เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ
2 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ
3 นายชัยมงคล ขำคม ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ
4 นางศศธร ผาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
5 นางพิชญา สืบนุการณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
6 นางณัฐฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
7 นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
8 นางวรัญญา คำภาบุตร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
9 นายนรินทร์ วงศ์บา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
10 นางสุพรรณณี จันทเขต ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
11 นางสาวสร้อยดาว กาทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
12 นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
13 นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
14 นางสาวธันยมัย พากเพียร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการประเมินผล
15 นางสาวปนัดดา พาลี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
16 นายคลังกาญจน์ มะโนชาติ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
17 นางสาวสุทธิดา ลำเฟือย สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
18 นางสาวกุลณัฐ สอพอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
19 นางสาวเกศราภรณ์ จันทร์ก้อน สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
20 นางสาวกาญจนา สะอาด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
21 นางสาวเพชรลดา นางวงค์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
22 นางสาววิชบาทิพย์ พวงมาลี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
23 นางสาวปวีณา บริบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
24 นางสาวนัฏฐิณี สมสวย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
25 นายกิตติชัย อุทุม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการประเมินผล
26 นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
27 นายเอกธนัช เหลาสิงห์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
28 นายเฉลิม บัวสิงห์ โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและเลขานุการ
29 นายบุญแก้ว กรไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
30 สิบเอกสุพรชัย รจนัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
31 นายสวาสดิ์ อินธิศร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
32 นายศักดา มุขขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
33 นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
34 นางสาววิไลพร จันเทพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
35 นายอดุลย์ แก้วภักดี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
36 นายธีระยุทธ วิเศษสังข์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
37 นางปิยะวดี จันปุ่ม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
38 นางพรสวรรค์ จรัสรุ่งชัยสกุล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
39 นางสาวปิ่นหล้า ศิลาบุตร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
40 นางสาวจตุพร สังธิกุล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
41 นางสิรินาท พันธ์รัมย์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
42 นางสุภาภรณ์ มนิระพงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
43 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ วิเศษสังข์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
44 นายประกอบ คำขาว ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
45 นายธนาศักดิ์ สุภาพ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
46 นายวีรยุทธ เชื้อชม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
47 นางยุพดี พรหมทา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
48 นายวิชัย ลาลุน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
49 นางซ่อนกลิ่น พิมเทพา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
50 นางศิริรัตน์ แสนใหม่ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
51 นางสาวเดือนฉาย แซ่จึง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
52 นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
53 นางเกศสุดา กำจัด ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
54 นางสาวพรกมล กุฎโพธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
55 นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
56 นางสาวสอิ้งทิพย์ เทียบคุณ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
57 นางสาววีนา โมทะจิตร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
58 นางถวิล วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
59 นางรัชนี กมล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
60 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
61 นายวรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
62 นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
63 นางสาวศิริพร นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
64 นางสาวเนตรนภา บัวเกษ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
65 นางสาวภรณี จันทรชิต ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
66 นางกนกวรรณ สะกีพันธ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
67 นางสาวพรวิภา ตันติเกียรติเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
68 นายเทอดศักดิ์ นาจำปา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
69 นายวัฒนศาสตร์ บุญเหมาะ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
70 นายรัฐพล คำแก่น ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
71 นางนุจรี ศรีประใหม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
72 นางบุญฐิตา ศรีภา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
73 นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
74 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
75 นายนริศ วรงค์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
76 นางณัฐธยาน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
77 นางเบ็ญจพร ภิรมย์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
78 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
79 นางปทุมพร พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
80 นางสาวอรุณีย์ อรจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
81 นางสาวสุภรัตน์ แก้วพวง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
82 นางอุไร คงเมือง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
83 นายสมศักดิ์ วันสุดล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
84 นางสาวอรุณี สายวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
85 นางสาวสมบูรณ์ ดวงพล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
86 นายจิรศักดิ์ ใจเรือง ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
87 นางสาวจารุตา นาราช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
88 นางสาวสิริวลี รุ่งแสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
89 นางสาวกนกวรรณ บุญปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
90 นางสาวเกตน์สิรี ติมุลา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
91 นางสาวศิริรัตน์ โพธิวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
92 นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
93 นางราตรี แสงเอี่ยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
94 นางสาวธันยพร แสวงผล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
95 นางสาวประภัสรา มาสกุล พนักงานราชการ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
96 นางฉวีวรรณ มาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
97 นางสาวมาลา วันทวี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
98 นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
99 นางสาวนุชรี แหนงวงษ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
100 นายวิทยา หาญบาง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
101 นายชนันท์สิทธิ์ มรรคสันต์ ครุอัตราจ้าง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
102 นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
103 นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
104 นายเวชพิสิฐ ขาววิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
105 นายชินพัฒน์ ทองมนต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
106 นางสาววิมลณัฐ ปักปิ่น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
107 นางสาวถิรพร แหวนวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
108 นายธนัทรัช พรมศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
109 นางสาวหทัยชนก ตระกูลรังสิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
110 นางสาวภัททิยา บุญเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
111 นางสาวมนรดา ดวงกล้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
112 นายวรัทภพ บุญูถูกนิธิโชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
113 นางสาวฐานิกา แซ่เล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
114 นายจิรายุส บุญรักษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
115 นางสาวจตุพร เรืองวิไลกฤตย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
116 นางสาวชลธิชา โพธิ์ขาว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
117 นางสาวณัฐธิชา เกตหหนองโพธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
118 นางสาวภัคจิรา วงศ์วิฉาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
119 นางสาวอภิรดี วิวาห์สุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
120 นางสาวนัยนา หาจักร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
121 นางสาวสุพรรณิการ์ วงศ์สหวิวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
122 นางสาววันสะบา ลาลุน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
123 นายวชิรพล ศรปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
124 นายภานุพงศ์ เอื้อสามาลย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
125 นายบวรนันท์ แดงพิบูลย์สกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
126 นางสาวศศิชล เครือแสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
127 นางสาวจารุวรรณ อินทะเสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
128 นางสาวณิชาธร อ่อนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
129 นางสาวศศิกานต์ ไชยพิมพ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
130 นางสาวเตชินี อุตรวิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
131 นางสาวจุญาพร อ่อนหวาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
132 นายวัชรชัย ผะกาแดง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
133 นายเฉลิมพงศ์ โกฎแสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
134 นายดนุพัฒน์ ก้อนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
135 นายบุณยกร เต็มเอี่ยม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
136 นางสาวษมากร ทองเพชร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
137 นายชยุตพล สิงขร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
138 นายฉันทวัฒน์ สาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
139 นางสาวจินาพร สารทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
140 นางสาวปิยาภรณ์ สุคะตะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
141 นางสาวอาจารี มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
142 นางสาวทิพย์วิภา เลิศวัฒนเตชินท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
143 นางสาวธนพร สร้อยสนธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
144 นายสืบสกุล คำแสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
145 นายทินภัทร ชูวังวัด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
146 นายปรมินทร์ วุฒิยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
147 นายธนัญชัย สิทธิพร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
148 นางสาวธนพร อุดทา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
149 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
150 นายณัฐวัศ สาธุพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
151 นายธีรภัทร แขมคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
152 นางสาวสุดารัตน์ บรรเทา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
153 นายศิวกร อุปคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
154 นางสาวนันท์นภัทร จันทจิต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
155 นางสาวกนกภรณ์ ดวงสีมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
156 นางสาวปรรญยภรณ์ เฉลิมพงศ์กิตติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
157 นางสาวธัญณิชา บุญเฮ้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
158 นางสาวกฤติยา พรมชาติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
159 นางสาวณัฏฐนันธ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
160 นางสาวช่อชมพู ขุนภักนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
161 นางสาวภรภัทร์ อัศวเมธาพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
162 นางสาวอภิชญา ชาลากูลพฤติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
163 นายศุภกร อัคนิรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
164 นายปณชัย โยธิคาร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
165 นายปณชัย โยธิคาร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
166 นายณัฐนันท์ จันธิมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
167 นายวสุพล ภาดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
168 นายวัชรวีร์ ถาวร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
169 นายจิตติ ศรีหะโคตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
170 นางสมศรี พรหมคช ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
171 นางสมศรี พรหมคช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
172 นางสุเพ็ญพรรณ ลับโกษา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการพยาบาล
173 นางรัชนี นวลศิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการพยาบาล
174 นางพชรมน วิริยะ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการพยาบาล
175 นางสาวปรีดาพร รุ่งเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการพยาบาล
176 นางสาวอาทิตยา ใบเงิน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการพยาบาล
177 นางชิดชนก สายบุปผา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการพยาบาล
178 นางสมรักษ์ เพชรผา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการพยาบาล
179 นางสาวไพริน คำศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการพยาบาล
180 นายคณิต โพธิ์ทิพย์ ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการพยาบาล
181 นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการพยาบาล
182 นางสาวกรณัฐ สถานพงษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการพยาบาล
183 นายวเรศ สาระพิชญ์ ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการพยาบาล
184 นางนภสร เลิศศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการพยาบาล
185 นางสาวหนึ่งฤทัย จิบจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการพยาบาล
186 นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
187 นางพิสมัย รักษาผล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
188 นางพรสริญ ศุภภาภิญโญ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นางสาวธิษณา อ่อนบึง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
190 นางสาวชิสาพัชร์ นีลธัญนันท์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นางสาวณัฐหทัย คูหา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
192 นายประสิทธิ์ ทองแสน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
193 นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
194 นายศักดิ์ชาย เกษร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
195 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
196 นางบุษกรณ์ พรหมพิลา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
197 นางสาวจุธาภัค วรโคตร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
198 นางสาวลลิตา สายแก้ว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
199 นางสาวชนิดาพร ดวงแสง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
200 นางปัทมา ชลเทพ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
201 นางสุภลักษณ์ มารยาท ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
202 นางสาวปฎิมา วงษ์แสวง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
203 นางสาวมาลินี บุญสงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
204 นางสาวณัฐธิดาภรณ์ แหวนเงิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
205 นายจิระพัฒน์ ศรีรส ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
206 นางสาวนันทิยา สุรเสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
207 นางสาวปวีณ์ พันธสีมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
208 นางสาวฐิติรัตน์ โมทะจิตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
209 นางสาวมณีรัตน์ ภูต้องใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
210 นางปิยลดา หารไชย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
211 นายไพรนคร ชิณะแขว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
212 นางวณิชยา รัฐอุบล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
213 นายขวัญชัย จันทร์แดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
214 นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
215 นายกฤษดา ทิพยเนตร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
216 นายทรงพล คชแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
217 นายปัญญา ลาพรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
218 นางสาวสุธิตา ชัยวงษา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
219 นางสาวศรัญญา ลครศรี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
220 นางสาวภรทิพย์ แซ่ลี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
221 นางสาวศศิวิมล พรมภักดี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
222 นางสาวนัยชนก สงโสด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
223 นางสาวพรรณวษา เผื่อแผ่ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
224 นางสาวกัลยรัตน์ แหนงวงษ์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
225 นางสาวมยุรฉัตร ระยอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
226 นางสาวอาทิตยา สีฟ้า สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
227 นางสาวขนิษฐา สายทอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
228 นางสาวจณิสตา นางวงษ์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
229 นางสาวชมพูนุช มาโยธา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
230 นางสาวฐิติมา เทียงดง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
231 นางสาวกัลยาณี ประชาราษฎร์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
232 นางอาทิตยาภา ชาบุญเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
233 นางบุญลักษณ์ จันทร์แดง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
234 นางบุษกรณ์ พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
235 นางสาววิภาพร ชิณะแขว โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
236 นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
237 นางสาวกานต์ชน ชาวประสา โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
238 นางสาวพันิภา จันทะโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
239 นางสาวบุญล้อม กันตรง โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
240 นางสาวนาฏสินี โพธิสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
241 นางสาวจุธาภัค วรโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
242 นางสาวชุติมา กิมาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
243 นางสาวจุฑารัตน์ ใยพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
244 นางศิรินนภา จวงพลงาม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน/พัสดุ
245 นางพิมลรัตน์ บุญงาม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน/พัสดุ
246 นางสาวศิริมาศ คณาพันธ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน/พัสดุ
247 นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน/พัสดุ
248 นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน/พัสดุ
249 นางสาวเฉลิมรัก สดไสย ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการแข่งขัน
250 นายไกรลาศ จิบจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการแข่งขัน
251 นายถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
252 ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
253 นายฉัตรมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
254 นายรัตนชาติ ดาวัลย์ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
255 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
256 นายณัฐวุฒิ นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการดำเนินงาน
257 นายพรศักดิ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
258 นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
259 นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
260 นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
261 นางมยุรี สาลีวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
262 นายมงคล ไชยเทพ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
263 นางวิรงรอง วิเศษ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
264 นายนพพร ศรปัญญา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
265 นายคำสิงห์ บูรณะศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
266 นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
267 นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
268 นายประจักษ์ พันธสีมา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
269 นางวาสนา ทิพย์รักษา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
270 นายเฉลียว ศิริดล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
271 นายเอกรัตน์ ลับโกษา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
272 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
273 นางกิตติยา ส่งสุข ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
274 นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
275 นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
276 นางณัฐรดา สาลี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
277 นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองคำเหลือ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
278 นายเถวียน รินทร ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
279 นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
280 นางศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการดำเนินงาน
281 นายธีระเดช ทองอินทร์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
282 นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
283 นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
284 นายจิระพงษ์ พุ่มงาม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
285 นายเฉลียว ศิริดล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
286 นางวรรณกร คำอุดม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
287 นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
288 นางจันทนีย์ โกมลศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
289 ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
290 นายวชิรวิชญ์ เปล่งปลั่ง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
291 นายอัทธ์ คำอุดม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
292 นายบุญเลิศ บุญมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
293 นางชลัญธร ดำพะธิก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
294 นายภูวิน ชูกลิ่น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
295 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
296 นายจรูญศักดิ์ สมสุข โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
297 นางสุภาพร งาสุ้ย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
298 นายวัชรินทร์ หอมคำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
299 นางพิมพิลา หมื่นศร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
300 นายสมเกียรติ ประสมศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
301 นายณัฐพล ธรรมสัตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
302 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์ สำลี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
303 นางทัศนี ศิลบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
304 นายกุญช์ภัช เย็นใจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
305 นายอิทธิรัฐ บุตรภักดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
306 นายวิเชียร สืบวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
307 นางสาวอัมพรรัตน์ กุคำทอน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
308 นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
309 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาภักดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
310 นายบุญหลาย มะเค็ง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
311 นางรวงทอง คุณสวัสดิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
312 นายทองพูล ทุมโยมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
313 นายธัชกร สุริยวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
314 นายสืบพงษ์ ยุพา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
315 นายพชรพล ทินบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
316 นายวิทยา บุญเพ็ง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
317 นางสาวนาฎชฎา ทองบุบผา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
318 นายคำพี อินทร์พงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
319 นายพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
320 นางสาวอลิชา สมบูรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
321 นายเกษมสันต์ แพงมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
322 นายลิน ยิ่งดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
323 นายวิสันต์ หงษ์วิเศษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
324 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
325 นางสาวพุทธรักษา ถิระโคตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
326 นายธวัชชัย พานแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
327 นายพิชญาพงศ์ พันธ์จันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
328 นางสาวสาคร คุมมินทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
329 นางสุวภัทร ศรีนวล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
330 นางสาวรัตติยา สถิท โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
331 นางสุดารัตน์ พรรษาวนัส โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
332 นางจริยา วงศ์ภักดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
333 นายกัมพล เส้นสุข โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
334 นางศรีรัตนา ฝอยทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
335 นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอด โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
336 นางนิภาพร ยุพา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
337 นางวิภาษณีย์ เกิดนอก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
338 นางอาภาภรณ์ ถิตย์รัศมี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
339 นางจิราภรณ์ พวงจำปา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
340 นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
341 นางสาววลีรัตน์ จันทร์เลาะ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
342 นางวิไลกุลต์ ขวัญนู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
343 นางสมาน เรืองศรีตระกูล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
344 นางสุทธาอร โคตรมิตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
345 นางญาตา เรืองศรีตระกูล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
346 นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแย้ม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
347 นางพัทธยา ชุมสงคราม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
348 นายคำภา ดำพะธิก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
349 นางสาวภารดี พันธุ์ไทย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
350 นางราตรี ชาติดร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
351 นางสาวชัญญาภัค สินศิริ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
352 นางรัชกร ชะนะนิล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
353 นางรัชนี ต้นโพธิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
354 นางสาวสุพรรษา คำหล้า โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
355 นางณญาตา โสพัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
356 นางสาวลินดา แก้วพิกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
357 นางอรทัย จันทา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
358 นางสาวดารารัตน์ บัวทุม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
359 นางสาวยุภาธิรัตน์ พันธราช โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
360 นายชาร์ลีห์ สมภูงา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
361 นางจารุวรรณ น้อยพลาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
362 นางสาวศิรยา เอกวารีย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
363 นางสาวสุณัฐชา มหาคามินทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
364 นางสาวภาวิณี แก้วคำรอด โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
365 นางสาวสุภาพร แถบทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
366 นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
367 นางสาวบุษยภัค ธรรมสัตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
368 นางสาวศศิมา เมินธนู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
369 นางสาวรัชดาพร อูบแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
370 นางสาวดวงเดือน ดวงดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
371 นางสาวพเยาว์ แก้วตา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
372 นายจันสอน ทองลอย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
373 นางปณิชา ศรีมาธรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
374 นางพรรณาภา นิลมัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
375 นางสาวพรทิพย์ ตันติประภาคาร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
376 นายวิทยา คำพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
377 นางจิตติมา ใจเครือ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
378 นางสาวพรพิมล เพื่อบุญมาก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
379 นางสาวพิชญ์นรี มงคลธนกิตติ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
380 นางสาวนันท์นภัส คุชิตา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
381 นางสุวคนธ์ พลลพ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
382 นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
383 นายเชิดศักดิ์ บุญยัง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
384 นางสาวปาจรีย์ นามวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
385 นางสาวแก้วตา พรมบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
386 นางสุรัชนา โพธินาแค โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
387 นางสาวกัลย์กมล โรจนนัครวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
388 นางพิศมัย บุดดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
389 นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
390 นางสาวสุรีรัตน์ อ่อนมิ่ง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
391 นางสาวลลิดา โสดามุข โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
392 นางสาวพวงผกา แก้วยงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
393 นางสาวชลิดา ภูมิกระจ่าง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
394 นางสวภัทร หอมหวล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
395 นางคำรวม ทรัพย์ศิริ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
396 นางชญาพร จรรยาวัฒนากุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
397 นางสาวปุณยนุช ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
398 นางธิดา เคนวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
399 นางมณฑา สถิตพิพัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
400 นางสาวนภาพิมพ์ ทองปัญญา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
401 นางสิรินุช สุขกาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
402 นางสาวจิตร์สิริ ไกรรักษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
403 นางธนพร สำลี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
404 นางธัญลักษณ์ เมธีปัญญากุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
405 นางลัดดาวัลย์ บัวเพ็ญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
406 นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
407 นางพิสุทธา อินทร์พงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
408 นางสาวอัณศา เขียวดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
409 นางสาวมะลิวัลย์ สมศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
410 นางสาวกฤษณา ไชยโคตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
411 นางสาวนัยนา วงศ์สาคำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
412 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
413 นางสาวเสาวลักษณ์ หล้าสิงห์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
414 นางสาวปาริตา ดวงงาม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
415 นางสาวเมษา เพ็งชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
416 นางสาวฐาปนี ฤกษ์ดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
417 นางสาวพีรยา ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
418 นางสาวแคทลียา โมทะจิตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
419 นางสาธิดา ดวงศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
420 นางสาวรัตนาวรรณ ไกรยา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
421 นายรังษฤทธิ์ เครือบุดดา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
422 นางสาวปรียานุช คำมงคล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
423 นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
424 นางกุนทินี อรจันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
425 นายวงศ์พันธ์ เวียงนนท์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
426 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
427 นางสาวเสาวรีย์ วงชารี โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
428 นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
429 นายราม โสวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
430 นายสุพิชญ์ ลาลุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
431 นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
432 นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
433 นายพีรพล พันธเสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
434 นายธีีรพงศ์ วงศ์จอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
435 นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
436 นายคฑาวุธ วิลาพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
437 นายธรรมรัฐ บุญหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
438 นางสาวเจนจิรา สีโวหะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
439 นางสุรีรัตน์ ศักดื์วิจารณ์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
440 นายมงคล เพประโคน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
441 นายสุวิทย์ มีฤทธิ์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
442 นางมยุรีย์ เหง้าโพธิ์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
443 นางทัศนีย์ อรุณรัมย์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
444 นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
445 นายประเสริฐ แสงสว่าง โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
446 นางคนึงนิจ เดชะคำภู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
447 นางนฤมล หาญศึก โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
448 นางฐนิญาร์ เสดา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
449 นางสาวรุ่งฤดี สวัสดิ์ชาติ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
450 นางธัมมาภรณ์ จูมสิมมา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
451 นางสุภัทรฉวี วงศ์เจริญ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
452 นางสาววาริกา คำมุงคุล โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
453 นางสาวนิภาพรรณ โสพัฒน์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
454 นางอัญชุลีพร ผาคำ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
455 นายศุภชัย วโรรส โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
456 นางวรรณวิมล อินทรบุตร โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
457 นางสาวสุธางศ์รัตน์ โพธิ์งาม โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
458 นางราตรี ฝอยทอง โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
459 นางภัชรินทร์ ขุขันธ์เขต โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
460 นางอมรรัตน์ ศรีแก้วนวม โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
461 นางจริงใจ ศรีเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
462 นางนิพา แสงกล้า โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
463 นางสาวศิริเนตร ชินชัย โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
464 นางสาวสาริศา พรแก้ว โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
465 นายศุภวิทยา หอมจิต โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
466 นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
467 นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
468 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
469 นายวิจิตร ผสมวงค์ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
470 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
471 นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
472 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
473 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
474 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเพชร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
475 นางสาวอารยา สุทธิเชื้อ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
476 นางสาวพิมพ์วิภา เหมือนตา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
477 นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
478 นายอำนาจ เส้นคราม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
479 นายสำเริง บุญตา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
480 นางพิสมัย รักษาผล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
481 นางสาวอคัมร์สิริ มีดี ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
482 นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์ ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
483 นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
484 นางสาวเพ็ญพิชชา อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
485 Mr. MASATAKA SASAKI ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
486 Mr. CHEN MIAO ครูอาสาสมัครชาวจีน โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
487 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
488 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
489 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
490 นายชัยวัฒน์ แหวนเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
491 นางสาววราภรณ์ ไชยสนาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
492 นางมณีกานต์ บุญเสริม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
493 นางจารุวรรณ แสงส่อง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
494 นางสาวกาญจนา ชัยชาญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
495 นางสาวรัตนาภรณ์ กำลังดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
496 นายทวีพงษ์ ประพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
497 นางสาวมัณฑนา องอาจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
498 นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
499 นางศรีสุข แย้มสง่า โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
500 นางสาวรักษมล รักพรม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
501 นางสุรภา สมสะอาด โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
502 นายกิตติ กาสา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
503 นางสาวไอรดา วงวาน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
504 นางอรวรรณ หลอมทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
505 นายปกรณ์พล พวงพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
506 นางสาวนภามาศ ธานี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
507 นางสาวปนัดดา ทองวิลัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
508 นายธนวัฒน์ โคตรมิตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
509 ว่าที่ร้อนตรีจุมพล องอาจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
510 นางสาวจันทร์จิรา หวังชื่น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
511 นายนิเชษฐ์ มหาลี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
512 สิบเอกสมศักดิ์ โกศล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
513 นายศรัล สุขจำเริญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
514 นายยุทธนา ตาลาคุณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
515 นางสาวเมธาวี สกุลวรวิทย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
516 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา บุญกันต์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
517 นายพศิน มีศิริ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
518 นายฐิรภัช สีดำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
519 นายนันทิชชา แสนสำอาง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
520 นางสาวรัฐญาภรณ์ ศิริภี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
521 นางสาวอำภรณ์ คำแดง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
522 นางสาววิภาดา แก้วพิกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
523 นางสาวพรทิภา พงษ์เมตตาสันติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
524 นางสาวเกศกัญญา เนียงภา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
525 นางสาวชนิดาภา สุทธิทักษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
526 นางสาวลัดดาวัลย์ อรรคบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
527 นายอำนาจ วิชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
528 นายปฏิภาณพงษ์ ยอดสิงห์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
529 นายธนกร ทิพย์มณี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
530 นางสาว ปิยธิดา ใสดี โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
531 นางสาว ปาริชาติ กวางลา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
532 นางสาว กมลวรรณ เชื้อพันธ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
533 เด็กหญิง สิริยากร เสาร์ค โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
534 นายวิษณุกร จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
535 นายอัครพงศ์ สุจริต ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
536 นายวิชัย ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
537 นายสำเนียง สืบสา ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
538 นายอภิรักษ์ มุ่งหมาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
539 นายรังสิมันตุ์ ชูจันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
540 นายวริทธิ์ธร สถิตย์กุลย์รัตน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
541 นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
542 นางสุพัตรา ไชยโชติ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
543 นายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
544 นายไพรนคร ชิณะแขว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
545 นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
546 นายเวโรจน์ ทองเถาว์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
547 นายประสาน เพ็งทอง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
548 นายบดินทร์ นึกชอบ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
549 นายชัยกฤต มารยาท ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
550 นายสมพงษ์ คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
551 นายปิยนัฐ เสาเวียง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
552 นายปัญจพล ประจำ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
553 นายกัมปนาท คันศร ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
554 นายชาตรี ทันตา ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
555 นายปฏิวัติ บุญเย็น ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
556 นายลำคลอง ใสกระจ่าง ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
557 นายกรวิษ จันทชิด ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
558 นายนิวัฒน์ ทองปั้น ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
559 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
560 นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
561 นายเกรียงไกร ศรีกุล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
562 นายเฉลียว ศิริดล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
563 นายสุรเชษฐ์ วะภา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
564 นายบุญเลิศ พลชลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
565 นางสุทธิวรรณ มาลาศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
566 นายมานิช ธรรมนิยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
567 นายทศพล แก้วอาษา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
568 นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
569 นายเทพ จันทคาศ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
570 นายจารุณ ยะลา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
571 นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
572 นายชนันท์สิทธิ์ มรรคสันต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
573 นายถาวร ตาอุด ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
574 นายสาคร หนองม่วง ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
575 นายอำภัย บุตรดีศรี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
576 นายประสงค์ ขันทอง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
577 นายแสวง กงใจ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
578 นายชาญ มโนรา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
579 นายประจักษ์ จันทกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
580 นายเจษฎา ตอนศรี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
581 นายปัณณวัฒน์ ทองดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
582 นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
583 นายสมจิตร บุรมย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
584 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
585 นายอภิวัฒน์ วงศ์ภักดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
586 นางสาวอรุณนี แก้วคำ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
587 นายปราโมทย์ แหวนเงิน ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
588 นางสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
589 นางสาวดวงตะวัน งามแสง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
590 นางศรุตา ชมภูเขา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
591 นางศรุตา ชมภูเขา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
592 นางสาวอุทัย ผมทอง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
593 นางสาวปราณปรียา พรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
594 นางธนัญฎา บึงไกร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
595 นายเรวัต อาวะรุณ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
596 นายถิรธนา คำแพง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
597 นายสมปอง นวลจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
598 นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
599 นายพงษ์เทพ บุญแผ้ว ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
600 นายโชคชัย บุญเสนอ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
601 นายถิรวัฒน์ เสาศิริ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
602 นายศราวุธ จรเดช ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
603 นายอ็อด ไชยสุวรรณ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
604 นายจิรวัฒน์ เสนาะล้ำ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
605 นายเสถียร คำชมภู ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
606 นายไพโรจน์ อุทธะจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
607 นางสาวจันทร์จิรา ห่อทรัพย์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
608 นายไพศาล หวนคะนึง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
609 นายเจนศักดิ์ ดวงมณี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
610 นายศิวะพากย์ ระยับศรี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
611 นางสุปราณ๊ย์ เพ็งธรรม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
612 นางวรนุช หน่างเกษม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
613 นางสาวธันย์เทวิกา ส่งสุข ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
614 นายกิจจา เตารัตน์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
615 นางกรรณิการ์ จันทะดวง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
616 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
617 นางสาวสุนีย์ ดอนเหลือม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
618 นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
619 นางสาวสาธิมน พลรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
620 นายณัฐพงษ์ นาคนวล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
621 นางธนนันท์ ปัญญา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
622 นางสาวประภาภรณ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
623 นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
624 นางสาวพัชรี แสนโสม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
625 นายญัฐสิทธิ์ กองรักษา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
626 นายศักธิพร ศรีดาชาติ พนักงานราชการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
627 ว่าที่ร้อยตรีนิธิกร เที่ยงทัศน์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
628 นางรัตตินันท์ ไตรจักรปราณี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
629 นายนัทธพงษ์ เฉลิมพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
630 นายธีระเดช ทองอินทร์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
631 นางสาวดารณี วัฒนปาณี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
632 นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
633 นายเอกรัตน์ ลับโกษา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
634 นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
635 นายเฉลียว ศิริดล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
636 นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
637 นางวรลักษณ์ สายเชื้อ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
638 นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
639 นางสาววิภาพร ชิณะแขว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
640 นางโสภา พิเชฐโสภณ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
641 นายไพรนคร ชิณะแขว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
642 นางสาววทันยา ภาษาพรม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
643 นายสันติราษฏร์ ไพรป่า ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
644 นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
645 นางสาวพัชรินทร์ ศิลให้อยู่สุข ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
646 นางจันทร์เพ็ญ วรจักร์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
647 นางสาวหทัยรัตน์ วรเลิศ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
648 นางสาวภัชรินทร์ แก้วบุตรตา ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
649 นายธนากร คงสมมนต์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
650 นางณฐอร ตังนิธภัทร ลูกจ้างประจำโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
651 นางสาวพัชรา โถทอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
652 นายจิระพงษ์ พุ่มงาม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
653 นายสุทธิกุล กอกหวาน ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
654 นายอัษฎงค์ จันธิมา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
655 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
656 นางมุสิกมาศ อาษาศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
657 นางกชพร รัตนธนากาญจน์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
658 นางอาภรณ์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายพยาบาล
659 นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
660 นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
661 นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
662 นางประสพสุข ระยับศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
663 นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
664 นางวาสนา ทิพย์รักษา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
665 นางสาวญาณา วาจนสุนทร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
666 นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
667 นางอัญชลี สามสี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
668 นางจริญญา ศิลาบุตร ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายพยาบาล
669 นางปาณิสรา เดือนเมษ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายพยาบาล
670 นางสาวสุภาภรณ์ นวลใส ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายพยาบาล
671 นางสาวอรุณี ตั้งวิรุฬห์วณิช ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
672 นางสาวบุษบา ทองกลม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
673 นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
674 นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
675 นางสาวกุลนิษฐ์ พรมลา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
676 นางสาววิภารัตน์ บุญโต โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
677 นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
678 นางบุญญาพร บูรณะศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
679 นางผัสนี พานพรหม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
680 นางนิตยา วิเศษสังข์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
681 นางสาวนันทนา สาลี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
682 นางสาวบัวคี สิงห์ลี ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
683 นางจุลกีฬา อาษาบาล ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
684 นางสาวชมภู คำโท พนักงานราชการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
685 นางพวงเพชร โพธิ์ชัย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
686 นางวิราวรรณ ยกพล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
687 นางสาวปวีณ์ธิดา สังวัง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
688 นางลักษณา นัทธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
689 นางสำเร็จ สุนทรา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
690 นางวรุณธิดา ศรีโสดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
691 นางศิรินันท์ เผื่อแผ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
692 นายเวียงคำ วิจิตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
693 นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
694 นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
695 นางสาวสาวิณี ศรีอ่อน สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
696 นางสาวปาริชาติ มะตูม สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
697 นางสาวศิรินันท์ สีดา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
698 นายกิติพัฒน์ คำเหลือ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
699 นายธีระพงษ์ มะโนรา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
700 นายธวัชชัย พลปลัด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
701 นายสุวิทย์ คณะนา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
702 นายวุฒิชัย ประทุม สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
703 นายศรัณย์ วรสา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
704 นายภควัฒน์ ชีนชาย สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
705 นายสงกรานต์ ยศศิริ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
706 นางสุวณี ลือชา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
707 นางทิวารัตน์ ชาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
708 นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
709 นางโสภา พิเชฐโสภณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
710 นางเบญจวรรณ โชติกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
711 นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
712 นางไพลี จันทร์นิยม โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
713 นางวิราวรรณ ยกพล โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
714 นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
715 นางนิลกร อินธิศร ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
716 นายบุญเรือง เสนาะศัพย์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
717 นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
718 นางวรัญช์ธิตา จันครา พนักงานราชการโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
719 นางศิวิมล ทองมนต์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
720 นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
721 นางสุพัตรา ไชยโชติ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
722 นางพรประสง นันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
723 นางสุภาพร อดกล้า เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
724 นายเสริม เสาร์ทอง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
725 นายสายสิทธิ์ พันธศรี เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
726 นางวิภาวี บุญธรรม เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
727 นางกุลธิดา ปานทอง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
728 นางคณิศร ศรีโสดา เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
729 นายเกรียงไกร ศรีกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
730 นางสาววิภารัตน์ บุญโต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
731 นายประยูร ดวงจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
732 นางสมาน อร่ามเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
733 นางดวงเดือน บนพิมาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
734 นางมารีญา คลธา โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
735 นางอำพร พรหมโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
736 นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
737 นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
738 นายอุดม ดำริห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
739 นพ.พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
740 นายลําครอง ดวนใหญ่ ผู้อํานวยการสาธารณสุขอําเภอศรีรัตนะ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
741 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
742 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
743 นางสาวสมใจ เกษกุล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
744 นางสาวอรทัย แก่นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
745 นางสาวหัทยา มิ่งขวัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
746 นางสาวกิตติมาภรณ์ ยอดประทุมวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
747 นางสาวจันทร์จิรา กุลสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
748 นางสาวชฎารัตน์ จันทา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
749 นางสาวรัชภรณ์ ธรรมนูญ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
750 นายอนันตพงษ์ สิมศรี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
751 นางสาวศศิรา ชาวสวน สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
752 นางสาวฉัตรตรีญา สายทอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
753 นางสาวสุทธิดา ประทุมวงษ์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
754 นางสาวกมลวดี ประชาราษฎร์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
755 นางสาวภัทรวดี สงโสด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
756 นางสาวรัตนชนก ศรีกุล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
757 นางสาวกุลวดี ห่อทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
758 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
759 นายนำพล จุมพิต ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
760 นายดิลก หิปะนัด ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
761 นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไล ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
762 นางสาวอรนุช วันคำ ครูโรงเรียนละลมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
763 นางสาวกานต์รวี บัวแก้ว ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
764 นางสาวขนิษฐา ปัญญา ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
765 นางสาวกฤษณวรรณ วงศิริ ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
766 นางวารุณี วังคะธาตุ ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
767 นางสาวสุภารัตน์ จันครา ครูอัตราจ้างโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
768 นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
769 เด็กหญิงจีรวรรณ แก้วพวง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
770 นางเสาวคนธ์ เชื้อดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
771 นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
772 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
773 นายปัณณวัฒน์ ทองดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
774 นางวันเพ็ญ โสมมา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
775 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
776 นางณัฐฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
777 นางสาวชรินทิพย์ ศิรินัย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
778 นางสาวจินตนา สมเสียง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
779 นางสาวภาติยา จิรังดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
780 นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
781 นายอิทธิศักดิ์ พรมภักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
782 นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
783 นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
784 นางสาวสุรัตน์ สมศรี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
785 นางสาววลีรัตน์ คนหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
786 นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงค์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
787 นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
788 นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
789 นายอิทธิศักดิ์ พรมภักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
790 นายเวียงคำ วิจิตร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
791 นายเทพ จันทคาศ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
792 นายสมจิตร บุรมย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
793 นายจิรศักดิ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
794 นายกฤษดา ทิพยเนตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
795 นายมานิช ธรรมนิยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
796 นายจารุณ ยะลา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
797 นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
798 นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
799 นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
800 นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
801 นางณัฐฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
802 นางวรัญญา คำภาบุตร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
803 นางฉวีวรรณ มาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
804 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศิรินัย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
805 นางศศธร ผาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
806 นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
807 นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
808 นางสาวมาลา วันทวี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
809 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
810 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
811 นางสาวทิวารัตน์ ชาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
812 นายสุบรรณ พรมเสนา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
813 นายชนันท์สิทธิ์ มรรคสันต์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
814 นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
815 นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
816 นางสาวประภัสรา มาสกุล พนักงานราชการ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
817 นางสาวนัฏฐิณี สมสวย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
818 นายวิทยา หาญบาง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
819 นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
820 นางสาวภาติยา จิรังดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
821 นางสาวสมใจ เกษกุล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
822 นางสาวปวีณา บริบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
823 นางสาวธันยพร แสวงผล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
824 นางสาวสุรัตน์ สมศรี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
825 นางสาวสร้อยดาว กาทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
826 นางวันเพ็ญ โสมมา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
827 นางราตรี แสงเอี่ยม ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
828 นางสาวนุชนภาลัย เหลือนึก ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
829 นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
830 นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
831 นางสุวณี ลือชา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
832 นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
833 นางสาวนุชรี แหนงวงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
834 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
835 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
836 นางชลันดา สมบัติวงศ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
837 นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
838 นางจันทนา แขมคำ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
839 นางสาวศศิธร ไกยสิทธิ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
840 นายศราวุธ จรเดช ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
841 นายภูริภัทร ทิพย์รักษา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
842 นางอรอนงค์ ทองประโคน ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
843 นางสาววารีกุล วิทยอุดม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
844 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
845 นางสาวพิมพ์วิภา เหมือนตา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
846 นางสาวอารยา สุทธิเชื้อ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
847 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเพชร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
848 นางสาวเพ็ญพิชชา อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
849 นางอภิญญาพร วรแสน พนักงานราชการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
850 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
851 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
852 นางสาววริษา ศรีเลิศ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
853 นางสาวศศิธร ไกยสิทธิ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
854 นางมาลินี งามแสง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
855 นางสาวอุไร ครบสุวรรณ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
856 นางสาวพรนิษา ภูทอง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
857 นางอันติมา ใจดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
858 นางวัลยา ชยันตรดิลก ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
859 นางสาววารีกุล วิทยอุดม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
860 นางสาวกนกวรรณ ศรชัย ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
861 นางสาววริณดา ปฏิสังข์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
862 นายศิวะพากย์ ระยับศรี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
863 นางสาวรัตนา เงินดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
864 นางสาวศศิธร ประมาพันธ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
865 นางสาวณัฎฐ์ชญา หงษ์โสภา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
866 นางอรอนงค์ ทองประโคน ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
867 นายถิรวัฒน์ เสาศิริ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
868 นายไพโรจน์ อุทธะจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
869 นางดลนภัส สีดาดิลกกุล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
870 นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
871 นางสาวอาณิชยา วรรณา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
872 นางสาวเบญจมาศ สมควร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
873 นายพงษ์เทพ บุญแผ้ว ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
874 นายถิรธนา คำแพง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
875 นางชนากานต์ บุตรศาสตร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
876 นางพเยีย ห้วยจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
877 นางจินตนา อสิพงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
878 นางศุภัชญา จันทะเขตร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
879 นางสาววสมน ชอินทรวงศ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
880 นางสาวรสริน ดวงใจ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
881 นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
882 นางสาวกัษมาพร หลอดทอง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
883 นางสาวอรุณนี แก้วคำ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
884 นางสาวสุนีย์ ดอนเหลือม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
885 นายวรโชติ วงศ์นิล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
886 นางเครือมาศ ทองงาม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
887 นางนิตยา สิทธิศร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
888 นายจิตติชัย งามแสง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
889 นายโชคชัย บุญเสนอ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
890 นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
891 นายเกตุสุริยนต์ กลมเกลียว ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
892 นางจันทนา แขมคำ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
893 นางธนัญญ์ฎา บึงไกร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
894 นายธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
895 นายวิจิตร ผสมวงศ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
896 นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
897 นายทวีศักดิ์ ศรีสุข ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
898 นายพงษ์เทพ บุญแผ้ว ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
899 นายศักดิ์ดา แว่นเนตร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
900 นางพเยีย ห้วยจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
901 นายสถิตย์พงษ์ แพนลิ้นฟ้า ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
902 สิบตำรวจตรีรณเดช ไสว ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
903 นายสากล ประทุม ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
904 นายมงคล พันธ์แก่น ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
905 นายเรวัตร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
906 นายบุญเย็น สาระชาติ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
907 นายนำพล จุมพิต ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
908 นายศักดิ์สิทธิ์ ท้าวด่อน ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
909 นายเอกชัย งามรูป ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
910 นายกิตติศักดิ์ คำศิริ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
911 นายอัศวยุช พลสิทธิ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
912 นายธนัท รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
913 ว่าที่ ร.ต.ถิระพงษ์ จันทบุตร ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
914 นายคมสรรณ์ มันทะราช ครูโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
915 นายอภิสันต์ งามพรหม ครูโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
916 นายอุดมกานต์ แพงอก ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
917 นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
918 นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์ ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
919 นางกรชุลี ศรีสุข ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
920 นายประสิทธิ์ นามบุตรดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
921 นางสาววสมน ชอินทรวงศ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
922 นางสาววริณดา ปฏิสังข์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
923 นางสาวณปภา วิเศษหมื่น ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
924 นางยศยา บุญเย็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
925 นางเกษรา ขาวสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
926 นางสาวปริญญาพร ทองสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
927 นางสุกัญญา อสิพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
928 นางสาวณิชาภัทร บุญรอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
929 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
930 นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
931 นายกิจจา เตารัตน์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
932 นายชำนาญ หงษ์สนิท ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
933 นางอันติมา ใจดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
934 นางศรุตา ชมภูเขา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
935 นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
936 นางอรอนงค์ ทองประโคน ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
937 นายภูริภัทร ทิพย์รักษา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
938 นางสาวพรนิษา ภูทอง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
939 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
940 นายไพศาล หวนคนึง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
941 นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
942 นายแสงทอง บริสาร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
943 นายวิชา กิ่งทอง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
944 นายอาวิรุทธ์ สีดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
945 นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
946 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
947 นายทิว พจนา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
948 นายสุกรี ศรีวงษา ครูโรงเรียนละทายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
949 นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
950 นางสุธาทิพย์ แสงงาม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
951 นางวรกมล เรืองฝาง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
952 นางพัชรสุดา อ่างมณี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
953 นางสาวพิศมัย พันดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
954 นางนฤมล สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
955 ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
956 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
957 นางสาวอาริยา แสงนิล ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
958 นางสาววรนุช ศรีภา ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
959 นายรัฐกร คำมา ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
960 นายกมลธรรม บุญตระการ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
961 นางสุภาพร ชิตภักดิ์ ครูโรงเรียนละลมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
962 นายจักรพงษ์ ยอดโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
963 นายศุภโชค มาศกุล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
964 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
965 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
966 นางวัลยา ชยันตรดิลก ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
967 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
968 นางสาวเพ็ญพิชชา อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
969 นางสาวอารยา สุทธิเชื้อ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
970 นายจิรวัฒน์ ธานี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
971 นางสาวกฤติมา สุภาทิพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
972 นางนิลบล เงินดี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
973 นายชยพล คำสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
974 นางสุธาทิพย์ แสงงาม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
975 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
976 นางจงกล บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
977 นางวรรณภา แสนทวีสุข ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
978 นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการการเงิน
979 นางสาวณัฐวรรณ สายยา ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการการเงิน
980 นายอิทธิกร ไชยภักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการการเงิน
981 นายณัฐวัชร มุ่งหมาย นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
982 นายธนธรณ์ จันทรัตน์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
983 นายภานุมาส แพงภูงา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
984 นายอภิสิทธิ์ ม่วงอ่อน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
985 นางสาวกนกวรรณ สาตุ่น นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
986 นางสาวชลดา อ่ำต่ำงาม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
987 นายกิตติศักดิ์ สมบัน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
988 นายสาริศ ภูมิโคกรักษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
989 นายชาญณรงค์ ไชยชาญ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
990 นางสาวพรฑิตา โคษา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
991 นางสาวจุฑามณี เจตจูม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
992 นางสาวไดอาน่า ลีโอนาร์ด นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
993 นางสาวสุนิษา ยอดคำตัน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
994 นางสาวเกษศิริ ศรัทธาธรรม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
995 นางสาวจิราวรรณ ปิ่นหอม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
996 นางสาวรุ่งทิพย์ แหวนเงิน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
997 นางสาวอิสริยาภรณ์ คำมา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
998 นางสาวศุภวรรณ นรดี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
999 นางสาวสุนิดา รักไทย นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1000 นางสาวสนิตรา จันสมุด นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1001 นายกิตติศักดิ์ ชิณวงษา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1002 นายพรพฤติกร ตระกูลสัมพันธ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1003 นายกฤตภัทร แสงมาศ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1004 นางสาวศิริประภา พรมด่วน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1005 นายเดชาวัต เข็มทอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1006 นายดรุณ แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1007 นายพิชชากร พงษ์สุระ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1008 นายพิพัฒน์ อัคฮาด นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1009 นางสาวกัญญารัตน์ คำเสียง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1010 นางสาวชลลัดดา วรรณประภา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1011 นางสาวมัชฌิมา อุ้มเชื้อ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1012 นางสาวศุภลักษ์ รัตนวัน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1013 นางสาวสุนิธิดา แสงเพ็ง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1014 นายนฤพล นรสาร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1015 นายธีรภิตติ์ แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1016 นางสาวชุติกาญจ์ บุดดา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1017 นางสาวฐิติพร จันทอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1018 นายสุเมธ พลศรี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1019 นายสุธิราช ศรีเลิศ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1020 นางสาววราลักษณ์ แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1021 นางสาวปรียาวัฒน์ เข็มทอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1022 นายยุทธนา บุญช่วย นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1023 นางสาวญาณิสา พันธ์ชมพู นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1024 นายก้องสยาม ไชยคีนี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1025 นางสาววาลิสา บัวบาล นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1026 นายคฑาวุทธ เลิศงาม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1027 นายดนุภพ แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1028 นางสาวสุวนันท์ สมบูรณ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1029 นางสาวสิดารัศมิ์ อัครชาติ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1030 นายพงษ์พิชญ์ วติวุฒิพงศ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1031 นางสาวสุพัตรา บวนขุนทด นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1032 นางสาวศกุนตลา มะณีล้ำ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1033 นางสาวศิรินภา ชัยวิเศษ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1034 นางสาวสุกัญญา พรหมงาม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1035 นายพีรวัฒน์ สิงขรณ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1036 นางสาวชลธิชา ขอมเดช นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1037 นายสิทธิกร บุญประกอบ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1038 นายภัทรเนตร ทองมา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1039 นางสาวปรียาภรณ์ สัตย์รักษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1040 นางสาวธนพร บึงไกร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1041 นางสาวกชพร สีหบุตร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1042 นายชาญณรงค์ แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1043 นายสรวิชย์ แสงอุ่นสิริโชติ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1044 นายณัฐพล พงษ์ธนู นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1045 นายชาญณรงค์ อินทร์สุระ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1046 นายพลธนา ทัดไพร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1047 นายสมศักดิ์ ปรังแดง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1048 นายจักริน อุระวงศ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1049 นายวรเชนทร์ ไธสง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1050 นายวชิรวิชญ์ ประทุมวัน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1051 นายสุริยา ประมวล นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1052 นายสุวิทย์ จันมะณี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1053 นายธนธรณ์ จันทรัตน์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1054 นายตามตะวัน บุญรอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1055 นายชาญยุทธ ศรีเลิศ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1056 นายอนุสิทธิ์ ศรีบริบูรณ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1057 นายปวริศร์ แสนโสม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1058 นายศศธร โพธิ์อาษา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1059 นายยุคลเดช ทิพย์แสง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1060 นายธนกฤต ยันบัวบาน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1061 นายภูมิระพี วิเศษชาติ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1062 นางสาวจันทร์ธิดา แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1063 นางสาววราพร แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1064 นางสาวอภิญญา นรดี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1065 นางสาวนาฏยา พิมพ์ศรี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1066 นางสาวพัชรพร สมร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1067 นางสาวกัญญาวีร์ สิงขรณ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1068 นางสาวเบญจวรรณ ยกพล นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1069 นางสาววาสนา อุตทูล นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1070 นายพลวัฒน์ ศรีบาง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1071 นางสาวสุวลี นะตะ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1072 นายวันชัย ละนิโส นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1073 นางสาวอจิรวดี ผ่านพินิจ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1074 นายรัฐศาสตร์ พรรณกนกศักดิ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1075 นายบรรณวิชญ์ ธีระบุตร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1076 เด็กหญิงศุจินันท์ เหอ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1077 เด็กชายสรศักดิ์ จันทร์สมุทร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1078 เด็กชายธนากิต แสนโสม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1079 เด็กชายธนชาติ บัวยิ้ม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1080 เด็กชายชยกร อธิศวรัญญู นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1081 เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็งแจ่ม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1082 เด็กหญิงศิริขวัญ พิมบึง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1083 นายทักษิณ แสงมาศ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1084 นางสาวสิริยากร คำแสน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1085 นายอรรถพร ครองแสนเมือง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1086 นายยุคคลเดช ทิพย์แสง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1087 นายธนกฤต ยันบัวบาน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1088 นางสาวสุวิชชา แสงมาศ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1089 นายภูมิระพี วิเศษชาติ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1090 นายอนุรักษ์ โหระเวช นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1091 นายสาวพัฒน์ ชูแก้ว นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1092 นางสาวฐิติมา คำมา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1093 นายรัตนพงษ์ จันทอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1094 นายอภิสิทธิ์ อ่อนทา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1095 นางสาวกิตติมา เหมรานนท์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1096 นางสาวปิยะธิดา สละงาม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1097 นางสาวมณทิชา ภาคสอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1098 นางสาว นารี เบ็ญมาศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1099 เด็กหญิง สุจิตตรา ศรีภา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1100 เด็กหญิง นิศรา สายทอง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1101 นางสาว อินทิรา นางวงษ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1102 นางสาว ศิริรัตน์ นางวงษ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1103 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ เทศกูล โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1104 นางสาว เพชรลัดดา นามวงค์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1105 นางสาว รัตติยา ใจเรือง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1106 นางสาว กัลยรัตน์ แหนงวงค์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1107 นางสาว ภัทรวดี สงโสด โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1108 นางสาวสุธิตา ชัยวงษา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1109 นางสาวทัตพิชา นิสัย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1110 นางสาวมยุรี ละมูล โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1111 นางสาวสุวรัตน์ ตู้ฉกาจ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1112 นางสาวปิยะภัส คันทา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1113 นางสาวชนาภรณ์ นามสอน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1114 นางสาวณัฐรัตน์ ระหงษ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1115 นายชิษณุพงค์ เสาะแสวง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
1116 นายภัทธศาสตร์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
1117 นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
1118 นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
1119 นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1120 นายนาวิน สีหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1121 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1122 นายสุรศักดิ์ พะปะโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1123 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1124 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1125 นายปรมินทร์ แก้วดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1126 นางสาวสมกมล มีดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1127 นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1128 นายทวีชัย ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1129 นางสาวรุธีร์ แอพเพียซแซม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1130 นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1131 ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1132 นายสุภรณ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1133 นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1134 นางสาวนลินีนาฎ ดวนใหญ่ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1135 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1136 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1137 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1138 นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1139 นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1140 นายนาวิน สีหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1141 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศก. เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1142 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1143 นายสุรศักดิ์ พะปะโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1144 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1145 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1146 นายปรมินทร์ แก้วดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1147 นางสาวสมกมล มีดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1148 นางสุพัตรา อินลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1149 นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1150 นางเกศรา จันทร์แสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1151 นางสาวมุกดา บรรณบุบผา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1152 นางสาวฎายิน ลีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1153 นายทวีชัย ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1154 นางปราณีต ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1155 นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1156 ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1157 นายสุภรณ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1158 นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1159 นางอละสา เถาว์รินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1160 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1161 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1162 นายวิจักษณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1163 นายสุภรณ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1164 นายไกรสยาม น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1165 นายศรีพงษ์ สมาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1166 นายศุภชัย พิมทะปะทัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1167 นายสิทธิศักดิ์ บางใบ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1168 นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1169 นางสาวศิริมา ทองทวี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1170 นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1171 นางสุประวีณ์ ทานะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1172 นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1173 นายจักรพงศ์ เจริญกิจพานิช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1174 นางจิรวรรณ ศรีนาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1175 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1176 นายปิยะพงษ์ ป้องกัน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1177 นางสาวบุญญิศา ลัดดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1178 นางจามจุรี นวลตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1179 นางสาวรุธีร์ แอพเพียซแซม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1180 นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1181 นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1182 นางประพิศ งางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1183 นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1184 นางรัตนาภรณ์ หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1185 นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1186 นางกรรณิการ์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1187 นายศักดิ์ชัย อุไร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1188 นายนิติวุฒิ มณีสอน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1189 นางสาวนุชนภา สุขใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1190 นางสาวนลินีนาฎ ดวนใหญ่ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1191 นางจงรัก ประทุมชาติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1192 นางสาวอริศศา ดาทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1193 นางสาวกิตติยา ตามบุญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1194 นายสรวิชญ์ สว่างภพ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1195 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1196 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1197 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1198 นางสาวชุติกาญจน์ ตรีแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1199 นางสาวพรชนก เชียงมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1200 นางสาวพิมพ์ชนก คำสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1201 นางสาวณิชากร สุดไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1202 นางสาวนภาพร พระชนะสงคราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1203 นางสาวชนพร ศรีเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1204 นางสาวณัฐณิชา สุดไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1205 นายสุรศักดิ์ พะประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1206 ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1207 นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1208 นายไกรสยาม น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1209 นายศรีพงษ์ สมาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1210 นายศุภชัย พิมทะปะทัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1211 นายสิทธิศักดิ์ บางใบ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1212 นายสุภรณ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1213 นายวิจักษณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1214 นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1215 นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1216 นางสุประวีณ์ ทานะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1217 นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1218 นายจักรพงศ์ เจริญกิจพานิช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1219 นางจิรวรรณ ศรีนาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1220 นายนิติวุฒิ มณีสอน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1221 นางสาวชุติกาญจน์ ตรีแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1222 นางสาวพรชนก เชียงมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1223 นายปิยะพงษ์ ป้องกัน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1224 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1225 นายสรวิชญ์ สว่างภพ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1226 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1227 นางเกศรา จันทร์แสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1228 นางสาวมุกดา บรรณบุบผา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1229 นางสุพัตรา อินลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1230 นางสาวบุญญิศา ลัดดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1231 นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1232 นางสาวกิตติยา ตามบุญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1233 นางสาวศิริมา ทองทวี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1234 นางกรรณิการ์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1235 นางสาวนภาพร พระชนะสงคราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1236 นางสาวณิชากร สุดไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1237 นางสาวพิมพ์ชนก คำสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1238 นางสาวณัฐณิชา สุดไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1239 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1240 นางรัตนาภรณ์ หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1241 นางสาวนุชนภา สุขใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1242 นางสาวกรองกาญจน์ ภูมิแสน ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1243 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1244 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1245 นางสาวฎายิน ลีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1246 นางปราณีต ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1247 นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1248 นางจงรัก ประทุมชาติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1249 นางสาวรุธีร์ แอพเพียซแซม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1250 นางสาวอริศศา ดาทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1251 นายศักดิ์ชัย อุไร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1252 นางสาวชนพร ศรีเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1253 นายปรมินทร์ แก้วดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1254 นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1255 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1256 นายนาวิน สีหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1257 นายชินโชติ พรหมพิลา ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1258 นายศิลา มีสุข ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1259 นายประกายเพชร พิทักษา นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1260 นายวราวุฒิ ขำทัน นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1261 นายสุระสิทธิ์ หุ่นทอง นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1262 นายวุฒิพร ผาแก้ว นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1263 นางสาวเกสร สุรพล นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1264 นางสาวขวัญฤดี เขียนวงศ์ นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1265 นางสาวชไมพร ดอกไม้ นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1266 นางสาวเพ็ญประภาพร พันธ์ดี นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1267 นางสาววรรณวิสา ธงชัย นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1268 นางสาวธัญชนิดา ศรีภัย นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1269 นางสาวมณฑิราภรณ์ เสาเวียง นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1270 นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1271 นายกฤษณชล ไฝ่จิตร ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1272 นายเกรียงศักดิ์ ศรีขาว ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1273 นายเดชณรงค์ คำสิงห์ ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1274 นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1275 นายบุญส่ง สู่เสน ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1276 นางนารีรัตน์ เงาศรี ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1277 นางกรรณนิกา หอมหวล ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1278 นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1279 นายวุฒิชัย คำเสมอ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1280 นางสาวจตุพร พงศ์พีระ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1281 นายเชน เพ็งมาตร ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1282 นางสาวอรวรรณ ชิณวงค์ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1283 นางอุทัยวรรณ อามาตร ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1284 นางประนอม ชาวสุรินทร์ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1285 นายเชาวลิต เสาเวียง ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1286 นายจิราวัฒน์ นางาม ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1287 นายเดชาศักดิ์ หอมหวล ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1288 นายสินถาวร วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1289 นายวัลลภ สุราวุธ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1290 นางสาวฤทัยรัตน์ ขำตา ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1291 นายสุกิจ สมปาน ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1292 นายพีรสร เจือจันทร์ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1293 นางวิลัย ชิณวงศ์ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1294 นางสาววิจิตรา จำปาเรือง ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1295 นางสาวปริญญา ถิลา ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1296 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1297 นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1298 นางประพิศ งางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1299 นางสาวนลินีนาฎ ดวนใหญ่ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1300 นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1301 นายทวีชัย ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1302 นางจามจุรี นวลตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1303 นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1304 นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1305 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1306 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1307 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1308 นางสาวบุญญิศา ลัดดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1309 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1310 นางจามจุรี นวลตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ