ประกาศ
 ประกาศ
ภาษาไทย
  - การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3

     - วรรณกรรมที่อ่าน คือ 1.โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง 2. นิกกับพิม 3. คุณย่าติดไลน์ คุณยายติดเฟส

  - การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-6
     - วรรณกรรมที่อ่าน คือ 1. เวลาในขสดแก้ว 2. เจ้าชายน้อย 3. ตลอดกาลนานแค่ไหน 
  - การพินิจวรรณคดี ม.1-3
     - กาพย์พระไชยสุริยา, รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก, พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

  - การพินิจวรรณคดี ม.4-6
     - อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง, ลิลิตตะเลงพ่าย, ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
  - การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
     - บทอาขยายหลัก 1. นิราศภูเขาทอง 2. โคลงโลกนิติ 3. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา 4. อิศรญาณภาษิต 5. บทภาคเอราวัณ
     - บทอาขยานเลือก 1. บุพการี 2. อย่าเก็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว 3. วัฒนธรรม 4. พอใจให้สุข 5. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

  - การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-3
     - บทอาขยายหลัก 1. อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 2. ลิลิตตะเลงพ่าย 3. มหาเวสสันดรชาดก ตอน กัณฑ์มัทรี 4. กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมกระบวนเรือ 5. สามัคคีเภทคำฉันท์
     - บทอาขยานเลือก 1. นิราศพระบาท 2. นิราศนรินทร์ 3. มงคลสูตรคำฉันท์ 4. ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง 5. สามัคคีเภทคำฉันท์

  - การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-3 และ ม.4-6
      
ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
     - 
ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเตรียมนาฬิกา หรือ Smart phone ระบบปฏิบัติการ Android โหลด Application นาฬิกา Scabble Clock
     - ลงทะเบียน 07.00-08.30 น. เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

คณิตศาสตร์
  - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 และ ม.4-6
  - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
     ​- ​ให้ส่งรูปเล่มในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. จำนวน 5 เล่ม 
     - ส่ง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 
     - คณะกรรมการหรือตัวแทน สามารถรับรูปเล่มได้ตั้งแต่เวลา 13.10 น. เป็นต้นไป
     - วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ตั้งโครงงานก่อน 09.00 น. เริ่มแข่งขั้น 09.00 น. เป็นต้นไป

 - การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
      
​ให้ส่งรูปเล่มในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. จำนวน 5 เล่ม 
     - ส่ง ณ ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนนางรอง 
     - คณะกรรมการหรือตัวแทน สามารถรับรูปเล่มได้ตั้งแต่เวลา 13.10 น. เป็นต้นไป
     - วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ตั้งโครงงานก่อน 09.00 น. เริ่มแข่งขั้น 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

  - การแข่งขันคิดเลขเร็ว (เอแม็ท) ม.1-3 และม.4-6
     - ให้ Download Application จับเวลา A-Math
  
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3 และม.4-6
     - ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ออกข้อสอบ 5 ข้อ โดย ข้อที่ 1. การสร้าง 2. พิสูจน์ 3. พีชคณิต 4. โจทย์ปัญหา 5. สร้างสรรค์
     - ส่งข้อสอบเวลา 08.00 น. วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแข่งขัน
  - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
     - ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ส่งข้อสอบจำนวน 20 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก เนื้อหา ม.1-3
     - ส่งวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 08.30 น. ณ ห้อง 4505
  - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
     - ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ส่งข้อสอบจำนวน 20 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก เนื้อหา ม.4-6
     - ส่งวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 08.30 น. ณ ห้อง 4506
  - การแข่งขันเวทคณิต ม.1-3
     - ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ออกข้อสอบ 20 ข้อ โดย เป็นข้อสอบการบวก 5 ข้อ การลบ 5 ข้อ การคูณ 5 ข้อ และการหาร 5 ข้อ
     - ส่งข้อสอบเวลา 08.00 น. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแข่งขัน

วิทยาศาสตร์
  - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
     - ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน เตรียมกล้องจุลทรรศน์มาเอง
     - 
ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน เตรียมปลั๊กไฟมาเอง
  - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6

     - ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเข้าแข่งขัน เตรียมกล้องจุลทรรศน์มาเอง
     - ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ส่งข้อสอบตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.00 น. ณ ห้อง 4205
     - การแข่งขันกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เคมี (การไตรเตรต) ชีววิทยา (การศึกษาสภาพของเซลล์พืช) ฟิสิกส์ (การหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก)
  - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งทดลอง ม.1-3
     - ส่งรูปเล่ม 6 เล่ม
     - จับฉลากลำดับ 09.00 น. เริ่มแข่ง 09.30 น. มาสายเกิน 10.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์
  - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
     - ส่งรูปเล่ม 5 เล่ม
     - รายงานตัว 08.30 น. 
  - การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 และ ม.4-6
     
- เริ่มรายงานตัวพร้อมกัน เวลา 8.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
     
- เริ่มจับฉลาก 8.30 น.
     - เริ่มการแข่งขัน 9.00 น.
     - รูปเล่มรายงานจำนวน 10 เล่ม ส่ง ณ วันแข่งขัน
  - การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6
     - รายงานตัว 08.30-09.00 น.
     - ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน เตรียมปลั๊กไฟมาเอง
 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - ​การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3 และ ม.4-6
     เวลาเล่านิทานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ยกเว้น เวลาเล่าน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด น้อยกว่าไม่เกิน 1 นาที ไม่ตัดคะแนน หากเกิน 1 นาทีขึ้นไป ตัด 1 คะแนน

สุขศึกษาและพลศึกษา
  - ​การแข่งขับตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 และ ม.4-6
     - ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ออกข้อสอบ 40 ข้อ ดังนี้ 1. แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็น สุขศึกษา 10 ข้อ พลศึกษา 10 ข้อ รวม 20 ข้อ พร้อมเฉลย 2. แบบถาม - ตอบ (ปลายเปิด) เป็น สุขศึกษา 10 ข้อ พลศึกษา 10 ข้อ รวม 20 ข้อ พร้อมเฉลย
     - ส่งข้อสอบเวลา 08.00 - 08.30 น. ที่คณะกรรมการฯ ณ จุดรายงานตัว
     - นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. หน้าห้องฝ่ายพัฒนานักเรียน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

ภาษาต่างประเทศ
  - การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-3 และ ม.4-6
     ​ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน นำกระดานครอสเวิร์ดมาด้วย
​  - การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-3
     ​หัวข้อ 1. How to get good grade at school?
               2. Recycling human waste.
               3. Using mobile phone in the classroom.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  - กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-6
​     ​ให้ส่งรูปเล่มพร้อมใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. จำนวน 3 เล่ม ส่ง ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่คุณครูวรินรำไพ โทร.094-6639764, 044-631065​

คอมพิวเตอร์
     สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์
       - 4315 Core i3 Ram 4GB Windows 64 bit Office 2016

       - 4317 Core i5 Ram 4GB Windows 64 bit Office 2016
       - ลงโปรแกรมตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น.
       - ลงโปรแกรมด้วยแผ่น CD/DVD เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ Flash Drive
       - ทุกการแข่งขันที่ใช้ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันนำมาเอง

  - การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 และ ม.4-6
     ส่งรูปเล่มในวันแข่งขันจำนวน 5 เล่ม พร้อมคลิป VDO     
วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 17:42 น.