งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   12 ธ.ค. 2562   13 ธ.ค. 2562   14 ธ.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ธ.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
4 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
5 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
6 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจเจริญไทย , ห้อง 0901 , 0904 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.00น.-19.00น.
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เต้นท์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องประชุมชุมพลนิทรรศ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
4 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมฟุตซอล 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
5 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมฟุตซอล 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
6 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงยิม 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
7 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงยิม 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
8 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมฟุตซอล 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
9 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมฟุตซอล 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
10 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 -18.00
11 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ สนามกีฬากลาง 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 -18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง เต้นท์ หน้าอาคาร 7 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง บริเวณหน้าอาคาร 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 5 ห้อง อาเซียน 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 6 ห้อง สมุดใหม่ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง ห้อง สมุดเก่า 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์สังคมฯ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 เทศบาลห้วยทับทัน หอประชุมเทศบาลห้วยทับทัน 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน หอประชุมอำเภอหัวยทับทัน 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล หอประชุม 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
5 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม หอประชุม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 , 434 , 435 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 , 437 , 438 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 , 423 , 424 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 , 426 , 427 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง อุสาหกรรม , ห้องเกษตร , ห้องคหกรรม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง โรงอาหารใหม่ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสิงห์ดำ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 สนามกีฬากลาง อำเภอกันทรลักษ์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีสวนป่า 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
6 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีมวย 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
7 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีชุ้มลำดวน 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
8 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ห้อง ประชุมก้านพลู 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
9 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อาคาร 2 ตะวันตก 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
10 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อาคาร 2 ตะวันออก 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
11 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สวนป่าประตู 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
12 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีโรงผลิตน้ำดื่ม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
13 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคารฝึกงาน ชั้น ล่าง ห้อง ฝ712 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
14 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมคลุมลานเอนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
15 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ห้อง ประชุมกันทรพัชร 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
16 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ห้อง ประชุมกันทรวิเชียร 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
17 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
18 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
20 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
21 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
22 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
23 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
24 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
25 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
26 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 8101 ข้างสนามฟุตบอล 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 8207/2 ข้างสนามฟุตบอล 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารหอประชุมทีปังกรรัสมีโชติ มุกด้านหน้าฝั่งซ้ายของหอประชุม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารหอประชุมทีปังกรรัสมีโชติ มุกด้านหน้าฝั่งขวาของหอประชุม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ ฝั่งขวา 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มุกด้านหน้าาคาร 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ หัวลำโพง  13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารส่งเสริมสุขภาพเอนกประสงค์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารทองคูณ หงส์พันธุ์  13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 (ห้องเก็บตัว) , 233 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 (ห้องเก็บตัว) , 325 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 611 (ห้องเก็บตัว) , 613 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 615 (ห้องเก็บตัว) , 614 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ประชุมชมพู-ขาว 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ประชุมเกศสิริ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
7 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
8 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
9 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
10 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
11 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
12 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
13 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
14 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
15 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
16 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 448 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 35

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 36 - 61
9.00
17 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ ห้อง จินตนาการ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 35

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 36 - 61
9.00
18 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
19 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ ห้อง ปรางค์ชมพู 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
20 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
21 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว สนาม อบต.ศรีแก้ว 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา หอประชุมรัตนชาติ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาคารห้องสมุด 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
2 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
3 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคารคอมพิวเตอร์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 3 ห้อง 7303 , 7304 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคารคอมพิวเตอร์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
6 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 - 236 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
3 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
4 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 , ห้องคอมพิวเตอร์ 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง สวนพฤกษศาสตร์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
2 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการฟิสิกส์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
3 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง กลุ่มงานสาระการงานฯ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
4 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง จริยศึกษา 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
5 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา ลานเอนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-21.50

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]