สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 115 11 4 1 130
2 หนองกี่พิทยาคม 112 11 1 1 124
3 ละหานทรายรัชดาภิเษก 111 16 6 2 133
4 หนองหงส์พิทยาคม 61 17 10 1 88
5 นางรองพิทยาคม 58 11 6 2 75
6 โนนสุวรรณพิทยาคม 49 13 15 2 77
7 ราชประชานุเคราะห์ 51 48 8 6 7 62
8 สามัคคีพิทยาคม 43 6 0 1 49
9 เหลืองพนาวิทยาคม 34 6 8 2 48
10 สิงหวิทยาคม 32 12 11 5 55
11 ห้วยหินพิทยาคม 32 10 9 3 51
12 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 30 14 5 3 49
13 มารดาวนารักษ์ 28 13 6 1 47
14 ถนนหักพิทยาคม 28 11 2 7 41
15 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 26 8 2 4 36
16 ละหานทรายวิทยา 25 9 7 4 41
17 ไทยเจริญวิทยา 22 9 8 4 39
18 พนมรุ้ง 21 10 7 3 38
19 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 18 7 6 4 31
20 แสนสุข 15 15 5 4 35
21 ตาจงพิทยาสรรค์ 13 6 7 2 26
22 ร่วมจิตต์วิทยา 10 17 9 6 36
23 ปะคำพิทยาคม 10 4 10 2 24
24 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 8 7 11 4 26
25 นิภาศิริ 6 5 7 8 18
26 อนุบาลภรภัทร 5 3 3 1 11
27 สิงห์วงศ์ 4 1 0 0 5
รวม 964 260 171 84 1,479