สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 53 30 17 100 115 11 4 1 130
2 หนองกี่พิทยาคม 33 34 21 88 112 11 1 1 124
3 ละหานทรายรัชดาภิเษก 32 27 27 86 111 16 6 2 133
4 ราชประชานุเคราะห์ 51 18 6 8 32 48 8 6 7 62
5 นางรองพิทยาคม 14 10 11 35 58 11 6 2 75
6 หนองหงส์พิทยาคม 13 10 8 31 61 17 10 1 88
7 โนนสุวรรณพิทยาคม 11 11 6 28 49 13 15 2 77
8 สามัคคีพิทยาคม 11 7 9 27 43 6 0 1 49
9 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 6 4 3 13 30 14 5 3 49
10 เหลืองพนาวิทยาคม 5 8 9 22 34 6 8 2 48
11 ไทยเจริญวิทยา 5 3 3 11 22 9 8 4 39
12 ห้วยหินพิทยาคม 4 6 5 15 32 10 9 3 51
13 มารดาวนารักษ์ 3 8 6 17 28 13 6 1 47
14 พนมรุ้ง 3 2 3 8 21 10 7 3 38
15 แสนสุข 2 3 2 7 15 15 5 4 35
16 ถนนหักพิทยาคม 2 2 6 10 28 11 2 7 41
17 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 2 1 1 4 18 7 6 4 31
18 สิงห์วงศ์ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
19 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1 4 3 8 26 8 2 4 36
20 สิงหวิทยาคม 1 3 2 6 32 12 11 5 55
21 ปะคำพิทยาคม 1 2 2 5 10 4 10 2 24
22 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 1 0 1 2 8 7 11 4 26
23 ตาจงพิทยาสรรค์ 1 0 0 1 13 6 7 2 26
24 ละหานทรายวิทยา 0 3 3 6 25 9 7 4 41
25 ร่วมจิตต์วิทยา 0 1 0 1 10 17 9 6 36
26 นิภาศิริ 0 0 3 3 6 5 7 8 18
27 อนุบาลภรภัทร 0 0 0 0 5 3 3 1 11
รวม 224 185 159 568 964 260 171 84 1,395