งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายกีรดิต    ภูกิ่งหิน
2. นายศักดิ์ชัย    มหามารถ
3. นายสุพจน์    มูลม่อม
4. นางสาวจลิสตา    น้อยสิงห์
5. นางสาวเยาวลักษณ์    บรรดาศักดิ์
1. นางสาวมะลิวรรณ    พลเสน
2. นางสาววรุณยุพา    แก้วสง่า
2 2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนิรัน    ช่วยโนน
2. นางสาวรัตมณี    หินชัยศรี
3. นางสาววิภารัตน์    แดงกุลา
4. นางสาวคัทลียา    แพนลิ้นฟ้า
5. นางสาวจารุวรรณ    พุ่มสงวน
1. นางสาวดฤมณฑ์    สนองบุญ
2. นายวิโรจน์    จันทร์พุดซา
3 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวเจตสิก    ทิพวรี
2. นางสาวภัทราวดี    รักษาธรรม
3. นางสาวมณฑิตา    โททุโย
4. นางสาวลินดา    เนื้อมี
5. นางสาวสิริรัตน์    ดวงวันทอง
1. นางขวัญตา    มาพะเนาว์
2. นางสาววันวิสาข์    ราชมูล
4 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิลลดา    ดาศรี
2. นางสาวปนัดดา    ตาประโคน
3. นางสาวฐิติพร    เกษรนวล
4. นายภควัต    พริ้งเพราะ
5. นางสาวนฤมล    สุริยะ
1. นางกอบกุล    ชำนาญหมอ
2. นางมยุรี    ปัญญาเอก
5 5 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายสิริชัย    สุทธินา
2. นายธนพล    บุญลอย
3. นางสาวศิรินทิพย์    บุญล้อม
4. นางสาวภิรมณ์พร    ชินวงศ์
5. นางสาวปฏิมา    พานพงศ์เมือง
1. นายธนิกกุล    บุญอาจ
2. นายเชิดชัย    มนต์ดี
6 6 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญฤดี    แลงล้อม
2. นางสาวธันย์ชนก    ชะเมียงชัย
3. นางสาววรินทรา    พิมวันวงศ์
4. นายน้ำเพชร    สุขสันต์คีรี
5. นายเกวริน    รุ่นเจริญ
1. นางสาวยุพา    จันทร์แก้ว
2. นางสาวหทัยกานต์    ปลุกใจหาญ
7 7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธนญา    ไพศาลพงษ์
2. นางสาวจิรประภา    ทำมา
3. นางสาวสุธินี    ประชาชู
4. นางสาวธนพร    พรมมาลา
5. นางสาวชินบงกช    สะท้านบัว
1. นางพจนา    สานุสัตย์
2. นางอารีย์    ลัทธิวรรณ
8 8 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอังวรา    วังสีดี
2. นางสาวอรอุมา    สมครุฑ
3. นางสาวปิยธิดา    ผลานิสงค์
4. นางสาวจิราภรณ์    ศีลธรรม
5. นางสาวรัตนา    พุทธวงษ์
1. นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
2. นายนนทวัชร์    รักอุบล
9 9 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐวดี    วุฒิพงศ์เดชา
2. นางสาวปิยะฉัตร    หาญสมบัติ
3. นางสาวปิยะฉัตร    โคนไธสง
4. นายศุภกิจ    ภิรมกิจ
5. นางสาวอวัสดา     ทองยศ
1. นางสาวชลิตา    ลามสระน้อย
2. นางสาวธัญลักษณ์    ศรีพลัง
10 10 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวชรินยา    สามหมอ
2. นางสาวสายสุดา    เสียงใส
3. นางสาวปรียารัตน์    ฐานะ
4. นางสาวอรญา    ธานี
5. นางสาวเมทินี    นาไชยเวศ
1. นางสาวณัฐกฤตา    วันละคำ
2. นางเบญจวรรณ    พิมพ์เทศ
11 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวยุวนิดา    กาสี
2. นางสาวสุพรรษา    บุดดาซุย
3. นางสาวปานไพลิน    เนื่องปัดสา
4. นายชินวัตร    ตันยกูล
5. นางสาวภัทรสุดา    พูนภิญญา
1. นางดรุณณี    จึงตระกูล
2. นางสาวไพพร    ปราบพาล
12 12 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอภาพร    ศรีละคร
2. นางสาวอรวี    ศิริภักดิ์
3. นางสาวจิรพินญา    ยุบลศรี
4. นายทรงฤทธิ์    พิมมะโน
5. นายจิรเดช    อรุณปรีย์
1. นายชรินทร์    ทานู
2. นางสาวนันทวัน    กำจัดภัย
13 13 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรวา    ภูคำกอง
2. นางสาวอรุณวดี    โยทะคง
3. นางสาววิยะดา    ถิ่นจันดา
4. นายอนุสิทธิ์    อุ่นทะยา
5. นางสาวพิยดา    พริ้งเพราะ
1. นางสาวพูลศรี    ใหม่เจริญ
2. นางสุภาภรณ์    โคตะรุชัย
14 14 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายธนูภพ    สันวิลาศ
2. นางสาวพิชชา    วิสาติ
3. นางสาวกัญญารัตน์    เพ็ชรดำ
4. นางสาวพิมพ์พิศา    ผ่องเสียง
5. นางสาวมะลิวัลย์    ไทธะนุ
1. นายณัฏฐวี    เนมิน
2. นายปารมี    เขาวงษ์
15 15 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจมาภรณ์    ลำทอง
2. นางสาวอรอุมา    สีม่วง
3. นายสมศักดิ์    พลเชียงขวาง
4. นายจิตรกร    จิตมาตย์
5. นางสาวพัชรินทร์    คำกรฤาชา
1. นางชัชฎาภรณ์    วิโย
2. นางสาวเนตรชนก    สารทอง
16 16 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวเกษราภรณ์    มะลิงาม
2. นางสาวอาริษา    อภัยโส
3. นางสาวกมลชนก    รัตนเกตุกะ
4. นางสาววิยะดา    ปึกแก้ว
5. นางสาวจิราพัชร    เขียวดำ
1. นายรชตะ    ขาวดี
2. ส.ต.อ.หญิงพิไลลักษณ์    สุขสมบูรณ์
17 17 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฎฐกมล    นาโสก
2. นางสาวอริสยา    ทองทา
3. นางสาวกรกนก    ซาเสน
4. นางสาวชลลัดดา    ทองกาล
5. นางสาวจิราภรณ์    จิตการ
1. นางสาวภัทรพร    สุริยาชัยวัฒน์
2. นายวัชระ    กิณเรศ
18 18 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    จันดาดวง
2. นางสาววรนุช    บริบูรณ์ผล
3. นางสาวช่อฟ้า    จิตตะโคตร์
4. นางสาวอารยา    สังข์ทอง
5. นางสาวปัณฑิตา    สุทธิสาร
1. นางปรัศนา    ดรครชุม
2. นางยุภาวดี    กาหาวงศ์
19 19 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชณัชดา    ทิพย์เสถียร
2. นางสาวจิตรทิวา    ไชยราช
3. นางสาววราพร    อัคราช
4. นางสาวเจนจิรา    โสเพ็ชร์
5. นางสาวชีวาพร    พรมบุตร
1. นางลัดดา    ชานนตรี
2. นางวัชราภรณ์    ทาชาติ
20 20 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิชญา    โสรัตน์
2. นางสาวรุจิรา    คมคาย
3. นายพลพศุตม์    จราฤทธิ์
4. นายกฤตณ์พัทธ์    สักดำ
5. นางสาวชลดา    โฆสิต
1. นางสาวรัตน์ดาวัลย์    ตาลเจิม
2. นางเยาวะนา    ดีตา
21 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวชลธิชา    ดากอง
2. นางสาวอรอุมา    กอมขุนทด
3. นางสาวกิ่งนภา    ลุนละวงษ์
4. นางสาวอรอุมา    บุญเลิศ
5. นางสาวฉัตราภรณ์    ไชยหาญ
1. นางอัมรินทร์    นารินทอง
2. นางสาวเกษมณี    คำฤทธิ์
22 22 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    อุ้มรัมย์
2. นายพุฒิพงศ์    สวัสดี
3. นางสาวอรทัย    อะรัมย์
4. นางสาวนันทนา    ดัดถุยาวัตร
5. นางสาวพฤกษา    โรมรัมย์
1. นายธนกร    นาคปัญญพินิจ
2. นายพีรวัส    มะลิ
23 23 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวประภาศิริ    เตือประโคน
2. นางสาววริญญา    ขาวศรีนุกูล
3. นางสาวกิตติกา    ยอดประโคน
4. นางสาวพนิตษา    ศรีบุรินทร์
5. นางสาวจิลลาภัทร    ดมประโคน
1. นางสาวดุษณี    ปุยะติ
2. นายธวัชชัย    คงทรัพย์
24 24 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาววรัทยา    ขอคล้ายกลาง
2. นางสาวอริษา    นาคีสงข์
3. นางสาวปภาวดี    มีสัตย์
4. นางสาวอรัญญา    นาคินชาติ
5. นางสาวพรนภัส    เจ๊กเหล็ก
1. นางสาวพิชยา    นันทวิเชตพงษ์
2. นางสาวสถาพร    เพ็ชร์ทองกลม
25 25 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นางสาวปณิดา    ยามดี
2. นางสาวกันต์พิชชา    ดำเนินงาม
3. นางสาวอริสา    สุ่มมาตร์
4. นางสาวปนิดา    สุริพล
5. นางสาวนิชานาถ    ดัดตนรัมย์
1. นางประภาพร    วงศ์จำปา
2. นางสาวพักตร์ศรี    จอมเสนา
26 26 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    บุญนามพิทักษ์
2. นางสาวสุดารัตน์    ลาหนองแคน
3. นางสาวประภาพร    ผิวประกายเพชร
4. นางสาวอาจารียา    พิมพ์ไคร้
5. นางสาววไลลักษณ์    ชรินทร์
1. นายกิตติชัย    จันทกอง
2. สิบเอกสมคิด    ศรีสุนาครัว
27 27 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญาภา    เทียนทิพย์
2. นางสาวชฎาทิพย์    วันยาปะเตา
3. นางสาวญาณัจฉรา    พุฒละ
4. นางสาวอุ้มบุญ    เลืองยวี
5. นางสาวศุภาพิชญ์    สิริแสง
1. นายกรกฏ    ธรรมโหร
2. นางสาวปนิดา    ธรรมบุญเรือง
28 28 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราวรรณ    จิตสำราญ
2. นางสาวชิดชนก    แสงสุข
3. นางสาวลินดา    บุญเกิด
4. นางสาวสุชาดา    เหมกุล
5. นางสาวอรยา    โฮมชัย
1. นางณธิดา    แสนภูวา
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์    แสนภูวา
29 29 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรัชญา    พันธุ์สระน้อย
2. นางสาวชาลิสา    คัมภิรานนท์
3. นางสาวปิ่นอนงค์    ดีจะบก
4. นางสาววาลิน    สิบพลกรัง
5. นางสาวณิชาภัทร    แอบจันทึก
1. นายกานต์    เอื้อเฟื้อกลาง
2. นางสาววรารัตน์    ยินมะเริง
30 30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    ตลับไธสง
2. นางสาวขวัญข้าว    ขบวนฉลาด
3. นางสาวจุรีภรณ์    สูงพิมาย
4. นางสาวดวงกมล    แสงโลโพ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย    แสงสนั่น
1. นางเพลินพิศ    สัจธรรม
2. นายไพรินทร์    ประจำ
31 31 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวทิติยากร    ชอบมวย
2. นางสาวปรีญาภรณ์    ศิลา
3. นางสาวชนากานต์    โลกระโทก
4. นางสาวอริศรา    สุภสร
5. นางสาวญดาพร    สอนกระโทก
1. นางสาวอภิณฬาวรรณ    คิดเห็น
2. นายอาทิตย์    หอมวัน
32 32 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสโรชา    ฉิมใหม่
2. นางสาวสายธาร    กลิ่นหอม
3. นางสาวมุทิตา    เกยสูงเนิน
4. นางสาววชิรญาณ์    ไกรสันเทียะ
5. นางสาวศรีวิจิตรา    ซับจันทึก
1. นางสาวสุพรรศา    สีโสดา
2. นายสุริยา    ราชพล
33 33 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพิรัลภัทร์    หนานสันเทียะ
2. นางสาวธัญชนก    จันทะโก
3. นางสาวพรธิภา    กลิ่นพูน
4. นางสาวชลธิชา    ลิ้มขุนทด
5. นางสาวสุวนันท์    แกสันเทียะ
1. นางสาวชาณิดา    ปนันท์ธนา
2. นางสาวอิสราภรณ์    สีสุพล
34 34 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอภิญญา    จันสด
2. นางสาวชไมพร    ปวรรณถา
3. นางสาวนัฐภรณ์    ทุมทำมา
4. นางสาวเย็นฤดี    นิยะนุช
5. นายนราธิป    พิมพ์จ่อง
1. นางสาวนารถลัดดา    คิดการ
2. นางวิไลพร    ทองดี
35 35 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวฐิติญา    ธิติเสรี
2. นางสาวธิดารัตน์    ราชโสภา
3. นางสาวภัทรสุดา    รักษาทรัพย์
4. นางสาวเบญญา    พลานิวัติ
5. นางสาวสินาภรณ์    หมื่นเดช
1. นางกมลพัทธ์    โด่งพิมาย
2. นางกัลยา    ศรีนอก
36 36 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาศินี    ต้นเงิน
2. นางสาวอัญลดา    สอนวงษา
3. นางสาวศุภรัตน์    ไชยรบ
4. นายวัทธิกร    งามสิทธิ์
5. นางสาวธิดารัตน์    คำเอื้อ
1. นางเกษมณี    เรืองเพชร
2. นางเตือนตา    ศรีอัจฉริยะกุล
37 37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายระพีพัฒน์    จองระหงษ์
2. นายสิทธิศักดิ์    ไทยท้าว
3. นางสาวสุภาวรรณ    มาลัยทอง
4. นางสาวน้ำทิพย์    ชาติชำนิ
5. นางสาวสมฤดี    วงค์เจริญ
1. นางสาวฉัตราภรณ์    รักษาภักดี
2. นางสาวชุลีกร    คำหล้า
38 38 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายวัฒนชัย    ประณมศรี
2. นายสรัล    อาษานอก
3. นางสาวรัตติยาภา    พุทธา
4. นางสาวรัตติยาภรณ์    พุทธา
5. นางสาวบุญญารัตน์    ละมุด
1. นางสาวจิรารัตน์    แก้วก้อย
2. นายวชิรุณ    ภูกะเดา
39 39 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณวดี    เมาะราษี
2. นางสาววิภาดา    พุฒป่า
3. นางสาวทิพวรรณ    จันทะชารี
4. นางสาวไอลิน    สินสมุทร
5. นางสาวนริศรา    แก้วทองคำ
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์    มีแก้ว
2. นางอรรัมภา    ธรรมโรเวช
40 40 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรวพัตรา    ยอดสิงห์
2. นางสาววรินทร    จัตวาภักดี
3. นางสาวอภิสรา    บุญทวี
4. นางสาวลลิตา    สีสัมฤทธิ์
5. นางสาวปิ่นแก้ว    พรมบุญทา
1. นางสาวยุวลี    บุญสร้อย
2. นางสิริลักษณ์    วายโสกา
41 41 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายณัฐกิตต์    จำปาจีน
2. นายศุภกฤต    เชิงชวรัตน์
3. นางสาวณัฏฐนันท์    แก้วคำ
4. นางสาวมัณฑนา    สีนวนจันทร์
5. นางสาวณริศราวรรณ    จันทรัตน์
1. นางพชรมน    วิริยะ
2. นางสาวเพลินจิตร    โพธิ์กระจ่าง
42 42 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายจักรพงษ์    จันทร์แก้ว
2. นายณัฐนาถ    ดอกประถุม
3. นางสาวพรชิตา    บัวบาล
4. นางสาวยุพาพักตร์    คะเรรัมย์
5. นางสาวกนิษฐา    ตระกูลศักดิ์
1. นางสาวณัฏฐ์วริน    ศัตรูพินาศ
2. นายสุริยะ    อสิพงศ์
43 43 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวกมนปภา    พุทธรักษ์
2. นางสาวรัตนา    มูลจัด
3. นางสาวณัฏฐณิชา    บุญตา
4. นางสาวญานันท์    บุดดาห์
5. นางสาวจตุรพร    จันภักดี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิรัชรา    บรรลัง
2. นางรัตนา    สร้อยรอด
44 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายวิทยา    คงสิม
2. นายอมรเทพ    อ่อนผิว
3. นายจิรายุ    บึงไกร
4. นางสาวณัชชา    สุริวงค์
5. นางสาวปภาดา    เสนาภักดิ์
1. นางพัทธยา    ชุมสงคราม
2. นางสาวเมธิญา    วรรณจู
45 45 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวเรืองศรี    เคนโพธิ์
2. นางสาวสุนิสา    มาตรไตร
3. นางสาวสุรีรัตน์    คุณสมบัติ
4. นางสาวปิยฉัตร    เป็นสุข
5. นางสาวรุ่งเพชร    ทองหนองเป็ด
1. นางบังอร    คมขุนทด
2. นางสุภาวดี    กุศลคุ้ม
46 46 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นางสาวสินาภรณ์    บุญแหยม
2. นางสาวชนนิกานต์    ป้อมสุวรรณ
3. นางสาวกัลยารัตน์    โสภาหอม
4. นายจักรพงศ์    สายราช
5. นายสิทธิศักดิ์    พรหมดีราช
1. นางกิติรัตน์    หาญปราบ
2. นางสาวสุปราณี    โชติมลทิน
47 47 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐวรรณ    อินเตชะ
2. นางสาวบุษบา    ชาตัน
3. นางสาวณัฐชยา    แก้วถาวร
4. นางสาวพลอยพรรณ    เพียงแก้ว
5. นางสาวชญานิษฐ์    ชินฮาต
1. นางสาวดุจดาว    พงศ์สุวรรณ
2. นายอุทิศ    หนูเสน
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวอดิศา    ทานุมา
2. นางสาวณัฏฐ์สินี    ศรีลาแก้ว
3. นางสาวนุชวรา    จันทร์สวาท
4. นางสาวจุฬาลักษณ์    วงศ์งาม
5. นางสาวกุลจิรา    ศรีสวัสดิ์
1. นางวรัชยา    กาญจนาภา
2. นางอุไรวรรณ    ทองอุ่น
49 49 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นางสาววศิณี    ปิ่งมองเล
2. นางสาวจุฑามาศ    โทนทัย
3. นางสาวจินดามณี    บุรพร
4. นางสาวนิรมัย    โพธิ์ศรี
5. นางสาวเบญจพร    ภาษิตร
1. นางสาวกนิษฐา    มุธุสิทธิ์
2. นางวาสนา    มงคุณ
50 50 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภาภรณ์    ลาดโพธิ์
2. นางสาวอรอุมา    คำเภา
3. นางสาวอรัญญา    คำเภา
4. นางสาวทิพย์ภากรณ์    แก้วโท
5. นางสาวสุดารัตน์    พวงเพชร
1. นางสาวกาญจนา    เพชรพันธ์
2. นางยุวดี    หวังสุข
51 51 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุธิดา​    คำดี
2. นางสาวอารียา    ท้าวมา
3. นางสาววรรณกานต์    พงษ์พันธ์
4. นางสาวจุฬาลักณ์    ขามผลา
5. นางสาวเกศร    หาฝ่ายเหนือ
1. นางสาวผ่องพรรณ    พลราช
2. นางสาวภัทราภรณ์    นางาม
52 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายศาสตรพล    ตะโหนด
2. นางสาวลัดดาวัลย์    น้อยวรรณะ
3. นางสาวจุลาวัลย์    วิษาพรม
4. นางสาวรสิตา    บัวเขียว
5. นายทรงพล    วีสี
1. นายณัฐวุฒิ    ละออเอี่ยม
2. นางพิมพ์วิมล    พลภูมิชัย
53 53 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวพรพิมล    สิงห์สีทา
2. นางสาวสายสุดา    วงค์เวียน
3. นางสาวสุพิชญา    ไพเราะ
4. นางสาวไอลดา    วรรณุรักษ์
5. นางสาวอรัญญา    มาสู่
1. นางสาวนิภารัตน์    เพ็ญพักตร์
2. นางสาวผุสดี    เถาว์คำ
54 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพัตรา    เชียงอินทร
2. นางสาวสุภาพร    คำมูล
3. นางสาวพิมพ์อัปสร    วงษ์ทอน
4. นางสาวสุภารัตน์    วาละพิลา
5. นางสาวนฤมล    แสนเวียง
1. นางสาวดอกไม้    ไชยพะยวน
2. นางสาวอรัญดา    แสนละมุล
55 55 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายวัชระ    ภูครองทุ่ง
2. นายธนรักษ์    จิตแสวง
3. นายอภิชาติ    ขันตะ
4. นางสาวศรสวรรค์    มัชฌิมา
5. นางสาววริศรา    ประดับสินธุ์
1. นายจำรัส    จันทร์โสภา
2. นายอจลวิชญ์    ด่านแก้ว
56 56 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ    เรียนรู้
2. นางสาวชลดา    เสนายอด
3. นางสาววชิราภรณ์    ทุมสงคราม
4. นางสาวสุภาภรณ์    แสงขาว
5. นางสาวศรุตา    แสงขาว
1. นางสาวจันทร์ทิพย์    กรมทอง
2. นายปรีชา    นามนนท์
57 57 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติมา    บุญเพ็ง
2. นางสาววาสนา    รักษาวงษ์
3. นางสาววรรณภา    ทองอ้ม
4. นางสาวสุภาภรณ์    เศษวิสัย
5. นางสาวศศิวิมล    จงชิดกลาง
1. นายประจวบ    ดานา
2. นางสุบิน    ประชุมวรรณ
58 58 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐธยาน์    ยศทะศรี
2. นางสาวพัชราภรณ์    ราชเพียแก้ว
3. นางสาวอรทัย    จันทะคุณ
4. นางสาววิมพ์วิภา    จันทร์รักษา
5. นางสาวปพิชญา    เพียปลัด
1. นายวุฒิชัย    พรมใจ
2. นางสาวสุมาลี    กันธุ
59 59 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    นันทิพย์
2. นางสาวณัฐณิชา    จันทร์ฉาย
3. นางสาวศุกลภัทร    พรมโสภา
4. นางสาวแจ่มใส    ไข่สังข์
5. นางสาวณัฐฎ์วดี    สิ้นภัย
1. นางแสงทิพย์    อรรคเศรษฐัง
2. นางสาวโศรญา    สารบรรณ
60 60 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวเสาวลักษณ์    สาสนาม
2. นางสาวพิสมัย    แผงอ่อน
3. นางสาวพรสวรรค์    มูลสุวรรณ
4. นางสาวสาลิศา    ธรรมเสนา
5. นางสาวอาภัสรา    สีเทา
1. นายปิยะวัฒน์    นาเมือง
2. นายศรีภูมิ    วงศ์หนองหว้า
61 61 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวชนิตา    เนินภู
2. นางสาวชนิตา    ประหา
3. นางสาวธาราทิพย์    สารบรรณ
4. นางสาวอรปรียา    ไพรโสภา
5. นายธีรภัทร์    ตรีเมฆ
1. นางสาวจริยา    โคตะ
2. นางสาวทิวาพร    พลเยี่ยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................