เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาตรี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ประธานจัดการแข่งขัน
2 พรพรรณ อาภรณ์พงษ์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายชาตรี อัครสุขบุตร ผุ้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นางรังสิยา สีจันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นางศุภลักษณ์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นางสาววาสนา กีรติรวีวัฒน์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายภาณุ ลุนพรม ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายมนพ กึมรัมย์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางสาวสุธาสินี สิงห์ประโคน ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางรัชนี บอกประโคน ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางอาภาพร พระพาตะนันท์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นางสาวสุชัญญา งามผิว ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายสุเนตร บอกประโคน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางทิพวัลย์ ลุนพรม ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายสุเนตร บอกประโคน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
20 นางทิพวัลย์ ลุนพรม ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
21 นางสาวสุชัญญา งามผิว ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
22 นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
23 นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
24 นางรัชนี บอกประโคน ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
25 นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
26 นายบุญรักษ์ สร้อยชด ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
27 นายเกียรติศักดิ์ ปักษี ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
28 นางปนัดดา ยอดแก้ว ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
29 นายสุวิศิษย์ ดีรบรัมย์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
30 ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
31 นางสาวศศิวิมล เงางาม ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
32 นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
33 นายอภินพ อินทร์โสม ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
34 นางสาวรัชดาพร พลรักษา ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
35 นางสาวสุธิษา บุญเจียม ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
36 นายวรุฒ สีภา ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
37 นางสาวสุชัญญา งามผิว ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบระดับกลุ่มสาระ
38 นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
39 นางศุภลักษณ์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
40 นางสาววาสนา กีรติรวีวัฒน์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
41 นายภาณุ ลุนพรม ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
42 นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
43 นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
44 นายมนพ กึมรัมย์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
45 นางสาวสุธาสินี สิงห์ประโคน ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
46 นางอาภาพร พระพาตะนันท์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
47 นายอิศดล ชำนินอก ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
48 นายเกรียงไกร บุญสอน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
49 นายวัชรพงศ์ จุมพลน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
50 นายอุทิตย์ โคตรทอง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
51 นางสาวมิริน ขุยกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
52 นายรัฐพงศ์ นาโพนงาม ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
53 นายอาทิตย์ พรมมณี ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
54 นายนันทวัฒน์ เนียมหัตถี ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
55 นายพิจิตร สุขวิเศษ ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
56 นายประมาณ สุดตาชาติ ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
57 นายชาติชาย สิทธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
58 นายทนงค์ พึ่งเกษม ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
59 นายสากล ปัดถานะ นักการภารโรงฯโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
60 นายปัณธรณ์ วิวัฒชัย ครู ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
61 นายชาญวิทย์ วงค์สัมพันธ์ชัย ปลัดอำเภอหนองกี่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
62 นายประสิทธิ์ แสงฤทธิ์ ปลัดอำเภอหนองกี่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
63 นายอิทธิเชษฐ์ สุระพิทักษ์กุล เจ้าหน้าที่ปกครอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
64 นางเมทินี คุ้มชุมแสง เจ้าหน้าที่ปกครอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
65 นายสมศักดิ์ ชาติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
66 นางสาวสริตา มากชุมแสง ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
67 นายชาญณรงค์ อาภรณ์พงษ์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
68 นายนราศักดิ์ เสาวยงค์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
69 นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
70 ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
71 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
72 นายพิมลศักดิ์ สืบสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
73 นางสาวดวงพร พันธ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
74 นางอรทัย โรจน์สุกิจ ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
75 นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
76 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธณัน วรรณสุข ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
77 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
78 นางดาริทร์ เสลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
79 นายเฉลิมพล คนชุม ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
80 นางสาวกัญญมล ชำนาญทาง ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
81 นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
82 นางสาวสุธาสินี สิงห์ประโคน ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
83 นางจินดา กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปะคำพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
84 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
85 นางอารีรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์ ครู โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
86 นางจิระวดี กลีบอุบล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
87 นางวรรณภา ตระกูลกิตติ ครู โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
88 นางอาภาพร พระพาตะนันท์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
89 ดร.วีรเทพ เนียมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
90 นางรังสิยา สีจันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
91 นางทิพย์พร จัตุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
92 นางสาวจิตประภา ดาคม ครู โรงเรียนไทยเจริญวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
93 นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ ครู โรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
94 นายสมศักดิ์ ติงสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
95 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
96 นายวิธี มัจฉาชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
97 นายอัมพร ชมพูวงศ์ ครู โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
98 นายไกรศักดิ์ โชคสุขเพิ่มทวี ครู โรงเรียนละหานทรายวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
99 นางมยุรี หมวดสันเทียะ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
100 นางสาววาสนา กีรติรวีวัฒน์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
101 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผุ้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
102 นางสาวกำไลทิพย์ ราชแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
103 นางภัทรวี ศิลเสมอ ครู โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
104 นายอำนาจ ศิลปักษา ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
105 นายภาณุ ลุนพรม ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
106 นายประสิทธิ์ บุญนาม ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
107 นายณัฐนันท์ ศรีคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
108 นายประสิทธิ์ โคตรภูนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
109 นายวีระชัย โคตุราช ครู โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
110 นายอำนาจ ตอบกุลกิติกร ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
111 นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
112 นางเพ็ญศรี โสมุล ครู โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
113 นายธนาภพ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
114 นายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
115 นายสมศักดิ์ ชาติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
116 นายมานพ ทองคำ ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
117 นายมนพ กึมรัมย์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
118 นายฑัณฑมุข ภูสะเทียน ครู โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
119 นางสารภี เลไธสง ผู้ัอำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
120 นางสาวทัศนา เทียนวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
121 นางสาวพิรนุช ทระมหา ครู โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
122 นางสาวชลนาฎ ศรีกิมแก้ว ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
123 นางสาวดวงสมร ช่วงชัย ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
124 นางสาวรัศมี หลอมประโคน ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
125 นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
126 นางลักษณ์มี สังคมศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
127 นางเนตรภิส มณฑล ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
128 นายพิสิทธิ์ น้อยพลี ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
129 นางสาวรัตนาภรณ์ ปะนามะทัง ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
130 นางสาวกุลธิดา ตระกูลกิตติ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
131 นายสุบิน ฝ่ายเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
132 นายบุญเยี่ยม วงศรีษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
133 นายอภิชา วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
134 นายทองใบ สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
135 นายสุเนตร บอกประโคน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
136 นางลักขณา เลาหศิริวงศ์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
137 นายสุวิศิษย์ ดีรบรัมย์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
138 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
139 นายจักรพันธ์ พิรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
140 นางอรพิน ขุนเพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
141 นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์ ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
142 นายธนพล ไวยวุฒินันท์ ครู โรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
143 จ่าเอกสยาม เชียงเครือ ครู โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
144 นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
145 นายเสฎฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
146 นายกีรติ การรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
147 นายวีระยุทธ ปริมาณ ครู โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
148 นายอธิภัทร ยอดนางรอง ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
149 นายสนิท แก้วอำไพ ครู โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
150 นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
151 นางสาวภษภรณ์ อยู่แท้กูล ครู โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
152 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
153 นายสุพจน์ ปานใจนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
154 นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
155 นายพณิชย์ภณ หลักฐิติวัฒน์ ครู โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
156 นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
157 นางศุภลักษณ์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
158 นายชาตรี อัครสุขบุตร ผุ้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง คณะกรรมการอำนวยการ
160 นายธนภณ ธนะสีรังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการ
161 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
162 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
163 นายสุบิน ฝ่ายเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
165 นายสุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
166 นายธนาภพ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
167 นายเสฎฐศิษย์ วัฒนภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
168 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
169 นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรุ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
170 นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
171 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
172 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 คณะกรรมการอำนวยการ
173 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ
174 นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
175 นายณัฐนันท์ ศรีคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
176 นายทักษิณ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
177 นางจินดา กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปะคำพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
178 ดร.วีรเทพ เนียมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
179 นางบัพพา ชิดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภรภัทร คณะกรรมการอำนวยการ
180 นางทัศนีย์ ตราวิณิชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิภาศิริ คณะกรรมการอำนวยการ
181 นางสาวลัลทริมา วาปีทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง คณะกรรมการอำนวยการ
182 ซิสเตอร์ทิพวรรณ พรมกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดาวนารักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
183 พระครูปริยัติภัทรคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์วงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางจุฑามาศ เฮงยศมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการอำนวยการ
185 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
186 นายสุเนตร บอกประโคน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางทิพวัลย์ ลุนพรม ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]