เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ
2 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ
3 นายชัยมงคล ขำคม ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ
4 นางศศธร ผาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
5 นางพิชญา สืบนุการณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
6 นางณัฐฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
7 นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
8 นางวรัญญา คำภาบุตร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
9 นายนรินทร์ วงศ์บา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
10 นางสุพรรณณี จันทเขต ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
11 นางสาวสร้อยดาว กาทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
12 นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
13 นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
14 นางสาวธันยมัย พากเพียร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการประเมินผล
15 นางสาวปนัดดา พาลี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
16 นายคลังกาญจน์ มะโนชาติ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
17 นางสาวสุทธิดา ลำเฟือย สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
18 นางสาวกุลณัฐ สอพอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
19 นางสาวเกศราภรณ์ จันทร์ก้อน สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
20 นางสาวกาญจนา สะอาด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
21 นางสาวเพชรลดา นางวงค์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
22 นางสาววิชบาทิพย์ พวงมาลี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
23 นางสาวปวีณา บริบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
24 นางสาวนัฏฐิณี สมสวย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
25 นายกิตติชัย อุทุม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการประเมินผล
26 นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
27 นายเอกธนัช เหลาสิงห์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
28 นายเฉลิม บัวสิงห์ โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและเลขานุการ
29 นายบุญแก้ว กรไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
30 สิบเอกสุพรชัย รจนัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
31 นายสวาสดิ์ อินธิศร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
32 นายศักดา มุขขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
33 นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
34 นางสาววิไลพร จันเทพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
35 นายอดุลย์ แก้วภักดี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
36 นายธีระยุทธ วิเศษสังข์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
37 นางปิยะวดี จันปุ่ม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
38 นางพรสวรรค์ จรัสรุ่งชัยสกุล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
39 นางสาวปิ่นหล้า ศิลาบุตร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
40 นางสาวจตุพร สังธิกุล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
41 นางสิรินาท พันธ์รัมย์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
42 นางสุภาภรณ์ มนิระพงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
43 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ วิเศษสังข์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
44 นายประกอบ คำขาว ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
45 นายธนาศักดิ์ สุภาพ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
46 นายวีรยุทธ เชื้อชม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
47 นางยุพดี พรหมทา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
48 นายวิชัย ลาลุน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
49 นางซ่อนกลิ่น พิมเทพา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
50 นางศิริรัตน์ แสนใหม่ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
51 นางสาวเดือนฉาย แซ่จึง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
52 นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
53 นางเกศสุดา กำจัด ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
54 นางสาวพรกมล กุฎโพธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
55 นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
56 นางสาวสอิ้งทิพย์ เทียบคุณ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
57 นางสาววีนา โมทะจิตร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
58 นางถวิล วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
59 นางรัชนี กมล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
60 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
61 นายวรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
62 นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
63 นางสาวศิริพร นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
64 นางสาวเนตรนภา บัวเกษ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
65 นางสาวภรณี จันทรชิต ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
66 นางกนกวรรณ สะกีพันธ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
67 นางสาวพรวิภา ตันติเกียรติเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
68 นายเทอดศักดิ์ นาจำปา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
69 นายวัฒนศาสตร์ บุญเหมาะ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
70 นายรัฐพล คำแก่น ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
71 นางนุจรี ศรีประใหม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
72 นางบุญฐิตา ศรีภา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
73 นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
74 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
75 นายนริศ วรงค์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
76 นางณัฐธยาน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
77 นางเบ็ญจพร ภิรมย์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
78 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
79 นางปทุมพร พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
80 นางสาวอรุณีย์ อรจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
81 นางสาวสุภรัตน์ แก้วพวง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
82 นางอุไร คงเมือง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
83 นายสมศักดิ์ วันสุดล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
84 นางสาวอรุณี สายวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
85 นางสาวสมบูรณ์ ดวงพล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
86 นายจิรศักดิ์ ใจเรือง ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
87 นางสาวจารุตา นาราช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
88 นางสาวสิริวลี รุ่งแสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
89 นางสาวกนกวรรณ บุญปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
90 นางสาวเกตน์สิรี ติมุลา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
91 นางสาวศิริรัตน์ โพธิวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
92 นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
93 นางราตรี แสงเอี่ยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
94 นางสาวธันยพร แสวงผล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
95 นางสาวประภัสรา มาสกุล พนักงานราชการ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
96 นางฉวีวรรณ มาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
97 นางสาวมาลา วันทวี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
98 นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
99 นางสาวนุชรี แหนงวงษ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
100 นายวิทยา หาญบาง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
101 นายชนันท์สิทธิ์ มรรคสันต์ ครุอัตราจ้าง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
102 นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
103 นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
104 นายเวชพิสิฐ ขาววิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
105 นายชินพัฒน์ ทองมนต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
106 นางสาววิมลณัฐ ปักปิ่น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
107 นางสาวถิรพร แหวนวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
108 นายธนัทรัช พรมศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
109 นางสาวหทัยชนก ตระกูลรังสิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
110 นางสาวภัททิยา บุญเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
111 นางสาวมนรดา ดวงกล้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
112 นายวรัทภพ บุญูถูกนิธิโชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
113 นางสาวฐานิกา แซ่เล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
114 นายจิรายุส บุญรักษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
115 นางสาวจตุพร เรืองวิไลกฤตย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
116 นางสาวชลธิชา โพธิ์ขาว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
117 นางสาวณัฐธิชา เกตหหนองโพธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
118 นางสาวภัคจิรา วงศ์วิฉาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
119 นางสาวอภิรดี วิวาห์สุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
120 นางสาวนัยนา หาจักร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
121 นางสาวสุพรรณิการ์ วงศ์สหวิวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
122 นางสาววันสะบา ลาลุน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
123 นายวชิรพล ศรปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
124 นายภานุพงศ์ เอื้อสามาลย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
125 นายบวรนันท์ แดงพิบูลย์สกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
126 นางสาวศศิชล เครือแสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
127 นางสาวจารุวรรณ อินทะเสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
128 นางสาวณิชาธร อ่อนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
129 นางสาวศศิกานต์ ไชยพิมพ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
130 นางสาวเตชินี อุตรวิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
131 นางสาวจุญาพร อ่อนหวาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
132 นายวัชรชัย ผะกาแดง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
133 นายเฉลิมพงศ์ โกฎแสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
134 นายดนุพัฒน์ ก้อนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
135 นายบุณยกร เต็มเอี่ยม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
136 นางสาวษมากร ทองเพชร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
137 นายชยุตพล สิงขร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
138 นายฉันทวัฒน์ สาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
139 นางสาวจินาพร สารทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
140 นางสาวปิยาภรณ์ สุคะตะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
141 นางสาวอาจารี มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
142 นางสาวทิพย์วิภา เลิศวัฒนเตชินท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
143 นางสาวธนพร สร้อยสนธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
144 นายสืบสกุล คำแสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
145 นายทินภัทร ชูวังวัด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
146 นายปรมินทร์ วุฒิยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
147 นายธนัญชัย สิทธิพร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
148 นางสาวธนพร อุดทา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
149 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
150 นายณัฐวัศ สาธุพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
151 นายธีรภัทร แขมคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
152 นางสาวสุดารัตน์ บรรเทา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
153 นายศิวกร อุปคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
154 นางสาวนันท์นภัทร จันทจิต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
155 นางสาวกนกภรณ์ ดวงสีมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
156 นางสาวปรรญยภรณ์ เฉลิมพงศ์กิตติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
157 นางสาวธัญณิชา บุญเฮ้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
158 นางสาวกฤติยา พรมชาติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
159 นางสาวณัฏฐนันธ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
160 นางสาวช่อชมพู ขุนภักนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
161 นางสาวภรภัทร์ อัศวเมธาพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
162 นางสาวอภิชญา ชาลากูลพฤติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
163 นายศุภกร อัคนิรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
164 นายปณชัย โยธิคาร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
165 นายปณชัย โยธิคาร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
166 นายณัฐนันท์ จันธิมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
167 นายวสุพล ภาดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
168 นายวัชรวีร์ ถาวร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
169 นายจิตติ ศรีหะโคตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
170 นางสมศรี พรหมคช ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
171 นางสุเพ็ญพรรณ ลับโกษา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการพยาบาล
172 นางรัชนี นวลศิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการพยาบาล
173 นางพชรมน วิริยะ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการพยาบาล
174 นางสาวปรีดาพร รุ่งเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการพยาบาล
175 นางสาวอาทิตยา ใบเงิน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการพยาบาล
176 นางชิดชนก สายบุปผา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการพยาบาล
177 นางสมรักษ์ เพชรผา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการพยาบาล
178 นางสาวไพริน คำศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการพยาบาล
179 นายคณิต โพธิ์ทิพย์ ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการพยาบาล
180 นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการพยาบาล
181 นางสาวกรณัฐ สถานพงษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการพยาบาล
182 นายวเรศ สาระพิชญ์ ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการพยาบาล
183 นางนภสร เลิศศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการพยาบาล
184 นางสาวหนึ่งฤทัย จิบจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการพยาบาล
185 นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 นางพิสมัย รักษาผล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
187 นางพรสริญ ศุภภาภิญโญ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
188 นางสาวธิษณา อ่อนบึง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นางสาวชิสาพัชร์ นีลธัญนันท์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
190 นางสาวณัฐหทัย คูหา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นายประสิทธิ์ ทองแสน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
192 นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
193 นายศักดิ์ชาย เกษร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
194 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
195 นางบุษกรณ์ พรหมพิลา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
196 นางสาวจุธาภัค วรโคตร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
197 นางสาวลลิตา สายแก้ว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
198 นางสาวชนิดาพร ดวงแสง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
199 นางปัทมา ชลเทพ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
200 นางสุภลักษณ์ มารยาท ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
201 นางสาวปฎิมา วงษ์แสวง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
202 นางสาวมาลินี บุญสงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
203 นางสาวณัฐธิดาภรณ์ แหวนเงิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
204 นายจิระพัฒน์ ศรีรส ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
205 นางสาวนันทิยา สุรเสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
206 นางสาวปวีณ์ พันธสีมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
207 นางสาวฐิติรัตน์ โมทะจิตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
208 นางสาวมณีรัตน์ ภูต้องใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
209 นางปิยลดา หารไชย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
210 นายไพรนคร ชิณะแขว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
211 นางวณิชยา รัฐอุบล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
212 นายขวัญชัย จันทร์แดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
213 นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
214 นายกฤษดา ทิพยเนตร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
215 นายทรงพล คชแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
216 นายปัญญา ลาพรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
217 นางสาวสุธิตา ชัยวงษา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
218 นางสาวศรัญญา ลครศรี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
219 นางสาวภรทิพย์ แซ่ลี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
220 นางสาวศศิวิมล พรมภักดี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
221 นางสาวนัยชนก สงโสด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
222 นางสาวพรรณวษา เผื่อแผ่ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
223 นางสาวกัลยรัตน์ แหนงวงษ์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
224 นางสาวมยุรฉัตร ระยอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
225 นางสาวอาทิตยา สีฟ้า สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
226 นางสาวขนิษฐา สายทอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
227 นางสาวจณิสตา นางวงษ์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
228 นางสาวชมพูนุช มาโยธา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
229 นางสาวฐิติมา เทียงดง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
230 นางสาวกัลยาณี ประชาราษฎร์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
231 นางอาทิตยาภา ชาบุญเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
232 นางบุญลักษณ์ จันทร์แดง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
233 นางบุษกรณ์ พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
234 นางสาววิภาพร ชิณะแขว โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
235 นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
236 นางสาวกานต์ชน ชาวประสา โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
237 นางสาวพันิภา จันทะโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
238 นางสาวบุญล้อม กันตรง โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
239 นางสาวนาฏสินี โพธิสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
240 นางสาวจุธาภัค วรโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
241 นางสาวชุติมา กิมาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
242 นางสาวจุฑารัตน์ ใยพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
243 นางศิรินนภา จวงพลงาม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน/พัสดุ
244 นางพิมลรัตน์ บุญงาม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน/พัสดุ
245 นางสาวศิริมาศ คณาพันธ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน/พัสดุ
246 นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน/พัสดุ
247 นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน/พัสดุ
248 นางสาวเฉลิมรัก สดไสย ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการแข่งขัน
249 นายไกรลาศ จิบจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการแข่งขัน
250 นายถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
251 ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
252 นายฉัตรมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
253 นายรัตนชาติ ดาวัลย์ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
254 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
255 นายณัฐวุฒิ นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการดำเนินงาน
256 นายพรศักดิ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
257 นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
258 นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
259 นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
260 นางมยุรี สาลีวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
261 นายมงคล ไชยเทพ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
262 นางวิรงรอง วิเศษ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
263 นายนพพร ศรปัญญา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
264 นายคำสิงห์ บูรณะศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
265 นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
266 นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
267 นายประจักษ์ พันธสีมา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
268 นางวาสนา ทิพย์รักษา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
269 นายเฉลียว ศิริดล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
270 นายเอกรัตน์ ลับโกษา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
271 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
272 นางกิตติยา ส่งสุข ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
273 นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
274 นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
275 นางณัฐรดา สาลี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
276 นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองคำเหลือ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
277 นายเถวียน รินทร ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
278 นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
279 นางศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการดำเนินงาน
280 นายธีระเดช ทองอินทร์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
281 นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
282 นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
283 นายจิระพงษ์ พุ่มงาม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
284 นายเฉลียว ศิริดล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
285 นางวรรณกร คำอุดม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
286 นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
287 นางจันทนีย์ โกมลศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
288 ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
289 นายวชิรวิชญ์ เปล่งปลั่ง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
290 นายอัทธ์ คำอุดม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
291 นายบุญเลิศ บุญมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
292 นางชลัญธร ดำพะธิก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
293 นายภูวิน ชูกลิ่น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
294 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
295 นายจรูญศักดิ์ สมสุข โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
296 นางสุภาพร งาสุ้ย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
297 นายวัชรินทร์ หอมคำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
298 นางพิมพิลา หมื่นศร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
299 นายสมเกียรติ ประสมศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
300 นายณัฐพล ธรรมสัตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
301 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์ สำลี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
302 นางทัศนี ศิลบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
303 นายกุญช์ภัช เย็นใจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
304 นายอิทธิรัฐ บุตรภักดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
305 นายวิเชียร สืบวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
306 นางสาวอัมพรรัตน์ กุคำทอน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
307 นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
308 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาภักดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
309 นายบุญหลาย มะเค็ง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
310 นางรวงทอง คุณสวัสดิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
311 นายทองพูล ทุมโยมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
312 นายธัชกร สุริยวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
313 นายสืบพงษ์ ยุพา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
314 นายพชรพล ทินบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
315 นายวิทยา บุญเพ็ง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
316 นางสาวนาฎชฎา ทองบุบผา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
317 นายคำพี อินทร์พงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
318 นายพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
319 นางสาวอลิชา สมบูรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
320 นายเกษมสันต์ แพงมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
321 นายลิน ยิ่งดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
322 นายวิสันต์ หงษ์วิเศษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
323 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
324 นางสาวพุทธรักษา ถิระโคตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
325 นายธวัชชัย พานแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
326 นายพิชญาพงศ์ พันธ์จันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
327 นางสาวสาคร คุมมินทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
328 นางสุวภัทร ศรีนวล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
329 นางสาวรัตติยา สถิท โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
330 นางสุดารัตน์ พรรษาวนัส โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
331 นางจริยา วงศ์ภักดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
332 นายกัมพล เส้นสุข โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
333 นางศรีรัตนา ฝอยทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
334 นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอด โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
335 นางนิภาพร ยุพา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
336 นางวิภาษณีย์ เกิดนอก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
337 นางอาภาภรณ์ ถิตย์รัศมี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
338 นางจิราภรณ์ พวงจำปา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
339 นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
340 นางสาววลีรัตน์ จันทร์เลาะ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
341 นางวิไลกุลต์ ขวัญนู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
342 นางสมาน เรืองศรีตระกูล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
343 นางสุทธาอร โคตรมิตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
344 นางญาตา เรืองศรีตระกูล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
345 นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแย้ม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
346 นางพัทธยา ชุมสงคราม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
347 นายคำภา ดำพะธิก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
348 นางสาวภารดี พันธุ์ไทย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
349 นางราตรี ชาติดร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
350 นางสาวชัญญาภัค สินศิริ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
351 นางรัชกร ชะนะนิล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
352 นางรัชนี ต้นโพธิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
353 นางสาวสุพรรษา คำหล้า โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
354 นางณญาตา โสพัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
355 นางสาวลินดา แก้วพิกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
356 นางอรทัย จันทา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
357 นางสาวดารารัตน์ บัวทุม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
358 นางสาวยุภาธิรัตน์ พันธราช โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
359 นายชาร์ลีห์ สมภูงา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
360 นางจารุวรรณ น้อยพลาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
361 นางสาวศิรยา เอกวารีย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
362 นางสาวสุณัฐชา มหาคามินทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
363 นางสาวภาวิณี แก้วคำรอด โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
364 นางสาวสุภาพร แถบทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
365 นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
366 นางสาวบุษยภัค ธรรมสัตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
367 นางสาวศศิมา เมินธนู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
368 นางสาวรัชดาพร อูบแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
369 นางสาวดวงเดือน ดวงดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
370 นางสาวพเยาว์ แก้วตา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
371 นายจันสอน ทองลอย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
372 นางปณิชา ศรีมาธรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
373 นางพรรณาภา นิลมัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
374 นางสาวพรทิพย์ ตันติประภาคาร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
375 นายวิทยา คำพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
376 นางจิตติมา ใจเครือ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
377 นางสาวพรพิมล เพื่อบุญมาก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
378 นางสาวพิชญ์นรี มงคลธนกิตติ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
379 นางสาวนันท์นภัส คุชิตา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
380 นางสุวคนธ์ พลลพ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
381 นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
382 นายเชิดศักดิ์ บุญยัง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
383 นางสาวปาจรีย์ นามวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
384 นางสาวแก้วตา พรมบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
385 นางสุรัชนา โพธินาแค โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
386 นางสาวกัลย์กมล โรจนนัครวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
387 นางพิศมัย บุดดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
388 นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
389 นางสาวสุรีรัตน์ อ่อนมิ่ง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
390 นางสาวลลิดา โสดามุข โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
391 นางสาวพวงผกา แก้วยงค์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
392 นางสาวชลิดา ภูมิกระจ่าง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
393 นางสวภัทร หอมหวล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
394 นางคำรวม ทรัพย์ศิริ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
395 นางชญาพร จรรยาวัฒนากุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
396 นางสาวปุณยนุช ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
397 นางธิดา เคนวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
398 นางมณฑา สถิตพิพัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
399 นางสาวนภาพิมพ์ ทองปัญญา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
400 นางสิรินุช สุขกาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
401 นางสาวจิตร์สิริ ไกรรักษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
402 นางธนพร สำลี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
403 นางธัญลักษณ์ เมธีปัญญากุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
404 นางลัดดาวัลย์ บัวเพ็ญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
405 นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
406 นางพิสุทธา อินทร์พงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
407 นางสาวอัณศา เขียวดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
408 นางสาวมะลิวัลย์ สมศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
409 นางสาวกฤษณา ไชยโคตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
410 นางสาวนัยนา วงศ์สาคำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
411 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
412 นางสาวเสาวลักษณ์ หล้าสิงห์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
413 นางสาวปาริตา ดวงงาม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
414 นางสาวเมษา เพ็งชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
415 นางสาวฐาปนี ฤกษ์ดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
416 นางสาวพีรยา ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
417 นางสาวแคทลียา โมทะจิตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
418 นางสาธิดา ดวงศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
419 นางสาวรัตนาวรรณ ไกรยา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
420 นายรังษฤทธิ์ เครือบุดดา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
421 นางสาวปรียานุช คำมงคล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
422 นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
423 นางกุนทินี อรจันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
424 นายวงศ์พันธ์ เวียงนนท์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
425 นายปฏิภาณ ดาวงษ์ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
426 นางสาวเสาวรีย์ วงชารี โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
427 นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
428 นายราม โสวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
429 นายสุพิชญ์ ลาลุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
430 นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
431 นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
432 นายพีรพล พันธเสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
433 นายธีีรพงศ์ วงศ์จอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
434 นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
435 นายคฑาวุธ วิลาพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
436 นายธรรมรัฐ บุญหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
437 นางสาวเจนจิรา สีโวหะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการดำเนินงาน
438 นางสุรีรัตน์ ศักดื์วิจารณ์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
439 นายมงคล เพประโคน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
440 นายสุวิทย์ มีฤทธิ์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
441 นางมยุรีย์ เหง้าโพธิ์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
442 นางทัศนีย์ อรุณรัมย์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
443 นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
444 นายประเสริฐ แสงสว่าง โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
445 นางคนึงนิจ เดชะคำภู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
446 นางนฤมล หาญศึก โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
447 นางฐนิญาร์ เสดา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
448 นางสาวรุ่งฤดี สวัสดิ์ชาติ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
449 นางธัมมาภรณ์ จูมสิมมา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
450 นางสุภัทรฉวี วงศ์เจริญ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
451 นางสาววาริกา คำมุงคุล โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
452 นางสาวนิภาพรรณ โสพัฒน์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
453 นางอัญชุลีพร ผาคำ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
454 นายศุภชัย วโรรส โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
455 นางวรรณวิมล อินทรบุตร โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
456 นางสาวสุธางศ์รัตน์ โพธิ์งาม โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
457 นางราตรี ฝอยทอง โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
458 นางภัชรินทร์ ขุขันธ์เขต โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
459 นางอมรรัตน์ ศรีแก้วนวม โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
460 นางจริงใจ ศรีเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
461 นางนิพา แสงกล้า โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
462 นางสาวศิริเนตร ชินชัย โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
463 นางสาวสาริศา พรแก้ว โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
464 นายศุภวิทยา หอมจิต โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
465 นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
466 นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
467 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
468 นายวิจิตร ผสมวงค์ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
469 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
470 นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
471 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
472 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
473 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเพชร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
474 นางสาวอารยา สุทธิเชื้อ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
475 นางสาวพิมพ์วิภา เหมือนตา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
476 นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
477 นายอำนาจ เส้นคราม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
478 นายสำเริง บุญตา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการดำเนินงาน
479 นางพิสมัย รักษาผล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
480 นางสาวอคัมร์สิริ มีดี ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
481 นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์ ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
482 นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
483 นางสาวเพ็ญพิชชา อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
484 Mr. MASATAKA SASAKI ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
485 Mr. CHEN MIAO ครูอาสาสมัครชาวจีน โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
486 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
487 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
488 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
489 นายชัยวัฒน์ แหวนเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
490 นางสาววราภรณ์ ไชยสนาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
491 นางมณีกานต์ บุญเสริม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
492 นางจารุวรรณ แสงส่อง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
493 นางสาวกาญจนา ชัยชาญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
494 นางสาวรัตนาภรณ์ กำลังดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
495 นายทวีพงษ์ ประพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
496 นางสาวมัณฑนา องอาจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
497 นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
498 นางศรีสุข แย้มสง่า โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
499 นางสาวรักษมล รักพรม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
500 นางสุรภา สมสะอาด โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
501 นายกิตติ กาสา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
502 นางสาวไอรดา วงวาน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
503 นางอรวรรณ หลอมทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
504 นายปกรณ์พล พวงพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
505 นางสาวนภามาศ ธานี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
506 นางสาวปนัดดา ทองวิลัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
507 นายธนวัฒน์ โคตรมิตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
508 ว่าที่ร้อนตรีจุมพล องอาจ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
509 นางสาวจันทร์จิรา หวังชื่น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
510 นายนิเชษฐ์ มหาลี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
511 สิบเอกสมศักดิ์ โกศล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
512 นายศรัล สุขจำเริญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
513 นายยุทธนา ตาลาคุณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
514 นางสาวเมธาวี สกุลวรวิทย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
515 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา บุญกันต์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
516 นายพศิน มีศิริ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
517 นายฐิรภัช สีดำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
518 นายนันทิชชา แสนสำอาง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
519 นางสาวรัฐญาภรณ์ ศิริภี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
520 นางสาวอำภรณ์ คำแดง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
521 นางสาววิภาดา แก้วพิกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
522 นางสาวพรทิภา พงษ์เมตตาสันติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
523 นางสาวเกศกัญญา เนียงภา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
524 นางสาวชนิดาภา สุทธิทักษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
525 นางสาวลัดดาวัลย์ อรรคบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
526 นายอำนาจ วิชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
527 นายปฏิภาณพงษ์ ยอดสิงห์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
528 นายธนกร ทิพย์มณี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
529 นางสาว ปิยธิดา ใสดี โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
530 นางสาว ปาริชาติ กวางลา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
531 นางสาว กมลวรรณ เชื้อพันธ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
532 เด็กหญิง สิริยากร เสาร์ค โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
533 นายวิษณุกร จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
534 นายอัครพงศ์ สุจริต ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
535 นายวิชัย ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
536 นายสำเนียง สืบสา ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
537 นายอภิรักษ์ มุ่งหมาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
538 นายรังสิมันตุ์ ชูจันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
539 นายวริทธิ์ธร สถิตย์กุลย์รัตน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
540 นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
541 นางสุพัตรา ไชยโชติ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
542 นายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
543 นายไพรนคร ชิณะแขว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
544 นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
545 นายเวโรจน์ ทองเถาว์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
546 นายประสาน เพ็งทอง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
547 นายบดินทร์ นึกชอบ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
548 นายชัยกฤต มารยาท ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
549 นายสมพงษ์ คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
550 นายปิยนัฐ เสาเวียง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
551 นายปัญจพล ประจำ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
552 นายกัมปนาท คันศร ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
553 นายชาตรี ทันตา ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
554 นายปฏิวัติ บุญเย็น ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
555 นายลำคลอง ใสกระจ่าง ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
556 นายกรวิษ จันทชิด ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
557 นายนิวัฒน์ ทองปั้น ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
558 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
559 นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
560 นายเกรียงไกร ศรีกุล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
561 นายเฉลียว ศิริดล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
562 นายสุรเชษฐ์ วะภา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
563 นายบุญเลิศ พลชลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
564 นางสุทธิวรรณ มาลาศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
565 นายมานิช ธรรมนิยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
566 นายทศพล แก้วอาษา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
567 นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
568 นายเทพ จันทคาศ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
569 นายจารุณ ยะลา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
570 นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
571 นายชนันท์สิทธิ์ มรรคสันต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
572 นายถาวร ตาอุด ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
573 นายสาคร หนองม่วง ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
574 นายอำภัย บุตรดีศรี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
575 นายประสงค์ ขันทอง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
576 นายแสวง กงใจ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
577 นายชาญ มโนรา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
578 นายประจักษ์ จันทกรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
579 นายเจษฎา ตอนศรี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
580 นายปัณณวัฒน์ ทองดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
581 นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
582 นายสมจิตร บุรมย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
583 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
584 นายอภิวัฒน์ วงศ์ภักดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
585 นางสาวอรุณนี แก้วคำ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
586 นายปราโมทย์ แหวนเงิน ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
587 นางสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
588 นางสาวดวงตะวัน งามแสง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
589 นางศรุตา ชมภูเขา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
590 นางศรุตา ชมภูเขา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
591 นางสาวอุทัย ผมทอง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
592 นางสาวปราณปรียา พรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
593 นางธนัญฎา บึงไกร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
594 นายเรวัต อาวะรุณ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
595 นายถิรธนา คำแพง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
596 นายสมปอง นวลจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
597 นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
598 นายพงษ์เทพ บุญแผ้ว ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
599 นายโชคชัย บุญเสนอ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
600 นายถิรวัฒน์ เสาศิริ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
601 นายศราวุธ จรเดช ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
602 นายอ็อด ไชยสุวรรณ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
603 นายจิรวัฒน์ เสนาะล้ำ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
604 นายเสถียร คำชมภู ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
605 นายไพโรจน์ อุทธะจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
606 นางสาวจันทร์จิรา ห่อทรัพย์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
607 นายไพศาล หวนคะนึง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
608 นายเจนศักดิ์ ดวงมณี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
609 นายศิวะพากย์ ระยับศรี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
610 นางสุปราณ๊ย์ เพ็งธรรม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
611 นางวรนุช หน่างเกษม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
612 นางสาวธันย์เทวิกา ส่งสุข ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
613 นายกิจจา เตารัตน์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
614 นางกรรณิการ์ จันทะดวง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
615 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
616 นางสาวสุนีย์ ดอนเหลือม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
617 นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
618 นางสาวสาธิมน พลรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
619 นายณัฐพงษ์ นาคนวล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
620 นางธนนันท์ ปัญญา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
621 นางสาวประภาภรณ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
622 นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
623 นางสาวพัชรี แสนโสม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
624 นายญัฐสิทธิ์ กองรักษา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
625 นายศักธิพร ศรีดาชาติ พนักงานราชการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
626 ว่าที่ร้อยตรีนิธิกร เที่ยงทัศน์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
627 นางรัตตินันท์ ไตรจักรปราณี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
628 นายนัทธพงษ์ เฉลิมพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
629 นายธีระเดช ทองอินทร์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
630 นางสาวดารณี วัฒนปาณี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
631 นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
632 นายเอกรัตน์ ลับโกษา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
633 นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
634 นายเฉลียว ศิริดล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
635 นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
636 นางวรลักษณ์ สายเชื้อ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
637 นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
638 นางสาววิภาพร ชิณะแขว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
639 นางโสภา พิเชฐโสภณ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
640 นายไพรนคร ชิณะแขว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
641 นางสาววทันยา ภาษาพรม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
642 นายสันติราษฏร์ ไพรป่า ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
643 นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
644 นางสาวพัชรินทร์ ศิลให้อยู่สุข ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
645 นางจันทร์เพ็ญ วรจักร์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
646 นางสาวหทัยรัตน์ วรเลิศ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
647 นางสาวภัชรินทร์ แก้วบุตรตา ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
648 นายธนากร คงสมมนต์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
649 นางณฐอร ตังนิธภัทร ลูกจ้างประจำโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
650 นางสาวพัชรา โถทอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
651 นายจิระพงษ์ พุ่มงาม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
652 นายสุทธิกุล กอกหวาน ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
653 นายอัษฎงค์ จันธิมา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
654 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและประเมินผลจัดการแข่งขัน
655 นางมุสิกมาศ อาษาศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
656 นางกชพร รัตนธนากาญจน์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
657 นางอาภรณ์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายพยาบาล
658 นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
659 นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
660 นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
661 นางประสพสุข ระยับศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
662 นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
663 นางวาสนา ทิพย์รักษา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
664 นางสาวญาณา วาจนสุนทร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
665 นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
666 นางอัญชลี สามสี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
667 นางจริญญา ศิลาบุตร ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายพยาบาล
668 นางปาณิสรา เดือนเมษ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายพยาบาล
669 นางสาวสุภาภรณ์ นวลใส ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายพยาบาล
670 นางสาวอรุณี ตั้งวิรุฬห์วณิช ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
671 นางสาวบุษบา ทองกลม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
672 นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
673 นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
674 นางสาวกุลนิษฐ์ พรมลา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
675 นางสาววิภารัตน์ บุญโต โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการฝ่ายพยาบาล
676 นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
677 นางบุญญาพร บูรณะศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
678 นางผัสนี พานพรหม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
679 นางนิตยา วิเศษสังข์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
680 นางสาวนันทนา สาลี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
681 นางสาวบัวคี สิงห์ลี ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
682 นางจุลกีฬา อาษาบาล ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
683 นางสาวชมภู คำโท พนักงานราชการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
684 นางพวงเพชร โพธิ์ชัย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
685 นางวิราวรรณ ยกพล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
686 นางสาวปวีณ์ธิดา สังวัง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
687 นางลักษณา นัทธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
688 นางสำเร็จ สุนทรา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
689 นางวรุณธิดา ศรีโสดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
690 นางศิรินันท์ เผื่อแผ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
691 นายเวียงคำ วิจิตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
692 นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
693 นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
694 นางสาวสาวิณี ศรีอ่อน สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
695 นางสาวปาริชาติ มะตูม สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
696 นางสาวศิรินันท์ สีดา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
697 นายกิติพัฒน์ คำเหลือ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
698 นายธีระพงษ์ มะโนรา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
699 นายธวัชชัย พลปลัด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
700 นายสุวิทย์ คณะนา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
701 นายวุฒิชัย ประทุม สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
702 นายศรัณย์ วรสา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
703 นายภควัฒน์ ชีนชาย สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
704 นายสงกรานต์ ยศศิริ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
705 นางสุวณี ลือชา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
706 นางทิวารัตน์ ชาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
707 นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
708 นางโสภา พิเชฐโสภณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
709 นางเบญจวรรณ โชติกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
710 นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
711 นางไพลี จันทร์นิยม โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
712 นางวิราวรรณ ยกพล โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
713 นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
714 นางนิลกร อินธิศร ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
715 นายบุญเรือง เสนาะศัพย์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
716 นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
717 นางวรัญช์ธิตา จันครา พนักงานราชการโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
718 นางศิวิมล ทองมนต์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
719 นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
720 นางสุพัตรา ไชยโชติ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
721 นางพรประสง นันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
722 นางสุภาพร อดกล้า เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
723 นายเสริม เสาร์ทอง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
724 นายสายสิทธิ์ พันธศรี เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
725 นางวิภาวี บุญธรรม เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
726 นางกุลธิดา ปานทอง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
727 นางคณิศร ศรีโสดา เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
728 นายเกรียงไกร ศรีกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
729 นางสาววิภารัตน์ บุญโต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
730 นายประยูร ดวงจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
731 นางสมาน อร่ามเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
732 นางดวงเดือน บนพิมาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
733 นางมารีญา คลธา โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
734 นางอำพร พรหมโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน
735 นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
736 นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
737 นายอุดม ดำริห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
738 นพ.พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
739 นายลําครอง ดวนใหญ่ ผู้อํานวยการสาธารณสุขอําเภอศรีรัตนะ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
740 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
741 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
742 นางสาวสมใจ เกษกุล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
743 นางสาวอรทัย แก่นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
744 นางสาวหัทยา มิ่งขวัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
745 นางสาวกิตติมาภรณ์ ยอดประทุมวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
746 นางสาวจันทร์จิรา กุลสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
747 นางสาวชฎารัตน์ จันทา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
748 นางสาวรัชภรณ์ ธรรมนูญ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
749 นายอนันตพงษ์ สิมศรี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
750 นางสาวศศิรา ชาวสวน สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
751 นางสาวฉัตรตรีญา สายทอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
752 นางสาวสุทธิดา ประทุมวงษ์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
753 นางสาวกมลวดี ประชาราษฎร์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
754 นางสาวภัทรวดี สงโสด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
755 นางสาวรัตนชนก ศรีกุล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
756 นางสาวกุลวดี ห่อทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
757 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
758 นายนำพล จุมพิต ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
759 นายดิลก หิปะนัด ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
760 นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไล ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
761 นางสาวอรนุช วันคำ ครูโรงเรียนละลมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
762 นางสาวกานต์รวี บัวแก้ว ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
763 นางสาวขนิษฐา ปัญญา ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
764 นางสาวกฤษณวรรณ วงศิริ ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
765 นางวารุณี วังคะธาตุ ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
766 นางสาวสุภารัตน์ จันครา ครูอัตราจ้างโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
767 นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
768 นางเสาวคนธ์ เชื้อดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
769 นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
770 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
771 นายปัณณวัฒน์ ทองดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
772 นางวันเพ็ญ โสมมา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
773 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
774 นางณัฐฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
775 นางสาวชรินทิพย์ ศิรินัย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
776 นางสาวจินตนา สมเสียง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
777 นางสาวภาติยา จิรังดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
778 นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
779 นายอิทธิศักดิ์ พรมภักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
780 นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
781 นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
782 นางสาวสุรัตน์ สมศรี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
783 นางสาววลีรัตน์ คนหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
784 นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงค์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
785 นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
786 นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
787 นายอิทธิศักดิ์ พรมภักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
788 นายเวียงคำ วิจิตร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
789 นายเทพ จันทคาศ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
790 นายสมจิตร บุรมย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
791 นายจิรศักดิ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
792 นายกฤษดา ทิพยเนตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
793 นายมานิช ธรรมนิยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
794 นายจารุณ ยะลา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
795 นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
796 นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
797 นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
798 นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
799 นางณัฐฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
800 นางวรัญญา คำภาบุตร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
801 นางฉวีวรรณ มาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
802 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศิรินัย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
803 นางศศธร ผาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
804 นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
805 นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
806 นางสาวมาลา วันทวี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
807 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
808 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
809 นางสาวทิวารัตน์ ชาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
810 นายสุบรรณ พรมเสนา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
811 นายชนันท์สิทธิ์ มรรคสันต์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
812 นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
813 นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
814 นางสาวประภัสรา มาสกุล พนักงานราชการ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
815 นางสาวนัฏฐิณี สมสวย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
816 นายวิทยา หาญบาง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
817 นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
818 นางสาวภาติยา จิรังดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
819 นางสาวสมใจ เกษกุล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
820 นางสาวปวีณา บริบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
821 นางสาวธันยพร แสวงผล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
822 นางสาวสุรัตน์ สมศรี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
823 นางสาวสร้อยดาว กาทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
824 นางวันเพ็ญ โสมมา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
825 นางราตรี แสงเอี่ยม ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
826 นางสาวนุชนภาลัย เหลือนึก ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
827 นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
828 นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
829 นางสุวณี ลือชา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
830 นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
831 นางสาวนุชรี แหนงวงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
832 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
833 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
834 นางชลันดา สมบัติวงศ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
835 นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
836 นางจันทนา แขมคำ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
837 นางสาวศศิธร ไกยสิทธิ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
838 นายศราวุธ จรเดช ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
839 นายภูริภัทร ทิพย์รักษา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
840 นางอรอนงค์ ทองประโคน ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
841 นางสาววารีกุล วิทยอุดม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
842 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
843 นางสาวพิมพ์วิภา เหมือนตา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
844 นางสาวอารยา สุทธิเชื้อ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
845 นางสาวสุพัตรา สุวรรณเพชร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
846 นางสาวเพ็ญพิชชา อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
847 นางอภิญญาพร วรแสน พนักงานราชการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
848 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
849 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
850 นางสาววริษา ศรีเลิศ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
851 นางสาวศศิธร ไกยสิทธิ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
852 นางมาลินี งามแสง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
853 นางสาวอุไร ครบสุวรรณ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
854 นางสาวพรนิษา ภูทอง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
855 นางอันติมา ใจดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
856 นางวัลยา ชยันตรดิลก ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
857 นางสาววารีกุล วิทยอุดม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
858 นางสาวกนกวรรณ ศรชัย ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
859 นางสาววริณดา ปฏิสังข์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
860 นายศิวะพากย์ ระยับศรี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
861 นางสาวรัตนา เงินดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
862 นางสาวศศิธร ประมาพันธ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
863 นางสาวณัฎฐ์ชญา หงษ์โสภา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
864 นางอรอนงค์ ทองประโคน ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
865 นายถิรวัฒน์ เสาศิริ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
866 นายไพโรจน์ อุทธะจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
867 นางดลนภัส สีดาดิลกกุล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
868 นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
869 นางสาวอาณิชยา วรรณา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
870 นางสาวเบญจมาศ สมควร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
871 นายพงษ์เทพ บุญแผ้ว ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
872 นายถิรธนา คำแพง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
873 นางชนากานต์ บุตรศาสตร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
874 นางพเยีย ห้วยจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
875 นางจินตนา อสิพงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
876 นางศุภัชญา จันทะเขตร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
877 นางสาววสมน ชอินทรวงศ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
878 นางสาวรสริน ดวงใจ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
879 นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
880 นางสาวกัษมาพร หลอดทอง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
881 นางสาวอรุณนี แก้วคำ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
882 นางสาวสุนีย์ ดอนเหลือม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
883 นายวรโชติ วงศ์นิล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
884 นางเครือมาศ ทองงาม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
885 นางนิตยา สิทธิศร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
886 นายจิตติชัย งามแสง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
887 นายโชคชัย บุญเสนอ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
888 นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
889 นายเกตุสุริยนต์ กลมเกลียว ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
890 นางจันทนา แขมคำ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
891 นางธนัญญ์ฎา บึงไกร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
892 นายธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
893 นายวิจิตร ผสมวงศ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
894 นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
895 นายทวีศักดิ์ ศรีสุข ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
896 นายพงษ์เทพ บุญแผ้ว ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
897 นายศักดิ์ดา แว่นเนตร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
898 นางพเยีย ห้วยจันทร์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
899 นายสถิตย์พงษ์ แพนลิ้นฟ้า ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
900 สิบตำรวจตรีรณเดช ไสว ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
901 นายสากล ประทุม ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
902 นายมงคล พันธ์แก่น ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
903 นายเรวัตร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
904 นายบุญเย็น สาระชาติ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
905 นายนำพล จุมพิต ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
906 นายศักดิ์สิทธิ์ ท้าวด่อน ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
907 นายเอกชัย งามรูป ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
908 นายกิตติศักดิ์ คำศิริ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
909 นายอัศวยุช พลสิทธิ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
910 นายธนัท รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
911 ว่าที่ ร.ต.ถิระพงษ์ จันทบุตร ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
912 นายคมสรรณ์ มันทะราช ครูโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
913 นายอภิสันต์ งามพรหม ครูโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
914 นายอุดมกานต์ แพงอก ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
915 นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
916 นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์ ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร
917 นางกรชุลี ศรีสุข ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
918 นายประสิทธิ์ นามบุตรดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
919 นางสาววสมน ชอินทรวงศ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
920 นางสาววริณดา ปฏิสังข์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
921 นางสาวณปภา วิเศษหมื่น ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
922 นางยศยา บุญเย็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
923 นางเกษรา ขาวสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
924 นางสาวปริญญาพร ทองสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
925 นางสุกัญญา อสิพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
926 นางสาวณิชาภัทร บุญรอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
927 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
928 นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
929 นายกิจจา เตารัตน์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
930 นายชำนาญ หงษ์สนิท ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
931 นางอันติมา ใจดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
932 นางศรุตา ชมภูเขา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
933 นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
934 นางอรอนงค์ ทองประโคน ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
935 นายภูริภัทร ทิพย์รักษา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
936 นางสาวพรนิษา ภูทอง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
937 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
938 นายไพศาล หวนคนึง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
939 นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
940 นายแสงทอง บริสาร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
941 นายวิชา กิ่งทอง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
942 นายอาวิรุทธ์ สีดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
943 นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
944 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
945 นายทิว พจนา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
946 นายสุกรี ศรีวงษา ครูโรงเรียนละทายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
947 นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
948 นางสุธาทิพย์ แสงงาม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
949 นางวรกมล เรืองฝาง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
950 นางพัชรสุดา อ่างมณี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
951 นางสาวพิศมัย พันดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
952 นางนฤมล สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
953 ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
954 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
955 นางสาวอาริยา แสงนิล ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
956 นางสาววรนุช ศรีภา ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
957 นายรัฐกร คำมา ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
958 นายกมลธรรม บุญตระการ ครูโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
959 นางสุภาพร ชิตภักดิ์ ครูโรงเรียนละลมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
960 นายจักรพงษ์ ยอดโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
961 นายศุภโชค มาศกุล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ
962 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
963 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
964 นางวัลยา ชยันตรดิลก ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
965 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
966 นางสาวเพ็ญพิชชา อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
967 นางสาวอารยา สุทธิเชื้อ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
968 นายจิรวัฒน์ ธานี ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
969 นางสาวกฤติมา สุภาทิพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการการเงิน
970 นางนิลบล เงินดี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
971 นายชยพล คำสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
972 นางสุธาทิพย์ แสงงาม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
973 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
974 นางจงกล บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
975 นางวรรณภา แสนทวีสุข ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการการเงิน
976 นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการการเงิน
977 นางสาวณัฐวรรณ สายยา ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการการเงิน
978 นายอิทธิกร ไชยภักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรมการการเงิน
979 นายณัฐวัชร มุ่งหมาย นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
980 นายธนธรณ์ จันทรัตน์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
981 นายภานุมาส แพงภูงา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
982 นายอภิสิทธิ์ ม่วงอ่อน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
983 นางสาวกนกวรรณ สาตุ่น นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
984 นางสาวชลดา อ่ำต่ำงาม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
985 นายกิตติศักดิ์ สมบัน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
986 นายสาริศ ภูมิโคกรักษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
987 นายชาญณรงค์ ไชยชาญ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
988 นางสาวพรฑิตา โคษา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
989 นางสาวจุฑามณี เจตจูม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
990 นางสาวไดอาน่า ลีโอนาร์ด นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
991 นางสาวสุนิษา ยอดคำตัน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
992 นางสาวเกษศิริ ศรัทธาธรรม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
993 นางสาวจิราวรรณ ปิ่นหอม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
994 นางสาวรุ่งทิพย์ แหวนเงิน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
995 นางสาวอิสริยาภรณ์ คำมา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
996 นางสาวศุภวรรณ นรดี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
997 นางสาวสุนิดา รักไทย นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
998 นางสาวสนิตรา จันสมุด นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
999 นายกิตติศักดิ์ ชิณวงษา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1000 นายพรพฤติกร ตระกูลสัมพันธ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1001 นายกฤตภัทร แสงมาศ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1002 นางสาวศิริประภา พรมด่วน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1003 นายเดชาวัต เข็มทอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1004 นายดรุณ แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1005 นายพิชชากร พงษ์สุระ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1006 นายพิพัฒน์ อัคฮาด นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1007 นางสาวกัญญารัตน์ คำเสียง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1008 นางสาวชลลัดดา วรรณประภา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1009 นางสาวมัชฌิมา อุ้มเชื้อ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1010 นางสาวศุภลักษ์ รัตนวัน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1011 นางสาวสุนิธิดา แสงเพ็ง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1012 นายนฤพล นรสาร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1013 นายธีรภิตติ์ แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1014 นางสาวชุติกาญจ์ บุดดา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1015 นางสาวฐิติพร จันทอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1016 นายสุเมธ พลศรี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1017 นายสุธิราช ศรีเลิศ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1018 นางสาววราลักษณ์ แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1019 นางสาวปรียาวัฒน์ เข็มทอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1020 นายยุทธนา บุญช่วย นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1021 นางสาวญาณิสา พันธ์ชมพู นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1022 นายก้องสยาม ไชยคีนี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1023 นางสาววาลิสา บัวบาล นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1024 นายคฑาวุทธ เลิศงาม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1025 นายดนุภพ แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1026 นางสาวสุวนันท์ สมบูรณ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1027 นางสาวสิดารัศมิ์ อัครชาติ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1028 นายพงษ์พิชญ์ วติวุฒิพงศ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1029 นางสาวสุพัตรา บวนขุนทด นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1030 นางสาวศกุนตลา มะณีล้ำ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1031 นางสาวศิรินภา ชัยวิเศษ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1032 นางสาวสุกัญญา พรหมงาม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1033 นายพีรวัฒน์ สิงขรณ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1034 นางสาวชลธิชา ขอมเดช นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1035 นายสิทธิกร บุญประกอบ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1036 นายภัทรเนตร ทองมา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1037 นางสาวปรียาภรณ์ สัตย์รักษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1038 นางสาวธนพร บึงไกร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1039 นางสาวกชพร สีหบุตร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1040 นายชาญณรงค์ แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1041 นายสรวิชย์ แสงอุ่นสิริโชติ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1042 นายณัฐพล พงษ์ธนู นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1043 นายชาญณรงค์ อินทร์สุระ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1044 นายพลธนา ทัดไพร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1045 นายสมศักดิ์ ปรังแดง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1046 นายจักริน อุระวงศ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1047 นายวรเชนทร์ ไธสง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1048 นายวชิรวิชญ์ ประทุมวัน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1049 นายสุริยา ประมวล นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1050 นายสุวิทย์ จันมะณี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1051 นายธนธรณ์ จันทรัตน์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1052 นายตามตะวัน บุญรอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1053 นายชาญยุทธ ศรีเลิศ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1054 นายอนุสิทธิ์ ศรีบริบูรณ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1055 นายปวริศร์ แสนโสม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1056 นายศศธร โพธิ์อาษา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1057 นายยุคลเดช ทิพย์แสง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1058 นายธนกฤต ยันบัวบาน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1059 นายภูมิระพี วิเศษชาติ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1060 นางสาวจันทร์ธิดา แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1061 นางสาววราพร แหวนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1062 นางสาวอภิญญา นรดี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1063 นางสาวนาฏยา พิมพ์ศรี นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1064 นางสาวพัชรพร สมร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1065 นางสาวกัญญาวีร์ สิงขรณ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1066 นางสาวเบญจวรรณ ยกพล นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1067 นางสาววาสนา อุตทูล นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1068 นายพลวัฒน์ ศรีบาง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1069 นางสาวสุวลี นะตะ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1070 นายวันชัย ละนิโส นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1071 นางสาวอจิรวดี ผ่านพินิจ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1072 นายรัฐศาสตร์ พรรณกนกศักดิ์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1073 นายบรรณวิชญ์ ธีระบุตร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1074 เด็กหญิงศุจินันท์ เหอ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1075 เด็กชายสรศักดิ์ จันทร์สมุทร นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1076 เด็กชายธนากิต แสนโสม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1077 เด็กชายธนชาติ บัวยิ้ม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1078 เด็กชายชยกร อธิศวรัญญู นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1079 เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็งแจ่ม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1080 เด็กหญิงศิริขวัญ พิมบึง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1081 นายทักษิณ แสงมาศ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1082 นางสาวสิริยากร คำแสน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1083 นายอรรถพร ครองแสนเมือง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1084 นายยุคคลเดช ทิพย์แสง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1085 นายธนกฤต ยันบัวบาน นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1086 นางสาวสุวิชชา แสงมาศ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1087 นายภูมิระพี วิเศษชาติ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1088 นายอนุรักษ์ โหระเวช นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1089 นายสาวพัฒน์ ชูแก้ว นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1090 นางสาวฐิติมา คำมา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1091 นายรัตนพงษ์ จันทอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1092 นายอภิสิทธิ์ อ่อนทา นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1093 นางสาวกิตติมา เหมรานนท์ นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1094 นางสาวปิยะธิดา สละงาม นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1095 นางสาวมณทิชา ภาคสอง นักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการดำเนินงาน
1096 นางสาว นารี เบ็ญมาศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1097 เด็กหญิง สุจิตตรา ศรีภา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1098 เด็กหญิง นิศรา สายทอง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1099 นางสาว อินทิรา นางวงษ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1100 นางสาว ศิริรัตน์ นางวงษ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1101 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ เทศกูล โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1102 นางสาว เพชรลัดดา นามวงค์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1103 นางสาว รัตติยา ใจเรือง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1104 นางสาว กัลยรัตน์ แหนงวงค์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1105 นางสาว ภัทรวดี สงโสด โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1106 นางสาวสุธิตา ชัยวงษา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1107 นางสาวทัตพิชา นิสัย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1108 นางสาวมยุรี ละมูล โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1109 นางสาวสุวรัตน์ ตู้ฉกาจ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1110 นางสาวปิยะภัส คันทา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1111 นางสาวชนาภรณ์ นามสอน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1112 นางสาวณัฐรัตน์ ระหงษ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
1113 นายชิษณุพงค์ เสาะแสวง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
1114 นายภัทธศาสตร์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
1115 นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
1116 นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
1117 นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1118 นายนาวิน สีหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1119 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1120 นายสุรศักดิ์ พะปะโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1121 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1122 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1123 นายปรมินทร์ แก้วดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1124 นางสาวสมกมล มีดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1125 นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1126 นายทวีชัย ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1127 นางสาวรุธีร์ แอพเพียซแซม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1128 นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1129 ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1130 นายสุภรณ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1131 นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1132 นางสาวนลินีนาฎ ดวนใหญ่ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1133 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1134 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1135 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1136 นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1137 นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1138 นายนาวิน สีหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1139 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศก. เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1140 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1141 นายสุรศักดิ์ พะปะโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1142 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1143 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1144 นายปรมินทร์ แก้วดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1145 นางสาวสมกมล มีดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1146 นางสุพัตรา อินลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1147 นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1148 นางเกศรา จันทร์แสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1149 นางสาวมุกดา บรรณบุบผา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1150 นางสาวฎายิน ลีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1151 นายทวีชัย ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1152 นางปราณีต ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1153 นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1154 ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1155 นายสุภรณ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1156 นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1157 นางอละสา เถาว์รินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1158 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1159 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1160 นายวิจักษณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1161 นายสุภรณ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1162 นายไกรสยาม น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1163 นายศรีพงษ์ สมาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1164 นายศุภชัย พิมทะปะทัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1165 นายสิทธิศักดิ์ บางใบ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1166 นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1167 นางสาวศิริมา ทองทวี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1168 นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1169 นางสุประวีณ์ ทานะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1170 นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1171 นายจักรพงศ์ เจริญกิจพานิช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1172 นางจิรวรรณ ศรีนาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1173 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1174 นายปิยะพงษ์ ป้องกัน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1175 นางสาวบุญญิศา ลัดดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1176 นางจามจุรี นวลตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1177 นางสาวรุธีร์ แอพเพียซแซม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1178 นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1179 นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1180 นางประพิศ งางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1181 นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1182 นางรัตนาภรณ์ หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1183 นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1184 นางกรรณิการ์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1185 นายศักดิ์ชัย อุไร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1186 นายนิติวุฒิ มณีสอน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1187 นางสาวนุชนภา สุขใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1188 นางสาวนลินีนาฎ ดวนใหญ่ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1189 นางจงรัก ประทุมชาติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1190 นางสาวอริศศา ดาทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1191 นางสาวกิตติยา ตามบุญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1192 นายสรวิชญ์ สว่างภพ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1193 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1194 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1195 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1196 นางสาวชุติกาญจน์ ตรีแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1197 นางสาวพรชนก เชียงมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1198 นางสาวพิมพ์ชนก คำสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1199 นางสาวณิชากร สุดไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1200 นางสาวนภาพร พระชนะสงคราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1201 นางสาวชนพร ศรีเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1202 นางสาวณัฐณิชา สุดไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1203 นายสุรศักดิ์ พะประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1204 ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1205 นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1206 นายไกรสยาม น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1207 นายศรีพงษ์ สมาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1208 นายศุภชัย พิมทะปะทัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1209 นายสิทธิศักดิ์ บางใบ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1210 นายสุภรณ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1211 นายวิจักษณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1212 นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1213 นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1214 นางสุประวีณ์ ทานะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1215 นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1216 นายจักรพงศ์ เจริญกิจพานิช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1217 นางจิรวรรณ ศรีนาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1218 นายนิติวุฒิ มณีสอน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1219 นางสาวชุติกาญจน์ ตรีแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1220 นางสาวพรชนก เชียงมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1221 นายปิยะพงษ์ ป้องกัน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1222 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1223 นายสรวิชญ์ สว่างภพ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1224 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1225 นางเกศรา จันทร์แสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1226 นางสาวมุกดา บรรณบุบผา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1227 นางสุพัตรา อินลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1228 นางสาวบุญญิศา ลัดดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1229 นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษ์พินิจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1230 นางสาวกิตติยา ตามบุญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1231 นางสาวศิริมา ทองทวี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1232 นางกรรณิการ์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1233 นางสาวนภาพร พระชนะสงคราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1234 นางสาวณิชากร สุดไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1235 นางสาวพิมพ์ชนก คำสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1236 นางสาวณัฐณิชา สุดไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1237 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1238 นางรัตนาภรณ์ หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1239 นางสาวนุชนภา สุขใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1240 นางสาวกรองกาญจน์ ภูมิแสน ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1241 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1242 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1243 นางสาวฎายิน ลีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1244 นางปราณีต ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1245 นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1246 นางจงรัก ประทุมชาติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1247 นางสาวรุธีร์ แอพเพียซแซม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1248 นางสาวอริศศา ดาทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1249 นายศักดิ์ชัย อุไร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1250 นางสาวชนพร ศรีเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1251 นายปรมินทร์ แก้วดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1252 นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1253 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1254 นายนาวิน สีหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1255 นายชินโชติ พรหมพิลา ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1256 นายศิลา มีสุข ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1257 นายประกายเพชร พิทักษา นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1258 นายวราวุฒิ ขำทัน นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1259 นายสุระสิทธิ์ หุ่นทอง นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1260 นายวุฒิพร ผาแก้ว นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1261 นางสาวเกสร สุรพล นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1262 นางสาวขวัญฤดี เขียนวงศ์ นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1263 นางสาวชไมพร ดอกไม้ นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1264 นางสาวเพ็ญประภาพร พันธ์ดี นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1265 นางสาววรรณวิสา ธงชัย นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1266 นางสาวธัญชนิดา ศรีภัย นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1267 นางสาวมณฑิราภรณ์ เสาเวียง นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1268 นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1269 นายกฤษณชล ไฝ่จิตร ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1270 นายเกรียงศักดิ์ ศรีขาว ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1271 นายเดชณรงค์ คำสิงห์ ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1272 นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1273 นายบุญส่ง สู่เสน ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1274 นางนารีรัตน์ เงาศรี ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1275 นางกรรณนิกา หอมหวล ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1276 นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1277 นายวุฒิชัย คำเสมอ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1278 นางสาวจตุพร พงศ์พีระ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1279 นายเชน เพ็งมาตร ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1280 นางสาวอรวรรณ ชิณวงค์ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1281 นางอุทัยวรรณ อามาตร ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1282 นางประนอม ชาวสุรินทร์ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1283 นายเชาวลิต เสาเวียง ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1284 นายจิราวัฒน์ นางาม ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1285 นายเดชาศักดิ์ หอมหวล ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1286 นายสินถาวร วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1287 นายวัลลภ สุราวุธ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1288 นางสาวฤทัยรัตน์ ขำตา ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1289 นายสุกิจ สมปาน ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1290 นายพีรสร เจือจันทร์ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1291 นางวิลัย ชิณวงศ์ ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1292 นางสาววิจิตรา จำปาเรือง ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1293 นางสาวปริญญา ถิลา ครูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1294 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1295 นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1296 นางประพิศ งางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1297 นางสาวนลินีนาฎ ดวนใหญ่ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1298 นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1299 นายทวีชัย ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1300 นางจามจุรี นวลตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1301 นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1302 นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1303 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1304 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1305 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1306 นางสาวบุญญิศา ลัดดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1307 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1308 นางจามจุรี นวลตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1309 นางสาวมุกดา บรรณบุบผา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
1310 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ