สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พุทไธสง 46 23 15 84 103 18 0 0 121
2 สตึก 24 25 13 62 86 8 9 0 103
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 23 17 14 54 72 5 1 0 78
4 คูเมืองวิทยาคม 22 20 11 53 76 9 5 0 90
5 นาโพธิ์พิทยาคม 19 21 20 60 102 15 5 0 122
6 เมืองแกพิทยาคม 17 5 10 32 46 14 7 1 67
7 กู่สวนแตงพิทยาคม 11 20 8 39 55 16 5 1 76
8 แคนดงพิทยาคม 10 3 6 19 32 13 9 0 54
9 ตูมใหญ่วิทยา 7 14 11 32 48 8 5 0 61
10 มัธยมพรสำราญ 6 8 9 23 38 6 4 2 48
11 อุดมอักษรพิทยาคม 5 4 9 18 29 13 8 2 50
12 สะแกพิทยาคม 5 1 3 9 23 9 6 2 38
13 ร่อนทองพิทยาคม 2 2 3 7 17 12 2 3 31
14 สมเสม็ดวิทยา 2 0 2 4 9 4 6 1 19
15 ดงพลองพิทยาคม 1 0 3 4 12 5 0 2 17
16 หนองขมารวิทยาคม 1 0 0 1 8 5 4 3 17
รวม 201 163 137 501 756 160 76 17 992