สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิยะดา  พะนิดรัมย์
 
1. นางอนัญญา  ทมงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  สุกแสง
 
1. นางอนัญญา  ทมงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นำพูน
 
1. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวเกร็ดไพลิน  เกือยรัมย์
 
1. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนลินนิภา  อภัยศรี
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชราภรณ์  เยาว์รัมย์
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชธางค์กูล  สิทธี
 
1. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวลลิตา  โยงรัมย์
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ปั้นแววงาม
 
1. นางอนัญญา  ทมงาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายญาณพัฒน์  สาพันธ์
 
1. นางอนัญญา  ทมงาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกวินทิพย์  ชะร่างรัมย์
2. นายกัมปนาท  อะพรรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์  ทมงาม
2. นางอนัญญา  ทมงาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.87 เงิน 10 1. เด็กหญิงนฤมล  จำเริญธรรม
2. เด็กหญิงเจตปรียา  ศาลางาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์  ทมงาม
2. นางอนัญญา  ทมงาม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวปาริชาติ  พัจนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์  ทมงาม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุขแจ่ม
 
1. นายปฏิพล  บุญอำนวย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวสิรินทรา  กันยาคำ
 
1. นายปฏิพล  บุญอำนวย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ทะรารัมย์
2. เด็กชายพานเพชร  อนันรัมย์
 
1. นางสาวลาวัลย์  ดาพันธะ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวมาลินี  เยรัมย์
2. นางสาวสุภัคศร  คำบุดดา
 
1. นางจินตหรา  บุญมาโนน
2. นางสาวณิชกานต์  ศรีมนตรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เพิ่มทรัพย์
 
1. นางสุพรรณี  สอนสวาสดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวอทิตยา  สิทธิโน
 
1. นางสาวสิริจันทร์  นิสภนันต์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติธัช  ผุยโพนทัน
2. เด็กหญิงนุศรา  บุญครอง
 
1. นางสุทธิรา  ไชยสงคราม
2. นายกิตติพงศ์  บุญลือชา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายอามร  ชุมเสนา
 
1. นางสาวสุทธิพร  ศรีเมืองเฮ้า
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรรณเพชร  ชึรัมย์
 
1. นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวสุนิศา  ชึรัมย์
 
1. นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงศลิษา  พันธุ
 
1. นางสุพรรณี  สอนสวาสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรญิกา  เอ้หวัง
2. เด็กหญิงปิยนุช  บุญกล้า
3. เด็กหญิงมาริสา  พรจันทร์
 
1. นางสุจิตรา  เสวียงชัย
2. นางสาววิไลวัลย์  มาน้ำเที่ยง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวชลันธร  จันยุคันโท
2. นางสาวพิมพ์สิริ  พันฉลาด
3. นางสาวอริสา  เยี่ยมรัมย์
 
1. นางสุจิตรา  เสวียงชัย
2. นางสาววิไลวัลย์  มาน้ำเที่ยง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ลำใย
2. เด็กหญิงพนิดา  นุแรมรัมย์
3. เด็กหญิงอุษณีย์  ชุมเสนา
 
1. นางสาวแสงจันทร์  สุขจิต
2. นางสาวศรัณยา  ชำนิกล้า
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์สินี  ดิษสงค์
2. เด็กหญิงวนิดา  อุตสาห์รัมย์
3. เด็กชายสุริยา  บุญเต็ม
 
1. นายธนากร  โยยรัมย์
2. นายจักรพงษ์  จิไธสง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ราชธรรมมา
2. นางสาวศิริมาศ  สุขสวัสดิ์
3. นายสุทธินันท์  อาจเดช
 
1. นายธนากร  โยยรัมย์
2. นายจักรพงษ์  จิไธสง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หล่าธรรม
2. เด็กหญิงธนาภา  สมพิทักษ์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ภูษา
 
1. นายวรายุทธ  แก้วประทุม
2. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  พลทิพย์
2. นางสาวนันธิยา  นันทวงศ์
3. นางสาวสวเนตร  ช่างทำ
 
1. นางนิตยา  อาจพลไทย
2. นางสาวแสงจันทร์  สุขจิต
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิราอร  เขตต์สิงห์
2. เด็กชายอรรมนาถ  แป้นโสม
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  ชมโคกกรวด
2. นางโชติรส  น้อยรักษา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธเนศกิตติ์  จันทร์ห้างหว้า
2. เด็กชายอัครพล  จันทร์ห้างหว้า
 
1. นางสุจิตรา  เสวียงชัย
2. นางสาววิไลวัลย์  มาน้ำเที่ยง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  นาคศรี
2. เด็กชายไตรภพ  ชินภาพ
 
1. นางสุจิตรา  เสวียงชัย
2. นางสาววิไลวัลย์  มาน้ำเที่ยง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวช่อฟ้า  สีทอนเหลา
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีงาม
3. นางสาวนันทิตา  การะวิโก
4. นางสาวภัทรวรรณ  ศรีเวี่ยง
5. นายอัษฎาวุธ  ทางคะพิษ
 
1. นางวีรวรรณ  อ่อนหนองหว้า
2. นางสาวพรรณวิภา  โพธิ์ศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคงฤทธิ์  กะแสโสม
2. นางสาวภัทรวดี  เจริญผล
3. นางสาววิภาวรรณ  สุภารัมย์
4. นางสาวศลิยา  พันธุ
5. นางสาวอรสา  ไพเราะ
 
1. นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
2. นายอัครชัย  โพนสัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  บุตรโพธิ์ศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง 4 1. นางสาวสุติมา  ยืนยง
 
1. นางจิราวรรณ  บุตรโพธิ์ศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.14 ทอง 6 1. เด็กหญิงกวิสรา  พุททะลา
2. เด็กชายอธิราช  ดำพลงาม
 
1. นายวีระวัฒน์  บัวคำ
2. นางสาววลัยพร  ทวีสุข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.85 ทอง 6 1. นายกิตติศักดิ์  ชุมเสนา
2. นางสาววรัญญา  ชาวพลงาม
 
1. นางจิราวรรณ  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายวีระวัฒน์  บัวคำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จรจรัล
2. เด็กหญิงกรรณติมา  แก้วลุน
3. เด็กหญิงกีรติ  ซ่อนกลิ่น
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสงี่ยมทรัพย์
5. เด็กหญิงนิ่มนวล  ยิ่งรัมย์
6. นางสาวพิยดา  ศรีภา
7. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรบุบผา
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีสะอาด
9. นางสาวอนัยญา  ชะรางรัมย์
10. เด็กหญิงโยสิยา  ชารัมย์
 
1. นางอรุณีย์  สระสงคราม
2. นางสาววลัยพร  ทวีสุข
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศาลางาม
 
1. นายนิคม  ประทุมทอง
2. นายพรชัย  ชื่นศรี
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพิมลรัตน์  กระแสโสม
2. นางสาวสุวรรณี  ชาวสวน
 
1. นายนิคม  ประทุมทอง
2. นายสมโชค  โนไธสง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายวิทวัส  พรมนัส
 
1. นายประไพพัตร  สีจันทา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรมรัตน์  สีขาว
2. นายปิยะณัฐ  โทนะหงษา
3. นายลัทธพล  ทองงาม
4. นางสาววลี  โพธิ์ลา
5. เด็กชายวีรพงษ์  นิลฟู
6. นายอัศดา  ถะเกิงสุข
 
1. นายสุเทพ  พลศิริ
2. นายไกรวิชญ์  วงเดือน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง 4 1. นายธีรเดช  สุขโข
 
1. นายไกรวิชญ์  วงเดือน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ปั้นแววงาม
 
1. นายสุเทพ  พลศิริ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ปั้นแววงาม
 
1. นายสุเทพ  พลศิริ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายธีรเดช  สุขโข
 
1. นายสุเทพ  พลศิริ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววลี  โพธิ์ลา
 
1. นายไกรวิชญ์  วงเดือน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 -    
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทอยรัมย์
 
1. นายไพโรจน์  สุวรรณโสภา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิสรา  ชึรัมย์
 
1. นายศักดิ์  ภูมิรา
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิลมิกา  นบนอบ
2. นางสาวธนพร  แก้วภูมิแห่
3. นางสาวประกายเดือน  ด้วงโพนทัน
4. นายพิพัฒน์  บุรารัตน์
5. นางสาวรุจิรา  สมสุข
6. นางสาวสุลัดดา  ชากลาง
 
1. นายศักดิ์  ภูมิรา
2. นางสาวกรทิพย์  ยาวรัมย์
3. นางสาวกัญธีรา  ภูมิสุข
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายพัทธดนย์  สุดหลักทอง
 
1. นายสุเนตร์  กาแก้ว
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวสุธิตา  ทะรารัมย์
 
1. นายปฐพี  ปะติเก
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิชญา  มีพันธ์
 
1. นางพิไลวรรณ  ซึ่งเสน
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพคุณ  นพเก้า
 
1. นางพิไลวรรณ  ซึ่งเสน
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ชะรุมรัมย์
2. เด็กหญิงโยษิตา  พรมนัส
 
1. นางกรศิริ  ศิริแก้ว
2. นางยุพิน  เหลาศรี
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวอรวีย์  โคกศรีนอก
 
1. นางยุพิน  เหลาศรี
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปานตะวัน  นะมิตรัมย์
2. นายภาณุพงศ์  กิ่งดอกไม้
3. นางสาววรรณภา  แสงกล้า
4. นางสาววิชญาดา  สระมณี
5. นายวีระวัฒน์  คำมณี
6. นางสาวศุภรัตน์  ชะรุมรัมย์
7. นางสาวสุชานันท์  เสมารัมย์
8. นายอานุภาพ  ทะรารัมย์
9. นางสาวแสงเดือน  โพนรัมย์
10. นางสาวแสงใจ  โพนรัมย์
 
1. นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
2. นายศักดิ์นรินทร์  นิลรัตน์ศิริกุล
3. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักริน  พาพิม
2. นายธนกร  ประสานรัมย์
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายปวริศ  แก้วภูมิแห่
2. นายปิติ  ปะติเก
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัดดา  ฉิวรัมย์
2. เด็กหญิงอริสรา  นนท์ศิริ
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ธะนะคุณ
2. เด็กหญิงเขมิกา  บุตนุ
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายกสานติ์  แสนศรี
2. นายณัฐพงษ์  หงษ์ทอง
 
1. นายพาณิชย์  มหามาตร
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถิรนันท์  ตาแสง
2. เด็กหญิงวาสนา  สีลาด
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุลเกศ  ฉิมพาลี
2. นายธีรัตม์  โชคทวีเศรษฐ์
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภานิต  ศิริสุข
2. เด็กชายสหรัฐ  บุญมี
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวอิษฎาพร  ศรีบุญ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพล  เดียงสา
2. นายพีรภัทร  สุดหลักทอง
3. นายเอกนรินทร์  คงเนาวรัตน์
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นางสาวอิษฎาพร  ศรีบุญ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนิชานันท์  มาตรคำจันทร์
3. เด็กหญิงพรนิภา  ชินรัมย์
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวอิษฎาพร  ศรีบุญ
 
72 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
2. นางสาวอรัญญา  นามสว่าง
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
2. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย