รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ดวงเรืองรัมย์
 
1. นายนพณัฐ  มุ่งพูนกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายวชิรวิทย์  จักรสูงเนิน
 
1. นายคมสัน  กรวยสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงออมทอง  พิเลิศ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ภวภูตานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 1. นางสาววรรณนิศา  คุ้มเล่ายุง
 
1. นางสาวจันจิรา  ศรีโคตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แมนประโคน
 
1. นางสาวถวิลวงศ์  ทบลม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกิตติพงษ์  ดีสี
 
1. นางสาวเกศวลี  ดาวันนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชธางค์กูล  สิทธี
 
1. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายเมธี  หนอกกระโทก
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ภวภูตานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ปั้นแววงาม
 
1. นางอนัญญา  ทมงาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญสม
 
1. นายอุดมชัย  บุญตา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   บัวเงิน
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมบุตร
 
1. นายธีระพล  ศรีวงษ์ชัย
2. นายธนันณ์  แสนนอก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวพรไพลิน  บุตทาวิเศษ
2. นางสาวพัชรมัย  ภาษีแก้ว
 
1. นางเสาวลักษณ์  ยศม้าว
2. นายอรรถวุฒิ  ยงไธสง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงรัษฎากร  จันนีย์
2. เด็กหญิงอธิชา  ศรีพลกรัง
 
1. นางดวงพร  อรุณโน
2. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นายจักรีพงศ์  ขานดาบ
 
1. นางสาวศุภธิดา  วิรุฬพัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายจารุพร  แก้วกั้น
 
1. นางสุพัตรา  ณรงค์ศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวอาริษา  เจริญรัมย์
 
1. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายณัฐชัย  ชัยดี
2. เด็กชายวัชรวิศว์  ช่างกลึง
3. เด็กชายเนติธร  จองโพธิ์
 
1. นางนันทวัน  คำสียา
2. นางมธุรส  ศิริวัฒนมงคล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายปัญญาวุฒิ  แป้นโสม
2. นายอัครพร  เลไธสง
3. นางสาวเกศิญาภรณ์  ศรีปัญญา
 
1. นางอรพิชชา  ต้ายไธสง
2. นางสาวสุพัตรา  กุสิรัมย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกฤติมา  พงษ์ไธสง
2. เด็กหญิงณิชมน  เอ่นแคน
3. เด็กชายพิพัฒน์  สะใบ
 
1. นางสาวปริยากร    สุภาพ
2. นางพรลภัส  แสงสีงาม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวณัฐธิดา  นันตะรัมย์
2. นายรัชชานนท์  เบ้าหัวดง
3. นางสาวรัชนี  เริ่มรักรัมย์
 
1. นางอรพิชชา  ต้ายไธสง
2. นางสาวสุพัตรา  กุสิรัมย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายชยุต  จำปาศรี
2. เด็กชายภคพล  โสภากุล
 
1. นายศักดา   ยอดไฟอินทร์
2. นางสาวคำพันธ์  ดาพัวพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นายนฤเบศร์  แหวนเพ็ชร
2. นายเขมชาติ  แสวงการ
 
1. นายอภิมุข  อภัยศรี
2. นางสาวผ่องเพ็ญ  ดัดตนรัมย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  อันทุ
 
1. นายปรัชญา  เตี้ยไธสง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายปิยวัฒน์  ราชเจริญ
 
1. นายสุริยัน  หนันดูน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สำเภาเพชร
2. เด็กหญิงสุปราณี  เนตรนัตตา
 
1. นางกาญจนา  ศรีษาคำ
2. นางสมปอง  บุญตา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาววนิดา  พรมวงศ์
 
1. นายศิริชัย  ศรีสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายกษิตินาถ  เสระพล
 
1. นางนันทวัน  คำสียา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวสิรินทร  คำยาง
 
1. นางลลนา  ผลศิริ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายณภัทร  สุขเลิศ
 
1. นางปฐมาภรณ์  สิทธิ์เสือ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ภาคีอิสระ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ถมปัด
 
1. นางพชรพรรณ  พิมพ์ตะครอง
2. นางรพีพร  ตะเคียนราม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวปิ่นประภา  ราชพิบูลย์
2. นายวงศธร  การงานดี
3. นายวิรุฬวิทย์  วรวิรัช
 
1. นางสาวรวิวรรณ  กองมาศ
2. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติ  ไชยรักษา
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สายดี
3. เด็กหญิงสิริภัชรพี  แจะไธสง
 
1. นางยุวลักษณ์  ธรรมธรานุรักษ์
2. นางธนวรรณ  มาลานนท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ล้อมพงษ์
2. นางสาวรมิดา  ศรีนาฏนาวา
3. นางสาวสาวิตรี  สีมาญา
 
1. นางสาวพรประภา  พวงบุรี
2. นายอภิสิทธิ์  นามวงษา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  หมวกไธสง
2. เด็กหญิงวรรณพร  โมกไธสง
3. เด็กหญิงอารดา  บินไธสง
 
1. นางสาวกาญจลี  ทองจันทึก
2. นางสาวธีระพร  พันธ์สวัสดิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ราชธรรมมา
2. นางสาวศิริมาศ  สุขสวัสดิ์
3. นายสุทธินันท์  อาจเดช
 
1. นายธนากร  โยยรัมย์
2. นายจักรพงษ์  จิไธสง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หล่าธรรม
2. เด็กหญิงธนาภา  สมพิทักษ์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ภูษา
 
1. นายวรายุทธ  แก้วประทุม
2. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  พลทิพย์
2. นางสาวนันธิยา  นันทวงศ์
3. นางสาวสวเนตร  ช่างทำ
 
1. นางนิตยา  อาจพลไทย
2. นางสาวแสงจันทร์  สุขจิต
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัสยา  ปัดไธสง
2. เด็กหญิงปารวดี  ยัดไธสง
 
1. นายสุชาติ  แจะไธสง
2. นางสาวฐิติวรรณ  พิมพ์เบ้าธรรม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวพรนิภา  มาตย์นอก
2. นางสาวอภิญญา  เสนาวงษ์
 
1. นายวิทยา  รัตนพันธ์
2. นางน้ำค้าง  รัตนพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กชายธเนศกิตติ์  จันทร์ห้างหว้า
2. เด็กชายอัครพล  จันทร์ห้างหว้า
 
1. นางสุจิตรา  เสวียงชัย
2. นางสาววิไลวัลย์  มาน้ำเที่ยง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกฤตพจน์  สายพันธ์
2. เด็กชายอาชาวศิษฐ์  ปะทะโก
 
1. นางน้ำค้าง  รัตนพันธ์
2. นายวราวุฒิ  เจริญสุข
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นายกำพลศักดิ์  ตะเภาเงิน
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  อินทรี
3. เด็กชายเทวา  เปิดโปง
 
1. นายชำนาญ  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางราตรี  อำไพพิศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธุ์ศรี
2. เด็กหญิงชลาลัย  เอียดอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทนช่างยา
4. เด็กหญิงวศินี  บุษบงค์
5. เด็กหญิงศุภวัลย์  จันทร์เปรียง
 
1. นายพิชิต  แดงเรืองรัมย์
2. นางประภาพร  วงศ์จำปา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวกันต์พิชชา  ดำเนินงาม
2. นางสาวนิชานาถ  ดัดตนรัมย์
3. นางสาวปณิดา  ยามดี
4. นางสาวปนิดา  สุริพล
5. นางสาวอาริสา  สุ่มมาตร์
 
1. นางประภาพร  วงศ์จำปา
2. นางสาวพักตร์ศรี  จอมเสนา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช
2. เด็กหญิงนภกัญญา  เกษมสุขไพศาล
3. เด็กหญิงพรศิริ  สุขศิริ
4. เด็กหญิงพอใจ  อุปมัย
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  เหมือนมาตย์
 
1. นายพงศธร  รุ่งโรจน์
2. นายพิชัย  ขวัญทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มากพูน
2. นายนันทิพัฒน์  วัดไธสง
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  สุขทวี
4. นายอภิชาติ  แคไธสง
5. นางสาวเพชรรัตน์  สุดทารัมย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์วงศ์
2. นายเอกพันธ์  ไกรจันทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  โพธิขำ
2. เด็กหญิงพชรธรณ์  สร้อยเพชร
3. นางสาวมัลลิษา  สีไธสง
4. เด็กหญิงอารยา  ปลื้มพันธ์
5. นายอิทธิ  ใจดี
 
1. นายสุริยันต์   แสงมล
2. นายนฤนาท  สามารถกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายคงฤทธิ์  กะแสโสม
2. นางสาวภัทรวดี  เจริญผล
3. นางสาววิภาวรรณ  สุภารัมย์
4. นางสาวศลิยา  พันธุ
5. นางสาวอรสา  ไพเราะ
 
1. นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
2. นายอัครชัย  โพนสัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ประเสริฐพักร์
2. นางสาวจารุภา  ข่าขันมาลี
3. นายธนวัฒน์  ประเสริฐกุล
4. เด็กหญิงปวีณา  ศรีภา
5. นางสาวปวีณา  กุลวิเศษ
6. นางสาวพรชิตา  โสสีสุก
7. นางสาวพฤษภา  โปรยขุนทด
8. เด็กชายพานทอง  หมั่นสุจริต
9. นายภาคิไน  จันทร
10. นางสาวภีรดาภรณ์  สุริวงศ์
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภวันกิจอนันต์
12. นายวทัญญู  พิมพ์สุวรรณ
13. นายวันชัย  เตรียมทอง
14. นายศุภวัฒน์  จรรยา
15. นางสาวสุมนตรา  สติภา
16. นายอนันต์  วิวัฒน์เจริญวงศ์
17. เด็กชายอนุชิต  โยงไธสง
18. นายอภิรักษ์  ปัญญาสิทธิ์
19. นายอภิสิทธิ์  แก้วนิล
20. นายอัครพนธ์  สุขหนา
 
1. นายปฏิญญะ  สังสะนา
2. นางสาวกองทรัพย์  กุมไธสง
3. นายศราวุธ  ประสมศรี
4. นายนฤนาท  สามารถกุล
5. นางสาวประภาพร  วรกะโทก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  นกคุ้ม
2. นางสาวชลธิชา  ศรีพฤกษ์ภูมิ
3. นายชุติพนธ์  ชื่นชุมพล
4. เด็กชายณัชธร  ท้าวสาย
5. เด็กหญิงณัฐสินา  สารสุข
6. นายธณาธรณ์  สุขแสงศรี
7. เด็กชายธนากร  พลแสน
8. นายธีรเดช  สังวัง
9. เด็กชายนคราช  ดวงแสง
10. นางสาวบุญญาวี  โสภาบุตร
11. นางสาวปภาวดี  บัวดง
12. นายภีมพศ  นานรัมย์
13. เด็กหญิงมัชฌิมาย์  ตามสีรัมย์
14. นางสาวยุพารัตน์  ล้อมไธสง
15. นางสาววณิดา  สารมะโน
16. นางสาววรรณพร  ภูสดแสง
17. เด็กชายศักดิ์ชัย  เสชนะ
18. เด็กหญิงอรกัญญา  มีผล
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เจียนรัมย์
20. เด็กชายโกสิยพงษ์  วงษ์ปัญญา
 
1. นายวิฑูรย์  เวสะมูลา
2. นายธนัญชัย  ศรีจันทร์
3. นางปพิชญา  วรรณปักสิน
4. นายสมคิด  อาจจำนงค์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายกฤตชญา  ชะดารัมย์
 
1. นางชัญญาพรรณ  ยอรัมย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวอภิสรา  บุญเศษ
 
1. นายวิฑูรย์  เวสะมูลา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ลาวงค์
2. เด็กชายธีรวุฒิ  เหลานอก
 
1. นายศราวุธ  ประสมศรี
2. นางสาวกองทรัพย์  กุมไธสง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกรกฏ  เลาะไธสง
2. นางสาววรรณิภา  ฆะนะมะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร์วงศ์
2. นางสาววิไลลักษณ์  พิริยะตระกูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวจินดาภรณ์  ตองติดรัมย์
2. นางสาวจิรัศยา  กุลธินี
3. เด็กชายชูวิทย์  มลิวรรณ์
4. เด็กหญิงนาตาลี  คาร์สรรค์
5. นายพันทิวา  ปักการะโน
6. เด็กชายภัทรกร  วิไลฤทธิ์
7. เด็กหญิงมธุรดา  จันทวงษ์
8. นายอดิเทพ  บุญพร้อม
9. นายอนิรุตย์  นาแพง
10. นางสาวอินธิราพร  ตีชัยรัมย์
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
2. นางสาวรัชนีกร  อักษรณรงค์
3. นางธนูรัตน์  พิมพ์บุญญามาศ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ดอนคุณศรี
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  รักษาสัตย์
3. นางสาวดาราวดี  อินธิสาร
4. เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่ทอง
5. นางสาวธิดารัตน์  พิมพา
6. นางสาวปวีณ์ธิดา  จันบัวลา
7. นายฟิสิกค์  คำอุบล
8. นางสาวศจีฟ้า  พัฒนะมาศ
9. นางสาวอรกัญญา  ช่วยรัมย์
10. นางสาวอังคณา  บุบผาทาเต
 
1. นางทรัพย์ศิดี  ศรีส่อง
2. นายทนงรักษ์  ตอรบรัมย์
3. นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 1. นางสาวชลธิชา  เอี่ยมอิ่ม
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  สันกลาง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  จั้นพลแสน
4. เด็กหญิงพิชญ์ชพัด  จันที
5. นางสาวพิมพร  แสงวาโท
6. เด็กหญิงพิมพ์รวีย์  ชัยฉลาด
7. เด็กหญิงวรรณนิภา  ทิพย์วรรณ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุธารัมย์
9. เด็กหญิงอรอินทุ์  ศรีภูวงศ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  กิจหนูรัตน์
 
1. นายประเกียรติ  การะพันธ์
2. นายสุรพงษ์  ดวงภักดีรัมย์
3. นางจันทร์นิภา  จีบไธสง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เนียนไธสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมเสน
3. เด็กชายธนากร  เหมือยไธสง
4. เด็กชายรัชชานนท์  ยุบไธสง
5. เด็กชายรัชชานนท์  บุญสอด
6. เด็กชายวุฒิชัย  ประทุมวัน
7. เด็กชายศุฑาภัทร์  คงวิเชียร
8. เด็กชายสรศักดิ์  ฝ่ายพลแสน
9. เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองสาย
10. เด็กชายเดชณรงค์  บัวระภา
 
1. นายปรีชา  สว่างไธสง
2. นายชณาวัฒน์  นมัสศิลา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  ชัยไธสง
2. นางสาววนัชพร  จันดาศร
 
1. นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง
2. นายสิทธิพร   เนียมชำนาญ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวญาสิตา  คุ้มทั่ว
2. นางสาวภัททิยา  บุญกล้า
 
1. นายทนงรักษ์  ตอรบรัมย์
2. นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ดลานกลาง
 
1. นายพงศกร  ชมภูวิเศษ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   สวามิชัย
 
1. นายพงศกร  ชมภูวิเศษ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาววริศรา  ปาปะโน
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงตันหยง  ตอเมอ
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายพิชิตพงษ์  น้อยโสภา
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายธราเทพ  เวชไธสง
 
1. นายปวริศร์  ศิริวัฒนพิบูล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายศตายุ  ชาติรัมย์
 
1. นายปวริศร์  ศิริวัฒนพิบูล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อิ่มเหว่า
2. เด็กหญิงวริศรา  เหลาเต็ม
 
1. นายกำพล  ศรีละพันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  วิลาศ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทรา
 
1. นายอวยชัย  เบ้าไธสง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายอรรถชัย  น้อยไธสง
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายชูศักดิ์  พรหมทัต
2. เด็กชายธีรชัย  แวทไธสง
3. เด็กชายยุทธนา  นามวงษา
 
1. นายอรุณ  เรืองคำ
2. นางสาวรำไพ  กองพลี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายกมลดนัย  วันทะมาตร
2. นายศตนันท์  ตลับไธสง
3. นางสาวสุภาวดี  แก้วนารี
 
1. นายอรุณ  เรืองคำ
2. นางสาวรำไพ  กองพลี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  หลักดี
2. เด็กชายชยณัฐ  สองสี
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  จันทร์ภิรมย์
4. เด็กชายภคชาติ  คู่กระสัง
5. เด็กชายเกษมศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายไกรสร  สมภาร
 
1. นายยงยุทธ  การินทร์
2. นางสาววิไลลักษณ์  บัวเกตุ
3. นางสาวญาณิดา  เครือแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายธรรมรัตน์  สีขาว
2. นายปิยะณัฐ  โทนะหงษา
3. นายลัทธพล  ทองงาม
4. นางสาววลี  โพธิ์ลา
5. เด็กชายวีรพงษ์  นิลฟู
6. นายอัศดา  ถะเกิงสุข
 
1. นายสุเทพ  พลศิริ
2. นายไกรวิชญ์  วงเดือน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวกรพิญ  แท่นทอง
2. นายกัมปนาท  ฤทธิ์ไธสง
3. นางสาวกุลญารัตน์  วรรณสวัสดิ์
4. เด็กชายก้องภพ  หิรัญหลวง
5. นายคงกระพัน  สังขะ​พงษ์​
6. นางสาวคัทลียา  เป้งทอง
7. นางสาวจิดาภา  สร้างไธสง
8. เด็กชายชัยสิทธิ์  รอบคอบ
9. นายณภัทร  จันดอก
10. นายณัฐพล  ลาภชัย
11. นางสาวทองฝน  เหลาหมวด
12. เด็กชายธนกร  ลาวงศ์
13. นายธนกฤษ  รมเพชร
14. เด็กชายธนทรรศน์  บุ่งง้าว
15. นางสาวธนภรณ์  พิมพ์วงษา
16. นายธนาทรัพย์  โนไธสง
17. เด็กหญิงธันยพร  อดทน
18. นายนับอนันต์  กกสันเทียะ
19. เด็กหญิงบุญฑาริกา  ริ้วแพร
20. เด็กหญิงปิยธิดา  ชนะหาญ
21. นางสาวพรรณิภา  ไกรจันทร์
22. เด็กชายพัชรพล  ชัยไธสง
23. นายพิชชากร  เกษไธสง
24. นางสาวพิมพ์พลอย  พลายงาม
25. นายพีรยุทธ์  จิรโรจนทิพย์
26. เด็กชายพีระพัฒน์  วิชิต
27. เด็กหญิงภคพร  คำตา
28. เด็กหญิงภรณ์ธิรา  เริงสนาม
29. เด็กชายภูริช  ภูผาขวัญข้าว
30. นายยศภัทร  สุระโยธี
31. เด็กชายรัชศาสตร์  โพธิ์สิทธิพันธุ์
32. นายศศิชา  สุระถาวร
33. นางสาวศุจินทรา  ฝอยศาลา
34. นางสาวศุภาพิชญ์  ปรึกไธสง
35. เด็กหญิงสรีรัตน์  จำปาแดง
36. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กิ่ง
37. นางสาวสุภลักษณ์  พัดดง
38. เด็กชายอนิวัต   โพธิสาร
39. เด็กหญิงอาทิตติยา  แจบไธสง
40. นายไตรภพ  ประศรี
 
1. นางสาวธารทิพย์   พิทักษ์สาลี
2. นายจักรพล  ชาวสวน
3. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
4. นายคธาวุธ  ภักดี
5. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
6. นายพงศ์จักร  ยามสุข
7. นายอภิเทพ  ชีวินรัตนพันธุ์
8. นายกิตติทัต  ถมวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายชัยนันต์  ปัญญา
 
1. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายพิชชากร  เกษไธสง
 
1. นายภัทรภาวัฒน์  ตองติดรัมย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงสุวิชญา  พงษ์พันนา
 
1. นายพรมศิริ  ชนะน้อย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ  พลแสน
 
1. นายพงษ์พันธ์  พรมหงษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายสรวิทญ์  เล็งไธสง
 
1. นางสาวญาสุดา  ชำนาญสิงห์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  นามวงศ์ศรี
 
1. นายเทวัณ  หอมดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  ยวนยี
 
1. นายพงษ์พันธ์  พรมหงษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  โคตะมะ
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  นครไธสง
 
1. นางสาวญาสุดา  ชำนาญสิงห์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายภูธน  พลอาษา
 
1. นายกัมสิทธิ์   เมตตาพล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาววรันธร  จันทวงษ์
 
1. นางมณี  จันทวงษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวประติมากร  ภูเวียง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์   ลาฮาม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 1. เด็กชายปฐมพร  แสงทอง
 
1. นางจันทร์ประภัสสอน  ประทุมทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายอิสรานนท์  หมื่นฤทธิ์
 
1. นายอรรถวุฒิ  ยงไธสง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันธิชา  จันใด
 
1. นายยงยุทธ  การินทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ  พลแสน
 
1. นายพงษ์พันธ์  พรมหงษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  มะลิรัมย์
2. นางสาวกานต์สิรี  ปะโกติโย
3. เด็กหญิงจิราภา  กึนรัมย์
4. เด็กหญิงชนาภา  เจริญรัมย์
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำเสี่ยน
6. เด็กชายธนธร  วิ่งนา
7. นางสาวพิมพกานต์  แซ่ตั้ง
8. เด็กชายรัตน์พงษ์  บุญครอง
9. เด็กหญิงวรนุช  เจริญรัมย์
10. เด็กหญิงสาธิณี  สิงห์แก้ว
11. นายอนุภัทร  ทองนอก
12. เด็กหญิงเขมิกา  ควินรัมย์
 
1. นายกานต์  เลิศไกร
2. นายเกียรติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
3. นางจันทร์เพ็ญ  วิลาศ
4. นายกำพล  ศรีละพันธ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกุลนาก  เจริญรัมย์
2. นางสาวกุลนิษฐ์  ชิดไธสง
3. นายณัฐดนัย  ก้อนทอง
4. นายดนัยณัฐ  ตีชัยรัมย์
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  ปัดสำราญ
6. เด็กชายภานุวัฒน์  เวสา
7. เด็กชายวิทยา  ธรรมรส
8. นายวิทูร  ลวดไธสง
9. นางสาวศศิวิภา  สะทอนรัมย์
10. นางสาวอภิญญา  ทองโกย
11. นายเทพณรงค์  คำแก้ว
12. นายเนรมิต  ญาติปลื้ม
 
1. นายกานต์  เลิศไกร
2. นายเกียรติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
3. นายกำพล  ศรีละพันธ์
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วิลาศ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวกมลรส  กลองชัย
2. นายกิตติพศ  เอ็นดู
3. นางสาวกุลปริยา  เขียวอ่อน
4. นางสาวขนิษฐา  เครือวาลย์
5. นายจิณณวัตร  สุโพชน์
6. นางสาวจิราพร  แคไธสง
7. นางสาวจิราภา  แพงเพ็ง
8. นายจิลลาภัทร  ศรีคุณ
9. นางสาวจุฑามาศ  ประทุมมัง
10. นางสาวชลธิชา  มาลี
11. นางสาวฐิติมา  สังเวียน
12. นายณภัทร  สุกใส
13. นางสาวณัจฉรา  เล็งไธสง
14. นายณัฐนน  เปลี่ยนไธสง
15. นายณัฐนันท์  โฉมไธสง
16. นายณัฐวุฒิ  ละเริงรัมย์
17. นางสาวณัติยาภรณ์  ชัยรัตน์
18. นายธีรพงษ์  น้ำทอง
19. นายปิติวัฒน์  แพงเจริญ
20. นายพงศธร  จุลไธสง
21. นางสาวพรชิตา  โสสีสุข
22. นางสาวพฤษภา  โปรยขุนทด
23. นางสาวพิสินี  ชุมเสนา
24. นายพีรพัฒ  จุไธสง
25. นายภูมิชัย  สนไธสง
26. นางสาวมณฑิรา  ล้อมไธสง
27. นายวันรัฐ  สุขยิ่ง
28. นางสาวศุมนตรา  สติภา
29. นางสาวสมัชญา  พิมพา
30. นางสาวสิธีธร  สุทธิหา
31. นางสาวสิราวรรณ  สกุลจร
32. นางสาวสิราวรรณ  สังเวียน
33. นายสุริยา  พึ่งน้ำ
34. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพแพง
35. นายอนุวัฒน์  เตือนไธสง
36. นายอัครพล  สุขหนา
 
1. นางนิตยา  เดชวิริยะรัตน์
2. นางสาวศิริวิจิตร  อำไธสง
3. นายนายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
4. นางสาวอำภา  พรมโสภา
5. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
6. นางสาวกรรณิการ์  เยียวรัมย์
7. นายคธาวุธ  ภักดี
8. นายจักรพล  ชาวสวน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกันตา  ปาทาน
 
1. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นไธสง
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทอยรัมย์
 
1. นายไพโรจน์  สุวรรณโสภา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สมร่าง
 
1. นายพสิษฐ์  ศิริฤทัยทิพย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวปิยะธิดา  สันเสนาะ
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิสรา  ชึรัมย์
 
1. นายศักดิ์  ภูมิรา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายบารมี  ใสนอก
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายธีรภัทร  ชาวนา
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายอภิชาติ  คำภา
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายธนากร  ธรรมบุตร
 
1. นายพสิษฐ์  ศิริฤทัยทิพย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  ศรีปัญญา
 
1. นางวีรวรรณ  ภูริภัทรเศรษฐ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวปิยชาติ  ตุใยรัมย์
 
1. นายพสิษฐ์  ศิริฤทัยทิพย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายจิระศักดิ์  กิจไธสง
2. เด็กหญิงจุฑานรินทร์  หาดี
3. เด็กหญิงชนัญธิดา   ต้นวงษ์
4. นายณภัทร  สมดี
5. เด็กหญิงณัฎฐพร   สันทา
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยะประโคน
7. นางสาวธิดาพร   บำรุงไร่
8. เด็กหญิงธีรดา  จันทารัมย์
9. เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นไธสง
10. เด็กหญิงปภานัน  หมื่นสีดา
11. นางสาวปิยธิดา  สันเสนาะ
12. เด็กหญิงศศิกานต์   แซ่สง
13. เด็กหญิงศิริรัตน์   ปัญญาสิทธิ์
14. นายอมรินทร์  นิลโคกสูง
15. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชัยไธสง
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
2. นางดาวรุ่ง  สุระศรี
3. นางสาวธารทิพย์   พิทักษ์สาลี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายกฤษดา  วงค์เวียน
2. นายชินาธิป  โสภา
3. นายณัฐพงษ์  สมร่าง
4. เด็กหญิงทัศนนันท์  นนทบท
5. นายธนากร  ธรรมบุตร
6. นางสาวปิยชาติ  ตุใยรัมย์
7. เด็กหญิงพรยมล  จุมผา
8. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์อินทร์
9. เด็กหญิงพิมพ์ยดา  สุนทรา
10. นายพิสิษฐ์  เดิมทำรัมย์
11. นายเจษฎา  เจียมทอง
12. นายเนรมิต  ญาติปลื้ม
 
1. นายพสิษฐ์  ศิริฤทัยทิพย์
2. นายกานต์  เลิศไกร
3. นายเกียรติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
4. นางสาวรุ่งทิพย์  นามทวีชัยกุล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ณะรงค์ศักดิ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดอกไธสง
3. เด็กหญิงดารารัตน์  วิศิษฏ์ศิลป์
4. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์พันธ์
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำนะ
6. เด็กหญิงพรนภา  ยะประโคน
7. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  นวดไธสง
8. เด็กชายพีรภัทร  ลอยสนั่น
9. เด็กชายภูชิต  ภูบาลชื่น
10. เด็กชายวิธวิทย์  อุ่นศิริวงศ์
 
1. นางสาวธารทิพย์   พิทักษ์สาลี
2. นางดาวรุ่ง   สุระศรี
3. นางสาวจริยาภรณ์  บุญนำพา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกฤษดา  มาเย็น
2. นายกิตติภูมิ  ตองติดรัมย์
3. นางสาวจิตมณี  เมิดจันทึก
4. นายชลาวุธ  เริ่มรักรัมย์
5. นางสาวพรรณพษา  อุปชิน
6. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญถม
7. นายวชิระ  ตามไธสง
8. นางสาววิรวรรณ  พึ่งบุญ
9. นายศราวุธ  เดิมทำรัมย์
10. นางสาวศิรินภาพร  กัณหา
 
1. นางสาวธารทิพย์   พิทักษ์สาลี
2. นางดาวรุ่ง   สุระศรี
3. นางสาวจริยาภรณ์  บุญนำพา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ทาราช
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ตู้จำรูญ
3. เด็กหญิงวริศรา  แก้วกล้า
4. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนะแสง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พัดไธสง
6. เด็กหญิงเกตุมณี  แต้วไธสง
 
1. นางสาวปัญญาพร  สีสันงาม
2. นางกนิษฐา  เที่ยงสูงเนิน
3. นายสหรัฐ  ศิลปการ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวจิลมิกา  นบนอบ
2. นางสาวธนพร  แก้วภูมิแห่
3. นางสาวประกายเดือน  ด้วงโพนทัน
4. นายพิพัฒน์  บุรารัตน์
5. นางสาวรุจิรา  สมสุข
6. นางสาวสุลัดดา  ชากลาง
 
1. นายศักดิ์  ภูมิรา
2. นางสาวกรทิพย์  ยาวรัมย์
3. นางสาวกัญธีรา  ภูมิสุข
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 1. เด็กหญิงกรกนก  นันอุมาลี
2. เด็กหญิงจิตสุภา  เย็นใจ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีนาม
4. เด็กหญิงชลิสา  สมอาจ
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปักกาโก
6. เด็กหญิงนิตยา  ศาลาแดง
7. เด็กหญิงปาริชาติ  วอหล้า
8. เด็กหญิงพิมพิดา  ตระกุลรัมย์
 
1. นางสาวรุ่งไพลิน  พรหมเอาะ
2. นางสาวจินตนา  ศรีสุข
3. นางพรเพ็ญ  บรรลือทรัพย์
4. นางสาวกานต์ธีรา  ธรรมสา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกฤติกา  จารุวงศ์
2. นางสาวณัฏฐกานต์  เกียรติเจริญศิริ
3. นางสาวธันยชนก  ทองบ่อ
4. นางสาวนวมินทร์  ปาสาทัง
5. นางสาวพนิตอนงค์  ทองงาม
6. นางสาวภัทรภรณ์  สุทธิเมฆ
7. นางสาวมัลลิกา  ธิธรรมมา
8. นางสาวมาริษา  นันทรัตน์
9. นางสาววารุณรัตน์  ตามพันธ์
 
1. นางดรุณี  ก้อนคำใหญ่
2. นางอรทัย  ศรีเมือง
3. นางสาวอารยา  พาเทพ
4. นางสาวศิวาพร  สะร้างรัมย์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ณะรงค์ศักดิ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดอกไธสง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ค่ำติรัมย์
4. เด็กหญิงดารารัตน์  วิศิษฎ์ศิลป์
5. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์พันธุ์
6. เด็กหญิงปาณัทดา  จงเพียร
7. เด็กหญิงผกาวัลย์  แดงเรืองรัมย์
8. เด็กหญิงพรนภา  ยะประโคน
9. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  นวดไธสง
10. เด็กชายพีรภัทร  ลอยสนั่น
11. เด็กหญิงภัทรสิริรักษ์  อุ่นทานนท์
12. เด็กชายภูชิต  ภูบาลชื่น
13. เด็กหญิงมาริสา  ชุ่มเสนา
14. เด็กหญิงวรรณพร  พาจำปา
15. เด็กหญิงสุกัญญา  บุษบง
16. เด็กชายอธิษฐาน  พิลาแดง
 
1. นางสาวธารทิพย์   พิทักษ์สาลี
2. นางดาวรุ่ง  สุระศรี
3. นางสาวจริยาภรณ์  บุญนำพา
4. นายปราการ  วัฒนานุสิทธิ์
5. นายชาญ  สิ่วไธสง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายกฤษตฤณ  เหล็กศิริวิชา
2. นางสาวจันทร์จิรา   แสงกล้า
3. นางสาวณัชชาอร  ปะละภา
4. นางสาวณัฐธยาน์  แก้วนิล
5. นายธนโชติ  อิ่มสมบูรณ์
6. นางสาวปิยะพร  ฤทธิ์ไธสง
7. นางสาวมณฑิตา  วรชัย
8. นางสาวมาวินี  นาแข็ง
9. นางสาววรรณิสา  ลำไธสง
10. นายวัชระ  เสาวพันธ์
11. นายศักดิ์กรินทร์  ศรีโภค
12. นางสาวสุภัทชา  เลไธสง
13. นางสาวอรอาภา  สวาสนอก
14. นางสาวเทียนศรี  เวียงนนท์
15. นางสาวเปรมยุดา  ชะนะพันธ์
16. นางสาวเปรมวดี  ชะนะพันธ์
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เวียงคำ
2. นางสาวพัชราภรณ์  สกุลเรืองศรี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปี
2. นายกวีวัฒน์  มีพิษ
3. นายธีรวุฒิ  สาลการ
4. นายนัฐวุฒิ  ปุมสีดา
5. นายภัทรพล  มีพิษ
 
1. นางสาววิษณุพร  ศรีเมือง
2. นายพิชิต  แดงเรืองรัมย์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายกันตพงศ์  วิทยาประโคน
2. เด็กหญิงบงกชพร  สีสมาน
 
1. นายวรัทภพ  สมันศรี
2. นางสาวปิ่นอนงค์  ศิลประกอบ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายพลพรรธน์  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นางสาวนฤมล  เพียขันทา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวเบญญาภา  พลสมัคร
 
1. นายเดชา  เขตกลาง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์
 
1. นางวรางคณา  ชาติมนตรี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวนพคุณ  นพเก้า
 
1. นางพิไลวรรณ  ซึ่งเสน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกรกช  พันมณี
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทียมทะนงค์
3. เด็กชายจรียุทธ  ทัศเที่ยง
4. เด็กหญิงปริยากร  ปลื้มนิยม
5. เด็กชายศุภากร  แพงไธสง
 
1. นางสาวอรวรรณ  คนึงสัตย์ธรรม
2. นางสาวอริศรา  ตาลไธสง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวกรปภา   ธิปประโคน
2. นางสาวฏิปาสวี  วาลีประโคน
3. นางสาวธันย์สุตา  ปิติเรืองสิทธ์
4. นางสาวพอเพียง  อุปมัย
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมชิต
 
1. นายสมภพ   งามมาศ
2. นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี
2. เด็กชายธนัช  วิมลวัตรเวที
 
1. นายขัตติยานันท์  โนนไธสง
2. นางมะลิวรรณ  จงปัตนา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวธนัญชนก  ปัญญาดี
 
1. นายขัตติยานันท์  โนนไธสง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวกัญญาภัทร  ศรสำเร็จ
2. นางสาววิภาดา  สุวรรณกาญจน์
 
1. นางสาววริษา  พรหมบุตร
2. MissGe  Pei
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวณัฐธิดา  เหลืองอร่าม
2. นางสาวอริสา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  คำสสม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายวิภูษิต  สุระพล
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวตองตา  โชครัตน์ประภา
2. นางสาวนฤมล  เพียขันทา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวธันยธรณ์  เปรมฤทธิ์
2. นางสาวพชรพร  พลเวียง
 
1. นางสาวอภิญญา  สดสร้อย
2. นางสาวปาณิศา  กระจายกลาง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกุลณัฐ  ปะลิเตนัง
2. นางสาวบุญรักษา  บาลวรเศรษฐ์
 
1. นางสาวกัญญานัฐ  ตาวงษ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวสิริมา  เลี้ยวไธสง
2. นางสาวสุพัตรา  อาสาคติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทับสีรัก
2. นายมนตรี  บุญสิทธิ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวปภัสรา  กั้นเกษ
2. นางสาวสุวนันท์  ทิพจันทร์
 
1. นางสาวทิวาพร  โพธิ์ชื่น
2. นางสาวสุณิศา  แผ้วพลสง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวณัฐพร   เรียกประโคน
2. นางสาวนารีทิพย์  พรหมบุตร
3. นางสาวภัชรา  สาหับ
4. นางสาวภานุมาศ  เลขาโชค
5. นางสาวแพรทิพย์  เกิดผิวดี
 
1. นางสาววริษา  พรหมบุตร
2. MissGe  Pei
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวกิติภิญดา  อ่อนลมหอม
2. นายปิยะพงษ์  โคษาสด
3. นายพงษ์สิทธิ์  รังษี
4. นายพัฒนา  กวางรัตน์
5. นางสาวไพลิน  ตึกไธสง
 
1. นางสาวทิวาพร  โพธิ์ชื่น
2. นางสาวสุณิศา  แผ้วพลสง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกัญญ์วรา  ผลเจริญ
2. นางสาวชยุดา  งามสะพรั่ง
3. นางสาวรัชดาพร  เหยียดรัมย์
4. นางสาวสุภา  พนมใส
5. นางสาวอนุสรา  คอนเพ็ชร
 
1. นางสาวกัญญานัฐ  ตาวงษ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวพรทิพา  แพงเพ็ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทับสีรัก
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวศจี  หาญธรรม
 
1. นางสาวปานทิพย์  เสียงล้ำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ราศรี
2. นายธนสิทธิ์  ฤทธิ์บำรุง
3. นายพงศ์พล  แป้นศิริรัตน์
4. นายพรพิทักษ์  ชะแอมรัมย์
5. นายศิวัช  ขันติวงศ์
6. นายสิทธินนท์  นาคพิมพ์
7. นายอัครเดช  ภิรมพงษ์
8. นายเจษฎาภรณ์  ยินดี
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
2. นายปณิธาน  สุดชนะ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์  ไชยรัมย์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายชัยธวัช  ภูพาดศรี
2. นายธนากร  ปักการัง
3. นายศรายุทธ  ผิวสุข
4. นายศุภกฤต  เดือนแจ้งรัมย์
5. นายสุเมธ  มีพิษ
6. นายเอกณลิตร  เฮพิมาย
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
2. นายปณิธาน  สุดชนะ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์  ไชยรัมย์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวปานตะวัน  นะมิตรัมย์
2. นายภาณุพงศ์  กิ่งดอกไม้
3. นางสาววรรณภา  แสงกล้า
4. นางสาววิชญาดา  สระมณี
5. นายวีระวัฒน์  คำมณี
6. นางสาวศุภรัตน์  ชะรุมรัมย์
7. นางสาวสุชานันท์  เสมารัมย์
8. นายอานุภาพ  ทะรารัมย์
9. นางสาวแสงเดือน  โพนรัมย์
10. นางสาวแสงใจ  โพนรัมย์
 
1. นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
2. นายศักดิ์นรินทร์  นิลรัตน์ศิริกุล
3. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงบูรชา   โทบุตร
2. เด็กชายภัทรพล  หล้าสวย
3. เด็กชายรชต  นิ่มเจริญ
4. เด็กหญิงรวิสรา  คงไธสง
5. เด็กหญิงศิริประภา  ชอนไธสง
 
1. นางอุบลรัตน์  แสนมณี
2. นางวรพร  กสานติ์ศรี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวญาณิศา  ศิลาไลย
2. นางสาวนันทฉัตร  จากนอก
3. นางสาวสาธินี  ดำอุด
4. นายสุริยันต์  ศรีไทย
5. นางสาวอรทัย  อันโส
 
1. นางอุบลรัตน์  แสนมณี
2. นางวรพร  กสานติ์ศรี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงสุจิตรา  หันตะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  นิติกรณ์
3. เด็กหญิงโชติกา  อนุรัตน์
 
1. นางสาวละมัย  แก้วกล้า
2. นางสาวจริยา  หล้าโคตร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวณัฏฐธิดา  เอกวงษา
2. นางสาวพันสา  สีนาดนอก
3. นายพานทอง  ศรีโสม
 
1. นางสาวละมัย  แก้วกล้า
2. นางสาวธนพร  ทองปาน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุขวิเศษ
2. เด็กชายภานุวิช  ใจดี
3. เด็กหญิงวรรณชาติ  ตุใยรัมย์
 
1. นางสาวศิริกุล   อุ่นศิลป์
2. นางแจ่มใส   ตอรบรัมย์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวลญาค์  สาวิสัย
2. นางสาววริศรา  เส็งนา
3. นางสาวอลิสา  ซอกทองหลาง
 
1. นางแจ่มใส   ตอรบรัมย์
2. นางสาวบุษบา  ชินโคตร
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายภูมิรัฐ  เลิบไธสง
2. นายสุริยา  ต้นวงษ์
 
1. นางสาวทิวาทิพย์  พิบูลย์
2. นางสาวอิสยาห์  ถือสยม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวชนาภัทร  ศรีถาวร
2. นางสาวอุไรรัตน์  เทียบแก้ว
 
1. นายธเนศ  วงเวียน
2. นางสุดารัตน์  คงศรี
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หอมกลิ่น
2. เด็กหญิงศิราพร  จะรอนรัมย์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อุตอามาตร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
2. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวฌัชฎาภรณ์  เที่ยงกระโทก
2. นางสาวพรหมพร  ภุมรินทร์
3. นางสาวลลิตภัทร  เผือดจันทึก
 
1. นายพีระ  บุญฉลาด
2. นายสกลเกียรติ  ขันทอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 1. นายยุทธนา  สาระคุณ
2. นายศุภชัย  ศรีระพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สุขสังข์
2. นายเอกวัฒน์  บัญชาเมฆ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติภัสสร  สุวรรณศรี
2. เด็กชายสันตินันท์  ไพรเขต
 
1. นางจีรนันท์  เค้าคำ
2. นายศราวุฒิ  รดไธสง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิชา  ธะนะคุณ
2. เด็กหญิงเขมิกา  บุตนุ
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกมลศิริ  ช่อไธสง
2. เด็กหญิงญาณิกา  เอี้ยนไธสง
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ่งเล็งดี
2. นางศศิธร  พันธ์พานิชย์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายนวพล  สีหาบุตโต
2. นายอนุกูล  ติคำรัมย์
 
1. นายต้นตระกาล  เบอร์ไธสง
2. นางพิมพ์พิศา  นาคขำ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงถิรนันท์  ตาแสง
2. เด็กหญิงวาสนา  สีลาด
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายธายุกร  ง้าวไข่น้ำ
2. นายภวัต  ลุนกำพี้
 
1. นายวีรชาติ  สุภะเสถียร
2. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายสุรศักดิ์  เจริญธรรม
2. นายอดิเทพ  สราญบุรุษ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
2. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายรหัท  ศรีสิงห์
2. เด็กชายรัฐเกียรติเพชร  วิหคเหิร
 
1. นางสาวทิวาทิพย์  พิบูลย์
2. นางสาวมนนภัส  หงษ์สา
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ชินสีนวล
2. เด็กชายธนโชติ  ชินสีนวล
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นางสาวศิริภัทรา  มูลศรีแก้ว
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย
2. เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ
3. เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง
 
1. นายสกลเกียรติ  ขันทอง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายกฤตณัฐ  นวลไธสง
2. นายดิษฐ์ปกรณ์  โต๊ะไธสง
3. นายภูวภัทร  สืบทอง
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรชัยสงค์
2. เด็กชายธนวรรชน์  แก้วศรี
3. เด็กชายนันทวุฒิ   ตันตระกูล
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  จันทะกา
2. นางสาวนิศารัตน์  ฉ่ำไธสง
3. นายภูดิศ  อุสารัมย์
 
1. นางจินตนา  ยารัมย์
2. นางพิมพ์พิศา  นาคขำ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายปฏิญญา  เบี้ยไธสง
2. เด็กชายปิยวัช  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายพงษ์เดช  รินไธสง
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายตรัยภูวนารถ  สิงห์แก้ว
2. นายธนกฤต  ไปหนี้
3. นายพงศกร  บรรหาร
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายธนกฤต  อุไรรัมย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  พิพัชร์เดโชกิจ
3. เด็กหญิงอนันตญา  ชัยนาม
4. เด็กชายไอศูรย์  คำสะอาด
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  ดาวไธสง
2. นายปฏิวัติ  นอกไธสง
3. นายศรัณยู  พื้นอินทร์
4. นายเกียรติกุล  มะลิลา
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 1. เด็กชายกรกฤต  รัตติโย
2. เด็กชายภูริพัฒน์  เกิดจันทึก
3. เด็กชายอติรุจ  ดาวแกมรุ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเยี่ยม  งามทวี
2. นายวิศิษฐ์ศักดิ์  เถกิงผล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายธีรพล  เดียงสา
2. นายพีรภัทร  สุดหลักทอง
3. นายเอกนรินทร์  คงเนาวรัตน์
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นางสาวอิษฎาพร  ศรีบุญ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพจน์  แซ่อึง
2. นายนวพล  กองชะนะ
3. เด็กชายพัชรพงษ์  น้อยมณี
 
1. นายพงค์พัฒณ์  คัดทะจันทร์
2. นางพิมพ์พจี  คัดทะจันทร์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวนันทิกา   พัวพันธ์
2. นางสาวนิภาพร   แก้วพิมพ์
3. นางสาวแก้วกัญญา   พัฒนะแสง
 
1. นายมรกต  วรจักร
2. นายพัลลภ  นมัสไธสง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  เสน่หา
2. เด็กหญิงปรัชญา   จินดาอินทร์
3. เด็กหญิงพรพิมล   ภักดีนันท์
4. เด็กหญิงพลอยชมพู   วิชัย
5. เด็กหญิงรัชพฤกษ์   บุญหอม
6. เด็กหญิงวราภรณ์   สร้อยงาม
 
1. นายเอนก  ลีแสน
2. นางจุไรรัตน์  ขุมทอง
3. นางสาวมลฤดี  ขันอาสา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายจิรานุวัฒน์  บุตรอินทร์
2. นายณัฐวุฒิ  ยั่งยืน
3. นางสาวปภาวี  ผาดกลาง
4. นายผดุงเกียรติ  จันทา
5. นายมงคล  หัวข้อ
6. นายอานัติ  ลาหนองแคน
 
1. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวเรณู  พิลึกรัมย์
3. นางจุดประสงค์  ไชยสิทธิ์
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ณุวงษ์ศรี
2. เด็กหญิงวิรัลยา  ศรีชนะ
3. เด็กหญิงศิริประภา  โก๊ะขุนทด
 
1. นายชัยมงคล  หรัญรัตน์
2. นายวิทวัส  สายชมภู
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร์  เหลาธนู
2. นางสาววชิรญาณ์  แก้วเสโส
3. นางสาวอัจฉรา  ปุผาโต
 
1. นางสาวพรจิต  สุดจริง
2. นางวรรณิภา  บุราสิทธิ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  ปิตาระพัง
2. เด็กหญิงปานฤดี  สาสีเสาร์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  บอนไธสง
 
1. นายนรรัตน์  คณะนาม
2. นายณรินทร์  อุตสารัมย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายทนุเดช  อ่อนเพลีย
2. นายพิสิฐพงศ์  โพยนอก
3. นายภาณุพงศ์  พูดเพราะ
 
1. นายสิรภพ  เรืองโรจน์
2. นางสาวเรณู  พิลึกรัมย์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวธมนวรรณ  สิงหามาตร
2. นางสาววรรณิษา  พุฒรา
3. นางสาวศราณีย์  เจริญสุข
 
1. นางปัณฑิตา  ริ้งไธสง
2. นางสาวธารารัตน์  แสงกุล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขจิตต์
2. เด็กหญิงอนงค์นาง  แก้ววิจิตร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทราช
 
1. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์
2. นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 1. นางสาวมลธิชา  ตะเกิงผล
2. นางสาววรางคณา  กระแจะจันทร์
3. นางสาวอัญชริดา  ไพเราะ
 
1. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์
2. นายสมพบ  เกรียรัมย์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  ฤทธิบาล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เฝ้าเวียงคำ
3. เด็กชายรพีภัทร  นินบ่อ
 
1. นางศิริวรรณ  นาคินชาติ
2. นายอภิสิทธิ์  นามวงษา
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวสร้อยฟ้า  วันนา
2. นางสาวสุภิญญา  ดอกเขารัมย์
3. นางสาวสุรีพร  โอนอก
 
1. นางบัวแก้ว  มงคลมะไฟ
2. นางปัณฑิตา  ริ้งไธสง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายภัทรพล  หล้าสวย
2. เด็กหญิงระพีภรณ์  ตรีสอนรัมย์
3. เด็กหญิงศิริประภา  ชอนไธสง
 
1. นางสาวเอมอร  วิริยะขันติกุล
2. นางปัญจภรณ์  เฉิดไธสง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  ทูลไธสง
2. นายภูริภัทร์  รอดไธสง
3. นายศุภพงษ์  สุวรรณบุตร
 
1. นายนุกูล  พัดไธสง
2. นางสิริสุดา  จักรไชย
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงอนัญชนา  พูนภิญโญศักดิ์
 
1. นางอุบลรัตน์  แสนมณี
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  รัตนะพิมพ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  พรมหงษ์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมเริง
 
1. นางอุบลรัตน์  แสนมณี
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายชลชาติ  เชื้อหาญ
2. เด็กชายมหาสมุทร  พูนภิญโญศักดิ์
 
1. นางอุบลรัตน์  แสนมณี
2. นางวรพร  กสานติ์ศรี
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
2. นางสาวอรัญญา  นามสว่าง
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
2. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ชะรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์  แพงจันทร์
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  มากมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์  แพงจันทร์
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟอมไธสง
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกัมปนาท  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายรัชศาสตร์  โพธิ์สิทธิพันธุ์
 
1. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายสิทธิโชค  ดินรัมย์
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงพลอยหยก  การวิไล
 
1. นายเสถียร  ปุริตังสันโต
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายพิสิษฐ์  เดิมทำรัมย์
 
1. นายพสิษฐ์  ศิริฤทัยทิพย์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ทาราช
2. เด็กหญิงกมลชนก  แคนสังข์สกุล
3. เด็กหญิงกรกช  เมตตาภินันท์
4. นายกฤติ  มารศรี
5. เด็กชายกิตติพล  โพธิขำ
6. เด็กชายคณานุสรณ์  สายเลือดไทย
7. เด็กหญิงคีตภัทร  ตู้จำรูญ
8. เด็กชายจักริน  ทานนท์
9. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญปลูก
10. เด็กชายจิณณพัด  หวลไธสง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟอมไธสง
12. นางสาวธารทิพย์  ทิแก้ว
13. เด็กหญิงปวิตรา  ชาติเพชร
14. เด็กชายปัญญา  เวียกไธสง
15. เด็กหญิงปาริชาติ  มารศรี
16. เด็กหญิงปิยะนันท์  สีหมาตย์
17. เด็กหญิงพรธวัน  รอดไธสง
18. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เอี่ยมมาลา
19. นางสาวรัชนีกร  ภูวงษ์ยางนอก
20. เด็กหญิงวริศรา  แก้วกล้า
21. นายศราวุธ  แผ่นทอง
22. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนะแสง
23. นางสาวศศิประภา   มนัสศิลา
24. เด็กชายสถาพร  เทียมไธสง
25. นายสิทธิโชค  ดินรัมย์
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  พัดไธสง
27. เด็กชายอภิรักษ์  รัตนะดี
28. เด็กหญิงอรดา  พิลาพงษ์
29. นางสาวอาภาภรณ์  วิไธสง
30. เด็กหญิงเกตุมณี  แต้วไธสง
 
1. นางกนิษฐา  เที่ยงสูงเนิน
2. นายกฤษฎา  พิทักษา
3. นางสาวปัญญาพร  สีสันงาม
4. นายอรุณ  เรืองคำ
5. นางสาวรำไพ  กองพลี
6. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
7. นายสหรัฐ  ศิลปการ