งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 302
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎานนท์    เถาว์ชาลี
2. เด็กหญิงอฒิตยา    อินธิราช
3. เด็กชายพชรกร    แก้วอุทัศ
4. เด็กหญิงปวริศา    บุตรวงศ์
5. เด็กหญิงพิรดา    กัณหาสุระ
1. นางสาวรัตนพันธ์    ศรีเคนขันธ์
2. นางวริน    ภูสิม
2 2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวพู่กลิ่น    หมื่นเจริญ
2. เด็กหญิงจีระภา    หนูพร
3. เด็กหญิงปรวีร์    คำภา
4. เด็กหญิงบงกช    จอดนอก
5. เด็กหญิงอรปรียา    มติกรกุล
1. นางสาววรรณิภา    ดีแก่นทราย
2. นายสุรภพ    นาคนชม
3 3 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กชายทัตธน    แสนสุภา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แสนคำ
3. เด็กหญิงจิรารัตน์    แสงนาค
4. เด็กหญิงวรรณิภา    พลเสนา
5. เด็กหญิงกฤติยา    ภูลายยาว
1. นางกมลเนตร    เพ็ชรพูล
2. นางเกศสรินทร์    ตรีเดช
4 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    ทุ่มนอก
2. เด็กชายอัครวิชญ์    ลวดเงิน
3. เด็กหญิงฉัตรแก้ว    วงสุยะ
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ    บุญปลิว
5. เด็กชายอดิศักดิ์    ครบหมาย
1. นางสุนทรีย์    ก่อกุศล
2. นางเสาวลักษณ์    สวยรูป
5 5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนพรัตน์    วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลาภจิตร
3. เด็กหญิงชมพูนุท    วงศ์ขมิ้น
4. เด็กหญิงวรรณวิสา    แก้วหอม
5. เด็กหญิงจิตติมา    โสภี
1. นายประวิทย์    สาเกตุ
2. นางสาววิสุดา    ทองแสง
6 6 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลนิภา    แสวงชื่อ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    พิมล
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์    โสฬส
4. เด็กหญิงนิตยา    ยอดโพธิ์
5. เด็กหญิงนลินรัตน์    บูรณะ
1. นางสาวภาณินี    ศูนย์กลาง
2. นางสาวไพลิน    ศิริมา
7 7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไปรยา    พันธ์คูณ
2. เด็กหญิงพรนภา    เกลี้ยงโท้
3. เด็กหญิงธนิดา    สายงาม
4. เด็กหญิงหยกอันตรา    วชิระพัฒนพงค์
5. เด็กหญิงธวันรัตน์    แก้วลาดวงษ์
1. นางสาวธัญพัฒน์    แรมลี
2. นางบุศรินทร์    บุณยาดิศัย
8 8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายลภัส    โทษาดิลก
2. เด็กหญิงปนัดดา    บุตรศรี
3. เด็กหญิงพรพรรณ    ไชยวิเศษ
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ    สุทธิ
5. เด็กหญิงปิยธิดา    แปชา
1. นายปรมินทร์    ดรหลาบคำ
2. นางสาวสุพรรษา    แถวโนนงิ้ว
9 9 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปวีณา    ภาควิหก
2. เด็กหญิงกานติมา    โมกไธสง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์    นาซอน
4. เด็กหญิงปิยะธิดา    ชมภูพวก
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์    วรรณกูล
1. นางสาวณัฐกาญจน์    จิตติวงษ์
2. นางสาวเดือนนภา    ยาตรา
10 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปริศนา    ศรีไชยพล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ยศโสภณ
3. เด็กหญิงณัฐชา    นาคอุบล
4. เด็กหญิงพรพนิต    ภูจิตร
5. เด็กหญิงแพรววนิต    ศิริปี
1. นายชัยยศ    นามวงค์ชัย
2. นางสาวอภิญญา    บางจันทร์
11 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศศิกาญ    ชีพอุบัติ
2. เด็กหญิงเกวลิน    เครือคุณากร
3. เด็กหญิงเกวลี    เครือคุณากร
4. เด็กหญิงนันธิดา    ทรัพย์โคกสูง
5. นางสาวพิมพ์วลัญช์    มิตรพันธ์
1. นางกัลยา    ทองอ้วน
2. นายวทัญญู    สุวรรณประทีป
12 12 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณจินันท์    ภูผาดาว
2. เด็กหญิงพัตรพิมล    นันผ่อง
3. เด็กหญิงจุฑาณัฐ    สว่างบุญ
4. เด็กหญิงต้นข้าว    สมบัติเพิ่ม
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ไชโยธา
1. นายนรากร    สุทธิอาจ
2. นายประชา    มาชัยภูมิ
13 13 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนิษฐา    นาทันริ
2. เด็กหญิงพรรณิพา    นาทองลาย
3. เด็กหญิงพัชรพร    มธุรส
4. เด็กหญิงสาธิตา    มุ่งพึ่งกลาง
5. เด็กหญิงรัตนาพร    ศรีทะนนท์
1. นางพิศมัย    บุญรอด
2. นางสาวรุ่งนภา    ศรีลาศักดิ์
14 14 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ธิสารสังข์
2. เด็กหญิงปารีณา    ตรงสาหัส
3. เด็กหญิงนรินทิพย์    ขวัญศิริ
4. เด็กหญิงโศภิษฐา    นามูลทา
5. เด็กหญิงนิชา    แกมวิรัช
1. นางสาวสุจิตรา    ยโสธรา
2. นางอิ่มทอง    ปัญญา
15 15 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิญดา    ใจรัศมี
2. เด็กหญิงณธิดา    ภัทรศาตนันทน์
3. เด็กชายนพกร    ช่างถม
4. เด็กชายภาสณุพงษ์    จันทร์คำลอย
5. เด็กหญิงคติพร    พรหมดี
1. นางสาวหทัยรัตน์    แกระหัน
2. นางอุทัยวรรณ    ตั้งวิกรัย
16 16 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    เผือดผุด
2. เด็กหญิงดอกฝ้าย    เนืองทอง
3. เด็กหญิงช่อผกา    นาราช
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    คำพัน
5. เด็กหญิงปาณิตา    แพงโท
1. นางสาวพรวิมล    กลิ่นศรีสุข
2. นายสุรเชษฐ์    เครือเนตร
17 17 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายชาญพิชัย    จันปุ่ม
2. เด็กหญิงพนิดา    ทองโบราณ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    บัวบุญ
4. เด็กหญิงนิธิพร    ก่อวงศ์
5. เด็กหญิงณิชาภัทร    อุ่นอารีย์กุล
1. นางสาวปรียานุช    จวงจันทร์
2. นางสาวสุปาณี    เรียงรัตน์
18 18 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ไชยคิรินทร์
2. เด็กหญิงปาลิดา    พัฒนชัย
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    ปุ้งมา
4. เด็กชายธนดล    เทียมสม
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ทองโพธิ์
1. นายคมสันต์    อาศัย
2. นางปัทมากร    ปณะราช
19 19 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัค    สายสัญ
2. เด็กหญิงญาณิศา    ภูนาสูง
3. เด็กหญิงนิตยา    พวงจำปา
4. เด็กหญิงทิพวัลย์    คำใบ
5. เด็กหญิงรัตนากร    ยิมสันเทียะ
1. นางสาวธัญพิชชา    นาเสงี่ยม
2. นายสุวิทย์    ธรรมรัง
20 20 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรสุดา    แสงสว่าง
2. เด็กหญิงสหัสสพร    ศรีชัยมูล
3. เด็กหญิงอริสา    บุญสิทธิ์
4. เด็กหญิงพิมมาดา    เชิงดี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    อินทสร้อย
1. นางบุณยาภรณ์    พิมพ์ดวงสี
2. นางสุกิต    โสภิณ
21 21 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวบัณฑิตา    ดีลุนชัย
2. นางสาวปนิดา    รอดจุ้ย
3. นางสาวสรียา    ไขไพวัน
4. นางสาวปิยะธิดา    ดีลุนชัย
5. เด็กหญิงรวินท์วิภา    แดนโคตรผม
1. สิบเอกปิยะวัฒน์    พรมลี
2. นายมัฆวาฬ    ปรัชญาประชากร
22 22 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยกร    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    พิทักพันธ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์    โชครัมย์
4. เด็กหญิงกรวรรณ    ขันธหงษ์
5. เด็กหญิงสุธีกานต์    ณนิมิตร
1. นางลำใย    คะเลารัมย์
2. นางอุไรรัตน์    พงษ์นาคินทร์
23 23 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติพันธ์    กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ทองนิล
3. เด็กหญิงพรรณนารา    สังเกตกิจ
4. เด็กหญิงลัทธวรรณ    ลายทอง
5. เด็กหญิงอติกาณต์    ศรีละ
1. นางราตรี    น้อยพลี
2. พระอนันต์กิตติ์    พฤฒิรัตน์
24 24 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรินทรา    กงค์ประโคน
2. เด็กหญิงสายธาร    สินสุพรรณ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี    มีสมานพงษ์
4. เด็กหญิงสุนัฐดา    เตียงแก้ว
5. เด็กหญิงสุนันทา    เตียงแก้ว
1. นางสาวสุกัญญา    หารโกทา
2. นางเขมิกา    วงเวียน
25 25 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพอใจ    อุปมัย
2. เด็กหญิงวีรีย์วัลย์    ขันโอฬาร
3. เด็กหญิงพรศิริ    สุขศิริ
4. เด็กหญิงนภกัญญา    เกษมสุขไพศาล
5. เด็กหญิงมณฑกานต์    เหมือนมาตย์
1. นายพงศธร    รุ่งโรจน์
2. นางอรุณศรี    มณีวรรณ
26 26 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมา    หลานเศรษฐา
2. เด็กหญิงบุณยาพร    พาโนมัย
3. เด็กหญิงธิดาขวัญ    มูลเรืองชัย
4. เด็กหญิงชลิตา    พนม
5. เด็กหญิงอาภากร    ดาสินธ์
1. นางพรพิไล    บุญเลิศ
2. นางสมจิตร    เกษบึงกาฬ
27 27 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงจิตรทิวา    แสงรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐชา    ธรเสนา
4. เด็กหญิงนิศารัตน์    ตันนารัตน์
5. เด็กชายวิทวัส    นครเขต
1. นางสาวนิระออง    แก้วจันดา
2. นางสาวพัชรินทร์    มุ่งภูเขียว
28 28 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอาณัฐ    บุญคำ
2. เด็กหญิงศรัญญา    แสงภารา
3. เด็กหญิงมนทกานต์    สุวรรณรอด
4. เด็กหญิงสิริมาดา    ประจิมทิศ
5. เด็กหญิงอัญญาณี    สิทธิพร
1. นางสาวทัศนีย์    เสถียรภัทรนันท์
2. นายวุฒิไกร    ภูศรี
29 29 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐภัทร    ศรีพรหม
2. เด็กหญิงธีวรา    ซุยปุ๊ก
3. เด็กหญิงปัณฑิตา    ศรีรัศมี
4. เด็กหญิงจิตราวดี    ถนอมทรัพย์
5. เด็กหญิงศศิกานต์    อ่วมวงษ์
1. นางสาวภรภัทร    พลาทิพย์
2. นางสาวศลิษา    กังศรานนท์
30 30 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเอวิตรา    ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    ทินกระโทก
3. เด็กหญิงพรนภัส    ทินกระโทก
4. เด็กหญิงศิริวิมล    พะนุมรัมย์
5. เด็กหญิงธัญภรณ์    กุมภวงค์
1. นางสาวปิลันธนา    แปลกจังหรีด
2. นางสาวสุพัสรา    รินทา
31 31 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอานนท์    พลศรี
2. เด็กหญิงอรวรรรณ    เอ้นแคน
3. เด็กหญิงอัจฉรา    ดอนสระน้อย
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    เฟื่องเสือ
5. เด็กหญิงอทิตยา    งากิ่ง
1. นายวรพงษ์    นิธิการุณย์เลิศ
2. นางศิวากร    เปลี่ยนกระโทก
32 32 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายรัชชานนท์    ศรีวิบูรณ์
2. เด็กชายพิชิตชัย    ชินวงศ์
3. เด็กหญิงพิรดา    สืบจะบก
4. เด็กหญิงเบญญาภา    แสนยอด
5. เด็กหญิงมิ่งกมล    เล้าเจริญ
1. นายกฤต    รชตการย์กุล
2. นายภาณุพันธ์    พรมสวัสดิ์
33 33 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฟ้าใส    แข็งการ
2. เด็กหญิงสิริพรรณ    จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงอันนา    อภิญญาอุดมพร
4. เด็กหญิงนิชาภัทร    จงเจนกลาง
5. เด็กหญิงตวงทิพย์    เดชมะเริง
1. นางมยุรี    อุตตะเคียน
2. นางสาวโสภิตา    สุขชาติ
34 34 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายธนากร    มีวิธี
2. เด็กชายวีรวัฒน์    กองนอก
3. เด็กหญิงแก้วนพรัตน์    หยวกวิ่ง
4. เด็กหญิงฉัฐริการ์    แสงจันทร์
5. เด็กชายราชันย์    บุญประจง
1. นางสาววรรณวิสา    เนือยทอง
2. นางสาววรรณา    เภาภาวี
35 35 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณัฐพร    สอนสังข์
2. เด็กหญิงปารวี    คำงาม
3. นางสาววรรณวิษา    ขุมทอง
4. เด็กหญิงเกษรินทร์    เป็นพิมาย
5. เด็กหญิงชลธิชา    ตั้งกระโทก
1. นายภาณุพงศ์    กันไพเราะ
2. นางอัญชลี    บุญวิชัย
36 36 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    จันทร์นามวงค์
2. เด็กหญิงพรรษดา    ศรีทะชิต
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    ห่อหุ้มดี
4. เด็กหญิงรักษิณา    เพชรไชย
5. เด็กหญิงมธุรดา    พรหมจันทร์
1. นางชุติมา    รายณะสุข
2. นายสายฝน    กุละนาม
37 37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาววริยา    ฝ่ายรีย์
2. นางสาวรวินณิภา    อุปรีย์
3. นางสาวพรนภัส    สุริยภูมิ
4. นางสาวธยานี    ลีทอง
5. นางสาวฤตรีรัตน์    มูลศิลป์
1. นางสาวชุลีกร    คำหล้า
2. นางระยิ้ม    อ่อนสุระทุม
38 38 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกศสุดา    จันทร์แดง
2. เด็กหญิงณัฐชนก    จิมไกรษร
3. เด็กหญิงธนลักษณ์    สิงห์ชา
4. เด็กหญิงมานิตา    จิมไกรษร
5. เด็กหญิงสุชัญญา    โสภา
1. นางสาวชญาน์ทิพย์    รัตนวงศ์ทวี
2. นายธนเดช    จอมคำ
39 39 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายนรากร    ชูรัตน์
2. เด็กหญิงจิราภา    ช่างเหล็ก
3. เด็กหญิงนัฐนันท์    เผ่าเพ็ง
4. เด็กหญิงพัทธนันท์    จันทร์เหลือง
5. เด็กหญิงมณฑิชา    ศรีพรหม
1. นางสาวนิตยา    รักบุญ
2. นางสุรีมาศ    สุขทาษ
40 40 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพร    ไชยสัจ
2. เด็กหญิงสุภิตรา    สารารัตน์
3. เด็กหญิงธนัชพร    กาลจักร์
4. เด็กหญิงสุรภา    บุญจันทร์สุนีย์
5. นางสาวปวิชญา    ไปใกล้
1. นางสาวประภา    พวกพ้อง
2. นางวริษรา    หยุดยั้ง
41 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    แก้วคำงาม
2. เด็กหญิงจีรนันท์    พรรณา
3. เด็กหญิงยลลดา    คลธา
4. เด็กหญิงวราภรณ์    บุญศรีภูมิ
5. เด็กหญิงสิริวิมล    ริมสหาย
1. นางสาวฐิติยาภรณ์    ดุษฎีกุล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    จิบจันทร์
42 42 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวิภา    บุระพา
2. เด็กหญิงธิติกานต์    อุมาลี
3. เด็กหญิงสุกัญญา    บัวพร
4. เด็กหญิงชมพูนุช    แคล้วภัย
5. เด็กหญิงนภัสกร    โมลา
1. นางดวงเดือน    สามไชย
2. นางสาวสังวาลย์    สีดา
43 43 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    พรรณกนกศักดิ์
2. เด็กหญิงกนกพร    หงส์ศิริ
3. เด็กหญิงชลธิชา    มีรัตน์
4. เด็กหญิงลัคนา    ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงธีรธาร    แสนละเอียด
1. นายปราโมทย์    แหวนเงิน
2. นายไพศาล    หวนคนึง
44 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนรินทิพย์    อิสระภาพ
2. เด็กหญิงกมลวัลย์    การะเกษ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    วงษเกษ
4. เด็กหญิงชนกวนัน    ทองทิพย์
5. เด็กหญิงอุษณีษ์    เลิศวรสิริกุล
1. นางสาวลลิดา    โสดามุข
2. นางสาวไอรดา    วงวาน
45 45 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภัสษร    คงทอง
2. เด็กหญิงชลดา    พรมเดื่อ
3. เด็กหญิงเพรียวพิศ    เหง้ากอก
4. เด็กหญิงรุจิรา    จิตพิลัย
5. เด็กหญิงมุธิดา    ขุนโนนเขวา
1. นางสาวณัฐธยาน์    ธงภักดิ์
2. นายเฉลิมเกียรติ    ผานาค
46 46 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    คิดถูก
2. เด็กหญิงบุลภรณ์    บงภูเขียว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุวรรณ์สม
4. เด็กหญิงวรธิดา    สีบัวลา
5. เด็กหญิงวันวิสา    เครือวัลย์
1. นางชัชชญา    อุ่นเมือง
2. นางสาวชุติกาญจน์    ปกติ
47 47 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศรัณรัชต์    ชัยพัฒน์
2. เด็กหญิงศศิภิรมย์    ภิรมย์กิจ
3. เด็กหญิงไปรญา    เชียรดร
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์    วิเศษคร้อ
5. เด็กหญิงอาภัสรา    โรมานา
1. นางสาวกุศุลีวรรณ    พงษ์สินสุภาชัย
2. นางสาวทิพยรัตน์    กำลังมาก
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยอนันต์    อินทร์อร่าม
2. เด็กหญิงจิตรลดา    กันทะขะยอม
3. เด็กชายณัฐดนัย    บุญกัณฑ์
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พลหาญ
5. เด็กหญิงณัฐติยาพร    ไชยศรี
1. นางธิรัตฏิกานต์    สุวะพันธ์
2. นางสาววันทนีย์    ทองเหลือง
49 49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกริกเกียรติ    แก้วสง่า
2. เด็กชายจิรายุ    นภาลัย
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    พุ่มเมือง
4. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา    ชัยหิรัญกิตติ์
5. เด็กหญิงวรินทร    บุญชารี
1. นางรพีพร    พรหมศร
2. นางสุพิวรรณ    นาท้าว
50 50 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร    ทีอุทิศ
2. เด็กหญิงกนกพร    สาสีมา
3. เด็กหญิงธนภรณ์    เกษทองมา
4. เด็กหญิงรุ้งนภา    แก้วหาดี
5. เด็กหญิงภาวิตา    คำนวนดี
1. นายภูมิพัฒน์    เทียมทัศน์
2. นางสาวสุรีภรณ์    ซาเสน
51 51 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรัชญา    แก่นผา
2. เด็กหญิงนัชชา    สุดสวย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    พิมพ์สอนสุทธิ์
4. เด็กหญิงกมลชนก    ทองทิพย์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บุญเติม
1. นางสาวกาญจนา    แพงแก้ว
2. นายวิชญ์ภาส    ดอกแก้ว
52 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายร่มฟ้า    เกียรติกวินพงศ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ธนศักดิ์มนตรี
3. เด็กหญิงชลธิชา    นะวะทิตย์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    สิมมา
5. เด็กหญิงอรุณรัศมี    สัตนาโค
1. นายภาณุพล    แท่งคำ
2. นางลำเพย    เรืองคำ
53 53 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายพงศ์พล    ค่ำคูณ
2. เด็กหญิงนภัสสร    สร้างใส
3. เด็กหญิงเมธิณี    แก้วเขียว
4. เด็กหญิงบุณฑริกา    วงศ์แก้ว
5. เด็กหญิงฐิติกร    แสนลา
1. นางดวงตะวัน    เหลาคำ
2. นางสาวนิศาชล    โคจร
54 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เปดี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    สุวรรณจรูญ
3. เด็กชายณัฐพงษ์    ทองผล
4. เด็กหญิงแอนลิต้า    เอเดรียนส์
5. เด็กหญิงฐิตาภา    จันทะลี
1. นางสาวชุติกาญจน์    ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวอาภรณ์    นันทะ
55 55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กชายมกร    คำเพชร
2. เด็กชายนเรนทร    บุญพิลา
3. เด็กหญิงจิดาภา    เถื่อนแอ้น
4. เด็กหญิงเพียงภัสสร    หงษ์คำ
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    รัตนกุล
1. นายปราใส    คุรุวาศรี
2. นางปริศนา    สุวิชัย
56 56 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    บุญปราณีต
2. เด็กหญิงกชพรรณ    ปิตุโส
3. เด็กหญิงญาวรรธนานนท์    เสริฐศรี
4. เด็กหญิงปานตะวัน    วรินทรา
5. เด็กหญิงโยษิตา    ก้อมณี
1. นางกรรณิกา    สุทธิแพทย์
2. นางสาวช่อกนก    อาจศัตรู
57 57 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา    เรืองศิลป์
2. เด็กหญิงวิภากร    ไชยชาติ
3. เด็กหญิงณัฐสุฎา    บุดดาซุย
4. เด็กหญิงวรลักษณ์    นววงศานันต์
5. นายศุภณัฐ    ถาแก้วศรี
1. นางสาวชนัดดา    ประกิ่ง
2. นางสาวรัชนีกรณ์    ธนันท์ไชยสิน
58 58 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลิตา    ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ธรฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุนิสา    สาระพันธ์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ    สุคงเจริญ
5. เด็กหญิงสตรีรัตน์    กุลสิม
1. นางวิไลวรรณ    สุทธิพรรณกุล
2. นางสาวสุรางรัตน์    ทองสุข
59 59 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตรลดา    กลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา    เครือวงษา
3. เด็กหญิงภัคธีมา    ช่างคำ
4. เด็กหญิงสิริปรียา    พิมกินรีย์
5. เด็กหญิงอชิรญา    เอกอุดมชัย
1. นางสุปราณี    หอมไกล
2. นางเนตรนภา    อุดมศํกดิ์
60 60 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    คำพันธ์
2. เด็กหญิงภาวิณี    ชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา    สามไชย
4. เด็กหญิงสยามล    พร้อมสุข
5. เด็กหญิงสุนิสา    ทองทิพย์
1. นางสาวจุฑามาศ    ศรีปัตเนตร
2. นายณรงค์ศักดิ์    สังมาตร
61 61 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนงลักษณ์    ประดากรณ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ทับทิมทอง
3. เด็กหญิงธนพร    ศรีชื่น
4. เด็กหญิงธิติพร    พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงธันยพร    หนองขุ่นสาร
1. นางชมัยพร    บัวขาว
2. นายยอดรัก    ศรีบุญเรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................