งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 306
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 1. เด็กชายณัชธร    ท้าวสาย
2. เด็กชายนคราช    ดวงแสง
3. เด็กชายโกสิยพงษ์    วงษ์ปัญญา
4. เด็กหญิงอรกัญญา    มีผล
5. เด็กหญิงจันจิรา    นกคุ้ม
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เจียนรัมย์
7. เด็กชายธนากร    พลแสน
8. เด็กชายศักดิ์ชัย    เสชนะ
9. เด็กหญิงมัชฌิมาย์    ตามสีรัมย์
10. เด็กหญิงณัฐสินา    สารสุข
11. นายธณาธรณ์    สุขแสงศรี
12. นางสาวบุญญาวี    โสภาบุตร
13. นางสาวยุพารัตน์    ล้อมไธสง
14. นางสาวปภาวดี    บัวดง
15. นายชุติพนธ์    ชื่นชุมพล
16. นายธีรเดช    สังวัง
17. นายภีมพศ    นานรัมย์
18. นางสาวชลธิชา    ศรีพฤกษ์ภูมิ
19. นางสาววณิดา    สารมะโน
20. นางสาววรรณพร    ภูสดแสง
1. นายธนัญชัย    ศรีจันทร์
2. นางปพิชญา    วรรณปักสิน
3. นายวิฑูรย์    เวสะมูลา
4. นายสมคิด    อาจจำนงค์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................