งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 , 626 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 ห้อง 625 ลำดับที่ 1-30 , ห้อง 626 ลำดับที่ 31-61
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 , 628 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 ห้อง 627 ลำดับที่ 1-30 , ห้อง 628 ลำดับที่ 31-61
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 , 114 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 ห้อง 113 ลำดับที่ 1-30 , ห้อง 114 ลำดับที่ 31-61
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 , 118 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 ห้อง 117 ลำดับที่ 1-30 , ห้อง 118 ลำดับที่ 31-61
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 , 124 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 ห้อง 123 ลำดับที่ 1-30 , ห้อง 124 ลำดับที่ 31-61
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 , 126 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 ห้อง 125 ลำดับที่ 1-30 , ห้อง 126 ลำดับที่ 31-61
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 , 633 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 ห้อง 632 ลำดับที่ 1-30 , ห้อง 633 ลำดับที่ 31-61
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 , 636 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 ห้อง 635 ลำดับที่ 1-30 , ห้อง 636 ลำดับที่ 31-61
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ ห้องแข่ง Gifted 2 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง เก็บตัว 421 , ห้องเก็บตัว 422 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00 ห้องเก็บตัว 421 ลำดับที่ 1-30 , ห้องเก็บตัว 422 ลำดับที่ 31-61
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ ห้องแข่ง Gifted 3 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง เก็บตัว 425 , ห้องเก็บตัว 426 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00 ห้องเก็บตัว 425 ลำดับที่ 1-30 , ห้องเก็บตัว 426 ลำดับที่ 31-61
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 , 432 , 433 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 ห้อง 431 ลำดับที่ 1-20 , ห้อง 432 ลำดับที่ 21-40 , ห้อง 433 ลำดับที่ 41-61
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 , 442 , 443 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 ห้อง 441 ลำดับที่ 1-20 , ห้อง 442 ลำดับที่ 21-40 , ห้อง 443 ลำดับที่ 41-61
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนขุขันธ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -18.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ หอประชุมรวมใจภักดิ์ 12 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]