งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 303
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐธิดา    เรืองทอง
2. นางสาวนันธิชา    เวียงปฏิ
3. นางสาวยุรดา    เคนกันยา
4. นางสาวสุภาภรณ์    ขีดหนองคู
5. นางสาวสุดารัตน์    ชะลุนรัมย์
1. นายจักรศิลป์    พาไชย
2. นางสาวศิริพร    จันลา
2 2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายรัชพล    ฉลองคุณ
2. นายภัควรรษ    แพงพันตอง
3. นางสาวอรจิรา    จันทนันต์
4. นางสาวพิณฆมาศ    รินทะราช
5. นางสาวชลธิชา    กำลา
1. นางสาววรรณิภา    ดีแก่นทราย
2. นายสุรภพ    นาคนชม
3 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวเครือฟ้า    ไทยอ่อน
2. นางสาวจิราภรณ์    อายุยืน
3. นางสาวกชกร    ศรีคามเม
4. นางสาวประวีณา    ศิริชา
5. นางสาวจันทิมา    คำภูมี
1. นางบรรยง    สิมหาบุตร
2. นายวิชวิทย์    แสงห้าว
4 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายธราเทพ    ทองกลาง
2. นายสรวิศ    นิตรลาภ
3. นายภีรพัฒน์    อภิชาติวาณิช
4. นายพงศธร    ผูกดวง
5. นายฤทธา    ทองนำ
1. นายประเสริฐ    ใจองอาจ
2. นายวันเฉลิม    อุดมทวี
5 5 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอนัญญา    กำลังกล้า
2. นางสาวสิริฉัตร    ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวดรัลพร    คำสุข
4. นางสาวนิตยา    ดีเข็ม
5. นายจิรชาติ    สูงสนิท
1. นางศิริพรรณ    ธรรมานิตย์กุล
2. นางสุจินดา    ศรีสวัสดิ์
6 6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    วีระขันคำ
2. นางสาวปนัดดา    เกี๋ยงเถิน
3. นางสาวเกวลิน    กัลยานาม
4. นางสาวกิ่งฟ้า    ลำพรม
5. นายศักดิ์ดา    สางาม
1. นางกันธิมา    ยวงแก้ว
2. นายพงศ์กรณ์    ดีรอบ
7 7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวบุญยะรัฐ    เจียมรัมย์
2. นางสาววริศรา    เผื่อนมูล
3. นางสาวพรปวีณา    โคตรหล่อน
4. นางสาวสลาลี    ศรีกลชาญ
5. นางสาวศิริวิภา    ศิลาอำ
1. นายจักรพันธ์ุ    แก้วกัณหา
2. นางสาวสุวิมล    พรอินทร์
8 8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธราดล    ณ จำปาศักดิ์
2. นางสาวหทัยลักษณ์    สุระวัฒโนทัย
3. นางสาวมนัสนันท์    อำนาจ
4. นายณัฐวุฒิ    บุหรัน
5. นายอานนท์    แหล่ป้อง
1. นางกิ่งทอง    เชื้อทอง
2. นางสาวพรเทวี    บุญมาตย์
9 9 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวมณีกา    ทาโพธิ์
2. นางสาวภัชราวดี    โตโส
3. นางสาวนริศรา    บัวชน
4. นางสาวอรจิรา    สมอดง
5. นางสาวธัญลักษณ์    คำบุรี
1. นางสาวภัสญาดา    ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสะอาด    ชนชนะชัย
10 10 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธิติวุฒิ    ยันต์สา
2. นางสาวจีรวรรณ    สีแก้ว
3. นางสาวเมริษา    สีลาโพธิ์
4. นางสาวพัณณิตา    ชลพันธ์
5. นางสาวสุภัสสรา    พุฒฝอย
1. นางกานติมา    มุลทากุล
2. นายนุกูล    ศรีโอษฐ์
11 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรประภา    แก้วแกมทอง
2. นางสาวปิยะวรรณ    หวยสูงเนิน
3. นางสาวพรปวีณ์    เรืองกิจไพบูลย์
4. นางสาวพรสิรีย์    ศรีแสงเมฆ
5. นางสาวอาลิชา    แสนพันธ์
1. นายวุฒิไกร    ภูมิภูเขียว
2. นางสาวิตรี    ศรีกัณหา
12 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายธนชิต    ชื่นนิรันดร์
2. นางสาวนพมาศ    ภูเงินงาม
3. นางสาวศศิธร    ทินคาม
4. นายธนากร    ภูพันเชือก
5. นายจิรายุ    โคตะนนท์
1. นางประหยัด    ทองภูธรณ์
2. นางอุบล    อังคะรุด
13 13 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววริศรา    โนนสมบัติ
2. นายวัชระพล    นาแสวง
3. นายศุภนิช    ศรีชาติ
4. นางสาวนันทภัค    นาธงชัย
5. นางสาวสุนันทา    ภูกิ่งเงิน
1. นางพิศมัย    บุญรอด
2. นายไพทูลย์    วิเชียรเพริศ
14 14 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายปรียาวิชญ์    เดชโยธา
2. นางสาวศศธร    ชัยสวนียากรณ์
3. นางสาวอภิศญา    คำบอน
4. นางสาวณัฏฐลินีย์    บาดาล
5. นางสาวจุฑาทิพย์    นันสะอาด
1. นางสาวมัตติกา    พงษ์นิน
2. นายมาพิชิต    วรสาร
15 15 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาววันวิสา    อามาตรทอง
2. นางสาวทันยวัน    คะยอม
3. นางสาวสุจิตรา    มีเที่ยง
4. นายธีระยุทธ    เผิ่งจันดา
5. นางสาวปภัสมนต์    แสงสุวรรณ
1. นางสาวธินดาพร    สุตนนท์
2. นางนันทิยา    กองแก้ว
16 16 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทกานต์    บุรีขันธ์
2. นางสาวอุลัยพร    วงค์พาอินทร์
3. นางสาวลัดดาวรรณ    อุตะมะ
4. นางสาวนริศรา    ไทยใหม่
5. นางสาวลัดดา    กุจนา
1. นางสาวรัตนพร    ปาข้างฮุง
2. นายวัชรากรณ์    ศรีนวลแล
17 17 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกัลยากร    นารีนุช
2. นางสาวเบญญาภา    ต้นคำ
3. นางสาวพัชรินทร์    ฤทธิทิศ
4. นางสาวจรรยพร    มุละชีวะ
5. นางสาวญาดาวดี    อุคำ
1. นางสาวจินตนา    ดีดวงพันธ์
2. นางสาวใหม่    ทุมสี
18 18 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิศชาดา    นารัตน์ตุง
2. นางสาวสุภาวดี    สีเหลือง
3. นางสาวธนิษฐา    แสงพา
4. นางสาวศิวภา    ธาตุวิสัย
5. นางสาวสมบูรณ์    สุนารัตน์
1. นายธนสาส์น    วรรณสวาท
2. นายมนูศักดิ์    จอมพล
19 19 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวธันลดา    ศรีฟ้า
2. นางสาววลาวัลย์    ศรีฟ้า
3. นายเจนณรงค์    นะวะสิมพา
4. นายธนพันธุ์    พัฒดำรง
5. นายศุภวัฒน์    วงษาหาราช
1. นางสาวกุลชา    ระบาเลิศ
2. นางสาวมุธิตา    บุญสิทธิ์
20 20 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพัสตรา    หน่อสีดา
2. นางสาววรรณวิสา    สิงห์คำป้อง
3. นางสาวปิยะธิดา    ขันชารี
4. นางสาวสุภาวิตา​    กดสาพรมมา
5. นายเติมศักดิ์    จันทะสี
1. นางปิยะนุช    พันกาฬสินธุ์
2. นายสันติ    โพธิ์สุข
21 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวทัชติยา    ชัยมณี
2. นางสาวมณีฉัตร    บุดดาชัย
3. นางสาวนฤมล    แจ้งสนาม
4. นางสาวอินทิรา    อินทะศรี
5. นางสาววิไลวรรณ    อนุรักษ์
1. นายสุรพัฒน์    อินทร์เลี้ยง
2. นางอัมรินทร์    นารินทอง
22 22 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณภัทร    เหล่ากุดบอด
2. นางสาวปฐมาภรณ์    ภูมูลเมือง
3. นางสาวจิรัชยา    หล่าบุตรศรี
4. นางสาวชลิดา    ฤทธิรณ
5. นายวีรวัฒน์    จั้นพลแสน
1. นางสาวประภาพร    พานนนท์
2. นางพันดา    เลิศปัญญา
23 23 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายปวริศ    สัทธะประโคน
2. นางสาวนันท์นภัส    ปะมาคะเน
3. นางสาวจิตรานุช    สืบสวน
4. นางสาวสุไพรินทร์    ประเสริฐสุด
5. นางสาววนิดา    โด่งดัง
1. นางขวัญใจ    ณ รังษี
2. นางปาริชาติ    ขามประโคน
24 24 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกังศดา    งามพรม
2. นางสาวจิราภา    มึกสันเทียะ
3. นางสาวลภัสรดา    ใจแสน
4. นางสาวสุภัทราภรณ์    ช่วยรัมย์
5. นางสาวลัดดาวัลย์    รัตนปัญญา
1. นางสาวสมพร    เรืองไพศาล
2. นายสุวิศิษฐ์    ดีรบรัมย์
25 25 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายอภิชาติ    แคไธสง
2. นายนันทิพัฒน์    วัดไธสง
3. นางสาวพิมพ์ลภัส    สุขทวี
4. นางสาวกัญญาณัฐ    มากพูน
5. นางสาวเพชรรัตน์    สุดทารัมย์
1. นางสาวสุพัตรา    จันทร์วงศ์
2. นายเอกพันธ์    ไกรจันทร์
26 26 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    กงชา
2. นางสาวปิยะธิดา    วิชาผง
3. นางสาวรัตนาภรณ์    ลุนอุบล
4. นางสาวสุมินตรา    สังฤทธิ์
5. นางสาวปนัดดา    ทองยุทธ์
1. นางพรพิไล    บุญเลิศ
2. นางสมจิตร    เกษบึงกาฬ
27 27 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายนครินทร์    คำสุนันท์
2. นางสาวสุนิสา    โพธิ์วิเศษ
3. นางสาวอัมภิกา    ศิริสุทธิ์
4. นางสาวนภสร    ศรีกุล
5. นางสาวแพรพลอย    จันทาคีรี
1. นางสาวสาวิตรี    แสงศิลา
2. นายสิริวิวัฒน์    โชติกุลศิริปัญญา
28 28 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    ปราบราบ
2. นายวัชรพล    ศาลางาม
3. นางสาวกรรณ์ลดา    บุญเมฆ
4. นางสาวจิราวรรณ    บุตยา
5. นางสาวอารียา    ชาภิรมย์
1. นางสาวกรรณิกา    พรมเขต
2. นางสาวศุภภา    สุวรรณวงษ์
29 29 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสงกรานต์    ทองขาว
2. นายพิชฌ์    พุทธมาตย์
3. นายชญานนท์    ไหวพริบ
4. นายปฐมฤกษ์    พูนไธสง
5. นายรชต    คงเจริญ
1. นายพลนิวัฒน์    เตชสิทธิ์ปรีชา
2. นายพิทยา    ตรีพงษ์
30 30 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวรวิพร    มณีปรุ
2. นางสาววรรษมน    เนินกระโทก
3. นางสาวศิริลักษณ์    เสนโพธิ์กลาง
4. นางสาวสุชาดา    สนทองหลาง
5. นางสาวอาณัฐศกานณ์    แน่พิมาย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา    มนัสศิลา
2. นางสาวอาริษา    ค้าเป็น
31 31 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายชัชวาล    คนพิมาย
2. นางสาวกมลวรรณ    จุลทัศน์
3. นางสาวศริญญา    แสนโคตร
4. นางสาวนภาพร    ธรรมบุตร
5. นางสาวอุมาภรณ์    บุตรศรีภูมิ
1. นายจักรพันธ์    ยอดเกษ
2. นางสาวยุวรี    จีนทองหลาง
32 32 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวุฒิชัย    ใจนวล
2. นายธนากร    บ่อไทย
3. นายชญานนท์    อ่ำสันเทียะ
4. นายราเชนทร์    นาคเขียว
5. นางสาวนิศารัตน์    แฝงเพ็ชร
1. นายกิตติ    วัฒนาธาดาสุข
2. นางปิยนาถ    วัฒนสาครศิริ
33 33 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฐวุฒิ    พืมขุนทด
2. นางสาวสโรชา    น้อยพันธุ์
3. นางสาวปณิดา    พุขุนทด
4. นางสาววรพร    เจิงสูงเนิน
5. นางสาวเมธาวดี    สงนอก
1. นางสาวลักขณา    กว้างนอก
2. นางไพรรินทร์    วรรณกุล
34 34 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศศิวิมล    เพียงสูงเนิน
2. นายณัฐิวุฒิ    เกนอก
3. นางสาวชลธิชา    กวดนอก
4. นางสาวจุฑามาศ    มูลนอก
5. นางสาวกิตติวดี    มนต์ขลัง
1. นายนพพล    บาตรโพธิ์
2. นายอนุสรณ์    เตียศิริ
35 35 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอภิเชษฐ์    อินทรเพ็ชร
2. นางสาวนลินทิพย์    เข็มพิมาย
3. นางสาวนันณภัทร    ส้มสันเทียะ
4. นางสาวปวีณา    ทุ่งจันทร์
5. นางสาวศศิธร    แป้นสุขา
1. นายภาณุพงศ์    กันไพเราะ
2. นางอัญชลี    บุญวิชัย
36 36 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวจินดามณี    มีพรหม
2. นางสาวพนิตนันท์    แก้วคำแจ้ง
3. นางสาวเมธานันท์    อัคราช
4. นางสาวศศินิภา    ช่วยรักษา
5. นางสาวประทานพร    บุญลี
1. นางชุติมา    รายณะสุข
2. นายสายฝน    กุละนาม
37 37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมมาดา    แก้วขาว
2. นางสาวนภสร    ช่างนิรันดร์
3. นางสาวกฤษติกา    จีระศิริโชติ
4. นางสาวไปรญา    หวังถนอม
5. นางสาวกนกรดา    ศรีเทพย์
1. นางสาวฉัตราภรณ์    รักษาภักดี
2. นางระยิ้ม    อ่อนสุระทุม
38 38 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นางสาวพรหมพร    หาญเวช
2. นางสาวปานไพลิน    แก้วเมือง
3. นายยุทธพงษ์    ยาทองไชย
4. นางสาวลลนา    ลาวะสุทธิ์
5. นางสาวสุริวิภา    นัดดาวงค์
1. นายวัฒนา    สุริวรรณ์
2. นางสาวศิริยากรณ์    จันทะราช
39 39 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายวีระพล    ช่างไถ
2. นายภูธเนศ    นักผูก
3. นางสาวศศิธร    ภูคำ
4. นางสาวบุญญรักษ์    แซ่ตั้ง
5. นางสาวณัฐพร    พัฒนาปรีชาพงษ์
1. นางสาวกิตติกุล    พรมชาติ
2. นางสาวอัญชุลี    อุดรกิจ
40 40 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    ใหมคำ
2. นางสาวไปรยา    มูลสา
3. นางสาวรุจิรา    ตาสา
4. นางสาวนิตรยากร    อ่อนมิ่ง
5. นางสาวกมลลักษณ์    จารุมี
1. นายจตุพร    ชมภูพื้น
2. นางสาวอโนมา    เกษแก้ว
41 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายธนพล    ทองคนทา
2. นางสาวดรัลพร    สุขประเสริฐ
3. นางสาวแก่นนภา    วิชัย
4. นางสาวจิราภรณ์    จันทร
5. นางสาวณิชกานต์    สุดเฉลียว
1. นางพิสุทธิ์ศรี    ธนทองคำเหลือ
2. นางสาวลลิตา    สายแก้ว
42 42 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยรัตน์    ธรรมนิยม
2. นางสาวขวัญ    เดชกล้า
3. นางสาวณัฐกานต์    อุดร
4. นางสาวบัวชมพู    บุตรปราบ
5. นางสาวอาริตา    บุญยิ่ง
1. นางสมพร    นวลรักษา
2. นายเดชา    นวลรักษา
43 43 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑาขวัญ    การะทอน
2. นางสาวประภัสสร    รักพุทรา
3. นางสาวกชนันท์    ภูติยา
4. นางสาวกฤติยาภรณ์    พิกุล
5. นางสาวรุ่งทิวา    สำราญสุข
1. นายจำรูญ    ใจนวน
2. นางนุชนาท    อารีย์
44 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวพรนภา    เตรียมชัย
2. นายเชิดชูตระกูล    ภูมลี
3. นางสาวพิยะดา    พงษ์วัน
4. นางสาวศิรประภา    คำเเก้ว
5. นายพีระพงษ์    วอทอง
1. นางสาวสุรีรัตน์    อ่อนมิ่ง
2. นายเกษมสันต์    แพงมา
45 45 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายศิลา    ก่อพันธ์
2. นายชิษณุพงษ์    สนธิ
3. นางสาวธีรวรรณ    มะณีจันทร์
4. นางสาวบัณฑิตา    ลีโนนเขวา
5. นางสาวศิริวรรณ    สุดเทียน
1. นายธนากร    แฟงชัยภูมิ
2. นางสาวธนาภรณ์    เป็นสำราญ
46 46 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร์    พรหมทัต
2. นายเลิศมงคล    ยามชัยภูมิ
3. นายนายพีรศักดิ์    ประสงค์สุข
4. นายชนุดม    บุญบุรี
5. นายธนกร    โยคาวัตร
1. นางสาวนริศรา    เหลาสา
2. ส.ต.ท.หญิง มนวรรณ์    บุญศรี
47 47 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวจริญญา    ชาวจันทึก
2. นางสาวธนาพร    ดวงจิตร์
3. นางสาวกฤติยา    ธนานุรักษ์
4. นางสาวมารุดา    น้อยวิเศษ
5. นางสาวศิริฉัตร    ชำนาญกุล
1. นางสาวสิริกร    ประเสริฐกุล
2. นางอมรรัตน์    เกิ้นโนนกอก
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณินท์    อุ่นเวียง
2. นางสาวปิยะวรรณ    สินชู
3. นางสาวจุฑาพร    ทรงชา
4. นางสาวณัชชา    พละศูนย์
5. นางสาวนัสนันท์    คูณค้ำ
1. นางปวีณา    จินดาแต้สกุล
2. นายวิษณุ    จินดาแต้สกุล
49 49 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายนิติศาสตร์    เรืองศรี
2. นายวิทวัส    เงาเพชร
3. นางสาวธฤตวัน    โสทะรักษ์
4. นางสาวสุมาพร    คำพิพาก
5. นางสาวนภารัตน์    ปรัชญคุปต์
1. นางพิรุณ    ทองกลม
2. นางสาวแจ่มใส    พุทธจักร
50 50 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ญรดี    วงศ์มั่น
2. นางสาวบัณฑิตา    ปลื้มใจ
3. นางสาวพิมพ์ผกา    ชัยโคตร
4. นางสาวศศิกานต์    หามะณี
5. นางสาวเมธาสิทธิ์    มุธุสิทธิ์
1. นางสาวคณารักษ์    กาเผือกงาม
2. นางสาวรังสิมา    แปลงศรี
51 51 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวจินตหรา    แก้วกัญญา
2. นางสาวจิรภา    สารพัฒน์
3. นางสาวลักษณ์นารา    มะแสน
4. นางสาวพิมลวรรณ    ทนทาน
5. นายพงษ์พิทักษ์    มาโพธิ์
1. นายสิปปนนท์    การะเกษ
2. นางสาวสุกัญญา    สารเศวก
52 52 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายปรีชา    หารชนะ
2. นางสาวสุพัตรา    แก้วสว่าง
3. นางสาวอุบลวรรณ    คันธนู
4. นางสาวศิริวรรณ    เจริญราช
5. นางสาวภัทราภรณ์    สายแวว
1. ดร.สุรีย์รัตน์    นนท์ตุลา
2. นายอรรถพล    บุญยิ่ง
53 53 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวบุษยมาศ    แสนพันธ์
2. นางสาวจุฬารัตน์    พลพงษ์
3. นางสาวพรรณนารายณ์    พรมหล่อ
4. นางสาวพรธิดา    บุญชิต
5. นางสาวจันทร์นิภา    รัตนาม
1. นางสาวกมณทรรศฉ์    ปัตทุมมา
2. นางสาวบุณฑริกา    บุญกว้าง
54 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวอัชริญา    เที่ยงตรงจิตร
2. นางสาวสุวนันท์    ศรีมุงคุณ
3. นางสาวนรินธร    ผ่านวงศ์
4. นางสาวพิชามญชุ์    ไชยพิเนตร
5. นางสาวปิยดา    กุลาอิ่ม
1. นางสาวจุฑามาศ    หลักคำ
2. นางนิภาภรณ์    อินทสิทธิ์
55 55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวเกตุวดี    นามวงษา
2. นายปฐมพงค์    ธรรมวงค์
3. นางสาวนฤมล    ด่านพงษ์
4. นางสาวอรชร    ไทยอาสา
5. นายนนทกานต์    ราชเจริญ
1. นางสาวนัฐกานต์    ชาวเหนือ
2. นายรัฐพงษ์    บุญเลี้ยง
56 56 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นางสาวชุตินันท์    สีทาสังข์
2. นางสาววณัชชา    บุตตะพรม
3. นางสาวจิรภา    สาตร์สมบุญ
4. นางสาวศิรภัสสร    เกษทองมา
5. นางสาวชุติกาญจน์    สว่างแสง
1. นายทองม้วน    ลีกอก
2. นางศิริลักษณ์    แสนใจวุฒิ
57 57 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวอินทิรา    เดชนอก
2. นางสาวนาริษา    สิมสวัสดิ์
3. นางสาวอริสา    คำมุงคุณ
4. นางสาวภัคจิรา    จิตรซ้าย
5. นางสาวเดือนฉาย    ล้านเที่ยง
1. ว่าที่ร้อยโทมณฑล    ซ้ายขวา
2. นางสุกัลยา    ดานา
58 58 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริลักษณ์    คำแปง
2. นางสาวรัชนีกร    เนธิบุตร
3. นางสาวชุลีพร    เนธิบุตร
4. นางสาวสายวลี    สินไชย์
5. นางสาวอรัญญา    พิมเสน
1. นางวิไลวรรณ    สุทธิพรรณกุล
2. นางสาวสุรางรัตน์    ทองสุข
59 59 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายกานต์ทิวา    สากระจาย
2. นายดาวทอง    วิเลิศบริบูรณ์
3. นางสาวสุภาพร    ทวินันท์
4. นางสาวอริศรา    ศรีเกาะ
5. นางสาวสุภาพร    สมบัติวิไลเลิศ
1. นางสิรินุช    สุจริต
2. นางเพียงจันทร์    อะทาโส
60 60 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวนันท์ทิญาธร    ยุงกลาง
2. นางสาวพรพิมล    สงครินทร์
3. นางสาวบังอร    ลาภภิญโญ
4. นางสาวอภิญญา    เวียงใต้
5. นางสาวจุฑารัตน์    ธูปน้ำคำ
1. นายธีรวัชร    เข็มแก้ว
2. นายมิตรชัย    แก้วอินตา
61 61 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวธันยมัย    พลเยี่ยม
2. นางสาวศรินดา    ทิพกันหา
3. นางสาวกิ่งกาญจน์    แสงกระจาย
4. นายเจษฎากร    วงสุโท
5. นายกิติพงษ์    วรรณพัฒ
1. นางสาวจริยา    โคตะ
2. นางลัดดา    สีนางกุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................