สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พุทไธสง 41 23 15 79 98 18 0 0 116
2 สตึก 24 25 13 62 86 8 9 0 103
3 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 23 17 14 54 71 5 1 0 77
4 คูเมืองวิทยาคม 21 20 11 52 75 9 5 0 89
5 นาโพธิ์พิทยาคม 19 20 20 59 100 15 5 0 120
6 เมืองแกพิทยาคม 16 5 10 31 45 14 7 1 66
7 แคนดงพิทยาคม 9 3 6 18 31 13 9 0 53
8 กู่สวนแตงพิทยาคม 8 19 7 34 50 16 5 1 71
9 ตูมใหญ่วิทยา 6 13 11 30 46 8 5 0 59
10 มัธยมพรสำราญ 6 7 8 21 36 6 4 2 46
11 อุดมอักษรพิทยาคม 5 4 9 18 29 13 8 2 50
12 สะแกพิทยาคม 5 1 3 9 23 9 6 2 38
13 สมเสม็ดวิทยา 2 0 2 4 9 4 6 1 19
14 ดงพลองพิทยาคม 1 0 3 4 12 5 0 2 17
15 หนองขมารวิทยาคม 1 0 0 1 8 5 4 3 17
16 ร่อนทองพิทยาคม 0 1 2 3 13 12 2 3 27
รวม 187 158 134 479 732 160 76 17 968