สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 53 30 17 100 115 11 4 1 130
2 หนองกี่พิทยาคม 31 34 21 86 110 11 1 1 122
3 ละหานทรายรัชดาภิเษก 31 27 27 85 110 16 6 2 132
4 นางรองพิทยาคม 14 10 11 35 58 11 6 2 75
5 ราชประชานุเคราะห์ 51 12 4 8 24 40 8 6 7 54
6 หนองหงส์พิทยาคม 11 9 7 27 57 17 10 1 84
7 สามัคคีพิทยาคม 9 4 9 22 38 6 0 1 44
8 โนนสุวรรณพิทยาคม 6 11 6 23 44 13 15 2 72
9 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 6 4 3 13 30 14 5 3 49
10 เหลืองพนาวิทยาคม 5 8 9 22 34 6 8 2 48
11 ห้วยหินพิทยาคม 4 6 5 15 32 10 9 3 51
12 มารดาวนารักษ์ 3 8 6 17 28 13 6 1 47
13 พนมรุ้ง 3 2 3 8 21 10 7 3 38
14 แสนสุข 2 3 2 7 15 15 5 4 35
15 ถนนหักพิทยาคม 2 2 6 10 28 11 2 7 41
16 สิงห์วงศ์ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
17 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1 4 3 8 26 8 2 4 36
18 สิงหวิทยาคม 1 3 2 6 32 12 11 5 55
19 ปะคำพิทยาคม 1 2 2 5 10 4 10 2 24
20 ไทยเจริญวิทยา 1 1 2 4 15 9 8 4 32
21 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 1 0 1 2 8 7 11 4 26
22 ตาจงพิทยาสรรค์ 1 0 0 1 13 6 7 2 26
23 ละหานทรายวิทยา 0 3 3 6 25 9 7 4 41
24 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 0 1 1 2 16 7 6 4 29
25 ร่วมจิตต์วิทยา 0 1 0 1 10 17 9 6 36
26 นิภาศิริ 0 0 3 3 6 5 7 8 18
27 อนุบาลภรภัทร 0 0 0 0 5 3 3 1 11
รวม 200 177 157 534 930 260 171 84 1,361