งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 300
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพชรลดา    ประจวบสุข
2. เด็กหญิงสุริวิภา    เนตรสงคราม
3. เด็กหญิงปณิตา    ตรงกลาง
4. เด็กหญิงเพชรพริ้ง    ขันศิลา
5. เด็กหญิงชลลดา    เอกมเหษี
1. นางสาวชุติพัฒน์    สมปัญญา
2. นางสาวนัยนา    จันทรสมัย
2 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรัตติยา    บาริศรี
2. นางสาวพินยดา    ทิพพิชัย
3. นางสาวกัลยาณี    แสงโทโพธิ์
4. นางสาวชลลดา    ประกิระสา
5. เด็กหญิงดาวเด่น    แซ่เปีย
1. นายนพพล    โสโท
2. นางสาวเสมอแข    จันทะไชย
3 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปราณปรียา    พุกวาน
2. เด็กหญิงภัชราภา    สาชิต
3. เด็กหญิงกิตติกา    ทาบง
4. เด็กหญิงปาริชาติ    โพธิ์โน
5. นางสาวอวิสา    พรรณา
1. นางขวัญตา    มาพะเนาว์
2. นางสาววันวิสาข์    ราชมูล
4 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    รสคง
2. เด็กหญิงชฎาพร    เชิดชัย
3. เด็กหญิงณัฐชนก    เดชกุลรัมย์
4. เด็กหญิงกัณณ์อลิน    โชคเกิด
5. เด็กหญิงกฤติยา    กระแสโสม
1. นางนิชานันท์    ปรึกษาครบุรี
2. นางสาวศิริรัชต์    อุ่นแก้ว
5 5 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอันดามัน    คำดี
2. เด็กหญิงวิภาดา    จันทร
3. เด็กหญิงกัลยาณี    แสงราม
4. เด็กหญิงสมฤทัย    ใสยาเย็น
5. เด็กหญิงฐิติพร    ทาทอง
1. นางพิรุณนี    สายยศ
2. นายสมคิด    แก้วเขียว
6 6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์    ทองประชุม
2. เด็กหญิงอุษมา    ล้อมไทสง
3. เด็กหญิงอลิษา    มั่งมี
4. เด็กหญิงอรนลิน    พันโน
5. เด็กหญิงศรัญญา    โพธิงาม
1. นางชุติมา    ทีปีเนตร
2. นายปรัชญา    ทีปีเนตร
7 7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ตระกูลชัยอนันต์
2. เด็กหญิงวนิดา    โพธิ์ตาทอง
3. เด็กหญิงอัจฉรา    สีลาโท
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์    อัครโสภา
5. เด็กชายพนัส    พิมพ์จันทร์
1. นางสาวรติรัตน์    ชนะกาศรี
2. นางสุภาพร    สายปัญญา
8 8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาณิสรา    ภูมิรินทร์
2. เด็กชายคมชนะ    โชควิริยะ
3. เด็กหญิงกนกพร    ทิทา
4. เด็กหญิงกิจติยา    เอ่นลุน
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ปรีเปรม
1. นายณัฐดนัย    ท้าวนิล
2. นายอานนท์    เถื่อนช้าง
9 9 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    สินอำนวยผล
2. เด็กหญิงสุกัญญา    บุตรแวง
3. เด็กหญิงฉัฐมล    จารัตน์
4. เด็กหญิงรินรดา    บุตรดี
5. เด็กหญิงสุนิตยา    ทัศวงค์
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
2. นายอนุกูล    วงษ์นาง
10 10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    เวชกามา
2. เด็กหญิงกนิษฐา    สะละตุ้ย
3. เด็กหญิงธัญสุดา    ซุนขวัญ
4. เด็กชายธนภัทธ์    นามรินทร์
5. นางสาวสุพรรษา    มณีภักดี
1. นายธันยวัตร    แก้วสุข
2. นางภัสดา    วงษ์ชารี
11 11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ปัสสาเขียว
2. เด็กหญิงนิลลิณี    ทิพย์รักษ์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    วงค์คำภา
4. เด็กหญิงชุติมา    นุภา
5. เด็กหญิงจินตนา    ชินจักร
1. นางจงรักษ์    พูนทอง
2. นางดรุณณี    จึงตระกูล
12 12 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลิดา    ฆารวิพัฒน์
2. เด็กหญิงดวงพร    สาแขม
3. เด็กหญิงแพรวพราว    อ่อนโต
4. เด็กหญิงมาลิสา    เพชรสมัย
5. เด็กหญิงพัชราภา    เพชรแหน
1. นางสาวฐานิกา    ถำวาปี
2. นางสมสมัย    เทพพร
13 13 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    สิมมาอ่อน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    เปจิคตัง
3. เด็กหญิงไปรยา    กายะชาติ
4. เด็กหญิงรัตนาพร    หน่อสุวรรณ
5. เด็กหญิงไอริน    นาเมืองรักษ์
1. นางมยุรี    รอดชมภู
2. นางสาวศิรินทร์รัตน์    มหาชัย
14 14 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤติยาณี    คาดีวี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    สายวิชัย
3. เด็กหญิงวรลักษณ์    ภูมิ
4. เด็กหญิงพัชยา    นาสมซ้าย
5. เด็กหญิงภูรินี    ไกรสุทธา
1. นายณัฏฐวี    เนมิน
2. นายปารมี    เขาวงษ์
15 15 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุมากร    หาญธรรม
2. เด็กหญิงเกวลิน    คุดคา
3. เด็กหญิงพัชพรรณ    สุดสอาด
4. เด็กหญิงศวรรยา    อาษาวัง
5. เด็กหญิงคัทลียา    สายตา
1. นางสาวบุษรินทร์    ไตรยะถา
2. นายไกทอง    มุดผากิตติเดช
16 16 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกันญาวีร์    ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงนุชนาฏ    พลสา
3. เด็กหญิงเสาวภา    แสนประดิษฐ์
4. เด็กหญิงสุมิตรา    ขาวสะอาด
5. เด็กหญิงดวงธิดา    อุดมกัน
1. นายประมง    แก้วเป็นบุญ
2. นางปิ่นแก้ว    แก้วเป็นบุญ
17 17 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชุติมา    อุระ
2. เด็กหญิงฐิติกา    กำธรบริบูรณ์กูล
3. เด็กหญิงชนัญชิดา    ศรีลาศักดิ์
4. เด็กหญิงพิชชาพร    แสงสว่าง
5. เด็กหญิงปณิดา    จูมแพง
1. นางพยอม    แสงจันทร์
2. นายสิทธิธรรม    ผิวทอง
18 18 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประกายดาว    ศรีดายา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    สมศรีใส
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์    อินทศร
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    วงษา
5. เด็กหญิงดวงกมล    ณ อุบล
1. นางปรัศนา    ดรครชุม
2. นางยุภาวดี    กาหาวงศ์
19 19 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรชนก    นำสุย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    วรรณกุล
3. เด็กหญิงอัจฉรา    แก้วศรี
4. เด็กหญิงศศิ    ปาหลา
5. เด็กหญิงชรินธร    ภูครองนาค
1. นางธมลวรรณ    ศรีหริ่ง
2. นายสมคิด    พรมมินทร์
20 20 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    สมดี
2. เด็กหญิงนันทวัลย์    การจิตร
3. เด็กหญิงมัณฑนา    สิทธิวงค์
4. เด็กหญิงแพรพรรณณารายณ์    นารี
5. เด็กหญิงบวรรัตน์    เพ็งสุข
1. นายกนกพล    เมืองแก้ว
2. นายวัชพงษ์    อุ้ยวงค์
21 21 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ดำนา
2. เด็กหญิงอภิญญา    ประทุมรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐพร    แก่นนาคำ
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    คูณเดช
5. เด็กหญิงชลธิชา    วัฒนากุล
1. นางสาวจันทร์จิรา    คำเขียว
2. นางสาวตรีรญา    ซาโตะ
22 22 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะดา    อะรัญ
2. เด็กชายร่มฉัตร    ทิพย์บูลย์
3. เด็กหญิงมาริสา    นามมนตรี
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    อาญาเมือง
5. เด็กชายพรชัย    เสนานอก
1. นายธนกร    นาคปัญญพินิจ
2. นางอรชา    สิริเบญจพรหม
23 23 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัวบุศญา    บุญสม
2. เด็กหญิงวันวิสาข์    จั้นชัยภูมิ
3. เด็กหญิงรรินทร์พร    ประทุมวงศ์
4. เด็กหญิงศิลป์ศุภา    ใจกล้า
5. เด็กหญิงจิรารัตน์    วงศ์มั่น
1. นางสาวดุษณี    ปุยะติ
2. นายธวัชชัย    คงทรัพย์
24 24 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    มุ่งเขตกลาง
2. เด็กหญิงศิริพรรณ    พัดพรม
3. เด็กหญิงรวิสรา    ช่อปทุมศิริกุล
4. เด็กหญิงกนกรดา    สืบสีสุข
5. เด็กหญิงสิริมาส    วงษ์สกุล
1. นางพรพรรณ    อาภรณ์พงษ์
2. นางสาวรดาการ    ปรางสุข
25 25 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    พันธุ์ศรี
2. เด็กหญิงชลาลัย    เอียดอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐชา    ทนช่างยา
4. เด็กหญิงศุภวัลย์    จันทร์เปรียง
5. เด็กหญิงวศินี    บุษบงค์
1. นางประภาพร    วงศ์จำปา
2. นายพิชิต    แดงเรืองรัมย์
26 26 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรปวีณ์    นันทราช
2. นางสาวรุ่งนภา    เขาภูเขียว
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ    ช้างคำ
4. เด็กหญิงจิดาภา    บุษดี
5. เด็กหญิงวิลาสินี    อันทรง
1. นายกิตติชัย    จันทกอง
2. นายณัฐพงษ์    พิมพ์ภักดี
27 27 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    แก้วคุณเมือง
2. เด็กหญิงศักดินี    ทะแพงพันธ์
3. เด็กหญิงดมิสา    คลังแสง
4. เด็กหญิงอาทิมาพร    เหล็กดี
5. เด็กหญิงศุธิฌา    ทิพชัย
1. นางสาวรสริน    รุ่งกิจธนาสาร
2. นายอลงกต    หาระคุณ
28 28 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิชา    ประจวบแท่น
2. เด็กหญิงสุภาวดี    เครือวัลย์
3. เด็กหญิงนัชชา    พละมาตร์
4. เด็กหญิงกนกทิพย์    แสนดี
5. เด็กหญิงสุภาพร    วิชาชัย
1. นายกฤษณพงศ์    วิวาห์สุข
2. นางสาวดลพร    เพ็ญไพบูลย์เสถียร
29 29 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐกันย์    มานูญวงศ์
2. เด็กหญิงนภาวีย์    รักด่านกลาง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    กั้นกลาง
4. เด็กหญิงวธูสิริ    นรดี
5. เด็กหญิงศรินทิพย์    บัวป้อม
1. นางบุษกร    เขียวโพธิ์
2. นางสาวปฏิภา    คำบาง
30 30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    กลางสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรุ้งนภา    เคณาภูมิ
3. เด็กหญิงชลธิชา    ยอดสง่า
4. เด็กหญิงปิยาพัชร    ราชสีทา
5. เด็กหญิงธนาภา    นาคบุญ
1. นางดวงตา    ศรีสุทโธ
2. นางสาวอรวรา    แสงสุขสว่าง
31 31 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    วงศ์ปิยมารัตน์
2. เด็กหญิงปภัสสร    อินทรมาตร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    พิพิธภัณฑ์
4. เด็กหญิงอังศุมาลิน    เหลืองอร่ามนภา
5. เด็กหญิงนฤมล    ไร่กระโทก
1. นางสาวอภิณฬาวรรณ    คิดเห็น
2. นายอาทิตย์    หอมวัน
32 32 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนาเดียร์    เซลมาโนวิค
2. เด็กหญิงธัญชนก    วิลัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    จีนงูเหลือม
4. เด็กหญิงอุทุมพร    ป้องเรือ
5. เด็กหญิงภัคภิรมย์    เหลียวกลาง
1. นางสาวสุธาสินี    วัฒนานุสิทธิ์
2. นางสาวสุรัชดา    ขนอ่อน
33 33 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปัณณธร    เอื้อเฟื้อกลาง
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ    จงเย็นกลาง
3. เด็กหญิงตะวัน    ราตรี
4. เด็กหญิงธนวรรณ    จีนกลาง
5. เด็กหญิงสุศิตา    เชื่องกระโทก
1. นางสาวอัญชลี    ประทุมถิ่น
2. นางสาวโสภิตา    สุขชาติ
34 34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายนวมินทร์    ยอดสิงห์
2. นายกันตพิชญ์    พิชญาภิวัตน์
3. นางสาววันนิสา    อ่าวสันเทียะ
4. นางสาวณัฐธิดา    นึกชัยภูมิ
5. นางสาวภัทรภิญญา    ถ้ำกลาง
1. นางสาวทศรัตน์    บุญตา
2. นางสาววรรณลัดดา    ถินกลาง
35 35 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เดือนขาว
2. เด็กหญิงเกศินี    ดีถนัด
3. เด็กหญิงตันหยง    ลาภยิ่งยง
4. เด็กหญิงสุชาดา    เข็มทอง
5. เด็กหญิงกนกพร    ศิริประเสริฐ
1. นางสาวดวงใจ    ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี    สีลากุล
36 36 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปทุมมาศ    แพงดวงแก้ว
2. เด็กหญิงวริศริยา    บัวประชา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เกตุสิงห์
4. เด็กหญิงญาณิศา    อาจทุมมา
5. เด็กหญิงพรรณภัค    ยะภักดี
1. นายทศพล    สิงห์คำมา
2. นางสาวอาจรีย์    ฤทธิวงศ์
37 37 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    วิสุทธิสาย
2. เด็กหญิงจุฑามณี    ที่อร่าม
3. เด็กหญิงสุธาสิณี    พรมศรี
4. เด็กหญิงศศิประภา    สติยศ
5. เด็กหญิงพัชรพร    คุรุบาลี
1. นางระเบียบ    กิณเรศ
2. นางสุพารัตน์    คำเพชร
38 38 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรชวัล    ครองยุติ
2. เด็กหญิงรุ้งระวี    จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงชลดา    ศรีชัย
4. เด็กหญิงปัญจา    ศรีภูมี
5. เด็กหญิงทิโนทัย    พรรื่นเริง
1. นางปิยะวรรณ    คิดโสดา
2. นายเจษฎา    อาจโยธา
39 39 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นางสาวนาริวัฒน์    สีเย็น
2. นางสาวนิจวรีย์    โสธิธรรม
3. นางสาวปราณี    ทวีผล
4. นางสาวศศิกานต์    บุญหล้า
5. นางสาวชนาภา    นาระธรรม
1. นายวีระวุฒิ    จังอินทร์
2. นายเวียงชัย    สวัสดี
40 40 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติมา    ภูจีวร
2. เด็กหญิงปุญญิศา    ไชยแสง
3. เด็กหญิงลาวัณย์    จันดา
4. เด็กหญิงกัญญาภัค    ศรีมันตะ
5. เด็กหญิงโยษิตา    กังวลงาน
1. นางสาวยุวลี    บุญสร้อย
2. นางสาววาสนา    โมคาพันธ์
41 41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรินภา    จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงพัชริดา    คำวิเศษ
3. เด็กหญิงภัทรมน    สายสมบัติ
4. เด็กหญิงทอผ้า    ดีบุตร
5. เด็กหญิงมณีนันท์    ปานพิมพ์ใหญ่
1. นางจุรีรัตน์    วรรณวงศ์
2. นางนิตยา    วิเศษสังข์
42 42 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดอกฝ้าย    สุทธิสาร
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา    สิงห์โต
3. เด็กหญิงกมลทิพย์    พิมล
4. เด็กหญิงสุชาดา    พิลัย
5. เด็กหญิงปรีชญา    ขันติวงษ์
1. นางสาวจับจิต    พิมพร
2. นายชยพล    จันทร์แจ้ง
43 43 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรพร    กอกหวาน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    อ่อนคำ
3. เด็กหญิงจินดามณี    นาเมืองรักษ์
4. เด็กหญิงสิริสุดา    ศิลปชัย
5. เด็กหญิงเจนจิรา    เสพสุข
1. นางสาวพนิดา    ไชยปัญญา
2. นางเมฑาวี    วันดีรัตน์
44 44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนภัสร    พรรษาวนัส
2. เด็กหญิงจงกล    วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงชลิตา    ด้วงทอง
4. เด็กหญิงนภัสสร    แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงกัญจณัฐ    นาคสังข์
1. นางทัศนี    ศิลบุตร
2. นางสาวอัณศา    เขียวดี
45 45 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ขันชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัลยกร    ชนะชัย
3. เด็กหญิงมัลลิกา    ดอกบัว
4. เด็กหญิงกุสุมา    หนูอิ่ม
5. เด็กหญิงศุภมาส    งอนชัยภูมิ
1. นางพัชรียา    ข่าทิพย์พาที
2. นายเสรี    สมบูรณ์น้อย
46 46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมธาวี    ปัจฉิมมา
2. เด็กหญิงอังศุมาลี    บุตะเขียว
3. เด็กหญิงบุณยสุดา    ยืนชีวิต
4. เด็กหญิงนันชนันท์    เทียมโฮม
5. เด็กชายพรณรงค์    ลันทูน
1. นางทิพย์วรรณ    นามสุข
2. นางสาวธิดา    วรรณแจ่ม
47 47 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุริศา    แก้ววิชัย
2. เด็กหญิงพัชนิตา    ศรีทอง
3. เด็กหญิงมนธกาญ    ชัยเทศน์
4. เด็กหญิงกุลธิดา    พูนจัตุรัส
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ศรีละวัลย์
1. นางสาวหัตถยา    ปุ้งโพธิ์
2. นางแสงธรรม    วงษ์วัติ
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภนิดา    บุ้งจันทร์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    อาษาศรี
3. เด็กหญิงปัทมา    โคตรอาษา
4. เด็กหญิงเปี่ยมบุญ    ป้องแก้ว
5. เด็กหญิงภัทราพร    สมบัติกำไร
1. นางสาวศศิธร    พลหาญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ    สุจันทา
49 49 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริวัฒนา    ทองชุม
2. เด็กหญิงญาณิศา    ศิริเขต
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ดวงบุตร
4. เด็กหญิงกมลวรรณ    ครองยุติ
5. เด็กหญิงพรรนิดา    วรสุทธิ์
1. นางปณิตา    ทางทอง
2. นางสุมินตรา    สิงหา
50 50 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภาภรณ์    เสนาใหญ่
2. เด็กหญิงนฤมล    ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงจีระนันท์    ปักปิ่น
4. เด็กหญิงจิรภา    ปักปิ่น
5. เด็กหญิงสุภารัตน์    เวชวรรณ์
1. นางยุวดี    หวังสุข
2. นางสาวอรพรรณ    ศรีจันทร์แดง
51 51 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุรีย์มาศ    พันธ์อินทร์
2. เด็กหญิงอัยลัดดา    มาคะวงค์
3. เด็กหญิงอลิญา    อาสาธรรม
4. เด็กหญิงอรทัย    ยางแดง
5. นางสาวจริยา    ผิวอ้วน
1. นางสายสุดา    โทสิงห์
2. นางสุรีย์พร    แก้วกัญญา
52 52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายหฤษฏ์    เสาสุวรรณ
2. เด็กชายสิทธินันท์    ลาธุลี
3. เด็กหญิงธนาภรณ์    มาติยา
4. เด็กหญิงอารีญา    พุทธเคน
5. เด็กหญิงพัชราภา    คำสอน
1. นางจุฬารัตน์    พันธุ์ไพร
2. นางสาวอภิชญา    จารุการ
53 53 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวเหมวรรณ    เสนาพันธ์
2. เด็กชายศุภจักร    บันลือ
3. นางสาวปราณปริญา    วันริโก
4. นางสาวภัทรจิรา    ศรีลาพร
5. นางสาวสิรินดา    เดชคำภู
1. นายนรัญ    มณีนิล
2. นางแสงจันทร์    คาดสนิท
54 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    แก้วโยธา
2. เด็กหญิงพุทธพร    สุทธิแสง
3. เด็กหญิงธิมาพร    รัตน์รองใต้
4. เด็กหญิงชมพูนุท    โสเพ็ง
5. เด็กหญิงชลดา    พรมแผน
1. นางศิริวรรณ    โพธิ์ยั่งยืน
2. นางสุจินดา    นามบำรุง
55 55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญใจ    มงคลเคหา
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ภักดีก้านตรง
3. เด็กหญิงพรนภา    ประสานทรัพย์
4. เด็กชายภูมิรัฐ    เบ้าทุมมา
5. เด็กชายธนดล    แสงสว่าง
1. นางช่อแก้ว    สำราญพรม
2. นางสาวยุวรี    เพชร์ภูวงศ์
56 56 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเขมจิรา    อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงนัชชา    ทิพย์สันเทียะ
3. เด็กหญิงพิชญาภา    แก้วสมบัติ
4. เด็กหญิงไรวินท์    เหล่าสุวรรณ์
5. เด็กหญิงกุลธิดา    สมาขันธ์
1. นางสาวพัชราภรณ์    น้อยจันทร์
2. นายสิทธิชัย    เทียมไธสงค์
57 57 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรนภา​    ชัยสระ
2. เด็กหญิงธันยพร    โคตร​ชนะ
3. นางสาวธราธิป    กองกลิ่น
4. นางสาวณัฐวิกา    ไชยหานิตย์​
5. นางสาวผกามาศ    ขันตี
1. นางสาวนารีรัตน์    เต็มบุญ
2. นางสาววิไลลักษณ์    แสงสว่าง
58 58 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดลนภา    กลิ่นตัน
2. เด็กหญิงสุรัตนา    รักเจริญ
3. เด็กหญิงสุวรรณี    วังคีรี
4. เด็กหญิงกมลทิพย์    วังคีรี
5. เด็กหญิงกวินธิดา    สายบุญชู
1. นายพงศ์พิช    คูสูงเนิน
2. นางสาวศิริขวัญ    มาลาศรี
59 59 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สุตนนท์
2. เด็กหญิงยุพมาศ    ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงวิชญาดา    อินทวงค์
4. เด็กหญิงณัฐพร    นิลวัฒนชัย
5. เด็กหญิงปัณณพร    ศิวิแว่น
1. นางณัฏฐิณี    พื้นชมภู
2. นางประภาพร    จันทร์เสน
60 60 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประภาสิริ    พิศเพ็ง
2. เด็กหญิงธนาวดี    กุมภาษี
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ    เลาะหนะ
4. เด็กหญิงภัทรวดี    มีแยบ
5. เด็กหญิงอมินตรา    เหมกุล
1. นางสาวปองขวัญ    บินขุนทด
2. นางพัชนี    ถวิลไพร
61 61 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยะลักษณ์    สอนสะอาด
2. เด็กหญิงปิ่นมณี    ไชยกุดฉิม
3. เด็กหญิงสิริอักษร    พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงชลิตา    พุ่มจันทร์
5. เด็กหญิงกรรณิกา    แก้วกล้า
1. นางสาวชลธิชา    จันท่าม่วง
2. นางสาวเกศฎาภรณ์    สัมฤทธิ์สกุลชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................