การแก้ไข ชื่อ-นามสกุล และการเปลี่ยนตัว
การแก้ไข ชื่อ-นามสกุล และการเปลี่ยนตัว 
ครูและนักเรียนหลังจากปิดระบบแล้ว  นำเอกสารหลักฐาน (ลงนามผู้อำนวยการโรงเรียน)
ไปยื่นต่อกรรมการตัดสิน ในวันแข่งขัน ณ สนามแข่งขันนั้นๆ


แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนตัว
วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13:32 น.