งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 304
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทานทอด
2. เด็กหญิงณิชา    คำภูเงิน
3. เด็กชายรัฐมณท์    แวมประชา
4. เด็กชายเสถียร    ทองทำ
5. เด็กชายรัฐภูมิ    สุวรรณโคตร
1. นายพุฒิพงษ์    จันดาโชต
2. นายรัชภูมิ    เขียวสุย
2 2 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิริภัทร    ไชยอินศูนย์
2. เด็กหญิงปาณิศา    ประเมทะโก
3. เด็กหญิงสุภัทศร    ชัยฤทธิ์
4. เด็กชายวนชัย    สีสุมัง
5. เด็กชายอิทธิพล    หงษ์บุดศรี
1. นายภานุพงษ์    วังหนองเสียว
2. นายเศรษฐบุตร    ยอดสะเทิน
3 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชมพูนุช    แหวนเงิน
2. เด็กชายญาณาธร    พลขวา
3. เด็กชายภูริพัฒน์    ศิริสม
4. เด็กหญิงบุษบา    ดรลิเคน
5. เด็กหญิงณัฑพร    ดีอันกอง
1. นางสาวนิตยา    หาวิเชียร
2. นางปริตรา    การสร้าง
4 4 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริณัฐ    หิรัญโกเมนทร์
2. เด็กชายธนภัทร    ไขรัมย์
3. เด็กหญิงศิริพร    พิมพ์จันทร์
4. เด็กหญิงโสภิตา    เจือจันทร์
5. เด็กหญิงสงกรานต์    มุมทอง
1. นายประจวบ    คำใจ
2. นายสุวพันธ์    อุส่าห์ดี
5 5 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพชรพรรณ    เคหะฐาน
2. เด็กหญิงญาณภา    เทียมคำ
3. เด็กชายศุภณัฐ    สุทธินา
4. เด็กชายวงศธร    สุนทร
5. เด็กหญิงธนาภรณ์    เป้าเงิน
1. นายปรัชญา    สายรัตน์
2. นางวันวิสา    สระแก้ว
6 6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรัชยา    อุรารื่น
2. เด็กหญิงอัจฉริยา    โพหิรัญ
3. เด็กหญิงชาลิสา    พรมอุก
4. เด็กหญิงปนัดดา    ธรรมพร
5. เด็กชายจักรภัทร    ใสสุด
1. นายฤทธิกร    มั่นหมาย
2. นายเฉลิมพล    พรหมสูง
7 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกันต์    อดิศักดิ์สดใส
2. เด็กชายนวพล    บุญศรี
3. นายภูกมล    สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    ถนอมสุข
5. เด็กหญิงศิวะพร    กวิศราศัย
1. นางสาว เพชรสุดา    ศรีปลัดกอง
2. นางสาวกุลญาดา    พรนิคม
8 8 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนุช    ศิริพงษ์
2. เด็กหญิงวิจิตรตรา    สีอุดทา
3. เด็กหญิงนันทิดา    ผิวบุญเรือง
4. เด็กหญิงพัธทรภรณ์    สอนสำโรง
5. เด็กชายชโนทัย    คำสามปอน
1. นางกฤติยา    พหลทัพ
2. นายชัยวัฒนะ    คงเจริญ
9 9 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    อินแจ้
2. เด็กหญิงเสาวนี    วิลุนระหุย
3. เด็กหญิงจันทกานต์    ประเสริฐการ
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา    ผาจ้ำ
5. เด็กหญิงนันท์ชนก    พลไธสง
1. นายขัตติยะ    มีแก้ว
2. นางสาวเกศิณี    สีหามาตย์
10 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทรา    นิลดี
2. เด็กหญิงธัญชนก    ตั้งใจ
3. เด็กหญิงสิริณา    มาหา
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ฝ่ายเพ็ชร
5. เด็กหญิงวจิรา    ยาโสภา
1. นายสุริยา    นามไพร
2. นางสุวลักษณ์    เรืองวิเศษ
11 11 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    มาตทวงษ์
2. เด็กหญิงธนัชชา    ภาวัง
3. เด็กชายพงศธร    มั่นคง
4. เด็กชายธนภัทร    อุปสีดา
5. เด็กชายพงศกร    ต้อนรับ
1. นายศักดรินทร์    ขามธาตุ
2. นายศิวะ    จวบสมบัติ
12 12 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    อังกาพย์
2. เด็กหญิงกันติชา    พันธ์ประกอบ
3. เด็กหญิงกันฤทัยต์    นครชัย
4. เด็กหญิงวานิสา    ศรีเมือง
5. เด็กชายจารุกิตติ์    ไร่เจริญ
1. นายกีรติศักดิ์    สมบัติชัยแสง
2. นายโกวิท    เกลือสีโท
13 13 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววาสนา    จำปาศักดิ์
2. นางสาวจิดาภา    ไชยกุมาร
3. นางสาวกนกพร    ดีสีนู
4. นายอิศวะ    สิงสุธรรม
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ภูจำปา
1. นายจตุรยุทธ    แสงผดุง
2. นางสาววรินทร    พรหมสาขา ณ สกลนคร
14 14 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรเมศ    กมลภา
2. นางสาวกนกวรรณ    ศรีกุล
3. นางสาวลดาภัทร    วิเท่ห์
4. นางสาวรัญธิดา    ทาประจิตร
5. นางสาวจันทร์สุดา    ผลรักษา
1. นางสาวยุพิน    สุนทรส
2. นายวิสันต์    พยุงวงษ์
15 15 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติพร    คำไตรย์
2. เด็กชายศิวกานต์    สระแก้ว
3. เด็กชายณัฐชนน    มระกรณ์
4. เด็กชายวุฒิภัทร    คำแพงดี
5. เด็กหญิงศศิธร    ขุนสอน
1. นางนิตยา    ไพศาล
2. นายนิรินาม    งามวาจา
16 16 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิตยา    โทรัตน์
2. เด็กหญิงลักคณา    อินทะศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์ภิกา    อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงบัวตูม    ปุนหาวงค์
5. เด็กชายอนวัช    โพนดวงกรณ์
1. นายสุดสาคร    โพติยะ
2. นายอรุณ    มันอาษา
17 17 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายชนะชัย    แสงศรี
2. เด็กชายณัฐชา    จันทะไทย
3. เด็กชายฟาร์โรห์    รัตนสถิตกูล
4. เด็กชายอภิวัต    พิชญธาดานนท์
5. เด็กชายสุรัมภา    ศรีลาศักดิ์
1. นายวัชระ    กิณเรศ
2. นายเจนวิทย์    สุวรรณศรี
18 18 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชานันท์    ส่อนราช
2. เด็กหญิงกาญจนา    บุตรแก้ว
3. เด็กหญิงนัฐมล    นนทะชาติ
4. เด็กหญิงปริศนา    หนูนิล
5. เด็กหญิงกัญณิการ์    กาสีชา
1. นางสาวมนฤทัย    หลวงวงษ์
2. นายอาทิตย์    ม่วงต้น
19 19 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิวดล    พัฒมี
2. เด็กชายศิวกร    สำราษเนตร
3. เด็กชายปณิธิ    ศรีเครือดง
4. เด็กชายพรมนัส    มุริกา
5. เด็กหญิงสุธิสา    อักษรดี
1. นายสุนทร    แวงวรรณ์
2. นางสาวสุพรรณี    แสงจำปี
20 20 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายธนบดี    แสนแก้ว
2. นายกฤษณพงศ์    ศรีพระบุ
3. นายอภิวัฒน์    พาลาศรี
4. นางสาวปิยธิดา    สิงขรอาจ
5. นางสาวนันทชพร    เลขกะสัน
1. จ.ส.อ.สุรศักดิ์    ซองทุมมินทร์
2. นายอธิคม    ศรีธรรมบุตร
21 21 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายกษิดิ์เดช    ปราบพาล
2. นายสิทธิพล    สุพรมอินทร์
3. นางสาวอรนิสา    แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงจินดารัตน์    แก้วบุญเรือง
5. เด็กหญิงกุลจิรา    ปราบพาล
1. นายธนะชัย    ปราบพาล
2. นายสิทธิชัย    ฮ่มป่า
22 22 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤษญามาศ    ศิริเมตตาภรณ์
2. เด็กหญิงปิยมาศ    อ่อนนวล
3. เด็กหญิงนงนภัส    ชินวงศ์
4. เด็กหญิงกิตติญากานต์    สิบทัศน์
5. เด็กหญิงณัฐชา    ชุมภูกุล
1. นางรัชดาพร    หลิ่มพลอย
2. นางสาวอรุณี    มาศรี
23 23 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    บุญครอง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    ขอสุข
3. เด็กชายศรายุทธ    ภาษี
4. เด็กหญิงเรวดี    สุเรรัมย์
5. เด็กหญิงเกื้อกูล    รัตนประโคน
1. นายพรภิรมย์    ปัดทุมฝาง
2. นายเจนวิทย์    จันทร์หนองสรวง
24 24 โรงเรียนสิงห์วงศ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายอดิศักดิ์    อยู่จงดี
2. เด็กชายโชคดี    ราบุรี
3. เด็กชายศุภากร    ประสงค์
4. เด็กชายจิรายุ    มะหันตะ
5. เด็กชายมนตรี    ผาลี
1. พระมหาพุทธินันทน์    อภินนฺโท
2. พระสุทัศน์    ธมฺมาวุโธ
25 25 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายอิทธิ    ใจดี
2. นางสาวมัลลิษา    สีไธสง
3. นางสาวขวัญรตา    ชุมศรี
4. เด็กหญิงอารยา    ปลื้มพันธ์
5. นางสาวฉัตรพร    ฉัตรไธสง
1. นายนฤนาท    สามารถกุล
2. นายสุริยันต์    แสงมล
26 26 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกิตติ์    ครองยุติ
2. เด็กหญิงพีรดา    สุมารี
3. เด็กหญิงอนัญญา    นามพรม
4. เด็กหญิงวิภวานี    วงศ์สุวรรณ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายคัมภีรภาพ    วรรณกุล
2. นายภัทร    พุทธิวงศ์
27 27 โรงเรียนถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณพร    ศรพรหม
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    วงษ์ธรรม
3. เด็กชายวันเฉลิม    ศรีเชียงสา
4. เด็กชายพรรษา    โคตรชมภู
5. เด็กหญิงสุธิดา    พรมมา
1. นายณฤทธิ์    สนั่นเอื้อ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปุญญิศา    พิมพ์ศิริ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    บุญเรือง
3. เด็กชายไกรวิชญ์    จันทะชาติ
4. เด็กหญิงเวธกา    บุญป้อง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายฐาปกรณ์    กองแก้ว
2. นางสาวปวีณา    วนะภูติ
29 29 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิตา    ดีโลก
2. เด็กหญิงเบญญาภา    เฉลิมกิตติกุล
3. เด็กหญิงธันย์ชนก    บุกขุนทด
4. เด็กหญิงพีรญาณ์    ยานเจริญ
5. เด็กชายธนากร    ผลัดครบุรี
1. นางสาวนิอร    สิงห์นอก
2. นางสาวพรรณพนัชกร    เจนธนวิทย์
30 31 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    พรชัยตะคุ
2. เด็กชายเสกสิทธิ์    สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายอรุณ    เรไรตะคุ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    จำลอง
5. เด็กหญิงกัญญาพร    โฉมจะโป๊ะ
1. นายณัฐกิตต์    อึ้งสังวรณ์
2. นายสิปปกร    สุทธิศิลป์
31 33 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิชกานต์    เหรียญประยูร
2. เด็กหญิงพิมพาวรรณ    รอกลาง
3. เด็กหญิงนายิกา    เชาวันกลาง
4. เด็กหญิงจิรวรรณ    การรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงวาสิตา    สอนศรี
1. นายชูชีพ    หวังช่วยกลาง
2. นายเสน่ห์    โกสุม
32 34 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงภัทราวดี    เลิกนอก
2. เด็กหญิงกันติชา    พึ่งจัด
3. เด็กหญิงเบญญาภา    วรรณพงษ์
4. เด็กชายฉันท์ชนก    จันรอด
5. เด็กหญิงรักษ์นารา    เงินอุดม
1. นายวิชญ์พล    จันภิรมย์
2. นางสาวสิริกัลยา    หว้าน้ำคำ
33 35 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายศิวัช    ขันเงิน
2. เด็กหญิงจินดาพร    สรสิทธิ์
3. เด็กหญิงกิตติยาพร    สรสิทธิ์
4. เด็กหญิงยุวธิดา    ศรีมหาพรหม
5. เด็กชายมงคลชัย    ศรีมหาพรหม
1. นายทนุสิทธิ์    ศรีศักดิ์นอก
2. นายภัทรวัฒน์    บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
34 36 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิวัฒน์    มาตราช
2. เด็กชายทิวา    บัวลอย
3. เด็กชายดนัย    พนาพรสกุล
4. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    คำผาเยือง
5. เด็กหญิงปริตา    เขียดนิน
1. นางพิณนะรัตน์    ภักดีไทย
2. นางสาวอรุณจิต    บัตจัตุรัส
35 37 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจษฎากร    ฝ่ายพาน
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์    จันทวัตร
3. เด็กชายบดินทร์    จันทะโสม
4. เด็กหญิงชนัญญา    มูลขาว
5. เด็กหญิงอารยา    นินละผาย
1. นายเอกชัย    นิลเพชร
2. นายไสว    หงษ์ภูมี
36 38 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายธนกร    อาแพงพันธ์
2. นายกฤษกร    สันติรักษ์พงษ์
3. นายณัฐพล    แสนอุบล
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    วงศ์ศรียา
5. เด็กหญิงปวันรัตน์    สีหา
1. นายนัฐพงษ์    คณิสาร
2. นางสาวปิยธิดา    สัพโส
37 39 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นางสาวอรัชญา    บุญตา
2. นางสาวอินทิรา    หาญกล้า
3. นางสาวนิลาวรรณ    สายชุมดี
4. เด็กชายนันทวัฒน์    แก้วกระจาย
5. เด็กชายอนันตการ    ทานิน
1. นายณัฐภูมินทร์    กฤษณา
2. นายเวียงชัย    สวัสดี
38 40 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    สีนวน
2. เด็กหญิงน้ำฝน    อองตัน
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    แสนจันทร์
4. เด็กชายธรรมรัตน์    สุขนา
5. เด็กชายธีระภักดิ์    ขันทีท้าว
1. นายทินกร    จักษุทิพย์
2. นายสุรพจน์    บัวเขียว
39 41 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษนะพงษ์    สายยา
2. เด็กชายสมัชญ์    วงศ์สมบัติ
3. เด็กหญิงชยาภรณ์    เผ่าเล็ก
4. เด็กหญิงอภิสรา    จันทะวงศ์
5. เด็กหญิงอริศรา    ผ่องราษี
1. นางสาวนุชกานดา    พิมโคตร
2. นางสาวมณีรัตน์    จันทร
40 42 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐนันท์    บุญอินทร์
2. เด็กชายจิตรภานุ    เหล่าสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัลยาณี    ไกรวิเศษ
4. เด็กหญิงวราภรณ์    จันทพันธ์
5. เด็กหญิงศุภากร    วงศ์วรวิวัฒน์
1. นางสาวคัทรียา    โสมนัสกุล
2. นายหงษ์    มีมุข
41 43 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุทราสินี    คำศรี
2. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์    จันฑคาต
3. เด็กหญิงพนาวรรณ    คำศรี
4. เด็กหญิงสุธิตา    ธรรมนิยม
5. เด็กหญิงอติชา    สุมังคะ
1. นายพูลศักดิ์    เผื่อแผ่
2. นายวิโรจน์    บรรลือทรัพย์
42 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กชายพัทธดนย์    โคตสีสา
2. เด็กชายบวรนันต์    ตะบองทอง
3. เด็กชายธีรภัทร    ประสิทธิ์
4. เด็กชายรวินท์    ประทีปทอง
5. เด็กชายคงกระพัน    คงกลาง
1. นายพันธ์ศักดิ์    งอนสวัน
2. นางอรวรรณ    หลอมทอง
43 45 โรงเรียนชีลองวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งนภาพร    น้อยผล
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    เจนบุรี
3. เด็กหญิงอริสา    โทพินิจ
4. เด็กชายเจตนิพัทธ์    เหล่าฤทธา
5. เด็กชายณัฐพงษ์    บุญยะบุตร
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    คำทอง
2. นางสาวอมลวรรณ    ปิดตาทะสัง
44 46 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    สีสวัส
2. เด็กหญิงอรัญญา    ไชยสาร
3. เด็กหญิงสวรรยา    นรสิงห์
4. เด็กหญิงชุติมา    เสียงหวาน
5. เด็กหญิงโสภิตนภา    ดวงปานโม้
1. นายกฤษณ์พีรัช    พรมภา
2. นางสาวชุติกาญจน์    ปกติ
45 47 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปล้องปลาย    เปี่ยมท่า
2. เด็กชายเตมิตร    มวลชัยภูมิ
3. เด็กหญิงศศิประภา    ปรีดารัตน์
4. เด็กหญิงวรรณภา    พจน์รัมย์
5. เด็กหญิงธนัชพร    ยศกลาง
1. นางสาวกมลชนก    เมฆกกตาล
2. นายกุลชาติ    ตรีภูมิ
46 48 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวจตุพร    กาลปลูก
2. นางสาวมุกดามาศ    คำภา
3. เด็กหญิงพราวนภัส    บรรลือ
4. นายกฤษณพงษ์    คณะรัตน์
5. นายรัชชานนท์    ใจแก้ว
1. นายสุรพิชัย    จำปาศรี
2. นางสาวอรไท    บัวละพา
47 49 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์    วงษ์ละคร
2. เด็กหญิงกมลพรรณ    ภาเรือง
3. เด็กหญิงปริชมน    บัวแก้ว
4. เด็กหญิงธิณีรัตน์    นามอาจ
5. เด็กหญิงสุเมธาพร    ชายทวีป
1. นายเฉลิม    ศรีปรัง
2. นายเปรมมินทร์    จันทร์กองกวิน
48 50 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิติกร    มังคละพลัง
2. เด็กชายชินบัญชร    ภูเลี่ยมคำ
3. เด็กชายอัมรินทร์    พิมพ์วงษา
4. เด็กหญิงชญานิน    มาหา
5. เด็กหญิงภานุชญา    เรือนเจริญ
1. นางสาวกาญจนา    เพชรพันธ์
2. นางยุวดี    หวังสุข
49 51 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    แก้วอาจ
2. เด็กหญิงวรกมล    ปากหวาน
3. เด็กหญิงสุชัญญา    บุบผาวัน
4. เด็กหญิงสุภัสรา    ญาวงค์
5. เด็กหญิงสุมิตรา    ตราชู
1. นางสาวชนิกานต์    สายพันธ์
2. นางสาววราภรณ์    สยามล
50 53 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายปิยวัช    นิตอินทร์
2. เด็กชายมณเฑียร    มหาชัย
3. เด็กชายรชฏ    ละอองศรี
4. เด็กหญิงขวัญธิดา    แสงยัณห์
5. เด็กหญิงอารียา    จันศรี
1. นายสุชลชาติ    เกตุชิต
2. นายสุรศักดิ์    พิชิตมาร
51 54 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายปกรณ์    พลเขตร์
2. เด็กชายธนบดินทร์    ทรัพย์สมบัติ
3. เด็กชายชนะชัย    เสนาลา
4. เด็กหญิงวรนุช    แจ้งอรุณ
5. เด็กหญิงจีระนันท์    พรมชนะ
1. นายประเสริฐบุญญา    หลักหาญ
2. นายอดิศักดิ์    โฉมเฉลา
52 55 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กชายปริญญา    คำยศ
2. เด็กชายกฤษฎา    ขอสืบ
3. เด็กชายพัชรพล    นามจันทร์
4. เด็กชายกฤษฎา    เฟื่องแพ
5. เด็กชายเทวฤทธิ์    ทิพย์สุริยา
1. นายปฏิพล    ประชา
2. นายราวี    มีอินทร์
53 56 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุุติกาญจน์    บงแก้ว
2. เด็กหญิงรัตน์วิรุณ    ลุนวิรัตน์
3. เด็กหญิงชนาภา    มุลมาตร์
4. เด็กชายปรเมศวร์    พุทธทองศรี
5. เด็กชายชัยณรงค์    แก้วแสนทิพย์
1. นางการะเกษ    คงขุนทด
2. นางสาวปิยวรรณ    ศรีจันทวงษ์
54 57 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    ปองดี
2. เด็กชายศิรวัฒน์    บุญรักษา
3. เด็กชายนนท์ปวิธ    ศักดิ์เรืองฤทธิ์
4. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์    วัฒนาวนากุล
5. เด็กชายธีรธาดา    สุขบัว
1. นางสาวชนัดดา    ประกิ่ง
2. นางสาวรัชนีกรณ์    ธนันท์ไชยสิน
55 59 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธาวดี    ศรีเมือง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    พุทธจันทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา    วาทีภักดี
4. เด็กชายภูวเดช    คำบรรจง
5. เด็กหญิงณัฐชา    สุขภิพัฒน์
1. นายสรวิชญ์    บุตรพรม
2. นายเด่นพงษ์    ใจหาญ
56 60 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กชายโทมัส    ศรีแก่นจันทร์
2. เด็กชายนครินทร์    อินทะมาตย์
3. นางสาวแสงอรุณ    อันไฮ
4. นางสาวสิรินภา    พงษ์สุวรรณ
5. นายณัฐพล    ศรีสุวรรณ์
1. นายศรายุทธ    ขาวสวย
2. นายเสถียร    นามชารี
57 61 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีรภัทร    เศษโถ
2. เด็กหญิงนันทิชา    พาพันทาง
3. เด็กชายกิตติภพ    จำปาใด
4. เด็กชายอัจฉริยะ    พระสว่าง
5. เด็กหญิงปรียาพร    บับพาน
1. นางสาวมัญชรีย์    กรมบุญ
2. นายอานนต์    หงษ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................