รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ผิวผ่อง
 
1. นายคุณเดช  ชูกิจวิมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวศศิกานต์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายประเทือง  สีนาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระสา  ดาเพ็ง
 
1. นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวสิรินธาร  จันทะมาลา
 
1. นางปนัดดา  ยอดแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงธนพร  คุปติชน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกมลวรรณ  สาตะสิน
 
1. นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  โรมรินทร์
 
1. นางสาวอริศรา  มาตา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงศ์ชัยเพ็ง
 
1. นางสาวชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ทาจันทร์ดี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายประกาศิต  อาสาคติ
 
1. นายณัฐกิตติ์  รินทรุด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชลวรรณ  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชาลิตา  ขำเอนก
 
1. นางสุภาพชน  ขันทอัต
2. นางสิรินาถ  สุขหนองบึง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายสิทธิศักดิ์  ทองแย้ม
2. นางสาวสุกฤตา  สมัยกุล
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
2. นางสาวจาลิตา  นุงกระโทก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจักษ์
2. เด็กหญิงพรรณิษา  สุขล้ำเลิศ
 
1. นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวนิศาชล  ละอองเอก
 
1. นางสาวสุวิสา  พรหมเอาะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายมังกร  เฮงยศมาก
 
1. นางสาวพรพรัตน์  นาคพิมพ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายศิรณัฏฐ์  กันชัย
 
1. นายกมล  กุมผัน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงญนันทนิยา  อมรธรรมวุฒิ
2. เด็กชายปวีณ  พลจังหรีด
3. เด็กหญิงวิวิศรา  บุญสง่า
 
1. นายธรรมรักษ์  โพนทะนา
2. นางนฤชล  ศรีมหาพรหม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  สุทธิธรรม
2. นางสาวศิริยุภา  นนทสี
3. นางสาวอารียา  มิสา
 
1. นางขวัญหล้า  เหล่าจินดา
2. นางสาวสุธาสินี  สิงห์ประโคน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เตียประสิทธิ์
2. เด็กชายสิริปกรณ์  มวบขุนทด
3. เด็กหญิงไรวินท์  เศษสุวรรณ์
 
1. นายสุทิน  บับภาวะตา
2. นางดวงพร  ปิ่นแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  พินิจ
2. นางสาวนิศาชล  ไชยนอก
3. นางสาวพรรณภัสสร  เทียบทอง
 
1. นางประทุมทอง  สีเกาะ
2. นางสาวรัชดาพร  พลรักษา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  สีผักแว่น
2. เด็กหญิงพรปวิณ  ทรัพย์ทรายทอง
 
1. นางกมลวรรณ  อู่วิเชียร
2. นางสาวสิริกร  หยิมกระโทก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายชนะชนม์  สนหอม
2. นายไชยกานต์  จันศิลา
 
1. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
2. นายเฉลิมพล  คนชุม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายปริญญาภัทร  สุวารี
 
1. นางพรทิพย์  แสนจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายอัตชัย  ทองพูน
 
1. นายปริญญา  สองสีดา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนัย  สินสุพรรณ์
2. เด็กชายบารมี  ยิ้มผุ
 
1. นางสาวยุพิน  ช่วยรัมย์
2. นางสาวรัชดาพร  พลรักษา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  คิดชอบ
 
1. นายปริญญา  สองสีดา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  ธรรมวัฒ
 
1. นางเสาวริญญ์  นาหนองขาม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  บุษบงค์
 
1. นางวิจิตรา  เอี่ยมสร้อย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพัฒธนงท์  สาสนทาญาติ
 
1. นายจำนงค์  บุตรพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายพัชรวัฒน์  วิพัธครตระกูล
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ชำนาญดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน
 
1. นางรวงรัตน์  อินทร์ไชยมาศ
2. นางวันเพ็ญ  ทิพย์อักษร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายธนกฤต  ภิรมย์นาค
2. นางสาวธันย์ชนก  แสมรัมย์
3. นายปวริศ  ศิริพิพัฒน์ถาวร
 
1. นายพิคเนตร  อุทัยไชย
2. นางสาวสุพัฒทรา  สินสุพรรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เรืองปะคำ
2. เด็กชายทัดเทพ  เรืองผล
3. เด็กชายธราเทพ  แถลงกลาง
 
1. นางดารุณี  เครือสวัสดิ์
2. นางสาวมัณฑนา  ประดิษฐ์วงค์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณัฐณิชา  ระวันประโคน
2. นางสาวณิชาภัทร  พิมพ์เขต
3. นางสาวอลิสรา  พัชรเวทิน
 
1. นางเพื่อนอารีย์  วิเศษนคร
2. นางจีระวดี  กลีบอุบล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนิตยา  สุวันทา
2. เด็กหญิงประภัสสร  เกิดช่อ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไพรัตน์
 
1. นายสามารถ  เกียรตินำโชค
2. นางชนัณภัสร์  ธีรเสริมพงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายธนกฤต  อิงแอบ
2. นางสาววรรณกานต์  ร่มรื่น
3. นายศุภวัฒก์  อ่อนศรี
 
1. นายวันชัย  สินโพธิ์
2. นางสาวศศิมล  อาทวัง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงภัคธิมา  สนแจ้ง
2. เด็กหญิงภัทราภร  เครือบคนโท
3. เด็กหญิงรัตนวดี  รัตนถา
 
1. นางสาวพลอยพรรณ  กุสุมาลย์
2. นายวิทวัธ  จันทร์สำโรง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณัฐภัทร  นุ่มนวลศรี
2. นายปิยะวัฒน์  บุญรอด
3. นางสาววรรณรวี  รัตนวโรภาส
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสอดทรัพย์
2. นางสาวกนกลักษณ์  กิ่งแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  จรเอ้กา
2. เด็กชายปัฐกรณ์  ลมสูงเนิน
 
1. นายวิทยา  ประถมบุตร
2. นางสาวดวงฤทัย  สืบเพ็ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นายศุภฤกษ์  บูรณะ
2. นายเอกรัตน์  เสาวกูล
 
1. นายสุรศักดิ์  ศรีผดุง
2. นางเมธาวี  พงศ์พันธุ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายจักรี  ชาญศิล
2. เด็กชายพฤทธิ์  จรุงกัณฑ์
 
1. นายฉลาด  ปัสสาสัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชุดจีน
2. เด็กชายภัทรพล  วันปรีชา
 
1. นายฉลาด  ปัสสาสัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายธีระภัทร  พรมศรี
2. นายภัทรดนัย  อภัยศรี
3. นายสถาพร  บุญมี
 
1. นายทักษิณ  หอมหวล
2. นางมัทรี  ศรีวงยาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรดา  สืบสีสุข
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  มุ่งเขตกลาง
3. เด็กหญิงรวิสรา  ช่อปทุมศิริกุล
4. เด็กหญิงศิริพรรณ  พัดพรม
5. เด็กหญิงสิริมาส  วงษ์สกุล
 
1. นางสาวรดาดาร  ปรางสุข
2. นางพรพรรณ  อาภรณ์พงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวปภาวดี  มีสัตย์
2. นางสาวพรนภัส  เจ๊กเหล็ก
3. นางสาววรัทยา  ขอคล้ายกลาง
4. นางสาวอรัญญา  นาคินชาติ
5. นางสาวอริษา  นาคีสงข์
 
1. นางสาวพิชยา  นันทวิเชตพงษ์
2. นางสาวสถาพร  เพ็ชร์ทองกลม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงศิรินทรา  กงค์ประโคน
2. เด็กหญิงสายธาร  สินสุพรรณ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  มีสมานพงษ์
4. เด็กหญิงสุนัฐดา  เตียงแก้ว
5. เด็กหญิงสุนันทา  เตียงแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  หารโกทา
2. นางเขมิกา  วงเวียน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกังศดา  งามพรม
2. นางสาวจิราภา  มึกสันเทียะ
3. นางสาวลภัสรดา  ใจแสน
4. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนปัญญา
5. นางสาวสุภัทราภรณ์  ช่วยรัมย์
 
1. นางสาวสมพร  เรืองไพศาล
2. นายสุวิศิษฐ์  ดีรบรัมย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์วงศ์ 1. เด็กชายจิรายุ  มะหันตะ
2. เด็กชายมนตรี  ผาลี
3. เด็กชายศุภกร  ประสงค์
4. เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่จงดี
5. เด็กชายโชคดี  ราบุรี
 
1. พระมหาพุทธินันทน์  อภินนฺโท
2. พระสุทัศน์  ธมฺมาวุโธ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายกิตติศักดิ์  ละม่อมพร้อม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  โสมกระโทก
3. นายภูมิ  ตระกูลไตรพฤกษ์
4. นายอานุภาพ  ไชยชาติ
5. นายโกเมศ  จันทผกา
 
1. นายพลวัฒน์  สวัสดิ์สิงห์
2. นางสาวศรุดา  ศรีนาค
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกมลชนก  ภาแก้ว
2. นางสาวชลิดา  อนาถเนตร
3. นายชัยสิทธิ์  เจตบุตร
4. นางสาวณัฏฐา  เชื้อฉุน
5. นายณัฐพล  บุตรศรีภูมิ
6. นางสาวทิวาวรรณ  สุวรรณแสง
7. นางสาวธิดารัตน์  คุ้มญาติ
8. นางสาวนิตยา  สุภาพ
9. นายภัทรพล  ดีมาก
10. นายภูรินทร์  ศรีจันทร์
11. นางสาวรุจิกาญจน์  เอี่ยมวัน
12. นายวทัญญู  เที่ยงธรรม
13. นางสาววรัชยาพร  ปานทอง
14. นางสาววัลลภา  ยตะโคตร
15. นางสาวศวิตา  รุ่งพิรุณ
16. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญกระโทก
17. นายศุภวิชญ์  พิพัฒบริภัณฑ์
18. นายสหรัถ  หงษ์วิเศษ
 
1. นางสาวชุติมา  บำเพ็ญกุล
2. นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์
3. นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์
4. นางสาวศิริกานต์  สีลาเหลี่ยม
5. นายเด่นทวี  บุญศรีรัมย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สงัดรัมย์
2. นางสาวกัญญาวีร์  ภูมิกระจ่าง
3. นางสาวจันธิรา  เดิมทำรัมย์
4. นางสาวจิตรกัญญา  สิงห์คำ
5. นายนัฐวุฒิ  นิพันธ์รัมย์
6. นางสาวปนัดดา  รินไธสง
7. นางสาวปัญจภรณ์  เพ็ชรทะเล
8. นายภัทรพล  ติคำรัมย์
9. นางสาวภัทรสุดา  ป้องสีดา
10. นางสาวระวีพร  อาจภักดี
11. นายวิษณุ  ชะเทียนรัมย์
12. นางสาวสวิตตา  วิชัยรัมย์
13. นางสาวสุจินต์  สัมฤทธิ์
14. นางสาวสุชาดา  ปัดตาตะโต
15. นางสาวอภิญญา  นิลพันธ์
16. นายอัตชัย  ทองพูน
17. นางสาวอินทรา  นิลพันธ์
18. นางสาวเกษญามนต์  คอนคำ
19. นางสาวเมธาวดี  แกล้วกล้า
20. นายไพศาล  แลสันกลาง
 
1. นายปริญญา  สองสีดา
2. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์
3. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
4. นางปพิชญา  เครือคำ
5. นายนภัส  เวชชศาสตร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุบผามาโล
 
1. นางสาวณัฐยา  บรรหาร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นางสาวปวีณา  อาจเอื้อม
 
1. นางสาวจันทรา  ปักการะโถ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญษฎา  เกาแกกูล
2. เด็กชายป้องปราบ  แก้วผลึก
 
1. นางไมตรี  กุยลอยทาม
2. นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายจีรภัทร์  พานิชกุล
2. นางสาวมุขรินทร์  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ์  บุษบงค์
2. นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายชนมวัต  ก้อนทอง
2. นางสาวนภัสชนก  ดวงดี
3. นางสาวนารีรัตน์  วันสูงเนิน
4. เด็กชายรัฐกร  ตั้งวงษ์เจริญสุข
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองทำกิจ
6. นางสาววิลาสินี  เลิศไธสง
7. นายสิทธิศักดิ์  เพียรสันเทียะ
8. เด็กหญิงสุนันทา  เทือกสา
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  พยัคฆ์กูล
10. นางสาวเกศมณี  ละม่อมพร้อม
 
1. นายประมวล  บุญหลาย
2. นายไกรวุฒิ  พิมพ์เชื้อ
3. นายอัคร  ศรีเมือง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานติมา  แสงงาม
2. เด็กหญิงณชญาพร  พวงแก้ว
3. นางสาวณัฐภรณ์  โยชน์ไธสง
4. เด็กหญิงธนัญชนก  บุญชู
5. นางสาวธัญธร  โพธิ์ศรี
6. นายปริวัฒน์  สำราญรื่น
7. นางสาวปัทมน  นามฝาง
8. นางสาวพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
9. นายภัทรพล  ดีมาก
10. นางสาวเกศกนก  น้อยพลี
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นางสาวโกสุม  ประสงค์ทรัพย์
3. นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกนกพล  กิ่งง่า
2. เด็กชายกองทัพ  พงษ์ชนะ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขจิต
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขจิต
5. เด็กหญิงจิณณรัตน์  พิมพ์พันธ์
6. เด็กหญิงพรทิพา  สร้างนา
7. เด็กชายพรลักษณ์   สถานดำรง
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ลีหาญ
9. เด็กชายภูมินทร์  เวียกไธสง
10. นางสาวอรินทยา  รุ่งเป้า
 
1. นายอำนาจ  ศิลปักษา
2. นายจักราวุธ  เปริบรัมย์
3. นายวุฒิชัย  เทียมเลิศ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายชุติมันต์  เรืองโรจน์วัฒนากุล
2. เด็กชายธงชัย  แก้วกาญจน์
3. เด็กชายธนากร  มีศรี
4. เด็กชายธันวา  เจิมจอหอ
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  โสภาค
6. เด็กชายภูผา  ลีประโคน
7. เด็กชายรัชชานนท์  ผลเกิด
8. เด็กชายราชัน  ระผล
9. เด็กชายสัตยา  พูลสวัสดิ์
10. เด็กชายโชคอนันต์  พรมชาติ
 
1. นายศิวณัฐ  ชิดรัมย์
2. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
3. นายบรรพต  จตุมานนท์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายกิตติชัย  หน่อสีดา
2. นางสาวชลธิชา  ภูจอม
3. นายณัฐภูมิ  เขียวรัมย์
4. นายธนากร  คันทะนาค
5. นายพงศกร  ปริกาถานัง
6. นายภัทรกร  ฤกษ์จันทร์
7. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์จอม
8. นายภานุวัฒน์  ไผนอก
9. นายภานุวัตร  ดีโสภามาส
10. นายอนุพงศ์  ดวงดี
 
1. นายเกษม  ทึมกระโทก
2. นายประดิษฐ์  พินิจดวง
3. นายวรพงษ์  พั่วคูขาม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงณธิดา  พรแสน
2. เด็กชายรพีภัทร  วิเศษพันธุ์
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พาชัย
2. นายอดิศร  สายวัน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายกันตพงษ์  คำวิชัย
2. นางสาวสุวิภา  ทศหล้า
 
1. นางสมพร  ไชยจักร
2. นางสาวนพวรรณ  วรครุฑ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายธรรม์ธวัช  พรมรุกขชาติ
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิจักร
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงศรุตา  พัดดำ
 
1. นายหาญณรงค์  สีลาคุปต์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวปณิตา  พะเนตรรัมย์
 
1. นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงธราภรณ์  ศรีวิไชย
 
1. นางเพ็ญศรี  โสมุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวประกายเพชร  แมคอินทอช
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงบุณยาพร  นาวีสัมพันธ์
 
1. นางภณิตา  เกื้อกระโทก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวศิริวรัญญา  พูลสุขเสริม
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายธนุวัฒน์  พิมพ์เบ้าธรรม
2. เด็กชายอนิรุธ  ศรีพรม
 
1. นางสาวอรวรรณ  แจ้งประจักษ์
2. สิบเอกหญิงขวัญชนก  จำปาธาตุ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เสาร์ประโคน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวนพเก้า  หุยวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงศ์  ผมทำ
2. เด็กชายณัฐกิตต์  สมน้อย
3. เด็กชายธนกร  สังสุดชา
 
1. นายวรุฒ  สีภา
2. นายคมเพชร  กองอาสา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  นครหาร
2. นางสาวนุสรา  ดูสันเทียะ
3. นางสาวสุวิณี  สินระวัง
 
1. นางนพรัตน์  เกรียงวัฒนศิริ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายจักรภพ  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  โนนบุ
3. เด็กชายธนากร  นูประกรณ์
4. เด็กชายวงศกร  เลิศพงษ์
5. เด็กหญิงวนิดา  ศรีนนท์
6. เด็กหญิงสุวดี  นนทวงศ์
 
1. นายอาทร  ประสิทธินอก
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
3. นายวัชรพล  แสงละออ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายธนธัส  ต้องกระโทก
2. นางสาวธัญญารัตน์  สวัสดิ์ละคร
3. นายนที  รั่งจันทึก
4. นายบริบูรณ์  บุญมาก
5. นายเจษฏาพร  สุจริต
6. นายเรวัต  บาริศรี
 
1. นายอาทร  ประสิทธินอก
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
3. นายวัชรพล  แสงละออ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ไผ่เถื่อน
2. นายกฤษดา  ดียิ่ง
3. เด็กหญิงจิราภา  จึงนอก
4. นายชญานิน  สงวนเชื้อ
5. นางสาวชลธิชา  มาลัยทอง
6. นายณัฐพล  ดินกลาง
7. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทุมมา
8. นายธนธัส  ต้องกระโทก
9. เด็กชายธนากร  นูประกรณ์
10. นางสาวธิติยา  นาบำรุง
11. นายนที  รั่งจันทึก
12. นายบริบูรณ์  บุญมาก
13. นางสาวบุณฑริกา  พรหมทา
14. เด็กชายประกอบโชค  หอมชาติ
15. เด็กหญิงปาลิตา  เกียรติเลิศธรรม
16. นางสาวปิณฑิรา  ช่องผม
17. นางสาวปิยวดี  ปิยนันทภาคย์
18. เด็กหญิงปิยะรัตน์  บุญล้อม
19. นางสาวพรทิพา   จันทศิลา
20. นางสาวพรสิริ  เรืองศรีชาติ
21. นางสาวพรไพลิน  สุกรแก้ว
22. นางสาวพันธ์ภษา   เกษรชื่น
23. นางสาวพุธิตา  นาโสด
24. เด็กหญิงวนิดา  วานิช
25. เด็กหญิงวนิดา  ศรีนนท์
26. นางสาววิชญาพร  เหล่าพล
27. นางสาวศศิธร  มะหิงศาเดช
28. นางสาวศศิธร  พิมน
29. เด็กหญิงสิวารักษ์  ศรีสมบูรณ์
30. นางสาวสุขาดา  สีหามาตร
31. เด็กหญิงสุทธิดา  โขงรัมย์
32. เด็กหญิงสุธาสินี  อุดทา
33. นางสาวสุวรรณี  ปะอันทัง
34. นางสาวอติกานต์  ชาติมนตรี
35. นางสาวอริสรา  เพิ่มทวี
36. นางสาวอัจฉราภรณ์  ศรีสุข
37. นางสาวอารียาพร  สุนทร
38. นายเจษฎาพร  สุจริต
39. นางสาวเพ็ญพิชชา  สีหะวงศ์
 
1. นายอาทร  ประสิทธินอก
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
3. นางสาวศิริวรรณ  แก้วอำไพ
4. นางสาวภัทราภรณ์  พิรักษา
5. นางสาวเจนจิรา  อาสนานิ
6. นางธิษญาภรณ์  กระจ่างยุทธ
7. นายวัชรพล  แสงละออ
8. นายเทวกฤต  สิมรัมย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองห้องนอก
2. เด็กหญิงขนิฐา  มูลละภา
3. นายจักรกฤษณ์  ปิตตาระเต
4. นายจักรรินทร์   แลเพ่ง
5. นายจิรวัฒน์   เข็มแดง
6. นางสาวชณัญญา  เสือกลิ่น
7. เด็กหญิงชลธิชา  มากะเต
8. นายชินฤทธิ์  เหมาะไธสง
9. เด็กชายณรงค์รัตน์  เพียวสูงเนิน
10. นายณัฐพล   ดวงศรี
11. นายธรรณธร   สองห้องนอก
12. นายธัชชานนท์  อำมาตย์ไทย
13. นางสาวธัญพิมล  บุญหว่าน
14. นางสาวนภัสวรรณ   ชัยรัตน์
15. นางสาวนภัสวรรณ  ชัยรัตน์
16. นายนิกร   ดาบคำ
17. เด็กหญิงนิพาดา  ตาไธสง
18. นางสาวนิรันยา  ยุบลชิต
19. นายบวรวิทย์   ทานนท์
20. นายพงศกร    อิ่มอำไพ
21. นายภรัณยา  บุญศรี
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทีนอก
23. นายภานุวัฒน์    เปแบ
24. นางสาวมณัญญา  เสือกลิ่น
25. นางสาวมนัสนันท์  คำมั่น
26. นางสาววาสนา  ปีกสันเทียะ
27. นางสาวศิริยุภา  จำรัสแสง
28. เด็กชายศุภกร  ไผ่ล้อม
29. นางสาวสุพรรณี  เวฬุวนารักษ์
30. เด็กหญิงสุพัตสร  เปลื้องกลาง
31. นายอานนท์  รัตนนท์
32. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงศรี
33. นายเจษฎา   บุตรแวง
34. นายเอกพล   ซุยโพธิ์น้อย
35. นายโกศล  อาสาคติ
36. นายโกเศส  สุดหอม
37. นายโยธิน   ภู่ระหง
38. นายโยธิน  เหลืองอ่อน
 
1. นายทัณฑมุข  ภุสะเทียน
2. นายธงชัย  ปุยฝ้าย
3. นายไสว  ถนัดไถ
4. นางสาวสุชาดา  ศรีพูล
5. นางสาวพิชญาพร  วงค์สาลี
6. นางสาวกาญจิรา  แผ่นทอง
7. นางสาวกาญจนา  สุดรัมย์
8. นายวรพล  มีพวก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายบุญธฤทธิ์  ลีตี
 
1. นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นายศุภโชค  พัสติ
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศาลางาม
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวอาทิติยา  พิพ่วนนอก
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายบุญธฤทธิ์  ลีตี
 
1. นางสาวกนกพร  เทพธี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายศิริศักดิ์  อยู่แสง
 
1. นางสาวกนกพร  เทพธี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงพรชิตา  มะชิตะใน
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวอาทิติยา  พิพ่วนนอก
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพร  เพ็งประโคน
 
1. นางณัฏฐพิชา  โคตรดก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายนรินทร์  อินทร์ศรีเมือง
 
1. นายจำรูญ  สมจิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ์  โชติกลาง
 
1. นายประจักษ์  ธาระธาร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาววิมลสิริ  เทียนยาณี
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิพัฒนา  ประทา
 
1. นายพีระศักดิ์  ศรีเพ็ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นายกิตติพัฒน์  มูลคำ
 
1. นายเทพพงษ์  ว่องไว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ลีประโคน
 
1. นายพีระศักดิ์  ศรีเพ็ง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นางสาวจิรารัตน์  ยาทา
 
1. นายเทพพงษ์  ว่องไว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  ประผะลา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงทอง
3. เด็กหญิงกุสุมา  ดีโสภามา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทุมมา
5. เด็กหญิงปิ่นลดา  จินนะเลิศ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีงาม
7. เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  ซาไธสง
8. เด็กชายพีรภัทร  พยัคฆะ
9. เด็กหญิงภัคจิรา  แมนขุนทด
10. เด็กหญิงสรันญา  สุวรรณ์บุตร
11. เด็กหญิงสิวารักษ์  ศรีสมบูรณ์
12. เด็กหญิงเมธาวี  วาลมูลตรี
 
1. นายคฤหัส  ทรายหมอ
2. นายอาทร  ประสิทธินอก
3. นายวัชรพล  แสงละออ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจุทามาส  หวังหยิบกลาง
2. นายชัชพล  มะพันธ์
3. นางสาวชุติกาญจน์  คลื่นแก้ว
4. นายทักษ์ดนัย  แสงทอง
5. นายนายกิตติกรณ์  ทานกระโทก
6. นางสาวปิยะนุช  ชุ่มหมื่นไวย์
7. นางสาวพรนภา  โคชมาศ
8. นางสาวพรพิมล  ก้างออนตา
9. นายศุภชัย  ศรีพระจันทร์
 
1. นายมนพ  กึมรัมย์
2. นายวราวุฒิ  เหล่าจินดา
3. นายณัฐวุฒิ  มีแก้ว
4. นายณัฐพล  ชั้นกระโทก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญทอง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงทอง
3. เด็กหญิงกุสุมา  ดีโสภามาส
4. เด็กหญิงจิราภา  จึงนอก
5. เด็กหญิงชนัญญา  สีโสดา
6. เด็กหญิงชมพูนุช  ขอนรัมย์
7. เด็กหญิงชีวาพร  เปล่งศรี
8. เด็กหญิงชไมพร  โสโลมรัมย์
9. เด็กหญิงญานิศา  โนนบุ
10. เด็กหญิงฐิติวรดา  สืบศรี
11. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทุมมา
12. เด็กหญิงนราธิป  พรหมทา
13. เด็กหญิงนราพร  เดชารัมย์
14. เด็กหญิงปาลิตา  เกียรติเลิศธรรม
15. เด็กหญิงปิยะรัตน์  บุญล้อม
16. เด็กหญิงปิ่นลดา  จินนะเลิศ
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีงาม
18. เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  ซาไธสง
19. เด็กหญิงภัคจิรา  แมนขุนทด
20. เด็กหญิงวนิดา  ศรีนนท์
21. เด็กหญิงวนิดา  วานิช
22. เด็กหญิงศศิชา  วงศ์จันทร์
23. เด็กหญิงสรันญา  สุวรรณ์บุตร
24. เด็กหญิงสิวารักษ์  ศรีสมบูรณ์
25. เด็กหญิงสุทธิดา  โขงรัมย์
26. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญทา
27. เด็กหญิงสุวดี  นนทวงศ์
28. เด็กหญิงอนุธิดา  ปัตตังทานัง
29. เด็กหญิงเมธาวี  วาลมูลตรี
30. เด็กหญิงเอวิตา  สมบัติคำ
 
1. นายคฤหัส  ทรายหมอ
2. นายอาทร  ประสิทธินอก
3. นายวัชรพล  แสงละออ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกชามาส  เจริญสันเทียะ
2. นางสาวกมลวรรณ  คิดถูก
3. นางสาวกรวรรณ  กู่พิมาย
4. นางสาวกฤตยา  สายเสมา
5. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วหานาม
6. นายจิรัติกาล  หลวงไกร
7. นางสาวจุฑามาส  หวังหยิกกลาง
8. นางสาวชฎาพร   จำปาทอง
9. นางสาวณัฐธยาน์  เพ็ญสวัสดิ์
10. นายณัฐพล  เลาะสูงเนิน
11. นายณัฐวุฒิ  ทานกระโทก
12. นางสาวธนพร  แพทย์เมืองจันทร์
13. นายธนากร  พลเสน
14. นางสาวธิติยา  คมสมบูรณ์
15. นางสาวนภัทร  แทนนคร
16. นายบรรณธร  สาติยะ
17. นางสาวปิยะดา  ฝอยสูงเนิน
18. นางสาวปิยะนุช  ชุ่มหมื่นไวย์
19. นางสาวพรนภา  โคชมาศ
20. นางสาวพรพิมล  ก้างออนตา
21. นางสาวพัชราวรรณ  นิรัญสุข
22. นายภีรายุศ  วรรัตน์กุล
23. นางสาวมินลดา  คำบุ
24. นางสาวรวงทอง  ทิศกระโทก
25. นางสาววีนัส  สอนศรี
26. นายวีระศักดิ์  จันทะสอน
27. นายศราวุฒิ  สุดสงวน
28. นางสาวศริญญา  บุญหว่าน
29. นางสาวศศิการณ์  ทองคำ
30. นายอดิศักดิ์  อาจดี
31. นายอนันต์  มุ่งดี
32. นางสาวอภิญญา  ป้ายนอก
33. นางสาวอรไพลิน  การบรรจง
34. นางสาวเนตรชนก  สัญธิชัย
35. นางสาวเป็นหนึ่ง  สะเทินรัมย์
36. นางสาวเยาวลักษณ์  อู่เสือพะเนา
37. นางสาวเสาวลักษณ์  โทสูงเนิน
38. นางสาวใบบุญ  น่มจันทร์
39. นางสาวไชยพร  เจริญดี
 
1. นายมนพ  กึมรัมย์
2. นายวราวุฒิ  เหล่าจินดา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงแก้วกันยา  นุตพงษ์
 
1. นายจำเริญ  อนันต์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  เจียมผักแว่น
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติชัย  อุทโท
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายธีระเทพ  เมืองจันทร์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  แก้วศักดิ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายสามารถ  โมกไธสง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงแก้วกันยา  นุตพงษ์
 
1. นายจำเริญ  อนันต์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายภัทรพล  ติคำรัมย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายสายชล  วังคลอง
 
1. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  พิมพยอม
 
1. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายสายชล  วังคลอง
 
1. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  พิมพยอม
 
1. นายทัพไท  พิมพยอม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  คูณแสง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวธิดาพร  วิสุทธิมูล
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวณัฐฐิตา  ควรชื่นใจ
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวรรณ์  ชำนาญเนาว์
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายสายชล  วังคลอง
 
1. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายจีรพัฒน์  บุตรพันธ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เตียงตั้งรัมย์
 
1. นางสาวสุวิสา  พรหมเอาะ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายธราธร  พูนอนันต์
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงคัมมิลา  รอนนิ่ง
2. นายจีรพัฒน์  บุตรพันธ์
3. นางสาวณัฐธิดา  ปรีดิธาดากูล
4. นายณัฐนนท์  รุ่งพิรุณ
5. เด็กหญิงนันทิพา  สีดา
6. นายภูริช  ด่านกระโทก
7. นางสาววรพิชชา  แปลงดี
8. นางสาวอนุสรา   กาหลง
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางจริยาพร  กุลไธสง
3. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยันตรี
2. นางสาวกุลลดา  จีนเกิด
3. เด็กชายฐิติพงษ์  ดลสุข
4. นางสาวฐิติวรดา  ปราบสกุล
5. นายธราธร  พูนอนันต์
6. นายนิติธร  เฮงวาณิชย์
7. เด็กหญิงพิมพ์ประสงค์  สุดเนตร
8. นายภาคิน  เจริญคาวี
9. เด็กหญิงวันฤดี  อร่่าม
10. เด็กชายวุฒินันท์  พลสุภี
11. นางสาวศุภิญญา  ชำนาญไถ
12. นางสาวสรัญญา  ทองโสภา
13. นางสาวสุจิรา  ฉิมพาลี
14. นางสาวสุพรรณ์ทิพา  ดวงศรี
15. นางสาวสุภาวรรณ์  ชำนาญเนาว์
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
2. นายทัพไทย  จูมวันทา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ดลสุข
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประสงค์ทรัพย์
3. นายธราธร  พูนอนันต์
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  ดีมีชาติ
5. นายพงษ์ทวี  ปราบภัย
6. เด็กชายวงศธร  ทรัพย์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงวรินรำไพ  ดำนอก
8. เด็กชายวุฒินันท์  พลสุภี
9. นางสาวสรัญญา  ทองโสภา
10. นายอภิสิทธิ์  เจียมผักแว่น
11. เด็กชายอัฏสราวุฒิ  ภาษี
12. เด็กชายเกียรติชัย  อุทโท
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
2. นายทัพไทย  จูมวันทา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นางสาวกชนิภา  สล่าปั่น
2. นายคชาฤทธิ์  แก้วนุกูล
3. นายคณาธิป  แก้วยงกฎ
4. นายชาญณรงค์  พวกประโคน
5. นางสาวณัฎฐนิช  ศรีสุข
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  วงเป็นพันธ์
7. นางสาวณัฐริกา  เสาร์เชื้อ
8. นางสาวธนภรณ์  วัฒนชัยประสิทธิ์
9. นายธนวรรธน์  มหันตะ
10. นางสาวธวัลรัตน์  สุนา
11. นางสาวปวีณา  นามหงษา
12. นางสาวพิมพ์ลภัทร  พะวงค์
13. นายวชิรพงศ์  กลิ่นตันธนานันท์
14. นายวสันต์  สุขสบาย
15. นายศรายุธ  คุณวงค์
16. นางสาวศศิวรรณ  บุญประดับ
17. นายสิรวิชญ์  รอดจากเข็ญ
18. นางสาวสุชาดา  สุวรรณ
19. นางสาวสุพัตรา  เสาวโร
20. นางสาวอัจฉริยา  โกษากูล
 
1. นางแพรวนภา  อ่อนศรี
2. นายไสว  อุทุม
3. นางวิพัตรา  เทียนวรรณ
4. นางน้ำค้าง  สะดา
5. นางสาวสมอาจ  สุดตาชาติ
6. นายปฐมพงค์  ศิริเวช
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ศิลาเกษ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เทียมเมืองแพน
3. เด็กชายต่อเกียรติ  ศรีสิงห์
4. เด็กชายธนโชติ  สถิตสุข
5. เด็กชายนรินทร์  แป้นทอง
6. เด็กชายปิยภัทร์  คตมรคา
7. นางสาวภัทรนิษฐ์  นิธิสิทธิ์บุรภัทร
8. เด็กหญิงสิริยากร  เทืองอิว
9. เด็กหญิงสุชาดา  ไทยยินดี
10. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรรัตน์
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
3. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวคณิศร  โนงระฆัง
2. นายณัฏฐกฤติ  แสงโพธิ์ดา
3. นางสาวธิพภาดา  ทิพย์อักษร
4. นางสาวนิตยา  มีภักดิ์
5. นายนิติภูมิ  สีดา
6. นายศักดิ์นรินทร์  แปลกกลาง
7. นายสหชัย  หม่องกระโมก
8. นางสาวสุภาพร  พุ่มอำไพ
9. นายอนุชา  ปินตา
10. นางสาวเพ็ญนภา  นนทะพันธ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม
3. นายจิรกิตติ์  พิภักดี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มือขุนทด
2. เด็กหญิงกานต์รวี  สังข์อินทร์
3. เด็กหญิงคีตกานต์  ภาพยนตร์
4. เด็กหญิงสิริยากร  เทืองอิว
5. เด็กหญิงสุชาดา  ไทยยินดี
6. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรรัตน์
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
3. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม
4. นายจิรกิตติ์  พิภักดี
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกรทอง  ดีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกานต์วรี  สังข์อินทร์
3. นางสาวชนัญชิดา  จันทร์เจ้า
4. นางสาวนพภานุศิริ  ยี่รัมย์
5. นางสาวศุภาวดี   มีทอง
6. นางสาวสุภาวรรณ  โชคบรรพต
7. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรรัตน์
8. นางสาวเกล็ดตะวัน  ไพรพนม
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นายจิรกิตติ์  พิภักดี
3. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
4. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงฐานิดา  ทาสิน
2. เด็กหญิงธีริศรา  ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงนัทติกานติ์  สินงาม
4. เด็กหญิงนันธภรณ์  น้ำกระโทก
5. เด็กหญิงนิจจารีย์  สุขปลื้ม
6. เด็กหญิงปุณยนุช  ดมหอม
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  ด่อนศรี
8. เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นสันเทียะ
9. เด็กหญิงศิรินยา  เสนาสัง
10. เด็กหญิงสุปัญจรีภรณ์  จรเอ้กา
 
1. นายชาตรี  ทุมมาวัย
2. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
3. นายพัลลภ  ชัยบัณฑิตกุล
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญพิศา  รุ่งเรือง
2. นางสาวจันทิมา  ดวงศรี
3. เด็กชายชานนท์  วิชรโชติ
4. เด็กหญิงนงนุช  แสงเชาวนศิริ
5. เด็กหญิงนภาพร  กางนอก
6. เด็กหญิงนวพร  ศิลาทอง
7. เด็กหญิงปนัดดา  ชุ่มหมื่นไวย์
8. นางสาวพรพิรารัตน์  เมฆอรุณ
9. นางสาวภัทรานิษฐ์  พันธ์ศรี
10. นางสาวสุชัญญา  เหลื่อมนอก
11. เด็กหญิงอัญญมา  สมเสร็จ
12. นางสาวเกสรา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวรัศมี  หลอมประโคน
2. นางสาวเกศรา  จีนเกา
3. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงกมลฤดี  ดมหอม
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  ทิพย์เถา
3. เด็กหญิงฐานิดา  ทาสิน
4. เด็กชายณัฐนนท์  สุขสำราญ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสมบัติ
6. เด็กหญิงณัทติกานต์  สินงาม
7. เด็กหญิงธีริศรา  ตะเคียนเกลี้ยง
8. เด็กหญิงนันธภรณ์  น้ำกระโทก
9. เด็กหญิงนิจจารีย์  สุขปลื้ม
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  ด่อนศรี
11. เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นสันเทียะ
12. เด็กชายวีระพงษ์  พงษ์พีระ
13. เด็กหญิงศิรินยา  เสนาสัง
14. เด็กชายศิลาวุฒิ  เงินประโคน
15. เด็กชายศุภฤกษ์  เว่ารัมย์
16. เด็กหญิงสุปัญจรีภรณ์  จรเอ้กา
 
1. นายชาตรี  ทุมมาวัย
2. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
3. นางสาวนพเก้า  ขุนนามวงศ์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  จ่าพุลี
2. นายกิตติชาญ  จะรอนรัมย์
3. นางสาวจันธิรา  เดิมทำรัมย์
4. นายจาตุรงค์  แสงแก้ว
5. นายนัฐพงษ์  แฟสันเทียะ
6. นายนัฐวุฒิ  นิพันธ์รัมย์
7. นางสาวพนิดา  วรรณศรี
8. นางสาวพิยดา  ยิ้มเกตุ
9. นายมานัฐชัย  มนทองหลาง
10. นางสาวศิริวรรณ  คะณาเขว้า
11. นางสาวสุจินต์  สัมฤทธิ์
12. นางสาวสุชาดา  ปัดตาตะโต
13. นางสาวอภิญญา  นิลพันธ์
14. นางสาวอภิสมัย  แก้วเมือง
15. นางสาวอรอุษา  ดุมกระโทก
16. นายไพศาล  แลสันกลาง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นายปริญญา  สองสีดา
3. นางภารดี  สิทธิศาสตร์
4. นางภัทรวี  ศิลเสมอ
5. นายนภัส  เวชชศาสตร์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์วงศ์ 1. เด็กชายวรวิช  ชายชุ่มดี
2. เด็กชายสิทธิกร  มีพวงผล
3. นายสิทธิพงษ์  โนดประโคน
4. เด็กชายอติเทพ  สุนารักษ์
5. เด็กชายอนุลักษ์  ดวงดารา
 
1. พระสุทัศน์  ธมฺมาวุโธ
2. พระมหาพุทธินันทน์  อภินนฺโท
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  บำเพ็ญพงษ์
2. นายธราธร  พูนอนันต์
 
1. นายขวัญชัย  ปานกลาง
2. นายวิชรุทย์  อนุศิริ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มะณีสาย
 
1. นางสาวกรรภิรมย์  แก้ววัน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวนิญาดา  ศรีวิจารณ์
 
1. นางกฤษณา  ประทุมสันต์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริดา  สิงรี
 
1. นางสุภาพร  ธาตุสุวรรณ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวสิริวรรณ  ตั๋นต่อ
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงประโคน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงนิรันชนา  จันสะวะ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  มิ้งขวัญ
4. เด็กหญิงศุภสุตา  มีเชื้อ
5. เด็กชายสหยศ  ผลสมหวัง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ยินดีชาติ
2. นางสาวนิตยา  เลากระโทก
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาภัค  จงโยธา
2. นางสาวจิราพัชร  เพิ่มทอง
3. นางสาวจุฑามาศ  สุฤทธิ์
4. นางสาวประภัสรา  พรมวงษา
5. นายไตรรงค์  ทับตรา
 
1. นางพนาวัน  แดงชาติ
2. นางสาวกนกวรรณ  เรืองชาญ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤติยา  คงเป็นนิจ
2. เด็กหญิงสุภัทราวดี  ใสสดสี
 
1. นางสาวสิตาพัชญ์  ไชยอำพรวัชร์
2. นางรัมภา  สุดาจันทร์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวจรุงรักษ์  แสนสุข
 
1. นายบัญชา  พรหมโสฬส
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คอนกรีต
2. เด็กหญิงเมทราวดี  กองพันธ์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  เตชะนันท์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  โนราช
2. นางสาวศิริลักษณ์  พัดพรม
 
1. นางสาวจำปี  จ่าพบ
2. นางสาวกุลธิดา  ตระกูลกิตติ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  แผลติตะ
2. เด็กหญิงนันทนัช  ประทุมโพธิ์
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
2. นางรัสรินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายภาราดา  งอยผาลา
2. นางสาวสุพรรษา  คงคาหลวง
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
2. MissAyano  Tokito
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพจมาน  ปุยฝ้าย
2. นางสาวสุรารักษ์  สุริยวงค์
 
1. นายชัชวาลย์  ขจรนำโชค
2. MissRen  Yu
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายธนภัทร  มีแก้ว
2. นายรัชกฤช  ธนาสิริวัชร
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
2. MissAyano  Tokito
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  บุญล้อม
2. นายธรรมนูญ  กัลโยธิน
3. นางสาวปริญญา  สีบูลา
4. นางสาวศริญญา  ฉิมจารย์
5. นางสาวอธิชา  เซ็นต์นอก
 
1. นางสาวจำปี  จ่าพบ
2. นางสาวกุลธิดา  ตระกูลกิตติ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวปวีณา  ทันจตุรัส
2. นางสาวปาริชาติ  ยมนา
3. นางสาวสุดารัตน์  คล้ามทิม
4. นายเจษฎางค์  เพียรคำ
5. นางสาวเนตรอัปสร  เจริญศิริ
 
1. นายนิธิศ  สุริทะรา
2. MissAyano  Tokito
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายกิจจานนต์  ศรีโภคา
2. นางสาวณัฐกานต์  เจริญดี
3. นายนราดล  บุญบาล
4. นางสาวภัสราภรณ์  อรุณพาส
5. นางสาวสิรินทิพย์  นิสารพายุห์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วงค์ฤทธิ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ปะนามะทัง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายธีรภัทร  ธรณีวงค์
 
1. นายชัชวาลย์  ขจรนำโชค
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายรมยกร  โล่ห์นารายณ์
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกองทัพ  พงษ์ชนะ
2. เด็กชายธีระศักดิ์  พิมพา
3. เด็กชายพรลักษณ์  สถานดำรง
4. เด็กชายภาณุพงษ์  ศรีสมศักดิ์
5. เด็กชายภูมินทร์  เวียกไธสง
6. เด็กชายสหภาพ  กองเสลา
7. เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีจันทร์
8. เด็กชายอนันต์  คตประโคน
 
1. นายประยูร  บัวนาค
2. นายสุทัศน์  บุญทาทอง
3. นายมานพ  ทองคำ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัลญารัตน์  สุโขพันธ์
2. นายกิตติศักดิ์  นาสวัสดิ์
3. นายชาคริต  สมหวังได้
4. นางสาวพรชิตา  ราฎธรรมา
5. นายภูรบุศย์  เป็นนวล
6. นายเกียรติศักดิ์  แสงโสภี
 
1. นายบุญมา  สุภศร
2. นางจิรกาล  สุภศร
3. นางสาววิรัตน์  สวายพล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤษณา  คุณชื่น
2. นายกิตติศักดิ์  มาประโคน
3. นางสาวฐิติกุล  เวสสันดร
4. นางสาวณัตฐา  แสนสวาสดิ์
5. นางสาวภิญญาพัชญ์  แก้วปัญญาสกุล
6. นายศุธิศักดิ์  ทนงใจ
7. นางสาวสุธิตา  โถนสูงเนิน
8. นายสุรยุทธ์  ด่านแก้ว
9. นางสาวอรพิณ  บุญมามอญ
 
1. นายอิสระ  ชุมศรี
2. นายภาณุวัฒน์  เหมนวล
3. นายปฐมรัก  บัวลอย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจารุมน  สวัสดิ์พูน
2. เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บาลโสง
3. เด็กหญิงภรณีนิภา  แย้มศรี
4. เด็กหญิงวิมลศิริ  จีนเก่า
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางนิภาภรณ์  แย้มศรี
2. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทีฆะสุข
2. นางสาวนิตยาภรณ์  คูณทรัพย์
3. นางสาวพิชญาภร  ธนินจิรภาส
4. นางสาวมาริษา  แก้วเสนา
5. นางสาวลดามาศ  สำกลาง
 
1. นางสิริวิภา  ปิงรัมย์
2. นางจินตนา  หนูสิทธิ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น
2. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วยงกฏ
3. เด็กหญิงรุจรวี  แก้วกัลยา
 
1. นางสาวชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวสุดา  หมอปะคำ
2. นางสาวสุธิดา  แววสูงเนิน
3. นางสาวสุมณฑา  ครุฑกูล
 
1. นายธิตพัฒน์  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวจุติมาพร  อุ่นจิตต์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชนันทร์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุจิรา  สงวนรัมย์
3. เด็กหญิงอิศราวดี  แจ้งเสน
 
1. นางสาวลัดดา  สนิทพจน์
2. นางสาวอารียวัฒน์  พงษ์นิรันดร
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาววิริยา  โพธนอก
2. นางสาวเกวลี  ศรีสืบเชื้อ
3. นายเดชนรินทร์  สาดนอก
 
1. นางสาวพวรรณตรี  ชินวรรณ
2. นายอนุวัฒน์  อ่อนน้ำคำ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวพลอยไพลิน  ปุ่มสีดา
2. นายภัครพล  แซ่เล
 
1. นายนคร  สะเทินรัมย์
2. นายวันชัย  ก้อมน้อย
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวบัณฑิตา  สุขสุแพทย์
2. นางสาวพฤกษา  วรรณสุข
 
1. นายธนพล  ไวยวุฒินันท์
2. นายอภิวัฒน์  สิทธิเสนา
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขกุล
2. เด็กชายภาณุพงษ์  เบญจศาสตร์
3. เด็กหญิงมริญญา  คำคูบอน
 
1. นางสาวณัชชญามญธุ์  บุญปลูก
2. นางสาวสมอาจ  สุดตาชาติ
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  เหลืองเดชานุรักษ์
2. นายวัชรพล  บุญแจ้ง
3. นางสาวสุธาทิพย์  พุ่มพวง
 
1. นายทวีศักดิ์  ไกรสุข
2. นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวนิธี   จินพละ
2. นางสาวพรรณวิไล  วงค์ลักคณา
 
1. นางสาวยุพา  ศรียำ
2. นางสาวพัชรี  พรมเสนา
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชวาฤทธิ์
2. เด็กหญิงสิริมนต์  วงษ์เฉลิมมัง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
2. นายมโนรมย์  ชาติประสพ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  ประทุมเงิน
2. เด็กชายรุ่งเรือง  จัตุกูล
 
1. นายมโนรมย์  ชาติประสพ
2. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลวงศ์วิทย์
2. เด็กชายธีรทัศน์  พลสม
 
1. นางอภิญญา  ยงศิริ
2. นางอัญพัชร์  นิติระวีพงศ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นางสาวกุศลิน  โพธิ์สุ
2. นางสาวสุทินา  แสงกระโทก
 
1. นางสาวจิตรประภา  ดาคม
2. นายประสิทธิ์  ต้ายไธสง
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  กระแสอินทร์
2. เด็กชายดนุนัย  พรยา
 
1. นายบุญรักษ์  สร้อยชด
2. นายพยุงศักดิ์   โพธิ์ไทร
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายปรวรรธ  จำปาพันธุ์
2. นายรัฐพล  เหลาคำ
 
1. นางสาวมานา  หมายสุข
2. นางสาวจรรยา  โดดไธสง
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวนารีรัตน์  สินสุนทรสิทธิ์
2. นางสาวปภานิช  เสือจู
 
1. นางณุชรี  อ่อนน้ำคำ
2. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  นันทสิทธิ์
2. เด็กชายจักรพันธุ์  นามหนวด
 
1. นางรัชดาภรณ์  เชื้อหงษ์
2. นางสาวพิกุลแก้ว  นวลวรรณ์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายกันต์กวี  ตามสันเทียะ
2. เด็กชายชนม์ธนิก  หลักโคตร
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  นวลวรรณ์
2. นางรัชดาภรณ์  เชื้อหงษ์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  มั่นยืน
2. เด็กชายศรายุธ  ยืนยิ่ง
3. เด็กชายศุภเชฎฐ์  สาละ
 
1. นายธนพัฒน์  ศิริสำราญ
2. นายอดิศักดิ์  แห่งธรรม
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นายพอเจตน์  ประจันบาล
2. นายอภิรักษ์  จตุมานนท์
3. นายเอราวัฒน์  ขวัญเมือง
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นายบรรพต  จตุมานนท์
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายภัทรพล  มีเปรี่ยม
2. เด็กชายวชิราวุธ  ดอนเหนือ
3. เด็กชายเกียรติคุณ  ทองชมพู
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายชัยเจริญ  พูนเพิ่ม
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายทัตตนัย  ดีราชรัมย์
2. นายธาราธร  อินนา
3. นายภูมินทร์  สอาด
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนัทเศรษฐ์  นุ่มนวลศรี
2. เด็กชายสมบูรณ์แบบ  ปักเสติ
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายชัยเจริญ  พูนเพิ่ม
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายปรมัตถ์  อยู่สาโก
2. นายวสุพล  โคตรภูธร
3. นายศุภกฤต  สีดี
 
1. นางนันทา  แป้นดวงเนตร
2. นายอภิวัฒน์  สิทธิเสนา
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชนินทร์  จันศิลา
2. เด็กชายรัญชน์  จันทร์ณภัทร
3. เด็กชายวิษณุ  เจริญยิ่ง
 
1. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
2. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  มีสุข
2. นายธนกฤต  วิโรจน์สกุล
3. นายพิพัฒน์  แรมพิมาย
4. นายอนุชา  ขำเอนก
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา  ศรีถาวร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายภควา  สีหานาม
2. เด็กชายรพีภัทร  เลี้ยงวงษ์
3. เด็กชายสงกรานต์  แต้มครบุรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปักษี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  คองสันเทียะ
2. นายธนากร  แสงสวัสดิ์
3. นายพงศธร  วัดไธสง
 
1. นายสมควร  นวลแย้ม
2. นายพณิชย์ภณ  หลักฐิติวัฒน์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมศรี
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์  เป็นการ
3. เด็กชายราเชนท์  พันนาเหนือ
 
1. นางละออง  วาปีทำ
2. นางสาวพิณทอง  ปล้องงูเหลือม
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุนิสา  สุโขพันธ์
2. นายสุรชัย  เส็งประโคน
3. นายเจษฎากร  อุ่นพิมาย
 
1. นายกุศล  จันทร์วัน
2. นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญา  หอมกระโทก
2. เด็กหญิงนิษา  ทิพจังหรีด
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ยังสายไพร
4. เด็กชายศิริชัย  ชำนาญเนาว์
5. เด็กหญิงสมปรารถนา  พึ่งชุมแสง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  แวงสันเทียะ
 
1. นางสาวอริสรา  แสงเทียน
2. นางสาวธนารัตน์  สังฆะมณี
3. นายสุริยา  มีแก้ว
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เชื้อหงษ์
2. นางสาวณีรนุช  ยงงาม
3. นางสาวนิตยา  แมนไธสง
4. นายพงษ์พัฒน์  สวัสดี
5. นางสาววรรณภา  หมู่หัวนา
6. นางสาวสุพรรณิกา  ศรีภูวงค์
 
1. นางสุนิสา  ทัดไพร
2. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
3. นางสวยสม  ปริมาณ
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  รัตนะ
2. เด็กหญิงรัชนก  แฟสันเทียะ
3. เด็กหญิงอริสา  บุญเงิน
 
1. นายวิชา  ผกามาศ
2. นางภัทรวี  ศิลเสมอ
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวปรารถนา  บุญรอด
2. นางสาวศุภรัตน์  เสือหาว
3. นางสาวสุวนันท์  ทองทับพันธ์
 
1. นายอนุสรณ์  แก้วแจ่มจันทร์
2. นางสาวยุพา  ศรียำ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงทิพย์พัชศร  บาลโสง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ดอนหม้อ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ผาสุขล้ำ
 
1. สิบเอกอานุชิต  ตุ้มจงกล
2. นายมงคลวัฒน์  อาศัยนา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ชื่นในจิตร
2. นางสาวอรัชพร  ชินรัมย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  วงษ์คำ
 
1. นายอภิสิทธิ์  วานิชยากร
2. นางธวัลรัตน์  ภิญโญ
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หวานเหนือ
2. เด็กหญิงทัตษพร  ปาระบับ
3. เด็กหญิงนันท์วรี  ค่อยชัยภูมิ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย
2. นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุนิตา  สมัญญา
2. นางสาวสุพรรษา  พ่อค้า
3. นางสาวเพชรประภา  พิลาศรี
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย
2. นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดาวดี  มหิงศาเดช
2. เด็กชายอิสระ  เมืองสันเทียะ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปิกกะตา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทวนไธสง
2. นายนันทวัฒน์  เนียมหัตถี
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะคำพิทยาคม 1. นางสาวบุษบามินตรา  พันทอง
2. นางสาวสุชัญษา  สมจิตร
3. นางสาวเมธาวี  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวพรชนก  สวนบุรี
2. นายทิชากร  เพื่มพร
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  พรมทอง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ผลพรต
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีบุษย์
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางสาวจามจุรี  สระแก้ว
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวทัธนา  รัตนเกตน์
2. นางสาวปารมิตา  พรามพริ้ง
3. นางสาวศิริมา  นันลา
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางสาวจามจุรี  สระแก้ว
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีศิริ
2. เด็กหญิงณัชชา  เส็งวจี
3. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  จูกูล
 
1. นางสาวทิพวัลย์  สำราญดี
2. นางเยาวภา  สมานชาติ
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวญาณิษา  จันทะพิลา
2. นางสาวนลิน  เจริญรัมย์
3. นางสาวพสุดา  พฤกษา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  สำราญดี
2. นางเยาวภา  สมานชาติ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชำนาญกอง
 
1. นางสาวพุทธธิดา  รักษ์สิริอังกูร
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  กล้าหาญ
 
1. นางพริษา  ศรีหามาตย์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  พงศ์เพชรอมร
 
1. นางสาวสุชาดา  ชำนาญสืบ
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงนวินดา  เสาลึก
2. เด็กหญิงนิตยา  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงอทิติยา  แสงสุทธิ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  มีคุณ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  โสเรรัมย์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายปารมี  ศรีสุโพธิ์
2. นายพชรพล  ประทุมมา
3. นายยุทธนา  ชุมฝาง
 
1. นายธิตพัฒน์  บูรณ์เจริญ
2. นายปียกรณ์  ทวดอาจทินสีห์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เย็นมาก
 
1. นางพัชรัตน์  วิชญภัทรนันท์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ไชยอินทร์
 
1. นางสาวสุชาดา  ชำนาญสืบ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายชาคริต  เถียรกิตติพงศ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  มีคุณ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงปิยะดา  วารี
 
1. นางอัมพาภรณ์  พุทไธสง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงจิรวดี  เพ็ชรประโคน
 
1. นางจงจิต  พรหมจิต
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา   คำเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายรพีภัทร  นนทะศิริ
 
1. นางอัมพาภรณ์  พุทไธสง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวขวัญข้าว  วรรณสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นายกษิดิ์เดช  ราชรี
2. นายธนวัฒน์  ชุมศรี
 
1. นางนงคราญ  สุทธิ
2. นางสาวจิตรประภา   ดาคม
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กชายยูจิโร  ไซโต
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีแสวง
 
1. นายทวีศักดิ์  ไกรสุข
2. นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายสุพร  ศรีพากรณ์
 
1. นายนฤเบศร์  หินไชยศรี
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายศรัณย์  ครจอหอ
 
1. นายวราวุฒิ  เหล่าจินดา
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร   มาตรวังแสง
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นายธนเกียรติ  ฝ่ายพรม
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายศุภกฤต  รักษาบุญ
 
1. นายวราวุฒิ  เหล่าจินดา
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายทักษิณ  ตาในรัตน์
 
1. นายธีรเมศร์  ธีรจรรยารัตน์
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายขวัญชัย  อ่อนละมุน
 
1. นายนฤเบศร์  หินไชยศรี
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายอุ้มบุญ  สุขใหญ่
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานันท์  แคะสูงเนิน
2. นายกันตพงษ์   ปริวันตา
3. นางสาวกัลยาณา  ยวงรัมย์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา   พิพิธกุล
5. นางสาวชาลีสา   ลีสม
6. เด็กหญิงณัฐพร   มาตรวังแสง
7. นางสาวณัฐวิภา   ชุ่มครบุรี
8. นางสาวทิวากร   หอมกระโทก
9. นายธนกร   นารี
10. นายธนเกียรติ   ฝ่ายพรม
11. นางสาวธาราวดี   แสงเเสน
12. เด็กชายธีรเมธ  เบ้าพิลา
13. เด็กหญิงปวีณา  เรไรสระน้อย
14. เด็กหญิงปิยมาศ   จุลไธสง
15. เด็กหญิงพรฑิวา   เทียบมาก
16. นางสาวพัชรี   เหล่ากอดี
17. นางสาวพิยดา   ขุนชาญโหมก
18. นางสาวมณีพิชา   พานิคม
19. เด็กชายรัฐภูมิ   อินทรกำแหง
20. นางสาวรุจิกา   กาญจนวิเชียรโชติ
21. นางสาวฤชวี  บุฑีฆ์
22. นางสาววรนุช  ยงปัญญา
23. นางสาววรัญญา  ทิพย์พันธุ์
24. นางสาววริศรา   สินชัย
25. นางสาววิศัลยา   สินชัย
26. นายสิทธิพงศ์   ศรีเตชะ
27. เด็กหญิงสุพัตรา   วรพิมพ์รัตน์
28. นางสาวสุวรรณี   ใหญ่กระโทก
29. นายอนุวัฒน์   คำหวัน
30. นางสาวอภิญญา  กอบไธสง
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง
2. นายพัชระ  วัฒฌิระวงศ์
3. นายพิรมย์  พานิคม
4. นายณัฐวุฒิ   นิรภัย
5. นายสุวัฒน์   ขานพรม
6. นายวีรเทพ  เนียมหัตถี
7. นางสาวทศพร  เคนน้ำเที่ยง