวชนาภา    พาภักดี
9. นางสาวชลธิชา    เยาวะลา
10. นางสาวกัญญาพร    เพชรกอง
11. นางสาวอรัญญา    แก้วหอม
12. นางสาวจิตตินี    จำปาน้อย
13. นางสาวณัฐริกา    จินาวรณ์
14. นางสาวณัฐนรี    ทองธิราช
15. นายธนดล    ชะนะบุญ
16. นายภาดล    สุขสบาย
17. นางสาววิภา    ภูพิมพ์สันติ์
18. นางสาวอรวรรณ    วิชัยวงษ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางจุฑารัตน์    แสนศรี
2. นางดวงมณี    วรรณสุทธิ์
3. นายธงชัย    บุญพิทักษ์
4. นางศิริวรรณ    ประวันทา
5. นางสันทนา    อินมะโรง
14 20 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวปวันรัตน์    ทวีทรัพย์
2. นางสาวขวัญฤดี    ทองเจริญ
3. นางสาววรัชยา    อินทนู
4. นางสาวฐิติรัตน์    แดนนอก
5. นางสาวชมพูนุช    ขันทองชัย
6. นายธนดล    โฉมเฉลา
7. นางสาวมะลิวรรณ    บรรเทาทุกข์
8. นายอิศรา    นากลางดอน
9. นายตะวัน    ศรีนวล
10. นางสาววัชราภรณ์    เดชรักษา
11. นางสาวจิรดา    นันทานี
12. นายภัทรพล    ธรรมรักษา
13. นางสาวเมย์ฑิตา    สาวะโห
14. นางสาวอาทิตยา    วงศ์คำพระ
15. นายณัฐพงษ์    จันทร์สีดา
16. นางสาวณัฐวรา    ฮมภิรมย์
17. นายสุรวุฒิ    บุญสิทธิ์
18. นายศิรสิทธิ์    ศรีชัยมูล
19. นางสาวอรอุมา    โม้หนองบัว
20. นางสาวจิราวัณ    ผาริโน
1. นายกนกพล    เมืองแก้ว
2. นางจิราภรณ์    เข็มทอง
3. นางสาวปัณฑิตา    ประสมทรัพย์
4. นายวัชพงษ์    อุ้ยวงค์
5. จ.ส.อ.สุรศักดิ์    ซองทุมมินทร์
15 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายธนบดี    สิทธิโคตร
2. นายพิชญะ    ชูโชติ
3. นายจิรศักดิ์    บัวหลง
4. นายมนัส    โพธิ์ทอง
5. นายนนทนันท์    วงษาบุตร
6. นายวิสุทธิ์    สาวิกา
7. นายณัฐพล    ทองเคน
8. นายชลพัฒน์    ทองชู
9. นายธนธรณ์    อิ่มอ่ำ
10. นายธนบัตร    ทิพเนตร
11. นายจารุวัฒน์    สิงหเดช
12. นางสาวขนิษฐา    แสงโคตร
13. นางสาวนันท์นภัทร    เหง้าบุญมา
14. นางสาวพิมพ์มาดา    ทองมา
15. นางสาวปาริชาติ    อุบลบาน
16. นายทรงพล    เดชน้อย
17. นางสาวอุทัยวรรณ    ปราบพาล
18. นางสาวทิพวรรณ    สีวิใจ
19. นายวุฒิสิทธิ์    จันทร์สว่าง
20. นางสาวพรฟ้า    เฆ้นา
1. นางณาฎินี    ศิริบรรพต
2. นางสาวประภัสสร    โพธิเกตุ
3. นายวีระ    ธรรมกาโร
4. นางสมปอง    เขมะสัจจกุล
5. นางสาวสุจิมพร    ธนะสูตร
16 22 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัสสร    บุญศิริ
2. นางสาวพรรภษา    ซึมรัมย์
3. นายคุณาภัทร    สมบัติ
4. นายจักรพงษ์    ศรีสุวรรณ์
5. นางสาวนันทภัทร    เปลี่ยนไธสง
6. นายธนา    ขุนวงค์
7. นายธีระเดช    อ่อนศรี
8. นายพงษ์ชนะ    สืบเพ็ง
9. นายธนภัทร    นวลสิ่ว
10. นายภัทญะ    ชะนะนาน
11. นายธิเบต    ยาทองทิพย์
12. นายธีรวุธ    น้อยวิมล
13. นายพีรดนย์    บุญเขื่อง
14. นายชุติพงศ์    มีศรี
15. นายเสริมสุพัฒ    คุณสวัสดิ์
16. นางสาวแพรพลอย    ทนนุบล
17. นายสุธิพงษ์    กิ่งหว้ากลาง
18. นายเกียรติศักดา    เกษทองมา
19. นายสิรภพ    ประสีระเตสัง
20. นางสาวญาณิศา    พินิจดวง
1. นายณัตฐพล    ปะวะเสนะ
2. นายอนุสรณ์    ลบสันเที๊ยะ
3. นายอัครพล    ปุ๊กสูงเนิน
4. นางสาวอัญมณี    พิทึกทักษ์
5. นายโอภาส    ขำมะลัง
17 24 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอารยา    ชุนเกษา
2. นางสาวน้องหนึ่ง    ราษกล
3. นายสหรัถ    หงษ์วิเศษ
4. นายวทัญญู    เที่ยงธรรม
5. นางสาวศวิตา    รุ่งพิรุณ
6. นางสาวชลิดา    อนาถเนตร
7. นางสาวทิวาวรรณ    สุวรรณแสง
8. นางสาวรุจิกาญจน์    เอี่ยมวัน
9. นางสาวธิดารัตน์    คุ้มญาติ
10. นางสาวณัฏฐา    เชื้อฉุน
11. นางสาวกมลชนก    ภาแก้ว
12. นางสาววัลลภา    ยตะโคตร
13. นางสาววรัชยาพร    ปานทอง
14. นายชัยสิทธิ์    เจตบุตร
15. นายวรรณวัฒน์    อุตราศรี
16. นายภูรินทร์    ศรีจันทร์
17. นายศุภวิชญ์    พิพัฒบริภัณฑ์
18. นางสาวศิริวรรณ    ขวัญกระโทก
19. นายพุทธัฑฒกร    ดียิ่ง
20. นายศิริศักดิ์    เผือกเพียร
1. นายชุตินันท์    อยู่สบาย
2. นางสาวชุติมา    บำเพ็ญกุล
3. นางปิยะนุช    ยิ้มรัมย์
4. นางสาวศิริกานต์    สีลาเหลี่ยม
5. นายเด่นทวี    บุญศรีรัมย์
18 25 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายพานทอง    หมั่นสุจริต
2. เด็กชายอนุชิต    โยงไธสง
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    ภวันกิจอนันต์
4. เด็กหญิงกิตติยากรณ์    ประเสริฐพักร์
5. เด็กหญิงปวีณา    ศรีภา
6. นายอภิรักษ์    ปัญญาสิทธิ์
7. นายอภิสิทธิ์    แก้วนิล
8. นายวันชัย    เตรียมทอง
9. นายภาคิไนย    จันทร
10. นายธนวัฒน์    ประเสริฐกุล
11. นายณัฐพล    ไกรจันทร์
12. นายศุภวัฒน์    จรรยา
13. นายอัครพนธ์    สุขหนา
14. นายอนันต์    วิวัฒน์เจริญวงศ์
15. นางสาวพฤษภา    โปรยขุนทด
16. นางสาวพรชิตา    โสสีสุข
17. นางสาววรัญญา    พรมคำน้อย
18. นางสาวปวีณา    กุลวิเศษ
19. นางสาวภีรดาภรณ์    สุริวงศ์
20. นางสาวจารุภา    ข่าขันมาลี
1. นางสาวกองทรัพย์    กุมไธสง
2. นายนฤนาท    สามารถกุล
3. นายปฏิญญะ    สังสะนา
4. นางสาวประภาพร    วรกะโทก
5. นายศราวุธ    ประสมศรี
19 26 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา    นาคำ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    ลามคาญ
4. เด็กหญิงบุษกร    เสนเพ็ง
5. เด็กหญิงธนิสรา    ผาฤทธิ์
6. เด็กหญิงพัณณิตา    พิสัยกุล
7. นายบริพัฒน์    ศรีมังคละ
8. นายโกสิต    บุญบรรลุ
9. นายธีรพงษ์    คำวัง
10. นายจิรทีปต์    ปรีชา
11. นายจิรทีปต์    รุ่งเรือง
12. เด็กหญิงชมพูนุท    อัคสี
13. นายยุทธพิชัย    ทองเฟื่อง
14. นายณัฐพล    ไชยวงศ์
15. นางสาวอณัญญา    ดาผา
16. นางสาวสาวิตรี    ทิพย์อินพรม
17. นางสาวณัฐพร    คุ้มสุวรรณ
18. นางสาวหงษ์ฟ้า    ใสเย็น
19. นางสาวนิตยา    คุ้มสุวรรณ
20. เด็กหญิงกัลย์สุดา    คำพิลา
1. นายจิรวัฒน์    พิลาสา
2. นายจเรศักดิ์    สาริศรี
3. นายพัฒนพงษ์    สุวรรณไตร
4. นายวีรชัย    วะชุม
5. นางสาวสุภาพร    อำนาจรัตน์
20 27 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    บุญสาย
2. นางสาวผ้าทอ    ผงพิลา
3. นางสาวเจริญขวัญ    ป้องคำไหล
4. นางสาววิราวรรณ    วงสุวรรณ
5. นางสาวชลณี    ชัยศรี
6. นายณัฐพล    แสนคำภา
7. นายธีระศักดิ์    กำเนิดสิงห์
8. นายสุคณิศร์    สายนนท์
9. นายภัทรพล    ร้อยแก้ว
10. นายธัชพล    น้อยโสภา
11. นายฐานทัพ    แดนขนบ
12. นายทัศไนย    น้อยยะ
13. นายเทิดพงษ์    มณีรัตน์
14. นายนราธิป    โคตรชมภู
15. นายกิตติพงษ์    พาเสน่ห์
16. นายไพโรจน์    วงธรรม
17. นายอภิศักดิ์    คงแก้ว
18. นายปรวัฒน์    เภาหอม
19. นายพงศกร    นินทระ
20. นายชานนท์    รุ่งเรืองงาม
1. นายคิมหภัทร์    พร้อมไธสงค์
2. นายทองพาส    บุดดา
3. นางสาวนิศารัตน์    โคตรักษา
4. นายสถาพร    เขิมพันธ์
5. นางสาวอมรรัตน์    โคตรชมภู
21 29 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิริวัฒน์    พรหมพันธ์ุใจ
2. เด็กหญิงมัณฑณาพร    งามดี
3. นายภัทรพล    สถิตสุข
4. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    โตสูงเนิน
5. นางสาวอลิษา    จารึกกลาง
6. นายธนทัต    คงฤทธิ์
7. นางสาววรรณทณีย์    ว่องวิทยา
8. นางสาวกมลวรรณ    ติราวรัมย์
9. นางสาวนันทิตา    เคียงสูงเนิน
10. นายทัศพล    สุภี
11. นางสาวประสมทรัพย์    อินอ่อน
12. นางสาวณัฐพร    พาขุนทด
13. นายสมพร    ทองอ่อน
14. นางสาวชญาดา    เครือสูงเนิน
15. นางสาวพานทอง    กฤษะกะ
16. นายกฤตนันท์    ศรีจันทึก
17. นายราชสีมา    จัดงูเหลือม
18. เด็กชายอธิชา    ดุริยชาติ
19. นางสาวสุภาวศิณี    ปักกาโร
20. นายยอดสกุล    โอกาวา
1. นางสาวกรกนก    ดีมิตร
2. นางสาวณกมล    ราชสารี
3. นายนฤชล    ทุมโคตร
4. นางบังอร    ชูศรียิ่ง
5. นางรัชฎาภรณ์    สิงห์เดช
22 30 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายกรกฤษณ์    รสจันทร์
2. นางสาวกรพินธ์    อ้นเล่ห์
3. นางสาวนันทิกานต์    แน่นกระโทก
4. นายกฤตชัย    ทำมะเริงศรี
5. นางสาวไอริน    จิตมั่น
6. นางสาวปิยดา    สังทองหลาง
7. นางสาวนนทิยา    กรีกลาง
8. นางสาวสุธาสินี    พรมมาก
9. นางสาวขวัญชนก    จันทร์ทองหลาง
10. นายวุฒิชัย    จูมทอง
11. นางสาววรัญญา    อะโน
12. นางสาวกรกนก    พิมพ์ศรี
13. นายจีรศักดิ์    วุฒิพิศาลสาตร์
14. นางสาวศิรภัสสร    ธงสันเทียะ
15. นายวรนนท์    ทิศกระโทก
16. นางสาวสิวรส    รุ้งพิมาย
17. นางสาวณิชากร    ใช้ช้าง
18. นายปรีดา    กระแสเทพ
19. นางสาวกุลธิดา    แน่นพะเนาว์
20. นางสาวภัสสร    จันทกุล
1. นางสาวกาญจนา    แสนมี
2. นางสาวชลดา    ใช้ช้าง
3. นางสาวรำไพ    พกกลาง
4. นายอนันต์    ทิพย์โอสถ
5. นางโสภา    ลำพูน
23 32 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวเบญจวรรณ    ประสาททอง
2. นางสาวทิชา    แก้วอนุกูล
3. นางสาวดาราพร    พรพงษ์
4. นางสาวอนัญญา    คำวิไล
5. นางสาวสุกัญญา    กกสันเทียะ
6. นางสาวนันทิกานต์    ชุดไธสง
7. นางสาวเกศกนก    ภาวจันทึก
8. นางสาวณิชกานต์    มะลิลา
9. นางสาวปัทมวรรณ    นรสิงห์
10. นางสาวมณีรัตน์    มณีแสง
11. นางสาวอรทัย    พิมพ์กลาง
12. นางสาวลัดดาวรรณ    กาบกลาง
13. นายนิรุต    มาลินนอก
14. นายบัณฑิต    ดีโวล์ฟ
15. นายระพีพัฒน์    ชมพัฒน์
16. นางสาวอารยา    สง่าสูงเนิน
17. นางสาวรชนิกร    หวังรวมกลาง
18. นางสาวชิติมา    ดอนพันพล
19. นางสาวจันทราทิพย์    พานเงิน
20. นางสาวกรรณิกา    กร่ำกลาง
1. นางขวัญเมือง    ปาณฑะผลิน
2. นางลินนภัสร์    เลิศธนาทัพพ์
3. นายโอภาส    บุญเลี้ยง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 33 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวแพรวา    อินจันทร์ตระกูล
2. นางสาวศศิกานต์    โถมกำปัง
3. นายฉัตรชนะ    ธัญญานนท์
4. นางสาวจินดารัตน์    รุจิชัยรัตน์
5. นางสาวปณัฐดา    แก้วนอก
6. นางสาววิภาวรรณ    ชมสันเทียะ
7. นางสาวสุนิสา    โกฏสันเทียะ
8. นางสาวสุภัทรา    ฟุ้งสันเทียะ
9. นางสาวชรินญา    ศิริพล
10. นางสาวณัฐวรรณ    กีบสันเทียะ
11. นางสาวนิภาวรรณ    ตะสันเทียะ
12. นางสาวอนุสรา    กุลสันเทียะ
13. นางสาวเจนจิรา    ดีไร่
14. นางสาวบัณฑิตา    เพียดชัยภูมิ
15. นางสาวณัฐวดี    ดีไพร
16. นางสาวภิรดา    หวังแอบกลาง
17. นายกมล    ชัยชนะ
18. นางสาวกาญจนา    จงกล
19. นางสาวกัญญาณัฐ    แซะจอหอ
20. นางสาวสิริยา    วงษ์สันเทียะ
1. นางทัสนี    นวรตน
2. นางสาวธันย์ชนก    เนียดพลกรัง
3. นางสาวปวัณนา    เนียนกระโทก
4. นางสุชาวดี    สร้อยอุดม
5. นางสุภารัตน์    คำบัว
25 35 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวขวัญจิรา    ทวีชาติ
2. นางสาวพุทธน้ำบุตร    จิตนอก
3. นางสาวรวิสรา    ตาหมั่นพลกรัง
4. นายจิรยุทธ์    ร่มเย็น
5. นายอภิลักษณ์    จันทร์เพ็ญ
6. นายภาสกร    นนท์ธีระเศรษฐ์
7. นายชลธี    สังฆมณี
8. นางสาวชลธิชา    รักษาโค
9. นางสาวพรไพลิน    ประเสริฐการ
10. นางสาวพิมพิศา    ธรรมชู
11. นางสาวสุวนันท์    บุญยิ่ง
12. นางสาวอาทิตยา    ตู้สะกาด
13. นางสาวพิมพิศา    เสกศรี
14. นางสาวปารมิตา    แมดพิมาย
15. นางสาวกัณภิรมย์    ร่มเย็น
16. นางสาวณัฐชยา    ภมร
17. นางสาวกัญญารัตน์    แสนปัน
18. นางสาวพัชรลิดา    วารินทร์
19. นายภูวนาถ    แก้วหิน
20. นางสาวสุพัตรา    กลบกระโทก
1. นายธนวัฒน์    ธีรพงศธร
2. นางสาวธนัชชา    สีเหลือง
3. นายบรรเลง    รักษ์มณี
4. นางสาววีณา    วัดกลาง
5. นางศรีประไพ    นอพิมาย
26 36 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาววรธิดา    ธุรพันธ์
2. นายรัชชานนท์    ศรีเพียชัย
3. นางสาวพรรณวษา    แสนแพง
4. นางสาวอารียา    กิตติธรรม
5. นางสาวปารีณาร์    อุปชาคำ
6. นางสาวธิดารัตน์    กุลสอนนาน
7. เด็กหญิงพรนิภา    ตอนสุข
8. นายสรศักดิ์    ฤทธาพรม
9. นางสาวอนุสรา    พรมจักร์
10. นายศิริชัย    มูลชมภู
11. เด็กชายธนกร    ชมภูบุตร
12. นายสุรเกียรติ    เพชรสังหาร
13. นายธนาวุฒิ    ผันกลาง
14. นางสาวกนกพร    ทอนฮามแก้ว
15. นางสาวชนกนันท์    ศรีสาวรรณ
16. นายศิวกร    ชานันโท
17. นางสาวอรวรรณ    นันแพง
18. นางสาวฐิติพรรณ    โคตรผาย
19. เด็กหญิงกนกวรรณ    ไก่สระแก้ว
20. เด็กหญิงชฎาพร    คนหาญ
1. นางสาวณัฐธิยา    ลุณจักร
2. นายธราดล    พิลาพรม
3. นางประภากร    พรหมโสภา
4. นางลักขณา    ศรีมามาศ
5. นางสิริลักษณ์    แว่นเรืองรอง
27 37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    สีเมือง
2. นายปาณรวิช    ไพรีรณ
3. เด็กหญิงวรัญญา    ขันติจิต
4. นายกิตติพงศ์    เจริญถาวรวัฒน์
5. เด็กชายนราวิชญ์    ลิขิตบุญยรัตน์
6. เด็กชายภาคภูมิ    ขุมเงิน
7. เด็กหญิงชนาพร    สติยศ
8. เด็กชายเกริกชัย    ไตรวงษา
9. เด็กชายมรุตม์ชัย    วงศ์ประทุม
10. เด็กชายธนาวุฒิ    กิณเรศ
11. เด็กชายภานุวัฒน์    วิชะนา
12. นายภานุรักษ์    วิชนา
13. นายนวพล    คุณสมบัติ
14. นายธนวัฒน์    ชนะพจน์
15. นางสาวอัญญาภรณ์    สุกุล
16. นางสาวมนัสนันท์    กาญบุตร
17. นางสาวนิภาดา    รักษาสิทธิ์
18. นายพัชรพล    ทองอันตัง
19. นายพรเทพ    คำปัง
20. นางสาวณัฐชยามล    ไพรีรณ
1. นายวิทวัส    เจริญรัตน์
2. นางเสาวนีย์    สีหนาท
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 38 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายเจษฎา    ตุ้ยชัย
2. นายคมสิทธิ์    อัครจันทร์
3. นายโชคชัย    ตะวันแสง
4. นายขจรพงศ์    ปิ่นสุนย์
5. นายคณินณัฐธ์    ฟองอ่อน
6. นายธนพล    ยันนี
7. นางสาวสุรีรัตน์    จ้งจันศรี
8. นางสาวเกศแก้ว    วงค์เวียงทอง
9. นางสาววิยะดา    ธุอินทร์
10. นางสาวชาลินี    สุริวรรณ์
11. นางสาววิลาวัณย์    ทันบุญ
12. นางสาวกัลยรัตน์    ประจบจันทร์
13. นายรัชน์พล    ศรีนาทม
14. นางสาวอินทร์ธุอร    แง่มสุราช
15. นางสาวอารียา    แจนคำอินทร์
16. นางสาววราลักษณ์    คุณสิงห์
17. นายธีรพัฒน์    อุตรหงษ์
18. นางสาวนภาพร    งิ้วไชยราช
19. เด็กหญิงณัฐฐิติมา    ดวงสุภา
20. เด็กหญิงณัฐฐาปณี    ดวงสุภา
1. นายกีรติ    สารเนตร
2. นางสาวชลธิชา    เสียมทอง
3. นายณัฐพล    สายธิไชย
4. นางรินนา    ชาไมล์
5. นางสาวสนองใจ    เยาวะศรี
29 39 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายภานุวัฒน์    ทองเจียว
2. เด็กหญิงสุทธิมา    นักผูก
3. นางสาวจุฬาลักษณ์    หลวงแสง
4. นายพรภวิษย์    สร้อยสุวรรณ
5. นายภูวดล    สีงาม
6. นางสาวกนกพร    สมจิตร
7. นางสาวเพชรรัศม์    ราชมณเทียร
8. นายกัณตภณ    พูลทวี
9. นางสาวรุ่งทิวา    หล่มชาลี
10. เด็กชายพัทธพล    สังหลักทอง
11. เด็กหญิงกัณตฺกนิษฐ์    แสนปลื้ม
12. นางสาวสาวิตรี    จันทร์พวง
13. เด็กหญิงพรทิพย์    พอกพูล
14. นายเจษฏา    เสาแก้ว
15. นางสาวศิรินภา    ศรีสุข
16. นางสาวสิริกร    ชาวไทย
17. เด็กชายภูวนารถ    ติ๊บกาศ
18. เด็กชายธนวัฒน์    กาหลง
19. เด็กหญิงอุ้ม    แซ่ไหล
20. นายอนุพงษ์    หงษา
1. นางสาวกิตติมา    สาระรักษ์
2. นายพิษณุ    สมจิตร
3. นางวไลพร    แก่นคูณ
4. นายสมาน    มาตขาว
5. นางอาภาพร    วรรณสุข
30 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาวรรณ    ประจำ
2. นายธนวันต์    บุญค้ำจุน
3. นายพงศ์ดนัย    ทองทวี
4. นางสาวพรรณิภา    แก้วพวง
5. นางสาวจิตติมา    จันทำ
6. นางสาวพิมพ์วรีย์    มะณู
7. นางสาวอริยาภรณ์    ยะโส
8. นางสาวจุฑามาศ    หาญเสมอ
9. นางสาวสุพรรษา    ปามุทา
10. นางสาวเขมจิรา    บุญพบ
11. นายสหรัฐ    สิงห์แก้ว
12. นายคุณานนต์    ธงภักดิ์
13. นายปฎิภาณ    สาลพล
14. นายตะวัน    สวัสดิมงคล
15. นางสาวอารยา    จำเนียร
16. นางสาวนภาพร    เวียงคำ
17. นางสาวกานต์ธิดา    ตันนารัตน์
18. นายเจษฎาวุฒิ    สายหล้า
19. นางสาวชลลดา    ดวงแก้ว
20. นางสาวณัฐพร    ภูลสวัสดิ์
1. นางณัฐรดา    สาลี
2. นางรัตตินันท์    อารยะสิทธินนท์
3. นางสาวศิริพร    มีดี
4. นายสถิตย์    ประสาร
5. นางสาวเมธาวี    พาลาเลิศ
31 42 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรสุดา    อยู่ล่าย
2. เด็กชายวิศรุต    ปกป้อง
3. เด็กหญิงปานระพี    กาดนอก
4. เด็กชายปยุรนันท์    ผ่านสุข
5. เด็กหญิงกชพรรณ    ทองมา
6. เด็กชายนันทโชค    งามเเสง
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สำเเดงภัย
8. เด็กหญิงชนัญญา    ฮุยอวน
9. เด็กชายณัชนน    หงกัน
10. เด็กชายวิชิตพงษ์    เหงียบประโคน
11. เด็กชายจิรวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
12. เด็กชายรัฐภูมิ    กำแพงใหญ่
13. เด็กหญิงพัชรพร    เมืองจันทร์
14. เด็กชายเจษฎากร    กำแพงใหญ่
15. เด็กหญิงรพีพรรณ    คำน้อย
16. เด็กชายชัชวาลย์    บุญยอด
17. เด็กชายวัชรพล    ทองบุตร
18. เด็กชายศุภโชค    พุ่มจันทร์
19. เด็กหญิงอรทัย    ชัยเดช
20. เด็กหญิงจารุวรรณ    ศิริจันทร์
1. นางกนกพร    ศรีโพนทอง
2. นายณรงค์เดช    ศรีผุย
3. นางสาวธันย์ชนก    ธรรมบุตร
4. นางสาวนิตยา    เเพงศรี
5. นางสาวปภัสรา    บ่อทอง
32 43 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวอุไรวรรณ    จ่าแท่นทะรัง
2. นายอภิวัฒน์    นาติชาติ
3. นางสาวฐิติรัตน์    บัวกอ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์    พรหมโวหาร
5. นางสาวอรุณี    พลแก้ว
6. นายณัฐพล    สายพงษ์
7. นายเนติกร    ภักดิ์ใจ
8. นางสาวพรพิมล    เหมือนสวรรค์
9. นางสาวอภิญญา    ดาราโพธิ์
10. นางสาวอารยา    อุตะมะ
11. นางสาวศศิประภา    น้ำหวาน
12. นางสาวปฐมาวดี    ดวงสีดา
13. นางสาวปนิตา    สมาธิ
14. นางสาววิลัยพร    วงษ์นิล
15. นางสาวนารีรักษ์    เลิศล้ำ
16. นางสาวชนัญชิดา    คำพินิจ
17. นางสาวชลพินทุ์    บำเพ็ญเพียร
18. นางสาวมาริษา    นนทะพันธ์
19. นางสาวสุกัญญา    โพธิ์อุดม
20. นางสาวอนิตศรา    ศรีพิพัฒน์
1. นายธีรโชติ    ชาติดำดี
2. นางนุชนาท    อารีย์
3. นางสาวพิไลพร    อ่อนคำ
4. นางศลิษา    ลาหนองแคน
5. นายสันติ    เพ็งแจ่ม
33 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวเพียงพอ    ศรีราตรี
2. นางสาวชุติณีษ์    กองมี
3. นางสาวอรัญญา    เนียมมูล
4. นางสาววิจิตรา    ดวงศรี
5. นางสาวกนกวลัย    แสนแวด
6. นายธิติวัฒน์    ทารมย์
7. นายอนวัช    แสงสว่าง
8. นายกิตติศักดิ์    ชาลีกุล
9. นายชิษณุชา    อำไพ
10. นายจักรวรรดิ    บุสบัน
11. นายเจษฎา    บุดสีนนท์
12. นายนันทพงค์    มณีพงษ์
13. นายธีรภัทร    ยอมพันธ์
14. นายประภากร    บุญร่วม
15. นายธนวัฒน์    ดอกมะเดื่อ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจันทร์นภา    สายทอง
2. นางสาวจิตสุภา    เถาว์คำ
3. นายปกรณ์พล    พวงพันธ์
4. นางสาวพวงผกา    วันศรี
5. นางสาวภาวิณี    แก้วคำรอด
34 46 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายปรีย์ณภัทร    เพชรนาวาส
2. นายตุลา    ลากุล
3. นายศุภวิชญ์    มานิจสิน
4. นายวัชรกร    ทองทาย
5. นายวิริทธิ์พล    สร้อยเพชร
6. นายชานน    พูนเพิ่ม
7. นายฐิติยาพร    หนองคำแก้ว
8. นางสาวธนัญญา    จรัสกาย
9. นายภรดร    ทองมูล
10. นางสาวกันต์กนิษฐ์    ถาวรหมื่น
11. นางสาวปิยะธิดา    ก้อนเงิน
12. นายธนวัต    วรนาม
13. นางสาวกนกวรรณ    ดาวช่วย
14. นางสาวเนตรชนก    ประทุมธีป
15. นางสาวนฤมล    ปานเพชร
16. นางสาวกมลชนก    ประเสริฐนู
17. นางสาวบัณฑิตา    วงศ์ตาพระ
18. นายดลกมล    กาญจนางกูร
19. นางสาวปาวีณา    หมวดเมืองกลาง
20. นางสาวชิดชนก    กู้เขียว
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ    แววกระโทก
2. นายฐนาทิพย์    ลามขามป้อม
3. นางสาวลภัสรดา    วรรณพงษ์
4. นางสาวศศิพัชร์    พงศ์ธำรงศักดิ์
5. นายไพโรจน์    เจริญทรัพย์
35 48 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายนัทธพงศ์    สายตา
2. นายนันทวุฒิ    บุตรทศ
3. นายวรวุฒิ    รักไทย
4. นายชินวัตร    แสงทอง
5. นายวัชรินทร์    บุษรากรณ์
6. เด็กชายชวัลชัย    อาจวิเชียร
7. นางสาวอารยา    บุญสูง
8. เด็กหญิงปณิตา    พรหมกสิกร
9. นายพงศธร    วงศ์ขันธ์
10. นายภูนริน    วงศ์อินตา
11. นายชลสิทธิ์    พิมพ์สนิท
12. นายจิรายุ    ฉลาดล้ำ
13. นายธนะพงศ์    วงศ์นาม
14. นางสาวปฏิมา    นามวงศ์
15. นายภานุพงษ์    คงถาวร
16. นายอมรเทพ    ขอสุข
17. นางสาวสาวินี    พุทธรัตน์
18. นายเจษฎา    แสนเริง
19. นายธนพร    จันทร์ลุน
20. เด็กชายตรัยรัฐ    วะยะลุน
1. นางสาวนุศราพร    อินทร์ลี
2. นายผดุงศักดิ์    ละพรมมา
3. นายวัฒนา    กลมเกลียว
4. นางสาวเกสร    ลาภสาร
5. นางเยาวภา    แพงดี
36 49 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    กิจการ
2. นางสาวนิศามณี​    สิงห์กุ
3. นางสาวอภิญญา    จั่นกลาง
4. นายกฤษณะพงษ์    โพธิชัย
5. นายประสิทธิชัย    วรามิตร
6. นางสาวกมลวัลย์    จันทป
7. นางสาวประภาวดี    พันธ์ขาว
8. นายศรราม    ทองสมุทร
9. นางสาวนพรพรรณ    สีหานาม
10. นายบดินทร์เดชา    พันธ์โชติ
11. นายวีรภัทร    แสงกุล
12. นางสาวอารียา    สาธุสิทธิ์
13. นางสาวจิราพร    จันทร์สวัสดิ์
14. นายครรชิตพล    นนทศิริ
15. นายธนิก    รัตนกุล
16. นายบัลลังก์เมฆ    วรรณทอง
17. นายมงคล    หิรัญพันธ์
18. นายชินวุฒิ    บุญชิต
19. นางสาวสุนิตา    ทวีสุข
20. นางสาวณัฐธิดา    นนดารา
1. นางสาวณัติกาญน์    นามรัตน์
2. นายนิตินัย    เรืองฤทธิ์
3. นายศมา    ชินชัย
4. นางสุมาลี    ไสยรินทร์
5. นายอมร    ปลื้มหอม
37 53 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวอรพิน    ภูษา
2. นางสาววิสสุตา    สิงห์แก้ว
3. นางสาวสาวิตรี    สุริยะ
4. นางสาวอรทัย    พิมพ์บุตร
5. นางสาวนลินทิพย์    ธันวิมา
6. นางสาวกนกวรรณ    บุญคง
7. นางสาวกุลนาถ    เดชโชค
8. นางสาวปัญฑิตา    เพียสุนา
9. นายคณิศร    พิมพ์โพธิ์
10. นายนลาเทพ    จรัญจอหอ
11. นายเนติพงษ์    วายโสกา
12. นายณัฐพงษ์    สาวะการ
13. นายภูวดล    สุดเต้
14. นางสาวจิตติมา    สมสุข
15. เด็กหญิงสุชานันท์    พรมดำ
16. นางสาวจิรัชญา    ปัตตัง
17. นางสาวณัฐณิชา    เชื้อแก้ว
18. นางสาวจิรัฐิพร    ปะสีละเตสัง
19. นายปิยะชัย    เครือจันทร์
20. นายปฏิปทา    วงษ์จันทร์เพ็ง
1. นางบุษรารัตน์    เชยจันทา
2. นายพงษ์ศักดิ์    พรมภักดี
3. นายสุรัตน์    เย็นเสมอ
4. นายเทอดสิทธิ์    จงราช
5. นางเหมือนจันทร์    ชคศรีสว่าง
38 54 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรรพวิทย์    ไผ่โสภา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์    รัตนวงน์
3. นายพีระภัทร    พิมพาเรือ
4. นายปวรัฐ    บุตรดี
5. นายพีรพัฒน์    รักษาลำ
6. นายภูมิภัทร    แก้วหนู
7. นายวชรพล    นากร
8. นายศรัณย์    วรรณพัฒน์
9. นางสาวกัลยา    มั่นคง
10. นางสาวเยาวลักษณ์    วงศ์สีคิ้ว
11. นางสาวภรณ์นิภา    แก้วหนู
12. นางสาววรรณิศา    โนนทิง
13. นางสาวสิรินทิพย์    จุฬาโคตร
14. นายภัทรพล    สุขขา
15. นายอานนท์    เพียนอก
16. นางสาวรัชดาพร    เขียวเวียง
17. นางสาวพิยดา    เกินกลาง
18. นายรณัชย์    บูรณีธนกุล
19. นางสาวนิสารัตน์    แอ้นชัยภูมิ
20. นางสาวรัตนาวดี    แสงสินมา
1. นายคงเดช    แก้วมาตร์
2. นายธนัชศณาธร    เรือนยศ
3. นางปิยะนุช    จตุเทน
4. นางสาวพิณกาญจน์    สนสุนัน
5. นางสาวอนงค์    กณารักษ์
39 55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายวายุ    ภูพันนา
2. นายปัญญาพล    สุไชยสิทธิ์
3. นายชัยนาม    ทองนาม
4. นางสาวเจนจิรา    สุนทรพิช
5. นางสาวอนัญญา    สุราษฎร์
6. นางสาวอารีรัตน์    ประกังเว
7. นางสาวกุลธิดา    จิตรผ่อง
8. นางสาวกฤติกา    วงค์จันทร์
9. นางสาวบุษบง    โลห์คำ
10. นางสาวฐิติยา    คำมูล
11. นางสาวสุภัสรา    อามาตย์มนตรี
12. นางสาวสุดารัตน์    กุลแก้ว
13. นายธนภัทร    สวัสดิ์ไชย
14. นายระพีพัฒน์    ภูมิศักดิ์
15. นายธีรวัฒน์    รามศิริ
16. นายธีรวัฒน์    ภูพันธ์หงษ์
17. นายศุภกร    บุตรทา
18. นางสาวนภัสรา    เตินเตียน
19. นายจักรภัทร    อินทรประเสริฐ
20. นายธีรเทพ    แสงประกาย
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ไกรพล
2. นายปราใส    คุรุวาศรี
3. นางปริศนา    สุวิชัย
4. นางสาวพัชชานันท์    สอนสุภาพ
5. นายรัฐพงษ์    บุญเลี้ยง
40 56 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายตะวัน    จันมา
2. นางสาวธิญาดา    ซ้อนจันดี
3. นางสาวพรรณวษา    ยะคันทะ
4. นางสาวสาริกา    ธรรมลังกา
5. นางสาวกุลธิดา    ภูจาด
6. นายพิษณุ    ลาสม
7. นายอภิรักษ์    อ้วนสิมมา
8. นายธนบดี    แสงขาว
9. นายศิริพล    บุญเรือง
10. นายธิดารัตน์    พันธ์ุมีสุข
11. นางสาวณัฐพร    จันทร์สมบัติ
12. นางสาวจรรยาพร    อินทะศรี
13. นางสาวอรจิรา    สืบสาย
14. นายสุขุมพันธ์    พลกลาง
15. นายณัฐดนัย    กุลวงษ์
16. นายรพีพัตร    นกจันทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวทิพเนตร    น่วมหมวด
2. นายนวกาญจน์    ประทุมวัน
3. นายมนตรี    ผ่านสุข
4. นางรจนา    โพธิสมพร
5. นายวรพิพัฒน์    จันทสาร
41 57 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวอิสราภรณ์​    สอนเต็ม​
2. นางสาวกัญญาภัทร    ศรีแดน
3. นายปิยะศักดิ์    มาระวัง
4. นางสาวสุพรรัตน์    พลเยี่ยม
5. นางสาวมนัชญา    กลางราช
6. นายธีรกร    มากคช
7. นางสาวตรีญาณภัทร    แถลงกัณฑ์
8. นายพงษ์สิทธิ์    แม่นปืน
9. นางสาววรรณิภา    วรรณไชย
10. นางสาวพานทอง    มาขัน
11. นางสาวอารี​รัตน์​    เหตุเกษ
12. นางสาววรัญญา    บุญไสยัง
13. นางสาวณัฐชนัน    โยธาจันทร์​
14. นางสาวพลอยชมพู    ศิริภาพ
15. นางสาวแพรพลอย    ต้นแก้ว
16. นายยศกร    บุบภาที
17. นายภัทรพงษ์​    ศรีหงษา
18. นายณัฐศพัฒน์    พิม​ใจ
19. นายพุฒิภัทร    วิสิทธิ​พงศ์​
20. นายพีรพล    พุทธกุล
1. นางปาลิดา    สุวรรณ​ผู
2. นางสาวปิยะทิพย์    บุญหนัก
3. นางรัชนีกร    แก้วเขียว
4. นางสาววิรากร    เจริญเชื้อ
5. นางสาวโสรญา    ลบบำรุง
42 59 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรธิน    จิตราช
2. นางสาวอรปรียา    สังวิบุตร
3. นางสาวปิลินธ์    นามเขต
4. นางสาวสุภาภรณ์    นาสุข
5. นางสาวศิริลักษณ์    รัตนอุดม
6. นางสาวปภาวรินทร์    ชารีผาย
7. นางสาวปวีณา    ปิงหมื่น
8. นางสาวสิริกร    เพ็งพุฒ
9. นางสาวผกายมาศ    แก้วหนอง
10. นางสาวปรียาภรณ์    เคาศรี
11. นางสาววีระยา    สิงห์อ้น
12. นางสาวธัญญาภรณ์    รัตนพลแสน
13. นางสาววรินทร    วิชัยรัตน์
14. นางสาวอนันยตา    วงศ์ม่วย
15. นายสิทธิพล    กันหาโนน
16. นายสุรวีร์    กัญญพันธ์
17. นายณภัทร์    มหามาตย์
18. นายพีรพัฒน์    พัฒนประเสริฐ
19. นายยชนา    บุตรทุมพันธ์
20. นางสาวพิยดา    พิลาจันทร์
1. นางบุญชนก    ศรีสารคาม
2. นางรัชฎาพร    สู่สุข
3. นางศิริพร    สิงห์เสนา
4. นางสุพัตรา    กิตติโฆษณ์
5. นางสุมาลี    กำเนิดแวงควง
43 61 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายอนันต์    มูลรัตน์
2. นายธีรภัทร์    พันธ์ภูงา
3. นางสาวเจตนา    อินทะพันธ์
4. นายวธัญญู    ธรรมโท
5. นายรพี    เพิ่มสุข
6. นายพลโท    ลาพวง
7. นายพลพล    อินตอง
8. นายเอกสิทธิ์    ประทุมชาติ
9. นายเฉลิมฉัตร    อักษรพันธุ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์    วิเศษศรี
11. นางสาววิราวรรณ    ทองดี
12. นางสาวกรรสุดา    วันทอง
13. นางสาวจิราพัชร    จันทคัต
14. นางสาวอาภรณ์    มุขรักษ์
15. นางสาวสุดารัตน์    ไชยคิรินทร์
16. นางสาววรรณวิสา    ศิลปชัย
17. นางสาวเจนจิรา    ปากวิเศษ
18. นางสาวแสงเทียน    แสนพรม
19. นายพงศธร    บุญพินิจ
20. นายเทวราช    แวงอุ้ย
1. นางจงเพียร    ศักดิ์สีเท่า
2. นางชณุตพร    ศิริวารินทร์
3. นางสาวประภากร    กระภูชัย
4. นายอนุสิทธิ์    ศรีฤาชา
5. นางเบญจมาศ    จรบุรมณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................