งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]