งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   12 ธ.ค. 2562   13 ธ.ค. 2562   14 ธ.ค. 2562   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 , 626 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 , 628 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 , 114 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 , 118 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 , 124 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 , 126 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 , 633 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 , 636 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ ห้องแข่ง Gifted 2 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง เก็บตัว 421 , ห้องเก็บตัว 422 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ ห้องแข่ง Gifted 3 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง เก็บตัว 425 , ห้องเก็บตัว 426 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 , 432 , 433 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 , 442 , 443 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -18.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ หอประชุมรวมใจภักดิ์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 , 513 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 , 515 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ โดมโรงเรียนกันทรารมณ์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เทศบาลกันทรารมย์ หอประชุมเทศบาลกันทรารมย์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เทศบาลกันทรารมย์ หอประชุมเทศบาลกันทรารมย์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 เทศบาลกันทรารมย์ หอประชุมเทศบาลกันทรารมย์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 เทศบาลกันทรารมย์ หอประชุมเทศบาลกันทรารมย์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจเจริญไทย , ห้อง 0901 , 0904 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.00น.-19.00น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจเจริญไทย , ห้อง 0901 , 0904 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.00น.-19.00น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เต้นท์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องประชุมชุมพลนิทรรศ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมฟุตซอล 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมฟุตซอล 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงยิม 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงยิม 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมฟุตซอล 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมฟุตซอล 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 45 - 61
08.00น.-16.00น.
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 -18.00
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 -18.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ สนามกีฬากลาง 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 -18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง เต้นท์ หน้าอาคาร 7 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง บริเวณหน้าอาคาร 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 5 ห้อง อาเซียน 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 6 ห้อง สมุดใหม่ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง ห้อง สมุดเก่า 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์สังคมฯ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 22 - 41

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 42 - 61
8.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 เทศบาลห้วยทับทัน หอประชุมเทศบาลห้วยทับทัน 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน หอประชุมอำเภอหัวยทับทัน 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล หอประชุม 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม หอประชุม 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-12.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม หอประชุม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 , 434 , 435 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 , 434 , 435 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 , 437 , 438 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 , 437 , 438 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 , 423 , 424 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 , 423 , 424 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 , 426 , 427 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 , 426 , 427 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง ประชุมใหญ่ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง อุสาหกรรม , ห้องเกษตร , ห้องคหกรรม 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง อุสาหกรรม , ห้องเกษตร , ห้องคหกรรม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง โรงอาหารใหม่ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ห้อง โรงอาหารใหม่ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
8.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสิงห์ดำ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 สนามกีฬากลาง อำเภอกันทรลักษ์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
9.00
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีสวนป่า 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีสวนป่า 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีมวย 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีมวย 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีชุ้มลำดวน 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีชุ้มลำดวน 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ห้อง ประชุมก้านพลู 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ห้อง ประชุมก้านพลู 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อาคาร 2 ตะวันตก 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อาคาร 2 ตะวันตก 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อาคาร 2 ตะวันออก 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อาคาร 2 ตะวันออก 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สวนป่าประตู 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สวนป่าประตู 2 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีโรงผลิตน้ำดื่ม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เวทีโรงผลิตน้ำดื่ม 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคารฝึกงาน ชั้น ล่าง ห้อง ฝ712 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
22 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมคลุมลานเอนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ห้อง ประชุมกันทรพัชร 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
24 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ห้อง ประชุมกันทรวิเชียร 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
25 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
26 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
27 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
28 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
29 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
30 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
31 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
32 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
33 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
34 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
35 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
36 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
37 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
38 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
39 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
40 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
41 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
42 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
43 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
44 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
45 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาคารฝึกงาน ห้อง ฝ712 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
46 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ห้อง ประชุมกันทรวิเชียร 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
47 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ห้องประชุมกันทรพัชร 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
48 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมเอนกประสงค์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 8101 ข้างสนามฟุตบอล 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 8207/2 ข้างสนามฟุตบอล 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารหอประชุมทีปังกรรัสมีโชติ มุกด้านหน้าฝั่งซ้ายของหอประชุม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารหอประชุมทีปังกรรัสมีโชติ มุกด้านหน้าฝั่งขวาของหอประชุม 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ ฝั่งขวา 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มุกด้านหน้าาคาร 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ หัวลำโพง  13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารส่งเสริมสุขภาพเอนกประสงค์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารทองคูณ หงส์พันธุ์  13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 (ห้องเก็บตัว) , 233 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 (ห้องเก็บตัว) , 325 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 611 (ห้องเก็บตัว) , 613 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 615 (ห้องเก็บตัว) , 614 (ห้องแข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ประชุมชมพู-ขาว 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ประชุมเกศสิริ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 448 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 35

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 36 - 61
9.00
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ ห้อง จินตนาการ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 35

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 36 - 61
9.00
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ ห้อง ปรางค์ชมพู 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปรางค์กู่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว สนาม อบต.ศรีแก้ว 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว สนาม อบต.ศรีแก้ว 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 31

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา หอประชุมรัตนชาติ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา หอประชุมรัตนชาติ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อาคารห้องสมุด 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคารคอมพิวเตอร์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคารคอมพิวเตอร์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 30

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 31 - 61
9.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 3 ห้อง 7303 , 7304 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
6 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
8 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคารคอมพิวเตอร์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
9 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคารคอมพิวเตอร์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
10 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 3 ห้อง 7303 , 7304 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 3 ห้อง 7303 , 7304 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคารคอมพิวเตอร์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
14 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคารคอมพิวเตอร์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ KR-STAR โดม (ประกอบหุ่นยนต์) , หอประชุม ชั้น 1 (แข่งขัน) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ KR โดม (โดมใหญ่) 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 1 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 , 125 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 , 137 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ด้านหลังห้องประชาสัมพันธ์ ห้อง เกียรติยศ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 , 134 , 135 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 121 , 122 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 - 236 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 - 235 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234 , 235 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 236 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 2 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 1 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 2 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวทีที่ 1 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 , ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 , ห้องคอมพิวเตอร์ 2 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 , ห้องคอมพิวเตอร์ 2 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง สวนพฤกษศาสตร์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง สวนพฤกษศาสตร์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการฟิสิกส์ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการฟิสิกส์ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง กลุ่มงานสาระการงานฯ 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง กลุ่มงานสาระการงานฯ 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง จริยศึกษา 13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง จริยศึกษา 14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-21.42
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนกระแชงวิทยา ลานเอนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

13 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 40

14 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-21.50

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]