รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐพร  ชุณหปราณ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  จันผาย
 
รวม11
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์มา
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายอันดา  เย็นใจ
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  นามเสนา
2. นายปฏิภาณ  ทิพเนตร
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
2. นายกฤษ  คลังพระศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พละสาร
2. นายอรรจกร  พรศรี
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
2. นายกฤษ  คลังพระศรี
 
รวม66
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไวกล้า
 
1. นายสุทธิรักษ์  วารินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงตะวัน  อ่อนโก้ก
 
1. นางสาวกัณฐมณี  มีทา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายพงศพัฒน์   สุพร
 
1. นางรัตติกาล  จารุจารีต
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายชัชพงศ์  บรรเทา
2. นางสาววริศรา  ไชยต้นเทือก
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  สีพา
2. นางสาววัฒนะ  ใบแสน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   กุลรัตน์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เสาะสมบูรณ์
3. เด็กชายเจริญชัย   พลคราม
 
1. นางปนัดดา  บริจาค
2. นายชูวิทย์   ธรรมจิตร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายจิตติกร   สมบูรณ์
2. นายปรัชญาวุฒิ   ทิพโชติ
3. นายปวริศร์   ยัติสาร
 
1. นายกฤษกร   วรรณชู
2. นายจุมพล   กมลธรรม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิกะพร  ทวีลาภ
2. นางสาวชื่นจิตร  โม้อินทร์
3. เด็กหญิงณัฐพิชา  ภูพันนา
4. นางสาวธีราพร  วีระชานนท์
5. เด็กหญิงนฤมล  พระโพธิ์
6. เด็กหญิงนลินพร  ชันศรี
7. เด็กหญิงพัฒนาวดี  แสงเงินยอด
8. เด็กหญิงศศิธร  เหมืองทอง
9. นางสาวศศิภา  แสงกระจ่าง
10. นางสาวอภิชญา  ชมภูจันทร์
 
1. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
2. นางสาวอรวี  กะนะฮาด
3. นางสาวอมรรัตน์  ทองแดง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พิเศษ
3. เด็กชายภัทรพล  ภานุสนธิ์
4. เด็กชายมรรษกร  ขุนพารเพิง
5. เด็กชายอธิชา  สีอ่อน
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายกฤตพัฒน์  พลศรี
2. นางสาวพัดชาภรณ์  ไผ่ป้อง
3. นายพีระภัทร์  รัตนมาลี
4. นายมีคาร์  จันทรา
5. นางสาววนิดา  จุลฑา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรราช
2. นายกฤตพัฒน์  พลศรี
3. เด็กหญิงกัญชรัส  เต้าทอง
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นันทา
5. เด็กหญิงจินดามณี  หอมสมบัติ
6. เด็กหญิงจิรัญญา  สานะมะ
7. นางสาวจิราภร  ไอยรา
8. เด็กหญิงณิชกานต์  ยุยคำภา
9. นายธนภูมิ  พิมพ์กลม
10. เด็กหญิงธนัญชนก  คำตา
11. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
12. เด็กชายธนินพิตย์  ภูนา
13. เด็กหญิงนธิศรา  อสุรินทร์
14. นางสาวนภสร  พรมสาขา
15. นางสาวนิศากร  เขจรรักษ์
16. นางสาวปิยพร  อุตรธรณ์
17. เด็กหญิงพรชนก  นนคนเมือง
18. นางสาวพัดชาภรณ์  ไผ่ป้อง
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมหา
20. นายพีระภัทร์  รัตนมาลี
21. นายมีคาร์  จันทรา
22. เด็กหญิงรัตนากร  พรมเมือง
23. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
24. นายวีระภัทร  บุตรพรม
25. นางสาวสริดา  ประสงค์สุข
26. นางสาวสริดา  ประสงค์สุข
27. เด็กหญิงสุกัญญา  มีบุญมา
28. นางสาวหงส์หยก  วรไวย์
29. เด็กชายอธิชา  สีอ่อน
30. เด็กชายอนุชา  ปึกสุวรรณ
31. เด็กหญิงอินธิรา  พลดวงนอก
32. นางสาวเกศรา  คำทอง
33. เด็กชายโพธิวัฒน์  บุตรเอื้อ
34. นายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
4. นายธนาวุฒิ  ศรีเทพ
5. นางสาวรมย์รวิน  เชื้อพันธ์
6. นางสาวแพรวพรรณ  เรือกิจ
7. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
8. นางยุภาพร  ศรีโคตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาววนิดา  จุลฑา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวพัดชาภรณ์  ไผ่ป้อง
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายฌัชชพล  พรมที
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชหาด
3. เด็กชายธิวัตถ์  ไกรธิราช
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ธงชัยธีรเดช
5. เด็กหญิงภัทติมา  ทองแดง
6. เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวรรณ
8. เด็กชายวีระชิต  บุญมีบุตร
9. เด็กชายสุรยุทธ์  ราชชาลี
10. เด็กชายเจษฎา  อัมไพ
 
1. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
2. นางสาวรมย์รวิน  เชื้อพันธุ์
3. นางยุภาพร  ศรีโคตร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงญาณภัทร   นนยะโส
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วงศ์ชาลี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจิดาภา   นารินทร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ    สุวรรณวงศ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวณัชชา   ณ หนองคาย
 
1. นางสาวลดารัตน์   แท้สูงเนิน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายกรณ์ดนัย    พันธุ์นิยม
2. นางสาวจันทร์ธิมา   วรกา
3. นางสาวนุชริน    บรรณบดี
4. นางสาวศิรภัสสร   ทองสิทธิ์
5. นายเกริกประกาย  อินไชยา
 
1. นางสาววาสนา   วิเจดีย์
2. นายประทุมเทพ  อ้วนทา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวธิดาญา   สว่างวงศ์
2. นางสาวลดามณี   ถูวะสี
 
1. นางสาววราภรณ์   พิมโต
2. นางสาวพวงเพชร  ศรีใจ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงนัทธกานต์   พิมพา
2. เด็กหญิงมนทกานต์  แท่นประทุม
 
1. นางสาวมัญชนา  พรมลี
2. นางสาวพัชรา   คำสุวรรณ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจิรวดี   แสงดาว
2. นางสาวศุภมาส   ชัยพัฒนาวรรณ
 
1. นางสาวมัญชนา  พรมลี
2. นางสาวพัชรา   คำสุวรรณ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนภัสกร  โพธิ์คำ
2. นางสาวอริสา  แก้วกลมรัตน์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
2. นางสาวประไพ  พาหา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชลธิชา   ศรีวรษา
2. นางสาวปริสา   สาลีรัตน์
 
1. นางสาวเกศรา   กะลาม
2. นางสาวมลิสา  พรหมพิทัก
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจุฑามณี   ศรีสร้อย
2. นายชาญชัย  วงษ์สิงห์
3. นางสาวปวีณา   พวงสูงเนิน
4. นายสุริยา   อินหงษา
5. นางสาวเฟื่องฟ้า    สารักษ์
 
1. นางสาวพวงเพชร  ศรีใจ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จุทะนันท์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชนกนันท์  ควินรัมย์
2. นางสาวณัฐกมล  วิศรียา
3. นางสาววนัสนันท์   องอาจ
4. นางสาวศันสนีย์   ดาวเรือง
5. นางสาวอริสา   โขพิมพ์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
2. นางสาวมลิสา  พรหมพิทัก
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายอัมรินทร์  เส้นเศษ
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวฐิติมาพร  โคปาบ
2. นางสาวนันทฉัตร  บุตรพรม
3. นายวรวุฒิ  ศรีปัตตา
 
1. นางสาวสุวรรณ  มูลสาร
2. นางสาวพิมพ์ชนก  โหราจันทร์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
2. เด็กหญิงพรรษนันท์  จันเมือง
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยวงษ์
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกวิลพล   พิลาอาจ
2. เด็กชายวรวัส   วัลลา
3. เด็กชายสิรภัทร  สอนบ้านไผ่
 
1. นายชูวิทย์   ธรรมจิตร
2. นายจุมพล   กมลธรรม
 
34 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ทุมนา
2. เด็กหญิงปราริชาติ  อินทร์จำนงค์
3. เด็กหญิงวรรณณิศา  มินิชิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัวพันธ์  ศรีพุทธา
2. นางสาวสุรีรัตน์  โคตรเพชร
 
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระ  พรหมมา
 
1. นายอัษวนนท์  ัชัยบิน
 
36 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระ  พรหมมา
 
1. นายอัษวนนท์  ัชัยบิน
 
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
 
1. นายอัษวนนท์  ัชัยบิน
 
38 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายคุณากร  ประสุนิงค์
2. เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
3. นางสาวชลธิชา  กัลยาลัย
4. เด็กชายณรงค์ชัย  พนัดศรี
5. นายติณณภพ  นามวงศ์
6. นางสาวธนาวดี  ทีหอคำ
7. เด็กชายธีระ  พรหมมา
8. นางสาวนันทนัท  เกษางาม
9. เด็กชายนายคุณาลัย  ประสุนิงค์
10. เด็กหญิงพนิดา  บ่อสุข
11. เด็กชายพัฒนดลย์  แพงสมสนุก
12. นายพัฒนายุ  สิงอ่อน
13. นางสาวพิมมาดา  สามา
14. เด็กหญิงภูนรี  ดวงตา
15. นางสาววรรณนิสา   โพธิ์บัญดิษ
16. นางสาวศิริรัตน์  วังสะพันธ์
17. เด็กชายศิวกร  อนันตวุฒิ
18. นายศุภกร  ทีหัวโทน
19. เด็กชายศุภวิชญ์  นันทรักษ์
20. นางสาวสุดรีรัตน์  บางประดง
21. เด็กชายอดิพงษ์  เถายาบุตร
22. นางสาวอภิชญา  อุปกา
23. นางสาวอรยา  มงคลชัย
24. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  ภูกัน
25. เด็กหญิงเปรมมิกา  จำปาศรี
26. นางสาวเพชรลัดดา  พระนคร
27. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  แก้วน้ำคำ
28. เด็กชายโกศล  โอบอ้วน
29. เด็กหญิงโลร์นา  เพรสตัน
30. เด็กหญิงโศภิตา   สุวรรณรัตน์
 
1. นางสังคี  ศรีสุพล
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายบวรยศ  ทวีทรัพย์
4. นางสาวรมย์รวินท์  เชื้อพันธ์
5. นางยุภาพร  ศรีโคตร
6. นางสาวแพรวพรรณ  เรือกิจ
7. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
รวม15067
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  คำหวาน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ลอยหา
 
1. นางสาวณัฐวดี   วันตา
2. นางสาวสิรินภา  วะชุม
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา    แสงโพธิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  บุทา
3. นางสาวประกายเพชร   สมหวัง
4. นางสาวภัทราพร  เหล่าสักสาม
5. นางสาววรรณภา   ชาหยอง
6. นางสาววริษา  อินธิราช
7. นางสาวศลิษา  บุญคำภา
8. นางสาวสุกานดา  ทวะชาลี
9. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญเจริญ
10. นางสาวเบญจวรรณ  พรมสคู
 
1. นางสาวพรรณวดี   สุระอุดร
2. นายเอกวัฒน์  ตักโพธิ์
3. นายปิติ  สังข์วัง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวอวัสดา   ทาระขันธ์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สมบัติ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  หน่อแก้ว
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวลี่   สี่โคตร
2. นายสุทธิพงษ์  สุทธิจักร
3. นายเอกชัย   โยธา
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
2. นายธานี  แสนโหน่ง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายกาพย์บัณฑิต  หอมทรัพย์
2. เด็กหญิงจรินทิพย์  คล่องดี
3. นางสาวฐิติพรรณ  ธารเจือ
4. นางสาวณัฏฐธิดา  สุวรรณสนธ์
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจัน
6. นางสาวณัฐตยา  พรมชาติ
7. นางสาวณัฐมล   วิรุพันธ์
8. เด็กหญิงดารณี  รสดี
9. เด็กชายตรีกวินท์  อนันตภักดิ์
10. เด็กชายธนภูมิ   ฝ่ายซ้าย
11. เด็กชายธนวัฒน์  ปานาง
12. นางสาวธมลวรรณ  สายแสน
13. นางสาวนิลปัทม์   ปาลาด
14. เด็กชายปรเมศร์   คำคลี่
15. นางสาวปิยฉัตร   แสงวงษ์
16. นางสาวพิมพกานต์  ตะดวงดี
17. นายภานุพงษ์  ปุณริบูรณ์
18. เด็กชายมนตรา   สาวก
19. นางสาวมริษา  ไพยะสาร
20. เด็กหญิงวรรณกานต์  แดนไกรแก้ว
21. เด็กหญิงวรรณธิดา  ตันกินยา
22. นางสาววรัญญารัตน์  ศรีวิพล
23. เด็กหญิงวิชญาพร    พลสีลา
24. เด็กหญิงวิชญาพร  พลสีลา
25. เด็กหญิงวิภาวี  กลมไธสง
26. เด็กหญิงศิริรัตน์  สาคร
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  สาศร
28. นางสาวศิริลักษณ์  บรรทุปา
29. เด็กหญิงศุกิจจา  เพลสีลา
30. นายศุภกิจ  สาบก
31. เด็กหญิงศุภิสรา  เหลาสีคุ
32. เด็กชายสุชาครีย์   วิโย
33. เด็กหญิงสุภาพร  สุริพัฒน์
34. นางสาวอภัสรา  คำภูษา
35. นางสาวอัจฉรีญา   มาลา
36. เด็กชายอิพร    โชคมนทิน
37. เด็กหญิงเนตรนภา  พงษไธสงค์
38. นางสาวเบญจวรรณ    ศรีจันทร์
39. เด็กชายเพชรมงคล   เฉลิมชาติ
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์   ผิวใบคำ
2. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
3. นายวรวุฒิ  ชารีพร
4. นายอานนท์   นาถมทอง
5. นายรชา   ยืนยั้ง
6. นางสาวอภิญญา   ชายังกูล
7. นางสาวศิรินาถ  ไวแสน
8. นางสาวธนัฏฐา  วงษา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ประภา  ศรีพลน้อย
 
1. นายวรวุฒิ  ชารีพร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา   สอนใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายจุฑาภัทร  รังษา
2. นางสาวปณิตตา  กันหา
3. นางสาวพรนภา  ไชยมัดชิม
4. นางสาวพิมพกานต์  ตะดวงดี
5. นางสาวพิมพ์วิภา  ศรีคำ
6. นางสาวมณีรัตน์  ตาลโยธา
7. นางสาวมนทิราลัย  สายสุด
8. นางสาวเกศรินทร์  สิงหาสาร
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
2. นายวรวุฒิ   ชารีพร
3. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายชุติมันต์  คงเอียด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามคันที
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
2. นายนิติพงษ์  หลาวทอง
 
50 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวกมนัทธ์  พรมพันห่าว
2. นางสาวนรินทร  พินิจมนตรี
3. นางสาวนริศรา  โคตรพรม
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
2. นายเรศวร  หล้าสุพรหม
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายนัทพงศ์  พาละ
2. เด็กหญิงนุชราภรณ์  ปุ้ยชัยภูมิ
3. เด็กหญิงรัตติมา  ดาแลบ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศร  ศรีรุ่งเรือง
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  แกมนิล
2. เด็กชายรัฐภูมิ  พระสุนิล
3. เด็กหญิงอธิชา  อุดมชาลี
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
2. นางสาวมัชฌิมา  เหล่าอรรคะ
 
53 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายภานุพัฒน์  ปุณริบูรณ์
 
1. นายวรวุฒิ  ชารีพร
 
รวม7932
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวพัชรินทร์  กลางท่าไคร้
2. นางสาวอารยา  วงษาศิล
3. นางสาวเนตรชนก  อุผา
 
1. นายฟ้าสว่าง  ไชยเชฐ
2. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์
 
55 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ดอนโสม
 
1. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
 
รวม43
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองมหา
 
1. นางวะนิดา  โยธารินทร์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวนฤมล  สลับสี
2. นางสาวนิศาชล  ผลงามดี
3. นางสาวอารียา  เทรักษี
 
1. นางภัทรานิษฐ์  มุมธุรี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  อินธิปีก
 
รวม43
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กชายศุภวุฒ  พันธ์วิริยะกุล
2. เด็กชายอนัญญา   สุวรรณจันทร์
 
1. จ.ส.อ.จักราชัย   คุณสมบัติ
2. นางสาวอุมาพร   แข่งขัน
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   กะลีพัด
2. เด็กหญิงณัฐกมล   ชมมี
3. เด็กหญิงนิตยา   ยนต์ทองหลาง
4. เด็กชายวรากร   กลิ่นบุปผา
5. เด็กชายสิทธิชัย   วงค์ศรีชา
6. เด็กหญิงสุกัญญา   นันตะไชย
 
1. นายสุรศักดิ์   พลไทสงค์
2. นางสาวนิภาพร   แก่นท้าว
3. นางภานุมาศ   พิมโยธา
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. นางสาวจันทิมา   วงษ์ธานี
2. นางสาวธนัญญา   พ่อโคตร
3. นางสาววาสนา   อยู่แร่
4. นางสาวสุกัญญา   ทองอาจ
5. นางสาวอาทีน้า   สังกิจ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ  นาริน
 
1. นายสุรศักดิ์   พลไทสงค์
2. นางสาวนิภาพร   แก่นท้าว
3. นางภานุมาศ   พิมโยธา
 
รวม148
61 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยพัฒน์
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวปีย์รดา  ฉิ่งวังตะกอ
 
1. นางกิติยา  ชาวหนอง
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทศศะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เว้นบาป
3. เด็กหญิงวรัชญา  พระสว่าง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  โยธาสม
2. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายอนันตสิทธิ์  จันทร์ชัย
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกัลยากรณ์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายวสุธร  ราชวงษ์
 
1. นายนครินทร์  พรมกลาง
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วคูณ
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจูเรีย  โรสซี่
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ฮีงกาสี
3. เด็กหญิงสรัลชนา  วรรณพรามณ์
 
1. นางสาวปวีณา  ดรบัณดิษฐ
2. นายสุรชัย  สดไธสง
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวจิตติภัทร  คำสา
2. นายศุภกร  โสดารัตน์
3. นายอนพัทย์  เคณาภูมิ
 
1. นางสาวปวีณา  ดรบัณดิษฐ
2. นายสุรชัย  สดไธสง
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คำพิลา
2. นายจิรทีปต์  ปรีชา
3. นายจิรทีปต์  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงชมพูนุท  อัคสี
5. นางสาวณัฐพร  คุ้มสุวรรณ
6. นายณัฐพล  ไชยวงศ์
7. เด็กหญิงณัฐวิภา  นาคำ
8. เด็กหญิงธนิสรา  ผาฤทธิ์
9. นายธีรพงษ์  คำวัง
10. นางสาวนิตยา  คุ้มสุวรรณ
11. นายบริพัฒน์  ศรีมังคละ
12. เด็กหญิงบุษกร  เสนเพ็ง
13. เด็กหญิงพัณณิตา  พิสัยกุล
14. เด็กหญิงพิชญาภา   บุญสิทธิ์
15. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลามคาญ
16. นายยุทธพิชัย  ทองเฟื่อง
17. นางสาวสาวิตรี  ทิพย์อินพรม
18. นางสาวหงษ์ฟ้า  ใสเย็น
19. นางสาวอณัญญา  ดาผา
20. นายโกสิต  บุญบรรลุ
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุวรรณไตร
2. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
3. นายจเรศักดิ์  สาริศรี
4. นายจิรวัฒน์  พิลาสา
5. นายวีรชัย  วะชุม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เม้าผาวงศ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญหว่าน
3. เด็กหญิงกัญญพัชร  พลที
4. เด็กหญิงกัญญามาศ  วงวิราช
5. เด็กหญิงณมาดา  สาริสุทธิ์
6. เด็กหญิงณัฏฐากร  พะหา
7. เด็กหญิงปัญญาพร  อุลเว
8. เด็กหญิงรัตดาวรรณ  บาดาล
9. เด็กหญิงศิริกัญญา  สีสมโภชน์
10. เด็กหญิงอริสา  จันทะดี
 
1. นายธีระศักดิ์  บุตรโคตร
2. นายนายเสนีย์  เชื้อดวงผุย
3. นางสาวอัจฉรา  หนูยศ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คงทัน
2. เด็กชายพาณาสน์   อุ่นจิต
 
1. นายชวดล  ศรีนวล
2. นางสาวอัจราวดี  เมืองบาล
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  นามแก้ว
2. นางสาวภาวิตา  อินเทพมงคล
 
1. นางสาวนันทิยา  อินทรเพ็ชร
2. นางสาวสรญา  จรรยายงค์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  แก้วอาษา
2. นางสาวฐิติกัลยา  นาหมื่น
3. นางสาวพรชิตา  สงกาสี
4. นายวัชระพงษ์  อุตมะยาน
5. นางสาวเกศกนก  โพธิ์เกต
 
1. นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์  วิชาเกวียน
2. นางสาวระวิวรรณ  คำทะริ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  วรกุมมาร
2. เด็กหญิงเอเธนส์  อุลเว
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางสาววิมลรัตน์  คำเพชร
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศ  ภารไสว
2. เด็กชายสหรัฐ  กะอาจ
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางสาววิมลรัตน์  คำเพชร
 
รวม5830
77 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวโสภิตนภา  แสงกล้า
 
1. นางทิพวัลย์  แก้วกันหา
 
78 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้อยสวาท
2. นางสาวศศิกานต์  ลุนอุบล
3. นางสาวโสภาวดี  เจือทอง
 
1. นางวรรษชล  ภูลวรรณ
2. นางสาวทัศภรณ์  ศรีจันดี
 
79 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวชลิดา  กรมลคร
2. นางสาววรางคณา  ถนอมดำรงศักดิ์
3. นายโชคทวี  ลีสมพันธ์
 
1. นางพูลศรี  พลหงษ์
2. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  พลพันธ์
2. เด็กหญิงนิสรา  ยุ่งพรมมา
3. เด็กชายภูวเดช  ไกยเดช
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม
2. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญสงค์
2. เด็กชายอรรณพ  นุ่มนาก
 
1. นางลำไพร  กวีกรณ์
2. นางสาววัชรี  อาจวิชัย
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  พนม
2. เด็กหญิงชุติมา  หลานเศรษฐา
3. เด็กหญิงธิดาขวัญ  มูลเรือง
4. เด็กหญิงบุณยาพร  พาโนมัย
5. เด็กหญิงอาภากร  ดาสินธ์
 
1. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
2. นางพรพิไล  บุญเลิศ
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  กงชา
2. นางสาวปนัดดา  ทองยุทธ์
3. นางสาวปิยะธิดา  วิชาผง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ลุนอุบล
5. นางสาวสุมินตรา  สังฤทธิ์
 
1. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
2. นางพรพิไล  บุญเลิศ
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  คำมุงคุณ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงอชิรญา  ภาคภูมิ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางสาววรัญญา  สุดโลก
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววริศรา  เอมสันต์
2. นายเศรษฐพงศ์  มิยะเศษ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
87 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ยาสาสัน
2. นางสาวสุทธารัตน์  พินธุนิบาตร
 
1. นายสุวรรณ  ชัยขันธ์
2. นายอภิสิทธิ์  จังโฮง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สัตถาผล
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายขัตติพงศ์  คำพวงชัย
2. นางสาวชลธิชา  พันสาย
3. นางสาวชลธิชา  ถิ่นช่วง
4. เด็กชายชิดดนัย  จอมใจ
5. นายนันทชิต  สมนา
6. นายปวีกรณ์  สายสินธุ์
7. นางสาวพัชรี  โสวัน
8. นางสาวอริสา  อุปถัมภานนท์
9. นายเจษฎาภรณ์  สุโพธิ์
10. นางสาวเบญจพร  ทุมพร
 
1. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม
2. นายกีรติ  ไพรัตน์
3. นางสาวธีรนันท์  ไชยเชษฐ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวเบญจา  ประจันตะเสน
 
1. นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  สุวรรณภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อินทรพาณิชย์
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วิณโรจน์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  พลโยธา
5. เด็กหญิงวริษา  คนเพียร
 
1. นายเอกชัย  สุพร
2. นางสาวสุธิดา  วงศ์ชารี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงทอไหม  ชื่นชม
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษาธรรม
 
1. นางสาวศิรัญญา  พลรักษา
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  ภารสวัสดิ์
2. นางสาวธิติยา  นาลา
3. นายปิตุเทพ  จันทร์เพ็ญ
4. นางสาวปิยธิดา  อุทกศิริ
5. นางสาวพรรณพษา  พิลา
6. นางสาวมนัญญา  จัทรนารายณ์
7. นางสาววรรณิศา  หงษ์คำ
8. นางสาวศรีหัทยา  ยัติสาร
9. นางสาวสรัลชนา  สอนบาล
10. นายเสวตฉัตร  มาวิเศษ
 
1. นางสาววัชรพร  มหาราช
2. นายวรศิษฎ์  ชุมนุมราษฎร์
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายปริญญา  เขาไตร
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
 
รวม5931
95 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นางสาววรัญญา  วงคำเสา
2. นางสาววิภาดา  สีสถาน
3. นางสาวอรอุมา  เเก้วผาสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  สายคำภา
2. นางสาวสุธิดา   ศรีส่ง
 
รวม32
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายชนาวีร์  บุญปอด
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวดารณี  คำทรัพย์
2. เด็กหญิงธนิดา  ศรีทอง
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
2. นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ชำนาญหนอง
2. เด็กหญิงจิตรดา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายทวีชัย  สุวรรณบล
4. เด็กชายธนกร  โคตรมณีไหม
5. เด็กชายธนพัฒน์  ทีหัวโทน
6. เด็กชายธวัชชัย  ศรีทวีกาศ
7. เด็กชายนครินทร์  แซ่เตีย
8. เด็กชายนนทวัต  เชียงคำ
9. เด็กหญิงนริศรา  อุทัยแสง
10. เด็กชายบัณฑิต  สำเภานนท์
11. เด็กชายพิชิตพงษ์  อ่อนจันทร์
12. นายวายุ  เชื้อคำจันทร์
13. เด็กชายสุวนันต์  สำเภานนท์
14. เด็กชายอธิวัช  มีสุด
15. เด็กหญิงอารดา  สุบรรณ
16. เด็กชายเจษฎา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ
2. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
3. นายวิทวัส  สาเกตุ
4. นายเศกศักดิ์  สามา
5. นายวรพงษ์  สุริยะ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นายกิตตินันท์  แสงจันดา
2. นางสาวจันจิรา  จิตประสงค์
3. นายฐิติวัส  ไชยยงค์
4. นางสาวณัฐวดี  ชาพักดี
5. นายทนงศักดิ์  สิงห์งาม
6. นายธนวัฒ  วิชัยยนต์
7. นายธวัชชัย  แสนจันทร์
8. นายธีทัต  พลภักดี
9. นายพงศกร  สาขจร
10. นางสาวพนิดา  แก้วใส
11. นายพิชญ์นันท์  ค่อมสิงห์
12. นางสาวอภิญญา  แสนสุข
13. นายอภิพล  ภูแม้นวาส
14. นายเจษฎาพร  แก้วลี
 
1. นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ
2. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
3. นายวิทวัส  สาเกตุ
4. นายเศกศักดิ์  สามา
5. นายวรพงษ์  สุริยะ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวณัฐวิภา  อินไชยา
2. นางสาวมนัสนันท์  ปัญญาวรรณ์
3. นางสาวสกุลทิพย์  วันธงชัย
 
1. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
2. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์
 
รวม3615
101 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวฌัชฌา  การเพียน
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา  บุตรทีจักร
 
1. นางสาวภัทราธร  บ่อทอง
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายธีรภัทร  หลักทอง
2. นางสาวรมิตา  ถนอม
 
1. นางสาวจีรนันทร์  มังครัตน์
2. นางสาวภัทราธร  บ่อทอง
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายกฤษฎ์  ธิติชยาพงษ์
 
1. นางมณีวรรณ  วิภาวิน
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายสุภัทรชัย  ติดมา
2. เด็กชายเศรษฐศิริ  วิภาวิน
 
1. นายไพริน  เสียระหัง
2. นายเดชศักดา  ตาวะสุข
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  ผดุงจันทร์
 
1. นายเดชศักดา  ตาวะสุข
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ธิติชยาพงษ์
2. นางสาวญาณิศา  เข็มมาหอม
3. นายศิริศักดิ์  วงศ์เทพ
 
1. นางสาวไข่มุก  มูลมี
2. นางสาวพิมพิลาลัย  รักษ์โคตร
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  ลีรัตน์
2. นายธนพล  ประสิทธิ์รัมย์
3. นายธวัชชัย  แสนสุด
4. นางสาววรรณภา  ไกรจันดา
5. นางสาวอารียา  นาหิรัน
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
2. นางสาวศุภลักษณ์  นิยมพงษ์
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  สาพรเจริญ
2. เด็กชายปุณวัจน์  ผายพันธ์
3. เด็กชายพิชิตชัย  เทพรินทร์
 
1. นางสาววิชุดา  หมื่นรักษา
2. นายณัฐวุฒิ  หาดทวายกาญจน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พันภักดี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีดอน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพณิดา  นาคเหลือง
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  กลมเกลียว
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สีลาอ่อน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีดอน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจินตภัทร  สภา
2. นางสาวดวงฤทัย  ทองคำ
3. นางสาวทัศนมน  บุญเลิศ
4. นางสาวนิพาดา  พิจารย์
5. นางสาวน้ำฝน  สีพลเรือน
6. นางสาวประณัชฎา  เพ็ชรต้อย
7. นางสาวปิยรัตน์  ยลอุบล
8. นางสาววันวิสา  ทองยา
9. นางสาววิลาวัลย์  ยิ่งยืน
10. นางสาวศุภัทรา  ข่วงทิพย์
11. นางสาวสุนันทา  ไชยปัญหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
2. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
3. นายสุรสิทธิ์  ติดมา
4. นางสาววรัญญา  พิมพ์อินทร์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจินตภัทร  สภา
2. นางสาวดวงฤทัย  ทองคำ
3. นางสาวทัศนมน  บุญเลิศ
4. นางสาวนิพาดา  พิจารย์
5. นางสาวน้ำฝน  สีพลเรือน
6. นางสาวประณัชฎา  เพ็ชรต้อย
7. นางสาวปิยรัตน์  ยลอุบล
8. นางสาววันวิสา  ทองยา
9. นางสาววิลาวัลย์  ยิ่งยืน
10. นางสาวศุภัทรา  ข่วงทิพย์
11. นางสาวสุนันทา  ไชยปัญหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
2. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
3. นายสุรสิทธิ์  ติดมา
4. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจิรประภา  วงศรีดา
 
1. นางสาวกาญจน์หทัย  บับภีร์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจีโน่  ไชยศรี
2. นายเหนือฟ้า  พองพรหม
 
1. นายพุทธิทรง  บุญทวี
2. นายศุภชัย  ยินไธสง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ประเสริฐจิตต์
2. นางสาวเมธิณี  พิลาล้อม
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ถือศิล
2. นายพุทธิทรง  บุญทวี
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายพลจันทร์  ถานโอภาส
2. นางสาวศศิวิมล  สุนทรโวหาร
3. นายอนุชา  มานะพิมพ์
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
2. นางสาวธันย์ชนก  โพธิราช
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  มงคลนำ
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  อรศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พลลือหาญ
 
1. นางเพ็ญแข  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวอรุณี  คงเกษม
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สุขสาเกษ
2. นางสาวปนัดดา  สมเสียง
3. นางสาวอวัษฎา  บุญพูล
 
1. นางสาวอรุณี  คงเกษม
2. นางเพ็ญแข  เพชรฤทธิ์
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายธีรภัทร  หลักทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีดอน
 
รวม6038
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  พิจารโชติ
2. นางสาวนงลักษณ์  ขวัญมา
3. นางสาวนิกันยา  สมเสียง
4. นางสาวน้ำผึ้ง  สอนศรี
5. เด็กหญิงอรัญญา  สุพร
 
1. นายกิตติยา  วงชาชม
2. นางสาวจินตหรา  หลักคำ
 
รวม52
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   อยู่สวัสดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   สุวรรณ
3. เด็กหญิงกฤตยา   คำพิลา
4. เด็กหญิงกันสุดา   ธนบุรี
5. เด็กหญิงกาญจนา   นิโรจน์
6. เด็กชายกาญจนา   สานอก
7. เด็กชายจีรนันท์   รักษาพล
8. เด็กชายชนินทร์   เจริญสว่าง
9. เด็กหญิงชลธิชา   เมฆคุณ
10. เด็กชายณัฐกิตต์  มะลิวัน
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  มลฑา
12. เด็กชายธนสิทธิ์   พิมจันทร์
13. เด็กชายธนากร   นันทเสนา
14. เด็กชายธีระภัทร์   บัวพุด
15. เด็กชายธีวรา   ทองยศ
16. เด็กชายนพรัตน์   บานสีดำ
17. เด็กหญิงนภัทร   เสนา
18. เด็กชายปฐพี   ศรีหาทับ
19. เด็กชายปิยะ   ทักศิริ
20. เด็กหญิงพัชริดา   โคตรวงค์ทอง
21. เด็กหญิงพันธิตาร์  เข็มเครือ
22. เด็กชายพิทวัส   ตรงดี
23. เด็กหญิงพุธลัดดา   ภูมิสูง
24. เด็กชายภูบดินทร์   ลินทอง
25. เด็กหญิงมีสวัสดิ์   คำประเวท
26. เด็กชายรัชชานนท์   ชุมสนาม
27. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กุศล
28. เด็กชายรัชพล   พนาสิทธิ์
29. เด็กหญิงวรรณิภา  ดวงขวาง
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พิสระ
31. เด็กชายศุภสันต์   โสดา
32. เด็กหญิงสิริกร   โชติมลทิน
33. เด็กหญิงสุภาวรรณ   แคนหนอง
34. เด็กหญิงสุรัสวดี   สว่างแสง
35. เด็กชายสุวิจักษณ์   นันทะชัย
36. เด็กชายอนุรักษณ์   กลับกลาย
37. เด็กหญิงอรสา   ชุมพลรักษ์
38. เด็กหญิงเพชรรัตน์   ครุฑนิตย์
39. เด็กชายไตรภพ   ทองกุล
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
2. นางสาวอนุสรา  รัตนภูมี
3. นางกิตติยา  แต้มชายสงค์
4. นางสาวอรอนงค์  โคตรชมภู
5. นางสาวหฤทัย  ไชยวรรณ
6. นางสาวสุปรียา  ธิโสภา
7. นายวัชระ  เพชรรัตน์
8. นายจรัญ  มืดคำบง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงปารียา   นามขันธ์
2. เด็กหญิงพัชราภา   ศรีหาทับ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   หอมธูป
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่สวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สีสมบา
 
1. นางรุ่งทิวา  คำแฝง
2. นายจรัญ  มืดคำบง
 
รวม4410
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุจิตรา   บุงบุตร
 
1. นายธีรนันท์   วัฒนะการกุล
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนครินทร์   สีหานาม
 
1. สิบเอกธันวา  สุพรรณราช
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัณทิวา   ขุมทอง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ลึกล้น
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ศรีวงษา
 
1. นางนงคราญ   พลลาภ
2. นางสาวมนิดา  คำภูแก้ว
 
129 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกุลนัส   ทองขาว
 
1. นางยุคลธร   เพชรคนชม
 
รวม65
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงนัชชา  บุญคง
2. เด็กหญิงพัชรมัย  มูลบุญ
3. เด็กหญิงวนิดา  รักษาศรี
 
1. นางขนิษฐา  ขันขวา
2. นายพะยุง  ป้านภูมิ
 
131 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายคำสอน  ลินาแค
 
1. นางจตุพร   ชัยมูล
 
132 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวศุภลักษ์  วงค์กะโซ่
 
1. นางจตุพร   ชัยมูล
 
133 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นางสาวศศิชา  สุขรี่
2. นายสิทธิพร  สุขรี่
 
1. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
2. นางขนิษฐา  ขันขวา
 
รวม76
134 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จักรเสน
3. เด็กชายเด่นดนัย  คลีล้วน
 
1. นางกิติยา  ชาไมล์
2. นางสาวมาริษา   ชมภูราษฎร์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  โสชัย
2. นายวีระศักดิ์  สอนเสน่ห์
 
1. นางสุภาพร   พลพุทธา
2. นายสิงโตทอง  โสภาพรม
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายณัฐชนนท์  กาลจักร์
2. นายธนวัฒน์  ไชยอ้วน
3. นายนัฐวุฒิ  ล้ำเลิศ
4. นายพานุวัฒน์  ซาดา
5. นายศรัณย์  บุญโน
6. นายเจนรงค์   ปัญญารส
 
1. นายธนวรรธน์  ดีพูล
2. นายพิทักษ์  พลเยี่ยม
3. นายฉกาจ  เลี้ยงพรม
 
137 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายรพีพงษ์  พรหมทำ
 
1. นางสาวกาญจนา  อรรถประจง
 
138 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายสัณฐิติ  บุญโน
 
1. นางมริดา  สุขะหา
 
รวม139
139 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญพัชร   จารัตน์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  จันยะขาม
3. เด็กหญิงกุลปริยา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาววีรนุช  พิศมัย
2. นางสาวอมร  สมพร
 
รวม32
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายกรวิทย์  ชมภูพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
3. เด็กชายปรเมศร์  จันทะรัตน์
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายธนากร   คล่องดี
2. เด็กชายภิญโญ  จันทะผล
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อัมพะวา
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายชนาธิป  เพื่อนใบลี
2. เด็กชายตรัยรัตน์  พรมมี
3. เด็กชายนฤบดินทร์   แป้นงาม
4. เด็กชายพณิชพล  เคียงวงศ์
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
รวม106
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะธิดา  เคนคำพัน
2. นางสาวภัคจิรา  เนื่องภักดี
3. เด็กชายภูตะวัน  หายักวงษ์
 
1. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
2. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายภีรพัฒน์  แสนงาม
2. นายศุภกิตติ์  แซ่อวง
3. นายอภิสิทธิ์  นาหัวดง
 
1. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
2. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายนราวิชญ์  สอนเสนา
2. นายรัฐมนตรี  วสันต์
 
1. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
2. นางหนูทิศ  ทวีลาภ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายปิยะพงษ์  แก้วพวง
2. เด็กชายศุภวัฒน์  เสนสอน
3. เด็กชายสุภัทร  วิชัย
 
1. นายยุทธนา  สมจันทร์
2. นายชูระชัย  ทองอันตัง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายกรกรด  แสนพงษ์
2. นายศุภกิจ  ไชยา
3. นายอภิวิชญ์  บานเย็น
 
1. นายยุทธนา  สมจันทร์
2. นายรังสรรค์  เนาวดี
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพิศา  พรมพุฒ
2. นายวิทยา  ศรีบุญ
3. นายอโนทัย  จันบา
 
1. นางหนูทิศ  ทวีลาภ
2. นายปรีดา  รัตนเวฬุ
 
รวม1712
149 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวณัฐกานต์  บุตรเวทย์
 
1. นางนิยากร  ศิริคำกร
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปาณิสรา  ลักขณานุกูล
 
1. นางสาวมิลตรา  ศรีวิชา
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  มุทุวงศ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์ชัย  ฮาดดา
2. นางสาวทวินันท์  ชาติชำนิ
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายกฤษณัญญา  จันทร์โคตร
2. นางสาวญาณิศา  พิมพิลา
3. นางสาวณัฏฐชา  ภานุวัฒนโชค
 
1. นางนภัสรา  พลวิวัฒน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทะลา
 
153 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวณัฐวดี  ชนะดี
2. นายวุฒิศักดิ์  ลีพรม
3. นางสาวสุพัตรา  แก้วลาย
 
1. นายพลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์
2. นายกลิ่นพงษ์ษา  ธนารักษ์
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายศุภากร  ชัทเทอร์แลนด์
 
1. นายวัชราวุฒิ  บริบาล
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายคีตกานท์  ศรีสรณ์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายจารุเดช  ไชยรินทร์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายภัทรพล  พันธ์การ
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายจารุเดช  ไชยรินทร์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวพลอยวรินทร์  รื่นเริง
2. นายวรัญญู  เทียกมูล
 
1. นายพลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์
2. นายพงศกร  พลโรม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายชิโนรส  ปุณริบูรณ์
2. เด็กชายนภภู  พนมจันทร์
 
1. นางสุพรรณี  ชินเฮือง
2. นางสาวยุภาพร  บุญเทียม
 
รวม1917
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนัชพล  กมลสาร
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนี  คุณทวิน
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  เสมอใจ
2. นายคเชนทร์ชัย  วรรณโสภา
3. นายจักรพันธ์  ไลยะรัตน์
4. นายจีรศักดิ์  เนาวนิต
5. นางสาวจุไรรัตน์  ลีพรม
6. นายณัฐดนัย  ใยอิ้ม
7. นายณัฐพงษ์  มุขไชยา
8. นายทรงกฤต  แต้มพรมรินทร์
9. นายธีรภัทร  แสงไชยา
10. นายธีรยุทธ  สุทธินิมิตร
11. นางสาวนันทิกา  ขันทีท้าว
12. เด็กชายปณชัย  หนูฉ่ำ
13. เด็กชายพิชิตชัย  ประมุงคุณ
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำหงษา
15. นางสาวมัสยา  นามบุญลา
16. เด็กชายยศกร  ดวงแก้ว
17. นายวีระพงษ์  หล้าพรม
18. เด็กชายสิทธิพล  หาญธงชัย
19. นายอนุวิท  สมพิทักษ์
20. นายอมรเทพ  จันทาสี
21. เด็กชายอิสระ  สินทะเกิด
 
1. นายยุทธนา  ไชยราช
2. นางสาวณัฐสุดา  น้อยอาษา
3. นางสาวเครือวัลย์  จันแดง
4. นายพิสิษฐ์  โพธิ์นักขา
5. นายอธิคม  แสงพรมชาลี
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  พ่อศรีชา
 
1. นางสาวสุธารัตน์  รัตนโคตร
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  พ่อศรีชา
 
1. นางสาวสุธารัตน์  รัตนโคตร
 
รวม259
166 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ดวงหงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์   ผ่านชมพู
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสนชัย
2. เด็กหญิงลลิตรา  ธรรมประโยชน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา  จันทะบาล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์   ผ่านชมพู
 
168 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  กองแก้ว
2. เด็กหญิงอิทธิพร  สิงห์แก้ว
 
1. นางสุภาพ  รัตนชัย
2. นายยรรยง  ลอยหา
 
169 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพิศิษฐ์  ร่างเจริญ
2. นางสาวระรินทิพย์  สุขรักษา
 
1. นายยรรยง  ลอยหา
2. นางสุภาพ  รัตนชัย
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  มหาวงค์
 
1. นางสาวรินรดา  บุดดาคำ
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พิมพ์สิน
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกรมณี  พรมราช
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  รินทอง
3. นางสาวกานดา  ภูเวียงแก้ว
4. นางสาวขวัญฤทัย  ดอกเกษ
5. นางสาวจิตติญา  พรมเขต
6. นายชลธิราช  ใจหาญ
7. นายชินวัตร  ทันสมัย
8. นางสาวณัฐณิชา  เดชขันธ์
9. นายณัฐวุฒิ  ดีปาน
10. นางสาวณัฐสุดา   สุวรกิม
11. นายทินกรณ์  เกตุพัด
12. นางสาวทิพย์สุดา  สุริยะ
13. นายธนากร  มาธุพันธ์
14. นายธนูศิลป์  สายสุริยา
15. นายธวัชชัย  วิภาชัย
16. นายนพรัตน์  สืบสำราญ
17. นายนัฐกิต  จุลศรี
18. นายนิติพล  ลำเนานาน
19. นางสาวบุษบา  แสดงจิตร
20. นางสาวปนัดดา  ภูมิศรี
21. นางสาวปรายฟ้า  พลศึกษา
22. นางสาวพรพิมล  พลางวัน
23. นางสาวภัทรลดา  ล้วนมงคล
24. นางสาวมนิสราภรณ์  อวนศรี
25. นางสาวรุ่งนภา  บาทอง
26. นางสาววิชุดา  แสงกล้า
27. นางสาวสุดารัตน์  บดมนทิน
28. นายอัครพล  พุทธจักร์
29. นางสาวอาริสา  เพ็งจันทร์
30. นางสาวเกศมณี  เมืองพุทธ
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
2. นายวีระพันธ์  คำหมั่น
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  ภู่ระดา
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพรโกมล  แก้วพรม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวอักษราภัค  รักชาติ
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายจรัสชัย  ซุยโพธิ์น้อย
2. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
3. นายธีรภัทร  พุ่มโพธิ์
4. นายพรโกมล  แก้วพรม
5. นายมิณฑดา  ชุนสอน
6. นางสาวสุจิณณา  สายโน
7. นายอนุวัฒน์  ภู่ระดา
8. นางสาวอักษราภัค  รักชาติ
9. นางสาวเบญญาภา  ปัดถาทุม
10. นางสาวแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
2. นางจรรยา  ศรีมังคละ
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  พลนันท์
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  แก้วกาหลง
3. เด็กหญิงละอองดาว  ขาวพล
4. เด็กหญิงศรัณยา  โอฐประภัย
5. เด็กหญิงสุชานันท์  สุนทะโร
6. เด็กหญิงสุธิมา  คุ้มผล
 
1. นางสาวกนกรัตน์  วรรณสี
2. นางสาวชนิกานต์  วิชัยโย
3. นางกัลยา  วิชัยโย
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาววราพร  สมใจ
 
1. นางสาวกฤษณา  อุตมะ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  แต่งตั้งรัมย์
2. เด็กชายชลชาติ  มนุรีย์
3. นายนนทวัฒน์  บาทอง
4. เด็กชายปิยะพงษ์  ชะโรยศรี
5. เด็กชายภูวดล  ทองกุล
6. เด็กชายศุภณัฐ  สมีเพชร
7. เด็กชายสัณห์พิชญ์  นามมนตรี
8. เด็กชายอลังการ  ดวงมณี
 
1. นายเฉลิม  รัตนชัย
2. นายวุฒิกร  เติมประชุม
3. นายภาคภูมิ  พรมพินิจ
 
184 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวปภัสสร  แฮด
2. นายปราบดา  ป้องกัน
 
1. นางวาสนา  หากันได้
2. นางกัลยา  วิชัยโย
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปรีพูล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจบุญ
3. เด็กหญิงอภัสรา  แดนขนาน
 
1. นางแสงเทียน  ซุยโพธิ์น้อย
2. นางสาวยุมะรี  ป้องขวาพล
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  ปัตถาวะโร
2. นางสาวมัชฌิมา  รักจันทร์
3. นางสาววรรณฤดี  ลิบกระโทก
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ไชยยะ
2. นางสาวภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
3. นางสาวอารยา  อินนา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพัทรพล  วังวน
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
 
รวม8334
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  บุญสะอาด
2. เด็กชายพุทธรักษา  ประชุมชัย
3. เด็กชายภูวดล  สมบัวคู่
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ประกายสี
2. นางชัยพร  สุ่มสา
 
รวม32
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา   บุษดี
2. เด็กชายพงษ์ศกร   ซาแสงบง
3. นางสาวพรปวีณ์   นันทราช
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ   ช้างคำ
5. นางสาวรุ่งนภา   เขาภูเขียว
 
1. นายกิตติชัย  จันทกอง
2. นายณัฐพงษ์  พิมพ์ภักดี
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   บุญนามพิทักษ์
2. นางสาวประภาพร   ผิวประกายเพชร
3. นางสาววไลลักษณ์   ชรินทร์
4. นางสาวสุดารัตน์   ลาหนองแคน
5. นางสาวอาจารียา   พิมพ์ไคร้
 
1. นายกิตติชัย  จันทกอง
2. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยา   ทุมซ้าย
2. เด็กหญิงนันทิชา   เจริญสุข
 
1. นายธีรพล   นววงศ์เสถียร
2. นายกฤษฎา   วันนาพ่อ
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายเสกสันต์   อืดผา
 
1. นายพยัคฆ์  สารพิมพา
 
รวม137
194 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวศศิธร  ผลสุข
 
1. นายอำนาจ  ทองอร่าม
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายศิริพงษ์  แดนดงยิ่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ลำพอง
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพีรดา  สุมารี
2. เด็กหญิงวิภวานี  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ครองยุติ
4. เด็กหญิงอนัญญา  นามพรม
 
1. นายภัทร  พุทธิวงศ์
2. นายคัมภีรภาพ  วรรณกุล
 
197 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายชัชวาลย์  ชารัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีทะวงค์
3. นางสาวไพลิน  แสงพรมชาลี
 
1. นายภวิษ  ขุนใหญ่
2. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
 
198 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวนครินทรา  ขวาซุย
2. นางสาวบุญมุก  วงศ์นอก
3. นายรังสรรค์  พิมพ์โคตร
 
1. นายภวิษ  ขุนใหญ่
2. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ผาสำโรง
2. นางสาวปิยธิดา  นามวงศ์
3. นางสาวอัญญพร  อินทร์กอง
 
1. นางอารีวรรณ  จุลโสม
2. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
 
รวม1510
200 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กชายกำพล  สุริโย
2. เด็กชายชลันธร  สายเพชร
3. เด็กชายชินวร  ยมโคตร
4. เด็กชายตรีเพชร  แสนสาระดี
5. เด็กชายธนากร  ศรีระบุตร
6. เด็กชายธีระพงษ์  อนมนวน
7. เด็กชายภราดร  กิจการ
8. เด็กชายรัตนพล  โคตรรัตน์
9. นายศิวกร  แสนอุบล
10. เด็กชายเทพประธาน  คำสนอง
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นายภาคภูมิ  ขอดคำ
3. นายอนันต์  บัวพงษ์ชน
 
201 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายณัฐพล  สืบนุสสรณ์
2. นายทรนง  เบ้าทุมมา
3. นายธีระวัฒน์  ยศสกุล
4. นายนพรัตน์  พระไตรราช
5. นายนิเวช  วงศ์แก้ว
6. นางสาวปัทมา  พจนา
7. นางสาวศุพัชรา  ไชยวร
8. นางสาวอรนภา  ศรีเทพ
9. นายอัฐพงษ์  หาหวย
10. นางสาวเพ็ชราพร  ไชยมัชฌิม
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  นระทัต
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายทรนง  เบ้าทุมมา
 
1. นางทิตยา  นำสงค์
 
รวม228
รวมทั้งหมด759375