งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากศูนย์การจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมฯ
 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 *** กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ - (สาระนาฏศิลป์) *** 
 *** เปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขัน *** 

 กิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม1.-ม.3 ย้ายสถานที่การแข่งขันไปที่
>> อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 8101 ข้างสนามฟุตบอล
 กิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ย้ายสถานที่การแข่งขันไปที่
>> อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 8207/2 ข้างสนามฟุตบอล
 กิจกรรมการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ย้ายสถานที่การแข่งขันไปที่ 
>> หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  >>ดาวน์โหลด<<
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  >>ดาวน์โหลด<<
แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันฯ  >>ดาวน์โหลด<<
(แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ***

https://forms.gle/zeVRBZ8TdWPn2UDt8

 (แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการแข่งขัน) 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

 กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  >>ดาวน์โหลด<< 
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  >>ดาวน์โหลด<<
สูจิบัตรกิจกรรมการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
>>ดาวน์โหลด<<
(แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 10.00 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 *** กลุ่มสาระการเรียนรู้ (นักบินน้อย สพฐ.) *** 
 แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันฯ  >>ดาวน์โหลด<< 
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 09.00 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ***
>> แจ้งลำดับการแข่งขัน (สูจิบัตร) แต่ละกิจกรรมฯ <<
ตารางการแข่งขัน วงโปงลาง >>ดาวน์โหลด<<
ตารางการแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-3 >>ดาวน์โหลด<<
ตารางการแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-6 >>ดาวน์โหลด<<
ตารางการแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-3 >>ดาวน์โหลด<<
ตารางการแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-6 >>ดาวน์โหลด<<
ตารางการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-3 >>ดาวน์โหลด<<
ตารางการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-6 >>ดาวน์โหลด<<
ตารางการแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-3 >>ดาวน์โหลด<<
ตารางการแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-6 >>ดาวน์โหลด<<

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.40 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ***
 >> แจ้งเปลี่ยนแปลง (ห้อง) การแข่งขันฯ << 

 กำหนดการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศที่ 2 >>ดาวน์โหลด<<
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำส่งในวันแข่งขันฯ การแข่งขันภาษาต่างประเทศที่ 2
1. หนังสือนำส่ง  >>ดาวน์โหลด<<    พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
1.1. ปพ.1

1.2. สำเนาทะเบียนบ้าน
1.3. หนังสือรับรอง (แยกรายบุคคล) >>ดาวน์โหลด<<  

(แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 14.30 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 *** กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ***
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  >>ดาวน์โหลด<< 
 ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันและคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์  
>>ดาวน์โหลด<< 
ตารางการแข่งขัน แต่ละกิจกรรม  >>ดาวน์โหลด<<
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  >>ดาวน์โหลด<<

กลุ่ม line คณะกรรมการตัดสินฯ (คอมพิวเตอร์)

(แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.20 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ***
แผนผังกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกิจกรรมหุ่นยนต์
>>ดาวน์โหลด<<
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 20.00 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 *** กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ***
แจ้งจากกรรมการกิจกรรมวิทยาศาสตร์  >>ดาวน์โหลด<<
กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  >>ดาวน์โหลด<<
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  >>ดาวน์โหลด<<
แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันฯ  >>ดาวน์โหลด<<
(แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 15.15 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 *** กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ โรงเรียน(เรียนรวม) *** 
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  >>ดาวน์โหลด<<  
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  >>ดาวน์โหลด<< 
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 *** กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ - ดนตรี *** 
*เปลี่ยนแปลง* กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ 
>>ดาวน์โหลด<<
แผนที่การจัดการแข่งขันฯ 
ศิลปะ - ดนตรี

(แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการงานอาชีพ**
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันฯ  >>ดาวน์โหลด<<
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ***
กำหนดการลงทะเบียนการแข่งขันฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  >>ดาวน์โหลด<< 
แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันฯ  >>ดาวน์โหลด<<
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.)


 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 *** กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ***
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน >>ดาวน์โหลด<<
กำหนดการเชิญคณะกรรมการประชุมฯ  >>ดาวน์โหลด<<
เวทีการแข่งขันละครประวัติศาสตร์  >>ดาวน์โหลด<<
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมแข่งขัน  >>ดาวน์โหลด<<
แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขันฯ  >>ดาวน์โหลด<<
ข้อมูลผู้ประสานงาน แต่ละกิจกรรม >>ดาวน์โหลด<<

(แก้ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.)  
  
      

    

    

    

    
 
   เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 1,081
จำนวนทีม 11,909
จำนวนนักเรียน 41,200
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 21,430
จำนวนกรรมการ 1,399
ครู+นักเรียน 62,630
ครู+นักเรียน+กรรมการ 64,029
ประกาศผลแล้ว 241/241 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 63
เมื่อวาน 45
สัปดาห์นี้ 374
สัปดาห์ที่แล้ว 531
เดือนนี้ 309
เดือนที่แล้ว 222
ปีนี้ 25,526
ทั้งหมด 2,758,327